3 август 1992

София, 3 август 1992 година
        Брой 150 /680/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГРУПАТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


По искане на общинските съветници от Зелената партия - София, на 30 юли 1992 г. се състоя среща при председателя на Софийски общински съвет (СОС) Петър Станков. Участие взеха ръководителите на партийните групи и бюрото на съвета.

Срещата се оказа своего рода рекапитулация по работата на органа за местно самоуправление в Софийската голяма община (СГО) за изминалите девет месеца.

Обсъдени бяха взаимоотношенията на СОС с институциите от национално и местно ниво, работата на постоянните комисии, вътрешните организации и проблемите на съвета.

Впечатление прави значителният брой неизпълнени до този момент решения на СОС. СОС е във ваканция до 16 септември 1992 г., когато в навечерието на празника на София ще се състои тържествено заседание. Но някои от комисиите ще продължат своята дейност. Основната работа след почивката ще бъде уточняване на приоритетите в развитието на СГО и изработване на съвместна програма за работата на съвета до края на неговия мандат.

"На плещите ни лежи отговорността за огромната работа, която трябва да извърши първият след близо половин век демократично избран муниципалитет. Имам основание да бъда оптимист", заяви Илчо Савов от Зелената партия.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА КМЕТА НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕМОНТИРАНЕТО НА МАВЗОЛЕЯ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.


ГОСПОДИН ВИДЕНОВ,

Срокът, който с добри чувства и толерантност към Вашата партия дадох в качеството си на кмет на София с писмо, изпратено през месец април 1992 г., за демонтиране на мавзолея на Георги Димитров, изтече на 1 август.

Припомням Ви, че с решение N 5 на протокол N 6 от 25 февруари 1992 г. Столичният общински съвет ми възложи да проведа необходимите процедури за изготвяне на проект и изпълнението му за демонтиране на мавзолея чрез обявяване на търг.

След като още веднъж бъде изяснена законността на изграждане на мавзолея, собствеността на същия и на терена, върху който е построен, ще се преценят възможностите за изпълнение на решението на Столичния общински съвет.

София, 31 юли 1992 г.

КМЕТ НА
       СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА: проф. Ал.Янчулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО Й.


Напоследък средствата за масова информация отделят все по-голямо внимание на дейността на БНБ. Това е обяснимо предвид ролята и мястото на Централната банка в периода на преход. Не са обясними обаче онези публикации, в които обект на необоснована атака са ръководителите на БНБ. Това буди тревога, защото целта на подобни атаки не може да бъде нищо друго, освен разстройване дейността на националната банка с тежки последици за националната икономика.

Типичен пример в този смисъл са публикациите на в. "Подкрепа” от 26 и 27 юли 1992 г. "Експертна ложа в сянка ръководи дейността на държавата” и "Темида мълчи, а ще отговори ли”. Там се поднасят абсурдни факти и се правят произволни алюзии и изводи. Единствената връзка например между Валери Борисов и ръководителя на Правната служба на БНБ е, че последният е също Валери, но Димитров. Поради това и г-н Борисов не е взел никакво участие в работата по Закона за банките и кредитното дело и по Устава на Банковата консолидационна компания.

Относно "нефтената афера за 150 млн. долара” БНБ публикува специално становище, както и резултатите от проверката на международната одиторска фирма, която обяви за напълно коректно изразходването на средствата от транша на Световната банка. Цитираните цифри от Информационния бюлетин на БНБ за временните движения на части от валутния резерв на страната и свързването им с начина на тяхното изразходване при покупката на нефт е съвсем произволно.

Злонамерени и неверни са изводите за съществуването на някакво противопоставяне между отделните ръководители на БНБ, както и между БНБ и КТ "Подкрепа".

Българската народна банка не се обявява против критиките на нейната дейност в средствата за масово осведомяване, но би искала те да бъдат коректни и да почиват на коректни факти и доказани изводи.

София, 30 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НОВИЯ СВЕТИ СИНОД ЗА СЪСТОЯЛИЯ СЕ СЪД НА СВЕТИЯ СИНОД НАЧЕЛО С ПАТРИАРХ МАКСИМ (22 ЮЛИ 1992 Г.)


На 28 юли 1992 г. Сливенският митрополит Йоаникий оттегли подписа си, сложен под осъждането на синода с наместник-председател митрополит Пимен. Епископ Герасим и самия митрополит Йоаникий пишат, че подписът е бил изтръгнат с голям натиск, груби оскърбления и заплахи за низвержения. Така че т.нар. църковен съд - архиерейски събор на дядо Максим, се оказа твърде стеснен поради неучастие в него на 5-ма архиереи: Геласим, Йоан, Симеон, Иларион и Йоаникий!

Излезе наяве, че е била фалшифицирана и т.нар. съдебна процедура. Обявявайки Христофор Събев само за йеромонах, т.нар. съд на Максим решава около обяд на 22 юли 1992 г. да не го съди, а да прехвърли делото му към епархийски съд и оповестява това чрез средствата за масова информация. Няколко часа след приключване на заседанието си спомнят, че клирикът Христофор като йеромонах се е числял последно към Търновската епархия и че Търновски епархийски съд трябва да го съди и затова пускат подписка, противоречаща на предишното решение. Без заседание и без каквато и да е процедура го обявават за отлъчен.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, ПРИЕТ НА ВТОРИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС (31 ЯНУАРИ 1991 Г. - СОФИЯ).


Г л а в а II
ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА. ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 4. В съюза може да членува всеки генерал, адмирал, офицер и сержант (в т.ч. мл.сержант) от запаса (МО, МВР, СВ и ВМТ) независимо от неговата политическа принадлежност и вероизповедание, който приема устава на съюза, членува в едно от неговите дружества, плаща членски внос и работи за постигане на целите и задачите на организацията.

Генерали и офицери, по чиято заповед са репресирани военни кадри, както и тези, които са съдени за злоупотреби, не спазват законите и порядките в страната, имат прояви, с които уронват престижа и достойнството на членовете на съюза, не се приемат за негови членове.

Чл. 5. Всеки член на съюза има право:

а) да избира и да бъде избиран в ръководните органи на съюза;
б) да участва в подготовката и провеждането на мероприятия, осигуряващи постигането на целите и задачите на съюза;
в) да участва в изработването на отношението на съюза към проблемите, касаещи неговия характер, цели и задачи;
г) да участва в контрола за дейността на съюза, да критикува слабостите и грешките както на редовните членове на съюза, така и на ръководните органи;
д) да получава информация в рамките на изискванията на устава, да ползва материалната база на съюза.

Чл. 6. Всеки член на съюза е длъжен:

а) да посещава редовно дружествените събрания и да участва активно в живота на дружеството;
б) да участва активно в мероприятията, провеждани от държавни или други органи и от съюза, целящи постигането на целите и задачите на съюза;
в) да спазва законите и порядките в страната и обществото и да не допуска прояви и действия, уронващи престижа и достойнството на офицера и сержанта от запаса;
г) да работи активно и способства за патриотичното възпитание на младежта и народа, за почитане паметта на доблестните воини, за защита единството на народа и целостта на държавата;
д) да поддържа и повишава своята и на членовете на съюза професионална подготовка и постоянна готовност за изпълнение на своя върховен дълг - защитата на Родината.

Чл. 7. Приемането на членове на съюза става индивидуално въз основа на молба до дружеството, в което иска да членува. Съюзът може да бъде напуснат по собствено желание или членуващият да бъде освободен по решение на дружеството при наличие на прояви, несъвместими с членството в съюза.

Г л а в а   III
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА СЪЮЗА

Чл. 8. Висш орган на съюза е конгресът, който се свиква един път на три години. Делегатите на конгреса се избират с явно гласуване. За избран се счита този, който е получил повече от петдесет процента от гласовете. Делегатите за конгреса се избират от столичната, регионалните и общинските конференции и запазват пълномощията си до избора на делегати за следващия конгрес.

Редовен конгрес се свиква по решение на Централния съвет, а извънреден - по негова инициатива или по искане на не по-малко от една трета от членовете на съюза.

Чл. 9. В периода между конгресите съюзът се ръководи от Централен съвет в състав до 41 души. Централният съвет се избира на конгреса с тайно или явно гласуване. Той от своя страна избира бюро от 7-9 души, заместник-председател и секретар на съвета.

Чл. 10. Председателят на Централния съвет се избира от Централния съвет с тайно или явно гласуване между няколко кандидатури за не повече от два последователни мандата.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


116. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ


След като Българската социалдемократическа партия се включи в създаването на СДС-център и след изключването на Иван Пушкаров група членове на БСДП, несъгласни с тези действия, се отделят и създават Социалдемократическа партия. Датата на учредяване е 14 април 1992 г. Член е на СДС.

В Народното събрание има 11 депутати, един от тях е министър в правителството - Александър Александров.

Ръководен орган е Изпълнителното бюро с председател Иван Куртев.

Адрес за контакти:
София, ул. "Врабча" N 10, ет. 2. тел. 65-73-90 и 65-74-13.

/Пресслужба "Куриер"/


10:55:32    
03.08.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!