Стенограма за гласуването след второ четене на Проект на Закон за българите извън България, 2000 г.

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

 

Поставям на гласуване предложението на народния представител госпожа Емилия Масларова.

Гласували 149 народни представители: за 55, против 88, въздържали се 6.

Предложението не се приема.

Поставям на гласуване неприетата част от предложението на господин Руси Статков.

Гласували 148 народни представители: за 54, против 90, въздържали се 4.

Предложението на господин Статков не се приема.

Моля, гласувайте заглавието на закона, така както е предложено от вносителя, и член единствен, така както е предложен от комисията.

Гласували 156 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 5.

Законът за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана) е приет. (Ръкопляскания в мнозинството.)

 

Следващата точка от дневния ред е:

 

ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ.

Моля председателят на комисията господин Иван Сунгарски да докладва законопроекта.

ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ, от място): Процедура!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Пламен Славов за процедура.

ПЛАМЕН СЛАВОВ (ДЛ): Господин председателю, госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат по време на разглеждането на законопроекта за българите, живеещи извън България - второ четене, председателят на Агенцията за българите в чужбина при Министерския съвет господин Пламен Павлов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Славов.

Има ли противно становище? Няма.

Моля, гласувайте процедурното предложение в залата да бъде допуснат господин Пламен Павлов.

Гласували 120 народни представители: за 114, против 5, въздържал се 1.

Предложението е прието.

Моля да поканите господин Пламен Павлов в залата.

Господин Сунгарски, имате думата.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Благодаря, господин председател.

Продължаваме с второ четене на Закона за българите, живеещи извън България. Както е известно на колегите, миналия път приключихме с четенето до чл. 11 на вносителя и сега продължаваме с чл. 12.

ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Може ли процедура?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Сунгарски, извинявайте, господин Гиньо Ганев иска думата за процедура.

ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Както току-що каза председателят на комисията, ние трябва да продължим от стария чл. 12 или по новата номерация - чл. 9.

Искам да направя едно процедурно предложение и ви моля това да бъде подкрепено - да се върнем за едно прегласуване на чл. 2 и 3.

В чл. 2, който приехме, се формулира идеята за това кой е българин, живеещ извън пределите на България. А в чл. 3 се определя начинът, по който тези хора се доказват, така да се каже.

В текстовете, които приехме, беше малко на базата на стари идеи, се говори за българска народност, а нашето законодателство, особено Законът за българското гражданство, въведе трайно понятието, което е и в цяла Европа - за произхода, българи по произход в нашия случай.

И като имам предвид и текста на чл. 25 от нашата Конституция, в който се говори наистина за българи по произход, молбата е, ако се върнем към тези два текста, с една коректна редакция, направена и с участието на комисията, и със съгласуване на много юристи в Министерски съвет и тези, които са в Народно събрание, да приемем два по-коректни текста. Това е предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Гиньо Ганев.

Господин Сунгарски, от името на комисията искам да вземете отношение, защото без съгласие на комисията, аз не мога да го поставя на гласуване.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предлагам да подкрепим процедурното предложение на господин Ганев и да направим това прегласуване, защото се надявам предложените от господин Ганев текстове да бъдат наистина по-коректни и по-съобразени както с конституционните текстове, така и с текстовете на Закона за българското гражданство. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Но те трябва да бъдат и докладвани, за да влязат в стенограмата. Нека председателят на комисията да ги докладва.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложението за чл. 2 гласи следното:

"Българин, живеещ извън Република България, съгласно този закон е лице, което:

1. има поне един възходящ от български произход;

2. притежава българско национално съзнание;

3. пребивава трайно или постоянно на територията на друга държава."

Това е предложението за заместващ текст на чл. 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Какво е становището на комисията?

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Подкрепя предложения текст и предлага на народното представителство да го приеме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте предложения текст за чл. 2.

Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.

Член 2 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: И предложението за чл. 3 да добие следната редакция:

"Чл. 3. (1) Български произход се доказва с документ, издаден от:

1. български или чужд държавен орган;

2. организация на българи, живеещи извън Република България, призната от компетентния български държавен орган за поддържане на връзки с тях;

3. Българската православна църква.

(2) Български произход може да се доказва и по общия исков ред".

Това е текстът, комисията подкрепя това предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте чл. 3 така, както беше докладван от господин Сунгарски.

Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.

Член 3 е приет.

ВТ/ВР 276.4* (подпис)

--------------------

*стр.1-4: ВТ/ВР 276.1; ВТ/ВР 276.2; ВТ/ВР 276.3; ВТ/ВР 276.4