8 декември 1993


София, 8 декември 1993 година
Брой 240 /1028/


София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НA "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЕ НA ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПРЕД БИ БИ СИ.


Още с основаването си и във всички програмни документи "Конституционен форум" е застъпвал тезата, че най-ефикасната форма на държавно управление в българските условия на прехода към демокрация и пазарно стопанство е президентската република.

Основанията ни за тази позиция са отсъствието на традиции в парламентарното управление през новата история на България и липсата на големи и влиятелни партии на българската демокрация.

Ръководството на "Конституционен форум" посрещна с интерес, но и с определено безпокойство изявлението на д-р Желев пред Би Би Си. В позициите на президента прозират сериозни антиконституционни намерения, с които не можем да се съгласим.

Обидно е за българския народ становище на президента по основен конституционен въпрос да бъде изразявано пред една чужда медия, преди да е оповестено пред парламента или чрез националните средства за осведомяване.

На държавния глава би трябвало да му е известно, че само Велико народно събрание има право да определя формата на управление на страната. Но това би наложило избор на нов президент, способен да отговори на изискванията за едно президентско управление.

Подходът на д-р Желев в този случай противоречи на идеите на конституционализма и демокрацията, което Конституционният форум не може да одобри в никакъв случай.

Крайно време е президентът да прекрати смешната практика след всяко свое изявление да обяснява чрез говорител, че не е бил разбран. Дълг е на държавния глава да разговаря с обществеността на разбираем език, особено по конституционни проблеми.

София, 6 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НA СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ОТ СОФИЯ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В СТОЛИЦАТА, ПРИЕТА НA ГРАДСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НA БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Ние, социалдемократите от град София, със загриженост и чувство на отговорност наблюдаваме как столицата ни все повече губи своето очарование и привлекателност. Градската управа не може да разреши натрупващите се проблеми. Бездействието се оправдава с липса на средства, а вината се прехвърля върху държавните институции. Продължаването на тази политика ще доведе в най-близко време до силно социално напрежение с тежки последствия. Поради това Градската конференция на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ настоява ръководството на Столична голяма община /СГО/ да изготви в най-кратки срокове Програми за:
- решаване на жилищните нужди на хората от централната градска част, засегнати от реституцията, както и на вложителите с дългогодишни жилищноспестовни влогове;
- мерки срещу разрастващата се безработица;
- решаване транспортните проблеми на столицата;
- организиране на специализирани магазини за социално слаби граждани с минимални доходи;
- осигуряване на средства за социалните дейности на общината.

Социалдемократите от град София настояват СГО да се превърне в действително работещ орган на общинско самоуправление и спешно да се заеме с решаването на наболелите нужди на софиянци.

София, 4 декември 1993 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ “ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ - ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД ОБРЪЩЕНИЕ НA СИМЕОН ВТОРИ.


Днес, 4.12.1993 г., в Сливен Националният политически съвет /НПС/ на Политическа коалиция /ПК/ "За Търновска конституция - Царство България" /"ТК - ЦБ"/ прие следната Декларация, която представя за публикуване на средствата за масова информация:

Подкрепя изразеното в Обръщението на Негово величество Симеон II - Цар на българите, становище за състоянието на българската държава, държавните институции и общото състояние на българския народ.

Оценява, че държавните институции - Парламент, Правителство и Президентство - не функционират в защита на интересите на нацията и държавата.

Само предсрочни парламентарни избори, проведени по демократичен начин, са изход от духовната, институционната, икономическата, политическата и социалната криза, която и 4-годишното посттоталитарно управление задълбочи.

Заявява, че ще участва в бъдещите избори със своя програма, въз основа на която ще поиска доверието на българския гласоподавател.

Всяко бъдещо споразумение за единодействие с други политически сили е възможно единствено при съгласуване на предизборните ни програми.

Сливен, 4 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НA ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НA ЛИКВИДАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ, ЧЛЕНУВАЩИ В БЗНС. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до Главния прокурор.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Днес, 27 ноември 1993 г., ние, участниците в националното съвещание, след като обсъдихме и анализирахме проблемите и състоянието на българското земеделие, се обръщаме към вас

със следните искания:

1. Да се изиска от окръжните и районните прокурори, органите на следствието и полицията да предприемат незабавно предвидените от закона действия срещу лицата, извършили престъпления по отношение на ликвидационните съвети, и общинските поземлени комисии /заплахи, окупации, самоуправство, побоища, палежи и др./, както и да не се допускат нови такива.

2. Да се отменят всички заповеди за промени в съставите на ликвидационните съвети, издадени в нарушение на пар. 13, ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и да възстановят на работа незаконно уволнените, като същевременно се потърси отговорност от виновните длъжностни лица.

3. Министерският съвет незабавно да определи условията и реда за преобразуване в държавен дълг на задълженията на ТКЗС в ликвидация по реда на пар. 14, ал 1 от ЗСПЗЗ.

4. Да се търси наказателна отговорност от ликвидационните съвети, които продават или предоставят дълготрайни активи на ТКЗС в ликвидация в нарушение на чл.48, ал. 8-10 от ЗСПЗЗ.

5. Министерският съвет и Народното събрание да осигурят необходимите средства за успешно приключване на поземлената реформа до края на 1994 г.

6. Дейността на ликвидационните съвети да приключи след окончателното връщане на земята на нейните законни собственици, по реда на пар. 13, ал. 3 от ЗСПЗЗ.

7. Незабавно да бъде освободен министърът на земеделието, който със своите противозаконни изказвания и действия създава хаос и несигурност и по същество дестабилизира не само дейността на ликвидационните съвети, но и българското земеделие.

В случай че нашите законни искания не бъдат удовлетворени, ние ще бъдем принудени да предприемем масови протестни действия в цялата страна.

София, 27 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НA МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НA ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОНД "ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА - СТУДЕНТИ И АСПИРАНТИ У НАС", УЧРЕДЕН ПРЕЗ МАЙ 1993 Г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С решение на Ръководството на Младежката организация /МО/ на ВМРО от май 1993 г. бе учреден фонд "Подпомагане на българи от чужбина - студенти и аспиранти у нас". Набраните средства се използват за посрещане на насъщните нужди на наши сънародници от странство, които, тачейки българския си корен, са пожелали да получат образованието си в Родината на своите предци. Техният брой непрекъснато нараства. За съжаление мнозина от тях произхождат от незаможни семейства. Държавното подпомагане е съвършено недостатъчно и касае само ограничена квота измежду младите ни сънародници, учещи у нас.

Апелираме към вашето родолюбив и човечност! Бихме се радвали, ако дадете своята лепта за стопанисвания от нас фонд. Всички дарители получават свидетелства за дарение, изготвени в съответствие със стандартните изисквания, както и художествено оформена благодарствена грамота. Дарителите по фонда ползват всички предвидени от действащото законодателство данъчни облекчения. При поискване на дарителите се предоставя пълна информация за изразходването на средствата от фонда.

Даренията, постъпващи в тези предпразнични дни, ще ни позволят да направим най-хубавия подарък на мнозина наши сънародници от чужбина - да им създадем възможност да прекарат коледните и новогодишни празници със своите близки, което много от тях няма да са в състояние да си позволят със собствени средства.

Даренията се приемат по сметка N 181 226-2 в БВТБ - София, с реципиент ВМРО - Младежка организация, или в касата на организацията на посочения по-горе адрес.

София, 2 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВМРО /МО/ - Н. Кънчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НA АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НA СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ПОВОД НA ПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ НA ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


I. Академичният съвет на Софийския университет /СУ/ "Свети Климент Охридски", след като анализира обстановката на напрежение в университета, предизвикана от забавянето на изплащането на заплатите на преподавателите и служителите, а така също на стипендиите на студентите, констатира следното:

Основната причина за закъснелите плащания се дължи на факта, че Министерството на финансите не превежда своевременно на СУ предвидените по Закона за бюджета на Република България за 1993 г. финансови средства /от 22.Х.1993 г. до 17.XI.1993 г. не са извършени преводи, а от 17.XI.1993 г. до сега са преведени само 9 000 000 лева/. Не са направени необходимите корекции на сумите за ФРЗ /+ДОО/ и стипендии, индексирането на които трябваше да се извърши съгласно Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N N 71, 150 и 214. През последните месеци университетът бе принуден да използва за текущи плащания 23 500 000 лева от своите извънбюджетни средства.

Академичният съвет на Софийския университет настоява:

1. Министерството на финансите да преведе в срок не по-късно от 17.XII.1993 г. оставащите 50 000 000 лева в рамките на 90-процентното изпълнение на бюджета на университета за 1993 г.

2. Министерството на финансите да преведе незабавно на университета необходимите средства за изплащане на студентските стипендии: 14 000 000 лв. - остатък до 100% от сумата, предвидена в бюджета, + 8 000 000 лв. - увеличенията на & 3 от бюджета във връзка с индексациите на стипендиите за срока от 1.III.1993 г. до 31.XII.1993 г., съгласно ПМС NN 71, 150 и 214.

Академичният съвет на Софийския университет заявява, че ако в посочените срокове Министерството на финансите не преведе дължимите бюджетни средства, университетът ще бъде принуден да прекрати своята учебна и научна дейност, съзнавайки всички неблагоприятни последици за страната от това.


II. Академичният съвет на СУ "Свети Климент Охридски" подкрепя представения от Ректорското ръководство пред Министерството на финансите Проектобюджет на университета за 1994 г. Той настоява пред Народното събрание и Министерския съвет при утвърждаването на държавния бюджет за 1994 г. да се вземе под внимание статутът на СУ "Свети Климент Охридски" като национална академична институция, а именно:

- СУ "Свети Климент Охридски" е единственият в страната комплексен университетски център, в който се обучават студенти в 70 фундаментални природо-математически и хуманитарни специалности.

- СУ "Свети Климент Охридски" е не само образователна, но и национална научноизследователска институция, в която наред с Българска академия на науките /БАН/ се извършват голям брой фундаментални и приложни изследвания във всички области на природо-математическите и хуманитарните науки.

- В СУ "Свети Климент Охридски" работят 1/4 от всички професори в страната, повече от 1/5 от доцентите, от които над 200 са доктори на науките. Университетът разполага с комплектовани екипи от преподаватели по всички специалности и за разлика от много други висши училища у нас използва ограничен брой хонорувани лектори.

- СУ "Свети Климент Охридски" разполага с богата едновековна библиотека, която, наред с Националната библиотека "Свети Свети Кирил и Методий" и библиотеката на БАН, е едно от трите най-престижни и интензивно функциониращи библиотечни звена в страната.

- СУ "Свети Климент Охридски" стопанисва уникална сграда в центъра на столицата - "Ректората", която е не само национален паметник на културата, но така също престижно средище на съвременния ни научен, културен и обществен живот.

Академичният съвет на Софийския университет настоява на това, че за нормалното съществуване и функциониране на университета като национален образователен, научен и културен център трябва да се осигури двукратно увеличаване на сумата на бюджетното финансиране за 1994 г. спрямо реално изразходваните бюджетни средства за изтичащата 1993 г., т.е. около 600 000 000 лева.

В случай че Народното събрание и правителството на Република България не се съобразят с нашите искания, отговорността за евентуалното парализиране на дейността на Софийския университет ще трябва да се поеме от тях.

София, 1 декември 1993 г.

РЕКТОР: проф.д-р Иван Лалов


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ НА КЮРДИСТАНСКИТЕ СТУДЕНТИ, КЛОН БЪЛГАРИЯ, ПО ПОВОД ПЕТНАДЕСЕТАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НA КЮРДСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ.


В своето историческо развитие светът е изправен пред много политически и икономически проблеми. Империалистическите държави използват всякакви средства, за да наложат в света нова политическа система и фалшива демокрация и не се спират дори пред погубването на цели селища и заличаването на цели народи. За целта те използват някои държави като свое оръдие - такъв е случаят с Турция, чрез която се опитват да се домогнат до богатствата на страните от Близкия изток, като наложат икономическа и политическа власт над народите там. Това се отнася най-вече за Кюрдистан, който те успяха да разпокъсат между отделни държави, а турските власти безпощадно посягат и посичат всяка глава, надигнала се за националните си права. В тези тежки условия се появи нужда от създаване на организация, която да се бори за правата и интересите на кюрдистанския народ. Едни от най-добрите синове на разпокъсаната родина из средите на интелигентите под ръководството на Абдала Оч Атан се съюзиха и обявиха създаването на Работническата партия на 27 ноември 1978 г. Партията беше слънце, което показваше пътя на кюрдския народ към самоопознаване и патриотично чувство и в същото време призоваваше за защита на родината, независимо от броя на жертвите. Една от задачите на партията е и нейната разяснителна дейност, убеждаването, че всяко отстъпление от националните интереси е предателство спрямо кюрдския народ. След фашисткия военен преврат в Турция на 12 септември 1980 г. властите взеха мерки и арестуваха най-добрите кадри на партията като Мазлум, Камал, Хайри, които загинаха в затвора под зверските изтезания на фашистките палачи. Но завещанието на Мазлум: "Съпротивата е животът" - остана да живее в паметта на народа. Преследванията принудиха ръководството на партията да напусне родината си, за да запази своите дейци. В тяхно отсъствие турските власти гонеха и измъчваха кюрдското население и това доведе до избухването на въстанието на 15 август 1984 г. Съдаде се армия на членовете на партията, наречена "Сили за освобождаване на Кюрдистан" /ХРК/, под ръководството на Агид, а през 1985 г . се създаде "Патриотичният фронт за освобождаване на Кюрдистан" /ЕРНК/, който обедини целия кюрдски народ за участие в настоящата революция.

През 1986 г. бе убит в засада Агид и в съшия ден в негова памет неговите сподвижници обявиха армията за всенародна и я нарекоха "Народна армия за освобождаване на Кюрдистан" /АРГК/. Военните действия се разраснаха и обхванаха всички градове и села в Кюрдистан. Бе разбудено самосъзнанието за приобщаване около партията и лидера.

От своя страна действията на турците се изразяват в привличане на тяхна страна на слабохарактерни и продажни кюрди. Една част от тях те поставят на високи административни постове в селищата, като "уши и очи" на фашистките власти. Други изпращат в чужди държави, в които има по-големи маси кюрди, с цел да водят противонародна шпионска дейност. Това са хора, от които трябва да се пазят всички. Ръководството на турската фашистка организация "Специална война" използва религията за разширяване на периметъра на своето влияние и изпълняване на задачите на империализма, както това става в Босна и Херцеговина. Турските власти се стремят и към затъмнение в информационните средства, като дори убиват журналистите, които искат да внесат яснота по въпроса и се борят срещу деформирането на истината и срещу обвиненията за тероризъм от страна на кюрдите.

Затова ръководството на Кюрдската работническа партия /ПКК/ взе решение за спиране на войната на 21 март 1993 г. и покани турската власт на кръгла маса за преговори за мирно решение на въпроса. Турските власти не се отзоваха на призива и увеличиха военните операции срещу народа. Това принуди ръководството на партията да поднови военните действия срещу врага и да разговаря с тях на единствения език, който те разбират. Това е необходимо, за да успеят да изяснят на целия свят кои са истинските терористи и кои са истинските демократи, които искат свобода и мир.

Последното престъпление на турските фашисти срещу кюрдския народ е убийството на 380 души в гр. Лиджи. повечето от тях стари хора, жени и деца. Единственото обвинение срещу тях е, че са кюрди и искат да живеят в мир и спокойствие.

По повод на петнайсетата годишнина казваме честито на нашия кюрдски народ и на ръководството на неговата партия и пожелаваме шестнайсетата година да бъде годината на победата и освобождението. Призоваваме всички демократични и миролюбиви сили да защитават правата на нашата революция, да протестират срещу престъпленията на турския фашизъм, да отстояват истината, за да настъпи истински мир в целия свят и демокрацията да придобие верния си смисъл. Интересите и правата на народите не могат да се насилват! Победата е наша!

Да живеят АРГК, ЕРНК, ПКК! Да живее 15-та годишнина от създаването на ПКК! Слава на жертвите на света и Кюрдистан! Да живее ръководителят на партията Абдула Оч Алан /Апо/. Да бъдат победени империализмът и турският фашизъм!

София, 27 ноември 1993 г.

/Пресслужба “Куриер"/


*  *  *

София, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на :
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКОТО ПРОМИШЛЕНО СИНДИКАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ, ПРИЕТ НA УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НA 20 НОЕМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


IV. РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 17. /1/ Висш ръководен орган на БПСО е конференцията.

/2/ Редовна конференция на БПСО се свиква един път в годината от Координационния съвет.

/3/ Извънредна конференция на БПСО се свиква от:
1. Координационния съвет на БПСО.
2. Контролната комисия /КК/ на БПСО.
3. По искане на 1/4 от редовно отчетените членове /физически лица/, или 1/4 от организациите, членуващи в БПСО.
4. По искане на не по-малко от три синдикални съюза с редовно отчетени членове.

/4/ Извънредната конференция се свиква не по-късно от 30 дни след депозиране на искането й.

/5/ На конференцията членовете на БПСО се представляват от делегати, избрани по квота, определена от КС, пропорционално на редовно отчетените членове, при гарантирано представителство на всяка организация.

/6/ Конференцията е законна, ако на нея присъстват не по-малко от 2/3 от избраните делегати. Ако не се яви нужното число, конференцията се отлага за една седмица по-късно при същия дневен ред и се счита за законна, ако присъстват най-малко половината от всички членове и делегати. Ако не се яви нужното число, конференцията се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законна, колкото и членове и делегати да се явят.

/7/ Конференцията е законна, ако датата и дневният ред са оповестени в национален ежедневник не по-малко от 14 дни преди датата на провеждането й.

/8/ Конференцията взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати, освен ако конференцията реши друго мнозинство, или в този устав е предвидено друго мнозинство.

/9/ Конференцията решава всички въпроси от дейността на БПСО:
1. Изменя и допълва устава с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати.
2. Избира Координационен съвет и Контролна комисия с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен ако конференцията не реши друго.
3. Конференцията определя броя на заместник-председателите и членовете на КС, членове наКК.
4. Избира председател, заместник-председатели, секретар и членове на Координационния съвет, председател и членове на Контролната комисия с явно гласуване и обикновено мнозинство. Ако при избора никой не получи необходимите гласове, се провежда втори тур между двамата кандидати, получили най-много гласове на първия тур.
5. Конференцията може да отменя решения на Координационния съвет и контролната комисия.
6. Определя размера на отчисленията от членски внос.

Чл. 18. /1/ Координационният съвет е постоянно действаш колективен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на БПСО между две конференции.

Той се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Председателят, заместник-председателите и секретарят могат да бъдат платени. Размерът на заплащането се определя от разширения състав на /2/ Членове на разширения КС са и:
1. КС на БПСО.
2. КК на БПСО.
3. Упълномощени представители на основна синдикална организация, съюзи и браншове.

/3/ КС заседава най-малко веднъж месечно.

/4/ Членовете на КС не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.

/5/ Заседанията на КС са законни, ако присъстват повече от 1/2 от членовете му.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ

Чл. 19. /1/ КС изпълнява решенията на конференцията.

/2/ КС взема решения по всички текущи въпроси, засягащи дейността на БПСО. Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/3/ КС изработва правилник за дейността си.

/4/ Членовете на КС по право са делегати на конференцията.

Чл. 20. Председателят на КС на БПСО:
1. Свиква и ръководи заседанията на КС.
2. Подписва документите за дейността на БПСО.
3. Възлага задачи на заместник-председателите, секретаря и членовете на КС и контролира тяхното изпълнение.
4. Отчита дейността на КС пред конференцията.

Чл.21. Един от заместник-председателите на КС изпълнява функциите на председателя на КС в негово отсъствие.

Чл.22. Секретарят на КС подписва протоколите от заседанията на КС, съхранява архива и печата на БПСО.


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ /КК/

Чл. 23. /1/ КК изработва правилник за дейността си и се отчита пред конференцията.

/2/ КК контролира финансовото състояние на БПСО.

/3/ Най-малко два пъти годишно КК представя доклад за финансовото състояние на БПСО.

/4/ КК контролира спазването на Устава на БПСО от членовете му.

/5/ Членовете на КК са по право делегати на конференцията.


V. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗБОР

Чл. 24. В ръководните, изборните и контролните органи на БПСО не могат да бъдат избирани лица:
1. Членове на политически партии и движения.
2. Заемащи ръководни длъжности в политически партии и движения.
3. Заемали и заемащи ръководни изборни длъжности в БКП/БСП и щатни такива в ДКМС /БДМ, БПС, КНСБ, БЗНС/ БЗНС-единен, в Съюза на активните борци против фашизма и капитализма, щатни и нещатни сътрудници на Държавна сигурност, участници във възродителния процес.

Чл. 25. Кандидатите за изборни и назначаеми длъжности в БПСО представят писмена декларация по смисъла на Чл.24. т.1 и т.2.


VI. ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 26. БПСО може да притежава движими и недвижими имущества, налични пари и ценни книжа.

Чл. 27. КС на БПСО не може да извършва търговска дейност от името на БПСО.

Чл. 28. Доходите на БПСО се набират от:
1. Членски внос.
2. Доброволни вноски, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и от чужбина.
3. Доходи от имущество.
4. Доходи от културни, спортни и други мероприятия.
5. Помощи от международни синдикални фондове.
6. Помощи от други синдикални организации.

Чл. 29. Членският внос се внася ежемесечно от членовете на БПСО и е в размер 0,2% от минималната работна заплата.

Чл. 30. КС, КК носят пълна финансова, имуществена и наказателна отговорност за действията си.

Чл. 31. Всички неуредени с този устав положения се уреждат в съответствие със законодателството на Република България.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. /1/ БПСО прекратява дейността си с решение на конференцията, взето с мнозинство от 3/4 от делегатите.

/2/ Конференцията избира ликвидационна комисия, която разпределя активите и пасивите на БПСО между членуващите към момента на прекратяване на дейността на БПСО.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
08.12.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!