1 август 1990

СОФИЯ, 1 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 150 /168/

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ /ДЕМОС/ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА И ЗА ОБНОВЛЕНИЕТО НА БСП /ПРИЕТА М. ЮЛИ 1990 ГОД./.


3. БСП КАТО ПАРЛАМЕНТАРНА ПАРТИЯ

ДЕМОС СМЯТА, ЧЕ БСП СЛЕДВА ДА СЕ РАЗВИВА КАТО ПАРТИЯ ОТ ПАРЛАМЕНТАРЕН ТИП, ЧИИТО ОСНОВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ЩЕ СТАВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ПАРЛАМЕНТА И ДРУГИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ. ПАРТИЯТА ЩЕ УЧАСТВУВА ВЪВ ВЛАСТТА САМО ДОКОЛКОТО Й СЕ ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ ОТ НАРОДА.

НИЕ НЕ МОЖЕМ ОБАЧЕ ДА ПРИЕМЕМ ВЪЗГЛЕДА, ЧЕ БСП СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИЗБОРНА ПАРТИЯ.

ТЕЗАТА ЗА ИЗБОРНАТА ПАРТИЯ ОЗНАЧАВА ПОСТЕПЕННО РАЗПУСКАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА БСП САМО ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ. ТАКА ТЕОРЕТИЧНО Е ВЪЗМОЖНО, НО САМО ПРИ МНОГО ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРИ ОБЩА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И СЪВЪРШЕНО ДРУГО РАВНИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА. СЕГАШНОТО РАВНИЩЕ НА ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НЕ ПОЗВОЛЯВА ПОДОБЕН ПРЕХОД. ИЛЮЗИЯ Е ДА СЕ СМЯТА, ЧЕ ПО ТОЗИ НАЧИН БСП ЩЕ СЕ ОТВОРИ КЪМ ХОРАТА, ЩЕ ПРЕОДОЛЕЕ ОТНОСИТЕЛНАТА СИ ОТКЪСНАТОСТ ОТ МЛАДЕЖТА И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА.

4. ВЪТРЕШНОПАРТИЙНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ

СЕГА ОСНОВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПРИНЦИП НА БСП Е ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНСТВО.

МАКАР ЧЕ ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНСТВО БЕШЕ ПРИЕТ НА 14 ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БКП /ЯНУАРИ 1990 Г./, НА ПРАКТИКА ТОЙ ПОЧТИ НЕ СЕ ПРИЛАГА ИЛИ СЪЩЕСТВУВА САМО В НЯКАКЪВ ЗАРОДИШЕН ВИД.

КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ЕДИНСТВО НЕ ОЗНАЧАВА ЕДИНСТВО НА ВСЯКА ЦЕНА, ЕДИНСТВО, КОЕТО СЕ ПОСТИГА ОТ ДОЛУ НА ГОРЕ, ЕДИНСТВО ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ОБЩИ ИЛИ СХОДНИ ИДЕЙНИ ВЪЗГЛЕДИ.

НА ПРАКТИКА ТОВА ПРЕДПОЛАГА ПРАВО НА ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВЕ В ПАРТИЯТА, ПРАВО НА ПРИЕМАНЕ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПОВОД НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ РЕШЕНИЯ, ПРАВО НА КРИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО, ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ, ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИЯ, ОБЕДИНЕНИЯ И ФРАКЦИИ, ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И Т.Н.

НАРЕД С ТОВА ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНСТВО ПРЕДПОЛАГА ОБЩНОСТ НА ВЪЗГЛЕДИТЕ, ВЪЗПРИЕТИ ОТ ОБЩИ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, ОБЩО ГЛАСУВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ, СПАЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНАТА ЕТИКА И Т.Н.

СЛЕДОВАТЕЛНО ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ЕДИНСТВО ДАВА ЕДНОВРЕМЕННО И ПРАВА, И ОТГОВОРНОСТИ. ИМЕННО ТОЗИ ПРИНЦИП РАЗЛИЧАВА ПАРТИЯТА ОТ ДВИЖЕНИЕТО ИЛИ ФЕДЕРАЦИЯТА. НЯКОИ СРЕДИ В БСП ПРЕДЛАГАТ БСП ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ОБЕДИНЯВАЩО СВОБОДНИ СЪЮЗИ, СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. АРГУМЕНТЪТ, КОЙТО СЕ ПРИВЕЖДА, Е, ЧЕ ТАКА БСП ЩЕ ПРЕОДОЛЕЕ ИЗОЛИРАНОСТТА И ЩЕ МОЖЕ ДА ПРИВЛЕЧЕ НОВИ СИМПАТИЗАНТИ.

ДЕМОС СМЯТА, ЧЕ ПОДОБНО ВИЖДАНЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ОБОСНОВАНО, ЗАЩОТО ТО НЕ ОТЧИТА СТЕПЕНТА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЛЯРИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО, НИТО СТЕПЕНТА НА ВЪТРЕШНА ИНТЕГРИРАНОСТ НА ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ВИНАГИ И ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ СТРУКТУРИ СА ЗАВИСЕЛИ И ЩЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПАРАМЕТРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА. В НАШИЯ БЪЛГАРСКИ СЛУЧАЙ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА БСП ЗАВИСЯТ И ЩЕ ЗАВИСЯТ МНОГО ОТ ПОВЕДЕНИЕТО НА ОПОЗИЦИЯТА, ОТ ОБЩАТА СТАБИЛНОСТ НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА И ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ВЛАСТ.

ДЕМОС СЕ ОБЯВЯВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАРТИЯТА ЧРЕЗ ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КЛУБЕН ПРИНЦИП. СЕГАШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА БСП НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НА СЪЗДАВАНЕТО НА ОСНОВНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНТЕРЕСИ, А НА ОБЩИЯ ОРГАНИЗАЦИООННО-СТРУКТУРЕН ХАОС, В КОЙТО СЕ НАМИРА ПАРТИЯТА.
СМЯТАМЕ, ЧЕ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ НА УКРЕПВАНЕТО И ПОДМЛАДЯВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕДНА ПАРЛАМЕНТАРНА ПАРТИЯ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ. ЗАЕДНО С ТОВА В ТАКИВА СПЕЦИФИЧНИ СЛОЕВЕ КАТО ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА И МЛАДЕЖТА, В ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИТЕ СРЕДИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СЪХРАНЯТ И РАЗВИВАТ ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНТЕРЕСИ /НА КЛУБНА ОСНОВА/.

ВСИЧКИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НАД ОПО ТРЯБВА ДА СЕ НАДСТРОЙВАТ НАД ТЯХ, ДА ИМАТ ПРЕДИМНО КООРДИНИРАЩИ, РЕГУЛИРАЩИ И ИНФОРМАЦИОННИ ФУНКЦИИ. БСП СЕ НУЖДАЕ ОТ СТАБИЛНИ ОБЩИНСКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ. КОГАТО СЕ ИЗМЕНИ ТЕРИТОРИАЛНОТО ДЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА, ТОГАВА СЛЕДВА ДА СЕ ПРОМЕНИ И ОБХВАТЪТ НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

И ОБПО, И ВИСШИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ С ОГРАНИЧЕН БРОЙ ЩАТНИ СЪТРУДНИЦИ. ЗАБАВЯНЕТО НА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЩАТНИЯ АПАРАТ С 5-6 МЕСЕЦА НЕ ПОВИШИ АВТОРИТЕТА НА БСП, А ТЪКМО ОБРАТНОТО.

НАЙ-ВАЖНА СТРАНА НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ Е ПРОМЯНАТА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВПС, ОБПО И ОПО. ТЕ НЕ МОГАТ ПОВЕЧЕ ДА БЪДАТ НАЗИДАТЕЛНИ, А ДА ПОМАГАТ, ИНФОРМИРАТ И ПОСОЧВАТ. ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНСТВО НЕ ОЗНАЧАВА "ИЗОСТАВЯНЕ" НА ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА.

ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ СЛЕДВА ДА СЕ ОТРАЗЯТ В ДОПЪЛНЕН И СЪЩЕСТВЕНО ОБНОВЕН УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ЛЕГИЯ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ", ПРИЕТА НА ДЕЛЕГАТСКО СЪВЕЩАНИЕ НА ЛЕГИЯТА.


ВОДЕНИ ОТ НАШИТЕ ИЗКОННИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, НИЕ ОСЪЗНАВАМЕ,
ЧЕ:

- БЪЛГАРИЯ СТОИ НАД ВСИЧКИ И НАД ВСИЧКО;
- ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ УСЛОЖНЯВА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА НА ФОНА НА НЕСТИХВАЩИ ПАРТИЙНИ ПРИСТРАСТИЯ И БОРБИ;
- НАЛИЦЕ СА ПРОЯВИ НА СЕПАРАТИСТКИ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ;
- ПРОДЪЛЖАВА НЕПРИКРИТО ДА СЕ ДИСКРЕДИТИРА АРМИЯТА, ЧЕСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ВОЕННИЯ. ПРОЯВЯВА СЕ СТРЕМЕЖ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА КОНФРОНТАЦИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ.

ОТЧИТАЙКИ ВСИЧКО ТОВА И ДЪЛБОКО ОБЕЗПОКОЕНИ ЗА БЪДНИНИТЕ НА РОДИНАТА, НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В ДЕЛЕГАТСКОТО СЪВЕЩАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ", СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ СВОЯ НАРОД И КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КАТО

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ" Е И ЩЕ БЪДЕ НАДПАРТИЙНА, НЕЗАВИСИМА И ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОФИЦЕРИТЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНА ВОЕННА СЛУЖБА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, ЧИИТО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЩЕ СЪОТВЕТСТВАТ НАПЪЛНО НА КОНСТИТУЦИОННАТА И ПРАВОВА УРЕДБА НА БЪЛГАРИЯ.

2. БЪЛГАРСКИТЕ ОФИЦЕРИ - ЧЛЕНОВЕ НА ЛЕГИЯТА, ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАМЕ ВЪРХОВНИЯ СИ ПАТРИОТИЧЕН ДЪЛГ. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЩЕ РАБОТИМ АКТИВНО, ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ АРМИЯТА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСВЕН ПРЕДПИСАНИТЕ Й ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА. НИЕ СМЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ И ПРОТИВ ВСИЧКИ НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ВОДЯТ ДО ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ДО ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕД СВЕТА.

3. БЪЛГАРСКАТА ЛЕГИЯ ЩЕ РАБОТИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ДОБРОДЕТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА. АКТИВНО ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ ВСЯКО РОДОЛЮБИВО НАЧИНАНИЕ ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ЗАЕДНО С ТОВА ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ РЕШИТЕЛНО НА ВСИЧКИ ПРОЯВИ НА СЕПАРАТИЗЪМ И НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, КОИТО ЗАСТРАШАВАТ ВЪРХОВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НЯМАТ МЯСТО ПАРТИЗАНЩИНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, АГИТАЦИЯТА И ПРОПАГАНДАТА НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ.

4. НИЕ ЩЕ СЪДЕЙСТВАМЕ БЪЛГАРСКИЯТ ОФИЦЕР ДА ЗАЕМЕ СВОЕТО ДОСТОЙНО И ПОЛАГАЩО МУ СЕ МЯСТО В ОБЩЕСТВОТО. НАША ПЪРВОСТЕПЕННА ГРИЖА ЩЕ БЪДЕ ЗАЩИТАТА НА ЗАКОННИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА ОФИЦЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ!
УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ!
ИЗРАЗЯВАМЕ НАШИТЕ УВЕРЕНИЯ, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ" ЩЕ БЪДАТ ДОСТОЙНИ ЗА ИЗПИТАНИЯТА, НА КОИТО Е ПОСТАВЕНА РОДИНАТА, И С ЧЕСТ ЩЕ СЕ НАРЕДЯТ В РЕДИЦИТЕ НА СТРОИТЕЛИТЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 27 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД ОБСАДАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 27 ЮЛИ 1990 ГОДИНА.


ПИСАНО Е: "ДА БУНТУВАШ НАРОДА Е ГРЯХ". ГРЯХ Е, ЗАЩОТО РАЗБУНЕНИЯТ НАРОД СЕ ПРЕВРЪЩА В НЕУПРАВЛЯЕМА ТЪЛПА И ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОВА ПАДА ВЪРХУ ТОЗИ, КОЙТО ГО Е РАЗБУНИЛ. ТАКИВА ЛИЧНОСТИ НЕ СА ВОДАЧИ.

ВОДАЧЪТ НОСИ СВЕТЛИНА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЯТО ХОРАТА РЕШАВАТ КОЙ ПЪТ ДА ИЗБЕРАТ СЪГЛАСНО СВОЯТА СВОБОДНА ВОЛЯ.

ОБСАДАТА НА СГРАДАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 27 ЮЛИ 1990 Г., ПРИ КОЯТО БЕ РАЗКЪСАН МИЛИЦИОНЕРСКИЯТ КОРДОН И РАЗЯРЕНИ ЛИЦА ТРОПАХА ПО ВРАТИТЕ НА СВЕЩЕНИЯ ДОМ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БЕ "ИЗБЛИК НА СВОБОДНА ВОЛЯ". ТЕЗИ ПО СВОЕМУ ЧЕСТНИ ГРАЖДАНИ, ПРЕЗРЕЛИ ЗА МИГ ГЛАДА И УСЕЩАЩИ ИНТУИТИВНО, ЧЕ СКОРО ЩЕ ДОЙДЕ СТУДЪТ И ЧЕ ТЕХНИТЕ НАДЕЖДИ СА ИЗЛЪГАНИ, БЯХА ПОДЛОЖЕНИ НА ГРУБА МАНИПУЛАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА МИТИНГА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД В СОФИЯ, НЯКОЛКО ЧАСА ПО-РАНО. "ДА ГИ НАКАЖЕМ С ПО ЕДИН ПОКЛОН", БЕ ЛОЗУНГЪТ, ИЗДИГАН НА ТРИБУНАТА, ДОКАТО ЛИЛИ ИВАНОВА ПЕЕШЕ ЕДНОИМЕННАТА ПЕСЕН. НА ВЪПРОСА КАКВО ОЗНАЧАВА ТОЗИ ЛОЗУНГ, НИ БЕ ОТГОВОРЕНО СЪВСЕМ ТОЧНО: "ДА СЕ ПОКЛОНИМ НА ГРОБОВЕТЕ НА КОМУНИСТИТЕ", "НАЙ-ДОБРИЯТ КОМУНИСТ Е МЪРТВИЯТ".

С КОМУНИЗМА ОТДАВНА Е СВЪРШЕНО, ЩОМ ИМА ПАРТИИ, СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. НО АКО ТРЪГНЕМ ДА ИЗБИВАМЕ "КОМУНИСТИТЕ", НИЕ ЩЕ ИЗВЪРШИМ ГЕНОЦИД И ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ В ЕПОХАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА. ЕДИНИЯТ МИЛИОН "КОМУНИСТИ" В БЪЛГАРИЯ СА НЕ САМО ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ ТЕ ЗАПОЧНАХА ДА МИСЛЯТ И ДЕЙСТВАТ ПО-РЕАЛИСТИЧНО ОТ НЯКОИ КРЪГОВЕ В ОПОЗИЦИЯТА.

НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО В ИМЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В БЪЛГАРИЯ, В ИМЕТО НА ЦЯЛОСТТА НА НАШИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 30 ЮЛИ 1990 Г.    НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ИЗПРАТЕНО ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ, ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ - БРЮКСЕЛ, ДО ПРОФСЪЮЗИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ.


СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ ТРЪГНА ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПОВЕЧЕТО СТРАНИ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПРОВЕДОХА СЕ ПЪРВИТЕ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАСАМ СВОБОДНИ ИЗБОРИ. ГРАЖДАНИТЕ НА СТРАНАТА ОЧАКВАХА ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ПРОЦЕС ДА ПРОДЪЛЖИ, НАДЯВАХА СЕ, ЧЕ ВЪТРЕШНАТА ОБСТАНОВКА ЩЕ СЕ СТАБИЛИЗИРА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, ЩЕ НАСОЧАТ ВНИМАНИЕТО СИ КЪМ РЕШАВАНЕ НА НАЙ-ВАЖНИЯ ВЪПРОС - ИЗХОДА ОТ ДЪЛБОКАТА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА КРИЗА.

ВМЕСТО ТОВА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ В СТРАНАТА НАРАСТВАТ НАПРЕЖЕНИЕТО И НЕСИГУРНОСТТА. ИЗОСТРЯ СЕ ДО КРАЙНОСТ НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС. УВЕЛИЧАВАТ СЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ШИРИ СЕ СПЕКУЛАТА, ПРОЦЪФТЯВА ЧЕРНИЯТ ПАЗАР. ХИЛЯДИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА ПРЕД СПИРАНЕ ИЛИ ВЕЧЕ СА СПРЕЛИ РАБОТА ПОРАДИ ЛИПСА НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ. ДЕСЕТОКРАТНО НАРАСНА БЕЗРАБОТИЦАТА, А НАД 100 ХИЛЯДИ ДУШИ НАПУСНАХА СТРАНАТА, ТЪРСЕЙКИ РАБОТА И ПРЕПИТАНИЕ В ЧУЖБИНА.

НА ФОНА НА ВСИЧКО ТОВА ИЗБРАНИЯТ ПАРЛАМЕНТ И ПРЕДСТАВЕНИТЕ В НЕГО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ПРОЯВЯВАТ УЧУДВАЩА МУДНОСТ И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И ПАЗАРА. ПРОТАКА СЕ СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО, СИЛНО И КОМПЕТЕНТНО ПРАВИТЕЛСТВО, ОТ КОЕТО ВСИЧКИ ОЧАКВАТ ДА ПРИЛОЖИ РАДИКАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА И АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА. ИЗБОРЪТ НА ПРЕЗИДЕНТ СЕ БАВИ ПОРАДИ ЯВНОТО ПРИСТРАСТИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ КЪМ ТЕХНИТЕ ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ. ОТ ДОСЕГАШНАТА РАБОТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ ЛИЧИ, ЧЕ ТО ИМА ГОТОВНОСТ ДА ПРИСТЪПИ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВОТО СТОПАНСКО И СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА, НА КОНСТИТУЦИЯТА И НА ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО БИХА ПРЕВЪРНАЛИ БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА. МЕХАНИЗМИТЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИ СА БЛОКИРАНИ.

ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ СЕ ОБЪРНА С МЕМОРАНДУМ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРЕДСТАВЕНИТЕ В НЕГО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ С ИСКАНИЯ ДА СЕ УСКОРИ НЕГОВАТА РАБОТА, ДА СЕ СЪСТАВИ СИЛНО И КОМПЕТЕНТНО ПРАВИТЕЛСТВО, ДА СЕ ИЗРАБОТИ И ПРИЛОЖИ АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА, ДА СЕ ПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОГРОМНИЯ ВЪНШЕН ДЪЛГ НА СТРАНАТА.

ОТГОВОР НА ИСКАНИЯТА В МЕМОРАНДУМА НЕ СЕ ПОЛУЧИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ КЪМ НЕГО СЕ ПРИСЪЕДИНИХА КТ "ПОДКРЕПА" И РЕДИЦА ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. МЕМОРАНДУМЪТ СЕ ОДОБРЯВА ОТ МНОЗИНСТВОТО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЗА КОЕТО СВИДЕТЕЛСТВУВАТ СЪБРАНИТЕ МИЛИОНИ ПОДПИСИ. ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ВЧЕРА, 24 ЮЛИ, КНСБ СЪВМЕСТНО С КТ "ПОДКРЕПА" ПРИСТЪПИ КЪМ МАСОВИ ПРОТЕСТНИ АКЦИИ. ТЕ ИМАТ МИРЕН И ЗАКОНЕН ХАРАКТЕР И НЯМА ДА ДОВЕДАТ ДО ЗАСИЛВАНЕ НА БЕЗРЕДИЦИТЕ И НАПРЕЖЕНИЕТО В СТРАНАТА. НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ СА КОНСТРУКТИВНИ И СА НАСОЧЕНИ ЕДИНСТВЕНО КЪМ ТОВА ЧАС ПО-СКОРО ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ЗАКОНОВИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗХОД ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА. ПО-НАТАТЪШНОТО ОТЛАГАНЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС Е КРАЙНО ОПАСНО И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕПРЕДВИДИМИ И НЕПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ ПРОЯВИ НА МАСОВО НЕДОВОЛСТВО.

ГРАЖДАНИТЕ НА СТРАНАТА, НА ИЗТОЧНА И НА ЗАПАДНА ЕВРОПА НЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯТА НА ПОЛОЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С АПЕЛ ЗА РАЗБИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА НАШАТА ПОЗИЦИЯ. НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, ПРОФСЪЮЗИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВАТА НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПА ЩЕ НАМЕРЯТ ПОДХОДЯЩИ ФОРМИ, ЗА ДА ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ПАРЛАМЕНТА В БЪЛГАРИЯ. СТРАНАТА НИ НЕ БИВА ДА ОСТАНЕ В ПЕРИФЕРИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ РЕВОЛЮЦИОННИ ПРОМЕНИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

СОФИЯ, 26 ЮЛИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ:    ПРОФ.КР.ПЕТКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО ДО ПОСЛАНИКА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ ОТ ИМЕТО НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ". ПИСМОТО Е СЪПРОВОДЕНО ОТ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОС "МАКЕДОНИЯ" ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКАЗА НА ПОСОЛСТВОТО НА СФРЮ ДА БЪДЕ УСТАНОВЕН КОНТАКТ.

ВЧЕРА, 30 ЮНИ, КЪМ 11.30 ЧАСА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" МАЯ ВАПЦАРОВА ЗАЕДНО С ВЛАДИМИР МАНОЛОВ, ДЕПУТАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПЕТРИЧКИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН, СЕ ОПИТАХА ДА ВРЪЧАТ ПИСМО НА ГОСПОДИН ПОСЛАНИКА НА ЮГОСЛАВИЯ, АКРЕДИТИРАН У НАС, НО... УВИ... ОКАЗА СЕ, ЧЕ ВРАТАТА НА НАШАТА ЗАПАДНА СЪСЕДКА Е ЯКО ЗАТВОРЕНА ЗА ЧЕСТЕН И ОТКРОВЕН ДИАЛОГ. ЗАТОВА СИ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА ПУБЛИКУВАМЕ ВЪПРОСНОТО ПИСМО, ОТ КОЕТО ТАКА СЕ СТРАХУВАТ ГОСПОДАТА НА ПОСОЛСТВОТО.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОСЛАНИК,
ДИНАМИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ, КАКТО И В СФР ЮГОСЛАВИЯ, ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В ДВЕТЕ СТРАНИ СЪЗДАДОХА ПРЕКРАСНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ В ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ КАТО ПРИЯТЕЛИ И ДОБРИ СЪСЕДИ.

ПРЕДСТОЯЩОТО ЧЕСТВАНЕ НА 87-ТА ГОДИШНИНА ОТ ИЛИНДЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ Е БЛАГОПРИЯТНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОКАЖЕ ДОБРАТА ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ЧЕСТНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЪСЕДСТВО.

ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС ДА СЪДЕЙСТВУВАТЕ ПРЕД ЮГОСЛАВСКИТЕ ВЛАСТИ ДА ПОЛУЧИМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕТО НА ВЕНЕЦ ПРЕД ГРОБА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОТ ИМЕТО НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ".

ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВАШИЯТ ТАКТ И ГОЛЯМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОПИТ ЩЕ СЪУМЕЯТ ДА НАМЕРЯТ РЕШЕНИЕ НА НАШАТА ГОРЕЩА МОЛБА.

ИЗПОЛЗУВАМЕ СЛУЧАЯ ДА ВИ ПОДНЕСЕМ НАШИТЕ ИСКРЕНИ УВАЖЕНИЯ КЪМ ВАС И КЪМ ПРИЯТЕЛСКИТЕ ЮГОСЛАВСКИ НАРОДИ.

МАЯ ВАПЦАРОВА -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ"
ВЛАДИМИР МАНОЛОВ -
ДЕПУТАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ПЕТРИЧКИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

СОФИЯ, 30 ЮЛИ 1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ХОРОВ СЪЮЗ.


БЪЛГАРСКИЯТ ХОРОВ СЪЮЗ ИЗРАЗЯВА НАЙ-ДЪЛБОКО ОГОРЧЕНИЕ ОТ НЕДОПУСКАНЕТО НА ДЕЛЕГАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЗА ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ И ИЗРАЗЯВАНЕ ПОЧИТТА НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕД МЪЧЕНИЧЕСКИТЕ КОСТИ И ВЕЛИКАТА САМОЖЕРТВА НА НАСЛЕДНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ НАРОДНАТА ДУША ОТХВЪРЛЯ ТОВА ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДРАМА И СВЯТА ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ.

НИЕ ВЯРВАМЕ В НАШИЯ ДЕВИЗ: "РОДНА ПЕСЕН НАС НАВЕК НИ СВЪРЗВА!".

СОФИЯ, 30 ЮЛИ 1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА БСП, ОТПРАВЕНА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА, КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.


ЗАРАЖДАЩАТА СЕ ДЕМОКРАЦИЯ Е В ОПАСНОСТ! ГРАЖДАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СГОЛЯМА НАДЕЖДА ОЧАКВАТ РЕШАВАНЕТО НА НАСЪЩНИТЕ И ТЕЖКИ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НО ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ МЕХАНИЗМИ СА ПОД ОПАСНОСТТА ДА БЪДАТ БЛОКИРАНИ ОТ НЕКОНТРОЛИРУЕМИ УЛТИМАТИВНИ ИСКАНИЯ. ЗАСИЛВА СЕ ПЛОЩАДНИЯТ ФАНАТИЗЪМ, КОЙТО ЗАПЛАШВА ДА ПРЕРАСНЕ В ЕКСТРЕМИСТКИ ДЕЙСТВИЯ И ГРАЖДАНСКИ ХАОС.

НИМА ДЪРЖАВНО-БЮРОКРАТИЧНИЯТ ДИКТАТ ОТ НЕОТДАВНАШНОТО МИНАЛО ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕНЕН ОТ ЕСКАЛИРАЩАТА АГРЕСИВНОСТ НА ЕДНО НОВО МАЛЦИНСТВО, ПРЕТЕНДИРАЩО ЗА МОНОПОЛ ВЪРХУ ИСТИНАТА. НЕ Е ЛИ СTPAHHO, ЧЕ МНОГО ХОРА ОТНОВО СЕ СТРАХУВАТ ДА КАЖАТ СВОЕТО МНЕНИЕ, ЧЕ СЕ РАЖДА НОВА НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ДРУГОМИСЛЕЩИТЕ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА СДС. НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ МНОГО ОТ ВАС НЕ ПОДКРЕПЯТ ГРУБИЯ И УЛТИМАТИВЕН ТОН, ВСИЧКО,
КОЕТО НАДХВЪРЛЯ РАЗУМНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОТЕСТ. НО СРЕД ВАС ЩЕ ИМА И ХОРА, КОИТО ПООЩРЯВАТ АТАКАТА СРЕЩУ ПАРЛАМЕНТА И ДЕМОКРАЦИЯТА. А И ВИЕ, И НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ, ОБЛЕЧЕНИ В НАСИЛИЕ, ПОДКОПАВАТ САМАТА ДЕМОКРАЦИЯ. МНОЗИНА ОТ ОНЕЗИ, КОИТО РАЗЧИТАТ СЕГА НА УЛИЧНАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ ПАРЛАМЕНТА, ВЕРОЯТНО НЕ СИ ДАВАТ СМЕТКА, ЧЕ МОГАТ СКОРО ДА СТАНАТ ЕДНА ОТ НЕЙНИТЕ ЖЕРТВИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ОТ ЕДНАТА СТРАНА Е НА ПЪТ ДА РОДИ ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ. ИГРАТА С ОГЪНЯ МОЖЕ ДА ИЗГОРИ ОБЩИЯ НИ ДОМ.

НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ЗАКОННО ИЗБРАНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ДА ЗАГУБИ НАРОДНОТО ДОВЕРИЕ, А С ТОВА И СТРАНАТА ДА СЕ ЛИШИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ. НОРМАЛНО Е ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА РАЗГЛЕЖДА ВНЕСЕНИТЕ ОТ ДЕПУТАТИТЕ ПЕТИЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ТЕХНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ. НО НЕ Е НОРМАЛНО НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ САМИ ДА ВДЪХНОВЯВАТ ПОДКОПАВАНЕТО НА ЕДВА ЗАРОДИЛИЯ СЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ.

ПЪТЯТ НИ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА Е ТВЪРДЕ ТРУДЕН И ДЪЛЪГ, ЗА ДА СИ ПОЗВОЛИМ ДА ВЪРВИМ ПО НЕГО, ИЗПЪЛНЕНИ С ВРАЖДА. НЕКА НЕ ОСТАНЕМ ГЛУХА СПИРКА НА БАЛКАНИТЕ, ОБХВАНАТА ОТ ГРАЖДАНСКО НАСИЛИЕ И БЕЗРЕДИЦИ. НЕКА СМЕ ДОСТОЙНИ ЗА ПРЕТЕНЦИЯТА ДА БЪДЕМ ЦИВИЛИЗОВАНА ДЪРЖАВА - ЧАСТ ОТ ЕВРОПА.

СОФИЯ, 29 ЮЛИ 1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/.


НА 29 ЮЛИ 1990 ГОДИНА ПЕЧАТНИЦА "Д.БЛАГОЕВ" НЕ ОТПЕЧАТА В. "МЛАДЕЖ" ПОРАДИ ПРОИЗВОЛЕН ОТКАЗ НА НАБОРНИЯ ЕКИП ДА НАБЕРЕ БРОЯ. ДОВОДИТЕ СА, ЧЕ ВЕСТНИКЪТ БИЛ КРИТИКУВАЛ ПЕЧАТНИЦАТА. С ТОВА СВОЕ ДЕЙСТВИЕ НАБОРНИЯТ ЕКИП ПОЕ НЕБЛАГОВИДНАТА РОЛЯ НА НЕОБЯВЕН ЦЕНЗОР НA ПЕЧАТА В НАШАТА СТРАНА, КОЙТО ДИКТУВА КАКВО МОЖЕ И КАКВО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПИШЕ В ЕДИН ВЕСТНИК.

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ РЕШИТЕЛНО ОСЪЖДА ТЕЗИ САМОВОЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЧАСТ ОТ КОЛЕКТИВА НА ПЕЧАТНИЦА "Д.БЛАГОЕВ", КОИТО ПО СЪЩЕСТВО СА НАСОЧЕНИ СРЕЩУ СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ, НА КОИТО Е СКЪПА ДЕМОКРАЦИЯТА: НАЛИЦЕ Е БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН СЛУЧАЙ, КОЙТО ОТБЕЛЯЗВА НАЧАЛОТО НА НОВ ЕТАП В НАРАСТВАНЕТО НА НЕПРАВОМЕРНИТЕ И ПРОИЗВОЛНИ ДЕЙСТВИЯ У НАС. ТЕ ВЕЧЕ ЗАСЯГАТ И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. АКО РАБОТЕЩИТЕ В ТЯХ ЖУРНАЛИСТИ ЗАПОЧНАТ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ПОДОБНИ ФАКТОРИ ПРИ СПИСВАНЕТО НА СВОИТЕ ИЗДАНИЯ, ОБЩЕСТВОТО НИ ЩЕ ИЗВЪРШИ СВОЕТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ ПО ТВЪРДЕ СТРАНЕН НАЧИН.

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ ИЗРАЗЯВА НАДЕЖДА, ЧЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЩЕ ОСЪДЯТ ОПИТИТЕ ЗА ЗАДУШАВАНЕ НA СВОБОДАТА НА ПЕЧАТНОТО СЛОВО, КАКТО И ЧЕ ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЩЕ ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, ЗА ДА БЪДАТ ПРЕСЕЧЕНИ ПОДОБНИ ОПИТИ В БЪДЕЩЕ, И ВИНОВНИТЕ ЗА ПОЛУЧИЛИЯ СЕ ИНЦИДЕНТ - НАКАЗАНИ.

ДА ЗАЩИТИМ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА!

СОФИЯ, 30 ЮЛИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ /ИГН/.

КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ПУБЛИКУВАНИТЕ ИНФОРМАЦИИ НА СТРАНИЦИТЕ НА В."ДУМА" ЗА ТОВА, ЧЕ "ЗАСТРАШАВАМЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕДИЗВИКВАМЕ ЗАСИЛВАЩО СЕ БЕЗПОКОЙСТВО СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО"!

ТЪЙ КАТО ТОВА СЕ СЛУЧВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ МОМЕНТА НА ПОЯВАТА НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ /ИГН/ - 13 ЮНИ 1990 Г., - ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ЗАЯВИМ СЛЕДНОТО:

1. СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ПОСТОЯННО И СИСТЕМНО ИЗОПАЧАВАТ ФАКТИТЕ И ПОНЯКОГА НАПРАВО ДЕЗИНФОРМИРАТ ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ АКТОВЕ НА НЕПОДЧИНЕНИЕ.

2. ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ - СОФИЯ, НЯМА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПРОЯВИ, КАКТО ИЗВЕСТНИЯ СЛУЧАЙ СЪС СПИРАНЕТО НА ВЛАКА В ГР. АЙТОС.

3. ПОВЕЧЕ ОТ 40 ЧЛЕНОВЕ НА ИГН, КОИТО БИВАКУВАТ СРЕЩУ КЛУБА НА БСП В ЦЕНТЪРА НА СТОЛИЦАТА И ПРЕД ПАРТИЙНИЯ ДОМ, И ТЕХНИТЕ СИМПАТИЗАНТИ, КОИТО ДАВАТ ЩАФЕТНИ ДЕЖУРСТВА В ТЯХНА ПОДКРЕПА, КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ "АВТОРИТЕТА" НА НЕБЕЗИЗВЕСТНИТЕ ОТ МИНАЛОГОДИШНОТО ФИАСКО НА ЕКОГЛАСНОСТ В ГРАДИНКАТА ПРЕД РЕСТОРАНТ "КРИСТАЛ" И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНАТА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИЧАСОВА БАРИКАДА МЕЖДУ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ /НА 24 ЮНИ 1990 Г./ НА ИГН - СТЕФАН НИНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА СНС, И ЕЛЕН ПЕТРОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНС.

ИГН СМЯТА,ЧЕ НЯМА МОРАЛНО И ГРАЖДАНСКО ПРАВО ДА СЕ ПОДДАДЕ НА НАТИСКА НА ТЕЗИ ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СНС.

4. ИГН КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ ОБВИНЕНИЕТО В ПИСМОТО НА СТЕФАН НИНОВ С НОМЕР 69-00-170 /23 ЮЛИ 1990 Г./ НАРУШАВА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА. ФАКТИТЕ, ИЗНЕСЕНИ В НЕГО, НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА! ТОЧКИТЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИГН ОТ 19 ЮНИ 1990 Г. НЕ СА НЕРЕАЛНИ И НЕИЗПЪЛНИМИ!

5. ИГН КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ.174 А, АЛ.2 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЕВГЕНИЯ САМАН, СТЕФКА ДЕЧКОВА И ЖИВКО ДЖУНДРЕКОВ. ПО СИЛАТА НА ТАЗИ ЛОГИКА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ИГН, КАКТО И ОБИТАТЕЛИТЕ НА "ГРАДА НА ИСТИНАТА"!

6. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ, КАКТО Е РЕГЛАМЕНТИРАНО ПО КОНСТИТУЦИЯТА НА САЩ, НЕ ОЗНАЧАВА НАСИЛИЕ, А ИГН ОЩЕ ОТ ПЪРВАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА 13 ЮНИ 1990 Г. КАТЕГОРИЧНО Е ЗАЯВИЛА, ЧЕ Е ЗА НЕНАСИЛСТВЕНИ МЕТОДИ НА НЕПОДЧИНЕНИЕ!

7. НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ВЗЕТИ НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА БЕЗОБРАЗИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ОРГАНИЗИРАНО ОТ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА БСП РАНО СУТРИНТА НА 25 ЮЛИ 1990 Г. ПРЕД ПАРТИЙНИЯ ДОМ. В СЪЩАТА ВРЪЗКА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ПИТА: КОЙ ЗАСТРАШАВА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПРЕДИЗВИКВА ЗАСИЛВАЩО СЕ БЕЗПОКОЙСТВО СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА СТОЛИЦАТА?

8. ИГН НАСТОЯВА ТОЗИ ТЕКСТ НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ РАЗПРОСТРАНЕН ЧРЕЗ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

9. ИГН СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ГЛАСУВА ДОВЕРИЕ САМО НА ИНФОРМАЦИОННИ РАБОТНИЦИ, КОИТО ОТРАЗЯВАТ ИСТИНАТА! ИГН НЕ СА ЕКСТРЕМИСТИ, АНАРХИСТИ, ПОЛИТИКАНИ ИЛИ ЛЪЖЦИ!

ОТ ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ НА ИГН, КОИТО СОЛИДАРНО ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТ /СЛЕДВАТ 41 ПОДПИСА/

СОФИЯ, 27 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.


НА 28 ЮЛИ 1990 Г. В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ СЪВЕЩАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ. СЛЕД ОБСЪЖДАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ БЯХА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАЕМАНИТЕ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТИ, ТЪЙ КАТО ИМ БЕ ГЛАСУВАНО НЕДОВЕРИЕ.

НАПРАВЕНИ БЯХА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА. ИЗБРАНИ БЯХА НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ: СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ -ВАСИЛ КОСТОВ, НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ, И ЯСЕН ЗЛАТКОВ; ГОВОРИТЕЛ -АЛЕКСАНДЪР КАЦАРСКИ, РЕДАКТОР - АННА ЗОГРАФОВА; КООРДИНАТОРИ: ИБРАХИМ КЪРПАЧЕВ, АРИФ ФЕЙХАН, СТЕФАН ЧОЛАКОВ И МУСА БИЛЯЛОВ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ В СЪСТАВ: ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ, САШО СТОЯНОВ, НЕДЯЛКО НЕМСКИ, ИВАНКА САВОВА И ВЛАДИМИР ВУТОВ.

СОФИЯ, 29 ЮЛИ 1990 Г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: 1. ВАСИЛ КОСТОВ
                              2. КОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ
                              3. ЯСЕН ЗЛАТКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/