19 юни 2024г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

ДВЕСТА И ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ - НС

https://www.parliament.bg


Стенограми от пленарни заседания


София, петък, 23 април 1993 г.
(Открито в 9 ч. и 10 м.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Александров.
Министърът на земеделието ще отговаря на актуален въпрос на народния представител Велко Вълканов относно "пораженията на селското стопанство през едногодишното управление на правителството на Филип Димитров". Имате думата, господин Вълканов, да уточните Вашия въпрос.

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, уважеми господин министре! В своето заявление пред телевизията на 10 април т.г., което след това беше публикувано в печата, Вие съобщихте някои от данните за тежките поражения, които са нанесени на нашето селско стопанство по време на управлението на правителството на Филип Димитров. Вие в частност съобщихте, че са били унищожени към 87 хил. дойни крави. Доколкото знам, данните са далеч по-ужасяващи. Само за една година вдъхновяваните от СДС-движение ликвидационни съвети са унищожили около 340 хил. едър рогат добитък, 460 хил. свине, 1 млн. и 800 хил. овце, 3-4 млн. птици. (Реплики в блока на СДС)
Тези данни бяха съобщени вчера в печата в документ на правителството и стана ясно, че във всички случаи обществото 26.2 няма достатъчно ясна представа за пълния размер на вредите, които нашето селско стопанство претърпя през едната година управление на Филип Димитровото правителство.

Ето защо аз Ви моля да отговорите на следните въпроси:

- Какъв е точният брой на унищожените селскостопански животни през фаталната една година престъпно управление на правителството на Филип Димитров? (Шум и реплики в блока на СДС)

- Каква е стойността на унищоженото през същата година имущество на кооперативните стопанства - обори, съоражения, апаратури, напоителни и други системи и т.н.?

- Какво струва на нашето селско стопанство издръжката на неговите ликвидатори, така наречените "ликвидационни съвети"?

- Каква е общата сума вреди, причинени на цялото ни селско стопанство? Дайте изобщо достатъчно пълна картина за всички поражения, нанесени на селото от управлението на Филип Димитров. (Георги Карев, от място: "Болшевик!")

- Колко време ще е необходимо да се възстанови броят на унищожените животни (Георги Карев, от място: "Четиридесет и пет години!"), изобщо капацитетът на селското стопанство у нас?

- Кои са според Вас лицата, виновни за тежкото поражение в селото?

В телевизионното си заявление и в печата по-късно публикувано Вие съобщихте, че господин главният прокурор Татарчев бездейства. Бих искал да зная дали Вие сте го сезирали с точни данни за престъпленията, които според Вас са извършени в областта на селото, и кои точно лица са виновни. (Георги Карев, от място: "В Ловеч! В Белене!") Аз се питам дали господин Татарчев не с това обяснява своето бездействие, че може би е сметнал случая като психиатричен, а не като държавно-правен или наказателно-правен.

Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Вълканов.
Има думата министърът на земеделието господин Георги Танев. 26.3

МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители.

По справка на Националния статистически институт към 1 декември 1992 г. в страната броят на селскостопанските животни е както следва: говеда - 974 000, в т.ч. крави - 490 000; биволи - 22 000, в т.ч. биволици - 12 500; свине - 2 680 000, в т.ч. свине-майки - 271 000; овце - 4 815 000, в т.ч. овцемайки - 3 535 000; птици - 19 872 000, в т.ч. кокошки-носачки - 10 608 000.

Данните, с които разполагаме показват, че към края на миналата година спрямо 31 декември 1991 г. говедата са намаляли с 337 000 бр., кравите - с 86 000 бр., биволите - с 3000 бр., в т.ч. биволици - 700 бр., свинете общо с 462 000, свинетемайки - с 27 000, овцете - с 1 890 000, птиците - с 1 835 000 броя.

Да се каже каква част от тези животни са унищожени, тоест, умрели от глад или без особена потребност са напълнили буркани е невъзможно.

Агростатистическата система у нас в момента е такава, че просто не позволява набирането на подобна информация.

По вторият въпрос - за стойността на унищоженото селскостопанско имущество през 1992 г. - обори, съоръжения, апаратура, напоителни и други системи и т.н., ще се опитам да отговоря последователно.

За оборите разполагаме с информация, че една част се предоставят на правоимащите като дялово участие. Друга част е обявена от ликвидационните съвети на търг и продадена. Немалка част се стопанисва от ликвидационните съвети с осигуряване на охрана.

За съжаление, има и много случаи на разрушаване на обори и разграбване на строителни материали, но тези случаи подлежат на изясняване по съдебен ред. Всеки е пътувал по шосетата и е видял опустошението.

За съоръженията и апаратурата, които не са продадени на обявените търгове са взети мерки за съхранение. Поради липса, обаче на средства не могат да се закупят резервни части за тази техника, а на много места и техническият персонал е напуснал МК/ЗТ 27.1 отдавна. Така че техниката е налична, но неизползваема.

За напоителните системи, които са изградени със средства на бившите текезесе в голяма степен са неизползваеми поради високите цени на водата и неуредени разплащания с държавна фирма "Хидромелиоративни системи".

При това положение не е изключено някои от тях да не могат да бъдат използвани пълноценно при необходимост и при по-благоприятни икономически условия.

Надявам се, че не очаквате от мен конкретна цифра, господин Вълканов. Това би било абсурдно, особено в пазарната икономика.

Общият брой на ликвидационните съвети в страната е 2093. Само за заплати на председатели и членове на ликвидационните съвети за времето до 31.III.1993 г. по наши предварителни изчисления са изразходвани около 251 млн.лв.

Възнаграждението е определено на база заплащане на председателите на текезесе. За останалите разходи на ликвидационните съвети на този етап не можем да предоставим информация. Такава информация би следвало да се поиска от областните управители, които съгласно Закона за земята са оторизирани да назначават и освобождават ликвидационни съвети.

По четвъртият въпрос. Пълна картина на пораженията, нанесени на селското стопанство ще бъда в състояние да дам едва през есента. Нали знаете поговорката: "Пилетата се броят наесен". При нас, в земеделието, тя има буквално значение.

На петият въпрос. Най-рано след осем до десет години може да се очаква възстановяване. Това с особена сила важи за преживните животни - говеда и овце.

Въпрос шести - кои са лицата, виновни за тежкото положение в селското стопанство?

Дами и господа народни представители, ако започна да изброявам лицата, които според мен, имат вина тук ще осъмнем. Трябва да ви прочета списъците на членовете на политбюра на централни комитети на БКП за 45 години и да стигна до координационните съвети на всички нива. 27.2

РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Правилно!

МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Важното е да се каже, че българският селянин има памет, съвест и разум.

Памет, за тези, които са го докарали до този хал. Съвест дали да прости и разум да не позволи да го оставят безгласна буква, когато се решава съдбата му.
И на последният въпрос. Да, господин Вълканов, Министерството на земеделието е предоставило наличната статистическа документация на Главна прокуратура. От говорителката на прокуратурата разбрах, че това не е достатъчно. Тъй като Министерство на земеделието не е специализирано в издирване на доказателствен материал, необходимите документи за представяне, намирането на такива документи и представянето им ще отнеме по-дълго време за моите чиновници. Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря, господин министър. Има думата народният представител Велко Вълканов да изрази отношение към отговора.

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, господин министре!
Аз съм доволен от Вашият отговор. Бих искал само да проявите настойчивост и да доведете докрай борбата срещу тези, които опустошиха нашето село. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви господин Вълканов. Министърът на образованието, науката и културата господин Марин Димитров ще отговори на актуален въпрос на народния представител Николай Христов.

РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Няма го, няма го.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Отсъства ли от залата? Тогава преминаваме към отговора на актуален въпрос, зададен от господин Йовчо Русев към министъра на териториалното развитие и строителството господин Христо Тотев.
Имате думата, господин Русев. 27.3

ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, колеги!

Актуалният въпрос, който съм задал е от началото на м. февруари, но чиновничеството в парламента направи всичко възможно да не се отговори навреме.

Въпросът се отнасяше и до някои проблеми от живота на населението в планинските райони през тежкия зимен период, но аз не оттеглих моя актуален въпрос, защото проблемите на зимата в планината се решават през този период - от м. май до м. октомври.

И затова искам да обърна внимание на господин министъра за същността на моя въпрос.

През последните две години държавата почти напълно изостави планинските райони без всякаква финансова и материална подкрепа, което доведе до рязко влошаване главно на комуникациите между планинските селища - транспортните и съобщителните комуникации.

В резултат на това се стигна до рязко влошаване на жизнени условия за живот на населението в планинските райони - здравеопазването, снабдяването с основни хранителни продукти, лекарства. В много селища децата са лишени от възможността да посещават училищата. Безработицата в планинските райони е неколкократно по-голяма отколкото в другите райони на страната.

Само един пример - в гр. Котел безработицата е над 45 на сто. Сред циганското население в града безработицата е над 90 на сто. Цели селища и квартали са оставени в неравноправно положение в сравнение с населението на гражданите от други райони на страната.

Моят въпрос към Вас, господин министър, е какво е направило досега правителството за планинските райони и какво предвижда да се направи с новия бюджет, който предстои да бъде утвърден от парламента.

Давам си сметка, че моят въпрос засяга и други министри, но аз се обръщам към Вас като министър, който отговаря за регионалната политика на правителството. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви господин Русев. Имате думата господин министър. 27.4

МИНИСТЪР ХРИСТО ТОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Русев, уважаеми народни представители! Въпросът е актуален. По отношение на това, че отговорът е закъснял, действително е така, още повече че доклад на временната комисия, която разглежда и третира въпросите за полупланинските и планински райони вече е налице. Той като документ, доколкото знам, е разпространен, не знам само дали е обсъждан в парламента. Затова аз няма да се спирам на това какво е направено като документация, изготвяне мотиви и решения на този доклад. Аз ще се дистанцирам и в отговора си ще дам само какво миналата и тази година е предвидено като средства и евентуално какви предложения има от нашето министерство по отношение решаването на тези проблеми. А проблемите, че са действително такива, това не е тайна за никого. Но и възможностите за тяхното решаване са твърде ограничени.

Миналата година с едно постановление # 40 се подпомага функционирането на транспортната мрежа в тези райони. Или в резултат на действието на това постановление вътрешноградският транспорт, някъде около 38 на сто от загубите на фирмите са покрити чрез държавна субсидия; междуселищният транспорт - 41 на сто са покрити загубите също от държавна субсидия. По този начин донякъде са улеснени транспортните фирми за осъществяване на едни нормални връзки между тези селища. По-нататък в тази последователност, ако ми разрешите да продължа, по отношение на изграждането на пътната мрежа от четвърти клас, която е обект на управление на тези инвестиции от нашето министерство и от местното самоуправление, за част от планинските и полупланински селища има решение и предложение на ръководителите на отделни общини за една концентрация на субсидията за тази година, за да може действително да се вложат тези средства там, където пътната мрежа е започната, пред завършване е и действително със средствата да се получи някакъв реален резултат като завършен обект, като завършен път, а не да се довършват до трети, четвърти, пети километър, фактически от начален до краен пункт, за нас да липсва връзка. По този начин на някои, където има много висока степен на завършеност и са започнати инвестиционни мероприятия, ще бъдат завършени, за другите съответно с възможностите за следващата година. ББ/ВР 28.1

Сто и деветдесет милиона са предвидени допълнителна инвестиция за подпомагане на инвестиционните предприятия. (Аз ще Ви дам, господин Русев, отговора Ви, защото това го няма в първоначалния писан отговор). Сто и деветдесет милиона са допълнителната субсидия, която ще се разпредели между 85 селища.

Следващият проблем, който е поставен, това е една актуализация на постановление # 40, с което ние искаме да се даде възможност в тази субсидия за усъвършенстване на транспортните връзки да участват не само държавните, а и някои частни фирми, на които по определен начин да бъде тази поръчка възлагана от страна на общинските ръководства. Защото досега бяха ограничавани, а в една голяма част от тези селища желанието за субсидиране, за участие от страна на частни фирми е доста голямо и тук ще се разкрие също една допълнителна възможност за участие и осъществяване на транспортните връзки в тези селища.

Съвместно с Министерство на труда и социалните грижи и Министерството на промишлеността и с помощта на програма "Фар" се експериментират два проекта за създаване на агенция за регионално развитие. И 11 общини от района на Средни и Източни Родопи с център Смолян изготвят един пилотен проект, който по принцип по нов начин поставя въпроса за набиране на инвестиции, набиране на инвестиции и от външни участници, и влагането им в даден регион. В следващата седмица предстои приемането и откриването на тази агенция в Смолян.

Договаря се по линията на двустранното сътрудничество с Швейцария започването на работата по устройствен проект за планинския район на Западните Родопи, като средствата за разработването са чуждестранни, не са наши. Швейцарците успоредно с помощта ще заплатят и изготвянето на този проект.

В плана за 1993 г. се работи по стратегия за регионално развитие и коопериране на южния граничен район, който включва изключително общини с планински и полупланински характер. И в помощ на общините в Централна Стара планина през 1992 г. е разработен проект за регионално туристическо развитие, който проект е предоставен съответно на ръководствата на тези общини.

Какво друго исках съвсем накратко да добавя? Комисията, която имаше временен характер, е извършила за мен една изключително голяма работа, тъй като са поставени актуални проблеми, дадени 28.2 са и направления за тяхното решаване. Паралелното действие на тази комисия, успоредно с междуведомствения съвет, който е към нашето министерство, в който влизат представители на всичките области и на съответните отраслови ведомства, би могла да продължи. Не би трябвало да беше наше предложението за продължаване на работата на тази комисия. Доколкото знам, тя вече с представянето на материала би трябвало да прекрати своята дейност, но тя би могла да продължи като подкомисия на постояннодействащата комисия или този временен неин статут съответно да бъде продължен. Да бъде продължен, за да проследи действително от близо реализацията на това, което е започнато от следващата година.

Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър.

https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/4/ID/2443