6 декември 1993


София, 6 декември 1993 година
Брой 238 /1026/


София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", СЪЮЗ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НОВА ПОЛИТИКА, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА "НОВ СЪЮЗ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".


Долуподписаните партии и организации се споразумяват да си сътрудничат за:

1. Отстояване на обща законодателна програма и приоритетно приемане на неотложните икономически, данъчни и социални закони, както и законите за отбраната и националната сигурност на страната.

2. Внасяне на поправки в Правилника за дейността на Народното събрание с цел повишаване на неговата ефективност.

3. Подготовка на споразумение за съдаване на парламентарна коалиция и изработване на общи програмни цели.

4. Съгласуване на мерки за активизиране дейността на изпълнителната власт и ускоряване на реформата.

5. Ръководителите на организациите и партиите, подписали настоящото споразумение, формират оперативен съвет за координиране на съвместни политически действия.

Заключителна разпоредба: Споразумението е отворено и за други партии и организации, възприемащи горните договорености.


София, 2 декември 1993 г.


        ЗА АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ: проф. Николай Василев

ЗА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА": проф. Петър Марков

ЗА СЪЮЗ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ": Христо Иванов

ЗА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Пламен Йовчев

ЗА ЦЕНТЪР ЗА НОВА ПОЛИТИКА: Димитър Луджев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НA ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, НАПРАВЕНО ОТ БИ БИ СИ.


Изразеното от д-р Желев мнение, в качеството му на президент на Републиката, е опит за поставяне под съмнение на конституционния строй в България.

Заявените позиции относно целесъобразността на президентското управление през период на преход са неиздържани от гледна точка на държавно-правните и политически критерии. За философско-етичната страна на въпроса д-р Желев би могъл да вземе за справка различни страни, в това число и Чили.

Колкото до справедливостта на липсата на законодателна инициатива за пряко избрания президент, г-н Желев би могъл да обсъди въпроса с г-н Митеран например.

Крайно време е българските политици и държавни дейци да поставят своите въпроси и изразяват позициите си приоритетно пред българските средства за масово осведомяване и да ползват чуждите средства предимно преди, по време и след официални посещения зад граница.

София, 2 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1", НА БЗНС "ВРАБЧА 1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/ И НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ПОВОД НА ПОЗИЦИЯТА ИМ КЪМ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


На страниците на вестника "За Търновска конституция" под рекламата на Първа частна банка се мъдрят декларация и две съобщения на трима господа, които се представят, че говорят от името на Съюза за Търновска конституция, на БЗНС "Врабча 1" /Димитър Гичев/ и на БЗНС "Врабча 1". Всъщност споменава се в тяхното изложение за някаква провокация, но истинските провокатори са тези господа, оплетени в лъжи, сплетни и интриги. Тяхната жалка и смешна реакция се отнася и до съобщението на Пресцентъра на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС, което според тяхното смехотворно становище се явява централа със затихващи функции. Това е достатъчно за всеки истински български демократ-противокомунист да разбере с какво политическо падение се сблъсква!

Без да се обръща внимание на квалификациите, които се прикачват на участващите в разговорите с НКС на СДС представители на Съюза за Търновска конституция, на БЗНС "Врабча 1" и на БЗНС "Врабча 1" /Димитър Гичев/, трябва ясно да се подчертае, че на срещата присъстваха легитимният заместник-председател на БЗНС "Врабча 1", когато тази партия се ръководеше от покойния Страхил Гичев, двама секретари на Съюза за Търновска конституция, трима членове на Постоянния състав на БЗНС "Врабча 1" /Димитър Гичев/, както и говорителят на съюза и на Партия на труда.

Що се отнася до политическото споразумение със СДС, нека писачите на посочените драсканици си припомнят какъв беше първоначалният състав на Съюза за Търновска конституция, кои партии участваха при провеждането на възникналите отцепнически действия на съставителите на разглежданата декларация и че това представлява вътрешен въпрос на Съюза за Търновска конституция. Но всеки, който е привързан към демокрацията, не може да не приеме, че истински отпор на комунистическата заплаха може да даде само Съюзът на демократичните сили в лицето на неговото ръководство и със съдействието на останалите истински демократични противокомунистически партии и организации в страната.

Квалификациите за Партия на труда са друг въпрос, на който ще се отговори отделно. От друга страна, се налага да се посочат на въпросните господа някои много прости сметки, като например колко от учредителите на БЗНС "Врабча 1" /Д. Гичев/ поддържат обявената в разглежданата декларация политическа линия.

Нещо повече: от общо 15 членове на Управителния съвет на БЗНС "Врабча 1" /Д. Гичев/ 9 от тях категорично се противопоставят на капитулантската политическа линия на посочените ренегати - бивши съюзни членове. Съобразно съюзните уставни изисквания политическата стратегия и практическата линия се определят колективно от ръководните органи на съюза, като избраните ръководители се отчитат пред тях за практическото им изпълнение и за конкретната реализация и носят съответна политическа отговорност.

Що се отнася до съществените въпроси за легитимността на представителите в съюзните ръководни органи и за принадлежността на някои от тях към комунистическата номенклатура, то за тях са внесени по съответния ред необходимите документи и те ще намерят своето правилно решение в съдебната зала.

С настоящата декларация още един път високо се заявява към всички земеделци, легитимисти, конституционалисти и български патриоти, че нашата основна политическа линия остава неизменна - цялостна поддръжка и единодействие със Съюза на демократичните сили и неговото ръководство в борба срещу комунизма, без никакви претенции и политически условия!


София, 19 ноември 1993 г.


        ЧЛЕН НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1": А. Димитров

ЧЛЕН НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" /Д. ГИЧЕВ/: Б. Тасев

СЕКРЕТАР ПО ЮРИДИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ: д-р С. Благоев

ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1" / Д.ГИЧЕВ/: Ив. Велков

ЧЛЕН НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ ВА БЗНС "ВРАБЧА 1" /Д. ГИЧЕВ/: Д. Ценов

СЕКРЕТАР И ГОВОРИТЕЛ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ И ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА "ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА": Йордан Велков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ".


В броя си от 2 декември 1993 г. в. "Демокрация" помества статия от Иван Велков, който се е самопосочил като политически секретар на Съюза за Търновска конституция /СТК/. Без да коментираме оскъдната аргументация на автора на този материал, ще отбележим само следното:

С решение на Националния политически съвет на Съюза за Търновска конституция от 12 ноември 1993 г., публикувано в брой 27 на в. "За Търновска конституция" и оповестено чрез Пресслужба "Куриер" на БТА, Партията на труда и председателят й Иван Велков са отстранени от Съюза за Търновска конституция поради системна обструкционна политика и действия, водещи до влошаване на отношенията ни със СДС, както и поради принадлежност на Иван Велков като генерален директор към стопанската номенклатура на бившата БКП.

За временно изпълняващ длъжността политически секретар на СТК Националният политически съвет на Съюза за Търновска конституция посочи г-н Димитър Бранков.

София, 3 ноември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТК: Димитър X. Попов                              ГЛ. СЕКРЕТАР: Димитър Бранков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВОЕННИТЕ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО УЧИЛИЩА, ШКОЛИ ЗА ЗАПАСНИ ОФИЦЕРИ И РОДОЛЮБИВОТО ЗАПАСНО ВОЙНСТВО, НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, НА СЪЮЗ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", НА СЪЮЗ "ИСТИНА", НА ОБЩОНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ "МАТИ БОЛГАРИЯ", НА КОМИТЕТ "НАРОД - ВОЙСКА" И НА СЪЮЗ "АНТИКОМУНИЗЪМ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ.


Възмутени от изказванията и поведението на народния представител Велко Вълканов, с които той неприкрито се обяви в съпричастие и подкрепа на антибългарска политика, НАСТОЯВАМЕ пред най-висшите държавни институции да му бъде потърсена съдебна отговорност за НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО.

НАСТОЯВАМЕ пред европейските и световните правозащитни организации да вземат под наблюдение и
закрила г-н Марко Шукарев и г-жа Зденка Тодорова.

София, 2 декември 1993 г.


        СЪЮЗ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВНВУ, ШЗО И РЗВ: Любомир Банковски

ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА: Стоян Бояджиев

СЪЮЗ "ОТЕЦ ПАИСИЙ": Иван Шалев

СЪЮЗ "ИСТИНА": Дянко Марков

ОБЩОНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ "МАТИ БОЛГАРИЯ": Петър Константинов

КОМИТЕТ "НАРОД - ВОЙСКА": Георги Георгиев

СЪЮЗ "АНТИКОМУНИЗЪМ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ": Петър Момчилов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ ПРИ "УСТРЕМ" ЕООД - ТОПОЛОВГРАД, ПО ПОВОД НА НЕРЕШЕНИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА РАБОТЕЩИТЕ В ДРУЖЕСТВОТО И ЗАПОЧВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЦЕЛОДНЕВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1993 Г. Документът е адресиран до председателя на Министерския, съвет, до министъра на промишлеността, до председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България и до председателя на Федерацията на независимите миньорски синдикати.


ГОСПОДА,
Ние миньорите от пограничния Сакарски край с тревога се обръщаме към вас, че се намираме на ръба на социалната катастрофа.

В резултат на нерешените проблеми на рудодобива в България и спиране на действието на 140 постановление на Министерския съвет /ПМС/ в "Устрем" ЕООД не са изплатени заработените средства за работна заплата от месец юни до месец ноември 1993 г. включително, което довежда хората от този район до пълен социален крах.

Затова от 1.12.1993 миньорите и всички работещи в дружеството са в повишена едночасова ефективна предупредителна стачка, а от 6.12.1993 г. ще започнат ефективни целодневни стачни действия.

Исканията на миньорите са синдикални и нямат политически характер.

София, 4 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. Петров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПЪРВИЯ ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. "ЕКСПРЕС" ГЕОРГИ ИфАНДИЕВ ДО ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ, ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ, ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ, КАКТО И ПРОДУЦЕНТИТЕ В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИНИЦИАТИВАТА "ЧИСТО ДОСИЕ".


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българският парламент обсъжда проектозакони и проекторешения за разсекретяване на досиетата на щатните и нещатните служители на бившата Държавна сигурност.

В проектите не са включени ръководителите на средствата за всеобщо осведомяване. А тъкмо тези хора, които все още си позволявам да назовавам колеги, имат възможност да влияят върху формирането на общественото мнение, да манипулират масовото съзнание.

Като декларирам, че никога през живота си не съм бил щатен или нещатен служител на което и да е управление на бившата Държавна сигурност и армейските й филиали, в това число не съм бил доносник, агент, осведомител, информатор и пр. нашумели "длъжности", както и че не работя за никакви български или чужди тайни служби и сега, предлагам:

ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ, ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ, ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ, КАКТО И ПРОДУЦЕНТИТЕ В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНИЦИАТИВАТА МИ "ЧИСТО ДОСИЕ".

Само така ще можем да се явяваме с честни и чисти души пред своите читатели, зрители и слушатели.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ЛЕВКИЙСКИЯ ЕПИСКОП НЕОфИТ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД, ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПО ПОВОД СУТРЕШНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ЗА ДЕЦАТА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

В сутрешните предавания за децата, в 6,50 часа, по Българското национално радио вече дни наред върви серия от приказка, в която главният герой е свещеникът или оскърбителното понятие "попът” с неговата попадия. Те са хитреците, изнудваните и какво ли не още. Компрометира се българското свещеничество, което е дало безчет духовници - труженици в областта на духовната ни култура и исторически живот на българската нация.

При наличността на толкова художествени и поучителни разкази из страниците на българската класическа литература с родолюбиви герои и нравствени образи на малките слушатели се предлага и натрапва в съзнанието още от сутринта пошлото и недостойното, което, естествено, не е в интерес на тяхното хармонично възпитание. Натрапва се и диалект, вместо да се усвоява благозвучният литературен български език.

Светият синод на Българската православна църква изразява своя протест срещу подобни предавания, които не носят полза на детската душа.

На усърдните труженици при Българското национално радио "на пользу роду болгарскому" пожелаваме здраве и всяко благополучие.

София, 26 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 декември - Следва предосатвеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ АХМЕД ДОГАН, ПРОЧЕТЕН ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ВТОРАТА РЕДОВНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДПС /27 И 28 НОЕМВРИ 1993 Г, СОфИЯ/.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Всички ние трябва да се радваме, че сме започнали своя път като партия на етническа основа. Именно като такава ние поехме политическата отговорност за мирния преход в онази негова част, която касае правата на човека и на малцинствата в страната, тоест на колективните права, които нямат формула нито на международните форуми, нито в националната ни конституция, но ние бяхме основни субекти за безкръвния преход и го решихме резултатно именно като етническа партия и това е факт. Нека да оставим на историците да разсъждават на тема възможности за реализация от гледна точка на сигурността на страната. Но, дами и господа, ние това го постигнахме и имаме право да говорим в първо лице множествено число. От тази гледна точка ми става много неприятно, когато Западът прави опити да ни дава акъл как да правим демокрация и как да решаваме тези деликатни въпроси, свързани с колективните права на малцинствата. И то когато самите те осъзнават, че тези проблеми не са разрешени в собствените им страни. Затова сме силни, защото няма такъв прецедент в историята. И тъкмо от тази гледна точка аз не мога да търпя поучения, няма значение кои са неговите субекти. Ние създаваме нова реалност в тези отношения и нов опит на човечеството.

Връзките ни с други партии са иманентно свързани със стратегическите приоритети на страната и на ДПС в общия контекст на трансформацията на бившата комунистическа система в свободно гражданско общество с пазарна икономика. Ние бихме искали да имаме междупартийни взаимоотношения както в САЩ, така и в Европа, и в Русия. Извинете, разсъждавам в схемата на вече общоприетия нов световен ред и на новата политическа карта на света. Когато говорим за геостратегическите приоритети на страната, винаги изпитвам едно неудобство, че за много кратко време се превърнахме от подражатели на Русия в блюстители на Америка. Ние не бихме искали нашата страна да се мята между крайностите, персонифицирани в две суперсили. Ако на този етап Америка за нас е образът, то реалността е Русия. Америка е твърде далече, господа. Русия е и ще продължава да бъде геостратегически център на още много събития в нашия свят. Дори и да се включим, което е необходимо и за което трябва да се борим, в системата на НАТО, това все още няма да бъде разрешение на въпросите, свързани с нашата национална сигурност. Разсъждавайки по тоя начин, аз не мисля да превърнем нашата страна в политическа жертва на различните стратегически сметки на великите сили. България е достатъчно изстрадала в своята история и нямаме право да се включваме в политически далавери, които касаят сигурността и суверенитета на страната.

Доколкото се отнася за Европейската общност и нашето включване в потенциален и актуален план в различните европейски структури, трябва да се разбере едно, че не Европа, а ние изстрадахме нашия преход. Очакванията ни за помощ, които бяха свързани с образите на Америка и Европа, се развенчаха, с което ни беше казано, че трябва да се научим да ловим риба, а не да чакаме да ни сервират акули на масата.

Продължавайки да мисля на глас за характера на движението, позволявам си да кажа, че движението поне още 10-15 години трябва да остане на прехода между етническата партия и националната партия. И, ако щете, това е национална партия от етнически тип или етническа партия от национален тип. Важно в случая е мярката, защото, без да се гаранитират колективните права и свободи на малцинствата в страната, ние не можем да си позволим да направим следващата крачка.

Завършвайки своя доклад, искам да отбележа специално проблема за престъпността в нашата страна. Явно е, че ние не сме узрели все още да искаме смъртна присъда, но също така е важно да намерим подходяща формула за санкциониране на тези, които са прекрачили всякакви норми на човешкото общежитие.

ДАМИ И ГОСПОДА
Искам да се спра на един много сериозен въпрос. Проблема за възродителния процес и виновниците в него и актуализирания напоследък проблем за ролята и мястото на ДПС в Западните Родопи.

Ако ми позволите, да започна с възродителния процес и до каква степен архитектите на този процес са подведени под съдебна отговорност. Отговорът е ясен - от две години и половина главният прокурор на републиката не е предявил нито едно сериозно обвинение срещу тях. Нещо повече, същият субект създава рецидиви на възродителния процес чрез създаването на фалшиви обвинения срещу наши кметове, които са съдействали за гарантирането на правата на нашите избиратели в съответните райони. Случаят с кмета на Сатовча Юсуф Джуджо вече става международен проблем и скоро тук, в нашата страна, трябва да пристигне специално оторизирана комисия, за да провери реалната защита на правата на човека от изпълнителните органи. В случая е важно друго - прокурорът на републиката имаше отношение към възродителния процес само като елемент на политическата игра. Но той никога не е предявил обвинения срещу архитектите на възродителния процес през 1972/1973 г. и 1984/1985 г. Създава се опасното впечатление, че не само политическите сили, но и някои институции имат слабост да рецидивират реалностите на възродителния процес. Ако е така, господа, бъдете достойни и смели и го кажете открито.

Домогванията на главния прокурор на републиката са свързани със статуквото на Западните Родопи и аз мога да кажа категорично, че няма да позволим на никого, в това число на парламент, на президент, на правителство, на изпълнителни органи, на политически сили да диктуват нашите права и свободи в този район. Съзнателно хвърлям ръкавицата в техните очи. Нека този, който се осмели да реши съдбата на този район, да се опита да го направи. ДПС защитава индивидуалните и колективните права на човешките общности и ще продължава да се опредметява в тази дейност. Ако в този контекст трябва да изберем между приоритетите на националната сигурност и правата на човека, ние ще изберем правата на човека, господа, и всичко, което следва от това. Затова не трябва да се правят никакви илюзии нито от заблудени овчици в политиката, нито от самозвани воеводи на разни региони, защото верижната реакция може да бъде толкова неочаквана и грандиозна, че на Европа ще й се наложи да чете твърде дълго балканската история, преди да се осмели да ни помогне.

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ,
Вие сте тук, за да решите основната стратегия на движението - преходния етап.

Дължа да отбележа, че всеки от вас е субект на отговорност в тази конференция и всеки от вас ще остане с отговорностите, които е поел в регионален и в национален мащаб. За всички нас е важно едно - щом има партия от типа на Движението за права и свободи, нашите права и свободи ще бъдат гарантирани на тази земя. Друг е въпросът, че нашите противници и злонамерени "приятели" правят опити да лансират по масмедиите други алтернативи за разрешаването на нашите проблеми в нашата страна.

От самоуважение не бих искал да се спра на тях, но от уважение към вас дължа да ви кажа, че ДПС като цяло, тоест на национално и регионално равнище, не е на равнището на своята политическа отговорност. Без тези хора, които работят в централното ръководство на движението и които направиха толкова много за изграждане на образа на движението пред обществото, пред Европа и пред света, ние слизаме на онова равнище, от което започнахме нашата борба за основни права и свободи.

Затова си позволявам да благодаря на всички, които бяха съпричастни и са съпричастни на тази борба, както в моя екип, в лицето на Централното оперативно бюро, така и на Централния съвет като цяло, които винаги са били пример за политическа зрялост и адекватно поведение, така и на Парламентарната група, която казвам с известни резерви, и на всички наши активисти по общини и по села, които са носители на основната политическа отговорност в етапа на прехода.

На всеки от нас в тази зала трябва да му е ясно, че тези процеси, които бяха фиксирани в доклада, и като това, което е направено, и като това, което предстои да се направи, от него зависи много.

Аз се прекланям пред вас и във ваше лице и на целия ни електорат, на който служа вече девет години, но искам да знаете, аз се прекланям за вашите страдания, които сте понесли и понасяте във връзка с този преход, и съм ваш инструмент на общата воля дотолкова и дотам, доколкото вие прецените. Но не забравяйте, че аз имам право и на моя воля и право на моя преценка и оценка на събитията и реалностите в нашата страна, моето дълбоко убеждение е, че Движението за права и свободи не е на равнището на своята политическа отговорност в преходния етап.

Трябва да разберем нещо много ясно и това е следното, че на нас по случайност ни се налага да изпълняваме тази роля в обществото, да имаме тоя социален статус и ако ме питате мен как бих обобщил в едно изречение съдържанието на тоя доклад, който изнасям пред вас, аз бих си позволил да каха следното: Бързай бавно, за да стигнеш далече в превръщането на личния си опит в универсален!...


/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
06.12.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!