7 октомври 1997


София, 7 октомври 1997 година
Брой 78 (1774)


София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ХАРТА ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА


Като изразяват своето взаимно уважение с подписването на настоящата Харта,

водени от желанието да се постигне широк обществен консенсус за продължаване на икономическата и социалната реформа в страната,

отчитайки необходимостта от поддържане на индустриален и социален мир като условие за успех на демократичните промени в обществения живот,

съобразявайки се със своите задължения и права съобразно Конституцията и законите на страната,

и като признават необходимостта от ново качество на социалния диалог в духа на европейските стандарти, принципи и правила,

изразяват волята си да спазват следните принципи на социалното сътрудничество:

ГАРАНТИРАНОСТ на социалния мир чрез сътрудничество при създаване и приемане на нормативната уредба на обществените и икономическите отношения в процеса на изпълнение на Програма "България 2001".

ПАРТНЬОРСТВО при взаимно зачитане на интересите за формиране на системата за социален диалог в сферата на икономическите, социалните и индустриалните отношения и създаване на нови форми на институциализирано социално сътрудничество.

ОТГОВОРНОСТ за изпълнение на поетите ангажименти като резултат на регламентирана чрез консенсус процедура за идентификация на участниците в новия модел на социален диалог на основата на колективното трудово договаряне.

СЪГЛАСУВАНОСТ на усилията и действията в процеса на интеграция на страната в европейските и световните структури въз основа на баланс между икономическите и социалните измерения на реформите, осъществявани с подкрепата на международните финансови институции и Международната организация на труда.

ПРОЗРАЧНОСТ на процеса на социален диалог, на намеренията и позициите на партньорите като необходимо условие за постигане на обществен консенсус и съпричастност към осъществяването на реформата в страната.

Изразявайки своята увереност, че настоящата Харта за социално сътрудничество е доказателство за отговорно и конструктивно поведение в подкрепа на процеса на демократичните промени в страната, правителството на Република България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Българската стопанска камара поемат своята отговорност за нейното спазване.

София, 2 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА


Правителството на Република България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Българската стопанска камара

КАТО ОТЧИТАТ

необходимостта от поддържане на социален и граждански мир като условие за успех на реформата и за развитие на пазарните отношения и в изпълнение на Хартата за социално сътрудничество,

ПРИЕМАТ

следните приоритетни направления на своите съвместни действия:

1. Разработване на проект за Закон за социално-икономически съвет. Прилагане на механизма за трипартитното участие в управлението на националните осигурителни институции и социалния отдих.

2. Съгласуване и приемане до края на 1997 г. на нормативна уредба за периодично установяване на наличието на критериите за представителност на синдикалните организации и организациите на работодателите.

3. Разработване на съгласуван между страните минимален пакет от социални закони (Закон за заетостта, Закон за допълнително пенсионно осигуряване, Закон за здравно осигуряване, Закон за социално подпомагане, Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Разработване на принципите за нов Кодекс на труда. Разработване на Закон за социалните фондове.

4. Съгласуване на политика по привеждане на националното социално и трудово законодателство в съответствие с международните стандарти.

5. Приемане на национална структурна програма за заетост и алтернативи за създаване на работни места, финансирани от извънредни социални фондове с участието на международни финансови институции. Разработване на политика за разкриване на нови работни места чрез стимулиране на инвестиционната активност, развитието на малките и средните предприятия и на самостоятелната заетост.

6. Приемане на съгласувани отраслови програми за финансова стабилизация и преструктуриране.

7. Съвместно обсъждане на концепция за фискална и данъчна реформа с цел създаване на стабилна данъчна среда и условия за разгръщане на икономическата и инвестиционната активност.

8. Съгласуване на мерки за преодоляване на откъсването на банковата система от реалния сектор на икономиката.

9. Приемане на нормативни актове за държавния служител и за управление на държавното участие в предприятията, с които да се отстоява принципът на професионализма при назначаването и освобождаването на служителите и ръководителите в държавния и публичния сектор.

10. Приемане на механизъм за свободно договаряне и определяне на работните заплати в реалния сектор съобразно финансово-икономическото състояние на предприятията.

11. Съгласувано приемане на политика относно доходите в бюджетната сфера, отчитаща необходимостта от повишаване на покупателната им способност.

12. Разработване и приемане на съгласувани базисни параметри за целите на социалната политика като социален и жизнен минимум, праг на бедността и др.

13. Приемане на нормативна уредба за разширяване на обхвата, принципите и предмета на колективното договаряне.

14. Разработване на уредба и система за участие на работниците в управлението на предприятията.

15. Приемане на стратегия и национална концепция за приватизация в касова и масова проекция при съчетаване на всички форми и техники, доказали своята ефективност, с акцент на замяната на дълг (неполучени възнаграждения) срещу собственост.

16. Съвместна работа за промяна на инвестиционния климат и за издигане престижа на България като икономически партньор чрез:

- решителна подкрепа на законовите мерки срещу корупцията и организираната престъпност;

- съвместни инициативи за привличане на ресурси за социални инвестиции и на хуманитарни помощи от чуждестранни организации, включване на част от конфискуваните имоти в изградените социални фондове.

Страните се споразумяват текущо да следят за хода на изпълнението на общите действия в посочените приоритетни направления, като периодично ги актуализират.

София, 2 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")

 

 

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА - 1 ОКТОМВРИ, И В ПОДКРЕПА НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ОТ СТОЛИЦАТА. Документът е предоставен на средствата за масово осведомяване.


Днес, 1 октомври, в Деня на възрастните хора, народните представители от Парламентарната група на Демократичната левица се присъединяват към вашия протест в подкрепа на законните ви искания за достоен живот, за сигурни и спокойни старини.

Вече 8 месеца се развиват процеси, които основателно тревожат всички ни, които всеки ден поставят на дневен ред тежки въпроси, въпроси за съществуване и оцеляване, въпроси за съжаление без отговор. Управляващите абдикираха от своите задължения към обществото, към всички нас. Политиката на властниците с днешна дата се оказа гибелна за болните, безработните, социално слабите. И най-вече за вас - вие, които с достойния си и честен труд построихте, създадохте и съхранихте предприятията, заводите, училищата, детските градини, почивните домове, болниците и т.н. В замяна днес вие получихте мизерията, бедността, отказана ви е дори гарантираната от Конституцията безплатна здравна помощ.

Да! Причини за това състояние има. Да, всеки от нас ще плати високата цена на прехода. Тези аргументи обаче не са достатъчни, а днешните управляващи ги превърнаха в средство за "почистване" на съвест, в средство за оневиняване, в средство за снемане на "отговорност". Те забравиха за другите аргументи. Забравиха да кажат как на вашия гръб, на гърба на няколко поколения българи шепа забогатели изграждат и утвърждават днешната "пазарна" икономика без следа от правила, морал и съвест. Забравиха да кажат и да обяснят как се разтвори голямата ножица между 5-те процента свръхбогати и 85-те процента на ръба на оцеляването.

Забравиха да кажат как ще ви предпазят от престъпниците, как ще осигурят работа на вашите деца, училища за вашите внуци, здраве за вас. Забравиха, защото така им е удобно. Защото, след като не могат да решат всички тези проблеми, след като дори не се и опитаха, сега изместват дневния ред на обществото, отстояват властта с репресивни мерки. Кому са нужни досиетата, лустрацията, псевдо "помирението", оневиняващо политически престъпници и фашисти? Ценни законодателни дни се пропиляват, за да се иска "депутатският имунитет" на човека, осигурил хляба ни, Кръстьо Трендафилов.

Въпреки диктата на управлявощото мнозинство Парламентарната група на Демократичната левица (ПГДЛ) внесе свои законопроекти - за безработицата, условията на труд, защита на потребителя, здравното осигуряване, държавния чиновник.

ПГДЛ ще защитава с всички средства и в пленарната зала, и извън нея вашите интереси и вашите права. Ще продължава да задава неудобните за управляващите въпроси, въпреки преките и недвусмислени закани спрямо депутати от групата. Националното съгласие не означава съгласие на всяка цена. Националното съгласие не е разменна монета, с която мнозинството се опитва да си купи индулгенцията за извършваните беззакония и да суспендира Конституцията.

Въпреки нежеланието за диалог, въпреки връщането на конфронтацията, народните представители от левицата ще търсят всички пътища за отстояване на социалните права, за защита в трудните месеци на предстоящата зима, ще потърсим и обединим всички, които с грижа и внимание са готови да ви помогнат, така както вие ни помогнахте да ни има и да бъдем хора.

София, 1 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИИТЕ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ВОЕННОПРОММИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е приет на заседание на комисиите на 12 септември 1997 г. и е публикуван в Информационен бюлетин No 14 на експресното септемврийско издание на ВС на БСП. Предоставен е специално на "Пресслужба "Куриер".


Комисиите категорично заявяват, че на настоящия етап предприятията от основните производства на военнопромишления комплекс (ВПК) трябва да се запазят като държавна собственост.

Основният мотив за тази позиция е обстоятелството, че ВПК има ключова роля за гарантирането на националната сигурност на страната и именно по тази причина неговото развитие трябва да се планира, ръководи и контролира единствено от държавата. Според огласените от правителството намерения за ускоряване финализирането на разработката за Концепцията за национална сигурност и широкото й обсъждане съгласно Декларацията за национално съгласие е недопустимо изпреварващото предрешаване на въпроса за приватизацията на ВПК.

Това е изключително важен сектор от икономиката, особено в сегашния период на тежка криза. В него се използват технологии и се произвеждат изделия, които представляват държавна тайна. Предаването на предприятията в ръцете на частни групировки, в т.ч. и на чужди, може да се квалифицира като предателство към националната сигурност на страната. В това отношение имаме и опита на други бивши социалистически държави, които подхождат много внимателно и прецизно към този въпрос.

Обществеността е добре информирана, че до 1990 г. ВПК беше един от най-печелившите клонове на промишлеността. През 1989 г. от продажби на оръжие и военна техника държавата получаваше по 920 млн. долара и 2,5 млрд. преводни рубли годишно, от които Българската народна армия усвояваше само около 550 млн. преводни рубли. През периода на "най-демократичното управление" (1991-1992 г.) тези доходи възлизаха едва на 50 млн. долара. Освен това ВПК разполага със съвременна техническа база и използва модерни технологии, придобити от бившия Съветски съюз. Това се потвърждава и в отчета на правителството за 100-те дни на управление, където е посочено, че за първото полугодие на 1997 г. износът на оръжие и специална продукция е 70,4% от експорта за цялата 1996 г. Така че независимо от кризисното сътояние, в което изпадна, ВПК може относително бързо да преодолее тази ситуация и отново да стане водещ отрасъл в промишлеността, от който страната да получава още по-сериозна печалба. Предпоставки все още има - добра материална база, подготвени научни кадри и специалисти в производството и относително запазен авторитет на външните пазари.

Сериозен аргумент за съхранението на ВПК като държавна собственост е, че при сегашните условия на криза в него е трудно да се извършват основни преструктурирания и въвеждане на съвсем нови и скъпи производства и технологии, тъй като за това са необходими инвестиции и време. Целта трябва да бъде за кратък период този отрасъл с минимални капиталовложения да работи печелившо. Това може да се постигне чрез възстановяване на контактите преди всичко с Русия и с други държави, с които сме създали съвместни или сме внедрявали техни технологии.

Като отчитат голямото значение на ВПК за националната сигурност на страната, двете комисии към Висшия съвет на Българската социалистическа партия (ВС на БСП) смятат, че проблемите на неговото развитие трябва да се решават след задълбочено обсъждане и консенсус на политическите сили и компетентните държавни институции, с който да се утвърди оптимален вариант.

Еднопартийното решаване на въпроса за приватизацията на ВПК е абсолютно недопустим, тъй като всяка националноотговорна политическа сила, след като дойде на власт, ще трябва да преразглежда този проблем и дори да пристъпи към национализация. Не е изключено обаче върху правителството на Обединените демократични сили да се окаже външен натиск за ускорено приватизиране на ВПК. В това отношение вече има показателен пример с искането от страна на САЩ България да ликвидира своите ракетни комплекси СС-23, без това да има някакви многостранни или двустранни договорености.

В този обществен дебат трябва да се включат и представителите на синдикатите и на местните политически и държавни организации, тъй като проблемите имат голямо социално-икономическо значение за населението по места. Хиляди работници ще се окажат на улицата, което от своя страна ще увеличи социалното напрежение в страната. Както е известно, през 1989 г. работниците и служителите от ВПК наброяваха 136 хил. души, а в началото на 1995 г. те намялаха до около 30 хиляди. В резултат на това производството на редица важни изделия беше спряно.

Убедени сме, че проблемите на ВПК трябва задължително да бъдат задълбочено обсъдени в Консултативния съвет по национална сигурност към президента, преди да се пристъпи към мерки и действия от други държавни институции.

Във връзка с приемането на второ четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия препоръчваме да бъде възложено на Парламентарната група на Демократичната левица да подготви и да внесе в Народното събрание текст, с който да се конкретизират въпросите по приватизацията на предприятията на ВПК.

Необходимо е да се подготви списък на предприятията, които ще останат държавна собственост, и на тези, които могат да се приватизират. С това ще се изключи възможността за допълнително тълкуване на законовите постановки.

Убедени сме, че по проблемите на националната сигурност Българската социалистическа партия (БСП) ще продължи да провежда националноотговорна политика. Вярваме, че това ще бъде оценено и от хората, отдали своя труд и професионални умения за изграждането на ВПК, че те ще продължат да работят за възстановяването и утвърждаването на този отрасъл.

Предлагаме БСП да призове парламентарните партии, правителството, отговорните ведомстма, народните представители, синдикатите и структурите на гражданското общество към обединяване на усилията за формиране на националноотговорна стратегия за решаване на проблемите на ВПК.

(Пресслужба "Куриер")

 


СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ


София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА В РИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА. Документът е адресиран до председателя на Националния съвет по условията на труд и министър на труда и социалната политика Иван Нейков, до председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев, до и.д.председателя на Конфедерацията на независимите синдикати в България Желязко Христов, до министъра на здравеопазването д-р Петър Бояджиев и до министъра на околната среда и водите Евдокия Манева.


Като взе предвид

* зачестилите аварии и трудови злополуки, много често със злополучен край,
* невероятно износената и остаряла както морално, така и техническа база на предприятията в България, потенциална заплаха за здравето и живота на работещите в тях,
* наблюдавяйки работата на Националния съвет по условия на труд (НСУТ), която отчитаме като мудна и пасивна,
* отчитайки работата на създадените по Писмо на Министерския съвет No 87 комитети по условия на труд в предприятията като незадоволителна,
* отчитайки крайно незадоволителната работа на Главната инспекция по труда - ГИТ, със своите регионални поделения,
* загрижени за здравето и живота на хората, работещи в тези предприятитя,

Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" предлага:

Председателят на НСУТ да насрочи извънредно заседание, на което да бъде обсъдено и осъществено създаването на комисия на национално ниво и с представител и на социалните партньори, която да посети рискови и крупни предприятия и на място да прецени опасните произдводства, възможностите за предотвратяване на нови злополуки и аварии, нивото на безопасност, спазват ли се правилата за безопасност както от работодателите, така и от работниците, използват ли се личните предзпазни средства, ако има такива, както и да се получат статистическите данни за евентуалните аварии, трудови злополуки и професионални заболявания през последните години и причините за тях.

София, 29 септември 1997 г.

Вицепрезидент на КТ "Подкрепа":

инж. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

(Пресслужба "Куриер")

 

 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТОЛИЧНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЙОРДАН СОКОЛОВ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИВАН КОСТОВ, ПРИЕТА НА МИТИНГ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ СТОЛИЦАТА


Пенсионерите от столицата, участвали в митинга-протест по случай 1 октомври - Международен ден на възрастните хора от цял свят, изразяват голямата си тревога, че години наред изживяват тежки дни. Понасят с някои други слоеве от населението най-големите тежести, огорчения и лишения на дълбоката социално-икономическа криза в страната.

Размерите на пенсиите далеч изостават от установените либерализирани, но неконтролируеми цени на стоките от първа необходимост, и са много под жизнения стандарт, определен за хората от Република България.

Усъвременяването на пенсиите от 1 юли 1997 г. на базата на средната работна заплата за първото тримесечие на тази година вече окончателно изчерпи своите възможности в резултат на необуздания ръст на цените на хранителните стоки от първа необходимост, на битовите услуги и всичко необходимо за що-годе скромен и сносен човешки живот.

Нашата най-голяма тревога в състоянието на безизходицата, в която се намираме сега, идва от приближаващата зима и невъзможността да се заплащат отопление, електрическа енергия и всички други битови услуги поради липса на пари. С обявеното от правителството на 23 септември 1997 г. увеличение от 7 % на пенсиите не може да се закупят два килограма чушки, четири хляба или четвърт килограм месо. Безобидно казано, това е подигравка с хората, отдали своя живот и труд на България. Смятаме, че това решение е взето под въздействието на експертите от Международния валутен фонд, които не познават действителната обстановка на България и неподкупната гордост на българина.

С получаваните досега минимална пенсия от 27 000, средна - 42 000, и висока - 81 000 лв., при сегашните пазарни цени, изчислени от социологически институции, са необходими 110 000 лв. за хранителни продукти, 101 000 лв. - за битови услуги, кой би могъл да ни каже че пенсионер с минималната дори с максималната пенсия кое да плати? Хранителните ли продукти, или битовите услуги!

Уважаеми господа,
Хиляди пенсионери и участващи в митинга-протест, единодушно предлагат и решително настояват да се обърнете с лице към проблемите на възрастните хора и да предприемете неотложни мерки за оцеляването ни като:

1. Да определят от м. октомври 1997 г. такива реални пенсии, които при скромни количества на хранителни продукти и битови услуги да имат реални покрития при сегашните реални цени. При увеличение на цените съответно да се увеличи на следващия месец и пенсията. При намаление цените също да се намалят пенсиите. Намалението на цените може да става тогава, когато се проведе контрол и се води борба със спекулантите. Да няма никакво увеличение на парно и ток.

2. За самотните пенсионери и пълни сираци /деца/ да им се осигурят допълнителни средства за плащане на битовите услуги.

3. Да не се нарушава чл. 52 от Конституцията и да се осигури на пенсионерите пожизнено да получават напълно безплатни квалифицирано медицинско, стоматологично, гинекологично, балнеосанаториално и други лечения.

Да се запазят държавните, регионалните, общинските болници и поликлиники, родилни домове, селските здравни пунктове, санаториумите, и други болнични заведения.

На същите да им бъдат осигурени средства от бюджета за пълна издръжка за заплати, лечения и поддръжка. Неправилно е здравните заведения да се предоставят на общините без бюджетни средства. Похвална е инициативата на г-н Стефан Софиянски, кмет на Софийска голяма община, който прие и осигури средства на много болнични заведения и осигури безплатно лечение на пенсионерите и гражданите от столицата.

4. Министерският съвет да утвърди ясно какъв е социалният жизнен минимум и да определи реална пенсия с релани възможности за заплащане на хранителните, битовите услуги.

Уважаеми господа,
Възрастните хора отдадоха сили, знания и труд в името на родината и желаят да прекарат третата си възраст като достойни нейни граждани.

Надяваме се на вашата мъдрост, решителност и отговорност пред българския народ!

София, 1 октомври 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")

 

 

ДОКУМЕНТИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ПО РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ


София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ (ЧАСТ ТРЕТА) НА СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ" ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА.
Документът, подготвен от Милко Бояджиев - секретар на сдружението, е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер” при БТА; с материала са запознати народни представители.


Въпреки че засега е невъзможно постигането на общо мнение по въпроса, позовавайки се на Виенската декларация на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на Съвета на Европа, от 9 октомври 1993 г., в Рамковата конвенция е възприет прагматичен подход, според който националните малцинства са създадени вследствие на историческите превратности. Това означава откъсване на територии с принадлежащото им коренно население и присъединяването му към друга държава. В рамките на Обществото на народите се е имало предвид държави като Чехословакия, Полша, Сьрбо-хърватско-словенското кралство, Румъния, Гърция, Турция, с които съюзните и присъединените сили са сключили действащи и понастоящем договори за защита на малцинствата. За съжаление тези договори не бяха приложени на дело. Споменатите държави ги използваха единствено за осъществяване на асимилаторските си цели. Тук трябва да се изтъкне обстоятелството, че след Освобождението от турско робство на пет пъти са откъсвани изконни български земи с принадлежащото им население и са присъединени към съседни държави. Българските национални малцинства са подложени десетилетия наред на геноцид, етническо прочистване и насилствена асимилация. Българската държава дори в подходящи за това условия не е направила практически нищо съществено за подобряване на злочестата участ на нашите сънародници. Следва също така да се изтъкне, че чужди територии не са присъединявани към България и по смисъла на действащите международни договорености - включително Рамковата конвенция, чужди малцинства у нас няма.

Второто предвижда залегналите в Рамковата конвенция принципи и програмни разпоредби да се осъществят при зачитане на националното законодателство, териториалната цялост, суверенитета и единството на всяка държава. Това изискване е изразено също в Комисията по правата на човека на ООН: международната закрила на малцинствата зависи от официалното признаване на тяхното съществуване. Суверенно право на всяка държава да признава съществуването на едно малцинство на нейна територия е условие за прилагането на международноправните договорености. То се признава и в споменатата Виенска декларация от 9 октомври 1993 г. Във връзка с това следва да се подчертае, че нито с Конституцията на Република България, нито с някакъв нормативен акт, нито с действащ международен договор се урежда признаването на статут на каквото и да е малцинство у нас. Безрезервното подписване от българска страна на Рамковата конвенция означава не само пренебрегване на международните договорености и заобикаляне на духа и съдържанието на конституцията, но и косвено признаване наличието на чужди малцинства с гибелни за държавата ни последици. Това води до обявяване на България за многонационална държава, за каквато не се смятат например Франция, Белгия, Швейцария, Турция, Гърция и други. Следва да се изтъкне също така, че държави, където според действащи международни договори е признат статут на определени национални малцинства, на другите народностни, езикови и религиозни групи такъв статут не е признат. Става дума за установени в западноевропейските държави милиони техни граждани от кюрдски, турски, арабски произход, с друг цвят на кожата и непринадлежащи към основната религия - предимно мюсюлмани, вярващи.

Рамковата конвенция урежда и други принципни положения, които излагаме накратко:

* Всички граждани са равни пред закона по достойнство, права и задължения. Това равенство не се прилага към осъществяваните от държавата различия между граждани и неграждани на дадена страна. Според приетата от Общото събрание на ООН Обща декларация по правата на човека съществуващият правен порядък акцентира главно върху необходимостта от осигуряване спазването на основните права на всяка човешка личност и смята за излишно да се осигурява закрила по какъвто и да е друг начин на интересите в малцинствата, или по-точно принадлежащи към такива групи.

* Всяко лице има право да реши самостоятелно дали да получи защитата, произтичаща от Рамковата конвенция.

* Правата на гражданите според международното право могат да бъдат упражнявани самостоятелно или съвместно (солидарно). Рамковата конвенция не признава на малцинствата никакви колективни права.

* Потвърждава се становището от Второто съвещание на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на Съвещанието на експерти (Женева, 1991 г.), че не всички етнически, културни, езикови или религиозни различия водят обезателно до създаването на национални малцинства.

* Дадено лице няма право да избира произволно принадлежността си към някое национално малцинство. Индивидуалният субективен избор е неразделно свързан с обективни критерии, отнасящи се до неговата идентичност. Според становището на Конституционния съд No 14 от 10 ноември 1992 г. по повод на искане на президента на Републиката за тълкуване на конституционен текст петте социални признака раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход са определени по рождение и не могат да се променят в процеса на социалната реализация на гражданите.

* Позоваването на "традиции" не представлява одобрение или приемане на практики, противоречащи на националното законодателство. Традиционните практики остават обект на ограниченията, произтичащи от изискванията на обществения ред.

* Насърчава се засилването на социалното интегриране посредством премахване на етническите, културните, езиковите и религиозните бариери и потискане на всичко, което би засилило такова деление.

* Признава се важността на социалното интегриране и се изразява желание културното разнообразие да бъде източник и фактор не на разделение, а за обогатяване на обществото.

* Правото на всяко лице да ползва езика на мнозинството или всякакъв друг език не засяга при никакви обстоятелства отношенията с органите на държавната власт.

* Ползването на малцинствените езици не засяга по никакъв начин статута на официалния език. Признава се право за създаване и управление на частни заведения за образование и квалификация, които са подчинени на изискванията на държавните образователни системи и са подложени на общовалидните форми на контрол по отношение на нормите на преподаване.

* Упражняването на правото за създаване на частни училища на други освен на официалния език не предполага никакви финансови задължения на съответната държава, без да се изключва възможността за такова финансиране.

* От лицата, принадлежащи към национални малцинства, се изисква да уважават националното законодателство. Това означава да бъдат лоялни към държавата и да не търсят задгранични гаранти за своите малцинствени права.

(Пресслужба "Куриер")

 

ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ И ЕМИГРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ


София, 7 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ, ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ. Документът е адресиран и до 38-ото Народно събрание, до президента на Републиката Петър Стоянов, до председателя на Министерския съвет Иван Костов, до Организацията на обединените нации, Европейския парламент, "Амнести Интернешънъл" и до всички европейски държавни ръководители. Апелът е предоставен за публикуване от Секретариата на БНФ изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - до българските и европейските средства за масово осведомяване.


Казвам гласно от явните и тайните агенти на комунистическия вчерашен режим, дали хиляди свидни жертви за свободата на България, затова именно тук, в нашия емигрантски апел, за явнос на българския народ обявяваме имената на КГБ агентите, които хищно скитаха из градовете на Швеция да завербуват нашите емигранти и да инсценират масовите убийства в Швеция и Копенхаген - Дания, а те са: Борис Средчков и Володя Нейков. СЕПО, равно на българската Държавна сигурност, тук в Стокхолм, следяха целото движение на тая от българската легация шпионска мрежа и ние, емигрантите, винаги бяхме информирани къде тези руско-български шайки ще ударят.

Борис Нейков изпълняваше втори секретар при легацията в Стокхолм, свързан и с дейност на комунистическите агенти с името на предприятието КИНТЕКС. В 1984 година външното министерство на Швеция на 12 февруари повиква Володя Нейков. Външното министерство дава на Борис Средчков и Нейков да разберат, че те са действали против законите на Швеция и че тяхната дейност е била противоречива на тяхната дипломатическа длъжност и мисията им.

И ето тоя апел изпращаме до Вас, г-н президент, далеч зад пределите на нашето Отечество и Родината България, която България не е частна собственост само на СДС-политическата партийна формировка или на бившите престъпни комунисти, които се крият под булото на опозиция в коридорите на държавата ни под името: БСП, социалисти.

Ние молим по пътищата на Българския национален фронт, от името на целокупната емиграция, разпръсната във всички краища на св. Свят, да сторите по-горе исканото, за да имаме и ние, емигрантите, правото да се завърнем най-после в родината си като свободни, независими и от никого незаплашвани граждани на България.

Жалко е, че българският парламент не помисли за нас, емигрантите; не поставиха въпроса за нашето завръщане и напълно възстановяване интегритета ни като най-допринесли за освобождението на България и народа ни от коварното комунистическо и съветското деспотство, за да участваме и ние, емиграцията, в икономическия и политическия живот на страната; за нашето материално обезпечаване и връщане на родителските ни наследствени имущества, които комунистите - сега БСП, през своето управление национализираха, в името на държавата конфискуваха и ограбиха.

България днес е в прегръдките на изкуствено създадена хиперинфлация, във финансов колапс и за това е виновна не само БКП, сега БСП комунистите, но и останалите представители в парламента, които не създадоха закони за нашето емигрантско завръщане и ни се даде възможност с натрупания от запада опит да създадем фирми, средни, малки и големи предприятия, за да покажем как се работи и какви са предимствата на свободния човешки труд. Вместо това даде се възможност безнаказано да се краде от българската държава. Създадоха се изкуствени банкови пирамиди, с които ограбиха спестяванията на целия народ и пред лицето на народа се убиват като кучета по улиците на София кой повече да граби от народното имущество - като африкански хиени на мърша. А кредитните милионери, за които толкова много писахте по вестниците, продължават на свобода да се разхождат из страната и света, закриляни тайно от бившата милиция, понастоящем полиция, и от прокуратурата.

А знаете ли, че само през последните седем години чрез подставени лица комунистите изнесоха над десет милиарда долара в западните частни банки. Във Флорида, САЩ, в Канада, ЮАР и из цяла Европа са си накупили не апартаменти, а царски дворци, където живеят в охолство с крадените от държавата и от народа ни пари. Няма ли международни закони като Интерпол, за да ги издирите и върнете това откраднато богатство на нас, българите.

Не е ли време нов, истински народен трибунален съд, с представители от международния съд в Хага, за да бъдат поставени тези криминални и лъжеполитически престъпници на мястото им? А не още нова власт да им поверите.

Господа депутати,
Кога най-после ще заработите за спасяването на народа и държавата ни? Този въпрос е от национален характер и не търпи отлагане. Надяваме се, че президентът Петър Стоянов ще спомогне за едни нови избори, за един нов парламент и излъчване на компетентно правителство, което най-после да заработи за спасяването на България. А виновниците за националната катастрофа и екзекуторите - палачи на избитото невинно българско население, както сам президентът обеща в стъпването си в длъжност като глава на най-върховния орган на държавата, виновниците - изправени на подсъдимата скамейка.

Не може една партия да унищожи един цял народ, да разруши икономиката и да няма виновници. Ако това не сторите, значи вие сте съучастници в техните престъпления. Така се постъпва във всяка една правова държава и днешните български управници трябва да разберат това.

Трябва също да се знае, че комунистите дойдоха на власт през септември 1944 г. с помощта на съветската окупационна армия и в състояние на окупирана страна извършиха не само преврат, но и с един фалшив референдум обявиха България за република, както го искаше Сталин, да осигури на Русия сферата на географско влияние на Балканите чрез предателя на своята си родина Георги Димитров. Това е причината, щото България по международното конституционно право да продължава да се води конституционна монархия, а не република. Следователно въпросът за възстановяване дейността на Търновската конституция трябва да бъде поставен на дневен ред. Ние, емиграцията, и целокупният български народ сме за възстановяването на Търновската конституция и пълно възстановяване на хилядолетната монархическа национална традиция. Както знаем, навлизането на българската царска армия във Вардарска Македония и Западните покрайнини донесе националното освобождение, но и двете територии след войната по заповед на Сталин, чрез българина предател, руския еничер Георги Димитров, ги подариха на Титова Югославия и така тези земи останаха извън пределите на България под режима на натрапвания ни комунизъм от Съветите, Русия. Именно защото сме българи и не желаем да се откажем нито от вековните си традиции, нито от българската история, която е свързана с героизма и подвизите на нашите царе. Затова и по инициатива на върховното ръководство на Българския национален фронт при секцията ни в Скандинавия със седалище Стокхолм - Швеция, сме събрали над 150 000 подписа за завръщането на законния, конституционния монарх цар Симеон Втори на престола. Постъпваме така, защото като християнски народ царската институция ни е дадена от хилядолетната история от нашите пра- и праотци и не можем да се откажем от нея.

Където и да се намира, българската политическа емиграция не забравя своя народ. Тя организира събрания, отправя петиции и протести и търси с всички средства, без насилие, да привлече вниманието на свободния свят върху съдбата на своите братя и сестри вътре в страната; отделяне на консулската дейност от зависимостта на МВР; отнемане на "хонорарното полицейско право" на служителите в българските посолства за конфискуване на паспортите на политическите емигранти.

На всички емигранти да бъде възвърнато иззетото конфискувано, лично, наследствено движимо и недвижимо имущество, което имущество е ограбено в името на държавата, с мотивите, че били извършили изменничество против комунистическия режим в България. На политическите емигранти, които още по неволя живеят в свободния свят със своите семейства, пълно възстановяване на насените щети за 47-годишната им борба против наложения от бившия Съветски съюз комунистически режим в България след 1944 г. - чрез закон от Народното събрание!

Нашите задгранични поздрави: За БЪЛГАРИЯ!

Стокхолм, 28 септември 1997 г.

За Върховното ръководство на БНФ:
НИКОЛА АТАНАСОВ - върховен представител на БНФ в секция Стокхолм, Швеция

За Съвета по публикациите:
ИВАН БЕНЧЕВ

Секретар:
ЕМИЛ Н.РОМАН КРЪСТЕВ

(Пресслужба "Куриер")


----------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 6 октомври 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Валентина Игнова
Репортери: Лилия Томова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.