6 септември 1991

София, 6 септември 1991 година    
        Брой 175 /450/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ЗА НАЧАЛОТО НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ Й КОНСУЛТАЦИИ.


Конфедерацията на независимите синдикати в България ще подкрепи всеки независим кандидат, всяка партия или коалиция, които ще работят за:

1. Разкриване на нови работни места, така че безработицата да спадне под 6 на сто.

2. Разумна и справедлива социална политика, която ще позволи:

- Доходите на населението да гарантират нормален за кризисния период жизнен стандарт, без да изостават от инфлацията.
- България да има нова социалноосигурителна и пенсионна система още през 1992 година.
- Бедните и безработните да имат надеждна социална защита.

3. Да се възстанови нарушеното екологично равновесие в страната.

4. Да се гарантира социалният минимум на пенсиониране.

5. Държавата да осигури за младежите модерно образование и квалификация.

6. Да се защити и утвърди професионализмът и талантът в културата и науката.

7. Частният бизнес да има преференциални условия за развитие.

8. Хората на наемния труд да участват в приватизацията.

9. Земята незабавно да се върне на собствениците и да се създадат условия за нейното стопанисване.

10. Преференциално да се създават и да се развиват производствените и потребителските кооперации, включително и работническите.

11. Да се въведе модерна и справедлива данъчна система.

12. В страната да има демократичен ред, мир и сигурност.

13. Да се установи отговорност за националната катастрофа и в съответствие със законите на страната да бъдат наказани виновниците.

14. Да се върне незаконно придобитото имущество от организации и отделни лица в полза на трудовите хора и на държавата.

София, август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ /БСС/ КЪМ ВСИЧКИ ФИРМИ, СДРУЖЕНИЯ И ЧАСТНИ ЛИЦА, КОИТО РАЗПОЛАГАТ СЪС СВОБОДЕН КАПИТАЛ, ДА ИНВЕСТИРАТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СТУДЕНТИ.


Призоваваме всички фирми, сдружения и частни лица, които не са безразлични към днешното тежко състояние на българското образование, към финансовите затруднения на българския студент и милеят за българската наука и култура да инвестират в научния капитал на нацията. Вложете част от своите капитали в образованието и ще получитенай-голяма възвръщаемост.

Нека премахнем финансовите пречки пред талантливите и способните.

Да създадем осигурителен фонд за социално слабите студенти.

София, 3 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС: Вл.Владимиров

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ОБЩОПАРТИЙНИЯ СЪВЕТ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" ЗА КАДРОВИ ПРОМЕНИ В КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА ПАРТИЯТА.


ОБЩОПАРТИЙНИЯТ СЪВЕТ на Народно либералната партия "Стефан Стамболов" на основание чл.18 от Устава на партията реши:

1. Освобождава господата Атанас Стаменов и Владимир Божиков от функциите им на членове на Координационния комитет на партията поради фактическото неизпълнение от тяхна страна на длъжностите им.

2. Освобождава г-н Георги Димитров Дешков като член на Координационния комитет на партията поради нецелесъобразност и във връзка с неизпълнение на длъжността.

3. Избира за членове на Координационния комитет на партията, господата:

Тодор Георгиев Галунов - секретар, Диан Панайотов Брънков, Янко Христов Вълков, Диан Тодоров Цонев, Мариан Стоянов Стоев и Гиньо Белев Гинев.

КООРДИНАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ на основание чл. 8 от Устава на партията реши: Счита г-н Георги Димитров Дешков за неотговарящ на условията на Чл.6 от Устава на партията и го обявява за изключен от Народнолибералната партия "Стефан Стамболов".

22 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ": Христо Атанасов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ ЗА НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


Страната ни преживява тежка криза. Наивно се подценяват стратегически интереси: икономически, политически, културни; расте социалното напрежение и всичко това неминуемо води до фатални последици за националното равновесие, независимостта и достойнството на България.
Наивно е, че с ликвидирането на тежката и от среден калибър промишленост ше можем да "процъфтяваме" от селско стопанство и туризъм. Подобно твърдение е неоснователно по простата причина, че само 14 процента от националния ни доход се падат на селското стопанство. Данните показват, че за да компенсират спада на индустриалната продукция, добивите от земеделските култури и животновъдството трябва да нарастват близо 4 пъти, а за да се изравним с напредналите европейски страни, обемът на селскостопанската продукция до 2002 година трябва да нарасне от 7,2 до 12 пъти.

При нашите условия селското стопанство и туризмът трябва да бъдат съществени източници на национален доход, но основата му е и трябва да остане индустрията. Изчисленията на западните експерти сочат, че можем да достигнем европейското равнище в началото на 21 век само с 18 до 24 процента годишен прираст на индустриалната продукция /спрямо 1988 г./, с не по-малко от 3 на сто нарастване на селскостопанската продукция и с 3 на сто годишен прираст на доходите от туризъм, риболов, транспорт, услуги и финансови операции.

Вместо това вече втора година се допуска катастрофален спад в промишлеността. Все по-очевидна е несъстоятелността на твърдението, че селското стопанство ще компенсира този спад. То рухва изоставено от индустриална подкрепа - без обновяване на машинния парк, без достатъчно торове и хербициди, без фондове за високопродуктивни семена и животни, без формирана база за трасформирането му от държавно-кооперативно в частно. Стигна се до рязко нарастване на необработваемите земи, до раздробяване и нерационално използване на наличния обработваем фонд, до дядоадамовски методи на обработка на земята. Това не е поземлена реформа, а още една възможност за разцвет на спекулата.

В драматично състояние е и търговията. Транспортът е в разруха - от мизерното състояние на железниците до недостъпните за средния българин цени на гражданската авиация; от ненатоварения фериботен комплекс до почти пълното спиране на океанския риболов. Все повече се налага използването на чужди транспортни услуги, които опосредстват и оскъпяват стоките от чужбина.

Обичайно е правителствата да допускат висока инфлация, за да ликвидират безработицата или обратното - разрешават известна незаетост на работна ръка, за да спрат инфлацията. През последните две години у нас правителствата поставиха "рекорди" в некомпетентната си икономическа и финансова политика: заедно с невиждана у нас безработица предизвикаха и огромна инфлация. Фантастичният лихвен процент не компенсира инфлацията, а само "стопи" спестяванията на обикновения гражданин. И този процес се оказа фатален за производството, което все повече намалява, намалявайки и реалната основа на общественото ни развитие.

В затруднено състояние изпаднаха пенсионерите, наемателите и изплащащите държавни заеми. Към тях обществото проявява привидна загриженост, управниците - демонстративни мерки, а реалното им обедняване достигна катастрофални размери.

В упадък е здравеопазването, а образованието ни е в невероятен хаос. Културата като цяло е в колапс. Само допреди две години България бе на първо място в света по броя на театрални места, професионални актьори, музиканти и прочие дейци на изкуството на 1 милион жители. Ние бяхме и все още сме на първо място в света по броя на професионалните оперни театри. Но тези наистина значими културни постижения сега са обречени - все повече дейци на изкуството се превръщат в безработни или емигранти.

Беше време, когато се обиждахме, че не сме на първо място в тежката атлетика, художествената гимнастика, борбата, недоволни бяхме от "едно" пето място на България на Олимпиадата в Сеул. Сега трябва да се примиряваме с все по-изоставащи позиции.

България има научни и технологични открития, важни разработки в много области в световен мащаб. Сега това се отчита като "техническа" грешка и ни обричат на ралото и стадото.

Безработицата бе непознат за народа ни бич, с който управляващите сега ни убеждават да се примирим. Ръка за ръка с нея днес процъфтяват престъпността, лумпенизацията, упадъкът на нравите. И всичко това - под успокоителните дитирамби, че "тъй е то при демокрацията"!

Мизерното вътрешно състояние на страната ни е в тясна връзка с неправилната външна политика на управляващите сили. Ние се нуждаем от рязко подобряване на отношенията ни преди всичко със Западна Европа, САЩ и Япония, но би било фатално, ако това става за сметка на естествените ни и традиционни връзки с Източна Европа и СССР. Все повече се рушат стопанските ни отношения със Съветския съюз, все повече водещи български предприятия произвеждат не стоки за огромния съветски пазар, а безработни. Рязко намаля притокът на суровини, загубени са традиционни пазари, а нови все още няма.

По отношение на националната ни отбрана и сигурността на България триумфира нихилизмът. С лека ръка късаме старите връзки, а все още от новите ни партньори никой не дава реални гаранции за мира и сигурността на нашето Отечество.

Трагичните последици от непоследователното, неразумно и недалновидно управление на България през последните години са налице във всички области на живота ни. Обезверени и конфронтирани, с рязко намаляващ жизнен стандарт, с постоянно нарастваща несигурност, без реални перспективи за бъдещето, днес българите се нуждаят от прагматична алтернатива за пътищата на своето развитие.

Водена от стремежа да защити националните интереси на България чрез изграждане на гражданско общество с конституционно гарантирани права и свободи на личността, социална пазарна икономика, общинско самоуправление и парламентарна демокрация, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ВИ ПРЕДЛАГА НОВ ПЪТ КЪМ НОВО ВЪЗРАЖДАНЕ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /РЕВОЛЮЦИОННА/ ДО ТОДОР ЖИВКОВ.


Другарю Живков,

Далече в древността един човек, за да се прослави, подпалил храма на Артемида. Управителят на града издал заповед: "Забравете Херострат!", с което увековечил името на подпалвача.

В последните две години десетоноемврийците подложиха на хули, обругаване и забрана Вашето име, Вашата държавническа дейност и чрез вас целяха забраната на Комунистическата партия и социализма. Но от семето, което Благоев пося, покълнаха и под Вашите грижи израснаха хиляди алени макове - носители на благоево-димитровската идея за справедлив обществен строй и човешко съвършенство.

Ние, новото поколение български комунисти, ще се поучим от Вашите грешки; ще вземем за пътеводител най-доброто и най-ценното от вашия принос към българското и народното работническо и комунистическо движение.

Ще съхраним вярата на българския народ за добруване, за социално равенство и благоденствие в едно комунистическо общество, към което ще се движим без излишни догми, без натрапване на комунистически идеи.

Сега, когато навършвате 80 години, сигурно ще пожелаете да сложите черта на политика и държавника Живков и да направите равносметка на изминатия жизнен път.

Не, другарю Живков!

Вие сте нужен все още на България, на комунистическата партия, на нас - тези, които идват, за да поемат Вашите идеи, цели и Вашата жертвоготовност.

Като Ви пожелаваме добро здраве, спокойни старини и дързост, за да се преборите с отрицателите на Живков и комунизма - изпращаме революционен привет от искрените Ви приятели и другари от Българската комунистическа партия /революционна/.

София, 6 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗВАДКИ ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-З" ЗА НАСРОЧЕНИТЕ ЗА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ПАРЛАМЕНТАРНИ И МЕСТНИ ИЗБОРИ.


ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СЪЮЗ "ЕРА-3" СРЕЩУ ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДАДОХА НАДЕЖДИТЕ И ДЕМОКРАЦИЯТА. ГРАЖДАНИ, ПОМОГНЕТЕ С ГЛАСА СИ НА ИЗБОРИТЕ!

I. Ще спрем унищожаването на човешки и семейни съдби и ще дадем право на промяна за всеки гражданин на страната. За целта:

1. Ще поставим профсъюзите в рамките само на тяхната дейност и ще спрем незаконния и користен диктат над ръководители и личности.

2. Ще премахнем "тричленките" и ще ги заменим с обществени организации с широко участие на всички социални и трудови групи от села и градове.

3. Ще вземем под внимание изискванията на всеки аргумент и идея със справедлив и прогресивен характер, независимо от вида на организацията или общественото положение на човека, който аргументирано я предлага.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА:

II. Народното събрание:

1. Представители на Съюз "ЕРА-3" ще отстранят говорилнята на "Великото народно събрание" и ще превърнат парламента в център на делова и сериозна работа, директно свързана с настоящето състояние на гражданите.

2. Ще премахнем "сделкаджийството" и "споразуменията", устройващи вече над една година болните амбиции на незаконни демократи, усетили изведнъж властта, и ще разкрием истинските подбуди и лика на тези хора, за действията им с основен двигател - лични придобивки за сметка на цели социални слоеве.

3. Ще наложим промени в законодателствата и закони, произлизащи не от химерно бъдеще, "греещо само в опияненото съзнание на избраниците", незнаещи цената на нищетата, труда и недоимъка, ще сложим юзди на фантазията им и основата на законите ще идва от желанието на населението в села и градове и от естествените изисквания на живота около нас.

С кратки думи - край на теснопартийни интереси, богатства и закони за "избраници". Край на предварително обречените хора - за цял живот, на спекулации и закони за гранд-депутатски скрити фирми. Край на бандитизма и разкоша в прехода за сметка на бедността и демагогията, на беззащитни хора, бюрокрация и лъжи по краищата на страната. Край на "великите" привилегии.

За селяните - земя и машини. За работниците - дялови капитали от всеки завод /превърнат или не във фирма/.

Край на подтика на притиснати граждани и младежи, скрито подтикнати към престъпленията и затвор. Равен старт, без привилегии за всеки човек, участвал до днес в работата за България и имащ право на част от изработения национален продукт.

4. Съюз "ЕРА-З" ще изисква от министерствата точната цена в човешки жертви и болести, платени през 1990 - 1991 г. от безделието на политикономисти, качени на гребена на хаоса, и ще представи истината за националната трагедия пред обществото.

5. Ще покажем как държавната длъжност отново се използва от демагози за собствено облагодетелстване:

а/ - Попов - 4-5 апартамента
б/ - Луджев, Пушкаров, Костов, банкови сметки, жилища, коли, резиденции.
в/ - Желев и екипите му - снимките им показват смирение, скриващо привилегии за семействата им.
г/ - ганевци, йордановци, филиповци, симеоновци, чирковци зад фирми, натрупващи с поставени лица милиони, пръснали още толкова от държавния бюджет за "прескоци" по цял свят, охранени "гладуващи" и чисти криминални престъпници.

И всичко посочено на фона на едва преживяващи хора, на разстроена масова психика, младежка безработица, умиращи деца и възрастни. Угаснал човешки живот. Семейства без жилища...

Кой скри всичко това? Кой го насърчи? Необявеният геноцид на фашизирано-болшевишки "депутати", сляпо прогледнали и заели върха на разкъсана България.

Хора! Помогнете да изскубим израснали едри плевели, задушили скромните, но благодатни житни класове. Помогнете от официалната трибуна да спрем "дивия ориенталски капитализъм", нямаш нищо общо с европейските демокрации. Вие трябва да тръгнете в равен старт с всички "върховни", защото вие създадохте с многогодишен труд малкото, което имаше България.

Не го давайте в ръце, които не познават цената на труда и лишението. Да спрем емоциите и да включим разума.

6. Ще разкрием пред обществото изхарчените средства от "великите депутати" при състоянието на глада на хората, средствата, пръснати в екскурзии под всевъзможен предлог, и скрити във вътрешни и международни банкови сметки.

7. Ще докажем получените помощи от милиони долари за опозиционни и профсъюзни "лидери", живели като феодали и не помогнали с нищо на миньори, работници, безработни.

8. Ще докажем как Костов и екипът му осигури предварително малцинство и увеличи бедността на милиони чрез груби спекулации, в дебрите на потайната "икономика".

Ако ще се съдят корумпираните личности, то до стари трябва да застанат и нови. И ще застанат!

Съюз "ЕРА-З" предлага:

1. Смелост в първите стачки, но не смелост в бедността, безработица и ограбване, а в превръщане на основна част от държавната в акционерно-безвъзмездна собственост, в дялов капитал на работниците, с цел наистина да се постави равен старт на мнозинството.

Ние смятаме, че всеки трудов гражданин, ограбен от тоталитаризма, се нуждае и има право на тази компенсация.

2. а/ Активизиране на вътрешния живот и производство, със самостоятелна или държавна подмяна на нови технологически мощности.

3. Раздаване на земя не само на наследници отпреди десетилетия, а равностойно и на всички трудещи се селяни. Специфичен подход към всеки отделен селскостопански район.

Нов път - без бедност и безизходица!

Работници, селяни, граждани!

Вие се трудите десетилетия и имате право на равен старт спрямо внезапните "милионери"! Съюз "ЕРА-3" настоява: на всеки от вас акционен личен дял от завода и държавното имущество - изразен в стойност сто хиляди лева!

Българи! Не допускайте стари партии и вехти идеи да върнат България в двайсетте и четиридесетте години на века! И да ни вкарат в банановата република.

Граждани! Усещате ли с вроденото си чувство, че в този парламент няма кой да защити вашите интереси и всеки защитава личните си тесни амбиции! Ако искате промяна, помогнете с гласа си!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ '91

София, 6 септември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на Решения нр 9, 10 и 11 на Централната избирателна комисия /ЦИК/.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ HP 9

относно: Образуване на избирателни комисии на основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/
Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Съгласно чл.27, ал.1 и във връзка с чл.26, ал.З от ЗИНПОСК избирателните секции трябва да се образуват до 28.08.1991 г. по реда на чл.26, ал.1 от временните изпълнителни комитети. Избирателната секция включва до 1000 жители. Броят на жителите в избирателната секция не може да надвишава 1000. Населените места с повече от 1000 жители образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на жителите. При остатък по-голям от 500 жители се образува отделна секция, а при остатък под 500 жители избирателите се разпределят между съседни секции, така че при това положение броят на жителите в тези съседни секции да не надвишава 1000. В случаите, когато това не е възможно, т.е. няма съседна секция, при която чрез присъединяване на жители да се стигне 1000, се прилага чл.27, ал.2. В този случай общинската избирателна комисия по предложение на временния изпълнителен комитет образува секция с по-малко от 500 жители. Това може да стане след деня на образуване на Общинската избирателна комисия, т.е. след 03.09.1991 г. Следователно за периода от 28.08.1991г. до 03.09.1991 г. временните изпълнителни комитети трябва да констатират невъзможността за прехвърляне на жители към съседни избирателни секции и да формулират своето предложение, което ще предоставят на общинската избирателна комисия, след нейното образуване, а не да създават избирателни секции с повече от 1000 жители.

Под "жители" в случаите на чл.27, ал.1 се разбират лицата с местожителство в общината, съответно в населеното място. Жители са и лицата, които нямат право да гласуват /под 18 години, поставените под запрещение и изтърпяващите наказание "лишаване от свобода"/, независимо дали живеят на съответната територия /чл.2, ал.З/.

Критерият "жителство" не е от значение за образуване на избирателна секция само в случаите по чл.28, ал.1 - когато избирателната секция се образува в болници, родилни домове, санаториуми, домове за стари хора и други такива, при не по-малко от 30 избиратели и в плавателните съдове под български флаг при не по-малко от 20 избиратели. В този случай критерият е броят на лицата, които имат право да гласуват. В случаите на чл.28, ал.1 избирателните секции не са общи, тъй като в тях се гласува само за народни представители.
Ако членовете на временните изпълнителни комитети и на общинските избирателни комисии, нарушат задълженията си по чл.26 и чл.27 от ЗИНПОСК, те носят административно-наказателна отговорност съгласно чл.102 с.з.

30 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов            

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер*/


*  *  *

РЕШЕНИЕ HP 10

Относно: разпространяване в пълен текст на Решенията на Централната избирателна комисия

Централната избирателна комисия по повод писмо нр ПИ 101/30.08.1991 г. от Пресслужба "Куриер" БТА

РЕШИ:

Дава съгласие разпространяването в пълен текст на Решенията на ЦИК да се извършва чрез публикуване в ежедневните информационни бюлетини на Пресслужба "Куриер" към БТА.

30 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов
СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ НР 11

Относно: Определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони Централната избирателна комисия, за да определи броя на мандатите за всеки избирателен район, взе предвид следното:


1. С указ нр 260 на президента на Републиката от 23 август 1991 г. /Д.В.бр.71/30 август 1991 г./ са определени границите, наименованията и номерацията на избирателните райони.

2. При определяне броя на населението на страната и в отделните избирателни райони бе взета предвид следната официална информация:

А/ От направление "Статистически изследвания на демографските процеси и условия на живот" към Националния статистически институт, като за основа на изчисленията е приет броят на постоянното население по общини към 31 декември 1991 г.

Данните за населението на София, дадени от Националния статистически институт, показват, поради техническа грешка, брой на населението за София по-нисък със 17 486 жители в сравнение с данните, които се получават при коректно сумиране. Затова приемаме, че жителите на София са 1 238 400 души.

Б/ От управление "ГРАОН" към Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството, където за основа на изчисленията еприет броят на жителите и живеещите в общините към 30 юли 1991 г.

При определяне на изходната информация в крайна сметка ЦИК се позова на данните на Националния статистически институт по следните съображения:

1. Констатирана е груба изчислителна грешка в данните на МСАБ за Благоевградски окръг, което поражда съмнения, че и в останалата си част за някои райони тези данни не са напълно достоверни.

2. Трудносъпоставими са данните от категориите "жители" и "живеещи", с които борави службата ГРАОН към МСАБ.

3. Всички данни на МСАБ подлежат на уточнение, което се вижда и от тяхното придружително писмо.

При това положение броят на мандатите за отделните избирателни райони трябва да бъде определен според данните от Националния статистически институт.

Използваната от ЦИК категория "постоянно население" включва и временно отсъстващи от страната, поставените под запрещение и изтърпяващите наказание "лишаване от свобода". Действително включването на отсъстващите от страната избирателни райони, но независимо от това то не може да бъде взето предвид поради факта, че на този етап не съществува възможност за пълна автоматизация и обработка на статистическите и персонални данни на самата граница на Републиката, видно от писмо нр I 302/7 август 1991 г. на гл. секретар на МВР.

Изхождайки от изложеното, ЦИК определи броя на мандатите в отделните райони по следната методика, която спазва принципа за пропорционалност на мандатите към броя на населението:

1. На първия етап броят на мандатите за даден район се определя като най-близкото цяло число до числото    

            "постоянно население на района"
240  X ----------------------------------------------
            "постоянно население на България"

Сумата на така пресметнатите мандати от първия етап може и да не е равна на 240. В този случай в някои райони се разпределя един мандат в повече или по-малко от първоначално определения брой, както следва:

а/ Пресмята се разлика от закръгляне, като разлика от броя мандати за района и числото

         "постоянно население в района"
240 X-----------------------------------------
        "постоянно население в България"

Разликата от закръгляне е число между 0,5 и 0,5.

б/ Избирателните райони се подреждат по намаляване на "разликата от закръгляне",

в/ В случай, че сумата от пресметнатите мандати за страната е по-малка от 240 с числото X, то последните X района получават по един допълнителен мандат. Пример: ако сумата от пресметнатите мандати е по-малка от 240 със 7, то последните 7 района получават един допълнителен мандат.

г/ В случай, че сумата от пресметнатите мандати в страната е по-голяма от 240 с числото X, то първите X района губят по един мандат. Пример: ако сумата от пресметнатите мандати е по-голяма от 240 със 7, то първите 7 района губят един мандат.

След като броят на мандатите е изчислен по гореописания метод с цел да бъде извършена проверка за правилността на получените резултати, бе направено и допълнително пресмятане на мандатите по метода на Д’Ондт. При тази съпоставка се получиха различия само с по един мандат в четири избирателни района. Тъй като при метода на Д’Ондт се получават по-големи отклонения от средната квота на национално ниво за един мандат, за окончателни трябва да се приемат резултатите, получени по първата методика.

В резултат на изчисленията по така възприетата методика броят на мандатите за отделните избирателни райони се определя, както следва:

1. ПЪРВИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН -
БЛАГОЕВГРАДСКИ


                          358 995
240 х---------------------------------------  = 9,57
                       9 006 651
или след закръгляне, 10 мандата.


2. ВТОРИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - БУРГАСКИ

                 449 200
240 х------------------------------------- = 11,97
                     9 006 651
или, след закръгляне, 12 мандата.


3. ТРЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ

                    471 367
240 х------------------------------------- = 12,56
                      9 006 651
или, след закръгляне, 13 мандата.


4.ЧЕТВЪРТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

                  331 933
240 х---------------------------------------  =    8,84
                      9 006 651
или, след закръгляне, 9 мандата.


5. ПЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВИДИНСКИ

                      157 194
240 х------------------------------------------ = 4,19
                          9 006 651
или, след закръгляне, 4 мандата.


6. ШЕСТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВРАЧАНСКИ

                     282 291
240 х--------------------------------------- = 7,52
                        9 006 651
или, след закръгляне, 8 мандата.


7. СЕДМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ГАБРОВСКИ

                     167 903
240 х---------------------------------------- =    4,47
                       9 006 651
или, след закръгляне, 4 мандата.


8. ОСМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ

                     258 617
240 х------------------------------------------ = 6,89
                        9 006 651
или, след закръгляне, 7 мандата.


9. ДЕВЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - КЪРДЖАЛИЙСКИ

                    309 559
240 х--------------------------------------- =    8,25
                       9 006 651
или, след закръгляне, 8 мандата.


10. ДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ

                     182 947
240 х —------------------------------------- = 4,88
                        9 006 651
или след закръгляне, 5 мандата.


11. ЕДИНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ЛОВЕШКИ

                    194 594
240 х--------------------------------------- = 5,18
                       9 006 651
или след закръгляне, 5 мандата


12. ДВАНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - МИХАЙЛОВГРАДСКИ

                     216 321
240 х---------------------------------------- = 5,76
                       9 006 651
или след закръгляне, 6 мандата.


13. ТРИНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПАЗАРДЖИШКИ

                     334 661
240 х--------------------------------------- = 8,92
                      9 006 651
или след закръгляне, 9 мандата.


14. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЕРНИШКИ

                  174 511
240 х --------------------------------- = 4,65
                     9 006 651
или след закръгляне, 5 мандата.


15. ПЕТНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЛЕВЕНСКИ

                   354 241
240 х------------------------------------ = 9,44
                    9 006 651
или след закръгляне, 9 мандата.


16. ШЕСТНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - гр. ПЛОВДИВ

                 379 083
240 х------------------------------------  = 10,10
                    9 006 651
или след закръгляне, 10 мандата.


17. СЕДЕМНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВСКИ

                   406 038
240  --------------------------------------- = 10,82
                       9 006 651
или след закръгляне, 11 мандата.


18. ОСЕМНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - РАЗГРАДСКИ

                  158 082
240 х ------------------------------------- = 5,28
                     9 006 651
или след закръгляне, 5 мандата.


19. ДЕВЕТНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - РУСЕНСКИ

                   313 788
240 х ------------------------------------- = 8,36
                      9 006 651
или след закръгляне, 8 мандата.


20. ДВАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СИЛИСТРЕНСКИ

                   171 019
240 х---------------------------------- = 4,56
                      9 006 651
или след закръгляне, 5 мандата.


21. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СЛИВЕНСКИ

                242 256
240 х--------------------------------- = 6,46
                   9 006 651
или след закръгляне, 6 мандата.


22. ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СМОЛЯНСКИ

                    167 832
240 х —--------------------------------------- = 4,47
                       9 006 651
или след закръгляне, 4 мандата.


23. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СОФИЯ - ГРАД

                    445 260
240 х ---—--------------------------------- = 11,86
                       9 006 651
или след закръгляне, 12 мандата.


24. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН СОФИЯ - ГРАД

                  414 550
240 х----------------------------------  = 11,05
                     9 006 651
или след закръгляне, 11 мандата.


25. ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СОФИЯ - ГРАД

                 378 590
240 х----------------------------------  = 10,09
                    9 006 651
или след закръгляне, 10 мандата.


26. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СОФИЙСКИ

                     294 502
240 x-------------------------------------- = 7,85
                        9 006 651
или след закръгляне, 8 мандата.


27. ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СТАРОЗАГОРСКИ

                   422 666
240 х--------------------------------------- = 11,26
                      9 006 651
или след закръгляне, 11 мандата.

28. ДВАДЕСЕТ И ОСМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ТЪРГОВИЩКИ

                    160 695
240 х--------------------------------------- = 4,28
                       9 006 651
или след закръгляне, 4 мандата.


29. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ХАСКОВСКИ
                   324 149
240 х--------------------------------------- =    8,64
                      9 006 651
или след закръгляне, 9 мандата.


30. ТРИДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ШУМЕНСКИ

                    259 837
240 х--------------------------------------- =    6,92
                       9 006 651
или след закръгляне, 7 мандата.


31. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ЯМБОЛСКИ

                   183 970
240 х---------------------------------------- = 4,90
                       9 006 651
или след закръгляне, 5 мандата.


Общият брой на мандатите, изчислени по посочения начин, е 240.

Най-високи цени за един мандат /брой на населението в определен район, разделен на брой на мандатите в него/ се получава в Габровски и Смолянски район - съответно по 41 976 и 41 958.

Цената на един мандат средно за страната е 37 528.

Комисията възприема изложеното разпределение на мандатите за районите с най-висока цена, тъй като евентуалното увеличаване на броя на мандатите с един, което неминуемо води до отнемане на мандати от други райони, ще доведе до по-големи отклонения от пропорционалността.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.З от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Определя броя на мандатите за всеки избирателен район, както следва:

1. ПЪРВИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - БЛАГОЕВГРАДСКИ - 10 мандата.

2. ВТОРИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - БУРГАСКИ - 12 мандата.

3. ТРЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ - 13 мандата.

4. ЧЕТВЪРТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ - 9 мандата.

5. ПЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВИДИНСКИ - 4 мандата.

6. ШЕСТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ВРАЧАНСКИ - 8 мандата.

7. СЕДМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ГАБРОВСКИ - 4 мандата.

8. ОСМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ - 7 мандата.

9. ДЕВЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - КЪРДЖАЛИЙСКИ - 8 мандата.

10. ДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - КЮСТЕНДИЛСКИ - 5 мандата.

11. ЕДИНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ЛОВЕШКИ - 5 мандата.

12. ДВАНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - МИХАЙЛОВГРАДСКИ - 6 мандата.

13. ТРИНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПАЗАРДЖИШКИ - 9 мандата.

14. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЕРНИШКИ - 5 мандата.

15. ПЕТНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЛЕВЕНСКИ - 9 мандата.

16. ШЕСТНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ГР. ПЛОВДИВ - 10 мандата.

17. СЕДЕМНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВСКИ - 11 мандата.

18. ОСЕМНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - 11 РАЗГРАДСКИ - 5 мандата.

19. ДЕВЕТНАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - РУСЕНСКИ - 8 мандата.

20. ДВАДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СИЛИСТРЕНСКИ - 5 мандата.

21. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СЛИВЕНСКИ - 6 мандата.

22. ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СМОЛЯНСКИ - 4 мандата.

23. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СОФИЯ - ГРАД - 12 мандата.

24. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СОФИЯ - ГРАД - 11 мандата.

25. ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СОФИЯ - ГРАД - 10 мандата.

26. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СОФИЙСКИ - 8 мандата.

27. ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - СТАРОЗАГОРСКИ - 11 мандата.

28. ДВАДЕСЕТ И ОСМИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ТЪРГОВИЩКИ - 4 мандата.

29. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ХАСКОВСКИ - 9 мандата.

30. ТРИДЕСЕТИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ШУМЕНСКИ - 7 мандата.

31. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ЯМБОЛСКИ - 5 мандата.

2 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Данаилов  

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганета Минкова  

СЕКРЕТАР: Румен Янков

/Пресслужба "Куриер"/


6.09.1991 г.
12.00 часа


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!