3 октомври 1994


София, 3 октомври 1994 година
Брой 193 /1238/


София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НАДАВАНЕТО ПОД НАЕМ НА ГРАДЕШНИШКИЯ МАНАСТИР, ВРАЧАНСКА ЕПАРХИЯ.


Светият синод на Българската православна църква заявява, че се разграничава и осъжда деянията на отлъчения от църквата бивш Врачански митрополит Калиник, който незаконно е отдал под наем Градешнишкия манастир, Врачанска епархия.

Епархийските църковни имоти се дават под наем единствено с решение на епархийските съвети. Каноничният Епархийски съвет на Врачанска епархия е под председателството на Врачанския митрополит Игнатий. Градешнишкият манастир е монашеска света обител и не може да служи за престъпни цели.

Изразяваме съчувствие към близките на пострадалите в с. Лехчево и молим Бога за успокоение на техните души.

ГОВОРИТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД:

† Доростолски и Червенски митрополит Неофит

София, 28 септември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ОБЕДИНЕНО БЪЛГАРСКО ВОЙНСТВО", ПРИЕТ НА 15 ЮНИ 1393 Г.


ГЛАВА ОСМА
СЪЮЗЕН ПЕЧАТ, УЧЕБНИ ЗВЕНА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СЪС СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

42. Съюзните средства за масово осведомяване са органи на целия наш съюз. Те са част от разгърнатата масова организация за разгласа на целите и задачи в политиката, тактиката и стратегията.

В работата съюзните средства за масово осведомяване се ръководят от устава, програмата, и целите на съюза и решенията на нашия конгрес. Те дават трибуна на всички становища в съдружието ни.

43. Централните съюзни органи за масово осведомяване се създават и закриват по решение на конгреса.

44. Главните редактори на централния съюзен орган се избират от конгреса, а на местните - от общинските конференции или събрания. Редакционната колегия отговаря за дейността си пред органа, който ги е избрал, а междувременно работата им се следи с коректив от Централния изпълнителен съвет /ЦИС/.

45. Съюзните издания са на самоиздръжка. Конгресът може да субсидира от централизираните парични фондове на "Обединено българско войнство" /СБВ/ - централните издания, а на общинско събрание - от паричните фондове на общинската съюзна организация - общинските издания. Съюзните обединения могат да подпомагат своите издания със свои средства. Съюзът ще се стреми към демократично сътрудничество с печата, телевизия, телеграфните агенции и радиото, с цел идеята, целите и задачите да придобият гласност сред обществото ни.


ГЛАВА ДЕВЕТА
ИМУЩЕСТВО НА СЪЮЗА "ОБЗ", КАТО ИЗВЪНПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ -
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ПЪТИЩА И ФОРМИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Съюзът работи на принципа на самоиздръжката, т.е. набира средствата си от членския внос, но на по-късен етап, след като съюзът стане от обществена в обществено-държавна структура ще изискваме средства и от републиканския бюджет.

46. Източници и средства на съюза ще бъдат:

А/ Встъпителен членски внос, с цел издръжката на съюза и осъществяване на неговите цели и задачи се предвижда следният членски внос:
а/ действащи воини - офицери - 3 лева, сержанти - 6 лв., войници - 3 лв;
б/ запасни воини - офицери - 6 лв., сержанти - 4 лв. и войници - 3 лв.

Разпределение по вертикалата от структурите ще се разчлени, както следва: 60% остава в селищните /градски и селски/ клубни организации и в районните /квартални/ клубове; 14% за общинските ръководства; 13% - за общинските и окръжни ръководства и само 13% за ЦИС.

Б/ Дарения, завещания и спонсорство. По линията на даренията ще учредим фонд "Всенародно дарение", посочено в програмата.

В/ Доходите и печалбите от стопанската дейност на НС "ОБВ" ще е с регистриране на фирми "ОБВ" за тази цел, с предмет на дейност: търговия, производство, строителство и т.н.
а/ регистрация на Детективска агенция с име "ОБВ - Патриа", с 9 /девет/ дейности като предмет на действие, както следва:
1. Съпровод на инкасово плащане - въоръжен.
2. Издирване на безследно изчезнали лица.
3. Разследване на криминални дела.
4. Разследване на стопански дела /междуфирмени нечестни отношения/.
5. Издирване и предоставяне на завлечени пари на техните собственици от нелоялни лица и фирми.
6. Сподвижници от бодигардове на бизнесмени и политически лидери в страната и чужбина.
7. Охрана на административни обекти /офиси/.
8. Охрана на стопански обекти /училища, предприятия, бази и складове/.
9. Юридико-правна консултация.
10. Въоръжени патрули и отряди на подчинение на районните дирекции на вътрешните работи /РДЗР/, цитирани в допълнение.

Средствата, предоставени ни от държавния бюджет, са за организацията, координатите и обучението по линията и в насоката на първото формироване на Българска армия /БА/ по концепциите на ОБВ, с функции на Гражданската отбрана, ДОСО, с разрастване и използване на военноприложните спортни дисциплини.

47. Финансовата дейност на съюза е явна и набирането на тези средства от горепосочените източници е за общата дейност на НС "ОБВ" и в конкретност за изпълнение на нашите цели и задачи, както и за подпомагане на издръжката ни.

48. Българската отечествена партия "Национален съюз" се е ангажирала досега и за в бъдеще да предостави необходимите средства за ОБВ от преференциалния си режим на акцизните стоки по линията на своята Дирекция - направление "Стопанска дейност", която е официално регистрирана за търговска дейност - внос-износ /по смисъла и по силата на чл.20, ал. 1 и 2 от Закона за политическите партии /ЗПП/ и най-вече тази помощ ще е необходима при изграждането на структурите на НС "ОБВ" по цялата мрежа на Република България.


ГЛАВА ДЕСЕТА
ЩАТНИ СЪТРУДНИЦИ В СЪЮЗНИТЕ РЪКОВОДСТВА

49. Изборните съюзни организации се подпомагат от ограничен брой щатни, експерти, технически, организационни сътрудници. Численият състав, задачите и ръководството й се определят от изборния орган. Заплащането на щатните сътрудници се извършва въз основа на щатни таблици, утвърдени от конгреса. Някои от тях като техническите сътрудници се назначават от ЦИС, а другите се определят и предлагат за утвърждаване от конгреса.

НС "ОБВ" е сдружение - организация с идеална цел и насоченост и ще бъде регистрирана в Софийски градски съд /СГС/ или Пловдивския окръжен съд - по Закона за лицата и семейството.


ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
СИМВОЛИТЕ НА СЪДРУЖИЕТО /ОБВ/

50. Символите на ОБВ се определят от целите и задачите му. Знамето за съюза ще бъде националният трибагреник. Кръглият печат на съюза ще бъде със символите на конника Свети Георги, като диаметърът да е от 30-35 мм. В периферията ще бъде надписът: "Национален съюз - Обединено българско войнство”, а в центъра под конника - "Централен изпълнителен съвет". Личностните символи да бъдат с образите на апостолите Васил Левски, Гоце Делчев и конника с воина Свети Георги.

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Програмният документ - по текста е приет в сегашния му вид на Националната учредителна конференция на НС "ОБВ" на 27 декември 1993 г. в гр.Пловдив.

2. Подписите на учредителите следват в специализирани талони, които се явяват като неразделна част от Учредителния протокол на НС "ОБВ" от 27 декември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


167. ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ”


На 11 юни 1994 г. в София 60 души от Шумен, Плевен, Ловеч, Бургас, Пловдив и други селища на страната създават Движение "Напред, България", което е регистрирано по Закона за политическите партии на 19 август 1994 г.

Учредителите наричат новата формация "движение", с което искат тя да се различава ясно от другите партии в България, които според тях са обречени исторически като сбор от хора с по-тесни лични и политически интереси и защото "партия" веднага предизвиква необходимостта от фиксирана ориентация в спектъра на политическата палитра у нас.

Движение "Напред, България" има за цел да допринесе за обединяването на българския народ, разделян след редица исторически дати още от Априлското въстание през 1876 г. - до наши дни.

Установяването на демократичните принципи на управление в България след 1989 г. в сегашния им вид и приложение според създателите на организацията превръщат държавата в лесна плячка на чуждите интереси и затова във формулата "Напред, България" те залагат безкористна работа за оцеляване на нацията в това отношение.

Движение "Напред, България" ще предложи на българския народ система от мерки за спасение на страната в трудния преход към пазарна икономика, ще постави искането за подобряване на конституцията и за създаване и приемане на приложими и разбираеми закони в кратки срокове.

В програмата на организацията е залегнала задачата за засилване на органите на местната власт като единствен път за въвеждане на ред и законност, както и приложението на постоянно действащ контрол на избирателите върху управляващите. Изискванията в тази насока към Народното събрание са в преминаване към периодични парламентарни сесии, създаване на нов представителен орган - Събрание на представителите, приемане приоритетно на закони за държавния служител, за сметната палата, за финансовата и за данъчната политика, за защита на частните вложения, за участие на чуждестранния капитал, за защита на границите, за армията, полицията и т.н.

Движение "Напред, България" възнамерява да положи грижи за подпомагане и за заздравяване на българското семейство, за възстановяване на народните традиции и на българската духовност, за възвръщане на вярата у младите хора в собствените им възможности и най-вече в Отечеството.

Структурата на организацията се изгражда на клубна основа. Движението има клубове в 100 селища на България, които обединяват хора с различни професии, загрижени за бъдещето на страната и готови да се включат за изпълнение на програмата на движението.

Ръководен орган на Движение "Напред, България" е Председателството с председател Иван Славков.

Адреси за контакти: София, ул "Аспарух" N 31 телефони за контакти: 889 221, 805 171, 819 460

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
03.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!