Промените в селското стопанство след 10 ноември 1980 г.

1980

1. Алчев, Трайко

Икономически проблеми на качеството на продукцията [в селското стопанство]. Пловдив, ВСИ В. Коларов, 1980. 121 с.

2. Аначков, Васил А. Организация на социалистическото аграрно-промишлено производство. С., ВИИ К. Маркс, 1980. 426 с.

3. Атич, Слободан и др.

Постижения на селското стопанство и хранене на населението в света и у нас. [Изследване]. С., Инст. по икономика и организация на сел. стопанство, 1980. 311 с.

4. Божинов, Тодор. Управлението на селското стопанство на икономическа основа. С., Инст. за соц. управл. при ЦК на БКП, 1980.

5. Бозукова, Лиляна К. Планиране на социалистическото селско стопанство / Лиляна Кирилова Бозукова. – София ВИИ К. Маркс, 1980. – 346 с.

6. Висш селскостоп. инст. „В. Коларов” – Пловдив. Науч.-изслед. сектор

Научно-технически разработки и постижения, предлагани за внедряване в селското стопанство. Пловдив, 1980. 57 с.

7. Герганов, Георги

Новият икономически механизъм и вътрешната стопанска сметка в селскостопанските организации : Докл. / Георги Герганов. – Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1980. – 14 с.

8. Грозев, Ив.

Програма за изучаване социалистическа организация на труда в селското стопанство. За парт. унив. и школи, теорет. семинари и курсове. за школи по основи на марксизма-ленинизма. За нач. школи. (С.) Партиздат, 1980. 47 с.

9. Костадинов, Йордан. Социално-икономически проблеми на аграрно-промишлената интеграция. [С.] Профиздат 1980. 172 с.

10. Кънчев, Иван и др.

Практическо ръководство по организация на основните селскостопански отрасли. С., ВИИ К. Маркс [1980]. 80 с.

11. Мирчев, Мирчо А. Селскостопанска ергономия и социалистическа организация на труда. София, ЦНТИИ, 1980. 671 с.

12. Моделиране развитието на производството на АПК. С., Инст. за соц. управл. при ЦК на БКП, 1980. 244 с.

13. Обмяна на положителен опит. Доклади и съдокл. от обучението на парт. и селскостоп. кадри на семинара през м. дек. 1979 г. Толбухин, ОК на БКП и др., 1980. 68 с.

14. Петров, Кръстю

Последователното прилагане на икономическия подход и усъвършенствуването на социалистическата организация на труда и селското стопанство – главна задача на сдружените земеделци. Материали за просв. събрания в земед. дружби. С., БЗНС, 1980. 20 с.

15. Проблеми на научно-техническия прогрес, челния опит и бригадната организация на труда в селското стопанство. <Материали от науч. – практ. конф., проведена на 18-19 февр. 1980 г.> [в Благоевград]. (Състав. Кирил Танчев). Ч. 1-4. Благоевград, ОК на БКП и др., 1980.

16. Профсъюз на работниците от сел. стопанство и хран. промишленост. Пленум, VI. София, 1979.

Доклад [и изказвания] пред..., състоял се на 13 декември 1979 година. [С., 1980]. 66 с.

17. Савова, Диана С. Специализация и концентрация на производството в аграрно-промишлените организации и предприятия. С., ЦНТИИ, 1980. 73 с.

18. Система за управление качеството на продукцията в аграрно-промишленото производство. (Отг. ред. Филип Байлов). С., Партиздат, 1980. 204 с.

19. Социалистическата организация на труда в селското стопанство. (състав. и отг. ред. Иван Грозев). [2 изд.]. С., Партиздат, 1980. 360 с.

20. Станкович, Стоян

Постиженията на науката и челния опит в практиката на НПК и АПК : Материали от подвижен семинар с парт. и стоп. ръководители на Пловдивски окръг.: Юли 1980 г. / Стоян Станкович. – Пловдив : ОК на БКП; Окр. аграрно-пром. съюз, 1980. – 40 с.

21. Тошев, Алипия

Чековата форма на контрол на производствените разходи в селскостопанските организации : [Ръководство] / Алипия Тошев. – София : Земиздат, 1980 (Перник : печ. В. Андреев). - 24 с.

22. Трифонов, Петко. Демократическият централизъм в управлението на селското стопанство. С., Земиздат 1980. 60с.

23. Указания № 4/12-IX-1980 г. за заплащане на труда в селското стопанство. С., Нац. аграро-пром. съюз и др., 1980. 194 с.

24. Усъвършенствуване организацията на аграрно-промишленото производство. С., Земиздат 1980. 172 с.

25. Централен кооперативен съюз. [Юбилейни материали по повод 90 год. на ЦКС]. [С., ЦКС, 1980]. 14 с.

26. Челни постижения в селското стопанство на Кърджалийски окръг. [Сб. материали]. Кърджали, ОК на БКП и др., 1980. 44 с.

 

1981

27. Аграрната политика на БКП на съвременния етап / Атанас Танов и др. ; Състав. Атанас Танов ; Под. отг. ред. на Атанас Танов, Васил Мишев. – София : Земиздат, 1981. – 212 с.

28. Аграрно-промишлените комплекси в НРБ през 1975-1980 година : Основни показатели – София, НАПС, 1981. – 76 с.

29. Божков, Цвятко. Проблеми на научно-техническия прогрес в Националния аграрно-промишлен комплекс. – София : ЦНТИИ, 1981. - 180 с.

30. БКП. ЦК

За увеличаване на селскостопанското производство и повишаване на неговата ефективност: Постановление № 68 от 12 дек. 1980. ; За нов подем в производството на зърно и за неговото ефективно използуване : Постановление № 73 от 19 дек. 1980 г. / ЦК на БКП ; Министерски съвет. – София : Партиздат, 1981. – 32 с.

31. Бригадна организация на труда в селското стопанство. М. Пеев и др. София, Земиздат, 1981. 176 с.

32. Декова, Петранка. Проблеми на управлението на инвестиционния процес в селското стопанство. София, АОНСУ при ЦК на БКП, 1981. 32 с.

33. Захариев, Максим. Основни насоки в развитието на аграрно-промишлената интеграция. София, АОНСУ при ЦК на БКП, 1981. 61 с.

34. Каменов, Серафим Ив. Основният икономически закон на социализма и възпроизводството на работна сила в аграрно-промишлените комлекси на НРБ Серафим Иванов Каменов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1981. – 48 с.

35. Махлебашиев, Иван. Финансиране и кредитиране на селскостопанските организации в системата на Националния аграрно-промишлен съюз. София, АОНСУ при ЦК на БКП, 1981. 42 с.

36. Методически указания за разработване на инженерни проекти за нова бригадна организация на труда в селскостопанските организации. – София : ЦС на НАПС, 1981. – 53 с.

37. Механизмът на цените на средствата за производство и услугите в НАПС. Б. Сивенов и др. София, Земиздат, 1981. 187 с.

38. Мишев, Васил. Икономическият механизъм и икономическият подход в управлението на селското стопанство : [Ръководство]. – София : Земиздат, 1981. – 151 с.

39. Пенчев, Георги

Ескперименталните бригади – нов етап в развитието [на] социалистическата бригадна организация на труда в селското стопанство : Докл. на среща на бюрото на ОК на БКП с механизаторите и ръководствата на експерим. бригади, Русе, 20. III. 1981 г. / Георги Пенчев. – Русе : ОК на БКП, 1981 г. – 17 с.

40. Петров, Кръстьо

Бригадната организация на труда в селското стопанство на качествено нов етап / Кръстьо Петров. – София, Партиздат, 1981. – 32 с.

41. Примерен устав на междукооперативно предприятие (организация) : Приет на IX конгрес на ЦКС, ноем. 1981 г. – [София]: ЦКС, 1981. – 14 с.

42. Профсъюз на работниците от сел. стопанство и хран. промишленост. ЦК. Пленум, VIII. София. 1981

Работата и задачите на профсъюзните органи и организации в селското стопанство и хранителната промишленост за въвеждане на новата бригадна организация на труда : Материали от ..., състоял се на 5 февр. 1981 г. / Централен комитет на Профсъюза на работниците от селското стопанство и хранителната промишленост. – [София] : ЦК на Профсъюза на работниците от сел. стопанство и хран. промишленост, 1981. – 66 с.

43. Профсъюзната дейност при сменния режим на работа [в селското стопанство и хранителната промишленост] : [Сб. материали] / Състав. Борис Кирилов. – София : Профиздат, 1981. – 51 с.

44. Работата и задачите на профсъюзните органи и организации в селското стопанство и хранителната промишленост за въвеждане на новата бригадна организация на труда : Материали от ..., състоял се на 5 февр. 1981 г. / Централен комитет на Профсъюза на работниците от селското стопанство и хранителната промишленост. – [София] : ЦК на Профсъюза на работниците от сел. стопанство и хран. промишленост, 1981. – 66 с.

45. Савова, Диана и др. Усъвършенстване на планирането и стимулирането на селскостопанското производство / Диана С. Савова, Янка П. Славова. – София : ЦНТИИ, 1981. – 64 с.

46. Симпозиум на тема „Икон. проблеми на аграрно-пром. интеграция в НРБ”. Пловдив. 1981

Симпозиум на тема „Икономически проблеми на аграрно-промишлената интеграция в НРБ”: Програма и рез. : 1-2 окт. 1981 г. / Симпозиум на тема „Икономически проблеми на аграрно-промишлената интеграция в НРБ”. – София : НТС в България и др., 1981. – 27 с.

47. Шатеров, Миладин. Социалистическото съревнование в селското стопанство в условията на икономическия подход. София, Земиздат, 1981. 98 с.

48. Шпатов, Иван. Ефективност на производството в Националния аграрно-промишлен комплекс : Проблеми на теорията и практиката. [София], Профиздат, 1981. 151 с.

 

1982

49. Аграрно-промишлените комплекси в НРБ през 1975-1981 година : (Осн. показатели) / Ред. Иван Бочев, Васил Петков. – София, НАПС, 1982. – 68 с.

50. Ангелов, Димо. Проблеми на рационалното използване на земята, техниката, материалите и суровините в селското стопанство. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1982. – 54 с.

51. Атанасова-Петрова, Мария М. Прогнозиране развитието на селското стопанство и хранителната промишленост. – София : ЦНТИИ, 1982. – 54 с.

52. Байлов, Филип и др.

Типова методика за разработване и внедряване на комплексни системи за управление на качеството на продукцията / Филип Байлов, Гинка Панайотова, Ангел Мишков. – София : ЦК на Профсъюза на работниците от сел. стопанство и хран. промишленост, 1982. – 52 с.

53. Грозев, Ив. и др.

Програма за изучаване организация и интензификация на селскостопанското производство : За парт. унив. и школи, теорет. семинари и курсове : За школи по основи на марксизма-ленинизма : За науч. школи и лектории / Ив. Грозев, Т. Пенев ; Ред. М. В. Манев. – София : Партиздат, 1982 (Ст. Загора : печ. М. Станев). – 47 с.

54. Захариев, Максим. Проблеми на икономическите отношения на АПК при реализацията на продукцията / Максим Захариев. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1982. – 30 с.

55. Икономико-математическо моделиране в икономиката и управлението на аграрно-промишленото производство : (Съкр. изд.). – [Силистра : АПК, 1982]. – 103 с.

56. Икономически анализ на дейността на селскостопанските предприятия / Христо Дочев и др. София : Земиздат, 1982. – 147 с.

57. Министерски съвет

Наредба за специфични правила на икономическия механизъм в селското стопанство / Министерски съвет. – София : Министерски съвет, 1982. – 43 с.

58. Научно-практическа конф. на тема „Повишаване ролята на профсъюзните органи и организации в развитието на аграрните трудови колективи”. София. 1981

Научно-практическа конференция на тема „Повишаване ролята на профсъюзните органи и организации в развитието на аграрните трудови колективи”, 15-16 дек. 1981 г. : Материали / Състав. Н. Нанова и др. – София : ЦК на профсъюза на работниците от сел. стопанство и хран. промишленост ; НИИ по профсъюзни проблеми Г. Димитров при ЦС на БПС, 1982. – 363 с.

59. Научно-техническата информация – двигател на научно-техническия прогрес в селското стопанство и хранителната промишленост : Материали от Юбилейната науч.-техн. сес. по случай 20 год. от създаването на ЦНТИИ, София, 9 окт. 1981 г. – София, НАПС и др., 1982 – 154 с.

60. Научно-техническият прогрес в селското стопанство / В. Хинковски и др. ; Под отг. ред. на Н. Палагачев. – София : Земиздат, 1982. – 268 с.

61. Общи показатели за състоянието на селскостопанското производство в избрани страни . – София : НАПС, 1982. – 103 с.

62. Организация и интензификация на селскостопанското производство : За системата на парт. просв. и икон. образование / Ангел Бобоков и др. ; Състав. и ред. Иван Грозев (отг. ред.), Тодор Пенев. – София : Партиздат, 1982. – 408 с.

63. Основни показатели за развитие на селското стопанство (1960-1981) : [Статист. данни] / Ред. Иван Бочев, Васил Петков. – София : НАПС, 1982. – 124 с.

64. Петров, Кръстьо

Личното стопанство в Народна република България / Кръстьо Петров. – София : Партиздат, 1982. – 40 с.

65. Правилник за устройството и дейността на централните органи за управление и контрол на Националния аграрно-промишлен съюз. – София : НАПС, 1982. – 48 с.

66. Примерен устав на Окръжен кооперативен съюз : Изменен и доп. от IX конгр. на ЦКС – ноем. 1981 г. – [София] : ЦКС, [1982]. – 26 с.

67. Проблеми на научно-техническия прогрес в селското стопанство : Реф. сб. / Ред. колегия К. Лозанов (отг. ред.) и др. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1982. – 77 с.

Ред. колегия Анастасия Грозева (отг. ред.) и др. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1982. – 125 с.

68. Развитие и постижения на селскостопанската наука : Докл. от науч. сес., посветена на 1300 г. от основаването на бълг. държава и 100 г. от основаването на селскостоп. наука / Под ред. на Г. Стайков. – Пловдив : Съюз на науч. работници, 1982. – 128 с.

69. Трифонов, Никола Ал. Комплексна система за повишаване ефективността на производството в селското стопанство и хранителната промишленост. – София : ЦНТИИ, 1982. – 48 с.

70. Форми на организация на труда в селското стопанство / Димо Ангелов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1982. – 32 с.

71. Централен кооп. съюз

Устав на Централния кооперативен съюз : Изменен и доп. от IX конгр. на ЦКС, ноем. 1981 г. – София : ЦКС, 1982. – 31 с.

72. Челният опит – масова практика /Ред. Атанас Радойнов. – Бургас : АПК, 1982. – 64 с.

 

1983

73. Алчев, Трайко К.

Икономически проблеми на стандартизацията [в селското стопанство] / Трайко Кирилов Алчев. – Пловдив : ВСИ В. Коларов, 1983. – 138 с.

74. Байлов, Филип и др.

Общи и специфични заводски нормали за разработване и внедряване на комплексната система за управление на качеството на селскостопанската продукция – инструментариум / Филип Байлов, Гинка Панайотова, Ангел Шишков. – София : НАПС, 1983. – 100 с.

75. Бобев, Божидар

Аграрната политика на БКП на съвременния етап : Развитието на селското стопанство и отбраната на страната / Божидар Бобев. – София : Воен. изд., 1983. – 32 с.

76. Бригадата – школа за възпитание : Из опита на бригадите от нов тип в сел. стопанство / Състав. Иван Захариев. – София : Партиздат, 1983. – 204 с.

77. Георгиева, Станка

Априлският пленум на партията и ускорената интензификация на селското стопанство / Станка Георгиева. – София : Нар. младеж, 1983. – 64 с.

78. Дулевска, Гинка Н. Икономическият механизъм при аграрно-промишленото интегриране / Гинка Начева Дулевска. – София : ЦНТИИ, 1983. – 59 с.

79. Из опита на внедряването на бригадната организация на труда в селското стопанство : [Сб. материали от семинар, проведен на 11-12 ян. 1983 г. в Разград]. – Разград : ОК на БКП, 1983. – 85 с.

80. Йорданов, Съби. Проблеми на внедряването и използването на съвременни технически средства в управлението на селското стопанство / Съби Йорданов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1983. – 44 с.

81. Костадинов, Георги Ив. и др. Икономически справочник на ръководителя на бригадата в селското стопанство / Георги Костадинов , Георги Трендафилов. – София : Земиздат, 1983. – 190 с.

82. Марчев, Бано М. и др. Организационно устройство на поделенията на АПК / Бано Марчев, Видю Видев. – София : Земиздат, 1983. – 139 с.

83. Методика за цялото земеустрояване на аграрно-промишлените комлекси и на други селскостопански организации / Мичо Мичев и др. – София : НАПС, 1983. – 217 с.

84. Научно-техническа конф. с междунар. участие на тема „Задачи на земеустройството при концентрация и специализация на сел. стопанство”. Плевен. 1983

Научно-техническа конференция с международно участие на тема „Задачи на земеустройството при концентрация и специализация на селското стопанство”, Плевен, 14-15 окт. 1983 г. : Рез. [на докл.]. – София : НТС и др., 1983. – 20 с.

85. Петков, Александър

За по-пълно и повсеместно внедряване на икономическия подход и научно-техническите постижения в селското стопанство и хранителната промишленост : Докл. пред Нац. съвещание, организирано от Секториата на ЦК на БКП и Минист. съвет на НРБ. София. 29 ноем. 1983 / Александър Петков. – София : НАПС, 1983. – 42 с.

86. Петров, К.

Аграрната политика на БКП на съвременния етап ; Интензификацията на селското стопанство; Икономическият механизъм в селското стопанство / К. Петров. – София : ПП на БЗНС, 1983. – 66 с.

87. Планиране на селскостопанското производство / И. Луцов и др. ; Под отг. ред. на Иван Луцов. – София : Земиздат, 1983. – 199 с.

88. Тенденции в търговията със селскостопански продукти в Европа през последните години : [По материали от състоялата се в Женева през март 1982 г. 33-та сес. на К-та по сел. стопанство към Икон. комисия за Европа на ООН] / Прев. и обраб. Славейка Мерджанска и др. – София : НАПС, 1983. – 290 с.

89. Трендафилов, Рангел

Повишаване качеството на селскостопанското производство – основна задача : Материал за лекции, беседи и докл. / Рангел Трендафилов. – София : Д-во за разпространение на науч. знания Г. Кирков, 1983. – 12 с.

90. Трифонов, Петко и др. Управленски решения и организация на тяхното изпълнение в селското стопанство / Петко Трифонов, Христо Христов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1983. – 31 с.

 

1984

91. Апостолов, Никола и др. Интензификация на селскостопанското производство и опазване на околната среда / Никола Апостолов, Найден Найденов. – София : ЦНТИИ, 1984. – 112 с.

92. Атанасова, Блага

Стратегически направления в селското стопанство : Техн. превъоръжаване на сел. стопанство и привеждането му на пром. основа : Препоръч. библиогр. / Състав. Блага Атанасова. – Враца : Окр. библ. Хр. Ботев, 1984. – 19 с.

93. Болашиков, Емил. Стопанската и вътрешностопанската сметка в АПК и техните поделения / Емил Болашиков. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1984. – 35 с.

94. Боюклиев, Борис. Проблеми на новия тип бригадна организация на труда в аграрно-промишлените комплекси / Борис Боюклиев ; Ред. кол. Камен Лозанов – отг. ред. и др. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1984. – 54 с.

95. България. Закони и др. п.

Закон за опазване на селскостопанското имущество. – София : НАПС, 1984. – 22 с.

96. България. Минист. съвет

Наредба за специфични правила на икономическия механизъм в селското стопанство. – София : Минист. съвет, 1984. – 55 с.

97. Гергов, Георги. Териториална структура на селското стопанство в България / Георги Гергов. – София : Наука и изкуство, 1984. – 219 с.

98. Грозев, Ив. и др.

Организация и интензификация на селскостопанското производство / Ив. Грозев, Т. Пенев ; Ред. М. В. Манева. – София : Партиздат, 1984. – 58 с.

99. Денев, Асен Г. Работната сила в условията на ускорената интензификация на селското стопанство и повсеместната интелектуализация на труда / Асен Георгиев Денев. – София : ЦНТИИ, 1984. – 51 с.

100. За ефективна организаторска и политическа работа за срочното и качествено извършване на лятната и есенната селскостопански кампании : Материал за провеждане на парт. събрания на първ. парт. орг. в сел. стопанство. – София : Соф. ОК на БКП, 1984. – 8 с.

101. Интензификация и икономическа ефективност на селскостопанското производство на НПЛВК [Научно-производствен лозаро-винарски комплекс] „Акад. Н. Неделчев” – гр. Септември за периода 1981-1983 г. / Цв. Петков и др. – Пловдив : ВСИ В. Коларов, 1984. – 56 с.

102. Кооперацията и аграрните преобразувания в България : [Сб. мателиали от] Междунар. кооп. семинар на тема : “Ролята на бълг. кооп. и нейния принос в осъществяване на аграр. реформа в НРБ”, София, 14-16, VІ. 1983 г. / Отг. ред. Иван Луцов ; Състав. Михаил Докторов. – София : София-прес, 1984. – 316 с.

103. Куминев, Христо. Актуални проблеми на социалистическата организация на труда в селското стопанство [в България] / Христо Куминев. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1984. – 43 с.

104. Макавеев, Александър. Прилагане на стопанската и вътрешната стопанска сметка в селското стопанство в условията на действуващия икономически механизъм / Александър Макавеев. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1984. – 44 с. : с табл.

105. Методически указания за образуване и разпределение на общия доход в стопанските организации и поделения със селскостопанска дейност. – София : ЦС на НАПС, 1984. – 63 с.

106. Мишев, Васил. Стоково-паричните отношения в социалистическото селско стопанство / Васил Мишев. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1984. – 47 с.

107. Младенова, Мимоза М. Насоки на специализацията и концентрацията на производството в условията на съвременната аграрно-промишлена интеграция / Мимоза Маринова Младенова. – София : ЦНТИИ, 1984. – 58 с.

108. Наредба за създаването и дейността на помощните стопанства към предприятия, организации и учреждения. – София : ЦС на БПС и др., 1984. – 35 с.

109. Основни показатели за развитие на селското стопанство 1960-1983 / ред. Васил Петкв и др. – София : НАПС, 1984. – 124 с.

110 .Пандов, Тодор

Четиридесет години българското селско стопанство по пътя на неспирния възход и всестранния подем / Тодор Пандов. – София : Д-во за разпространение на науч. знания Г. Кирков, 1984. – 31 с.

111. Петров, Кръстьо

Акордната система за заплащане на труда – основна форма за обвързване на трудовото възнаграждение с крайните производствени и икономически резултати / Кръстьо Петров. – София : Партиздат, 1984. – 32 с.

112. Последователно прилагане на усъвършенствувания механизъм в селското стопанство : [Сб. статии] / Под ред. на И. Грозев. – София : НАПС, 1984 . – 102

Съдържа: По някои актуални проблеми на организацията и управлението на аграрно-промишленото производство / Ал. Петков. Новите положения на икономическия механизъм на селското стопанство / В. Манахилов. Усъвършенствуването на планирането – важно условие за последователно прилагане на новия икономически подход / К. Малинов. Стопанската сметка и самоиздръжката на селскостопанските организации / Т. Марков. Усъвършенствуване на бригадната стопанска сметка и на акордните системи на работна заплата / Ив. Грозев. Еправление на качеството на селскостопанската продукция / Н. Палагачев

113. Проблеми на интензификацията на селскостопанското производство. – София : НАПС; СА, 1984. – 166 с.

114. Роснева, Лалка П. и др. Социалните изменения в селското стопанство – резултат от научно-техническата революция / Лалка П. Роснева, Стоянка Н. Маркова. – София : ЦНТИИ, 1984. – 52 с.

115. Стамболийски, Кирил. Организация на трудовите процеси в селското стопанство / Кирил Стамболийски. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1983 [кор. 1984]. – 42 с.

116. Съвещание на ръководители на науч.-техн. съюзи по сел. сопанство в социалист. страни, VIII. София. 1984

Осмо съвещание на ръководители на научно-техническите съюзи по селско стопанство в социалистическите страни, София, 31. V. 1984 г. : Докл. на участниците в съвещанието. – София : НТС, 1984. – 91 с.

117. Творческо развитие и обогатяване на априлската аграрна политика на партията : [Сб. статии] / Науч. ред. Йордан Зарчев ; Състав. Христо Христов. – София : БЗНС, 1983. – 131 с.

Съдържа: По-нататъшната интензификация на селското стопанство и развитието на неговата материално-техническа база / Д. Владов. Икономическият подход – активен фактор за повсеместна интензификация и развитие на селскостопанското производство / Ив. Луцов. Развитие и усъвършенстване на социалистическата собственост / Ив. Костов. Разширяване на демокрацията в управлението на селското стопанство / Ив. Грозев. За някои противоречия в развитието на социалистическото селско стопанство и пътищата за тяхното преодоляване / Б. Манов. Новите теоретични разработки на другаря Тодор Живков и задачите на дружбите и сдружените земеделци за изпълнението решенията на Дванадесетия конгрес на БКП и Тридесет и четвъртия конгрес на БЗНС / Т. Зарчев, Хр. Христов

118. Указания за прилагане на акорда в селското стопанство. – София : К-т по труда и соц. дело ; ЦС на НАПС, 1984. – 60 с.

119. Христов, Христо Йорданов. Организация на управленския труд в АПК и НПО / Христо Йорданов Христов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1984. – 34 с.

120. Христозов, Христоз В.

Ролята на личните спомагателни стопанства на населението за самозадоволяване на селищните системи / Христоз В. Христозов. – София : НАПС, 1984. – 68 с.

 

1985

121. Бозукова, Лиляна К.

Актуални проблеми на планирането на селскостопанското производство / Лиляна К. Бозукова. – София : ВИИ К. Маркс, 1985. – 144 с.

122. Боюклиев, Борис Тр. Икономически и организационни проблеми на използването на работното време в селското стопанство / Борис Боюклиев. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1985. – 42 с. : с табл.

123. Бригадната стопанска сметка в селското стопанство / И. Грозев и др. Под ред. на И. Грозев, И. Кънчев. – София : Земиздат, 1985. – 155 с.

124. Временен правилник за управление и контрол на качеството на продукцията в системата на Националния аграрно-промишлен съюз. – София : ЦС на НАПС, 1985. – 36 с.

125. Градска науч.- практ. конф. „Интензификацията на селскостоп. производство – младежки дълг и отговорност”. София. 1984

Градска научно-практическа конференция „Интензификацията на селскостопанското производство – младежки дълг и отговорност”, 31 май – 1 юни 1984 г. : [Докл. за] програмиране на добивите. - Н. Пушкаров, 1985. – 262 с.

126. Живков, Тодор. Аграрната политика на Българската комунистическа партия : Докл., речи, статии, лекции и изказвания : В 2 т. / Тодор Живков. – София : Партиздат, 1985

127. Иванов, Костадин. Въпроси на самоиздръжката на селското стопанство при икономическия подход и неговия механизъм / Костадин Иванов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1985. – 43 с.

128. Йорданов, Съби. Научно-техническият прогрес в управлението на селското стопанство / Съби Йорданов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1985. – 55 с.

Т. 1. – 656 с.

Т. 2. – 696 с.

129. Национален аграр.-пром. съюз

Устав на националния аграрно-промишлен съюз : Обнародван в Д. в. бр. 41 от 1979 г.; Изменен и доп. в бр. 38 от 1985 г. – София : Земиздат, 1985. – 36 с.

130. Основни показатели за развитието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, 1975-1984 : [Статист. данни] / Ред. Любен Свиленски и др. – София : НАПС, 1985. – 112 с.

131. [Петдесет] 50 години Институт по икономика и организация на селското стопанство 1935-1985 : Сб. материали / Ред. кол. Кр. Брусарски и др. – София : СА, 1985. – 252 с.

132. Тошев, Емил Г.

Въпроси за контрола в селскостопанските организации на НАПС / Емил Г. Тошев, Георги И. Думанов. – София : ВИИ К. Маркс, 1985. – 173 с.

133. Управление на Националния аграрно-промишлен съюз / А. Петков и др. ; Под отг. ред. на Васил Мишев. – София : Земиздат, 1985. – 195 с.

134. Цанов, Васил. За интензивно и устойчиво развитие на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост въз основата на върховите постижения на научно-техническия прогрес : Докл. пред пленума на ЦК на БКП, състоял се на 18 и 19 март 1985 г. / Васил Цанов. – София : Партиздат, 1985. – 95 с.

135. Шишков, Ангел Т.

Аграрно-промишлени производствени отношения / Ангел Томов Шишков. – София : СА, 1985. – 223 с.

136. Шишков, Ангел Т.

Икономическият механизъм в аграрно-промишленото производство и изкупуването на продукцията – проблеми, теория и практика : [Ч. 1] - / Ангел Томов Шишков. – София : СА, 1985 - .

Ч.1

Ч. 2. – 1985. – 233 с.

 

1986

137. Вълчев, Никола К. Производствените връзки в аграрно-промишлената област / Никола Вълчев. – София : БАН, 1986. – 184 с.

138. Иванов, Стойно. Организационно-икономически въпроси на качеството на селскостопанската продукция / Стойно Иванов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1986. – 49 с.

139. Интензификацията – главно направление в развитието на селското стопанство : Препоръч. библиогр. указ. / Състав. Румяна Пейчева. – Плевен : Окр. библ. Хр. Смирненски, 1986. – 15 с.

 

1987

140. Акордът в селското стопанство / И. Грозев и др. ; Състав. И. Грозев, И. Драганова. – София : Земиздат, 1987. – 120 с.

141. Генчев, Йордан

Наръчник за планиране в Аграрно-промишлените комплекси и бригадите / Състав. Йордан Генчев – Толбухин : Окр. аграрно-пром. съюз, 1987. – 106 с.

142. Динов, Дино и др.

Аграрната политика на партията през деветата петилетка / Дино Динов, Слободан Атич. – София : Инст. за пропаганда на маарксизма-ленинизма при Соф. ГК на БКП, 1987. – 28 с.

143. За интензивното развитие на селското стопанство чрез технологично обвовяване и внедряване на научнотехническите постижения. – Михайловград : ОК на БКП, 1987. – 159 с.

144. За качествено нов етап в развитието на селското стопанство. – София : ЦК на БКП ; Минист. съвет на НРБ, 1987. – 33 с.

145. За усъвършенстване на системата за самозадоволяване на населението със селскостопански продукти. – София : Минист. съвет ; НС ОФ, 1987. – 36 с.

146. Иванов, Стойно. Управление на научно-техническия прогрес в интегрираните предприятия от селското стопанство / Стойно Иванов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1987. – 41 с.

147. Интензификация и научно-технически прогрес в селското стопанство / Атанас Ганев и др. ; Под отг. ред. на Атанас Ганев. – София : Земиздат, 1987. – 200 с.

148. Национален аграр.-пром. съюз

Устав на Националния аграрно - промишлен съюз : Проект ; Примерен устав на Аграрно-промишлен комплекс : Проект ; Примерен устав на бригадата в селското стопанство : Проект – София : НАПС, 1987. – 64 с.

149. Панайотова, Гинка П. Икономически лостове за стимулиране на качеството на селскостопанската дейност / Гинка Петкова Панайотова. – София : ЦНТИИ, 1987. – 62 с.

150. Петров, Кръстю. Аграрната политика на партията през деветата петилетка / Кръстю Петров. – София : Партиздат, 1987. – 32 с.

151. Състояние и перспективи за развитие на селското стопанство чрез технологично обновяване и внедряване на научно-техническите постижения. – Михайловград : ОК на БКП, 1987. – 158 с.

152. Танов, Атанас

Икономически проблеми на научно-техническия прогрес в селското стопанство / Атанас Танов. – София : Републ. съвет на д-во за разпространение на научни знания Г. Кирков, 1987. – 40 с.

153. Усъвършенстване на икономическия механизъм в селското стопанство / Лиляна Бозукова и др. ; Ред кол. Иван Грозев ; Отг. ред. Емил Болашиков. – София : ВИИ К. Маркс, 1987. – 196 с.

154. Централен кооп. съюз

Устави на кооперативните организации : Проект. – София : [ЦКС], 1987. – 127 с.

155. Централен кооп. съюз. Конгр. , X. 1987

За преустройство и по-нататъшно развитие на кооперативното движение у нас и отчет на Управителния съвет пред десетия конгрес на Централния кооперативен съюз. – София : [ЦКС], 1987. – 152 с.

156. Цолов, Йордан

Научно-техническият прогрес и себестойността на селскостопанската продукция / Йордан Цолов. – София : Окр. Аграр.-пром. Съюз, 1987. – 63 с.

 

1988

157. Ганев, Атанас и др.

Усъвършенствуване структурата на НАПК на НРБ в условията на интензификацията и социалистическата икономическа интеграция / Атанас Ганев, Ангел Димов, Красимира Царева. – София : Инст. по междунар. отношения и социалист. интеграция към Президиума на БАН, 1988. – 56 с.

158. Драганова, Илка Цв. и др. Усъвършенствуване на икономическия механизъм в бригадите и селскостопанските организации / Илка Цветкова Драганова, Янка Петракиева Славова. – София : ЦНТИИ, 1988. – 72 с.

159. За по-нататъшната практическа реализация на юлската концепция и преустройството на селското стопанство : Докладна записка, обсъдена и утвърдена от Пилитбюро на ЦК на БКП 20 септ. 1988 г. / Тодор Живков. – София : Партиздат, 1988. – 32 с.

160. Икономика и управление на селското стопанство / Александър Колев Чалъков и др. ; Науч. ред. Петко Трифонов. – София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1988. – 160 с.

161. Инвестиционният процес в селското стопанство / М. Михайлов и др. ; Под отг. ред. на Михайл Михайлов. – София : Земиздат, 1988. – 200 с.

162. Йорданов, Съби. Използване на персоналните компютри в управлението на АПК и бригадите / Съби Йорданов. – АОНСУ при ЦК на БКП, 1988. – 42 с.

163. Материали по въвеждането на новата система от основни заплати в селското стопанство. – София : Асоц. НАПС, 1988. – 134 с.

164. Петков, Петко Колев. Социалистическа организация на труда в селското стопанство / Петко Колев Петков. – София : ЦНТИИ, 1988. – 48 с.

165. Шипкова, Стефка

За качествено нов етап в развитието на селското стопанство : Препоръч. библиогр. указ. / Стефка Шипкова. – Видин : Унив. Науч. Библ., 1988. – 10 с.

 

1989

166. Анализ на действуващия икономически механизъм в селското стопанство и основни положения за усъвършенствуването му за Десетата петилетка : Науч. разраб. : Рез. / Иван Грозев и др. – София : ВИИ К. Маркс, 1989. – 98 с.

167. Бозукова, Лиляна и др.

Актуални проблеми в развитието на селското стопанство : Проблемно-темат. цикъл : Свит. 1 - /Лиляна Бозукова, Николай Бозуков. – София : Соф. обл. к-т на БКП, 1989 - .

Свит. 1. Проблеми на самоуправлението. – 1989 - .

168. Живков, Тодор.

За аграрната политика в условията на преустройството : Докл. на Политбюро и решение на пленума ЦК на БКП 4 май 1989 г. / Тодор Живков. – София : Партиздат, 1989. – 80 с.

169. Капитански, Йордан Хр. и др.

Интересите и социалната активност в обществения сектор на селското стопанство на съвременния етап / Йордадн Христов Капитански, Асен Йорданов Денев, Минка Димитрова Анастасова. – София : ЦНТИИ, 1989. – 56 с.

170. Капитански, Йордан Хр.

Социално-икономически проблеми на труда и преустройството в селското стопанство / Йордан Капитански. – София : Републ. съвет на д-во за разпространение на науч. знания Г. Кирков, 1989. – 47 с.

171. Организация и ефективност на управлението на селското стопанство / П. Трифонов и др. ; Под общ. ред. на Петко Трефонов. – София : Земиздат, 1989. – 216 с.

172. Проблеми на икономическия механизъм и на организацията на фирмите в селското стопанство : Научнопракт. конф., 27 апр. 1989 г. / Под науч. ред. на Иван Грозев. – София ВИИ К. Маркс, 1989. – 289 с.

173. Ралчев, Лазар

Ролята на кооперативните организации за преустройството / Лазар Ралчев. – София : Съюз на науч. работници, 1989. – 10 с.

174. Славов, Пейко Ив. Българският път към социализма в селото : Сравн. анализ на националноспецифичното в социалистс. преустройство на сел. стопанство в България / Пейко Славов. – София : Наука и изкуство, 1989. – 272 с.

175. Справочник за развитието на селското стопанство по области и общини в НРБ 1976-1988 / Ред. К. Мургов, Н. Милев. – София : М-во на земеделието и горите, 1989. – 156 с.

 

1990

176. Акордът и арендата в кооперативната система : Метод. основи и технол. указания / Тодор Дудов и др. – София : ЦКС, 1990. – 172 с.

177. Акордът в селското стопанство / Атанас Ганев и др. – София : Партиздат, 1990. – 119 с.

178. Въпроси на фирмената организация в селското стопанство : Насоки и препоръки. – София : ВИИ К. Маркс, 1990. – 100 с.

179. Модели за частни стопанства. – София : СА, 1990. – 18 с.

180. Научно-техническа конф. на тема Кризата в сел. стопанство и изходът от нея. София. 1990

Научно-техническа конференция на тема Кризата в селското стопанство и изходът от нея, София, 28-29. VI. 1990 г. – София : Федерация на науч.-техн. д-ва, 1990. – 55 с.

190. Справочник за частните земеделски стопани / Ред. Николай Милев, Маргарита Рангелова. – София : Агроинформ, 1990. – 177 с.

191. Съюз на трудовокооп. земеделски стопанства в България

Временен устав на Съюза на трудовокооперативните земеделски стопанства ; Примерен устав на трудовокооперативното земеделско стопанство. – София : Съюз на трудовокооперативните земеделски стопанства, 1990. – 32 с.

192. Трендафилов, Рангел и др.

Тържища и борси за селскостопански стоки / Рангел Трендафилов, София Давидова, Антоанета Симова. – София : Републ. съвет на д-во за разпространение на науч. знания Г. Кирков, 1990. – 43 с.

 

1991

193. Модели частни земеделски ферми / Петко Петков и др. – София : Федерация на д-вата за разпространение на знания, 1991. – 39 с.

194. Съюз на частните земеделски стопани

Устав на Съюза на частните земеделски стопани. – [София] : Съюз на частните земеделски стопани в България, [1991]. – 11 с.

 

1992

195. Аграрната политика на Република България : [Докл. от] научнопракт. конф. с междунар. участие. - София : Унив. изд. Стопанство, 1992. - 229 с.

196. Българска конфедерация по земеделие

Устав на Българската конфедерация по земеделие. – София : Бълг. конфедерация по земеделие, 1992. – 22 с.

197. Василев, Димитър

Семейни земеделски стопанства / Димитър Василев. – София : Сдружение Проектно дело. – 115 с.

198. Проблеми на прехода към нови организационни форми в селското стопанство в България : Сб. докл. от VI-та конф. на млади агроикономисти, 29 и 30 септ. 1992 г. / Ред. кол. Михаил Михайлов и др. - София : Инст. по икономика на сел. стоп., 1992. - 182 с.

 

1993

199. Аграрната реформа и земеделските организации / Моника Христова и др. - София : Фонд. Земеделие, 1993. - 120 с. : с табл.

200. Агробизнес : Икономика, политика, мениджмънт / Иван Кънчев и др. - София : Век 22, [1993]. - 200 с.

201. Годишен отчет за 1992 година на селскостопанските предприятия. – София : Нац. ститист. инст., 1993. – 25 с.

202. Методически указания по изграждането и организационни форми за механизирани услуги и сервиз на базата на възстановени имуществени дялове в земеделието. – София : М-во на земеделието и др., 1993. – 34 с.

203. Сто години министерство на земеделието / Състав. Здравка Цветанова Михайлова, Жана Динева Пащрапанска. – София : М-во на земеделието и др., 1993. – 96 с.

204. Форми на организация на селскостопанското производство при условията на пазарна икономика : Ферми, кооперации, търг. д-ва и др. - София : СА, 1993. - 203 с.

 

1994

205. Аграрната реформа в страните от Централна и Източна Европа : Сб. статии на [бълг. и чужди] млади учени и специалисти / Под ред. на Петко Петков и др. - София : Инст. по икономика на сел. стопанство, 1994. - 291 с., VI с.

206. Годишен отчет за 1993 година на селскостопанските предприятия. – София : Нац. статист. инст., 1994. – 25 с.

207. Дарджонов, Трифон

Фермерското земеделие и проблеми на прехода към него : Из опита на напредналите страни и поуките за нас при осъществяване на аграрната реформа / Трифон Стефанов Дарджонов. – София : [в. Бълг. фермер], 1994. – 116 с.

208. Дискусия по проблемите на развитие на земеделието и хран. промишленост в България. София. 1994

Дискусия по проблемите на развитието на земеделието и хранителната промишленост в България, София, март 1994. – София : PSSA, 1994. – 105 с.

209. Попов, Никола Григоров

Съвременните капиталистически аграрни отношения : Соц. съдба на съвр. фермер / Никола Попов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. - 384 с.

210. [Триста] 300 оферти на науката за агробизнеса. – София : СА, 1994 (Пловдив : Полиграфия). – 165 с.

 

1995

211. Милева, Нели

Селското стопанство и аграрната политика през 1994 г. / Нели Милева. – София : Агенция за икон. програмиране и развитие, 1995. – 37 с.

212. Нови стопански форми в земеделието. – София : [ВС на БСП], 1995. – 16 с.

213. Реформата в селското стопанство / Под ред. на Рангел Трендафилов и др. ; Прев. [на англ. част] Николай Хаджийски. - София : Рацио 90, 1995. - 444 с.

 

1996

214. Новата роля на държавата в развитието на селското стопанство на стрaните от Централна и Източна Европа : [Материали от междунар. конф. на Земед. форуми от страните на Центр. и Изт. Европа 4-9. VI. 1996 г., София] / Стефан Стефанов - глав. състав. и др. - [София : Изд. състав., 1996] . - 195 с.

215. Трендафилов, Рангел Петров

Проблеми и перспективи на реформиращото се земеделие в България : [Докл. от конф., 25.06.1996, София] / Рангел Трендафилов. - София : СА, 1996. - 34 с.

 

1997

216. Научно-практическа конференция с международно участие на тема Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика (Сливен ; 1996)

Научно-практическа конференция с международно участие на тема Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика, Сливен, 3-6 окт. 1996 г. : Сборник / Ред. кол. Светлозар Калчев и др. - [Свищов : Акад. изд. Ценов, 1997]. - 401 с.

 

1998

217. Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : [Докл. от] науч.-практ. конф. с междунар. участие, Свищов, 26-28 ноем. 1998 г. / Състав. и ред. Величко Петров и др. ; Ред. кол. Атанас Дамянов и др. ; Прев. [на част от материалите от укр. и пол.] Илка Аспарухова и др. - Свищов : Стоп. акад. Д. А. Ценов, 1998. - 414 с.

218. Българското земеделие и хранителната промишленост в условията на паричен съвет : [Докл.] от I нац. конф. - София, ноем.1997 / Ред. кол. Рангел Трендафилов - отг. ред. и др. - София : Съюз на агроикономистите в България, [1998]. - 81 с.

 

1999

219. Вълчев, Никола

Аграрната структура на българското земеделие / Никола Вълчев. - София : ГорексПрес, 1999 ([София : Д. Благоев]). - 342 с.

220. Наръчник по управление на земеделските стопанства при пазарни условия / Мария Миланова Атанасова и др. ; Отг. ред. Мария Миланова Атанасова. - София : ЦНТИИ, 1999 . - 224 с.

221. Научно-техническа конференция на тема Кризата в селското стопанство и изходът от нея (София ; 1990)

Научно-техническа конференция на тема Кризата в селското стопанство и изходът от нея : Прогр. и рез. [на докл., изнесени на] 28-29.VI.1990 г., София. - София : [Инст. по икономика и орг. на сел. стопанство], [1999]. - 55 с.

222. Хорозов, Крум Кънчев

Аграрната реформа : Пътища и безпътица на земеделието в България 1944-1999 : Дописки, статии, интервюта / Крум Хорозов ; [Предг. Янко Иванов Енчев]. - Русе : Денница, 1999 ([София : График амат]). - 136 с.

 

2000

223. Организация за икономическо сътрудничество и развитие

България : Преглед на аграр. политика : Земеделие и хран. промишленост / Прев. - София : М-во на земедeлието и горите, 2000 (София : [НИБА Консулт]). - 266 с.

224. Русчева, Дарина

Продоволствени ресурси на България : Структурни и инфраструктурни промени / Дарина Русчева. - София : ГорексПрес, 2000. - 154 с.

 

2001

225. България. Закони и др. п.

Закон за подпомагане на земеделските производители ; Приложения / Състав. Антоанета Тодорова. - София : Виа, 2001 ([София : Симолини 94]). - 180 с.

226. Кооперирането на земеделските производители - предпоставка за успешното развитие на земеделието в страната / Мария Миланова Атанасова и др. ; Отг. ред. Мария Миланова Атанасова. - София : [Център за науч.-техн. и икон. информ.], 2001 (София : ИК Минерва). - 116 с.

227. Илиев, Илия Методиев

Икономически взаимоотношения на земеделската кооперация с нейните членове : Св. 1 - / Илия Илиев, Султана Българенска. - София : Специализирано одитор. предпр. Агрокооподит, 2001 ([София : Славейков ООД])

 

2002

228. Димов, Ангел Георгиев

Българската аграрна политика / Ангел Димов. - София : Издателска къща Христо Ботев, 2002 ([Пловдив : ВСИ]). - 119 с.

229. Турлакова, Теодорина Желязкова

Съвременни проблеми на аграрното предприемачество в България / Теодорина Турлакова, Светлозар Стефанов. - Варна : Геа принт, 2002 (Варна : Варна-принт АД). - 204 с.

 

2003

230. Атанасова, Тодорка Стоянова

Форми на аграрни предприятия и финансови условия за тяхното развитие / Тодорка Атанасова-Калайджиева. - Ст. Загора : Литера принт, 2003. - 160 с.

231. България. Министерство на земеделието и горите

Аграрен доклад 2000 - Министерство на земеделието и горите. - [София] : М-во на земеделието и горите, [2003] ([София] : Grafis). - 155 с.

232. Съюз на агроикономистите в България. Национална конференция Проблеми на агробизнеса в България в предприсъединителния период (5 ; София ; 2003)

Пета национална конференция на Съюза на агроикономистите в България Проблеми на агробизнеса в България в предприсъединителния период, София, 29-30 май 2003 г. / Ред. кол. Рангел Трендафилов - отг. ред. и др. - София : ТЕМТО, 2003 ([София : Виктрикс]). - 208 с.

 

2004

233. Научно-практическа конференция с международно участие Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз (Свищов ; 2004)

Научно-практическа конференция с международно участие Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз, Свищов, 11-13 ноември 2004 : Сб. докл. : Т. 1 - 2. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2004.

Т. 1: Ред. Георги Герганов, Илка Аспарухова. - 322 с.

Т. 2: Ред. Илка Аспарухова, Димитринка Грозева. - 194 с.

234. Политики за стимулиране развитието на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и селските райони в България : Материали от нац. работен семинар, София, 4 юни 2004 / Състав. и ред. Желю Владимиров. - [София] : СУ Св. Климент Охридски, 2004. - 140 с.

235. Попов, Никола Григоров

Съвременни капиталистически аграрни отношения : Наемни отношения и експлоатация във фермерското стопанство / Никола Попов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 272 с.

 

2005

236. Макавеев, Александър

Земеделието в преход / Александър Макавеев. - Русе : [Изд. авт.], 2005. - 268 с.

237. Присъединяване на селското стопанство на България към Европейския съюз : Докл. и изказвания от кръгла маса, проведена на 28.10.2004 г. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005. - 128 с.

 

2006

238. Да подготвим българското селско стопанство за членството в Европейския съюз / Науч. ред. Георги Борисов ; Прев. [от нем.] Людмила Хамчева, Десислава Димитрова. - В. Търново : Абагар, [2006]. - 158 с.

239. Съюз на агроикономистите в България. Национална конференция Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и развитие на българското земеделие (6 ; София ; 2005)

Шеста национална конференция на Съюза на агроикономистите в България Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и развитие на българското земеделие, София, 7 октомври 2005 г. / Ред. кол. Рангел Трендафилов - отг. ред. и др. - София : Фотоника, 2006. - 92 с.

 

2008

240. Гайдарджиева, Венета Стоянова

Икономическите реформи 1963 - 1989 и селското стопанство на Старозагорския регион / Венета Гайдарджиева. - Ст. Загора : Искра-М-И, 2008 ([с. Богомилово, Старозагорско : Богомилово]). - 272 с.

 

2009

241. Балабанов, Георги Методиев, 1929-

ТКЗС - епопея на забравените : мит и действителност за земеделските кооперации в България / Георги М. Балабанов. - Пазарджик : Първа частна печ., 2009. - 187 с.

242. Бъчварова, Светла Маринова

Българското земеделие в периода на прехода 1990-2008 : Трансформации в сектора : Приоритети за промяна в аграрната политика / Светла Бъчварова. - [София : СА], 2009 ([София : Димакс]). - 238 с.

 

2011

243. Аграрно и социално-икономическо развитие на селските райони в България : монографично изследване / Теодорина Турлакова ... [и др.]. - Варна : ИК Геа-Принт, 2011-. - Т. <1->

Ч. 1. - 2011. - 420 с.

244. Бенчева, Нели Андреева

Регионални клъстери за повишаване на ефективността и конкурентноспособността на аграрното производство : Монография / Нели Бенчева. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2011. - 136 с.

245. Въздействие на Общата селскостопанска политика върху развитието на селските райони и домакинства / [Състав.] Димитър Николов. - София : Авангард Прима, 2011. - 200 с.

246. Конкурентни възможности на аграрния сектор / [Янка Славова ... и др.]. - София : Институт по аграр. икономика, 2011 ([София] : [Авангард прима]). - 286 с.

 

2012

247. Научна конференция с международно участие "Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България" (Стара Загора ; 2012)

Научна конференция с международно участие Обща селскостопанска политика на Европейския съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България, Стара Загора, 10-11 май 2012 / [под общата ред. на Радослав Славов ... и др.]. - Стара Загора : Алфамаркет Плюс, 2012. - 140 с.

248. Факти от селското стопанство на България 2007-2011 г.. - София : Интелект Консулт Плюс - ЦМ, 2012. - 48 с.

 

(Справката е изготвена от Таня Неделчева и Детелина Николова - Направление "Справочно-библиогрфаско обслужване" - Столична библиотека.)