12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Информация на МВР

АМВР, Дело № 37, 1987, ф. 1 - оп.12- а.е.823- л. 136


СЕКРЕТНО!    
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 756.. Екз. № 3

.27.7....1987 г.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО: Опит за създаване на паралелна структура на Кабинета на младия писател

 

През март т.г. към комсомолското дружество на Научноизследователския институт за младежта /НИИМ/ при ЦК на ДКМС бил създаден т.нар. литературно-художествен "Клуб 39", поставил си за цел разглеждането на литературни творби на млади писатели до 39-годишна възраст и даващ възможност "свободно да изявяват своите мнения" по въпросите на литературата.

Групата е сформирана на основата на приятелски кррг от няколко обединителни личности, ползужащи се с авторитет, като Владимир Левчев, член на СБП, редактор в ДИ "Народна култура", Иво Петрунов, специалист в НИИМ, Ани Илков, аспирант в СУ "Кл. Охридски", и др.

Досега "Клуб 39" е провел три сбирки първата в НДК "Людмила Живкова" за обсъждане на творчеството на Владимир Левчев; втората в НИИМ, посветена на поета Ани Илков, и третата в комсомолския клуб в двора на Химическия факултет, на която са разгледани стихове на Наталия Андреева, член на Кабинета на младия писател.

В отпечатаните на ксерокс и предварително раздадени свитъци от произведенпя на Илков и Андреева има включени стихотворения със съмнителна художествена стойност, принизена идейно-естетическа насоченост, цинизми и груб натурализъм, за които при обсъждането не са изказани отрицателни мнения.

На сбирките, наред с конкретното обсъждане на произведения от посочените автори, е бил разискван и въпросът за създаване на специално издание за литература, независимо от ДКМС и за на българските писатели, което да им даде възможност да е "борят срещу конюнктурните имена и книги", "нагаждачите" и бездарниците".

Мнението на специалисти литературоведи е, че равговорите в "клуба" показвали социална незрялост и отсъствие на градивна гражданска позиция. Преобладавали песимистично-критикарски , незачитане на старото поколение поети, отричане ролята на творческите съюзи, прекомерно самочувстиие без покритие, обърканост и абстракционизъм. Членовете му се стремели към утвърждаване самосъзнание на "политическа" самостоятелност, прокарване нова линия в поезията като "позиция до реалната младеж" и т.н.

Предлагам Бюрото на ЦК на ДКМС да се запознае по-обстойно и отблизо с дейността на "Клуб 39", след което да реши дали е целесъобразно неговото съществуване.

МИНИСТЪР:

/Д. Стоянов/

 

Отп. в 3 екз.                                                                                                 
№1 - Г. Йорданов                                                                                                         
№2 - Памет
№3 - КД
Размн. в 2 екз.
№4 - Ст. Михайлов
№5 - Ан. Бунджулов
Изп. Н. Пенков
Нап. М. Савова (71)

14.07.1987 г.

(Заб. Омда, под печатния текст написано на ръка: "Разп. в 1 екз. за др. Й. Йотов."

Този Клуб в 1989 г. е вече "Кръг 39" и участва в акции на неформалите и независимите дружества.)