4 ноември 1991

София, 4 ноември 1991 година

Брой 216 (491)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ (ОКЗНИ) ЗА ПРОВЕДЕНОТО ТРЕТО ОБЩО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА КОМИТЕТА НА 26 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА В ХАСКОВО.

На 26 октомври 1991 година в град Хасково бе проведено Третото общоделегатско събрание на Общонародния комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ). На него присъстваха делегати от всички регионални комитети в страната.

Общоделегатското събрание изслуша и прие доклад за политическата обстановка в страната и за дейността на ОКЗНИ в периода между Второто и Третото общоделегатско събрание. На него бе взето решение за промяна на някои раздели от Устава на ОКЗНИ, съдържащи елементи на тоталитаризъм. Занапред ОКЗНИ ще се ръководи от колективен орган - председателство, от 5 човека, които заедно с координаторите ще представляват Националния координационен съвет на Общонародния комитет за защита на националните интереси. В устава са приети и клаузи, регламентиращи взаимоотношенията между ОКЗНИ и Отечествената партия на труда (ОПТ).

На общоделегатското събрание бе обсъдена и приета програма за някои неотложни организационни и политически мероприятия, насочени към укрепването на ОКЗНИ в условията на следизборната обстановка в страната и във връзка с предстоящите президентски избори през м. януари 1992 година.

В програмата се предвижда на базата на постъпващата информация периодически да се изготвят ситуационни анализи от експертния съвет на ОКЗНИ, в които да прозира ясна, последователна и научнообоснована тактика и стратегия за действие.

В нея особен акцент е поставен и върху разширяването и стабилизирането на структурите и социалната база на ОКЗНИ в цялата страна, без значение на етническата и религиозната принадлежност на гражданите, симпатизиращи на нашата организация.

Сред приоритетните направления на работа се отбелязва и тактиката на коалиране с политически партии и движения, имащи сродни, близки или съвпадащи цели, насочени към съхранението на българския национален характер на районите със смесено население, застрашени от денационализация.

30 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (ФКД) ПО ВЪПРОСА ЗА СМЯНАТА НА ИМЕТО НА ПАРТИЯТА И ОСТАВКАТА НА ДОСЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО.

На 2 и 3 ноември 1991 г. в Казанлък се състоя заседание на Съвета на Федерацията на клубовете за демокрация (ФКД). Обсъдени бяха резултатите от изборите на 13 октомври 1991 г. и създалата се нова политическа обстановка.

Като се съобрази с изказаните становища за националната отговорност, която носят политическите формации с центристка насоченост при задълбочилата се поляризация в политическият живот и като отчита сериозния факт - подадените за СДС - либерали гласове, Съветът на ФКД

РЕШИ:

1. Приема изменения в своя устройствен правилник, които утвърждават либералния характер на организацията и отговарят на изискванията за дейността на една съвременна политическа партия.

2. Като отчита, че названието ФКД в условията на многопартийна демокрация е с изчерпано съдържание, преименува организацията в партия Либерали и натоварва г-н Георги Мишев да състави комитет за подготовка на първата национална конференция в срок до края на м. март 1992 год. Съставът на комитета да бъде одобрен от нацоналния съвет.

3. Приема оставката на досегашното ръководство на ФКД и избира нови колективни органи за ръководство на партията. За председател на партия Либерали избира г-н Петко Симеонов.

4. Одобрява предложението за създаване на Български демократичен център и участието на партия Либерали в него. Предоставя пълномощия на ръководството на партията за съгласуване на принципите, по които ще работи БДЦ.

5. Като оценява положително досегашната дейност на президента Ж. Желев, партия Либерали ще подкрепи неговата кандидатура в предстоящите президентски избори.

Участниците в заседанието изразиха своята убеденост, че извършените промени във ФКД отговарят на историческите и социалните потребности на обществото и ще дадат възможност за утвърждаване на организацията на политическата сцена в страната и в международните политически структури.

София, 3 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА СИНДИКАТИТЕ НА АВИОКОМПАНИЯ "БАЛКАН" ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНАТА СТАЧНА ГОТВНОСТ. Документът е адресирам до Народното събрание, до президентството, до Конфедерациятта на труда "Подкрепа", до Конфедерацията на независимите синдикати в България и до средства за масово осведомяване.

ГОСПОДА,

Както ви е вече известно, Синдикалните организации към Авиокомпания "Балкан" обявиха СТАЧНА ГОТОВНОСТ във връзка с ненавременните и неправомерни действия на правителството, което, завършвайки своя мандат, в последния момент иска да дестабилизира "БАЛКАН" и да взриви социалния мир във фирмата. На 31 октомври 1991 год. се проведе общо синдикално събрание, на което действията на синдикалните ръководства бяха подкрепени с мнозинство от присъстващите синдикални членове. На събранието беше изразено единодушно становище, че стачката или стачната готовност не трябва да водят до трудности в работата на новото правителство. Уверяваме Ви, че в случай на необходимост стачни действия ще се предприемат без прекъсване на работния процес, като всички ще работят с ленти на авиокомпанията, символизиращи състояние на стачка.

Считаме, че моралните средства за водене на стачни действия трабва да се възприемат от нашата общественост като напълно равностойни на стачките с прекратяване на работа. Отчитайки кризисното състояние на страната, ние ще работим не за да вредим на икономиката, а обратно - за да запазим националната Авиокомпания "БАЛКАН" като елитна фирма, обновена и с голямо бъдеще в НОВА БЪЛГАРИЯ.

София, 1 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС) ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТА В ОПАКА, ДОВЕЛ ДО СМЪРТТА НА АКТИВИСТ НА ДПС.

На 25 октомври 1991 г. около 21.30 ч. в едно от заведенията на гр. Опака е нанесен тежък побой на активиста на Движението за права и свободи (ДПС) Емин Мустафов Фетимов - 44 годишен, от група симпатизанти и членове на Българската национално-радикална партия, организирана от Ангел Николов. В резултат на жестокия побой Фехимов е починал.

ДПС осъжда този престъпен акт на насилие и изказва своята тревога от ескалацията на етническо напрежение в района и в страната. Движението определено счита, че това убийство е в резултат на провежданата политика на национализъм и шовинизъм от страна на крайно реакционни политически сили и партии, които имат за цел да тласнат страната в пламъците на междуетническия конфликт.

ДПС настоява компетентните органи своевременно да направят необходимото инициаторите и извършителите на това престъпление да бъдат подведени под съдебна отговорност.

ДПС заявява, че подобни тежки престъпления могат да доведат страната до хаос и до дестабилизация на обществено-политическия живот, от което имат полза антидемократични сили, целящи да отклонят и забавят процесите на демократизация в Република България.

ДПС още веднъж се обявява против всякакви форми на насилие и политически тероризъм, като призовава цялата наша общественост да не се поддава на политически пристрастия в името на гражданския мир, така необходим на изстрадалото ни отечество - Република България.

София, 31 октомври 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА ДПС: Ахмед Доган

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ВЪЗРАЖДАНЕ".

Българската национална синдикална федерация "Възраждане" (БНСФВ) е свободна и открита общобългарска неполитическа синдикална федерация, в която могат да членуват синдикати, които са си поставили за цел възраждането на националната икономика и пословичното трудолюбие на българина с цел повишаване на икономическия и социалния статут на своите членове и семействата им, като по този начин допринесе за икономическото възраждане на България и за социалното благополучие на нейните граждани.

БНСФВ не провежда политическа дейност, но дотолкова, доколкото дейността на политическите институции оказва влияние върху икономическите и социалните интереси на нейните членове, предприема адекватни, разрешени от законите синдикални действия, формата и характера на които зависят от конкретния случай.

БНСФВ счита, че проучването и използването на чуждия опит при провеждането на икономическата реформа в България е необходимо полезно, но сляпото му прилагане, превръщането му в догма и неотчитането на комплекса от исторически, икономически, природногеографски, народнопсихологически, демографски и др. фактори, както и традициите във вътрешен и международен аспект, може да доведе до катастрофални за българската икономика и нация последици, вместо желания от всички просперитет.

БНСФВ счита за особено вреден икономическият и социалният националнихилизъм, който се проповядва от некомпетентни политици, незапознати с действителното положение в решаващите сфери на националното стопанство, с възможностите на българския научно-технически, технологичен и производствен потенциал, с действителния характер на трудностите, които предизвикват регрес в българската икономика и начините за преодоляване на тези трудности. БНСФВ е против тенденциозното политизиране на редица стопански и производствени въпроси, от намесата на неспециалисти при решаването им и лишаването на истинските компетентни национални кадри в отделните области на стопанството да преодоляват без големи затруднения проблемите, водещи до възникване и задълбочаване на кризисните процеси.

БНСФВ счита, че е необходимо в страната да се създаде спокойна творческа обстановка, стимулираща способните и инициативните към високопроизводителен ефективен труд, умножаващ националното богатство. За целта трябва да се гарантира собствеността от посегателството на престъпни елементи, да се създадат условия, премахващи чувството на несигурност на българските граждани и сковаващи реалните им възможности за ефективно участие в процеса на възраждане на икономиката. Необходим е решителен отпор на растящите престъпност и спекула и премахване на всички фактори, които благоприятстват за възникването и разрастването им. В условията на ненормално висока престъпност, започваща да взема все повече и повече организиран характер, не може да се развива ефективно стопанският живот на нацията.

БНСФВ счита, че се допускат сериозни слабости по отношение на данъчното облагане, което се отразява особено неблагоприятно върху новосформираните фирми, както и върху значителна част от съществуващите, но обременени от миналото фирми, за излизането на които от кризисната ситуация са необходими специални мерки.

БНСФВ счита, че в особено тежко положение е селското ни стопанство, което при една правилна икономическа политика може да се превърне в гръбнак на българската икономика.

За да постигне набелязаните цели и задачи и за да помогне на страната за преодоляване на гореизброените кризисни явления и трудности, БНСФВ ще работи в икономическата, социалната, културно-образователната, научната и др. области. За целта са разработени съответни частни програми, приведени по-долу и представляващи неразделна част от настоящата програма.

А. Икономическа част
БНСФВ счита, че наред с грешките, допуснати в икономиката през последните десетилетия, една от причините за дълбоката икономическа криза, настъпила в страната, е анархията в производството през последната една година и половина, разрушаването на традиционни дългогодишни икономически връзки, без на тяхно място да бъде предложена разумна алтернатива, неразумното политизиране на стопанския живот и свързания с това спад на производството, спекулативното използване правото на стачка от някои политически сили с цел постигане на политически дивиденти, но в ущърб на икономическите и социалните интереси на обществото, в т.ч. нерядко и на самите стачкуващи. Търсенето на нови икономически партньори не трябва да бъде причина за разрушаване на икономическото ни сътрудничество със страните от бившия СИВ, в т.ч. и със СССР. Анализът на нашите и на посочените страни външнотърговски възможности недвусмислено показва, че незабавното пълно интегриране с икономиката на Западна Европа е невъзможно. За това е необходим дългогодиш преходен период, през който е от взаимен интерес посочените страни да намерят нови форми за взаимноизгодно двустранно и многостранно икономическо сътрудничество, благодарение на което ще бъде извършен по-лек и безболезнен преход за всяка една от тях от затворената блокова икономика към общоевропейската икономическа система. Ето защо всякакви призиви за прекъсване на нормални взаимноизгодни равноправни икономически отношения с посочените страни са дълбоко погрешни, а възприемането на тези призиви и реализацията им в икономиката ще доведе до изпадането й в още по-дълбока криза. По отношение на икономическите ни взаимоотношения с развитите западноевропейски страни, САЩ, Канада, Япония и др. следва да се спазва принципът, съгласно който интеграцията трябва да бъде не само в пазарната област, но преди всичко в производството. БНСФВ счита за нецелесъобразно и е против участието на България в икономическите формации, в които й е отредено мястото преди всичко на потребител, а не на равностоен производител, който купува, но и продава, и то стоки, а не суровини. Запазвайки икономическите си връзки с бившите си икономически партньори и търсейки нови перспективни икономически партньори, България не трябва да допуска обвързването си в бъдеще с безперспективни затворени регионални икономически формации, в които да изпълнява преимуществено функциите на пазар за консумативни стоки, тъй като това ще задуши окончателно националната икономика и ще увеличи още повече външния ни дълг. Необходимо е да се тръгне по пътя на интензивно икономическо развитие, като се разчита в значителна степен на собствените сили, а влагането на чуждестранния капитал да се насочи рационално във възлови дейности и отрасли, от които зависи преимуществено съживяването на националната икономика и рязкото повишаване на ефективността й. При това размерът и формата на влаганите чужди капитали и условията, при които ще се влагат, трябва да бъдат такива, че да не представляват заплаха за националния суверенитет, икономическите и социалните интереси на българските граждани. За решаване на посочената задача е необходимо да се създадат условия за ефективно използуване на националния научнотехнически потенциал, неоснователно пренебрегван в последно време, което създава условия за разпиляването му в ущърб на националните интереси.

Трябва да се търсят и някои нетрадиционни пътища за осигуряване на капитали за икономиката ни при изгодни условия и от страни, които не поставят политически условия (Южна Корея, Тайван, Сингапур и др. постигнали бурен икономически растеж през последните десетилетия). По този начин ще се намали негативното влияние на силно поляризирания ни политически живот върху икономиката. Част от тези капитали баха могли да се насочат за подпомагане на дейността на новосформирани фирми, а също така и в селското стопанство.

За постигане на поставените задачи в икономическата област БНСФВ ще насочи усилията си предимно в следните насоки:

1. Гарантиране на равнопоставеност на всички видове собственост във всички дейности, с изключение на стратегически за страната и свързани с националната й сигурност отрасли, които трябва да бъдат изцяло държавна собственост.

2. Провеждане на приватизацията, без да се засягат и накърняват националните интереси и правата и интересите на основните трудови колективи и отделните им членове, с труда на които са изградени подлежащите на приватизиране мощности. За целта следва да се изработи такава система на приватизиране, която ще позволи на работещите в предприятията да станат акционери в същите или други предприятия, като размерът на акциите и получаваното възнаграждение ще бъдат в пряка зависимост от количеството и качеството на положения труд, измерени чрез пазарната им реализация.

3. Прилагане на такъв механизъм за осъществяване на приватизацията, който ще гарантира контрол върху размера и характера на чуждестранните инвестиции с оглед гарантиране на националните интереси и интересите на българските граждани - акционери и работещи в приватизираните фирми, като по този начин се избегне неравнопоставеността между икономически слабия български гражданин, създал с труда си материално-техническата база на България, и мощни финансови чуждестранни формации и лица.

4. Защита на интересите на едноличните и колективните фирми. Разработване и реализиране на програми за стабилизиране на губещи и застрашени от фалит фирми с оглед осигуряването на по-голям брой работни места и намаляването на неблагоприятните последици от разширяване на безработицата.

5. Заздравяване на икономическите връзки със страни, с които те са традиционни, като се запазят, модернизират и разширят производства, свързани с тези връзки.

6. Използване на нови форми за взаимноизгодно двустранно и многостранно икономическо сътрудничество, при което България трябва да се превърне в равностоен производител, интегриран с водещи фирми. Недопускане превръщането на България в потребител с непрекъснато нарастващ външен дълг.

7. Търсене на пътища за максимална производителност и ефективност при минимален разход на валута и вносни суровини с оглед по-ефективна реализация на българските стоки и по-голяма заетост на работната ръка.

8. Разработване и реализиране на програми за възраждане на българското село, на любовта на българина към земята и пословичното му трудолюбие с оглед превръщане на селското стопанство в гръбнак на българската икономика. Да се обърне особено внимание на възможностите за осигуряване на краткосрочни и дългосрочни кредити в селското стопанство при равнопоставеност на различните форми на стопанисване на земята. Формите на стопанисване на земята да се определят от самите собственици и като се отчитат особеностите на района, в който е разположена селскостопанската земя. Да се разработят ефективни форми за агротехническа, ветеринарна, пласментна, снабдителска и др. помощ и обслужване на селските стопани.

9. БНСФВ ще защищава не само интересите на работещите при трудовоправни спорове, но като гарант на правото на труд на своите членове ще подпомага фирмите при осигуряване на поръчки, материали, капитали и пласмент на продукцията.

10. БНСФВ ще отстоява приоритетното право на труд на българските граждани в България.

11. БНСФВ ще подпомага научно-техническите кадри и учреждения при разработване на въпроси, свързани с по-ефективното използване на природните дадености на страната в икономиката при стриктно спазване на екологичните изисквания и рекултивиране на районите с нанесени екологични поражения.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРО- И КОСМОФЕДЕРАЛИСТИТЕ (КОСМОПОЛИТИ) В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА 6 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА.

Раздел 1-ВЪВЕДЕНИЕ

чл. 1. Асоциацията е политически ориентирана обществена организация, без статут на политическата партия и регистрирана като юридическо лице със седалище в София. Същата е формирана и като организация с идеална цел.

чл. 2. Асоциацията е обществена организация, изградена изцяло върху принципа на доброволното членуване, като членството в нея се основава върху личното убеждение и доброволно взетото решение на всеки от членовете й, мотивирани от идеята за нейния широко хуманен аспект и вдъхновени от величествената перспектива на бъдния космополитен свят, от чиито извори ще блика общочовешката любов.

чл. 3. Асоциацията се изгражда и развива своята вътрешна и международно-обхватна дейност в съответствие с правно-нормативните разпоредби и конституционно-гарантираните закони на страната и останалите страни. Нейните изяви ще се осъществяват по волята на членовете й в широк аспект в такива сфери като културни връзки между всички народи, социално общуване между тях върху почвата на взаимоуважението и най-вече поощряване на индивидуално-персоналните връзки между гражданите на различните страни,които ще спомогнат за спонтанен процес на самопревъзпитаване в космополитен дух.

чл. 4. Асоциацията събира, съхранява, обработва и разпространява информация относно дейността и теоретичните направления и разработки в областта на евро- и космореорганизацията на обществото в печатен вид и на различните информационни носители; съдейства за създаване на лични и делови контакти между граждани, специалисти, дейци на културата и науката и организации (партии, които се включват в практическото утвърждаване и реализиране целите на европеизма и космополитизма.

 

Раздел II- ЧЛЕНСТВО

чл. 5. Член на асоциацията може да бъде всяко дееспособно лице, което приема нейните цели и задачи.

чл. 6. Приемането за членство става чрез попълване и саморъчно подписване на членска карта. Лицето, подписало и встъпило в членство, приема устава и програмата, които е длъжно да спазва в своята дейност. Напускането на асоциацията става чрез писмено уведомяване на съответното дружество.

чл. 7. За членове на асоциацията се приемат и чуждестранни граждани, които приемат основните идеи на асоциацията и желаят доработят съвместно с другите нейни членове за реализирането на наднационалните социални формации, определящи структурата на бъдещия свят. Това преливане на членовете от една национална асоциация в друга се обуславя от общочовешката същност на евро- и космоидеите, базирани върху филантропията.

чл. 8. Всеки член има право на един глас при избирането на ръководните органи, както и да бъде избиран за делегат на дружествата за конференции и конгреси, както и за член на всички ръководни звена. Приемането на членове се извършва в съответните дружества по места, като за всеки приет член в ръководния център се изпраща дубликат на попълнената членска карта. Анкетни карти за членство могат да се подават и в ръководния център, когато лицето не се е ориентирало към дадено дружество или когато същото е било поканено по съображения на ръководството.

чл. 9. Всеки член е длъжен да внася задължителна встъпителна вноска и годишния членски внос, които се определят от съответната делегатска конференция/конгрес и се предоставят на ръководството за реализиране. Дружествата отчисляват за общия фонд на асоциацията встъпителните вноски на членовете и 30 процента от членския внос. Вноските от дарения, спонсорство и извършвани дейности постъпват в общия фонд, а когато същите постъпват от дружествата - 50 процента се предоставят за мероприятия на дружествата, отчитани по документирани разходи. По решение на дружествата тези вноски могат да бъдат преотстъпвани и включвани в общия фонд на асоциацията за покриване на нейните разходни нужди.

чл. 10. Членството се прекратява при изключване от общото събрание за противоуставни деяния и неморални обществени прояви. На членовете не се разрешава излизането с декларации или предприемането на инициативи, от името на асоциацията, които не са съгласувани със съответните ръководства, насочени към държавни, правителствени и други ведомства. Всеки член обаче има право на свободна изява на идеите, включени в общия идеен арсенал на асоциацията.

чл. 11. Членуващите в други политически партии и организации с политическа ориентировка могат да се приемат за членове на асоциацията по решение на нейното ръководство. Членовете чужденци се приемат независимо членството им в други партии, ако същите обосноват желанието си за взаимен трансфер на наднационалните по своето естество евро-космоориентирани идеи.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕТО "ХОРА БЕЗ ОРЪЖИЕ", ПРИЕТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 18 АПРИЛ 1991 ГОДИНА.

1. Член на движението може да бъде всеки български гражданин, навършил 16 години, който споделя програмата и устава.

2. Приемането на нови членове става чрез внасянето на заявление от тяхна страна, което се обсъжда на общо събрание. За приет се счита този, който е получил над 50 % от гласовете на присъстващите.

3. Ръководен орган на движението е Общото събрание. То взема своите решения с обикновено мнозинство, освен ако уставът не предвижда друго.
а/ Общото събрание избира председател с квалифицирано мнозинство;
б/ Общото събрание избира Управителен съвет с квалифицирано мнозинство;
в/ Общото събрание избира касиер;
г/ Общото събрание приема промени в устава и в програмата с квалифицирано мнозинство;
д/ Общото събрание се събира най-малко веднъж на 6 месеца или по предложение на управителния съвет, или на 1/3 от всички членове на движението;
е/ Общото събрание приема бюджета и годишния отчет на Управителния съвет, ж/ Общото събрание приема решения по особено важни въпроси, отнасящи се до дейността на движението.
з/ Общото събрание решава въпросите по приемането и изключването на членове.

4. Управителният съвет ръководи дейноста на движението между общите събрания.
а/ Управителният съвет взема решение по всички въпроси, които според този устав не са прерогатив на Общото събрание.
б/ Управителният съвет включва председател, секретар и членове;
в/ Председателят представя движението при контактите с други организации и удостоверява с подписа си официалните документи на движението;

5. Движението набира средства чрез доброволни дарения и вноски.

6. Събранието на членовете-учредители при консенсус има право на отлагателно вето върху всяко решение на Общото събрание или Управителния съвет, което не съответства на програмата и устава на движението.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 4 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ НА ФОНДАЦИЯ "НАУКА", ОСНОВАНА НА 5 АВГУСТ 1991 Г. В СОФИЯ.

Днес, 5 август 1991 г., в София Съюзът на учените в България (СУБ) и Българска академия на науките, Софийският университет, Българският червен кръст, Първа частна банка, Българска стопанска камара, Институтът за социални и синдикални изследвания - Център "Интеридея"; фирма "ЦНИВД"при СУБ, фирма "Интерфиш", фирма "Шерп" и фирма "Еспи солекс" взеха решение за:

Чл. I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ
1. Учредява се фондация за развитие на българската наука като юридическо лице с идеална цел.

Чл. II. НАИМЕНУВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
1. Наименуванието на фандацията е "Наука”.
2. Седалището на фондацията е в София, ул. "Оборище" 35.

Чл. III. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА
Целите и дейностите на фондацията са да съдейства за развитието на българската наука,
като:
1. Сътрудничи с университетите, академиите и други институти в страната;
2. Организира, подпомага и обнародва изследвания на български учени;
3. Насърчава и подпомага развитието на млади изследователи;
4. Подпомага приложението на науката в производството;
5. Запознава международните научни среди с постиженията на българската наука и организира международни научни прояви;
6. Съдейства за защита на интелектуалната собственост.

Чл. IV. УЧРЕДИТЕЛИ
1. Учредители на фондациятта са лицата, подписали учредителен договор.
2. Съучредители на фондацията могат да бъдат юридически лица, конто са направили еднократно дарение на стойност не по-малко от 30 хиляди лева или са поели задължение да внасят ежегодно във фондацията суми не по-малко 5 хиляди лева за срок не по-малък от 5 години, както и физически лица, направили дарение в полза на фондацията на стойност не по-малко от 3 хиляди лева. Сумите се актуализират в зависимот от инфлационните промени.
3. Учредителите и съучредителите образуват Съвет на фондацията (СФ). Всеки учредител - юридическо лице посочва свой представител в съвета.

Чл. V. ИМУЩЕСТВО НА ФОНДАЦИЯТА
1. Имуществото на фондацията се образува от:
а/ дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица; б/ приходи от стопанисване на имуществото;
в/ приходи от дейността на създадени с помощта на фондацията в съответствие със закона стопански единици;
д/ фондацията може да откаже да приеме дарения или завещание с неприемливи за фондацията условия или са в противоречие с нейните цели и с разпоредбите на нейния учредителен акт.
2. Разходите, свързани с дейността на фондацията, се покриват от приходите й.

Чл. VI. ОСНОВЕН ФОНД. ВОЛЯ НА ДАРИТЕЛИТЕ
1. Основният фонд се състои от даренията и завещанията в полза на фондацията.
2. Разходването на средствата от основния фонд се извършва с решение на Научния съвет (НС).
3. Научният съвет може да отнесе към основния фонд и част от другите приходи на фондацията.
4. Средствата на фондацията се използват строго съобразно волята на дарителите или правилника за дейността на фондацията.

Чл. VII. ДРУГИ ФОНДОВЕ
1. Видът на другите фондове извън основните, както и редът на тяхното набиране и разходване се определя от НС.

Чл. VIII. ОРГАНИ НА ФОНДАЦИЯТА
1. Органи на фондацията са:
а/ Съвет на фондацията (СФ);
б/ Научен съвет (НС);
в/ Контролен съвет (КС);
г/ председател, двама заместник-председатели и двама членове, които образуват Изпълнителното бюро на фондацията; д/ секретар на фондацията.

Чл. IX. СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯТА (СФ)
1. Съветът на фондацията:
а/ определя общите насоки на развитието на фондацията; б/ обсъжда и приема годишния отчет на фондацията; в/ приема правилника за дейността на фондацията;
г/ избира членовете на НС, КС, както и председателя, заместник-председателите, членовете на Изпълнителното бюро и секретаря на фондацията и ги освобождава от длъжност;
д/ взема решение за прекратяване на фондацията.
2. СФ се свиква на редовни заседания най-малко два пъти в годината;
3. Председателят на СУБ е председател на СФ. Той свиква на редовни заседания СФ и председателства заседанията.
4. СФ може да бъде свикано на извънредно заседание. Право да искат свикване на извънредно заседание имат председателят на СУБ, председателят на фондацията, председателят на КС, 1/2 от членовете на НС и КС или 1/3 от членовете на СФ;
5. Съобщението за свикване на СФ се изпраща до всеки член най-малко 15 дни преди заседанието. В съобщението се посочват денят, часът и мястото на заседанието, както и дневният ред.
СФ не може да разглежда други въпроси извън посочените в съобщението, освен за промени в състава на органите на фондацията;
6. Заседанията на СФ са редовни, ако присъстват 50 % плюс 1 от членовете на фондацията.
Когато необходимият кворум липсва, насрочва се ново заседание не по-рано от 10 дни. Ако и на второто заседание не се събере необходимият кворум, събранието може да се проведе валидно и само с присъстващите членове, при условие че останалите са били редовно поканени.
7. СФ взема решението си с обикновено мнозинство от присъстващите. Решението за прекратяване на фондацията се взема с мнозинство от 2/3 от всички учредители.

Чл. X. НАУЧЕН СЪВЕТ (НС)
1. Броят на членовете на Научният съвет се определя от СФ;
2. НС се избира за срок от 4 години;
Членовете на НС могат да бъдат сменени и предсрочно по реда на чл. IX, 1.в.;
3. НС се свиква на заседание най-малко 4 пъти в годината;
4. НС може да бъде свикан на извънредно заседание от преседателя на фондацията, председателя на КС или 1/3 от членовете му;
5. За НС се отнасят т. 5,6 и 8 от чл. IX;
6. Научният съвет:
а/ приема програми за дейността на фондацията;
б/ съставя и приема бюджета на фондацията;
в/ създава фондове и определя реда за набирането и разходването;
г/ дава съгласие за промени в основния фонд;
д/ разработва и правилник за дейността на фондацията;
е/ дава съгласие за придобиване и отчуждаване на вещни права;
ж/ подготвя отчета на фондацията;

Чл. IX. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КС)
1. Контролният съвет се състои от 3 членове;
2. Членовете на КС се избират за срок от 4 години. Те могат да бъдат предсрочно освобождавани от СФ;
3. Членовете на КС не могат да бъдат щатни служители на фондацията или членове на НС;
4. КС избира председател между своите членове. Председателят на КС организира работата му. Той участва в заседанията на СФ и НС;
5. Контролният съвет:
а/ проверява финансова дисциплина във фондацията;
б/ осъществява контрол за спазването на решенията на СФ и НС от щатния апарат на фондацията;
в/ дава становища по законосъобразността на решенията на СУ, НС и заповедите на председателя и заместник-председателите;
6. Заключенията от проверката на КС се вписват в специална книга;
7. КС приема правилник за своята работа;

Чл. XII. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА
1. Председателят на фондацията се избира за срок от 4 години;
2. Председателят на фондацията: а/ ръководи заседанията на НС;
б/ ръководи текущата дейност на фондацията;
в/ сключва и прекратява трудовия договор със секретаря на фондацията; г/ контролира изпълнението на бюджета и се разпорежда с него в рамките на предоставените му с този Учредителен акт и Правилника за дейността на фондацията правомощия;
д/ възлага с писмена заповед някои свои права на заместник-председателите и на секретаря;
е/ организира свикването на НС и СФ;
3. Председателят и заместник-председателите по право се включват в състава на НС.

Чл. XIII. СЕКРЕТАР НА ФОНДАЦИЯТА
1. Секретарят на фондацията се избира от СФ за срок от 4 години на щатна длъжност; Той може да бъде освободен и предсрочно.
2. Секретарят на фондацията:
а/ изпълнява оперативната дейност във фондацията; б/ръководи административния персонал на фондацията;
в/ изпълнява и други функции, възложени му от СФ, НС, председателя на фондацията или регламентирани с Правилника за дейността на фондацията.

Чл. XIV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
1. Фондацията се представлява от председателя, от двамата заместник-председатели или от секретаря - заедно или по отделно. Обемът на представителната власт на всеки от тях се определя с Правилника на фондацията, доколкото не е определен от този устав.

Чл. XV. КНИГИ НА ФОНДАЦИЯТА
1. Освен задължителните счетоводни книги фондацията поддържа и Книга на учредителите, съучредителите и дарителите на фондацията, протоколна книга на НС и Книга за заключенията на КС;
2. Членовете на СФ, НС и КС имат право на свободен достъп до всички книги на фондацията.

Чл. XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Изменения в този Учредителен акт се правят от СФ;
2. Неуредените с този Учредителен акт въпроси се уреждат от СФ;
3. Този Учредителен акт се приема на основание чл. 152 от Закона за лицата и семейството;
4. Учредителният акт е приет на 5 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

11:35:24

04.11.1991 г.

Редактор:Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!