2 януари 1990УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ НА БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА. ЖЕЛАЕМ ВИ ЗДРАВЕ, РАДОСТ И ЩАСТИЕ.


           
СОФИЯ, 2 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОИ 1 /19/

СОФИЯ, 2 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение извадка от ПРОГРАМАТА на Българския национален демократичен съюз /БНДС/. Извадката е подготвена от изпълнителния съвет на БНДС.

Българският национален демократически съюз си поставя за задача да работи за доброто на отечеството според нуждите на времето и в съгласие с демократическите принципи.

Главната задача на съюза е защитата на правата и достойнството на българската народностна общност в България и навсякъде по света.

За постигане на главната цел, Съюзът ще ратува за създаването на една обединителна идея, която да сплоти работниците, селяните, интелигенцията, всички българи, без разлика на етническа принадлежност, вяра и местожителство, в името на добруването на България като независима и силна демократична правова държава.

Българският национален демократически съюз ще бъде противник на всеки и всички, които посягат на националната чест и достойнство на българина. Той ще бъде противник [на] всякакви прояви на нихилизъм, отцеругателство и безродство.

Заедно с това Българският национален демократически съюз е решителен противник на национализма. Той ще зачита правата на всички страни и народи, ще съдействува да се изграждат достойни взаимоотношения с тях, за да се постигне международно уважение към нашата Родина.

Съюзът ще поеме защитата на народните традиции, които, облагородени от новото време, ще съдействуват за опазване на националната и лична идентичност на българския гражданин.

Основна грижа на Съюза ще бъде моралната обнова на Българското общество:

 - борба срещу нравствената деградация, за здрав народен морал;
 - грижи за малолетните сираци и бездомни, за деградиралите морално и социално лица;
 - обществен и държавен надзор за максимално ограничаване на наркоманията;
 - подкрепа за всички възпитателни, благотворителни, религиозни организации и учреждения, които се грижат за моралното здраве и единство на народа;

Българският национален демократически съюз ще ратува за екологически чиста земя и природа като настоява:

 - за народно допитване /национално или общинско/ относно всички начинания, засягащи почвата, въздуха, водите, животинския свят и растителността на България;
 - за право на териториалните общности да се разпореждат и защитават екологическата чистота на природните ресурси на тяхна територия;
 - за незабавно преустановяване строежа и действието на всички опасни в екологично отношение строежи;
 - за балканско и международно договорно сътрудничество в екологичната област;

Българският национален демократически съюз ще ратува за мир и разоръжаване, за равноправни отношения със съседните страни и с всички останали държави, за сигурни гаранции относно:

 - националната независимост, държавния суверенитет и териториалната цялост на България;
 - толерантност и уважение към историята и културата на всички страни и народи;

ВРЕМЕННИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА БНДС

До приемането на устава на БНДС ще се спазват следните временни организационни правила:

1. За член на Съюза ще се приема всеки български гражданин, както и ония сънародници, които живеят извън страната, които одовряват съюзното "Основание" и писмено декларират своето присъединяване към БНДС.

2.  Всеобщо в Съюза могат да членуват всички формални и неформални обединения и организации, заявили писмено, че са готови да съдействуват за изпълнение програмните цели на Съюза.

За приятели на Съюза ще се считат онези български и чуждестранни граждани, организации и учреждения, които подпомат неговата дейност морално и материално.

4. Висше управително тяло на Съюза е Обществото на учредителите. То се събира поне веднъж в месеца, за да обсъжда и решава делата на Съюза. Практическата работа се ръководи от тричленен Изпълнителен съвет и от главен координатор, избирани от Обществото на учредителите чрез явно гласуване.

5.  Дружествата на Съюза се учредяват в градовете и селата на страната, както и сред сънародниците, живеещи в чужбина. Те се ръководят от дружествени съвети, съставите на които се определят от Общото събрание на дружествата при явно гласуване.

5.  За осигуряване на връзките и взаимодействието в Съюза Изпълнителният съвет редактира ежемесечен Информационен бюлетин.

6.  Средствата за дейността на Съюза се набират чрез доброволни спомоществования или дарения, направени от членовете и приятелите на Съюза.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

Българският национален демократически съюз е учреден на 8.12.1989 година.

Председател на Българския национален демократически съюз:

Чл.кор. проф. Николай Генчев.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ на Независимото сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ" в Стара Загора.

Процесите на демократизация на обществения и политическия живот в НРБ засягат все по-широки слоеве от населението. Бързо нараства неговата гражданска и политическа активност. Обединени в клубове, сдружения и съюзи българските граждани заявяват своята решимост да участвуват на практика в решаването на социално-значимите проблеми на нашето национално развитие.

Свое значимо място в демократичните движения на българския народ заема и движението за отстояване на екологичните права на гражданите. То е израз на естественото за всяко живо същество право на диша чист въдух, да пие чиста вода и да яде чиста храна, да обитава пълноценна жизнена среда.

Екологичното сдружение "Екогласност" е независимо обществено движение на гражданите, освободено от времето на политически, държавни или ведомствени интереси. Именно тази принципна независимост създава възможността отделни граждани, организации и сдружения, заинтересованата общественост да упражнява определени въздействия върху официалната екологична политика. Отсъствието на такава реална екологична алтернатива досега означаваше пълна ведомствена безконтролност, което доведе българското национално природно богатство до критично положение. За сполетялите ни вече екологични бедствия в национален мащаб, "Екогласност" - София започна изготвянето на Черна книга.

Като важно средство в борбата за преодоляване на екологичната криза "Екогласност" издига пълната екологична гласност, подкрепена от едно масово движение на гражданите, независимо от техните увеждения в защита на естествените им екологични права. Като гражданска инициатива за екологична самозащита на населението, "Екогласност" - Стара Загора е само една от формите, посредством които обществеността ще оказва демократичен публичен контрол върху официалната екологична политика както в рамките на общината, така и в национален мащаб. В борбата си за радикално социално-екологично преустройство на нашето общество, екологичното движение ще използува всички законни средства.

Ето защо, признавайки правото на всички граждани, независимо от тяхната националност, пол, политически и религиозни увеждения, "Екогласност", като обществено движение на гражданите на община Стара Загора, издига следните програмни искания:

 - Обнародване на изчерпателна информация за действителната замърсеност на въздуха, водите и почвата в района на общината;
 - Разсекретяване на информацията, отнасяща се до здравето на хората и състоянието на жизнената среда;
 - Обнародване на точни статистически данни за структурата и динамиката на заболяванията, причинени от замърсяването на жизнената среда на територията на общината;
 - Изнасяне извън населените места в общината на предприятията, чиито производства са в противоречие с действуващите в страната нормативи;
 - Разкриване на извършените до момента екологични престъпления на територията на общината, на лицата и интересите, стоящи зад тях;
 - Публикуване на изчерпателна информация за способите и средствата за химическа борба с вредителите в селското стопанство в районите, където се насочват учениците и студентите по време на кампаниите по прибиране на реколтата.

Тъй като считат, че правото на екологична безопасност и здравословен начин на живот е едно от основните човешки права, участниците в движението разглеждат дейността си като аспект на по-широкото масово демократично движение за мир, човешки права, свобода и социална справедливост.
"Екогласност" ще защитава правото на всички български граждани да формират демократични сдуружения и движения и ще протестира при случаите на посегателство срещу това право. Без да отстъпва от програмните си искания, "Екогласност" ще влиза в диалог с всички държавни и обществени органи и организации, както и с частни лица, доколкото последните признават и подпомагат движението. Сдружението ще се стреми към сътрудничеството с екологични и общо демократични движения, имащи сходни програми.

"Екогласност" ще изисква съдействието на средствата за масова информация, за да прави своята дейност достояние на обществеността и ще използува всички други законни средства за разпространение и информация.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 2 януари - Следва пълният текст на предоставения за разпространение ПРИЗИВ на Идейно-политическия дискусионен клуб "Асен Златаров" в София.

През декември 1989 г. в София се основа Идейно-политически дискусионен клуб "Асен Златаров". В него участвуват общественици, интелектуалци и представители на различни поколения и среди от народа, които споделят идеите за изграждане на демократично и социално справедливо общество.

Обсъдихме днешната икономическа, политическа и нравствена криза в страната. Отхвърлихме решително авторитарната система и се обявяваме за осъществяването на незабавни радикални демократични реформи във всички сфери на обществения живот. Решени сме да дадем своя принос за хуманизиране на нашето общество на базата на общочовешките ценности, в името на свободата, демокрацията, патриотизма и социалната справедливост. В този си стремеж преосмисляме цялостното богатство и опит на социалистическата и демократичната мисъл и практика у нас и в света.

Решихме да назовем клуба на името на известния наш общественик, учен, хуманист, демократ, антифашист и социалист Асен Златаров, който е символ на свободолювие, свободомислие, висок морал и безкомпромистна честност. Продължават да са актуални идеите от неговия последен труд "Диктатура или демокрация", както и веруюто му: "Това, което младите пожелаят, то ще бъде    истината на утрешния ден."

Клубът си поставя следните основни задачи:

 - да въде форум за обсъждане на идеи и дейстивя, жизнено важни за нашето обществено-политическо развитие;
 - да участвува в диалога на демократичните и прогресивните сили в нашата страна при осъществяването на ценностите на хуманния и демократичен социализъм;
 - да взема отношение и да предлага свои виждания по съществени проблеми на обществения    живот.

Клубът е независим и открит за всички, които са съпричастни към процеса на възраждането на нашата Родина и желаят да дадат собствен принос за изграждането на демократично и социално справедливо общество в България. Неговата дейност се основава върху принципите на плурализма, ненасилието и уважаване на чуждото мнение.

Клубът призовава гражданите от цялата страна да подкрепят неговата дейност.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X    X

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на солидарност с румънската революция на Независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ в София.

С напрегнато внимание следим развоя на събитията в Румъния. Потресени сме от патологичната жестокост на обречения тоталитарен режим, който в агонията си продължава да върши чудовищни престъпления. Наемните убийци на Чаушеску, които избиват жени и деца, болни хора и пленници, като че ли са дошли от времената на Хитлер, Сталин и Пол Пот. Терорът на бюрократичната олигархия, който десетилетия наред беше публична тайна, сега вече прерасна в явен геноцид.
Събитията в Румъния доказват какви опасности крие в себе си тоталитарният социализъм: доведената до социален абсурд абсолютна концентрация на властта, съсредоточаването на всички средства за управление в ръцете на един престъпен клан от партийни плутократи, циничното пренебрежение към човешкия живот. Очевидно е, че дори обезглавената репресивна машина може да застраши самото съществуване на цял един народ.

Нещо повече, тя заплашва даже сигурността и на съседните народи и е предизвикателство към международната демокрация. Отравянето на водата в Тимишоара и други градове, опитите да бъде шантажиран румънският народ и цяла Европа чрез превземане на атомна електростанция или взривяване на завод за цианид са престъпления не само срещу румънските граждани и тяхната жизнена среда, но и срещу човечеството като цяло. По същество това бяха първите опити за водене на екологична война и затова ЕКОГЛАСНОСТ смята за свой дълг да вие тревога. Независимото движение ЕКОГЛАСНОСТ заявява:

 - Изразяваме своя гняв и отвращение от злодеянията на терористичната диктатура на Чаушеску, от действията на неговите фашизирани банди, които не се спряха пред това да взривяват банки    с кръв, да блокират самолети с медикаменти, да подпалват болници, да разстрелват мирни граждани    от хеликоптери    и да заливат ранени пленници с вряла вода или с киселина. Зад всичко това,    наред с личната отговорност на самозабравилия се садист, стои и порочната система на изграждане и разпореждане с репресивните механизми.

 - Заявяваме най-искреното си съчувствие и подкрепа към изстрадалия, но героичен румънски народ.
 - Поддържаме изцяло всички инициативи на Фронта за национални спасение.
 - Декларираме готовността на всички наши членове да се включат в акции за подкрепа на румънската революция, както в национален така и в международен мащаб.
 - Предлагаме на Българския червен кръст сътрудничество в организиране на акция по кръводаряване.
 - Започваме незабавно събиране на доброволни парични средства и материална помощ за пострадалите.
 - Изразяваме своята надежда и увереност, че румънската революция поставя последната точка на диктаторските режими в Източна Европа и ще направи немислимо връщането към подобна социална организация.
 - Убедени сме в демократичното бъдеще на румънския народ, което ще спомогне и за решаването на многобройните и остри екологични проблеми в региона.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 2 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПЛАТФОРМА на Независимия македонски дискусионен клуб "Вардар" /МКД/ е Благоевград.

Промените в обществено-политическия и духовния живот на България активизират все по-широки слоеве от народа. Икономическата и политическата криза определят широкия диапазон от социални искания и насочват енергията към решаването на въпроси от конкретен политически и икономически характер. Успоредно с това десетилетният застой в някои области от духовния живот, изкуственото поддържане на фалшиви постулати доведе до деформации в мисленето, представите и отношението на голяма част от населението към собственото историческо минало, култура и традиции: Съществуват редица бели петна, които в сегашните условия на гласност трябва да се изяснят.

В контекста на подобни разсъждения се налага да посочим и необходимостта от незабавно разкриване и широко популяризиране на редица истини от историческото минало, култура и традиции на българите в Македония. Разбира се, погрешно и неетично би било, ако кажем, че след 1944 г. не се е работило по тези въпроси в науката и публицистиката. Постигнати са значителни успехи, коригирани са редица погрешни схващания и постановки. В същото време още много неща не са били обект на задълбочено научно или литературно осмисляне. Висят много въпроси за решаване. Обществеността чака техния отговор.

Създаденият в началото на месец декември тази година Независим македонски дискусионен клуб "Вардар" си поставя за цел да равоти по тези провлеми.

Клубът възприе името "Вардар" като обобщаващ символ на Македония и ще се разглеждат въпроси преди всичко в исторически план и имащи за обект българското национално и културно наследство в тази област. Понятията македонски, македонец, македонско /подобно на тракиец, добруджанец и т.н./ са исторически оформили се определения за българското и българите в Македония.

В програмата ни се обявяваме за гласност, демокрация и плурализъм като необходими условия за осъществяване на дейността си. В този смисъл ще се стремим да осигуряваме свободна трибуна за изказване на алтернативни мнения и оценки относно разискваните провлеми.

Ние ще търсим контакти с други независими организации, като се стремим, където е възможно и програмните постановки позволяват, да работим съвместно. Важно значение за дейността ни ще имат и връзките с официални обществени и културни институции, разбира се, на базата на равноправни позиции. Намираме за необходимо да посочим готовността за съвместна работа и с българската православна църква.

Клубът проектира и установяването на връзки с обществени организации и отделни лица в чужбина и преди всичко сред емиграцията в Америка, Австралия и Европа върху платформата на културно-просветните начинания.

МДК "Вардар" ще развива най-широка дейност в Пиринска Македония. Изхождайки от някои програмни постановки, вярваме, че благоевградската общественост и населението в бившия окръг няма да останат равнодушни. Така например клубът си поставя за задача възстановяване и правилно отношение към забравени и умишлено непопуляризирани духовни и материални паметници на културата от Македония, преоценка на наименованията на селища, граждански обекти, обществени институции и заведения с оглед традициите на населеното място или географския ареал.

Голяма част от дейността на клуба ще касае историческото развитие на Македония след злополучния Берлински договор от 1878 г.

На преден план тук се поставят въпросите на освободителното движение, дейността на ВМОРО, политическият и културен живот, отношението на съседните държави, животът и делото на революционните дейци и пр.

Много страни от тези проблеми са разкрити и обяснени в основни линии. Това е сигурна база, върху която е възможна по-нататъшната работа. Дълги години обаче някои въпроси се осветляваха и осветляват едностранно. Редица събития остават извън обсега на научния и публицистичния интерес. А непълната истина не е истина. Продължават например заблудите около дейността на ВМОРО след 1919 г., когато начело е Тодор Александров. От преоценка се нуждае и ролята на българската армия в Македония по време на Втората световна война. Недостатъчно е направено при изясняване и позицията на БКП по националноосвободителното движение в Македония, политиката й по националния въпрос преди и непосредствено след Девети септември.

Наше основно правило ще бъде да работим по своята програма в съответствие с Конституцията на НРБ и международно приетите споразумения за човешките права от Хелзинки и Виена.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на СТАНОВИЩЕТО за предстоящата "кръгла маса" на Акцията за християнска демокрация "Европейска България".

Същината на въпроса, с който трябва да се занимae така наречената "Кръгла маса", която предстои да се свика, е: как да се въведе представително управление в България.

Близо вече половин век България се управлява от власт, която не е легитимна, т.е. не се основава на своя "представителност", ами на претенцията си да притежава някаква си "научна доктрина". Днес най-сетне има широк консенсус между народ и властодържатели, че управлението на тази власт се е окончателно провалило и че трябва да се мине към "представително управление". Но - как да стане преходът? Псевдо-Конституцията на режима, позоваващ се на своята "научност" тъй и не предвижда никакъв начин за минаване към друг режим: нали той е научен.

Задачата на "кръглата маса" ще е прочее, именно тази: да постигне консенсус как да стане преходът. И - да организира този преход: тоест да му даде орган - орган на прехода.

I. Съставът на "кръглата маса"

Очевидно е, че на "кръглата маса" от едната страна ще седнат лица, представляващи властодържателите на деня: БКП. Но кои ще седнат от другата страна?

Развира се, че това трябва да бъдат "представителите на опозицията" срещу режима на БКП. Само че кои са тези "представители"? Ако БКП си е една конкретна, оформена организация и може да изпрати свои авторизирани представители, кой в днешна България е "опозицията", та да може да претендира да я представлява?

Едва ли ще се намери някой да оспори, че двадесетте години след 1945 г. опозицията в България това беше "Обединената опозиция", оформила се в периода 1945-47 г. Макар и разгромена чрез гоненията, започнали със съдебното убийство на Никола Петков, докъде 1965 г. силите й не бяха напълно ликвидирани. В последвалите кръгло нови 25 години тя обваче отмря. Днес се формират опити за възстановяване - отделно - на двете й главни компоненти: БЗНС "Никола Петков" и БРСДП /широки социалисти/. Засега не личи те да имат широка основа сред народа: едва едни свободни избори ще могат да покажат основателността на претенцията им да представляват значителна част от народа. Така че пратеници на тези две групировки трябва несъмненно да бъдат на "кръглата маса". Но да играят там решаваща роля, те нямат, уви, доказано основание да претендират.

Претенция да играе роля на изключителен представител на "опозицията" издига "Съюзът на демократичните сили", състоящ се от "Клуба на интелектуалците", "Екогласносг", "Подкрепа", Независимото д-во за правата на човека и неустановим брой от всякакви "комитети", "движения", "партии".

Несъмненно е, че в последните две години, когато възникнаха тези опозиционни прояви, те са главните деятели на противопоставянето срещу властта на БКП. Макар и да бяха до тази есен по-скоро символични, тези опозиционни прояви завзеха опозиционния сектор на политическата сцена. А пък от средата на м.октомври - от Конференцията "ЕКО-89" насам, те бяха тези, които отпочнаха и развиха значителна дейност на противопоставяне срещу режима - именно "Екогласност", "Подкрепа", Д-вото за правата на човека, които излязоха в открито действие, докато "Клубът" продължи все оше своето "изчакване"; той се вдигна в открита опозиция едва след 10 ноември.
И за тези "опозиционни инициативи", както и за БЗНС "Н. Петков" и за БРСДП, е невъзможно да се даде надеждна оценка относно реалното им влияние сред бъдещите избиратели. "Клубът" е - по негова собствена преценка - представител на комай цялата българска "висококачествена" интелигенция. Обаче без да се спираме засега на тази несъмненно оспорваема самопреценка, въпрос не на преценка, а на неоспорим факт е обстоятелството, че в далеч преобладаващата си част членството на "Клуба" се състои от... партийци. И то не бивши, ами настоящи. Какво търсят те там е дълбока мистерия за всяка логична мисъл, ако е вярно, че "Клубът" иска въвеждането на парламентарна демокрация в България. Ако ли пък това не е вярно, то - какво търси пък "Клубът" в "Съюза на демократичните сили"? Със сегашния си членски състав, "Клубът" не може да претендира да стои начело на "демократичните сили": тази роля принадлежи несъмнено много повече на не само по-гласовитите, но и много по-категорично демократично-парламентарно ориентирани организации като "Подкрепа", "Екогласност", Д-вото за правата на човека". Толкова повече, че техният състав е далече почти изцяло "непартиен".

Нито партийци, нито организации, съставени главно от партийци, би трябвало да бъдат представени на "кръглата маса", седнали на страната на "опозицията". Тяхното място си е оттатък - там, където е седнала Партията. "Кръглата маса" е точно това: едно съвещание между БКП и тези, които не са БКП. Така че ще бъде опорочаване на същината за "кръгла маса", ако там като "опозиционери" се окумят... партийци.

Никой не оспорва мястото на Желю Желев и такива отдавна - и реално - отказали се от партийността си опозиционни деятели. Но в "Клуба" би трябвало най-сетне да се извърши логичното разделение на овцете от козите:    мястото на партийците не е в "Клуба", ами във
"Фракцията" - както това много правилно осъзнаха Никола Василев, Копринка Червенкова и други, които искат да реформират Партията и спасяват социализма. На "кръглата маса" с опозицията е правилно да седне Желю Желев. Но тези, чиято грижа е да "реформират Партията",
тяхното място е в Конгреса на Партията,    в края на месеца. А пък ако Партията реши те да участвуват на "кръглата маса", то ще    въде от нейно име и за нейната - на Партията    -    задача:    как да    се запази влиянието на БКП. Задачата и грижата на "Кръглата маса" ще бъде само една: как да реформира... държавата - от    самовластническа на демократическо-парламентарна.

II. Задачата на "кръглата маса"

"Представителността" на "опозиционните" участници на "Кръглата маса" ще бъде неизбежно съмнителна. Показахме, че партийците трябва очевидно да не са там. Но там несъмнено трябва да влязат повече хора от провинцията - от обединенията на демократичните сили в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и пр. Също представители на най-очевидно автентичните "опозиционери" - репресираните. Те най-много ще спомогнат да не се отклони "кръглата маса" от задачата си. Която е по същество една едничка: споразумяване със сегашните властници за съставяне на ПРЕХОДНО ПРАВИТЕЛСТВО. Ако властниците ни действително са този път сериозно съгласни да се върши работа, това е пътят: съставяне на ПРЕХОДНО ПРАВИТЕЛСТВО; немедлено ДЕМОНТИРАНЕ НА СИЛОВИЯ АПАРАТ НА ПАРТИЯТА; осигуряване на един ПРЕХОДЕН ПЕРИОД, до изборите, от поне половин година, през който опозиционните сили да могат да се формират; провеждане на ИЗБОРИ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА, така че избраното ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ да е изразител на всички що-годе значителни тежнения в народа.

"Кръглата маса" няма никакво "ПРАВО" да взима "решения". Тя нито е някаква законна институция; нито пък има представителен характер - нито "опозиционните" говорители, нито тези на Партията, ги е избрал народът. "Кръглата маса" е израз на взаимната добра воля от фактически властници и предполагаемата "опозиция" против тях, да се намери и организира изход от едно неконституционно и непредвидено в Конституцята от 1971 г. положение.

Правителството, което тя ще излъчи, няма да е "коалиционно" в строгия смисъл на думата: "опозицията" не е избрана, та да влиза в "коалиция". То ще бъде един неконституционен хибрид за преход към конституционност. Толкова. Да "управлява" в собствения смисъл на думата, то няма да има правомощие, а единствено да осигури - провизорно - хода на държавната машина.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/