Докладна записка

ДО

БЮРОТО НА СОФИЙСКИЯ ГК НА БКП

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от генерал КОЛЬО ТОДОРОВ - зав. отдел "Военно-административен" на ГК на БКП

 

ОТНОСНО: Одобряване на "Насоки за разгръщане движе­нието по изграждане на обекти, секции,квар­тали, села, градове и райони с образцов об­ществен ред"1

 

ДРУГАРИ,

Изграждането на столицата като образцов социа­листически град е свързано с утвърждаването на образцов обществен ред. За създаването му допринасят с дейността си партийни, държавни, стопански, административни и обществени органи и организации. Продължителните ни наблю­дения убедително потвърждават необходимостта от документ, който да определи основните изисквания и критерии, начина на оценка, присвояване и отнемане на званието обект, сек­ция, квартал, село, град и район с образцов обществен ред.

Ето защо отдел "Военно-административен" със съдействието на отделите на ГК на БКП и специализираните органи разработи проект "Насоки за изграждането на обекти, селища, квартали, градове и райони с образцов обществен ред".

Във връзка с това предлагам Бюрото на Софийския ГК на БКП да

РЕШИ:

 1. Одобрява "Насоки за разгръщане на движението по изграждането на обекти, секции, квартали, села, градове и райони с образцов обществен ред".
 2. Отделите на ГК на БКП, РК на БКП, ПК и орга­низации, Столичният и районните народни съвети, кметствата, градските и районни ръководства на Българските професионал­ни съюзи, Отечествения фронт и Димитровския комунистически младежки съюз, стопанските организации, предприятията, уч­режденията и учебните заведения да проведат широка полити­ческа и организаторска работа за разгръщане на повсеместна работа и борба за изграждането на обекти, секции, квартали, села, градове и райони с образцов обществен ред.
 3. Изпълнителният комитет на Столичния народен съвет при необходимост да утвърди практически указания за работата на комисиите, които ще проверяват обектите, секциите, кварталите, селата, градовете и районите предложени за присвояване или отнемане на званието "С образцов обществен ред".
 4. Отделите на ГК на БКП "Военно-административен "Организационен" и "Пропаганда и агитация" да изучат и обобщят извършената работа и положителен опит и да информират Бюрото на ГК на БКП до края на 1983 година.

СОФИЙСКИ ГК НА БКП    ЗАВ.ОТДЕЛ "ВОЕННО­АДМИНИСТРАТИВЕН" :

16.VI.1982 г.

София ЛБ/КТ

 

 

 

НАСОКИ

за разгръщане движението по изграждане на обекти2 , секции, квартали, села, градове и райони в гр.София с образцов обществен ред

 

Задачата за превръщането на София в образцов социалистически град бе поставена от другаря Тодор Живков през 1971 година.

Повече от 10 години движението за изграждането на столицата като съвременен социалистически град обединя­ва все повече усилията и мобилизира работниците, селско­стопанските труженици, художествено-творческата интелиген­ция, учените и специалистите, младежите, пионерите, военно­служещите за нови трудови дела и творчески изяви.

Дейността за изграждането образцов обществен ред в София е неразривно свързана с реализирането на Един­ната програма приета от Държавния съвет на НРБ през 1975 г. и на Комплексната програма на ГК на БКП за борба с прес­тъпността, закононарушенията и противообществените прояви.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Изграждането на столицата като образцов со-тиалистически град означава създаването на необходимите

политически, икономически, социални, психологически и кул­турни черти, присъщи на съвременен град на зряло социалис­тическо общество.

Столичната икономика да се развива ускорено, със стабилни темпове, по интензивен път, при оптимално прилагане постиженията на научно-техническия прогрес и челния опит. Производствената дейност на всяко софийско предприятие и стопанска организация, дейността на всеки институт и учебно заведение да бъдат образец на висока ефективност и качество, за оптимално внедряване научно-техническите постижения, за образцова социалистическа ор­ганизация на труда, за ускорено социално развитие на трудо­вия колектив. Необходими са висока култура, социалистичес­ка съзнателност, дисциплина и нравствено поведение, чувство за дълг и отговорност на всички граждани.

2. Важен компонент и същностна черта на съвре­менния социалистически столичен град е образцовия общест­вен ред.

Социалистическият обществен ред е приведената в система съвкупност от отношения, уредени както от нормите на правото, така и от правилата на социалистическото обще­житие, които:

 • създават условия за обществено спокойствие и са насочени към предотвратяване на действия, които нару­шават нормалния живот на населението и ритъма на производ­ствената му дейност;
 • осигуряват ведра обстановка и възможност за отдих на трудещите се, за недопускане недисциплинирано и непристойно поведение в обществото;
 • гарантират опазването честта и достойнството на гражданите.

Правилата на социалистическото общежитие обхва­щат нормите на комунистическата нравственост и обичаите, които имат обществен и общозадължителен характер и регу­лират ежедневните взаимоотношения на хората, неуредени от нормите на правото. За своя етична основа те имат положе­ния, залегнали в моралния кодекс на строителя на комуниз­ма.

Образцовият обществен ред предполага пълно съблю­даване на установените от държавата правни норми и прави­лата на социалистическото общество. Той осигурява неприкосновенността и спокойствието на гражданите, охраната на лич­ните и имуществени права и интереси, нормалната дейност на държавните и обществените органи и организации, предприя­тията, учрежденията, длъжностните лица и охраната на со­циалистическата собственост. Изисква спазване на социалис­тическата законност и дисциплина, образцово поведение на обшествени места, в производствения колектив и в семейство­то, хуманни отношения и взаимно уважение между хората, съзнание за обществен дълг, другарска взаимопомощ, непри­миримост към несправедливостта, нечестността, кариеризма, користолюбието и бюрократизма, нетърпимост към нарушения­та на обществените интереси.

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕКТ, СЕКЦИЯ, КВАРТАЛ, СЕЛО, ГРАД И РАЙОН С ОБРАЗЦОВ ОБЩЕСТВЕН РЕД

Званието "С образцов обществен ред" се присъжда на обекти, секции, квартали, села, градове и райони, коитоотговарят на следните обши и специфични изисквания:

3. Общи изисквания

а/ Благоприятен социално-психологически климат, позволяващ пълна изява на възможностите, инициативата и творчеството на всеки труженик и колектив.

б/ Утвърждаване на профилактиката като страте­гическо направление в борбата срешу престъпността, законо­нарушенията и противообществените прояви.

г/ Ефективни резултати в утвърждаване и разширя­ване на обществено-държавното и държавно-общественото на­чало в охраната на обществения ред.

Активно и ефективно участие на обществеността -центрове за възпитателна работа, съвети за профилактика, другарски съдилища, доброволни отряди, съветници, портие­ри и домоуправители в опазването на обществения ред.

д/ Оптимално реализиране на подетите почини и инициативи за повишаване ефективността на борбата с нега­тивните прояви.

е/ Трайни резултати по благоустрояването и хигие­низирането.

4. Специфични изисквания

а/ Обект с образцов обществен ред.

 • Да не се допусне лице от колектива да извърши престъпление от общ характер.
 • Охраната и пропускателния режим да са в пълно съответствие с изискванията.
 • Строго спазване на нормативните документи за борба с тютюнопушенето, алкохолизма и пиянството.
 • Да е обявен за образцов в противопожарно отно­шение .
 • Да е обявен за образцов по линия на благоустроя­ването и хигиенизирането.

б/ Секция, квартал, село и град с образцов об­ществен ред.

 • Да е обявен(а,о) за образцов (а,о) по безопас­ността и културата на движението, по паспортния режим и в противопожарно отношение.
 • Да е обявен (а,о) за образцов (а,о) по благо­устрояването и хигиенизирането.
 • Най-малко половината от районите на районните инспектори от народната милиция да са обявени за образцови.
 • Цялостно изпълнение на дежурствата за охраната на обществения ред и по безопасността на движението със сили на обществеността.
 • Изпълнени нормативи за количествения и качест­вения състав на доброволните отряди на трудещите се.

в/ Район с образцов обществен ред.

 • Най-малко половината от секциите, кварталите и селата да са обявени за такива с образцов обществен ред.
 • Ако има град на територията му да е обявен за такъв с образцов обществен ред.

 

III. РЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЕКТ, СЕКЦИЯ, КВАРТАЛ, СЕЛО, ГРАД И РАЙОН С ОБРАЗЦОВ ОБЩЕСТВЕН РЕД

5. Обявяването на обект, секция, квартал, село, град и район с образцов обществен ред става, както следва:

а/ Обект, секция, квартал и село с решение на ИК на районния народен съвет.

б/ Град и район - с решение на ИК на Столичния народен съвет.

Право на мотивирано предложение за присъждане на званието имат:

а/ За обектите - от партийното, стопанското, профсъюзното и комсомолското ръководство на обекта и щаба на ДОТ3.

б/ За секциите, кварталите и селата - от партий­ното бюро (партийния комитет), ръководството на Отечестве­ния фронт, ДКМС и Щаба на ДОТ.

в/ За град и район от РК (ГК) на БКП, РС на БПС4, РК (ГК) на Отечествения фронт, РК (ГК) на ДКМС, РУ на МВР и РЩ5 на ДОТ.

6. Предложените обекти, секции, квартали, села, градове и райони се проверяват и оценяват от комисия, назначена от ИК на Столичния (районния) народен съвет.

Оценката се извършва в съответствие с настоящите насоки и нормативните актове, указанията и решенията на министерствата и централните ръководства на съответните държавни, държавно-обществени и обществено-държавни органи стопанските и обществените организации и се използуват данни от официалната отчетност.

7. Обявените обекти, секции, квартали, села,гра­дове и райони с образцов обществен ред се оценяват на три години за потвърждаване на званието.

Отнемането на званието обект, секция, квартал, село, град, район с образцов обществен ред става с решение на органа, който е присвоил същото.

Лишаването от званието "образцов" може да стане и преждевременно, ако притежаващият го е изгубил изисква­щите се качества. Изпълнителният комитет на СНС (РНС) на­значава комисия, която извършва необходимата проверка и прави съответно предложение.

 

IV. ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЙНИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА И ОБЩЕСТВЕ­НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБРАЗЦОВ ОБЩЕСТВЕН РЕД В СТОЛИЦАТА

8. Създаването на образцов обществен ред в столи­цата е постоянна грижа на градската партийна организация.

Градският комитет на БКП, РК на БКП, ПК6 и органи­зации осъществяват системно и ефикасно ръководство на дей­ността за изграждането на столицата като съвременен социа­листически град.

Столичният народен съвет непосредствено направля­ва и координира дейността за утвърждаването на образцов об­ществен ред в София.

9. В своята дейност за изграждането на образцов обществен ред държавните, стопанските и обществените орга­ни и организации се ръководят от партийните решения, ука­занията на ЦК на БКП, законите и други подзаконови норма­тивни актове, издавани от министерствата и централните ве­домства.

10. Въпросите по създаването на образцов обществен ред следва да намерят своето място в плановете за социално-икономическото развитие на столицата и районите, в програ­мите и плановете за социалното развитие на колективите.

11. Столичният и районните народни съвети, ръковод­ствата на стопанските и обществените организации периодич­но обсъждат резултатите от извършената работа по изгражда­нето на образцов обществен ред и вземат допълнителни мер­ки за активизиране дейността си в тази насока.

12. Държавните органи и обществените организации разработват съвместни мероприятия насочени към координира­не дейността си в създаването на образцов обществен ред, а резултатите от извършената работа отчитат на съвместни среши най-малко веднъж в годината.

13. Цялостната политическа и организаторска дей­ност на организациите на БПС, ДКМС, Отечествения фронт и другите масови организации за разгръщане на социалистичес­кото съревнование следва да бъде тясно свързана с утвърждаването на образцов обществен ред в столицата.

Обещанията за разгръщане на борбата за образцов обществен ред се приемат на общи събрания в обектите, квар талите, селата, градовете и районите.

 

V. МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ

14. Партийните, държавните, стопанските и общест вените органи и организации следва системно да изучават и популяризират положителния опит по разгръщане на движе­нието за изграждане на обекти, секции, квартали, села, гра дове и райони с образцов обществен ред.

Положителните инициативи и постижения в борбата за образцов обществен ред да се популяризират по подходящ начин и от средствата за масова информация.

15. На обявените обект, секция, село и квартал с образцов обществен ред се връчва флагче, грамота и па­рична награда до 500 лева, а на град и район флагче, гра­мота и парична награда до 3 000 лева.

По подходящ начин се поощряват общественици, стопански и административни ръководители и активисти, допринесли за завоюване на званието.

Връчването на наградите да става при тържестве­на обстановка.

16. Средствата за награди се осигуряват от съот­ветните народни съвети.

 

СОФИЙСКИ ГК НА  БКП

16.VI.1982 г.

София

ЛБ/ВК

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  Документът илюстрира как основната обществена цел (изграждане на комунистическо общество) изпълнява целерационална функция дори във време на инфлация на целта и общ упадък на системата. Погледнато парадоксално – това е пример за силата на общонационалната програма (в случая – общата цел). Тя „работи” дори когато няма смисъл. Посочвам го като аргумент за необходимостта от общнационална програма, приета от всички политически сили, защото тя ще „работи” дори сама. Каква България градим? Какво общество искаме да изградим? – бел. П.С.

2  Под обект следва да се разбира предприятие, стопанство, учреждение, учебно заведение, здравно заведение и други – бел. в документа

3  ДОТ – Доброволни отряди на трудещите се. Параполицейска организация, която съдействаше за опазването на обществения ред. В Доброволните отряди членуваха всякакви хора и даваха дежурства по охрана на реда и при масови обществине прояви. – бел. П.С.

4   Български професионални съюзи – бел. П.С.

5   Районен щаб – бел. П.С.

6   Партийните комитети – бел. П.С.