8 ноември 1991

София, 8 ноември 1991 година

Брой 220 (495)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА "КРЪГЛА МАСА ПО ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОБЛЕМ"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Вече близо седем години в България съществува етническо напрежение. До 10 ноември 1989 г. то бе прикрито. Но след тази дата подклаждането му придоби открит характер. Въпреки че всички партии и коалиции, участвали в изборите през 1991 г., предложиха програми за решаването или смекчаването на проблема, етническите противоречия се задълбочават. А и тези програми не могат да се изпълнят без достъп до изпълнителната власт.

Предвид етническото напрежение в страната и изчакването и нерешителността на политиците при решаването му, предвид и на опасната обстановка в Югославия, Инициативният комитет за "Кръгла маса по етническия проблем” Ви кани да вземете участие в нея. Ще бъде поставен един основен въпрос: точно, ясно и кратко партиите и коалициите да изразят становището си по етническия проблем. Това ще послужи като изходна точка на Кръглата маса.

На този форум са поканени всички партии и коалиции, получили над 1 % от гласовете в парламентарните избори през 1991 г. А предвид изключителната важност на проблема, подходящо е най-високо представителство на съответните политически сили, за което инициативният комитет моли. С цел добрата организация на "кръглата маса" предлагаме да се проведе предварително съвещание на представители на посочените политически формации, което да се състои на 20 ноември 1991 година, сряда, от 14 часа в зала 340 на канцеларията на президента на Република България, бул. "Дондуков" N 2.
Молим, до 14 ноември 1991 г. политическите формации да потвърдят участието си в предварителното съвещание и да посочат своя представител на тел. 88-72-407 и 87-72-00.

София, 5 ноември 1991 г.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

Николай Колев - Босия

Антонина Желязкова

Елиезар Алфандари

Иво Инджев

Михаил Иванов

Румен Данов

/Пресслужба "Куриер”/

* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА РАДИКАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ-ЕДИНЕН, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ДВИЖЕНИЕТО, СЪСТОЯЛА СЕ В ПАЗАРДЖИК НА 3 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА.

Движението за радикално обновление на Българския земеделски народен съюз-единен е демократична политическа формация, която се стреми да обхване сдружените земеделци от всички поколения, а така също и симпатизантите на Земеделския съюз. Целта на движението е утвърждаването на ЕДИН земеделски съюз, реформиран и обновен в идейно, структурно, организационно и кадрово отношение. Движението не е за разцепление, а за консолидиране на земеделските сили.

Настояваме незабавно да се подпише ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ между Постоянното присъствие на БЗНС-единен и Постоянното присъствие на БЗНС-Никола Петков и между техните съюзни секретари, което да гарантира взаимодействието и координирането при решаването на политическите проблеми, както и НАСРОЧВАНЕТО НА ОБЩ ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС.

В споразумението трябва да има ясно и категорично отношение за мястото и ролята на земеделските сили в сегашната политическа обстановка в страната. Това изисква: уточняване на членския състав и провеждане на демократични избори за нови ръководства и на делегати за конгреса; сформиране на съвместна работна група, която да подготви Програма и Устав на земеделския съюз; осигуряване на информация за хода на преговорите за обединяване; включване на представители на радикалното движение в работните комисии или групи, за да може то да участва в обединителния процес. Необходимо е към постоянните присъствия на двата земеделски съюза да се създадат младежки комисии, които да формират младежката политика на съюза.

За да се осигурят организационни условия за осъществяването на обединителен конгерс, е необходимо да бъде премахната част от  бюрократичните структури, които пречат сега. В този смисъл Движението за радикално обновление настоява: за незабавно освобождаване на щатните съюзни организатори към Постоянното присъствие на БЗНС-единен; за огласяване на дейността на движението и за широк негов достъп до средствата за масово осведомяване - в печатните органи на двата земеделски съюза да се предостави място за алтернативни мнения.

Отново съобщаваме телефоните за връзка с Движението за радикално обновяване на земеделския съюз: СОФИЯ - 43-25-16; МИХАЙЛОВГРАД - 2-67-56; РАЗЛОГ - 21-73 и 29-23; ПЛОВДИВ - 22-26-29 и 22-33-96; ПАЗАРДЖИК - 2-12-94 и 2-13-94.

Пазарджик, 3 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА.

По въпроса за имуществото на Българската социалистическа партия, дал досега много поводи и възможности за спекулации и нападки срещу нея, Висшият съвет на БСП изразява своето категорично и окончателно становище.

Българската социалистическа партия приема, че за осъществяването на своята дейност всяка партия трябва да притежава минимална материална база, съразмерна с броя на членовете й. Това изисква да бъдат окончателно уредени по законов път въпросите за финансирането, стопанската дейност и приходоизточниците на политическите партии.

БСП притежава имущество, което е наследено от един период, през който по конституция партията е изпълнявала държавни функции. Размерите на това имущество надхвърлят необходимия минимум и не съответстват на характера на демократична лява партия, в каквато БСП се превръща в резултат на своето обновление.

Ето защо БСП изявява своята готовност да предостави на държавата и на обществото значителна част от своето имущество, така че да запази само толкова, колкото й е необходимо за осъществяването на нормална политическа дейност в условията на многопартийност и пазарна икономика.

Тази нейна готовност не е от днес - тя беше заявена от партията преди повече от година. През 1990 г. БСП предостави на държавата и на общините недвижимо имущество на стойност 162 млн. лв. Осъвременената стойност на тези обекти възлиза на около 1,3-1,5 млрд. лв. Тези обекти се използват понастоящем главно за нуждите на здравеопазването, социалните грижи, образованието, културата, държавните органи и местното самоуправление.

През същата 1990 г. партията реши да предостави на държавата недвижими имоти за още 200 млн. лв., но мораториумът за разпореждане с обществено имущество, наложен от Великото народно събрание, спря този процес.

В съответствие с Политическото споразумение от 3 януари т.г. и със Закона за политическите партии БСП предостави на съответната комисия на Великото народно събрание и на обществеността подробни данни за своето имущество и финанси. С това тя отново потвърди намерението си да се придържа строго към договореностите с останалите политически сили.

Като се ръководи от тези принципи, БСП изразява днес готовност да предостави надържавата основната част от недвижимото имущество, стопанисвано от партийните фирми "Слънчев ден" - курортния комплекс "Дружба" във Варна, почивния дом в Хисар, хотелите в Пампорово и в Боровец и хотел "Елица" на Витоша; издателско-полиграфическия комплекс "Родина", хотел "Европа палас" (бивш "Рила") в София и част от сградния фонд, стопанисван от фирмата "Универс", като АОНСУ във Варна, резиденцията "Липник" в Русе, бившите междуокръжни партийни школи в Бургас, Благоевград и Враца.

По предварителни оценки, съобразени с реалните пазарни цени на тези обекти, тяхната обща стойност възлиза на сума, надвишаваща 2 млрд. лв. Така стойността на имуществото, което БСП вече е предоставила за държавни и обществени нужди, и на това, което сега е готова да предостави, възлиза на около 3,5 млрд. лв. Ние предлагаме окончателното остойностяване на обектите да се извърши на базата на компетентна експертиза, ако е нужно и с участието на чуждестранни експерти.

Пожеланието на БСП е имуществото, което тя е готова да предостави, да се използва преди всичко за удовлетворяване на неотложни потребности на социалната сфера, образованието и културата, както и за нуждите на други политически партии.
Имуществото, което БСП си запазва, ще се състои от: помещения за общинските партийни съвети и за партийните клубове; автостопанство; сгради за научноизследователска и издателска дейност на партията.

Имуществото, което сега се предоставя, не включва сградата на Централния партиен дом. БСП вече е заявила за намерението си да разгледа този въпрос на предстоящия си конгрес и да го реши по начин, който да отговаря на новия й характер, на равнопоставеността на партиите у нас и на интересите на цялото българско общество. Тя не желае този въпрос да се превръща в повод за обществени конфликти, защото всеки опит той да се решава със силови средства носи със себе си опасност от повишаване на общественото напрежение.

Предоставеното от БСП имущество и имуществото, което сега се предлага, по пазарна стойност значително надвишават предявения от Министерството на финансите иск към БСП. Висшият съвет не променя становището си за политическите мотиви на този иск, но очаква, че под диктовката на политическия разум той ще бъде оттеглен. Един такъв акт би спомогнал за нормализиране на обществено-политическата обстановка.

Обявявайки това свое становище, БСП подчертава, че то трябва да бъде тълкувано не като знак на слабост, а като ново доказателство за последователно следваната линия на партията да променя себе си и обществото в посока на демокрацията. Затова БСП очаква от другите политически сили и от органите на държавната власт същото разумно отношение. Тя е готова да обсъди с останалите парламентарни и извънпарламентарни политически сили основните принципи на един закон, уреждащ имуществото, стопанската дейност и приходоизточниците на партиите, съобразен с конституцията и с опита на демократичните държави.

Като изразява категорично своята воля по тези проблеми, с които партията се занимава вече цяла година, Висшият съвет на БСП прави това свое окончателно предложение за тяхното решаване.

София, 5 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ (ЧАСТ ТРЕТА) НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ (ПЗЛ), ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНА НА 29 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.

Партията на зелените либерали смята, че първата и неотложна крачка, която трябва да бъде предприета е реприватизацията. Тя трябва да бъде обезпечена чрез законодателен акт, регулиращ връщането на заграбената чрез национализацията или принудително изкупената на безценица едра, покрита и друга собственост. Този законодателен акт, съпроводен от нормативните актове за неговото приложение, ще осигури балансирано и справедливо разгръщане на различните форми на приватизация.

Партията на зелените либерали смята, че процесът на приватизация трябва да бъде осигурен със законодателни и нормативни гаранции, премахващи възможностите за вливане на т.нар. "мръсни пари" на комунистическата партия в процеса на приватизация и трансформацията на политическата власт в икономическа.

Партията на зелените либерали смята за необходимо при разгръщането на различните форми на приватизация в промишлените предприятия да се осъществи адекватно и широко участие на работещите в тях в зависимост от конкретните възможности на всеки отделен обект и отрасъл. Предоставянето на такъв шанс ще създаде минималните предпоставки за стимулиране на личната инициатива, труд и спестовност, позволявайки участие в управлението на предприятието и диференцирано разпределение на резултатите от труда.

5/ Задължително условие за възстановяване на разрушената от комунистите икономика и създаването на юридическа основа и стопанска сигурност за чуждестранните инвестиции при съхраняване на националната и икономическата независимост.

6/ Икономически и екологични фактори диктуват промяна в структурната стратегия на производството. Необходимо е насочване на приоритетите към селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и производството на предмети за потребление.

Електрониката, тежкото машиностроене, част от военната индустрия подлежат на преструктуриране и следва да се интегрират с водещи чужди фирми в тези направления.

Едновременно с това се налага цялостно технологично обновление, особено в отраслите, замърсяващи околната среда. Постепенно трябва да се премахнат токсичните производства.

7/ Ние препоръчваме въвеждането на такъв режим на финансиране на предприятията, който обезпечава кредити само при наличие на екологическа експертиза. Настояваме за система от строги икономически санкции при нарушение на екологичните нормативи.

8/ Смятаме, че взаимоотношенията между икономиката и държавата трябва да се уреждат главно чрез данъците. За целта е необходимо изграждането на адекватна данъчна система, предполагаща единно данъчно облагане върху печалбата в строго определени размери, с цел по-голяма част от нея да остава на разположение на предприятията за обновление и развитие.

Ние сме убедени, че селското стопанство представлява основа и жизнено значим сектор в нашето икономическо развитие. То е обективна даденост, произтичаща от природните условия и вековните традиции на българския народ.

9/ Виждаме бъдещето на селското стопанство в развитието на фермерската собственост. Жизнеността на тази форма е доказана от най-развитите селскостопански страни. Отношението на собственика на земята и средствата за производство, личната заинтересуваност от получаване на достатъчна и качествена продукция са предпоставка за просперитета на частните ферми.

9.1/ Твърдим, че бъдещи кооперативни стопанства трябва да се създават само на базата на доброволно коопериране и възможност за напускане на кооперацията със запазването на правото върху собствеността.

При сегашното състояние на селското стопанство частните производители трябва да бъдат обект на изключителна грижа и подкрепа. Необходимо е ефективно разгръщане на кредитни механизми, стимулиращи селскостопанското производство при изгодни за производителите условия. Препоръчваме разработката на обоснован комплекс от данъчни, осигурителни и ценови облекчения, стимулиращи производството. На първо време се налага активно ролята на държавата в осигуряването на техническа база, инфраструктура, научно обслужване и аграрно образование.

10/ Външноикономическите връзки на страната трябва да се базират единствено върху националните интереси, върху интересите на българския производител и потребител.

Ние сме за устойчиво равновесие на екосистемите.

Ние ще се стремим към повишаване ефективността на контрола по спазването на екологичното законодателство. Това е свързано със създаването на съвременна система за мониторинг (наблюдение на състоянието на околната среда). Особено внимание заслужава съвременното разкриване и санкциониране на екологичните правонарушения. Друг съществен компонент в екологичната дейност представлява превантивната работа по отстраняване на предпоставките за замърсяване и за издигането на екологичната култура на населението.

Наложително е създаването и приложението на програми за постоянна неутрализация на вредните последици от функционирането на обекти с повишена опасност за здравето на населението и екологичното равновесие като АЕЦ, транспортната инфраструктура, предприятията, чиято работа води до депониране на токсични вещества.

Контролът по спазването на околната среда трябва да отчита взаимната връзка между екосистемите и тяхната гранична носеща способност (степента на поносимост към вредностното човешко въздействие).

Препоръчваме провеждането на задължителна екологична експертиза за всички предприятия, които оказват или могат да окажат въздействие върху качеството на околната среда.

Налага се увеличаване на размера на икономическите санкции, налагани на физически или юридически лица - нарушители на природозащитното законодателство, като тези санкции периодично да бъдат ревизирани съобразно инфлационните процеси.

Икономическите санкции трябва да се базират на принципа "замърсителят плаща" и чувствително да се отразяват върху финансовото състояние на предприятията.
Данъчното законодателство да стимулира екологосъобразна стопанска и търговска дейност.

Екологичните нормативи, фиксиращи пределнодопустимите норми на човешко въздействие върху околната среда, трябва периодично да се ревизират и да се съобразяват със световните тенденции в развитието на екологията като комплексна наука.

Да се въведе система от такси за използването на отделните видове природни ресурси, стимулираща икономичното отношение към тях.

Ние сме за гласност на информацията за качеството на околната среда и за установяването чрез закон на правото на гражданите за достъп до информация за качеството на околната среда.

Ние сме за активно участие на България в международното сътрудничество по опазването на околната среда. Природозащитното законодателство на страната следва да се коригира съобразно с международните споразумения, в които тя участва. Защитаваме приоритета на международното екологично право пред националното законодателство.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГРУПА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРА "ИСТОРИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ XIX - XX ВЕК" ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет, до политическите сили извън Народното събрание, до средствата за масово осведомяване.

Незаконосъобразни решения на академични органи, в които се крият и опити за политическо гонение, ни принуждават да се обърнем към вас с настоящото открито писмо, за да бъдат защитени законността и принципите на академизма.

На 2 октомври 1991 г. Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" прие решение във връзка с щата на университета. С него е прието: да бъде ликвидирана и нашата катедра "История на социалните и политическите движения XIX - XX век"; да бъде регулирано положението на преподавателския състав. Предлогът е, че тя е модификация на бившата катедра "История на БКП" и нейният предмет на дейност е изчерпан.

В изпълнение на това необосновано решение Факултетният съвет на Факултета по история освободи от работа целия преподавателски състав на катедрата. Този акт е незаконосъобразен, защото ни третират като преподаватели без необходимата учебна заетост и необходимите научни и преподавателски качества, което не е вярно. Без работа ще трябва да останат 1 професор, 4 доценти, 2 кандидати на историческите науки и 4 други асистенти.

Изводът е, че необоснованото решение на Академичния съвет насочи към незаконно решение на Факултетния съвет.

Аргументите ни са следните:

Катедрата "История на БКП" беше ликвидирана още на 3 октомври 1990 г. с решение на Академичния съвет по предложение на Факултетния съвет на историческия факултет.

Катедрата "История на социалните и политическите движения XIX - XX век" е нова катедра, която има нов, свой предмет на дейност, приет от Факултетния съвет. Тя е създадена на 3 октомври 1990 г. с решение на Академичния съвет по предложение на Факултетния съвет на историческия факултет.

Голямата част от преподавателите в тази катедра имат предвидената учебна заетост, защото водят лекционни курсове, които са включени в учебните планове на десет факултета по учебна програма, утвърдена от Факултетния съвет. Учебният предмет е свободно избираем и фактът, че студентите го посещават, означава, че е необходим.

Всичко това показва, че няма никакви основания за закриване на катедрата "История на социалните и политическите движения XIX - XX век", а изхвърлянето на преподавателите без законно основание ни дава повод да виждаме в този акт единствено политически мотиви.

Настояваме за възстановяване на законността, за отстраняване на възможностите да бъдат проявявани политически пристрастия при решаването на академични проблеми.

София, 2 ноември 1991 г.

проф. ДОНЧО ДАСКАЛОВ  доц. СТОЯН ТАНЕВ
доц. ТРЕНДАФИЛ МАТЕВ доц. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ
доц. НИКОЛА КОНСТАНТИНОВ гл.ас. к.и.н. ЙОРДАН КОЛЕВ гл.ас. к.и.н. САШО ПОПОВ ст.ас. ИВАНКА ИВАНОВА

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ. Документът е приет на Първия конгрес на партията на 31 август 1991 година.

I. Общи положения

Чл. 1 Българският демократически форум (БДФ) е политическа партия със седалище в София с поделения във всички общини и секции по населените места в България.

II. Цели и средства за постигането им

Чл. 2 Основна цел на БДФ е превръщането на България в парламентарно-демократична държава с пазарно стопанство и защита на нейните интереси, в която мярка за всички неща е човешката личност, а семейството е основна ценност.

Чл. 3 С оглед на своите основни цели БДФ развива дейността си въз основа на демократическите принципи за свобода, солидарност, мир и социална справедливост.

Чл. 4 БДФ отрича всякакви форми на насилие, диктатура, лъжедемокрация и демократически централизъм под каквато и да е форма да са те.

Чл. 5 Той е организация на всички, които милеят за България, вярват в доброто и бъдещето й, и зачитат хуманните традиции на народа ни.

Чл. 6 За постигането на своите цели, изразени в програмата му, БДФ си служи с мирните средства на културния реформизъм.

III. Членство

Чл. 7 Членовете на БДФ могат да бъдат индивидуални, колективни и почетни.

Чл. 8 За индивидуални членове на БДФ се приемат всички граждани на България без разлика на произход, вероизповедание, материално и социално положение.

Чл. 9. Приемането на индивидуални членове става по лично писмено волеизявление на желаещите, които приемат устава и програмата на БДФ и не са членове на други политически партии в България.

Чл. 10 Приемането на членове се извършва в първичното звено на Форума - секциите по населените места.

Чл. 11 Приетият член на Форума има право:
а/ На един глас при избирането на управленческите органи на БДФ и взимането на други решения.
б/ Да бъде избиран във всички органи на Форума и за делегат на по-висшите органи.

Чл. 12 Всеки е длъжен да внася минимум по един лев месечно членски внос. Постъпилите суми от членски внос, дарения и други дейности се разпределят между първичната секция и по-висшите организации с решение на конгресите.

Чл. 18 Членството се прекратява:
а/ По писмена молба на редовния член.
б/ Поради нередовност на члена. За нередовен член се счита всеки, който не е внасял членския си внос в продължение на една година или не е посещавал събранията в продължение на две години.
в/ Поради изключване от общото събрание на секцията за противоуставни прояви и неморално поведение.
г/ Поради загубване на политическите права.
д/ Поради смърт.

Чл. 14 Колективни членове на Форума могат да бъдат формации на политическа, културна или професионална основа, които споделят основните цели на БДФ, както и неговите методи на действие. Включването в колективно членство става с конкретни споразумения между Централното ръководство на БДФ и кандидатите за колективно членуване в него.

Чл. 15 За почетни членове на БДФ могат да бъдат провъзгласявани български и чуждестранни граждани за особени заслуги към страната или БДФ. Провъзгласяването се извършва на конгреси или на национални партийни конференции.

IV. Структура
а/ Сруктурни звена

Чл. 16 Основно структурно звено на БДФ е секцията, която не може да има по-малко от девет членове.

Секциите се образуват по населените места. В градовете секциите се образуват по квартали.

Младежи и студенти от 16 до 30-годишна възраст могат да образуват свои секции.
Чл. 17 Секциите се обединяват в общини в общински организации.

Чл. 18 Върховен орган на БДФ е конгресът.
Националният върховен съвет може да свиква национални партийни конференции (между конгресите).
б/ Органи - състав и функции

Чл. 19 Общите събрания на секциите и делегатските събрания на общинските организации са основните органи на БДФ.
Общите събрания са законни, щом на тях присъстват повече от половината редовни членове или делегати.

Чл. 20 Общите събрания на основните органи имат следните функции:
а/ Образуват организации
б/ Приемат нови членове
в/ Избират ръководни органи и делегати.
г/ Определят местната тактика и стратегия на форума.
д/ Отстраняват и изключват нередовни и провинили се членове.
е/ Ликвидират секции по места.

Чл. 21 Общите събрания на общинските организации се състоят от по трима представители на всяка секция на територията на общината.

Чл. 22 Общите общински събрания на организацията имат за задача:

а/ Да координират работата на секциите.

б/ Да провеждат политиката на форума на територията на съответната община. в/ Да избират ръководни органи и делегати за конгресите и националните партийни конференции.

Чл. 23 Общите събрания на секциите и тези на общинските организации се свикват от съответните ръководства най-малко един път в годината.

Извънредни общи събрания се свикват по решение на съответните ръководства с 2/3 от членовете им или искане на 1/3 от редовните членове на секциите.

Чл. 24 За свикването на общи и извънредни събрания както на секциите, така и на общинските организации се изпращат покани с обозначаване на дневния ред 15 дни преди датата на обявеното събрание.

Общите събрания се ръководят от председателя на съответното ръководство или от лице, избрано от самото събрание.
За заседанията и за решенията на общите събрания се води и съставя протокол, подписан от секретаря на събранието.

Протоколите се пазят в архивата на съответната организация.

Чл. 25. Решенията си общите събрания взимат с обикновено мнозиноство с явно или тайно гласуване - както реши самото събрание. Решенията са задължителни за изпълнение от всички членове на съответната организационна единица.

Чл. 26 Противоуставни решения не се изпълняват и подлежат на отмяна от висшестоящата организация.

Чл. 27 Ръководни органи на секциите и общинските организации са:

а/ ръководните бюра и

б/ контролните комисии

Ръководните органи се избират от общите събрания с явно гласуване. Гласува се за всеки кандидат поотделно. За избран се счита този, който е получил гласовете на половината плюс един от присъстващите членове.

Ръководните органи се избират по за една година.

Чл. 28 Ръководните бюра на секциите се състоят от до пет души, а общинските ръководства - от седем души.

Чл. 29 Избраните членове на ръководствата се конституират с вътрешен избор, както следва:
а/ На секциите: председател, заместник-председател, секретар-касиер и членове.
б/ На общинските организации: председател, заместник-председател, организационен секретар, касиер, отговорник по идеологическите въпроси, говорител-пропагандатор и завеждащ връзки със секциите и други организации.

/Пресслужба "Куриер"/

* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до националните средства за масово осведомяване, до чуждите телеграфни агенции, до Народното събрание и до Конституционния съд, а така също и до всички политически партии и обществени организации.

Във връзка с приетото от Народното събрание на 6 ноември 1991 г. решение за освобождаването на председателя на Комитета за телевизия г-н Огнян Сапарев заявяваме следното:

1. Основанието за освобождаването на г-н Сапарев от поста е неправомерно. Съгласно чл. 84 т.8, на което основание той е освободен, Народното събрание може да вземе такова решение при наличието на Закон за националните средства за масова комуникация. Такъв български закон няма.

Решенето е антиконституционно - нарушава параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Конституцията, който изисква прилагането Решението на Великото народно събрание за Временния статут на Българска телевизия и Българско радио.

Решението е незаконно - съгласно Временния статут единствено парламентарната комисия за телевизия и радио е упълномощена да внася в пленарните заседания на Народното събрание предложения за освобождаване и назначаване на Председател на Комитета за телевизия. Такава комисия още не е сформирана. Парламентарната група на СДС подмени този орган, внесе самостоятелно предложение за решение в пленарната зала и го прокара с болшинството си.

2. На това основание Огнян Сапарев е законният Председател на Комитета за телевизия.

3. Всеки опит за намеса в неговата работа и за отстраняването му е проява на диктат.

4. Настояваме за юридически санкции срещу нарушителите на Конституцията.

5. В нашите условия Телевизията е не четвърта, а първа власт в обществото и заграбването й по този начин дестабилизира всички властни и обществени структури. По същество тези действия са начало на политически произвол.

Гражданско движение за национална и обективна телевизия призовава политическите партии и обществените организации да подкрепят настоящата декларация!

Ние призоваваме гражданите за организиране на подписка за отмяна на незаконното решение на Народното събрание за свалянето на г-н Сапарев!

Телефон за връзка с Гражданското движение: 87-60-94.

София, 7 ноември 1991 г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Велчев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

МОЛБА ОТ БЮРОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ В ПОПОВО ПО ПОВОД НА ЕСКАЛАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ В РЕГИОНА. Документът е адресиран до президента на Републиката, до главния прокурор, до централното ръководство на Българската иационално-радикална партия и до средствата за масово осведомяване.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

По повод на ескалацията на политическото напрежение след изнесения от средствата за масово осведомяване случай в град Опака дължим да ви отправим настоящата молба, за да направите нужкото предупреждение на ръководството на Движението за права и свободи (ДПС) както от районен мащаб, така и от главното му ръководство, за да се избегне усложняването на обстановката в района.

Има случаи на отправени сериозни предупреждения за посегателство върху живота на нашето ръководство, на техните близки и на членове на партията.

Държим да бъдем уведомени какви мерки сте предприели по отношение на опазване на сигурността на нашето ръководство и на нашите членове.

Ако вие не сте в състояние да запазите нашата сигурност и живот, то да ни разрешите ние да организираме охрана на заплашените наши членове и на ръководството.

Очакваме взетите от вас мерки да бъдат огласени в средствата за масово осведомяване.

Българската напионално-радикална партия в наше лице прави всичко възможно за запазване на социалния мир и по законен начин да се разрешат възникналите противоречия.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 8 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ.

Глава шеста - ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 30 Общото събрание е върховен орган на Движението и се свиква ежегодно. По решение на Управителния съвет или по искане на една десета част от членовете на Движението то може да се свика и извънредно.

Чл. 31 Мястото, времето и дневният ред на събранието се определят от Управителния съвет и се оповестяват най-малко един месец преди датата на събиране. Когато свикването става по искане на една десета от членовете, известието се изпраща най-много две седмици след постъпване на искането.

Чл. 32 Общото събрание се състои от Управителния съвет, Контролно-ревизионната комисия, представителите в Парламента, ако има такива, плюс всички делегати от секциите. Смята се за законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати. Ако не се яви нужният брой делегати, събранието се отлага с един час и се смята за законно, колкото и членове да присъстват, като се предлага същият дневен ред. Ако броят на членовете на Движението е по-малък от 500 души, Общото събрание се формира от всичките му членове.

Чл. 33 В Общото събрание всеки делегат има само един глас и трябва да гласува лично.

Чл. 34 Общото събрание решава конкретно по кои въпроси да се гласува явно или тайно.
1. Изборът на ръководни органи става винаги чрез тайно гласуване.
2. Тайното гласуване се провежда от избрана с явно гласуване комисия по обичайния ред.
3. Явното гласуване става чрез вдигане на ръка, като определени от събранието лица извършват преброяването.
4. Резултатите от гласуването се обявяват веднага от председателя на събранието.

Чл. 35 Общото събрание се открива от един от председателите на Управителния съвет, който предлага проект за ръководство на събранието.
1. Всяко направено предложение се гласува явно.
2. Не може да се вземе решение по въпрос, който не фигурира в предварително набелязания дневен ред, освен за отстраняване на членове от Движенето или приемането на нови.

Чл. 36 Събранието се ръководи от избрания председател, а протоколчикът изготвя протокола, който се подписва от него и председателя и се съхранява безсрочно.

Чл. 37 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, но за изменение на Устава, за прекратяване на Движението или за сливането му с друго са необходими гласовете на 2/3 от присъстващите.

Чл. 38 Събрание, провеждано по реда на чл. 32 от настоящия Устав, без необходимия кворум не може да решава въпроси относно ликвидацията на Движението, промени в Устава и избор на ръководни кадри.

Чл. 39 Общото събрание има следните функции:
1. Избира Управителен съвет (УС).
2. Избира Контролно-ревизионна комисия (КРК) от седем души.
3. Може да съкращава или удължава мандата на УС и КРК извън приетия по настоящия Устав, когато действителни причини налагат това.
4. Изслушва отчетите на горните два органа за периода между събранията, взема отношение и дава оценка за работата им.
5. Освобождава стари или приема нови членове на Движението, както и на управителните органи.
6. Отменя незаконни или неправилни решения на всички нива.
7. Общото събрание обсъжда и приема по предложение на Управителния съвет за организиране и осъществяване на дейността на Движението и евентуалната предизборна платформа.
8. Внася и приема измененията в Устава и Програмата.
9. Решава въпроси за отношенията на Движението с други физически и юридически лица.
10. Взема решения относно разпореждането с имуществото на Движението.
11. Негово е окончателното решение за Прекратяване на Движението или сливането му с друго.

 

Глава седма - КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ
Чл. 40 Контролно-ревизионната комисия се състои от 7 членове, които помежду си избират председател, без родство с членовете на Управителния съвет и помежду си. Избора на председател става с явно гласуване и е за срок от 2 години.

Чл. 41 Никой не може да бъде избиран за член на Контролно-ревизионната комисия за повече от три поредни мандата.

Чл. 42 Контролно-ревизионната комисия или нейните членове могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата в случай:
1. Когато нарушават изискванията на Устава или закона.
2. Когато злоупотребяват с предоставените им права.

Чл. 43 Контролно-ревизионната комисия се събира на първото си заседание до една седмина след избирането й, на което избира свой председател. Той подготвя и ръководи заседанията.

Чл. 44 Контролно-ревизионната комисия взема своите решения с консенсус, а при липса на такъв - с мнозинство.

Чл. 45 Функциите на контролно-ревизионната комисия са:
1. Ревизира ежегодно, а в случай на нужда и по своя преценка и извънредно цялата дейнст на членовете на Управителния съвет с оглед на Устава и закона. В правата й влиза и ревизия на дейността на регионалните органи.
2. Ревизира имуществото на Движението и разходването на средства на всяко тримесечие.
3. Докладва на Общото събрание резултатите от проверките и ревизиите и предлага необходимите мерки.

Чл. 46 Членовете на Движението, избрани за народни представители, формират своя Парламентарна група, която изразява в Парламента становището на Движението по всички въпроси. Движението може да избира за народни представители свои членове само ако същите са безпартийни.

 

Глава осма - ИМУЩЕСТВО
Чл. 47 Имуществото на Движението се образува от:
1. Доброволни вноски от членовете.
2. Дарения. 
3. Завещания.

Чл. 48 Отделните секции могат да издирват и допълнителни източници за финансиране на дейността си. Средствата, набрани по този начин, не минават през централната каса, но се докладват и по решение на секционното събрание може да се отделя част от тях за нуждите на цялото Движение.

Чл. 49 Имуществото на Движението се управлява от ръководните органи съгласно Устава и законите на държавата.

 

Глава девета - ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 50 ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ няма краен срок на съществуване. Движението може да прекрати дейността си само по решение на Общото събрание или в предвидените от закона случаи.

/Пресслужба "Куриер"/

10:25:31

08.11.1991 г.

 

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!