1 февруари 1990


СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 23 /41/

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ РЪКОВОДСТВОТО НА БКП И БЗНС НАПРАВИХА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, НАРИЧАНО ОТ ТЯХ ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, КОЕТО ДА ПОДГОТВИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ И ДА РЕШИ НЕОТЛОЖНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. ПРЕДЛАГА СЕ В НЕГО ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НО ТОВА НЕ Е НАПРАВЕНО ОФИЦИАЛНО, В ПИСМЕНА ФОРМА, КАТО СЕ ПОСОЧВАТ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНО И ЩЕ РАБОТИ. ИДЕЯТА ЗАСЛУЖАВА ВНИМАНИЕ, НО СМЯТАМЕ, ЧЕ ЗАСЕГА ТЯ Е НЕСВОЕВРЕМЕННА И НЕПРИЕМЛИВА.

НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ИМА ПРЕСТИЖА НА НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНАТА ФОРМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ КАК ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПРЕХОДА ОТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ. ОСНОВНИТЕ ИСКАНИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАРТИИ ОТ ДЪРЖАВАТА НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ И ОСТАВАТ БЕЗ ОТГОВОР ОТ БКП И БЗНС. КРЪГЛАТА МАСА ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕ КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА РАВНОСТОЙНИ ЮРИДИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ И ДЕЙНОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, С КОИТО БКП ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА РЕАЛНА МОНОПОЛНА ВЛАСТ, ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЯТА, ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТ, ПРАВОРАЗДАВАНЕТО И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА РАЗПУСКАНЕ НА РЕПРЕСИВНИЯ АПАРАТ, ЗА УСЛОВИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПР. ТЕПЪРВА ПРЕДСТОИ ДА СЕ ОБСЪЖДА И РЕШАВА КАК ДА СЕ ОТСТРАНИ КОНТРОЛЪТ НА БКП И ДЪРЖАВНИЯТ МОНОПОЛ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА И В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА. ВЪПРОСЪТ ЗА НЯКАКВА ФОРМА НА ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА САМО
КАТО ЕДНО ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ СРЕДСТВА В КОНТЕКСТА НА РЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ. ТОВА ЩЕ ПОЗВОЛИ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯТА, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ВРЕМЕТО ЗА НЕГОВОТО ДЕЙСТВИЕ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НИЕ ЩЕ ИМАМЕ ПРАВИТЕЛСТВО, БЕЗСИЛНО ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕШО СЕРИОЗНО, БЛОКИРАНО СЪС СРЕДСТВАТА НА АПАРАТА НА БКП. ОБЕКТИВНО ТОВА ЩЕ ДОВЕДИ ДО ДИСКРЕДИТИРАНЕ ПА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО И В ОЧИТЕ НА НЕГОВИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ.

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОВА, ДОКОЛКО ЩЕ БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИИ ЗА СВОБОДНО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ НА НАРОДА, СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИЗРАЗЯВА ГОТОВНОСТ ДА РАЗГЛЕЖДА ВЪПРОСА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ М.МАЙ ТАЗИ ГОДИНА. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ЗАЯВЯВА КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ ЗАСЕГА ТАКИВА УСЛОВИЯ НЕ СЕ СЪЗДАВАТ.

БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ, КОЯТО СЕ ПОЛЗВА ОТ ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА НА ОБЩЕСТВОТО.

СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВНИ ИСКАНИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ МИНЬОРИ И НА СПОРАЗУМИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ.


СТАЧКАТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ НА МИНЬОРИТЕ И ОТ НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ НА МИНЬОРИТЕ "ПОДКРЕПА".

ПРЕГОВОРИТЕ СЕ ВОДЯТ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ.

1. ДА СЕ ДАДАТ ПЪЛНИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ РЕПРЕСИРАНИ И СЪКРАЩАВАНИ РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЩИ В МЕРОПРИЯТИЯТА, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ.

2. ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ НА ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ НА 45 ГОДИНИ И МИНИМАЛНИЯТ ПОДЗЕМЕН ТРУД ДА СЕ НАМАЛИ С 2,5 ГОДИНИ.

А/ ДА СЕ ПОЗВОЛИ НА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ, ДА ПОСОЧАТ КАТО БАЗА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПЕНСИЯТА 3 ПОРЕДНИ ГОДИНИ ОТ ЦЕЛИЯ ИМ ТРУДОВ СТАЖ.

Б/ БАЗАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА ДА СЕ ФОРМИРА ОТ БРУТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, КОЯТО СЕ ИНДЕКСИРА СЪОБРАЗНО НАРАСТВАНЕТО Й ЗА СЪОТВЕТНОТО РАБОТНО МЯСТО.

3. НЕЗАБАВНО ВЪВЕЖДАНЕ НА 35-ЧАСОВА РАБОТНА СЕДМИЦА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗО-ЧАСОВА РАБОТНА СЕДМИЦА НА РАБОТЕЩИТЕ В СИЛИКОЗООСПАСНИТЕ ОБЕКТИ И ОБЕКТИТЕ ЗА ДОБИВ НА РАДИОАКТИВНИ РУДИ.

4. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ ДА БЪДЕ НАЙ-ВИСОКО СПРЯМО ДРУГИТЕ ПРОФЕСИИ В СТРАНАТА, КАТА НЕ ПРИЕМАМЕ HOВATA СИСТЕМА НА ЗАПЛАЩАНЕ В НАШИЯ ОТРАСЪЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ СЪС 100 %
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВРЕДНИ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, КОИТО ДА НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪЦИ.

5. НЕЗАБАВНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩ РЕГЛАМЕНТ НА ТРУДА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ И ИТР ВЪВ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ.

6. ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПРИ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ В РАЗМЕР НА 100 % ОТ БРУТНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ" ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ.

7. ДА НЕ БЪДАТ ДОПУСКАНИ КАТО ПОДЗЕМНИ РАБОТНИЦИ МЛАДЕЖИ, НЕНАВЪРШИЛИ 23 ГОДИНИ.

8. ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ВРЕДИ И ЗАГУБИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЩИ В МЕРОПРИЯТИЯТА, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ, ДА СА ЗА СМЕТКА НА СТРАНАТА, КОЯТО ГИ Е ПРЕДИЗВИКАЛА.

ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ АТАНАСОВ

СЕКРЕТАР: ВАСИЛ КРЕСНИЧКИ

ЗА НФТ "ПОДКРЕПА": Л. ПАВЛОВ

ЗА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
МИНИСТЪР М. ЙОВЧЕВ

СОФИЯ, 26 ЯНУАРИ 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

ДНЕС, 29 ЯНУАРИ 1990 Г., 10.30 ЧАСА, ГРАД СОФИЯ МЕЖДУ:
ЦЕНТРАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ НА МИНЬОРИТЕ КЪМ НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ НА МИНЬОРИТЕ "ПОДКРЕПА" И НФТ "ПОДКРЕПА", ОТ ЕДНА СТРАНА, И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА HP БЪЛГАРИЯ, НАДЛЕЖНО ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ МИНЧО ЙОВЧЕВ - ОТ ДРУГА, СЕ ПРОВЕДОХА ПРЕГОВОРИ ПО ИСКАНИЯТА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА 26.01.1990 Г. В 18.00 ЧАСА.

СЛЕД ИЗСЛУШВАНЕ СТАНОВИЩАТА НА ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕ ПОСТИГНА СЛЕДНОТО

СПОРАЗУМЕНИЕ

ПО Т.1 от ИСКАНИЯТА:

ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА ТУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ ДА ИЗПРАЩАТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИТЕ И ДРУГИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ, КАТО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО ДА НАЛАГАТ НИКАКВИ НАКАЗАНИЯ ПО ПОВОД НА УЧАСТВУВАЛИТЕ В ТЯХ, КАКТО И НА СТАЧКУВАЛИТЕ РАБОТНИЦИ.

МИНИСТЪР М. ЙОВЧЕВ ГАРАНТИРА, ЧЕ НЯМА ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В СТАЧКАТА И СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ.

ПО Т. 2 ОТ ИСКАНИЯТА:

МИНИСТЪР М.ЙОВЧЕВ ПРИЕ ИСКАНИЯТА КАТО СПРАВЕДЛИВИ И СЕ ЗАДЪЛЖИ ДА БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ В СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

КЪМ СЪЩАТА ТОЧКА БЯХА ПРЕДЛОЖЕНИ И РАЗГЛЕДАНИ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО СА РЕШЕНИ КАКТО СЛЕДВА:

1. РАБОТЕЩИТЕ В РАДИАЦИОННА СРЕДА ДА БЪДАТ СНАБДЕНИ С НЕОБХОДИМИТЕ ЕФЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ИНДИВИДУАЛНИ ДОЗИМЕТРИ В СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

2. ПЕНСИОНИРАНЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В РАДИАЦИОННА СРЕДА СЕ ИЗВЪРШВА КАКТО ПРИ ДОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ВЪЗРАСТ И ТРУДОВ СТАЖ, ТАКА И ПРИ ДОСТИГАНЕ НА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМАТА СТЕПЕН НА РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ СТАЖА И ВЪЗРАСТТА.

3. НОРМАТИВНО ДА БЪДЕ РЕШЕН ВЪПРОСЪТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЛЕД ДОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПОДЗЕМЕН ТРУДОВ СТАЖ БЕЗ ОГЛЕД НА ВЪЗРАСТТА.

ПО Т. 2 А И Б И Т.2/3, СЪОТВЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ

ПРЕДСТАВЕНО ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО 2 МЕСЕЦА.

ПО Т. 3 ОТ ИСКАНИЯТА:
-
ЗА РЕШАВАНЕТО НА Т. 3 МИНИСТЪР М.ЙОВЧЕВ ПРИЕ СРОК ОТ 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ.

ПО Т. 4 ОТ ИСКАНИЯТА:

МИНИСТЪР М.ЙОВЧЕВ ПРИЕ ДО КРАЯ НА М.МАРТ 1990 Г. ДА СЕ ВНЕСАТ СЪОТВЕТНИТЕ ПРОМЕНИ В СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ В ПМС HP. 66/1989 Г., КОИТО ДА ОТРАЗЯВАТ УСЛОВИЯТА И ТЕЖЕСТТА НА МИНЬОРСКИЯ ТРУД.

ПО Т. 5 ОТ ИСКАНИЯТА:

МИНИСТЪР М. ЙОВЧЕВ ЗАДЪЛЖИ СЪОТВЕТНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФИРМИТЕ В ОТРАСЪЛ "СТРОИТЕЛСТВО" ДА НАПРАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗА ДА СЕ ЛИКВИДИРА ТАЗИ НЕПРАВДА.

ПО Т. 6 ОТ ИСКАНИЯТА:

МИНИСТЪР М.ЙОВЧЕВ ПРИЕ ДА СЕ ВНЕСЕ КАТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЕШИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН В СРОК ОТ 3 МЕСЕЦА.

ПО Т. 7 ОТ ИСКАНИЯТА:

МИНИСТЪР М.ЙОВЧЕВ ПРИЕ ИСКАНЕТО КАТО СПРАВЕДЛИВО И ХУМАННО И СЛЕДВА ДА СЕ РЕШИ В СРОК ОТ 2 МЕСЕЦА.

ПО Т. 8 ОТ ИСКАНИЯТА:

МИНИСТЪР М.ЙОВЧЕВ СЕ СЪГЛАСИ С ТЕКСТА НА Т. 8.

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОТОКОЛА Е ПРИЛОЖЕНИЕ HP. 1, КОЕТО ВКЛЮЧВА ОСНОВНИТЕ ИСКАНИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ МИНЬОРИ.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, ПОСТЪПИЛО В ХОДА НА РАЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕДНОКРАТНО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПРИ СИЛИКОЗНО И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДОВЕЛИ ДО I-BA, II-РА И III-TA ГРУПА ИНВАЛИДНОСТ.

МИНИСТЪР М.ЙОВЧЕВ ПРИЕ ВЪПРОСЪТ ДА БЪДЕ РЕШЕН НОРМАТИВНО, А НЕ ДА СЕ ДОКАЗВА ПО СЪДЕБЕН РЕД.

СРОКОВЕТЕ ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПОЧВАТ ДА СЕ БРОЯТ ОТ 29.1.1990 ГОДИНА.

НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ИЗГОТВИ ЗА ПОДПИС ОТ СТРАНИТЕ В 2 /ДВА/ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА, ПО ЕДИН ЗА ВСЯКА СТРАНА.

ОТ СТРАНА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ КЪМ НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ НА МИНЬОРИТЕ "ПОДКРЕПА" И НФТ "ПОДКРЕПА" УЧАСТВУВАХА:

1.  ВАСИЛ КРЕСНИЧКИ - ЕКИП ТУНЕЛЕН "ИНЖСТРОЙ" - СОФИЯ
2.  АРСЕНИЙ МУТИЕВ - РУДОУПРАВЛЕНИЕ "ДРУЖБА" - С. ЕЛЕШНИЦА
3.  ЦАНКО БАЙЧЕВ - ОБЕКТ "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" - СОФИЯ
4.  ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ - МДП "СЕПТЕМВРИЙЦИ" - СМОЛЯНОВЦИ
5.  ДРАГАН ИВАНОВ - МИНА "АНТРАЦИТ" - СВОГЕ
6.  СЛАВЕЙКО СТОЯНОВ - СП "ХИДРОСТРОЙ" - БОТЕВГРАД
7.  ЕВТИМ КОСТОВ - ДМП "9-ТИ СЕПТЕМВРИ" - БУХОВО
8.  ЙОРДАН ЗАПРЯНОВ - "МИНСТРОЙ" - С. БОЖУРИЩЕ
10.  ТЕОДОСИ ТОМОВ - Р-К "ЧЕЛОПЕЧ" - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
11.  ЦЕНКО ЦОНЕВ - ТМОК "АСАРЕЛ-МЕДЕТ" - ПАНАГЮРИЩЕ
12.  МИНЧО ГЕОРГИЕВ - МИНА "ПИРИН" - С. БРЕЖАНКИ
13.  АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ - Р-К "МЛАМОЛОВО" - ГР. БОБОВ ДОЛ
14.  ДИМИТЪР ВЪРБАНОВ - Р-К "ДРУЖБА 1" - С. ЕЛЕШНИЦА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ:
К. АТАНАСОВ

ГОВОРИТЕЛ НА ЦЕНТРАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ:
ГЕОРГИ КЪНЕВ

ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА НФТ "ПОДКРЕПА"
ИЛИЧ ЦВЕТКОВ И ЛЮБОМИР ПАВЛОВ

ЗА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: МИНИСТЪР МИНЧО ЙОВЧЕВ

/ПРИССЛЕЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И НА НЕГОВАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В СТАРА ЗАГОРА.


ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЛС

ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ ДОЦ. ГОЛЕМАНОВ ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ 28 ЯНУАРИ 1990 Г. Е ПОРЕДЕН ОПИТ ДА СЕ ДЕЗИНФОРМИРА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ПОСТАВЯ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/. НАЛИЦЕ СА В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА МНЗ ПОНЕ ТРИ НЕВЕРНИ ФАКТА ИЛИ ЛЪЖИ.

ПЪРВО, НЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, А ЗА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ЛЕКАРСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО Е ИЗБРАН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 13 ЯНУАРИ 1990 Г. ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЛИЗО 3600 ЛЕКАРИ И СТОМАТОЛОЗИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ ИМА ПРЕДСЕДАТЕЛ, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, УСТАВ, ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И БЛИЗКА ПРОГРАМА ЗА 1990 Г., ОТ КОЯТО Е ИЗВЕДЕНА И НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

НА ВТОРО МЯСТО, НЕВЕРЕН Е ФАКТЪТ, ЧЕ ЗАПЛАТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ У НАС СА УВЕЛИЧЕНИ С 57%.

ТРЕТИЯТ НЕВЕРЕН ФАКТ Е, ЧЕ ОТ 1    ЯНУАРИ 1990 Г. У НАС СЕ РАЗРЕШАВА ЧАСТНАТА ПРАКТИКА. ТОВА НЕ    Е ВЯРНО. ОТ ДРУГА СТРАНА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ НЕ ВЗЕМА ОТНОШЕНИЕ ПО ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ГЛАДНА СТАЧКА НА КОЛЕГИТЕ, РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА, НЕ ВЗЕМА ОТНОШЕНИЕ ПО ЗЛОВЕЩАТА НАРЕДБА HP. 13, КОЯТО РЕГЛАМЕНТИРА РАБОТАТА НИ В ЧУЖБИНА КАТО "БЕЛИ РОБИ", НЕ СЕ ВЗЕМА ОТНОШЕНИЕ ПО ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ЧЕРНОБИЛСКАТА АВАРИЯ, ПО ИНТОКСИКИРАНИТЕ С МЕТАЛИ ДЕЦА, ПО РАДИОАКТИВНИТЕ ТОРОВЕ, КОИТО СЕ УПОТРЕБЯВАТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПО СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ГЕРИАТРИЧНАТА ПОМОЩ И ЛЕКАРСТВОСНАБДЯВАНЕТО. ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ЗНАЕ КАК МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИ С "ХУМАНА 0" ИЛИ "ХУМАНА 1", КОИТО ДОСКОРО, КАКТО И ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ, МОЖЕХА ДА СЕ НАМЕРЯТ САМО В АПТЕКИТЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ БОЛНИЦИ, А СЕГА В АПТЕКИТЕ НА "КОРЕКОМ". ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО ВИДИ ЛИНЕЙКА "МЕРЦЕДЕС" ЗНАЕ, ЧЕ ТЯ Е НА ПРИВИЛЕГИРОВАНО ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ, А РАЗДРЪНКАНИТЕ "ШКОДИ" И ДРУГ ОСТАРЯЛ АВТОПАРК СА НА "БЪРЗА ПОМОЩ" И Т.Н.

ПРЕСТЪПНА Е ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИТЕ. ТВЪРДИ СЕ, ЧЕ У НАС СЕ ЛЕКУВАТ ПО СЪЩИЯ НАЧИН ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИТЕ, КАКТО И ВЪВ ФРАНЦИЯ - ТОВА НЕ Е ВЕРНО.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ТВЪРДЕНИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО, ЧЕ ТО Е ОТ 1 ГОДИНА, МОЖЕМ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ТОВА ОТЧАСТИ НЕ Е ВЕРНО. ЕДИН ОТ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИТЕ И ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА МНЗ СА НА ТЕЗИ ПОСТОВЕ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. МИНИСТЪРЪТ НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО СА НАЗНАЧЕНИ ПО ТИПИЧЕН НОМЕНКЛАТУРЕН ПОДХОД. ЗА АЛТЕРНАТИВНИ КАНДИДАТУРИ, ПОДБОР, МАНДАТНОСТ ВЪОБЩЕ НЕ Е СТАВАЛО И ДУМА. МЕДИЦИНСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ У НАС Е УБЕДЕНА, ЧЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МНЗ В ТОЗИ МУ СЪСТАВ РЕВОЛЮЦИОННИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ НЕ МОГАТ ДА СЕ ОЧАКВАТ. РЪКОВОДСТВОТО НА МНЗ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЩЕ ПОДАДЕ ОСТАВКА, АКО УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ Я ПОИСКАТ. НИЕ ПИТАМЕ КОИ СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ? ГЛАВНИТЕ ЛЕКАРИ ЛИ? СЪЩИТЕ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНИ ЗВЕНА, КОИТО ИСКАМЕ ДА СЕ ПРЕМАХНАТ. ЗАД НАС, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ, КОИТО ДЕКЛАРИРАХА СОЛИДАРНОСТ С НАШИТЕ ИСКАНИЯ И ТОВА ЩЕ СЕ ОТПЕЧАТА ВЪВ В. "ТРУД". С НАС СА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", КОИТО ОРГАНИЗИРАТ СТАЧКАТА НА 30 ЯНУАРИ 1990 Г.

ИЗРАЗЕНАТА НА 28.1.1990 Г. ПОЗИЦИЯ НА МНЗСГ ПРАВИ НЕВЪЗМОЖНО СПИРАНЕТО НА СТАЧКАТА НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ 30 ЯНУАРИ 1990 Г./ВТОРНИК/ 11.00 Ч.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЛС - СТАРА ЗАГОРА

ВЪВ ВРЪЗКА С НАТРУПАЛИТЕ СЕ НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗНИКНАЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПРИНЦИПНО ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЛС. В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ИМА МЯСТО ЗА КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ СЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА, НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ И НА ПРОФСЪЮЗ "ПОДКРЕПА", ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОТ ДРУГА - ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МНЗСГ.

ПРЕДЛАГАМЕ ТОЗИ ДИАЛОГ ДА ЗАПОЧНЕ НА 5 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА И В СРОК ОТ ЕДНА СЕДМИЦА ДА ДАДЕ ОКОНЧАТЕЛЕН ОТГОВОР ПО ВСИЧКИ НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ КРЪГ "ГЕОРГИ МАРКОВ", АДРЕСИРАНО ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ.


ПРЕДИ МАЛКО ПОВЕЧЕ ОТ МЕСЕЦ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СБП В РЕДОВЕТЕ НА ТАЛАНТЛИВАТА НИ ЛИТЕРАТУРА БЕШЕ ВЪРНАТО ИМЕТО НА ГЕОРГИ МАРКОВ - ПИСАТЕЛ-ИЗГНАНИК, ПИСАТЕЛ-СТРАДАЛЕЦ. ТВОРЕЦ, ЧИЯТО КРЪВ БЕШЕ ПРОЛЯТА С ОНОВА БЕЗУМИЕ И ОНОВА ЦИНИЧНО НАСИЛИЕ, С КОЕТО НЕОСТАЛИНИСТИТЕ НИ ВОДЕХА КЪМ ИЗМИСЛЕНО И ИЗВЕСТНО САМО НА ТЯХ "СВЕТЛО" БЪДЕЩЕ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТОВА НАМЕРЕНИЕ СА НАЛИЦЕ - ТЕ СА ОКОЛО НАС И В НАС.

ПРЕДИМСТВОТО НА ТАЛАНТЛИВИЯ ПИСАТЕЛ Е, ЧЕ ТОЙ Е И ПРОРОК. ГЕОРГИ МАРКОВ ПРЕДВИЖДАШЕ "КРАЙНИЯ ПУНКТ" НА ТЯХНАТА СВЕТЛИНА, ДО КОЯТО ВЪОБЩЕ, АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА СТИГНЕ, ЩЕШЕ ДА БЪДЕ ВЕЧЕ УРОД ОТ НЕЙНИТЕ МЕТОДИ И СРЕДСТВА. КОМУ СА НУЖНИ ТАКИВА ПРОРОЦИ - НА ОНЕЗИ, КОИТО ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ ПУСКАХА ИСТИНИТЕ СИ, КАКТО ФОКУСНИКЪТ ПУСКА ПТИЧЕТАТА ОТ ШАПКАТА СИ; НА ОНЕЗИ, КОИТО ЗАПУШИХА ОЧИТЕ И УСТАТА НА НАРОДА, A В УШИТЕ МУ ШЕПНЕХА СЛАДКИ ОБЕЩАНИЯ; НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ Е ЗАГУБИЛ ЦИВИЛИЗОВАНОТО СИ ИЗМЕРЕНИЕ; НА ОНЕЗИ, КОИТО И СЕГА ЧАКАТ СВОЯТА НОЩ НА "ДЪЛГИТЕ НОЖОВЕ". НЕ! ТАКИВА ЗРЯЩИ НЕ СА ИМ НУЖНИ И СЕГА. ТЕ ОСВЕН ЧЕ РАЗЛИЧАВАТ ЧЕРНОТО ОТ БЯЛОТО, СХВАЩАТ И ВСИЧКИ НЮАНСИ НА ХАМЕЛЕОНСКИТЕ ИМ КОЖИ. ТОВА ВЕЧЕ Е ОПАСНО. ШИРОКАТА ИМ СРЕДНОВЕКОВНА ПАЛИТРА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ Е ИЗВЕСТНА - ОТ ПОДХВЪРЛЕНИ ТРОШИЧКИ ДО ОТРОВНИ САЧМИ. НО ОТРОВНАТА САЧМА НЕ Е ТОЧКА В ИЗРЕЧЕНИЕ, ОСЪДЕНО НА ЗАБРАВА.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ Е ТАКА И ВОДЕНИ ОТ ТОВА ДЪЛБОКО УБЕЖДЕНИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СБП ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ГОДИШНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА С ИМЕТО НА ГЕОРГИ МАРКОВ, КАТО СЕ АРГУМЕНТИРАМЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ФАКТИ:

1.  ТАЛАНТЪТ И СТОЙНОСТТА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ГЕОРГИ МАРКОВ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА СЪМНЕНИЕ. БЕЗПОРНО Е И ТОВА, ЧЕ ТОЙ Е ЕДИН ОТ НАЙ-БЕЛЕЖИТИТЕ НИ СЪВРЕМЕННИ ТВОРЦИ.

2. ТВОРБИТЕ МУ СА ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И ИЗРАЗЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ НА НАРОДА НИ В НЕГОВОТО МНОЗИНСТВО.

3.  ГЕОРГИ МАРКОВ БЕШЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ПИСАТЕЛ УБИТ ПОЧТИ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ЯВНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ НАСИЛИЯ НАД НЕМАРКСИСТКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ФАКТ КОЙТО НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ КОМЕНТАР.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ КРЪГ "ГЕОРГИ МАРКОВ", СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ТАКАВА НАГРАДА ЩЕ НАПОМНЯ НА НАРОДА НИ И НА СВЕТА НЕ САМО ИМЕТО НА ТВОРЕЦА, НО И ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В СИМВОЛ НА НЕПРИМИРИМОСТ И ГРАЖДАНСКА СМЕЛОСТ ВЪВ ВРЕМЕНА НЕПОНОСИМИ ЗА ЧОВЕШКИЯ ДУХ.

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИТЕЛИ.


ДОСЕГАШНАТА ПРАКТИКА ПОКАЗА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СТРУКТУРИ НЕ СИ ПОСТАВЯТ ЗА ЦЕЛ РЕАЛНАТА ПРАВНА, ПРОФЕСИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ.

"НЕЗАВИСИМИТЕ" БЪЛГАРСКИ ПРОФСЪЮЗИ /БПС/ ОЩЕ С РЕШЕНИЕТО НА СВОЯ ПЕТИ ПЛЕНУМ ОТ 25 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА, ДОКАЗАХА НЕСПОСОБНОСТТА СИ РЕАЛНО ДА ЗАЩИТЯТ УЧИТЕЛИТЕ.

СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ Е БЕЗ РЕАЛЕН ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ, ДОВЕРИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ, БЕЗ НУЖНАТА ИНИЦИАТИВНОСТ.

БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ Е НАЙ-БЕЗПРАВНАТА И БЕЗГЛАСНА ЧАСТ ОТ ПИРАМИДАТА, НАРЕЧЕНА ОБРАЗОВАНИЕ. НАД НЕГО И СЕГА, СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА, ИНСПЕКТОРАТ, КМЕТСТВА, ОБЩИНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. В РЕЗУЛТАТ, УЧИТЕЛЯТ СЕ ПРЕВЪРНА В ИЗПЪЛНИТЕЛ, БРИГАДИР, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЪЗПИТАТЕЛ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАЩ, ПОСЛЕДНА БРЪНКА НА ВСЯКАКВИ ПСЕВДОИНФОРМАЦИОННИ СТРУКТУРИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИ БЕЗСМИСЛИЦИ. ТОЙ Е ПРОВЕРЯВАН ОТ БСИЧКИ, КОИТО СА НЕКОМПЕТЕНТНИ ПО НЕГОВАТА ПРЯКА РАБОТА. ПЛАНОВЕТЕ И ПРОГРАМИТЕ МУ СЕ НАЛАГАТ, КАТО ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХ ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ИЗРАБОТИ СВОЯ "ТВОРЧЕСКИ ПЛАН". НАРЕД С ВСИЧКО ТОВА, ТОЙ ПРЯКО ОТГОВАРЯ ЗА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА, ИЗПЪЛНЯВА НАДЗИРАТЕЛСКИ, ДОМАКИНСКИ И РЕДИЦА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ОТКЪСВАЩИ ГО ОТ УЧИТЕЛСКОТО МУ ПРИЗВАНИЕ.

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ, НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ИЗЛИЗА СЪС СЛЕДНАТА ПЛАТФОРМА:

ПРАВЕН РАЗДЕЛ

В ПОДГОТВЯНИЯ ЗАКОН ЗА НАРОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДА ЗАЛЕГНЕ СЛЕДНОТО:

1. ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧА НА УЧИТЕЛЯ И УЧИЛИЩЕТО ДА БЪДЕ ФОРМИРАНЕТО НА ЗНАНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В ДУХ НА ДЕМОКРАЦИИ И ХУМАНИЗЪМ.

2. УЧИЛИЩЕТО ДА ПОЛУЧИ СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КАТО ПОД ТОВА СЕ РАЗБИРА АДМИНИСТРАТИВНА И ИКОНОМИЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ:

 - ПРЯКО ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА ОТ МНП, ПРИ ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ И ГЛАСНОСТ;
 - ФОРМУЛИРАНЕ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РЪКОВОДСТВО;
 - МАНДАТНОСТ И ИЗБОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВАТА, ЧРЕЗ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ, ПРЕКИ И ТАЙНИ ИЗБОРИ;
 - ВЪРХОВЕН ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ДА СТАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДА ИМА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА: ФОРМИРАНЕ И КОНТРОЛ НА БЮДЖЕТА ПО ВСИЧКИ ФОНДОВЕ; ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЩАТОВЕТЕ И ТЯХНАТА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ; НАЗНАЧАВАНЕ И УВОЛНЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ; КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО; БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ, БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ТЯХ; УТВЪРЖДАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ.

3. ИЗГРАЖДАНЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА УЧИЛИЩЕ-УЧИТЕЛ-УЧЕНИК НА ДОГОВОРНА ОСНОВА.

4. НАУЧНО ОБОСНОВАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ МИНИМУМ ЗНАНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ КЛАС В КЛАС.

5. УЧИТЕЛСКИТЕ НОРМАТИВИ ДА СЕ АКТУАЛИЗИРАТ СПРЯМО СТАНДАРТИТЕ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧАЛНАТА ВЪЗРАСТ ЗА ПЪРВИ КЛАС НА 7 ГОДИНИ, ПРИ ПОЛУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ.

7. УЧЕБНАТА ГОДИНА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ ДА ЗАПОЧВА НА 15 СЕПТЕМВРИ.

8. ВНАСЯНЕ НА НОВО СЪДЪРЖАНИЕ В ДЛЪЖНОСТТА ВЪЗПИТАТЕЛ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ АВТОРИТЕТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ.

9. ДА СЕ ПРОМЕНИ ТЕКСТЪТ НА ЧЛ.45, АЛ.1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, КАТО СЕ ЧЕТЕ: "НАЧАЛНОТО И ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДА БЪДАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И БЕЗПЛАТНИ. СРЕДНОТО - ДА Е ОБЩОДОСТЪПНО И ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ, ВЕДОМСТВЕНИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА. ТЕ МОГАТ ДЛ ОПРЕДЕЛЯТ И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ."

10. РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РАЗДЕЛ В ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЩИТАВАЩ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ТРУД НА ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛИ.

11. НА БАЗАТА НА ТОЗИ ЗАКОН, УЧИТЕЛСКИЯТ ТРУД /НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ/ ДА БЪДЕ КЛАСИФИЦИРАН КАТО СПЕЦИФИЧЕН.

12. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ УЧИЛИЩНАТА ИНСПЕКЦИЯ, ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ, КАТО ОСВОБОДЕНИТЕ СРЕДСТВА СЕ ПРЕНАСОЧАТ КЪМ ФОНД "УЧИТЕЛСКА ЗАПЛАТА". ДА СЕ СЪКРАТЯТ ДО МИНИМУМ НЕЗАЕТИТЕ В ПРЯКА УЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.

13.  ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ СИСТЕМИ ЗА ТОЧКУВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА ЕДИНЕН ПРИНЦИП - НА БАЗАТА НА ЦЕНЗ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ.

14.  ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДА СЕ ЗАДЪЛЖАТ ДА ЗАДЕЛЯТ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ СВОИТЕ ФОНДОВЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

СОЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

1. ДА СЕ ОСИГУРЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА ПЪЛНОЦЕННА ПОЧИВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, КАТО:

 - СЕ ВЪЗВЪРНАТ ВСИЧКИ ОТНЕТИ ПОЧИВНИ ДОМОВЕ И БАЛНЕОСАНАТОРИУМИ И СЕ ПОДЧИНЯТ ПРЯКО НА МНП;
 - СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА УЧИЛИЩАТА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА СОБСТВЕНА ПОЧИВНА БАЗА ЗА КРАТКОТРАЕН И ГОДИШЕН ОТДИХ;
 - СЕ АКТИВИЗИРА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ В УЧИЛИЩАТА;
 - ОТ 1990/91 УЧЕБНА ГОДИНА СЕ ВЪВЕДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПЕТДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦА ЗА ВСИЧКИ СТЕПЕНИ НА ОБУЧЕНИЕ;

2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕН ФОНД ЗА УЧИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА С ПРАВО НА КАБИНЕТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТРОЕЖ ПО СТОПАНСКИ НАЧИН.

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧИТЕЛСКИЯ ТРУД КАТО II КАТЕГОРИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ - 50 Г. ЗА ЖЕНИТЕ И 55 Г. ЗА МЪЖЕТЕ.

/ПОРАДИ СЪКРАЩАВАНЕ НА УПК, ТАЗИ И СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНИ ГОДИНИ, ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ПЕНСИОНИРАНЕ НА ПРИБЛИЖАВАЩИТЕ СЕ КЪМ ГОДИНИТЕ ЗА ПЕНСИЯ, ПО ТЯХНО ЖЕЛАНИЕ, ПРИ НОРМАЛЕН РАЗМЕР ПЕНСИЯ./

4. ОТПУСКИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ДА СА НА БАЗА 60 РАБОТНИ ДНИ.

5. ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

6. УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЕНИТЕ УЧИТЕЛИ, СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА, СЪКРАТЕНИ, УВОЛНЕНИ И БЕЗРАБОТНИ УЧИТЕЛИ.

7. ПРЕМАХВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ.

8. УЧИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ ДА ПОЛЗВАТ ПРАВАТА НА СЪАВТОРИ.

9. ВЕСТНИК "УЧИТЕЛСКО ДЕЛО" ДА СТАНЕ ЕЖЕДНЕВНИК.

10. СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА ЗАПОЗНАЯТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА С РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ.

11. СЪЗДАВАНЕ КЪМ МНП НА КОМИСИИ ЗА ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА УЧИТЕЛИТЕ.

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗДЕЛ

1. НЕЗАБАВНО И СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПМС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИННА ЩАТНА ОСНОВНА ЗАПЛАТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В РАЗМЕР НА 15 % ВЪРХУ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 10 % ЗА ПОЛУВИСШЕ.

2. СЪОБРАЗЯВАНЕ НА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ С РЕАЛНИЯ ЕЖЕГОДЕН ПРОЦЕНТ НА ИНФЛАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.

3. ДЪРЖАВАТА ДА ОТДЕЛЯ 12 % ОТ БЮДЖЕТА СИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.

4. ЗАПАЗВАНЕ НА 60 % ВЪРХУ БРУТНАТА ЗАПЛАТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕТО ИМ ПЛЮС 12 % ЗА ПРОСЛУЖЕНИ ГОДИНИ.

5. ОТ УЧЕБНАТА 1990/91 ГОДИНА КОНСУЛТАЦИИТЕ, ПОПРАВИТЕЛНИТЕ И ЗРЕЛОСТНИТЕ ИЗПИТИ И ИЗПИТИТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ.
ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ БРОЯ НА ЛЕКТОРСКИТЕ ЧАСОВЕ.

6. УЧИТЕЛСКАТА ЗАПЛАТА ДА НЕ ЗАВИСИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ ПОВИШЕНА ОТГОВОРНОСТ - ЛАГЕРИ,    ЕКСКУРЗИИ, БРИГАДИ И ДР. ДА СЕ ЗАПАЗИ ЗАПЛАЩАНЕТО ЗА КЛАСНО И КУРСОВО РЪКОВОДСТВО.

ЗА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ ЦЕЛИ И ИСКАНИЯ НЕЗАВИСИМОТО
ДРУЖЕСТВО ЩЕ ИЗПОЛЗВА:

 - КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ С МНП, УЧАСТИЕ В "КРЪГЛА МАСА"
 - МИТИНГИ И СЪБРАНИЯ
 - СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СРЕДСТВА - С Т А Ч К И!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО ВЪТРЕ И ВЪН ОТ СТРАНАТА.


РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Е ЗА:
1. ОБЩЕСТВЕНА И ЗАКОНОДАТЕЛНА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ.

2. СВОБОДЕН ИЗБОР И ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ - ВЕСТНИЦИ. РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, КНИГОИЗДАВАНЕ, АРХИВИ, КОМПЮТРИ И ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА; ЗА СВОБОДНО И НЕЗАВИСИМО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТА.

3. ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕЧАТА И КНИГОИЗДАВАНЕТО, В КОЯТО РАВНОПРАВНО ДА СЪЩЕСТВУВАТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ; ЗА РАВНОПРАВЕН ДОСТЪП ДО ПОЛИГРАФИЯТА; ЗА СВОБОДА ВЪВ ФОРМИТЕ И НАЧИНА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ.

4. ТВОРЧЕСКА СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, ЗА СВОБОДНИ ВРЪЗКИ НА ТВОРЕЦА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО МУ, КАКТО В СТРАНАТА, ТАКА И ИЗВЪН НЕЯ.

5. НАУЧНО РАЗКРИВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ И ОХРАНА НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА.

6. УВАЖЕНИЕ НА ТРАДИЦИЯТА ЗА ПОЧИТАНЕ НА ОБЩОПРИЗНАТИ ПРАЗНИЦИ КАТО КОЛЕДА, ВЕЛИКДЕН И ДРУГИ; ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА МЕСТНИ СЪБОРИ И РИТУАЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯТА И ТРУДА; ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ В СЕМЕЙСТВОТО И НА ОБРЕДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ.

7. НЕЗАВИСИМ, САМОБИТЕН И СВОБОДЕН ЖИВОТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА. ПРИЕМА КАТО НЕОБХОДИМОСТ ОБЩИНИТЕ И КМЕТСТВАТА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ТЯХНАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА И ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ДУХОВНИ ОГНИЩА.

8. ТВОРЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ, ЗА ОБВЪРЗВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ СЪС СТОПАНСКАТА ИМ ПРИЛОЖИМОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ.

9. САМОУПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОМОЩНИ ФОРМИ В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО; ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ИЗБОР НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ПРОГРАМА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЗА СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИЯ И ФАКУЛТАТИВЕН ПРИНЦИП НА ОБУЧЕНИЕ.

10. ЗА УКРЕПВАНЕ НА АВТОРИТЕТА И МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТВОРЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА ИЗЯВА, ПРИВЛИЧАНЕ И УЧАСТИЕ В КУЛТУРНИЯ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ, ЗА СВОБОДЕН ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗ НА УЧИТЕЛИТЕ.

11. ЗА АВТОНОМИЯ И ТЕРИТОРИАЛНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ; ЗА СОБСТВЕН РЕД НА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИТЕ; ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ПРИВИЛЕГИИ.

12. РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Е УБЕДЕНА, ЧЕ НАЦИОНАЛНО ДОБРУВАНЕ ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ САМО С УСИЛИЯТА НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, БЕЗ РАЗЛИКА НА ВЕРСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ. НЕЙНИТЕ УСИЛИЯ ЩЕ БЪДАТ НАСОЧЕНИ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ТОВА ЕДИНСТВО.

КАТО ИЗХОЖДА ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕАЛНОСТ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ:

1. ОТСТОЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ, ИНТЕРЕСИ И СУВЕРЕНИТЕТ НА СТРАНАТА.

2.  КРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ; ТЯ Е ПРОТИВ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЯСНОПАРТИЙНИ ЦЕЛИ.

3. ПРЛЛОЖЕНИЕ НА ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОБОДНИ ВРЪЗКИ С ОТЕЧЕСТВОТО.

РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ Е ЗА:

1. ЗАЩИТА НА СУВЕРЕНИТЕТА, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ; ЗА ОТКРИТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА, НАСОЧЕНА КЪМ РАЗБИРАТЕЛСТВО И ДОБРОСЪСЕДСТВО НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И В СВЕТА.

2. РАВНОПРАВНО И ВЗАИМОИЗГОДНО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ.

3. УСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОЛЕЗНИ ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ КОНТАКТИ НА БЪЛГАРИЯ С ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ.

4. СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ; ЗА БЕЗУСЛОВНО СПАЗВАНЕ МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

5. УСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ ВРЪЗКИ С ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И В СВЕТА, В ИМЕТО НА МИРА, РАЗБИРАТЕЛСТВОТО И СОЦИАЛНИЯ ПРОГРЕС.

6. ПРОТИВ ВОЙНАТА И ЗА МИРА КАТО НАЙ-ВИСШЕ И ЦЕННО БЛАГО В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ И НАРОДИТЕ.

7. ПОДКРЕПЯ ДЕЙНОСТТА НА ООН ЗА УКРЕПВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗАПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ МИР.

СОФИЯ, 1.2.1990 Г.                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/