"Градът и селото - 86", том І, част А

Към албума...
Автори

Колектив

Заглавие Емпирично социологическо изследване "Градът и селото-86", Т.1. Регионални общности (избрани таблици) Част А
Издател Omda, по проект FFNNIPO_12_00757 на ФНИ при МОН
Дата 25-08-2013
Език български
Раздел наука, социология
Формат онлайн галерия - снимки
ISBN 978-954-9719-58-1

  

 

Анотация

Социологическото изследване "Градът и селото-86" е представено в поредица от публикации, включени в изданията на ЦСУ, посветени на резултатите от Преброяването на населението и жилищния фонд в НРБ - 1985 г.

В тази поредица се включват:

Методическо пособие за ползване на групирани, съкратени и нови въпроси

ТОМ I Регионални общности (избрани таблици)

ТОМ II Социологически взаимодействия (избрани таблици)

ТОМ III Социологически анализи и обобщения

Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при МОН по проект FFNNIPO_12_00757.

 

 * * *

В този Първи том на изследването са включени избрани таблици от емпиричното социологическо изследване "Градът и селото - 86", което се проведе като неразделна част и непосредствено продължение на Преброяването на населението и жилищния фонд на НРБ /4.12.85 г./. Генералната съвкупност, върху която беше проектирано изследването, е цялото българско население над 16 навършени години без срочно военнослужещите, живеещите в чужбина, живеещите в колективни домакинства, както и лицата в затворите с присъда. Извадката на изследването е направена от специалисти от ЦСУ,членове на Програмно-целевия колектив по Преброяването.

Бяха изследвани 10 381 лица, от които от:
София - 1258 лица;
окръжните градове - 2793 лица;
други градове - 2167 лица;
села - центрове на общини - 200 лица;
села - кметства - 3819 лица;
села без статут на кметства - 144 лица.

Проектът на изследването /програма, цел, задачи, методика на регистрация, инструментариум и т.н./ бяха разработени от изследователски екип под научното ръководство на чл.-кор. Стоян Михайлов и от сътрудниците на секция "Обща социология".

От авторите

* * *

 

Вижте Том I, част А от книгата в галерията

Следват:

- Том I, част Б

- Том I, част В