6 август 1993


София, 6 август 1993 година
Брой 152 /939/


София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО МЕЖДУ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


I. КОЙ Е ПРИЧИНА ЗА БЛОКИРАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

1. КНСБ - тъй като комисията работи от 13 април, а едва на 13 юли КНСБ представя пълна документация за собственост.

2. Кабинетът Фил Кенеди - не е изпълнен законът: не само имуществото, но и документите за собственост са си останали в разпореждането и владението на КНСБ.

3. Имуществото, ловко прехвърлено от КНСБ в перачницата "Софис", продължава да носи доходи на перачите, без да е влязла стотинка в социалните фондове и където и да е.

4. Въпреки решенията на Върховния съд и МС не е определен ликвидатор на заличената фирма "Софис".


II. ВОПЛИТЕ НА КНСБ ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА СА ОПИТИ ДА СЕ УКРИЕ ОТ ОПИСВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО И МИЛИОНИТЕ, КОИТО ТО НОСИ.    

КТ "ПОДКРЕПА" е за ефективно продължаване на работата на комисията до пълно изясняване на документацията, фактическото състояние и договорите за движимото и недвижимото имущество.

Настояваме МС да се разпореди: областните управители в изпълнение на закона незабавно да пристъпят към изземването на имуществото на БПС /КНСБ/.


        ЗА ИС: Д-р Тренчев, президент на КТ "Подкрепа" и вицепрезидент на МКСП

София, 5 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, б август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ".


Националният съвет на Християндемократическия съюз /НС на ХДС/ в България заявява, че публикациите в някои средства за масово осведомяване - в-к. "Демокрация" бр. 180 от 05.08.1993 год. "Отломките от ХДС..." са груба лъжа, целяща дезинформация на общественото мнение и дискредитиране на съдебната власт. Текстът в гореспоменатия вестник е правен абсурд: "За легитимно в НКС на СДС бе признато вчера от състав на СГС ръководството...", "Съдът възприе това ръководство като представляваща партия...".

На заседанието на СГС по фирмено дело 815/90, проведено на 04.08.1993 год. от 14,30 ч., бе дадена възможност на молителя Юлий Павлов да се запознае с направените от регистрирания от СГС със съдебно решение от 30.04.1993 год. по същото фирмено дело Координационен съвет възражения срещу извършване на промени в състава на ръководството. Г-н Павлов, бивш председател на ХДС в България, е внесъл във фирмено отделение на СГС документи с невярно съдържание, срещу признаването на който 2/3 от членовете на регистрирания Координационен съвет на партията възразяват. След установяването на тези факти ще бъде разгледана молбата на законно избраното ръководство на ХДС в България със съпредседатели д-р Светлана Спасова и г-н Христо Генев. Настояваме, в-к "Демокрация" да публикува необходимото опровержение. В противен случай ще бъдем принудени да дадем вестника под съд.

София, 5 август 1993 г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ХДС В БЪЛГАРИЯ:

д-р Светлана Спасова

г-н Христо Генев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ ПАРТИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА МАКЕДОНИЯ И НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ЗА ПОМОЩ ЗА МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


Партията на човешките права на Македония единствена защитава икономическите, социалните, културните и политически права на българите от Република Македония.

По стечение на злощастни обстоятелства партията не разполага с материални средства. Обещаното от редица политически сили не беше изпълнено.

Партията на човешките права на Македония се обръща към стопански дейци, бизнесмени и патриотично настроени българи с молба да подкрепят каузата на българщината в Македония.

Партията на човешките права на Македония се надява, че ще намери така необходимата подкрепа от братска България. Банкова сметка N 550 130 335 0016 ЧНБ - АД - "Тексимбанк" е на разположение на спомоществователите.

Очакваме Вашето съдействие и предварително Ви благодарим!

ЗА ДВИЖЕНИЕ
        "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА"
        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Любомир Собаджиев

ЗА ПАРТИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА МАКЕДОНИЯ
        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илия Илиевски

София, 5 август 1993 год.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА XXV КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 19-20 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Либералните възгледи по отношение на образованието почиват на виждането, че негова основна цел е създаването на оптимални условия за реализация на личните способности във всички възрасти. Образованието има за цел не само да възпитава знания и умения, не само да разкрива способности и таланти, но и да приучава към инициатива за пълноценна реализация. В това се включва и самостоятелният избор на професия, социална ангажираност, осмисляне на правата и отговорностите в гражданското общество.

Средното образование като концепция трябва да осигурява достатъчно условия за развитие на умствени и творчески способности и заложби, както и да подготвя практически младите хора за пълноценното им участие в живота на гражданското общество. РДП активно поддържа реализирането на нормативна уредба, която да дава възможност за равноправно, автономно и конкурентно съществуване на различни образователни форми. РДП е за законодателство, което да гарантира статута и работата на частни училища, система и механизми за диференциран подход на обучение. РДП е за специфични образователни изисквания, програми, критерии и мерки, които да подпомагат интегрирането в обществото на деца и млади хора с различни трайни заболявания или дефекти.

РДП разглежда висшето образование като по-висока степен на доброволна, самостоятелна като избор и реализация, професионално ангажирана и социално отговорна подготовка за участие в дейностите на гражданското общество. Държавната намеса във висшето образование е допустима само по отношение на осигуряване на финансовите и други условия за най-пълноценно, ефективно и качествено обучение. Законодателството трябва да гарантира ненамеса на държавата в организацията и управлението на висшето образование. Автономните висши училища в либералната държава получават по естествен път възможността за лоялна конкуренция и атестиране на основата на обществената оценка на възпитаните от тях специалисти.

РДП поддържа разбирането, че в гражданското общество, реализирано във вид на представителна либерална демокрация, научната дейност е с най-висок потенциал за самоорганизация и самоуправление. Обществото като потребител на научни продукти се намесва в тази дейност единствено с икономически, т.е. пазарни лостове, като осигурява нужните условия за нейното развитие чрез държавния бюджет и чрез широкото участие на други икономически субекти, за които трябва да бъдат гарантирани съответни данъчни преференции.


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Либералната социална политика има за цел осигуряването на максималните възможности за свободен и достоен живот за всеки член на обществото. Свободата на личния избор не освобождава обществото и държавата от отговорната грижа за всички граждани, в частност тези от застрашените категории - самотни и възрастни хора, безработни, хора с ниски доходи, инвалиди, самотни майки, сираци и изоставени деца.

РДП е за изграждането на нова, съвременна и ефективна устройствена система за социални грижи, което трябва да започне с активна законодателна дейност. Социалните фондове трябва да бъдат отделени от бюджета и поставени под контрола на обществото чрез посредничеството на парламента.


ДОМ, БИТ, СЕМЕЙСТВО, ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

РДП е за възраждане на най-добрите традиции на българския дом, към възстановяване на разрушената ценностна система през годините на тоталитарния режим, към възпитаване на мислене, принципи и отношения, необходими за изграждането на отвореното гражданско общество.

Създаването на гражданска култура започва с възпитанието на децата в отговорност към правата и задълженията на всеки член на обществото. Грижата и отговорността за възпитанието на децата трябва да бъде възложена на семейството. Именно в семейството се залагат основните разбирания за лична свобода и достойнство, за отговорност и толерантност, за разумно и ангажирано участие в живота на гражданското общество, за съхранение и развитие на изначалните човешки ценности.

Българският дом и семейство се развиват естествено в малката градска и селска общност, основават се върху българските традиции на роднинска и съседска взаимопомощ. След насилственото, принудено струпване на огромни човешки маси в градовете, след обезличаването им, РДП вижда развитието ни именно като ново обособяване в квартални общности, като завръщане в изоставени селища - при запазване на новата динамика на битието си. Точно заради това РДП е за създаването и осъществяването на специални проекти за възраждането на битовите и стопанските традиции на планинските райони, за възвръщане славата на градчетата - републики от времето на българския XIX век. Разбира се, това ще стане чрез стимулиране на самоорганизирането и самоинициативността, а не със средствата на утопичните държавни решения от "социалистически" тип. Демографските виждания на РДП включват и нов разцвет на традиционното живеене на малките етнически групи като каракачани, крайбрежни гърци, куцовласи, арменци, евреи и пр. Грижата за социализирането на циганското население в страната би следвало да се превърне в задача на всяка модерна политическа формация, особено от неолиберален път.

Позициите на РДП по отношение на комплекса "Дом, бит, семейство, демографска динамика", които следва да се осъществят чрез лансирането на цялостен проект за възраждане на българския дом, включват: от облекченията за индивидуалното жилищно строителство и специалната политика за мобилно и хармонично интериорно обзавеждане, до създаването на нова законова уредба за устройството на българското селище.


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Съвременната медицина, като най-хуманен дял на науката, се нуждае не по-малко от останалите нейни природни и хуманитарни дялове от свободата и автономията на науката като цяло. Високата цена на съвременните медицински технологии безусловно налага приоритетно финансиране на здравеопазването от страна на цялото общество, т.е. на първо място от държавата, като единствен път за съхранението на българската нация. РДП не смята, че е възможно бързото приватизиране на здравеопазването и преминаването му на самоиздръжка, като съществува опасност опитите в тази насока да накърнят хуманитарния му характер.

РДП е за създаване на здравноосигурителни фондове, средствата в които да се формират от вземания от общински, корпоративни и фирмени институции. Осигурителните фондове и каси са призвани да защитават интересите на пациента.

РДП е за справедлива обществена оценка и достойно възнаграждение на труда на медицинските специалисти. Интересите на медицинските кадри трябва да бъдат защитавани от съответни съсловни организации.

Свободната частна практика на лекарите като структура, успоредна на държавната, трябва да се подчинява както на пазарните закони за конкуренцията, така и на етиката на лекаря, обвързан от Хипократовата клетва.

РДП не разглежда здравеопазването като някакъв изолиран дял от обществената практика. Ние сме решително против каквито и да е форми на отделяне, отлъчване на болните от нормалния ритъм на живота, независимо от естествената им временна неработоспособност и съответна степен на понижена социабилност. Тук става въпрос за социалнопсихологическия климат в тази област, за култивирането на обществена толерантност и ангажираност. Чрез различните форми на профилактика и здравна, телесна и психиатрична култура здравеопазването всъщност се "въвлича" в нормалното битие и престава да бъде затворен свят на страданието.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗ "АНТИКОМУНИЗЪМ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ". Организацията е учредена на 9 януари 1993 г. в София.


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Като се има предвид миролюбивата политика на България, то следва и военната ни политика, и национална военна доктрина да имат строго отбранителен характер, защита на националните граници и сигурност.

Необходим е нов закон за Министерството на отбраната, който да регламентира:
- пълна деполитизация на армията;
- пълно единство между цивилно ръководство и Генерален щаб /ГЩ/ на МО;
- приемането на младежи в родовите войски, школи и учебни заведения да става на базата на нови критерии /не партийни/, а по физически данни, интелектуални възможности и конкурсни начала.


МВР

Тежките стопански, икономически и социални условия, резултат от тоталитарното управление, създадоха условия за развихряне на най-долните човешки страсти: алчност, престъпност, егоизъм и др. Всичко това създава обстановка на несигурност за живота, имота и честта на българския гражданин. За ограничаване личните и организирани престъпления е необходимо:
- закон за МВР;
- пълно разграждане на структурите и управленията, които обслужваха една партия и нейната политика на репресии и незаконно ограбване на народа;
- създаване на служби за защита правата и свободите на българските граждани;
- създаване на национална служба за борба с организираната престъпност, която взема все по-големи размери и която вече работи в контакт с мафии от чужди държави и застрашава сигурността на гражданите и сигурността на стопанските предприятия;
- създаване на група, която да проследи пътя и открие изнесените от страната капитали и държавен дълг, който тежи на българския народ;
- приемане на нови кадри в учебните заведения на демократичен принцип.


ПРАВОСЪДИЕ И ПРОКУРАТУРА

След 9 септември 1944 г., със закони и без законова база бяха проведени много мероприятия, които лишиха български граждани от живот и имот, чест и достойнство.

Бяха нанесени материални и морални щети на хиляди невинни хора. Бяха убити бъдещето и просперитетът на с нищо незаслужили тази участ деца на избити, съдени и въдворявани. Изграждаха се досиета. Принуждаваха се хора да подписват декларации за сътрудничество, които и до днес се ползват за изнудване и шантаж. Време е всичко това да се разкрие и изчисти веднъж завинаги. Това ще стане само чрез закони, които да се внесат в парламента и решат:
- отмяна на т.нар. Закон за съдене от Народния съд и произтичащите от него конфискации и глоби;
- реприватизация на всичко отнето от физически и юридически лица след 9 септември 1944 г.;
- заплащане на положения в затвори и лагери нечовешки труд. Същото да стане на сметка не на народа /бюджета/, а на облагодетелстваната партия и номенклатура;
- съд за виновниците за националната катастрофа. За геноцид давност няма;
- разкриване на досиетата и да се даде възможност всеки да докаже кой кога и при какви условия е бил принуден да подписва декларации. Да се види престъпната и жестока гавра с човешкото достойнство от БКП и да се потърси отговорност за това.


ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Българският народ в многовековната си история е доказал, че е миролюбив и родолюбив. Във военни действия е участвал само когато е бил предизвикан или са били застрашени неговата независимост или национална цялост. Винаги е пледирал, че мирът ще осигури възможност за честен труд и народно благоденствие.

Затова сме за:
- самостоятелна външна политика;
- неутралитет с гарантирани от Съвета за сигурност на ООН и НАТО държавна цялост и суверенитет;
- участие в икономическа интеграция на регионална, европейска и световна основа;
- зачитане правата на човека съгласно клаузите на ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ "ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА 24 ЮЛИ 1993 Г. В РУСЕ.

 
ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Създаване на обществено-икономически и правни гаранции за развитие на частния сектор.

2. Законодателно се отменят всички последици от актовете, с които е била отчуждена собственост на физически и юридически лица след 9 септември 1944 г. /конфискации, национализации, отчуждения, задължителни продажби с неадекватни обезщетения и други подобни/, като предварително условие за започване приватизацията на държавно или друго обществено имущество.

3. Осъществяване на реприватизацията посредством възстановяване правото на собственост на неговите титуляри върху реалното имущество, а в случай че същото е унищожено или е имало ликвиден характер - чрез предоставяне на равностойно такова от държавния, общинския или кооперативния сектор, а ако и това е невъзможно - чрез поименни акции, дялове, други ценни книжа или гарантирани от държавата облигации.

4. Приватизацията се допуска върху остатъка след пълното реприватизиране, като обезщетените с облигации титуляри първи избират какви акции, дялове или други ценни книжа да закупят.

5. В приватизацията, освен бившите собственици и техните наследници, трябва да участват и тези български граждани, които в периода на одържавяването добросъвестно са се трудили, създавали и възпроизвеждали наличната държавна собственост, като им се предостави правото да получат поименни акции, дялове и други ценни книжа.

6. Незабавно връщане на земята на собствениците в реални граници и оземляване на безимотните. Пълно осовобождаване на производствената дейност на частните земеделски стопани от данъци за срок от пет години.

7. Данъчната система и данъците са основно средство за постигане на растеж и богатство на нацията чрез въвеждане на ниски данъчни ставки с цел стимулиране на зараждащия се частен сектор.

8. Преимуществено развитие на аграрното стопанство, туризма и авангардните технологии, както и на отрасли, произвеждащи стоки и услуги на населението, с оглед оптимално да се съчетават реалните природни дадености с традициите и обичаите на българската нация.

9. Гарантиране на частните производители от промишлеността тригодишен период без данъчно облагане и при най-благоприятни лихвени условия.

10. Даване преференции за седемгодишен период на чуждестранните инвеститори и капиталовложители за развитие на промишлеността, селското стопанство, туризма, търговията и всички останали видове услуги на съвременна научно-техническа и технологична основа при добре дозиран протекционизъм на националните производители.

11. Територията на България да стане единна зона за свободна търговия.

12. Държавата да не се намесва пряко в стопанския живот и да упражнява само регулиращи функции.

13. Всеки човек да има право да изкарва прехраната си чрез свободно избран труд при справедливи и благоприятни условия, както и право на жизнено равнище, включително храна, облекло, жилище, медицинско обслужване и социални грижи с оглед поддържане неговото и на семейството му здраве и блгосъстояние. Той трябва да има право на осигуряване при безработица, болест, инвалидност, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини.

14. Създаване на ефективна система за социална защита при решаване на проблемите, свързани с нарастване на безработицата.

15. Създаване на задължителни и доброволни пенсионни и здравноосигурителни фондове, независими от държавния бюджет и изпълнителната власт. Периодично осъвременяване на пенсиите, съобразно жизнения стандарт и инфлацията.

16. Гарантиране жилища, детски градини и законова защита на младите семейства и самотните майки с едно, две и повече деца. За всяко трето дете специален фонд ще гарантира втора заплата на единия от родителите.

17. Експроприиране незабавно в полза на социалните осигурителни фондове всички доказани по безспорен начин незаконно придобити имоти от частни лица, фирми, организации и политически партии през последните 46 години.

18. Гарантиране на екологично чиста среда за социална реализация и възпроизводство на здрава, жизнена, културна и образована българска нация.

19. Познаването на правата и задълженията на личността е непременно условие за нормално функциониране на обществото. Всяко лице има право да получава и разпространява информация без ограничения освен предвидените в специален закон случаи и в международни договори, по които България е страна.

20. Участието в управлението на страната е функция от конкретния принос на индивида, неговата професионална компетентност и доказани морални качества.

21. Създаване условия за изграждане на независими средства за масово осведомявяне с оглед да се гарантира безпристрастност и обективност при отразяване на информацията и осигуряване на свободен достъп до тях.

22. Официален език в България е българският език. Той е задължителен в устна и писмена форма за всяко служебно лице в отношенията му с българските граждани в процеса на изпълнението на служебните му функции, както и за всички български граждани, контактуващи с държавните власти.

23. Парламентът не трябва да допуска средствата за образование, наука, просвета и култура да са под равнището на предоставяните за отбраната на държавата.

24. Решително се обявяваме за свикване в едногодишен срок на Религиозен народен събор за пълно обновление на Българската православна църква.

25. Виновните за националната катастрофа да понесат наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство или с международните договори, по които България е страна. Престъпленията против мира и човечеството, включително и геноцидът, не се покриват с давност. Организациите, от чието име или с чиято подкрепа са действали престъпните лица, нямат морално основание да съществуват под каквато и да е форма.

26. Лишаване от собственост на българска територия на лица, които са нанесли щети на националната икономика с цел лично или на близките им облагодетелстване и не са върнали заграбеното в законно определения срок. Също трябва да се лишат от собственост и лица, които са разхищавали държавното имущество поради некомпетентност и използване на служебното си положение.

27. Приемане на закони, които да ограничават в голяма степен спекулата, корупцията, престъпността и гарантиране спокойствието на гражданите чрез безкомпромисна и решителна борба срещу тях.

28. Приемане на закон за полицията, който да даде възможност на органите на обществения ред решително да се справят с нарастващата престъпност.

29. Създаване на независима съдебна власт, която да бди строго за спазване на законите на страната.

30. Отменяне на всеобщата военна повинност за период от десет години и създаване на силна професионална армия.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
06.08.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!