7 август 1991

София, 7 август 1991 година
        Брой 153 (428)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов

 

София, 7 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА (БАСИ), УЧРЕДЕНА НА 1 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ ОТ ОКОЛО 100 УЧЕНИ, ИКОНОМИСТИ, ИНЖЕНЕРИ, ЮРИСТИ, БИЗНЕСМЕНИ, МЕНИДЖЪРИ, ПОЛИТОЛОЗИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ И ЖУРНАЛИСТИ.


Българската асоциация за стабилна икономика (БАСИ), наричана по-нататък АСОЦИАЦИЯТА, е обективна необходимост, наложена от динамиката на промените в непрекъснато усложняващите се социално-икономически системи, към които ще принадлежи и тази, която ще замени тоталитарно-комунистическата система в България. Тя е призвана да създава, да поддържа и развива необходимата среда, осигуряваща икономическия растеж и стабилитет на системата чрез вътрешно присъщите й закономерности и регулатори като интегрална част от европейската и световната икономика. Самата асоциация е подсистема на социално-икономическата система и се подчинява на нейните закономерности.

Ние, подкрепящите тази декларация, сме убедени, че просперитетът на България може да се гарантира при съблюдаването на следните основни принципи:

1. В центъра на социално-икономическата система стои човекът, а двигателят на системата е предприемчивостта.

2. Личността и собствеността са неделими, свещени и неприкосновени. Личност без собственост и собственост без личност са природен абсурд и фундамент на обществото от безличности, каквото е тоталитарно-комунистическото общество.

3. Тоталитарно-комунистическата държавна структура е противоестествена и трябва да се изкорени от българската почва напълно и завинаги, за да се изгради нова демократична държава върху основата на свободното пазарно стопанство.

Основна функция на демократичната държава е да защитава правата на личността и да охранява собствеността от посегателствата на групите и колективите.

4. Плурализмът във формите на организация и управление на собствеността не засяга същността й. Богатството и разнообразието на формите съответства на нивото на системата и те не бива да се лимитират и предопределят. По същество държавната форма на собственост е асоциирана на национално равнище частна собственост на гражданите, поради което е правилно понятието "държавна собственост" да се замени с "публична собственост". Мениджърската институция е отговорът на предизвикателството на сложността на управлението на промените. Чрез нея управлението на публичната собственост е в ръцете на частното предприемачество. Тя решава два основни проблема: приватизация на публичната собственост и компетентност на управлението на собствеността независимо от притежателите й. Тя придава ново съдържание на отношението работодател-работонаемател, тъй като в общия случай мениджърът е и едното, и другото, а оттук идва и новото съдържание на социалното партньорство. Мениджърското присъствие в това партньорство е реалният израз на осъвременяването му, а асоциацията е организираната форма на това присъствие.

5. Асоциацията счита всяка проява на егалитаризъм за посегателство срещу естествените права на личността. Цената на социалното равенство е бедността, идеите за социална справедливост са на път да се реализират в най-богатите страни с най-добра мотивация на предприемачеството. Най-добрата грижа за социално слабите е грижата за предприемчивите, за тези, които умеят да създават богатства за себе си и за обществото. БАСИ е доброволен съюз на свободни и предприемчиви хора, доказали своите качества в изкачването на индивидуалната си стълба. Асоциацията застъпва твърдо становището, че до националната стълба следва да се допускат само успешно изкачилите индивидуалната, като изискванията за доказана компетентност растат по стълбата на йерархията. Освен като висш представител на нацията държавният глава следва да се оценява и като мениджър от най-висш ранг независимо от формата на управлението (република или монархия).

6. Асоциацията разглежда приватизацията като първа и най-съществена стъпка на прехода към пазарна икономика. По същество самият преход е смяна на системата, която се осъществява в две различни по същество фази:

- ПЪРВАТА е раздържавяването (освобождаването на собствеността от държавата), която е еднократно действие (акт), влизащ в сила от часа и датата на влизането в сила на Закона за раздържавяването.

- ВТОРАТА е приватизацията, която има характер на процес, протичащ във времето; тя стартира едновременно с раздържавяването и преминава през няколко етапа, аналогични на етапите по създаването и утвърждаването на всяка пазарна структура.

Асоциацията разполага с готова, добре тестувана приватизационна програма и готов план за незабавното й въвеждане в действие, ако държавната администрация не се окаже непреодолимо препятствие. Основните постановки на приватизационната програма на БАСИ освен горепосочените са:

а/ Раздържавяването е административен акт, обезсилващ държавните структури в управлението на собствеността и предаването на управлението й в ръцете на временни приватизационни комитети, формирани по пазарните правила от потенциалните собственици. Комитетите преустановяват функциите си след регистрацията на новосформираните пазарни структури.

б/ Потенциални собственици са всички физически и юридически лица, притежатели или наследници на насилствено отнета собственост, както и тези, които са създавали или са възпроизвеждали собственост в периода на одържавяването й, с изключение на онези, които виновно са нанесли щети на Националния наследствен фонд и не са възстановили щетите в определения им законен срок.

в/ Собствеността на бившите собственици или наследниците им се възстановява или се компенсира напълно и безусловно.

г/ Собствеността, създадена в периода на одържавяването, се разпределя между тези, които са я създавали или са я възпроизвеждали или наследниците им, оценена по остатъчна стойност към датата на раздържавяването по единни за страната критерии и оценъчни показатели, валидни за всеки конкретен случай.

д/ Индивидуалните права на потенциалните собственици по отношение на приватизацията са независими от решенията на колективите.

е/ Пасивите са част от Националния наследствен фонд и се поемат от всички собственици пропорционално на придобитата собственост. Приносът в националния солидаритет ще бъде адекватен на размера на собствеността и печалбата.

7. Асоциацията е за максимална автономия на държавно-административните структури, чиито права на нормотворчество следва да се признават на всички йерархични равнища. Данъчната и бюджетна система са взаимно свързани и се изграждат и функционират от долу на горе при строго съблюдаване на обществените интереси и националния солидаритет. Основната част от средствата, събрани чрез данъчната система, ще се изразходват там, където са събрани. Финансовият министър е главен счетоводител, но не и разпоредител на националния бюджет. Той отговаря за законосъобразността, но не и за целесъобразността на бюджета от национално равнище.

Критериите за структурирането на националния бюджет по приоритета на различните направления (образование, здравеопазване, национална сигурност, социално осигуряване и др.) са динамични, системно обвързани и управлявани със средствата и техниките на информатиката. Персонализирането на тези критерии, където е възможно, следва да се задълбочава и да се поощрява. Държавната администрация няма право да определя приоритети или да дотира стопански структури.

8. Асоциацията разглежда конституцията като основно средство за постигане на целите, заложени в стратегическия модел на системата, т.е. определяща е системата, а не конституцията. Приемането на конституция, преди да се приеме с национален консенсус моделът на системата, е алогично и деструктивно. Имайки предвид модела, заложен в приватизационната програма "либерална икономика", БАСИ предвижда по отношение на модела на бъдещата конституция:

- съобразяване с модела на "Програмата Ран-Ът" и с онези елементи на Търновската конституция, съответстващи на националните особености и традиции;
- двукамарен парламент като най-подходяща форма за съчетаване на националните традиции и ценности с нарастващото ускорение на промените и на обмена вътре в системата и с обкръжението й;
- ясно очертано разделение и балансиране на властите, прецизно определяне на случаите, в които държавата има право да влиза в правния кръг на личността, и гаранции за защита на индивидуалните права на личността от правителствени действия, които биха ги ограничили;
- да не се предрешава въпросът за формата на държавното управление (република или монархия), тъй като динамиката в развитието на системите дава силно отражение и във формите на управлението им. Много по-важно е как държавният глава управлява, а не в каква форма той управлява. Важното е да се отчита фактът, че изискванията към управляващите растат непрекъснато и в зависимост от техния ранг. Овластяването по политически, идеологически или наследствени критерии е в противоречие със системните изисквания на модерното управление.

9. Асоциацията счита, че до стабилизирането на пазарното стопанство политическите формации нямат социално-икономическа база в България и амбициите им за власт са постоянен източник на конфликти и социално напрежение, утежняващи неимоверно прехода към пазарно-демократична система, за каквато нацията жадува. Тези, които дадоха най-много за оцеляването на нацията в мрачните години на тоталитарния комунизъм и на чиито плещи ще легне строителството на утрешна България, се нуждаят от организирани движения, тласкащи напред нацията, а не от партии на несъществуващи социални групи или механично пренасящи чужди идеологии на българска почва. В едно аморфно общество без открояващи се личности политизираните формации са удобен трамплин към властта на кариеристи от всякакъв род, които в нормално структурирано общество биха имали твърде скромни позиции. Асоциацията ще се бори организирано и със законни средства срещу тази паразитираща прослойка.

10. Асоциацията разглежда системата, в която ще се развива българското общество, като напълно отворена към Европа и към света, а държавните граници - като средство за свързване, а не за разделяне от заобикалящия ни свят. България притежава необходимите предпоставки да стане зона за свободен обмен (търговски, културен, технологичен, информационен и др.) и притегателен център за приток на емиграция като един от източниците на нейната жизненост. Безработицата в България е резултат на некадърното управление на ресурсите й, които са предостатъчни, за да осигурят творческа заетост на всеки предприемчив и трудолюбив гражданин на страната.

Асоциацията счита, че най-добрият начин за защита на националните интереси са признаването и защитата на правата на всички общности, населяващи територията на страната. Приобщаването на етническите общности към единната българска нация може да стане единствено в условията на постоянен и всестранен просперитет на страната, осигуряващ безусловно равни възможности за всички нейни граждани.

Интеграционните процеси в Европа и в света сочат тенденцията към едно немислимо и технически неосъществимо досега приобщаване на нациите. Тези тенденции са определящи и във външната политика на страната, която БАСИ разглежда като външна проява на същността на системата. Вътрешната стабилност и икономическият растеж са предпоставка и гаранция за равноправното и ефективно партньорство с външния свят. Кредитите (кой знае защо наричани помощ!) и външните инвестиции сами по себе си не само че не решават, а още повече усложняват проблемите на страната, ако не е осигурена ефективността на усвояването им.

11. Екологичните системи не признават държавни граници. Екологичните проблеми на България, нетърпящи отлагане, далеч надхвърлят границите и възможностите на страната за решаването им. Инвестирането на значителна част от външния дълг на България в екологични проекти с наднационално значение би помогнало съществено за решаването и на два други проблема: този на очертаващата се в началото на прехода безработица и превръщането на България в екологически чист кът за отдих и възстановяване на здравето на гражданите на утрешна обединена Европа. Природните дадености на България и географското й разположение са основанието за такава перспектива.

12. Асоциацията ще съдейства активно за създаването и укрепването на вътрешносистемните структури и институции, необходими за нормалното функциониране на един модерен либерален пазар. БАСИ възприема прехода ПЛАН-ПАЗАР като програмирана с най-съвременни средства еволюция, а не като шок или революция. На тази основа ще се изгражда и националната инфраструктура, обслужваща пазарното стопанство и контактите му с околната среда. В това отношение информатиката, информационните производства и технологии, комуникационните системи и модерният управленски инструментариум ще имат определен приоритет.

Модерно общество със стабилна икономика, модерно управлявана - ето това е българският път към Европа! За да тръгнем успешно по този път, трябва да преместим акцента от разпределението върху създаването на богатствата. Тоталитарно-комунистическата система е система на организираната некадърност, потискаща кадърността под фалшивите и коварни лозунги за социална държава, социална справедливост и др., която се оказа по-долу и от най-примитивните човешки общества.

България има уникалната възможност на разчистен и дезинфекциран терен да строи система, с която да стане една от страните - модели на следващия век. Можем ли да осъществим тази цел? Отговорът е ясен: сами - не, но с помощта на цивилизования свят - да! Важното е да извървим нашата част от общия път. От гледна точка на бъдещето нищо не ни липсва да го сторим. От гледна точка на настоящето първостепенната задача е да събудим предприемаческия дух на нацията, да вдигнем на крак неговите носители, да създадем нужните предпоставки организираната кадърност да съсредоточи таланта и енергията в строителството на нова България - България на настъпващото ново хилядолетие.

Ние, които доброволно и съзнателно приемаме тази декларация и произтичащите от нея документи, призоваваме всички, които са готови да станат строители на нова България, да се включат във формациите на Българската асоциация за стабилна икономика.

София, юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО СИНДИКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. КРЪСТЮ ПЕТКОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Дължим да ви уведомим, че ръководството на БСДП е сериозно обезпокоено от непрекъснатото влошаване на икономическото положение в страната и застрашителното спадане на жизненото равнище на населението. Нашата партия е лявоцентристка, с изразена социална насоченост, поради което считаме, че синдикатите се явяват наши естествени партньори. Като изхождаме от потребността да бъдат взети неотложни мерки за стабилизиране на положението в страната и за съхраняване на гражданския мир, предлагаме ви да обмислим възможността за съвместни или координирани действия. За целта каним вашето ръководство на среща със секретариата на Изпълнителното бюро на БСДП. Предлагаме вие да определите времето и мястото на срещата в рамките на периода 7-9 август.

Като се надяваме на бърз отговор, оставаме с най-добри почитания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП: д-р П.Дертлиев

София, 5 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ", ЧЛЕНУВАЛИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И СФОРМИРАЛИ НА 27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ.


ПРИЯТЕЛИ,

Ние започнахме борбата с тоталитаризма и изминахме заедно трудни дни. Сега сме разделени, но нашата цел е обща - отстраняване на БКП (БСП) от властта.

Нека продължим, запазвайки добрите си взаимоотношения и толерантен тон.

Желаем Ви успех по общия ни път към демократична и преуспяваща България!

Шумен, 3 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА) НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК (БББ).


БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС БЛОК СРЕЩУ ИНФЛАЦИОННАТА СПИРАЛА

Инфлационната треска не е обикновено болестно състояние на една икономика, а опасен процес, който може настъпателно да наруши вътрешното й равновесие. Ето защо:

БББ е за такава антиинфлационна политика, която да прекърши спиралата на покачването на цените и заплатите, да сложи край на спекулата с движими и недвижими имоти, да създаде условия за ефективно планиране на срочните и дългосрочните сделки и за формиране на модерна кредитна система.

БББ е категорично против лавинообразното и неподплатено с реални икономически резултати увеличаване на номиналните доходи, действащо като акселератор на инфлационния натиск. Ние се обявяваме за строг контрол върху нарастването на работните заплати, когато то няма никакъв пазарен принос, измерен в реални стокови стойности. Ние не приемаме обвиненията, че частният бизнес е основният генератор на инфлацията. Увеличението на нашите цени е опит да оцелеем в неравностойната борба с държавните мастодонти. Дълбоко сме убедени, че стесняването на кръга на централно определяните цени заедно с демонополизацията и приватизацията е краткият път към ценовото оздравяване.

БББ приема и благотворното ценово въздействие на конкуренцията на вноса. Едновременно с това считаме, че зараждащият се български бизнес има нужда от митническа защита поради формиралите се естествени разлики в конкурентоспособността. Временното прилагане на импортни такси към съществуващите мита би позволило на нашите бизнесмени да стъпят на краката си.

БББ добре съзнава, че либерализирането на валутния режим е важен антиинфлационен лост, който трябва да бъде използван. Считаме обаче, че пълното ликвидиране на черната валутна борса не може да стане чрез въвеждане на ограничения при продажбата на валута на населението. Етозащо БББ ще настоява частната валутно обменителна дейност в България да започне колкото се може по-бързо и да бъде уредена по наистина демократичен начин.

Ние сме против облагането с такси и данък при легализиране на валутата. Наред с това смятаме, че на този етап пълната забрана на сделките във валута между фирмите, както и планираното принудително обменяне на валутните постъпления в български левове чрез банките е опасно и ще нанесе вреда на българското предприемачество и на контактите му с чуждите партньори.


ДА ВЪЗСТАНОВИМ ДОБРОТО СИ ИМЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФИНАНСОВ СВЯТ

БББ ще подпомогне влизането на България в Международния валутен фонд и в Световната банка, както и създаването на трайни и взаимноизгодни контакти с Европейската общност (ЕО). Очакваната от тези страни и институции кредитна помощ трябва да бъде насочена преди всичко към развитието на българското предприемачество.

Затова ние ще настояваме за незабавно публично обявяване на критериите, начините и формите за достъп до външните кредитни потоци. Ако това не стане, тези "финансови инжекции" ще споделят съдбата на колосалния външен дълг на страната ни.

Българското предприемачество в лицето на БББ осъжда недалновидната политика по вземането на външни заеми и е за цивилизован и равноправен диалог с основните кредитори, който да осигури най-благоприятен режим за погасяването на старите и ползването на нови кредити.

БББ настоява за незабавното и без уговорки приемане на Закон за чуждите инвестиции. Неговата липса всеки ден отблъсква от България потенциални чужди инвеститори, което означава десетки и стотици милиони долари, жизнено необходими на националната ни икономика. Бъдещият закон за чуждите инвестиции трябва да стимулира преди всичко смесеното предприемачество и взаимноизгодното съществуване на българския и чуждия капитал. Ние ще отстояваме равнопоставеността пред закона и особено при данъчното облагане на нашите и чуждите фирми, като едновременно с това не изключваме известни облекчения, поощряващи смесеното предприемачество.

БББ е убеден, че най-добрите гаранции за чуждите компании и фирми и са гаранциите за българския частен бизнес.

НИЕ сме за широко международно икономическо сътрудничество, без предварително налагани посоки. В същото време БББ решително се обявява против обвързването на България с една-единствена страна. Само в многостранните контакти и деловите отношения БББ вижда истински гаранции за бъдещия ни икономически просперитет и политическо достойнство.

За БББ формирането на свободни икономически и митнически зони в страната е едно от важните икономически средства за привличане на чужди инвестиции и технологии. Затова ние ще съдействаме за тяхното създаване, развитие и утвърждаване като зони на лоялната конкуренция и стимулатори на предприемаческата активност.

БББ издига инициативата за създаване на технологически паркове около големите университетски центрове в страната. Само така България наред с възкресяването на производствените си традиции и култура ще съумее да се включи в света на високите технологии.

БББ ще направи всичко, което е по силите му, за да осигури на България нов план "Маршал” в името на нейния просперитет. Това може да стане само с нарастване на политическото влияние на БББ и с градивните му усилия за формиране на пробългарските лобистки кръгове по света, за да се превърне България в остров на сигурността и благоденствието.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ (БКФ).


ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Българският конституционен форум (БКФ) е доброволно обществено движение на български граждани, споделящи идеите на либералната демокрация и ратуващи за националното възраждане на страната.

(2) БКФ е юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, създадено пореда на гл. III от Закона за лицата и семейството, със седалище град София.

Чл. 2 БКФ има за цел:

1. да разработва и предлага на вниманието на българската общественост система от трайни възгледи за бъдещата обществена уредба на страната, прогнози за развитието на икономиката, културата, международните отношения и други;

2. да съдейства за спиране на разрушителните процеси и упадъка настраната;

3. да гарантира съобразно възможностите си осъществяването на мирния преход към демократично и хуманно обществено устройство;

4. да работи за възраждане на националните ценности и добродетели и за приобщаването към българската култура и държавност на сънародниците ни, живеещи вън от страната;

5. чрез задружни усилия на своите членове и съвместна дейност с други обществени сили да работи за осъществяването на своите програмни принципи: СТОПАНСКА СВОБОДА, СОЦИAЛHA СИГУРНОСТ, ДЕМОКРАТИЧНА УРЕДБА, ДУХОВНА ТОЛЕРАНТНОСТ, ДЪРЖАВНА НЕЗАВИСИМОСТ, ГРАЖДАНСКО РАВНОПРАВИЕ И НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ.

Чл. 3 БКФ осъществява своите цели като:

1. пропагандира своите програмни принципи;

2. разработва и съдейства за реализирането на програми за демократизирането на различни сфери на обществения живот и за цивилизовано решаване на съществуващите икономически, социални, демографски, етнически и други проблеми;

3. организира и провежда разговори, срещи, митинги, събрания и дискусии;

4. издава книги, брошури и периодичен печат;

5. поддържа контакти и осъществява сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина;

6. предизвиква обществен интерес и ангажира широка обществена подкрепа за осъществяване на програмните си цели.


ГЛАВА ВТОРА - ЧЛЕНСТВО

Чл. 4 Член на движението може да бъде всеки дееспособен български гражданин, независимо от вяра, етническа или партийна принадлежност, който е съгласен с ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА БКФ и е приет по съответния ред.

Чл. 5 (1) Постъпването на нови членове в движението става чрез саморъчно писмено заявление до консултативния съвет на съответното местно сдружение или клуб, в което лицето заявява, че приема програмата и устава на БКФ и се задължава да ги спазва.

(2) Ако в едномесечен срок от подаването на заявлението не постъпят възражения от членовете на местното сдружение (клуб) срещу него, тойсе счита за окончателно приет.

(3) При наличие на възражения срещу приемането на определено лице в движението въпросът се решава на следващото Общо събрание на местното сдружение (клуб) с обикновено мнозинство от присъстващите членове в присъствието на кандидата.

(4) Когато инициаторите за учредяване на местно сдружение (клуб) на БКФ не са членове на движението, то потвърждението на Консултативния съвет на БКФ за неговото учредяване означава и тяхното приемане в сдружението.

Чл. 6 (1) В БКФ не могат да членуват лица:

1. осъждани за престъпления от общ характер;

2. участвали в преследване на хора за техните политически или религиозни убеждения и етническа принадлежност;

3. участвали във вземането на решения, причинили политическа, стопанска, екологична или морална вреда на страната;

4. които са били щатни или извънщатни сътрудници на тайни служби;

5. които са представители на политическата и стопанската бюрокрация (номенклатура) и са използвали служебното си положение за лично облагодетелстване;

(2) Членове на движението, за които впоследствие се установят някои от горните неща, се изключват от движението с решение на местния консултативен съвет. Последният уведомява за решението си първото общо събрание на сдружението.

Чл. 7 (1) Всеки член на БКФ има право:

1. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на движението;

2. да участва в обсъждането на всички аспекти от дейността на БКФ, както и да отправя предложения, сигнали и жалби до всички органи наБКФ;

3. да използва имуществото на движението съобразно неговото предназначение;

4. да иска и да получава информация от всички органи на БКФ.

(2) Членовете на БКФ са длъжни:

1. да спазват Устава и да съдействат за осъществяването на програмните принципи и цели на БКФ;

2. да плащат редовно членски внос.

3. да участват в дейността на съответното сдружение и клуб на БКФ.

Чл. 8 (1) Членството в движението се прекратява:

1. при условията на чл. 6 ал. 2 от Устава;

2. по собствено желание - чрез подадено писмено заявление до консултативния съвет на местното сдружение (клуб) или устно заявление пред Общото събрание на съответното сдружение (клуб), което се протоколира.

3. чрез изключване от движението при:

а) системно нарушаване на Устава;
б) злоупотреба с имуществото на движението;
в) действия, противоречащи на основните принципи и цели на БКФ, нанасящи съществена вреда на движението.

(2) Решението за изключване на член на БКФ се взема от Общото събрание на съответното сдружение (клуб) след изслушване на лицето, чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) Решението са изключване може да се обжалва пред Контролния съветна движението в едномесечен срок, чието решение е окончателно.

Чл. 9 (1) Колективни членове на БКФ могат да бъдат различни обществени организации, които споделят неговите цели, задачи и принципи.

(2) Решението за приемане на колективни членове се взема от Националното настоятелство, като взаимните права и задължения между БКФ и съответния колективен член се уреждат с нарочен договор.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИ ЕСТРАДНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪСТАВИ ДО ПОЛ МАККАРТНИ, ДЖОРДЖ ХАРИСЪН, РИНГО СТАР И ЙОКО ОНО - ЛЕНЪН ПО ПОВОД ЗАБРАНАТА ПЕСЕНТА "ЛЕТ ИТ БИ" ("НЕКА ДА БЪДЕ") ДА СЕ ИЗЛЪЧВА ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Скъпи приятели, съобщаваме ви, че след почти три десетилетия музиката на "Бийтълс" отново е преследвана в България.

На 5 август 1991 година председателт на Българска телевизия издаде заповед, с която забранява излъчването на мелодията от песента "Лет ит би", избрана като израз на протест срещу цензурата и ограничаването на свободното слово.

Приятели, където и да се намирате, призоваваме ви да упражните своетовлияние и нека "Лет ит би" да звучи в ефира над свободния свят в знак на солидарност и протест.

А ние ще пеем за свободата, без която няма любов.

София, 6 август 1991 г.

ПОДПИСАЛИ: "Щурците", "Ф С Б", "Фактор", Милена, Емил Димитров, "Сигнал", "Контрол", "Шанс", Асен Гаргов, Вили Кавалджиев, Орлин Горанов и "Медикус"

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:55:26
07.08.1991 година

Редактор Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!