12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Партия на демократичните промени

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира под № 125, т. 3, р. 10, стр. 140, по ф.д. № 12468/94 политическа партия с наименование Партия на демократичните промени (ПДП) със седалище София, община „Оборище“, бул. Янко Сакъзов 50, с цели, посочени в чл. 1 и 2 от устава на партията. Уставът на политическата партия, приет на учредителното събрание на 28.V.1994 г., допълнен на общото събрание, проведено на 6. VIII. 1994 г. в Пловдив от 52-ата учредители, да се счита неразделна част от решението. Ръководните органи на партията са: конгрес, национален съвет, изпълнително бюро, централни, и окръжни - конференция, общински съвет, местни - общо събрание, местен съвет. Националният съвет е в състав: Мехмед Осман Ходжа, Исмаил Мехмед Исмаил, Сабри Хасан Хюсеин, Реджеб Мехмедали Чинар, Димитър Ангелов Сепетлиев, Вейсел Рамадан Хаджъали, Кязим Мимишев Мехмедов, Огнян Иванов Радунчев, Осман Хюсеин Иши, Петър Ангелов Димитров, Ридван Мустафа Кадьов, фавзие Кязим Кяшиф, Хълми Мехмед Тата, Шериф Емин Мюмюн и Шукри Хилмиев Сердаров. Партията се представлява от председателя Мехмед Осман Ходжа, а в негово отсъствие - от зам.-председателя (чл. 29 от устава на партията).