Обща бележка към таблиците

Дори при бегъл поглед върху данните са видни различията в показателите през годините.

Основната причина за това е, че методологията за обобщаване на информацията се е сменяла на няколко пъти през последните десетилетия. Първата група данни обхващат периодите до 1939-1940 година. Макар и с малки различия, таблиците съдържат ясна информация. До 1951 липсват няколко години, една от основните причини е промяната в счетоводните практики на предприятията (оказано в годишници за 1947-1948 и 1962 година). Информацията от тези години не е въведена, тъй като  е несъпоставима с останалите периоди. Следващият период със сходни по вид данни е 1955 – 1989 година, след което следват почти идентичните годишници. Спазвайки принципа за обективност, данните са подредени по групи според оказаните по-горе периоди.

Разликата в изходните групи данни (различия се забелязват в почти всяка година) силно затруднява анализа. На места има изменения в едни и същи данни (в натурален измерител) за един и същ период, в различните годишници (което отново се обяснява с промяната в методологията през годините). Направена е съпоставка на индекса на продукцията на предприятията от машиностроителната и металообработващата промишленост за по-голямата част от периодите, но резултатите също показаха изменения.

Причината е съвсем проста – в годишниците от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години големите индексни стойности са закръглявани на точни числа. Например ако индексът (при зададена базова година) за дадена продукция за период n реално е 1137, в годишниците това число е закръглено на „11 пъти”, ако е 1475, в годишниците фигурира „15 пъти” и т.н. При изчисляването на индекс с нова базова година има различия в новополучените данни и тези от следващи годишници, обобщаващи предходни периоди.

Затруднения има и при опита да се съпоставят данни в стойностен измерител, поради различията в цените за съответните години. При по-обстоен анализ събраната информация може да се обвърже с данни от други сектори на икономиката и да се избегне проблема с номиналните и реални стойности.

В приложените файлове могат да се видят и други съпоставки и анализи.

Таблиците бяха съставени на основата на статистическите годишници от  Кирил Генов, Вася Петров, Данаил Василев.