Проектодекларация, октомври 1989 г.

 
ПРОЕКТОДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪЮЗ НА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА /ССУ/


Студенти от СУ "Кл. Охридски" си поставят за задача да организират свой съюз. Негова главна цел ще бъде подобряване условията на бит, труд и защита на студентските права на редовните студенти от СУ. ССУ няма за цел да иззема функции на други организации. Съюзът ще запълва празни полета в студентския живот.

ЧЛЕН на ССУ може да бъде всеки редовен студент от СУ "Кл. Охридски". Желаещият трябва да представи студентската си книжка на който и да е ръководен орган на Съюза и да подпише Декларация, че иска да членува в ССУ. В случай, че студентът не е съгласен с действията на Съюза, може да напусне във всеки момент като подаде заявление.

Основен принцип в организационния строеж на ССУ ще бъде демократичният. Ръководен орган на Съюза е Общото събрание /ОС/. Решенията на ОС се провеждат от Изпълнителен съвет, в който влиза по един представител, излъчен от всеки Факултет.

СТРУКТУРАТА на ССУ е децентрализирана и се изгражда на факултетен принцип, като всяка Факултетна група сама избира начините на своята организация.

Съюзът ще работи в тясно взаимодействие с всички държавни и обществени организации, доколкото това сътрудничество не противоречи на Устава му.

Цел на ССУ е създаването на Български Студентски съюз, койти да обединява студенти от всички висши учебни заведения в страната.

ЗАДАЧИ, които ССУ ще решава приоритетно спрямо настоящия момент:

1. Намаляване на задължителния брой учебни дисциплини.

2. Намаляване на седмичната натовареност на студентите.

3. Организиране на паралелни лекции по основните дисциплини.

4. Опростяване на процедурите по записването в по-горен курс.

5. Избор на съквартирантите в студентските общежития и оставане в една и съща стая до края на следването, ако студентът продължи да отговаря на необходимите условия.

6. Повишаване стипендиите на студентските семейства.

7. Отменяне задължителността на несвойствени за учебния процес мероприятия, като бригади и др.


НЕКА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ССУ НАПИШАТ СВОИТЕ ПРЕПОРЪКИ И ДОЙДАТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ, KОETО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА
31 октомври 1989 г. от 19.15 часа в ауд. 136 /Ректората/.