12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Пререгистрация и ликвидация

Държавен вестник Неофициален раздел
1990 г.
ДВ бр. 15 Вторник, 20 февруари 1990 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Кърджалийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 36 за стопанската дейност с решение № 2 от 10.I.1990 г. по ф.д. № 2/90 вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства Колективно земеделско стопанство "Арда" със седалище с. Поточница, община Крумовград, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство, на купуване, преработка, съхранение, реализация в страната и в чужбина на селскостопанска продукция, произведена в общественото и личното стопанство, странични и спомагателни дейности и услуги на фирми и населението, строителство и проектиране, материално-техническо снабдяване, автотранспортна дейност и услуги, подготовка, квалификация и преквалификация на кадри за селскостопанската дейност. Стопанството се представлява от Георги Стоянов Цонев.
1427

 

------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 72 Петък, 4 септември 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНИ
Обява/Съобщение
 


Ликвидационният съвет на КЗС "Арда" - с. Поточница, община Крумовград, Хасковска област, в ликвидация по ф.д. № 2/90 на Кърджалийския окръжен съд, на основание § 6а, ал. 1, т. 7 ППЗСПЗЗ кани кредиторите на стопанството да предявят вземанията си.
8876
------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1994 г.
ДВ бр. 33 Вторник, 19 април 1994 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ОБЩИНИ
Обява/Съобщение
 


506.—Общинската поземлена комисия—Крумовград, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделска земя в землищата на селата Бряговец (ЕКНМ 06728), Морянци (ЕКНМ 49103), Поточница (ЕКНМ 57950), Красино (ЕКНМ 39565), Самовила (ЕКНМ 65190), Рибино (ЕКНМ 62617), Малка Чинка (ЕКНМ 46471), Гривка (ЕКНМ 17868), Лещарка (ЕКНМ 43596), Тополка (ЕКНМ 72730), Кандилка (ЕКНМ 36021), Багрилци (ЕКНМ 02141), Чернооки (ЕКНМ 81205), Ковил (ЕКНМ 37558), Качулка (ЕКНМ 36717), Хисар (ЕКНМ 77267), Джанка (ЕКНМ 20732), Синигер (ЕКНМ 66545), Калайджиево (ЕКНМ 35269), Тинтява (ЕКНМ 72429) и Благун (ЕКНМ 04306), Хасковка област, в срок 40 дни от обнародването в "Държавен вестник" да се явят за съвместно уточняване границите на земеделски земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 и 3 ППЗСПЗЗ. Графиците за уточняване на земите по местности и дати и съобщението в "Държавен вестник" са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. Земите с неуточнена собственост на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.
7659