9 октомври 1992

София, 9 октомври 1992 година
        Брой 199 /729/

Ръководител Пресслужба "Куриер”

Стефан Господинов


София, 9 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ "БЪЛГАРИЯ - НА КРЪСТОПЪТ" НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР. Документът е подписан от 12 политически партии.


 I. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА

1. П а р л а м е н т

България е в период на преход към демокрация и пазарно стопанство. Днес страната има един демократично избран парламент. Великото народно събрание изпълни своята задача и трябваше да отстъпи място на работен орган, който да приеме законите за реформата. Получи се двуполюсен парламент, отговарящ на нагласата на преобладаващото мнозинство от избирателите преди една година. Настоящото Народно събрание поставя на предно място партийните боричкания и загърбва проблемите на страната. Двете полярни парламентарни сили се опитват да монополизират идеята за демокрацията, отъждествяват себе си с нея и с това създават заплаха да компрометират идеите за демокрация и за икономическа реформа. Съюзът на демократичните сили (СДС) не получи исканата обществена поддръжка и постепенно се плъзга към използване на авторитарни методи за управление. Българската социалистическа партия (БСП) не съумява да бъде конструктивна опозиция, защото над нея още тегне моралното бреме на миналото. Тя предпочита да се крие зад негативистката позиция спрямо мнозинството и заедно с него да възпроизвежда клишетата на политическата конфронтация тогава, когато на страната повече от всякога й е нужно национално съгласие. Всичко това убеждава днес, че двупартийният модел трябва да бъде преодолян. Налага се необходимостта в ПАРЛАМЕНТА да получат представителство повече политически сили, които, в условията на реален политически плурализъм и с оглед на реалните интереси на една широка социална база, да осигурят необходимия преход към пазарно стопанство и демокрация. Това днешното Народно събрание не е способно да направи. Необходим е нов ПАРЛАМЕНТ с представени в него всички реални обществени интереси, още повече сега, когато идеята за алтернатива получава все по-широко обществено признание.

 

2. П р е з и д е н т

В условията на прехода президентската институция е призвана да гарантира необходимата стабилност и сигурност на обществото и държавата. Президентът не може да принадлежи на никоя политическа сила, а е държавен глава на всички български граждани. Той е един от най-важните фактори, които могат да спомогнат за постигането на национално съгласие - така необходимо за успешното извършване на политическите и икономическите реформи. Осъществяването на тази негова функция се затруднява от поляризацията в ПАРЛАМЕНТА. СДС наложи на д-р Желю Желев да бъде издигнат като негов кандидат за президент и по този начин го ограничи в усилията му да се издигне над теснопартийните пристрастия. Неговите опити да прокара разумен и балансиран подход днес са атакувани остро от онази политическа сила, която декларира, че ще го поддържа. При наложената остра политическа конфронтация в настоящото Народно събрание има опити президентът да бъде възпрепятстван в изпълнението на своята конституционна роля. Това доведе до дисбаланс в съотношението между властта на ПАРЛАМЕНТА и ПРЕЗИДЕНТА и може да превърне демократично избрания ПАРЛАМЕНТ в КОНВЕНТ. Последиците от това ще бъдат ново стесняване на социалната база на икономическата реформа и сериозна деформация в посоката на политическата реформа. Тази опасност може да бъде избягната само при една нова конфигурация на политическите сили в Народното събрание.


        3. П р а в и т е л с т в о

Дълбокият социално-икономически преход поставя сериозни задачи и отговорности пред изпълнителната власт. Тя трябва да реши две основни задачи, от които зависи неговото успешно осъществяване. Първо, да осигури бързо преминаване от планова към пазарна икономика на минимална социална цена. Второ, да осигури благоприятен климат на обществено доверие и национално съгласие около основните принципи на реформата.

Настоящото правителство на СДС не изпълни тези задачи.

Неговата дейност не ускорява, а забавя реформата:

- законодателната инициатива и нормотворческата активност на правителството не са насочени в полза на страната, а за облагодетелстване на малка група хора;

- не се подкрепя зараждащия се български частен бизнес. Нещо повече - пречи му се чрез данъци, лихви, квоти и пр. ограничения пред неговото развитие и дейност;

- правителството засилва отново административно-бюрократичната намеса в икономиката. Така се създават благоприятни условия за развитие на такива негативни явления като клиентелизма и корупцията;

- правителството не осъществи предвижданото ново административно-териториално деление на страната и оряза много от правомощията на органите за местно самоуправление.

Правителството на СДС започна война срещу всички:
- срещу президента;
- срещу извънпарламентарната опозиция;
- срещу синдикатите;
- срещу независимата преса;
- срещу зараждащия се български национален капитал;
- срещу своите досегашни съюзници вътре и вън от коалицията.

По този начин сегашното правителство и подкрепящите го среди от СДС се оказаха главната пречка пред успешния ход на реформата.

Заедно с това се наблюдават процеси, които представляват сериозно отстъпление от достигнатите демократични завоевания:

- извършва се скрита ("пълзяща") реполитизация на редица деполитизирани след ноември 1989 г. институции - армията, полицията, органите на сигурността, дипломатическия корпус;

- подобни процеси се извършват и във формално деполитизираните съд и прокуратура, където има вече констатирани груби случаи на политически мотивирана намеса в работата и кадровата политика на тези (по Конституция независими) институции;

- все по-ясно се очертава тенденция към преплитане, симбиоза и дори сливане на политическата, административно-изпълнителната и стопанската (икономическата) власт. Този процес се извършва и по вертикала (от общини до правителство) и по хоризонтала (чрез създаване на мрежи от взаимно задължени "свои хора"). Масова практика е едни и същи лица да съвместяват позициите си в политическите структури (напр. член на местен КС на СДС) с ръководна длъжност в държавния апарат (напр. в местния общински съвет) и присъствие в управителните и контролните тела на държавни, общински и смесени фирми. Отново се утвърждава старата тоталитарна практика местните политически структури - КС на СДС или Общински съвет на БСП, в зависимост от това, кой е спечелил изборите по места - да изпълняват властови функции. Процесът на "сливане" на политическа, изпълнителна и икономическа власт е изключително опасен за демокрацията. Той може да доведе до реална мафиотизация на обществото и до изграждане отново на една привилегирована олигархия;

- допуска се вмешателство на държавата в дейността на духовните общности, в това число и на Българската православна църква, което противоречи на Конституцията.

Тези опасности може да бъдат избягнати само ако се спазва стриктно разделението на властите и се изградят работещи механизми за упражняване на правомощията и контрол върху демократично избраните органи на властта.

Това настоящото ПРАВИТЕЛСТВО на СДС показа, че не може или не желае да направи. На страната днес е необходимо НОВО ПРАВИТЕЛСТВО, което да има волята и умението да реши сложните задачи на социално-икономическия преход, което да обединява, а не да разединява нацията. Правителство с ясна ПРОГРАМА, отчитаща коренните интереси на различните социални групи, за което е необходима промяна на МОДЕЛА НА РЕФОРМАТА.

Проблемите на правителството на СДС не са персонални. Това са проблеми на парламентарното мнозинство и на сегашния ПАРЛАМЕНТ, които те не са способни да разрешат.


II. ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА

Преходът от централно планирана икономика с тотално присъствие на държавата към пазарна икономика съставя гръбнака на икономическата реформа. Тя предполага изграждането на пазарни субекти, структури и регулиращи пазарни механизми. Неотложният характер на тази задача е основание да бъдат подкрепени усилията на всяко правителство за нейното решаване.

За изминалата година и половина от началото на икономическата реформа бе постигната частична финансова стабилизация. Курсът на лева към долара се запази на едно сравнително стабилно равнище. Страната притежава вече известни валутни ресурси. Приети бяха и някои закони за развитието на икономиката през предходния период.

На фона на влошената стопанска конюнктура обаче тези стъпки са не само твърде малко, но и са едностранчиви и непълни. Сегашното правителство работи без оповестена програма за икономическата реформа, следвайки противоречива практическа линия.

Така например приемането на Закона за приватизацията бе забавено, като той бе гласуван едва след приемането на редица закони за реституцията. По този начин Законът за приватизацията бе подготвен от управляващата коалиция като "допълващо" звено към реституцията, в разрез с интересите на по-голямата част от нашето общество и в полза на не повече от 3 % от населението, което оказа задържащо влияние върху целия ход на реформата.

Предлаганият приватизационен модел е подчинен на административната воля на държавните органи, вместо да бъде съобразен с обществения интерес. Орязаните преференции за участие в приватизацията на работещите, отстраняването на синдикатите от нейното провеждане и липсата на грижи за националния частен бизнес правят този модел неподходящ за конкретните условия в България. Моделът, застъпен от Закона за приватизацията, бе отхвърлен от Чехословакия, Източна Германия, а напоследък и от Полша.

Законът за земята в сегашния му вид с много усложнения и противоречия допълнително забави и затрудни аграрната реформа, вместо да я ускори. Останаха незасети много площи, намалиха се добивите, разграбва се изградената материално-техническа база. Провеждането на самата аграрна реформа става със силови методи и административни принуди.  Ликвидационните комисии като административни органи в по-голямата си част са съставени от некомпетентни лица, на които са дадени широки права да се разпореждат с чуждо имущество. Вече се признава открито, че връщането на земята ще бъде твърде продължителен процес, въпреки политизираните лозунги в началото.

Още по-тревожно е цялостното състояние на икономиката. Спадът на производството се задълбочава непрекъснато. Броят на безработните вече надмина половин милион и продължава да расте. Застрашително спадна покупателната способност на голяма част от населението. Явна е липсата на сериозен интерес от страна на чужди инвеститори. Предложените от правителството данъчни закони целят засилване на фиска, но съвсем не стимулират инвестиционната инициатива и производствената активност. Частният бизнес не може да надскочи 5-процентовата граница.

Правителството неоснователно подцени тристранното сътрудничество (правителство - работодатели - синдикати), лишавайки се и по тази линия от обществена подкрепа.

Спекулата в най-ориенталския й вид и корупцията в най-балканския се развихрят до невиждани размери. Скандалите в нефтената промишленост и във военнопромишления комплекс се редуват със съобщения за незаконна приватизация.

Изминалите месеци след началото на икономическата реформа позволяват да се направят определени изводи. Очевидна е потребността от бърза промяна на самия модел на реформата. Трябва да се поеме курс към преодоляване на високата степен на монетаризация на икономическата политика и към освобждаване на предприемаческата инициатива на всички стопански субекти. Без това "смяната на системата" остава само една гола фикция!

В центъра на икономическата политика трябва да застанат:

- прекратяване на спада на производството и преход към неговото нарастване;

- спиране на растежа на безработицата и създаване на условия за постепенното й намаляване, предотвратяване на по-нататъшно спадане на жизненото равнище на голяма част от населението;

- освобождаване на възможностите на населението по места да развива по свой избор различните форми на земеделие.

В икономическата политика трябва да се отдели специално внимание на коригирането на приватизационния модел чрез широко използване на боновете, съчетани с развитието на инвестиционните фондове като начин за създаване на заинтересованост от широко участие на населението в процеса на приватизацията; преференциите за националния частен бизнес като водещ фактор за икономическия просперитет на страната; скорошно и цялостно регулиране на проблема с външния дълг по начин, съобразен с характера и възможностите на националната икономика.

Не политиканстване, а добри решения по хода на икономическата реформа са необходими днес. Познаването и компетентното управление на обективните икономически процеси, като се отчита критично натрупаният опит в други страни и специфичните условия в нашата, са залогът за нейното бъдеще.

София, 6 октомври 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:

Български демократичен център, АСО-независими, Демократическа партия, Демократическа партия - консервативен сговор, Либерално-демократическа партия, Партия "Национална демокрация", Партия "Либерали", Политически клуб "Екогласност", Българска социалдемократическа партия, Българска работническа социалдемократическа партия, Зелена партия в България, Обединение за България, Социалдемократически клуб "Европа"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПАТРИАРХ МАКСИМ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ОТМЕНЯНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПОВЕДАНИЯТА И ЗАКРИВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Голяма тревога предизвика в Светия синод скандалният инцидент с окупацията на Софийската света митрополия на 1 октомври 1992 г. Ние протестираме срещу чинителите на това злодеяние. Окачествяването му като централно събитие през изтеклата седмица подчертава високата степен на напрежение, до каквото бе доведен нашият църковен живот не без участието на парламентарни и правителствени лица и институции, внесли дълбок смут сред обществото ни. Събитието продължава да отеква и зад граница. Това бе истински терористичен акт, поредна проява на грубо посегателство върху самоуправляемата Българска православна църква (БПЦ), продължение на разрушителните тенденции и актове, провеждани от лица с властнически държавни постове, които увличат и някои духовници със слаба воля, боязливост и кариеристични домогвания.

Дирекцията по вероизповеданията още от нейното учредяване създава смут в църковния живот. Поради неправомерните й действия започнаха и продължават противозаконни и антиканонични постъпки на държавни служители и бивши клирици, подкрепяни от граждански власти на различни нива, с което се въведе и задълбочава разкол в светата ни Църква и разделение сред българския народ.

Окупациите на Великотърновската и Доростоло-Червенската митрополия продължават и препятстват каноничните архиереи, уважавани от църковния народ и обществеността, да изпълняват дълга си. Местни кметски управи в Бургас, Силистра, Самоков и дори в София си позволяват противоконституционно, противозаконно и антиканонично да "регистрират" нови епархийски съвети и низвергнати духовни лица при съдействие от Дирекцията по вероизповеданията и разколниците, възприели груби и недемократични начини на действие почти из цялата страна. Разпиляват се ценни църковни средства за охрана, за организиране на предпазни мерки, за възстановяване на нанесени щети. Окупаторите явно биват подкрепяни и охранявани от полицейски части, което им дава възможност да действат безпрепятствено и брутално, носейки оръжие, ползвайки газови пистолети, противогази и други средства за насилие срещу духовници, младежи, жени и възрастни хора. Ако тази обстановка продължи да бъде насърчавана, развитието на конфликта ще бъде неудържимо, тъй като все по-осезателно расте дълбокото възмущение на вярващия народ.

В сградата на Светия синод на ул. "Оборище" N 4 вече пети месец властват лица, без да имат каквито и да било правомощия - отлъченият от църквата и компрометиран депутат Христо Събев и бивши духовници, известни с разколническите си прояви, заради което Архиерейският събор на Българската православна църква единодушно ги лиши от сан и оповести това на сестрите православни църкви, които изразиха своята пълна подкрепа в защита на каноничната правда и единството в Светия синод на родната ни църква. Тези лица повече не са клирици на Българската православна църква и губят право на всякакво църковно-административно служение, съответно нямат право и да организират избори за Църковно-народен събор. Тъй нареченият "Пименов синод" бе отречен и от Върховния съд на Република България на 25 юни 1992 г. с Решение N 662/2.7.1992 г. и бе окачествен като някакъв си "инициативен комитет" и "временно ръководство", самоволно "регистрирано" в Дирекцията по вероизповеданията, което в никакъв случай няма право на присъствие в сградата на Върховното управление на Българската православна църква.

Представителите на властта отказват на многократните ни искания за контакти, не отговарят на тревожните ни писма за възстановяване на законността, а в същото време някои подкрепят разколниците, обявили се за "синод" с "наместник-председател".

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Отново настояваме пред Вас да съдействате за окончателното отменяне на Закона за изповеданията, закриване на Дирекцията по вероизповеданията, както и обезсилване на всички актове, произлизащи от тях.

Крайно наложително е да се прекрятат всякакви безобразни окупационни и други антиканонични, противоуставни и противозаконни действия, които спъват нормалния църковен живот, да се освободи сградата на Светия синод и завзетите митрополии и манастири, да се съдейства за освобождаването на митрополиите от низвергнатите митрополити, за да могат назначените от Светия синод временно управляващи епархиите епископи да изпълняват задълженията си за нормално отправяне делата на светата ни църква.

След като счетем, че са изчерпани всички средства у нас за удовлетворяване на справедливите ни канонични и законни искания, въпреки нежеланието ни, ще бъдем принудени да се обърнем и към международни църковни и съответни граждански институции за осигуряване на нарушените права на каноническата Българска православна църква.

Писмо със същия текст отправяме до председателстващия Народното събрание и до председателя на Министерския съвет на Република България.

София, 7 октомври 1992 г.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД:

Максим, Патриарх Български

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 9 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОТ ХАСКОВСКИЯ РЕГИОН В ПОДКРЕПА НА ПОЗИЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗА СТРАНАТА ПРОБЛЕМИ. Документът е подписан от представителите на ръководствата на 11 политически партии и движения и е адресиран до президента на Република България, до Народното събрание и до националните средства за масова информация.


Българската демокрация изживява трудни мигове. "Политическите водачи" от парламентарната група и Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили (НКС на СДС) упорито продължават процеса на конфронтиране на нацията. Вместо да поемат отговорността за разминаването между предизборните обещания и практическите резултати, които стават все по-печални, същите хора се опитват да прехвърлят вината в съвсем друга посока.

При създадената ситуация нашите членове и симпатизанти одобряват поведението на президента на Републиката. Неговата позиция е позиция на държавен глава и върховен главнокомандващ армията на цялата нация, а не само на електората на СДС. Спокойният и разумен тон на президента би трябвало да се разбере от всички истински демократи. За съжаление казаната истина породи невероятна омраза в екстремистките среди на СДС. Скрити зад синята идея, те обявиха открита война и на д-р Желев. За целта се използват най-недостойни средства, включително и уличен натиск от лумпенизирани групи.

За нас яростната кампания срещу президента е атака срещу идеите за национално съгласие, срещу демокрацията, с всички произтичащи от това опасности. Затова заявяваме, че подкрепяме изцяло отстояваната от д-р Желев политическа линия и ще защитаваме президентската институция с всякакви конституционни средства!

Хасково, 5 октомври 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:

ЗА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ": инж. Емил Георгиев
ЗА АСО-независими: Динко Динев
ЗА ПАРТИЯ "ЛИБЕРАЛИ": арх. Теодор Гогов
ЗА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ": Марчо Масалджиев
ЗА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Диана Костова
ЗА БСДП - Регионална организация: Добри Каракирков
                 Общ. организация: инж. Николай Стефанов

ЗА БЗНС "Никола Петков" - Окръжно настоятелство: Генко Йорданов          
                                      Общинско настоятелство: Иван Жечев
ЗА КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ: Борис Кремарски
ЗА БЗНС-единен: инж. Веселин Златинов
ЗА БСП: Стела Бачийска
ЗА ОСД в БСП: Наско Нанев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 9 октомври - Следва предоставеният зк разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРАВОПРИЕМНИК НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


Напоследък в печата и в електронните средства за масова информация зачестиха съобщения и политически декларации от името на Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД) с председател г-н Йордан Василев. На 6 октомври 1992 г. в емисията "По света и у нас" бе направено съобщение, в което неколкократно от името на Федерацията на клубовете за демокрация бяха визирани президентът, вицепрезидентката и министър-председателят на Република България.

За да предпазим средствата за масова информация от неприятни заблуди, сме длъжни още веднъж да напомним, че организация с наименование Федерация на клубовете за демокрация с председател г-н Йордан Василев не е регистрирана НИКОГА ОТ НИТО ЕДИН БЪЛГАРСКИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ. До огласяването на подобно решение на Върховния съд валидна е регистрацията на Софийски градски съд от 16 август 1991 г. по фирмено дело N 2373/1990 г. на организация Федерация на клубовете за демокрация с председател Петко Симеонов.

При цялото ни уважение към г-н Василев като демократ и съпруг на вицепрезидентката на Република България ние се обръщаме към него с молба да избере друго име, с което да назове себе си и групата от свои привърженици, така щото да не нарушава Закона за политическите партии (чл. 8, ал.1).

София, 6 октомври 1992 г.

С уважение,

ДИРЕКТОР НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ,
        ПРАВОПРИЕМНИК НА ФКД: Еленко Божков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС" ВЪВ ВРЪЗКА С УТВЪРЖДАВАНЕТО НА НОВИ ДЛЪЖНОСТИ В НЕГО.


На редовното си заседание от 2 октомври 1992 г. Управителният съвет на Националнен свободен синдикат (НСС) "Бизнес" избра за главен секретар на синдиката Григор Калфинов и за главен координатор - Симеон Станчев. Разкриването на посочените длъжности се наложи поради разширяване обхвата на НСС "Бизнес".

София, 7 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗА СТАЧКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ.


Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз (ИС на НПС) се обявява за справедливите искания на учителите и получаване на договореното със споразумение 26-процентно увеличение на заплатите. След започване на изплащането им в редица общини сме учудени от факта, че отново в страната се предприемат стачни действия в широки мащаби, без да е използвано пълноценно уреждането на спора чрез преговори. ИС на НПС не може да се съгласи с искането, че точно сега, след като е приет бюджетът за 1992 г., различни групи от хора трябва да оказват натиск върху правителството за допълнително, до 50-процентно увеличение на доходите си.

И за кой ли път участниците в подобни акции не си задават въпроса: кой за пореден път инспирира стачката, особено в районите със засилено влияние на опозицията. Кой в тази страна иска да бъде над закона и да превърне отново като в "доброто" старо време партия, правителство и профсъюзи в едно тоталитарно цяло?

ИС на НПС е за започване на преговори по новия проектобюджет за 1993 г. Ние приветстваме готовността на финансовия министър за преминаване в по-горна категория на заплащането на учителите. Те заслужават заплати, близки до средните заплати на колегите им от цивилизованите държави, но трябва и да ги получат по цивилизован начин.

ИС на НПС разчита на всички свои синдикални формирования, че ще успеят достойно и по пътя на преговорите да постигнат своите искания, без да използват крайната мярка за уреждане на този спор.

София, 7 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ И КЪМ НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ-АГРАРНИЦИ.


Българското земеделие се намира в кризисно състояние. В тези дни се решава основният въпрос - този за хляба на народа. По много причини се забавя провеждането на есенната сеитба. Силно е занижена грижата за трайните насаждения. Разпиляват се породни стада животни и ценни основни средства. До голяма степен се предрешава реколтата и от пролетните култури, тъй като земите, предназначени за тях, не се обработват. Нарушават се основни технологични изисквания при отглеждането на отделните култури и животни.

В тази тежка обстановка научните работници-аграрници могат и трябва да окажат съществена помощ на земеделието.

Ето защо Председателството на Селскостопанска академия се обръща с призив към ръководствата на научните колективи на земеделските научни институти и опитни станции да окажат всестранна научна помощ и подкрепа на частните земеделци и кооперации, както и на органите, отговорни за земеделието по места при провеждането на есенната сеитба и за подготвителните мероприятия за пролетната сеитба - 1993 година, грижите за трайните насаждения и животновъдството.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Нека насочим усилията си към практиката на новото частно земеделие. Това сега е изключително важно за нас и е въпрос на професионален дълг и чест. Нека с компетентни съвети, информация, опит и знания да помогнем на земеделските стопани да повишат агрономическите си познания, за да решават проблемите, които стоят пред тях.

Обръщаме се към Вас, господин министър, и чрез Вас, към ръководството на земеделското министерство и органите по места с молбата да имате повече доверие на научните работници и да потърсите тяхната помощ както при решаване на проблемите на деня, така и при разработване на аграрната политика и стратегия на държавата.

Научните работници-аграрници имат готовност и желание пълноценно да се включат в провеждането на аграрната реформа.

Ние с Вас имаме общи цели и задачи - ускорено провеждане на аграрната реформа и създаване на проспериращо земеделие в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


11:20:25    
09.10.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използуване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!