12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

1 март 1990

СОФИЯ, 1 МАРТ 1990 ГОДИНА                  БРОЙ 43 /61/
 
     СОФИЯ, 1 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


          III. ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО

     ТАЗИ СФЕРА СЪЩО НЕ БЕ ПОЩАДЕНА ОТ ОСНОВНИЯ ПОРОК НА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА - СВРЪХЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА И ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ, СЪЗДАДЕНИ БЯХА МЕХАНИЗМИ НА ТОТАЛЕН КОНТРОЛ НАД ТВОРЧЕСТВОТО И НЕСТАНДАРТНОТО МИСЛЕНЕ. ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА пОТРЕБЛЕНИЕ, ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА БЕЗПЛАТНИТЕ И ЧАСТИЧНО БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ НИКОГА НЕ Е ГАРАНТИРАЛО СПРАВЕДЛИВО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. НАЛИЦЕ Е ТРУДНО ПРЕОДОЛИМО ПРОТИВОРЕЧИЕ: ОТ ЕДНА СТРАНА, ОБЩОДОСТЪПНОСТ ДО ТЕЗИ УСЛУГИ, А ОТ ДРУГА - НЕПРЕКЪСНАТО СНИЖАВАНЕ НА ТЯХНОТО КАЧЕСТВО,
КАТО ОСОБЕНО БОЛЕЗНЕН Е ТОЗИ ПРОЦЕС В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО.
     ТАЗИ СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛНО СНИЖАВА КРИТЕРИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В СТРЕМЕЖА ИМ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИЦИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, КУЛТУРНИ ПРОЯВИ И ПР. ТЯХНОТО КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В НАПРЕДНАЛИТЕ СТРАНИ СА НЕИЗМЕРИМО ПО-ВИСОКИ, КАТО НОЖИЦАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗТВАРЯ ВСЕ ПО-ШИРОКО. ПО ТОЗИ  НАЧИН ИНДИРЕКТНО СЕ ОГРАНИЧАВАТ НЯКОИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ, КАТО НАПРИМЕР ПРАВОТО ИМ ДА СЕ ПОЛЗУВАТ ОТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС И ОТ НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ.
     ВЪПРЕКИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПРОЦЕСИ В ТАЗИ СФЕРА ВЛАСТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА Я ПРЕДСТАВЯТ КАТО ВИТРИНА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО. ЦЕЛТА Е ДА СЕ УКРЕПИ ЧУВСТВОТО ЗА "ОСТАТЪЧНА БЛАГОДАРНОСТ" У ГРАЖДАНИТЕ ЗА ОСИГУРЕНОТО БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗПЛАТНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ. ПО СВОЕОБРАЗЕН НАЧИН ПОДДЪРЖА ТОВА ЧУВСТВО И ДЪРЖАВАТА, КАТО ЗАДЕЛЯ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ЗА РАЗХОДИ В ТАЗИ СФЕРА ВЪЗ ОСНОВА НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "ОСТАТЪЧЕН ПРИНЦИП", Т.Е. КАКВОТО ОСТАНЕ НА ДЪНОТО НА ХАЗНАТА.
      ПОТЪРПЕВШИ ОТ ТАЗИ ЗАДЪЛБОЧАВАЩА СЕ КРИЗА СА ЦЕЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪСЛОВИЯ У НАС, ПРИТЕЖАВАЛИ ПРЕДИ ГОДИНИ ДАЛЕЧ ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН И СОЦИАЛЕН СТАТУС. В НЕЗАВИДНО ПОЛОЖЕНИЕ СА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ, ЧИЙТО ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН, ХУМАНЕН, ЧЕСТО ПЪТИ НЕИЗМЕРИМ С ОБИКНОВЕНИ ВЕЛИЧИНИ ТРУД, ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО ОТ ЗДРАВО ЗАЛОСТЕНИТЕ ЗАД ПАРАГРАФА ЧИНОВНИЦИ. УЧИТЕЛИТЕ, НЯКОГА БУДИТЕЛИ НА НАРОДНАТА СВЯСТ, ДНЕС ГУБЯТ СВОЯТА ИДЕНТИЧНОСТ, ОТРУПАНИ  С ДОГМИ, НАРЕДБИ И УКАЗАНИЯ, НО НЯМАЩИ ТАКА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНИЕ. ЖУРНАЛИСТИКАТА СЕ ПРЕВЪРНА В ПОЗОРНА ПРОФЕСИЯ И ОНЗИ, КОЙТО ИСКА ДА Я УПРАЖНЯВА БЕЗКОРИСТНО, ПОЛАГА ПОВЕЧЕ УСИЛИЯ ДА ОПАЗИ ЧЕСТТА И ДОБРОТО СИ  ИМЕ, ОТКОЛКОТО ДА УСЪВЪРШЕНСТВУВА ПРОФЕСИОНАЛНОТО СИ МАЙСТОРСТВО. ВСЕ ОЩЕ СА ПОД ЖЕЛЯЗНОТО КРИЛО HA ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ДИСЦИПЛИНА ПИСАТЕЛИТЕ, АКТЬОРИТЕ, ХУДОЖНИЦИТЕ, ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО. В ОСОБЕНО ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ СА РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА КУЛТУРА, ИНФОРМАЦИЯ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, ЗАЕТИ В БИБЛИОТЕЧНОТО И МУЗЕЙНОТО ДЕЛО, КАКТО И В НЯКОИ ДРУГИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ. ОСИГУРЯВАЙКИ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ПОЛЗУВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНИ И ЧАСТНИЧНО БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ, ТЕ КОСВЕНО ГИ ЗАПЛАЩАТ С МИЗЕРНОТО СИ СЪЩЕСТВУВАНЕ.
     ОТЧИТАЙКИ ВСИЧКИ ТЕЗИ ФАКТОРИ, НФТ "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА ТАЗИ СФЕРА И ЗА ГАРАНТИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА, КАКТО НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ТРУДЯТ В
НЕЯ, ТАКА И НА ОНЕЗИ, КОИТО ПОЛЗУВАТ УСЛУГИТЕ Й.
     В НАСТОЯЩИЯ ЕТАП ОТ ПРЕУСТРОЙСТВОТО, ЗА ДА БЪДЕ ГАРАНТИРАН ПРОЦЕСЪТ НА ОБНОВЛЕНИЕ, Е НЕОБХОДИМО С ПРИОРИТЕТ ДА БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ, РАЗГЛАСЕНИ И ПРИЕТИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С:
     1. ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩО СВОБОДЕН ДОСТЪП НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДО ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНСТИТУТИ, АКО НЕЙНОТО РАЗГЛАСЯВАНЕ НЕ ЗАПЛАШВА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА;
     2. УРЕЖДАНЕ НА СТАТУТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪС СЪОТВЕТЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ;
     3. ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ, КАТО ПОТЪРПЕВШИ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТСОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИНАМИКА.
    СЪЪОБРАЗНО С ТАКА ИЗЛОЖЕНИТЕ ВИЖДАНИЯ НФТ "ПОДКРЕПА" ИЗДИГА СЛЕДНАТА  ПРОГРАМА:
    - ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ПЕЧАТА, КНИГОИЗДАВАНЕТО, КИНОТО И ДР., ВЪВЕЖДАНЕ НА АКЦИОНЕРНИЯ ПРИНЦИП, И ТО ГЛАВНО ЧРЕЗ ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ - ДРУЖЕСТЕНИ, КОЛЕКТИВНИ  И ЕДНОЛИЧНИ;
    - ПРИЕМАНЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПРЕДВИЖДАНЕ НА СЪОТВЕТНИ НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИНКРИМИНИРАНЕ НА РЪКОПИСИ, КНИГИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА, СПЕКТАКЛИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ  И ПР., ОСВЕН АКО ТЕ СЪДЪРЖАТ ПРИЗИВИ ЗА ВОЙНА, РАСОВА И НАЦИОНАЛНА НЕНАВИСТ, РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ ИЛИ ДРУГИ ДИСКРИМИНАТОРСКИ ВЪЗГЛЕДИ, ОСЪДЕНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА;
    - ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНИЯ, ВНОС НА ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТНА И АУДИО-ВИЗУАЛНА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНАТА;
    - СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА НАУЧНИЯ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИЯ ПРОДУКТ, ИЗОБРЕТЕНИЯТА, РАЦИОНАЛИЗАЦИИТЕ И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ИДЕИ;
    - ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ИЗЧИСТВАНЕ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ДОГМИ И ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ УКЛОН ОТ УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ; ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА УСЛОВИЯ ДА ОТКРИВАТ УЧИЛИЩА - ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ НА КООПЕРАТИВНИ НАЧАЛА;
    - АВТОНОМИЯ  НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ПРАВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАЙ-СТАРОТО ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ У НАС - СУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ";
    - СВОБОДЕН БЕЗКОНКУРСЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ И ПОЛУВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, С ВЪЗМОЖНИ ОГРАНИЧЕНИЯ САМО ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА СТУДЕНТИ, ЧИИТО СЕМЕЙСТВА РАЗПОЛАГАТ С ДОХОДИ, ЗНАЧИТЕЛНО НАД СРЕДНИТЕ ЗА СТРАНАТА;
     -  ПРЕМАХВАНЕ НА КАКВИТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЛЕДВАТ В ЧУЖБИНА; ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА  СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ, ПОКАЗАЛИ ВИСОК УСПЕХ В РЕНОМИРАНИ КОЛЕЖИ, ИНСТИТУТИ И УНИВЕРСИТЕТИ;
     - ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА УСЛОВИЯ ДА ОТКРИВАТ ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ НА КООПЕРАТИВНИ НАЧАЛА БОЛНИЦИ, КЛИНИКИ, ПРОФИЛАКТОРИУМИ, БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ;
     - ПРАВО НА ЧАСТНА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА; ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ЗАЕМИ ПРИ ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ И ВНОС НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ.
     КАТО ПРАВИ ДОСТОЯНИЕ СВОЯТА ПРОГРАМА ПОСРЕДСТВОМ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУТИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ НЕЙНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, И ЩЕ ИЗПОЛЗУВА ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА, НАЧИНИ И ФОРМИ ЗА НЕЙНА ШИРОКА РАЗГЛАСА И ЗАЩИТА ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 18 СЕПТЕМВРИ 1989 Г.
                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                               X Х X
     СОФИЯ 1 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
                                       
     КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ РАЗГЛЕДА И ОБСЪДИ НАДИГАЩАТА СЕ АНТИБЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ В СФРЮ И ДЕКЛАРИРА:
     НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ТВЪРДО СТОИ НА ПОЗИЦИИТЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПРАВОТО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАРОДИТЕ. СЪЩЕВРЕМЕННО СЧИТАМЕ, ЧЕ ЕТНОСЪЗНАНИЕТО НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ Е ВОДЕЩО ПРИ НЕЙНОТО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
     КАТО ИЗХОЖДАМЕ ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ И ПОЗНАВАМЕ ДНЕШНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОБЛЕМ С МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА. НАСИЛСТВЕНОТО ФОРМИРАНЕ НА МАКЕДОНСКА НАЦИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ Е НЕПРИЛОЖИМО ЗА ДРУГИ ЧАСТИ НА БАЛКАНИТЕ.
     НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ С ВЪЗМУЩЕНИЕ ПОСРЕЩА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА СКУПЩИНА И ПОСЛЕДВАЛИТЕ АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОЯВИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ  ОТ СКОПСКАТА НОМЕКЛАТУРА. КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ТЪРСЕНЕТО НА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ОТДУШНИК ЗА ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И НАЦИОНАЛНА КРИЗА В ДАДЕНА СТРАНА, КОЕТО Е ДОБРЕ ПОЗНАТ И ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАН ПРИЙОМ В НАШИ ДНИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И НАЙ-ВЕЧЕ НА БАЛКАНИТЕ.

СОФИЯ,  20.2.1990 Г.
                                        /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/

                               Х Х Х

     СОФИЯ 1 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.

     НА 7 ФЕВРУАРИ 1990 Г. СЕ СЪСТОЯ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА, КОЯТО ВЪЗСТАНОВИ СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ-КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ. НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ БЕ ПРЕКРАТЕНА ПРЕЗ 1977 Г. С РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП.
     НАЦИОНАЛНАТА ТРАКИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЕ УСТАВ НА СЪЮЗА, В КОЙТО СА ЗАЛЕГНАЛИ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
     А/ ДА РАЗВИВА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА  ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТРАГИЧНИТЕ ПРЕВРАТНОСТИ В ИСТОРИЯТА НА РОДИНАТА НИ, ЗА ЕДИННА, ЦЕЛОКУПНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ;
     Б/ ДА РАЗВИВА ОБЩЕСТВЕНА, ПАТРИОТИЧНА, ПРОСВЕТНА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ;
     В/ ДА ПРОДЪЛЖИ ПРОУЧВАТЕЛСКАТА РАБОТА И ДА ОРГАНИЗИРА СЪХРАНЯВАНЕТО ЗА ПОКОЛЕНИЯТА НА ИСТОРИЯТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЕЖАНЦИТЕ-ТРАКИЙЦИ И ШИРОКО ДА ГИ ПОПУЛЯРИЗИРА, ЧРЕЗ ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ;
     Г/ ДА ОРГАНИЗИРА ИЗГРАЖДАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПАМЕТНИЦИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ В МЕСТАТА, СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА ТРАКИЙСКОТО
ДВИЖЕНИЕ;
     Д/ ДА ВЪЗПИТАВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В ДЕМОКРАТИЧЕН ДУХ, СЛАВЯНСКА СОЛИДАРНОСТ, РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО;
     Е/ ДА ЗАКРИЛЯ ТРАКИЙЦИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА, ДА ИМ ОКАЗВА МОРАЛНА И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНА ПОДКРЕПА, ЗА ДА ПОДДЪРЖАТ  БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ, ДА СЪХРАНЯВАТ ИСТОРИЧЕСКОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО;
     Ж/ ДА ПРОВЕЖДА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА, СЪОТВЕТСТВУВАЩА НА ИНТЕРЕСИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ТРАКИЯ И НА ПОТОМЦИТЕ ИМ;
     3/ ДА РАЗВИВА ЧУВСТВО НА СБЛИЖАВАНЕ И СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
     КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБРА ЦЕНТРАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ И ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. КОСТАДИН КАРАМИТРЕВ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФ. ДИМИТЪР МАДЖАРОВ, ДОЦ. СТАЙКО ТРИФОНОВ, МАНОЛ МИХАЙЛОВ, ИВАН БЕЛОМОРСКИ И ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.
     КОНФЕРЕНЦИЯТА РЕШИ, ЧЕ В ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА  МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВАТ "БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ТРАКИЯ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ, БЪЛГАРИТЕ ОТ СТРАНДЖА И РОДОПИТЕ, КАКТО И ВСЕКИ  БЪЛГАРСКИ И ДРУГ ГРАЖДАНИН, КОЙТО СПОДЕЛЯ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ  НА  СЪЮЗА". РЕШЕНО Е СЪЩО ТАКА ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ И ВСИЧКИ ТРАКИЙСКИ ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА, КОИТО СА ПРЕУСТАНОВИЛИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ОТ 1977 Г.

      ЗАПИСВАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ СТАВА ПО ДРУЖЕСТВА В ГРАДОВЕТЕ СОФИЯ, ПЛОВДИВ, СТ. ЗАГОРА, БУРГАС, КЪРДЖАЛИ, ВАРНА, КАЗАНЛЪК, М. ТЪРНОВО, АСЕНОВГРАД И ДР.
      СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА Е СЪС СЕДАЛИЩЕ СОФИЯ, УЛ."СТ.КАРАДЖА" 7, ТЕЛЕФОНИ: 87-48-96 И 87-57-53.

                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                X Х X

     СОФИЯ 1 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.
                                      
 
                          Н И Е
        СВОБОДОМИСЛЕЩИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ
                 ПОСТОЯННО В БЪЛГАРИЯ


     НА ОСНОВАНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, А СЪЩО И НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ОТ ХЕЛЗИНКИ, МАДРИД И ВИЕНА ПО ВЪПРОСИТЕ, ТРЕТИРАЩИ ЗАЧИТАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ДОСТОЙНСТВО, ПРИЗНАВАЙКИ ИДЕАЛЪТ НА СВОБОДНИТЕ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА, РАДВАЩИ СЕ НА ГРАЖДАНСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СВОБОДА, ПРИ КОИТО ВСЕКИ МОЖЕ СВОБОДНО ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ СВОИТЕ ГРАЖДАНСКИ,
ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПРАВА, РЕШИХМЕ  ДА РАБОТИМ УПОРНО И ВСЕОТДАЙНО С МИРНИ СРЕДСТВА ЗА:
     - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ГРАЖДАНИНА;
     - ЗА ЕДИНСТВО НА ВСИЧКИ В ДУХ НА БРАТСТВО;
     - ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЕКИ ГНЕТ ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ  ДУХ;
     - ЗА РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СПОСОБНОСТИ И СЪЗИДАТЕЛНАТА ИНДИВИДУАЛНА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ;
     - ЗА ИЗДИГАНЕ СОЛИДАРНОСТТА, ВЗАИМОПОМОЩТА, ДОБРОТАТА, ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТТА, КАТО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ;
     - ЗА УКРЕПВАНЕ НА МИРА И РАЗБИРАТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ХОРАТА;
     - ЗА МИРЕН ПРЕХОД НА СТРАНАТА НИ КЪМ ЕСТЕСТВЕН ДЕМОКРАТИЧЕН, ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРОФСЪЮЗЕН ПЛУРАЛИЗЪМ;
     - ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ДОБРОТО ИМЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕД СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ;
     - ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАСЛУЖЕНИТЕ ПРИВИЛЕГИИ НА СЕРВИЛНИЯ, БЕЗЛИЧЕН И УГОДНИЧЕСКИ ТОТАЛИТАРЕН АПАРАТ;
     - ЗА УВАЖЕНИЕ И ВЕРСКА ТЪРПИМОСТ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ;
     - ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРАХА, РАЗЕДИНЕНИЕТО  И ОТЧУЖДЕНИЕТО.
     ПРИЗВАНИ ОТ ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО, ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ В ПРИОРИТЕТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, КАТО ВИСША ЦЕННОСТ НА ЦИВИЛИЗОВАНОТО ОБЩЕСТВО И  ПРОДЪЛЖАВАЙКИ СЛАВНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НИЕ, СВОБОДОМИСЛЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ, ПОСТИГНАХМЕ СЪГЛАСИЕ ДА ОБРАЗУВАМЕ НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА  НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ И ПРИЕХМЕ СЛЕДНИЯ  УСТАВ.


     ГЛАВА  I.
     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     -----------------------
     ЧЛ. 1. НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ Е НЕЗАВИСИМА, МАСОВА, ХУМАНИТАРНА, ПРАВОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ ОТ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ И ГРУПИ, ОБЕДИНЕНИ ОТ ОБЩИ ВЪЗГЛЕДИ И СХОДНИ ЦЕЛИ.                                                   

     ЧЛ. 2. НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ИМА ЗА ЦЕЛ:
     1. ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ОБЕКТИВНОТО И БЕЗПРИСТРАСТНО ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ТРЕТИРАЩИ ПРОБЛЕМИ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, КАКТО И ДА ЗАЩИТАВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧИИТО ПРАВА СА НАРУШЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА.
     2. ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ВСЕКИ ОПИТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ СВОБОДАТА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА И РЕЛИГИЯТА, ДА РАБОТИ АКТИВНО ЗА ГАРАНТИРАНЕ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДА СЪДЕЙСТВА НА ВСЕКИ ЧОВЕК СВОБОДНО ДА ТЪРСИ, ПОЛУЧАВА И РАЗПРОСТРАНЯВА  ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ И ПОД СВОБОДНО ИЗБРАНА ФОРМА, КОГАТО ТОВА НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСВО.
     3. ДА НАСТОЯВА ЗА ЗАЧИТАНЕ ПРАВОТО НА МИРНИ СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ И ДА РАБОТИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛОЖЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТЕ СА ПРЕДВИДЕНИ СЪС ЗАКОН И ЗАСТРАШАВАТ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ДРУГИ ИНДИВИДИ.
     4. ДА СЕ БОРИ СРЕЩУ ПОРОЧНАТА ПРАКТИКА НА ПРИВИЛЕГИРОВАНЕ И ТОЛЕРИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНИ ГРУПИ ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ И ДА НАСТОЯВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ДА СЕ ПРИЛАГА ЕДНАКВО СПРЯМО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ОГЛЕД НА ТЯХНАТА РАСА, ПОЛ, ЕЗИК, РЕЛИГИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ УБЕЖДЕНИЯ, НАЦИОНАЛЕН ИЛИ СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД.
     5. ДА ОТСТОЯВА ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА СВОБОДНО СДРУЖЕНИЕ С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ, РЕЛИГИОЗНИ, ЕКОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ИНТЕРЕСИ.
     6. ДА БДИ ЗА ЗАЧИТАНЕ ПРАВАТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ, ЕТНИЧЕСКИТЕ И ЕЗИКОВИТЕ МАЛЦИНСТВА, ЗА ДА МОГАТ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ ПРАВОТО СИ НА СОБСТВЕН КУЛТУРЕН ЖИВОТ, ДА ИЗПОВЯДВАТ СВОБОДНО РЕЛИГИЯТА СИ, ДА  ПРАКТИКУВАТ СВОЙСТВЕНИТЕ ЗА ТАЗИ РЕЛИГИЯ ИЛИ ТРАДИЦИЯ РИТУАЛИ И ОБРЯДИ, А СЪЩО ТАКА  ВЪЗМОЖНОСТТА СВОБОДНО ДА ГОВОРЯТ НА РОДНИЯ СИ ЕЗИК.
     7. ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ ПРЕМАХВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ ГРАЖДАНИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ РАБОТИ ПРЯКО ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ СВОБОДНО ИЗБИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДА НАСТОЯВА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ ДО ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, И ДА СПОМОГНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРАВОТО СВОБОДНО ДА СЕ ГЛАСУВА И ИЗБИРА В СВОБОДНИ, ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНИ ИЗБОРИ ПРИ ВСЕОБЩО И ТАЙНО ГЛАСОПОДАВАНЕ, ГАРАНТИРАЩО СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА ВОЛЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ.
     8. ДА СЛЕДИ ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕОТМЕННОТО ЧОВЕШКО ПРАВО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ В ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА, ЗА ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ СВОБОДНО ДА ПЪТУВАТ В ЧУЖБИНА И ДА СЕ ЗАВРЪЩАТ ОБРАТНО, КАКТО И ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА УНИЗИТЕЛНАТА ЗА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ПРАКТИКА НА ЛИШАВАНЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР НА  МЕСТОЖИТЕЛСТВО  И МЕСТОРАБОТА В ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА.
     9. ДА ЗАЩИТАВА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ОТ СВОЕВОЛНО И НЕЗАКОННО ВМЕШАТЕЛСТВО В ЛИЧНИЯ МУ И СЕМЕЕН ЖИВОТ, В ДОМА И КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА МУ, ОТ НЕЗАКОННО НАКЪРНЯВАНЕ НА НЕГОВАТА ЧЕСТ И ДОБРО ИМЕ ОТ ДРУГИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.
     10. НЕОТКЛОННО ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ДЪЛГОГОДИШНАТА ПРАКТИКА НА ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА И НЕЙНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И РЕПРЕСИВНИ ОРГАНИ ДА АРЕСТУВАТ, ЗАТВАРЯТ, ИНТЕРНИРАТ, ЕКСТРАДИРАТ И НАЛАГАТ РАЗЛИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СВОБОДОМИСЛЕЩИ ГРАЖДАНИ, КАКТО И ДА СЕ БОРИ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАНА ПСИХИАТРИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ И РАЗПРАВА С ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВНИЦИ НА ВЛАСТТА.
     11. ДА СЕ НАСТОЯВА ЗА ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧЛЕНОВЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОИТО ПРЯКО ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ЧРЕЗ ШИРОКОТО СИ И ТЕНДЕНЦИОЗНО ТЪЛКУВАНЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ И ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА БЮРОКРАТИЧНИЯ АПАРАТ ЗА СЪДЕБНА РАЗПРАВА С НЕУДОБНИ СВОБОДОМИСЛЕЩИ ГРАЖДАНИ.
     12. ДА СЛЕДИ ВНИМАТЕЛНО ЗА ПРАВОТО НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ДА БЪДАТ ТРЕТИРАНИ ХУМАННО, СПРАВЕДЛИВО И С УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧОВЕШКОТО ИМ ДОСТОЙНСТВО.
     13. ДА НАСТОЯВА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА СПЕЦИАЛИСТИ ИЛИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ГРАЖДАНИ ДО АРХИВИТЕ НА РАЗЛИЧНИ СЪЩЕСТВУВАЛИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪРЖАВНИ  ВЕДОМСТВА И ИНСТИТУЦИИ В БЛИЗКОТО И ПО-ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО.
     14. ДА СЪДЕЙСТВА АКТИВНО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ И СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНАТА РЕАЛНА ЗАЩИТА ЧРЕЗ РАЗЛИЧНА ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ, А СЪЩО ТАКА И ДА НАСТОЯВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В УЧИЛИЩАТА НА ФАКУЛТАТИВНА ПРОГРАМА НА ПРЕДМЕТ ПО ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЛИЧНОСТТА.
     15. ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА МИЛИТАРИЗИРАНЕТО, ИДЕОЛОГИЗИРАНЕТО И ПОЛИТИЗИРАНЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И ДА ПОДКРЕПЯ УСИЛИЯТА НА СВОБОДНО СФОРМИРАНИ СДРУЖЕНИЯ И НА РАЗЛИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БОРБАТА ИМ ЗА ТРАЕН МИР И СИГУРНОСТ НА ПЛАНЕТАТА.
     16. ДА НАСТОЯВА И ЗАЩИТАВА ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР НА ТРУД И ПРОФЕСИЯ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ОТ НЕЗАКОННО НАКЪРНЯВАНЕ КАКТО ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, ТАКА И ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ.
     17. ДА ВЗИМА ДЕЙНО УЧАСТИЕ В ИЗГОТВЯНЕТО НА НОРМАТИВНАТА БАЗА, РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИКАТА В СТРАНАТА.
     18. ДА ПОДПОМАГА, КОНСУЛТИРА, СЪДЕЙСТВА, ЗАЩИТАВА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ В ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА.

     ЧЛ. 3. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРОВЪЗГЛАСЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ  НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ:
 
     1. ЩЕ ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТДЕЛНИ ЛИЦА, ИМАЩИ ПРАВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОМЯНА И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.
     2. ЩЕ ПРОУЧВА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ И НЕЗАВИСИМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЩЕ АПЕЛИРА КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО ИМ.
     3. ЩЕ ЗАПОЗНАВА ПОДРОБНО И РЕДОВНО БЪЛГАРСКАТА  И МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, А СЪЩО И ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕТО НА СОБСТВЕНА ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ, ОТРАЗЯВАЩА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ.
     4. ЩЕ ОРГАНИЗИРА СРЕЩИ, СЪБРАНИЯ, СЕМИНАРИ, ПЕТИЦИИ, ПОДПИСКИ, КРЪГЛИ МАСИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ИЗЯВА, ЦЕЛЯЩИ ПО-ПЪЛНО И ШИРОКО ЗАПОЗНАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА С ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И
СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В СТРАНАТА.
     5. ЩЕ СЪБИРА, ПРОУЧВА И ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И РЕПРЕСИИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БЛИЗКОТО И ПО-ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО И ЩЕ ПРАВИ ПОСТЪПКИ ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯТА НА НЕВИННО ЗАГИНАЛИТЕ И РЕПРЕСИРАНИ ГРАЖДАНИ.
     6. ЩЕ  СЪТРУДНИЧИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА, ЧИЙТО ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Е ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ЩЕ УЧАСТВУВА ЧРЕЗ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРОЯВИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     7. ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА РЕШАВАНЕТО НА ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
     8. ЩЕ ОСИГУРЯВА ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ И ЗАЩИТА НА РЕПРЕСИРАНИ И ОСЪДЕНИ ПОРАДИ УБЕЖДЕНИЯТА СИ ГРАЖДАНИ И ЩЕ ОКАЗВА СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ МОРАЛНА И МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ И НА ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ.

     ЧЛ. 4. СЕДАЛИЩЕ  - ГР. СОФИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ - НЕЗАВИСИМО  ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.

                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                             Х Х Х

СОФИЯ, 12 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКАТА СЕКЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ РАДИКАЛНОДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ /МРДС/.
                                        
 
     СТИГА КОМУНИСТИЧЕСКО МАНИПУЛИРАНЕ. НЕКА ДА БЪДЕ СПРЯНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА БКП ЗА ГРЕШКИ И ТЕЗИ "ГРЕШКИ" ДА НЕ СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАТ С ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ ИЛИ С КОНЮНКТУРАТА. РАДИКАЛНОДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ ПРИЗОВАВА БКП ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА:
     1. ЗА ПОЛИТИКАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН И ФИЗИЧЕСКИ ГЕНОЦИД, КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДАШЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ЕДНОПАРТИЙНАТА ДИКТАТУРА.
     2. ЗА ИЗКРИВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ, ГРАДЕНИ ВЕКОВЕ НАРЕД ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     3. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ИЗОСТРЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.
     4. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНТИНАУЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, КОЯТО ДОВЕДЕ СТРАНАТА ДО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.
     5. ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО, ИКОНОМИЧЕСКОТО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ОБВЪРЗВАНЕ НА СТРАНАТА С АНТИХУМАННИТЕ ИДЕИ НА ВЕЛИКОРУСКИЯ ШОВИНИЗЪМ И ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В КОЛОНИЯ НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ.
     6. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРАЖДЕБНОСТ И НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ВСЯКАКВИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ НЕКОМУНИСТИЧЕСКИ ТИП.
     7. ЗА ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕТО НА ЦВЕТУЩАТА  ПРИРОДА НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО И В СМЕТИЩЕ.
     8. ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ОТНОСНО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЧЕРНОБИЛСКАТА КАТАСТРОФА.
     9. ЗА КОРУПЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ВЛАСТ НА СВОИ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ЧЛЕНОВЕ.
     10. ЗА ОТКЪСВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ЦЕЛИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В ИЗОСТАНАЛА, ОГРАБЕНА, ГЛАДНА, РАЗБИТА ИКОНОМИЧЕСКИ, РАЗДИРАНА ОТ НАЦИОНАЛНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ, ОЗВЕРЯЛА, МОРАЛНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО ОПУСТОШЕНА, РАДИОАКТИВНА, ОТРОВЕНА И ОМЪРСЕНА СТРАНА. СТРАНА, ЧИЙТО ГРАЖДАНИ МЕЧТАЯТ ДА Я НАПУСНАТ.
     НИЕ НЕ ИСКАМЕ ПОВЕЧЕ ТАКОВА УПРАВЛЕНИЕ! 
/ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/