Докладът за пленума

 

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

 

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

 
За служебно ползуване! 

 

 

ЗА НОВО КАЧЕСТВО НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 

 

Основни положения, произтичащи от решенията на Тринадесетия партиен конгрес за осъществяване на социалната политика през деветата петилетка и до 2000 година
 

 

ноември 1986 г. 

 

 

I. ЗА HOB ЕТАП В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Една от основните задачи, които постави Тринадесетият конгрес на партията, е постигането на ново качество в нашата социална политика.

 

Социалната политика трябва да се превърне в регулатор на цялата система от обществени отношения, от които зависи удовлетворяването на всестранните човешки потребности. В условията на качествено новия икономически растеж тя следва да съдействува за поддържане на съответствието между развитието на производителните сили и равнището на обществените отношения.

За осъществяването на тази промяна в характера на социалната политика са налице редица предпоставки.

- Постигнато е сравнително високо жизнено равнище на народа.

- Формирана е по-висока култура, съвременен стил на живот на трудещите се.

- Създаден е немалък кадрови и интелектуален потенциал.

- Намерени са сполучливи управленски решения и нови организационни форми.

- Трудовото законодателство е обновено и приведено в съответствие с изискванията на съвременния етап1.

 

Натрупан е богат опит, разполагаме с достатъчно основания от обективен и субективен характер, за да пристъпим незабавно към радикално преустройство2 и качествено обновяване на социалната политика.

 

Занапред социалната политика следва да обхваща всички страни на общественото положение на личността3 и всички условия, от които зависи нейното многостранно развитие и реализация. Тя трябва да осигурява пълното разгръщане на човека като движеща сила, на всестранния напредък и да създава обществени условия за проявата на тази сила.

Става дума за човека труженик, който създава блага; човека творец, който генерира нови идеи и решения, създава нови ценности, променя и движи напред себе си и обществото, и човека потребител, който се стреми да задоволи своите материални, социални и духовни потребности.

Това разбиране за човека, необходимостта да се осигурят всички условия за неговото развитие и творческа реализация обуславят и основната цел на социалната политика : през деветата петилетка и до

2000 година, да формираме НОВО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА.

 

Като комплексна, интегрална характеристика на положението на човека в обществото, новото качество на живота трябва да намери израз в следното.

1. Развитие и задоволяване на новите повишени социални, материални и духовни потребности на хората4.

2. Създаване на всички условия, необходими за многостранно развитие на личността.

3. Усъвършенствуване социалното равенство и утвърждаване на принципа на социалната справедливост.

4. Развитие и утвърждаване на социалистическия начин на живот.

5. Усъвършенствуване на обществените отношения и повишаване на трудовата и обществено-политическата активност на трудещите се.

6. Премахване на съществуващите и предотвратяване на бъдещи отклонения и деформации в обществения живот.

 

За постигане новото качество на живота е необходимо:

- да се усъвършенствуват всички социални дейности и отношения, в които встъпва човекът;

- да се постигне ново качество в удовлетворяването на специфичните социални потребности на личността;

- да се повиши качеството на продуктите от труда и на стоките за потребление;

- рязко да се повиши обхватът и качеството на обслужването;

- да се формира ново качество и висока култура на потреблението;

- да се постигне ново качествено възпроизводство на населението и трудовите ресурси;

- решително да се подобри качеството на жизнената среда - природна, местоживеене, жилище;

- да се премахне излишното напрежение в живота на хората и да се сведат до минимум стресовите въздействия и ситуации5.

 

Главното в сегашното ни разбиране за характера и основната цел на социалната политика е, че постигането на ново качество на живота ще се осъществява чрез повишаване зрелостта на социалистическите обществени отношения и на основата на качествено новия растеж в икономиката.

 

А. Новото качество на живота изисква час по-скоро да се преодолее несъответствието, което съществува между бурното развитие на производителните сили и сегашното равнище на производствените отношения6. За целта следва да получат качествено ново развитие базисните отношения7 в обществото.

- Отношенията на собственост - развитие на Формите на социалистическата собственост; усъвършенствуване функционирането на обществената собственост като система от отношения и провеждане в практиката на постановката за собственика и стопанина8 в социалистическото общество9.

- Социално-класовите отношения - развитие на нова социална диференциация, породена от научно-техническата революция и от цялостното развитие на социалистическото общество, от новата роля на различните социални групи и категории.

- Политическите отношения - всестранно демократизиране10 на обществения живот и промяна в стила и методите11 на дейност на политическите организации и институции.

- Управленските отношения – децентрализация на управлението12 и широко развитие на народното самоуправление13; усъвършенствуване на механизмите и формите на управление14, на социалния контрол; рязко повишаване на научността в управлението.

В борбата за постигане на ново качество на живота15 особено значение има демократизирането на обществения живот. За развитието на социалните отношения демокрацията е такова средство, каквото е научно-техническата революция за развитието на икономиката. Да се развива демокрацията в нашето общество означава:

- да се активизира всестранно човекът, да се създават всички необходими условия за разгръщане на неговите творчески сили и инициатива;

- да се усъвършенствува цялата правно-нормативна база, която регламентира социалната активност на личността и съвкупността от обществени отношения;

- решително да се променят стила и методите на дейност на обществените организации и институти.

Разгръщането на социалистическата демокрация16 е главното средство за превръщането на човека в активен участник, в субект на извършващите се социални промени17. В практиката на нашия обществен живот трябва на дело да докажем предимствата на социалистическата пред буржоазната демокрация.

Процесът на демократизация да се разширява и да обхване цялата система на обществото: материалното и духовното производство, възпроизводството на човека, сферата на комуникациите, управлението18.

Не може да има пункт, по който да изоставаме в това отношение.

Б. Новото качество на живот трябва да се постигне и на основата на качествено новия растеж в икономиката19 чрез:

- осигуряване висока жизненост на нацията20 и утвърждаване на здравословен начин на живот21 на хората;

- формиране на материално-техническата база на "индустрия за човека"22, адекватна на развития социализъм;

- увеличаване на количеството и качеството на потреблението на стоки и услуги;

- по-нататъшен растеж на доходите на населението;

- опазване, възстановяване и усъвършенствуване на жизнената среда на човека23;

- качествено възпроизводство на населението и трудовите ресурси24;

- създаване на условия за оползотворяване и изпълване с по-богато съдържание на свободното време25.

На тази основа още през деветата петилетка жизненият стандарт на населението да се увеличи .... 26, а до края на века 2-2,5 пъти.27

 

ІI. ПОВИШАВАНЕТО НА РОЛЯТА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Новото качество на социалната политика да се реализира чрез нов подход към потребностите на човека, към тяхното съдържание и структура, обществена и лична значимост, към начина и равнището на тяхното задоволяване.

От тази гледна точка по нов начин да се осмисли и реализира партийната постановка за комплексно задоволяване на потребностите на трудещите се - материални, духовни и социални.

При това трябва да държим сметка за промяната в характера и съдържанието на материалните и духовните потребности, за обстоятелството, че те все повече придобиват социален смисъл.

На фона на тези промени и като закономерен резултат от израстването и обогатяването на личността решаваща роля и приоритетно значение да се придава на специфичните социални потребности28.

- Тук се крият основните импулси на личното поведение и на обществения живот.

- Тук социалната и политическата чувствителност на хората е особено изострена, а трусовете -най-осезателни.

Именно чрез задоволяването на тези потребности да се тласка напред активността на човека, да се развива неговото социално творчество.

Към специфичните социални потребности на първо място се отнася

потребността от труд.

Труд като поминък, като източник на средства за живот и като творчество, като поле за развитие и реализация на личността, за изява на нейните същностни сили в условията на научно-техническата революция и свързаните с нея радикални промени в обществото.

1. Да се осъществят дълбоки преобразувания в съдържанието на труда.

При технологичното обновяване на производството, да имат приоритет онези технологии, които изискват професии и специалности с интересно, разнообразно, творческо съдържание на труда и дават възможност за най-пълна изява на интелекта на човека.

2. Да се осъществи решителен поврат в условията на труда.

Още през тази петилетка да се излезе от парадоксалното положение - да се хвърлят огромни средства за доплащане за вредности в производството, вместо решително да се подобряват условията и охраната на труда.

- Да се използува прегледът на работните места за разкриване на резервите, като се предвидят специфични критерии и показатели за оценка на условията на труда и мероприятия за тяхното подобряване.

- Специализираните институти да насочат своята работа главно към обновяване и непрекъснато актуализиране на нормите и нормативите за условията на труда, да усъвършенствуват контролната апаратура и организацията на контролната дейност.

- Да се въведе като задължителна практика разработката на социални проекти и планове29 при въвеждането на нови технологии, машини и съоръжения.

Да се активизират и изцяло да поемат своята отговорна роля в осигуряването на нормални условия на труд Българските професионални съюзи30.

3. Качествено да се преустрои системата на заетостта.

За решаването на проблемите, свързани с освобождаването и пренасочването на работната сила в резултат на структурните промени, осъществяващи се в хода на научно-техническата революция, да се разработи перспективна национална програма. Тя да обхваща периода до края на века и да предвижда мероприятия за повишаване на квалификацията и за преквалификация, за съвместяване на професии и специалности, за практическото трудоустройство на освобождаваните и пренасочваните хора.31

- Грижата за пренасочването на освободените кадри да се поеме от държавата, а не от отделните предприятия32.

Преминаването към многосменна и нощна работа в резултат на внедряването на нови технологии изисква

- нови решения в обслужващата сфера33

- съобразяване на режима на работа на търговската мрежа, на здравните заведения, на заведенията за почивка и развлечения с денонощния и седмичния цикъл на . работещите на смени.

Принципът на преустройството да бъде: независимо в коя смяна работи, всеки трудещ се да може да ползува услугите, които са му необходими през деня и през седмицата;

- програмата на телевизията, както и цялостната дейност на средствата за масова информация да бъдат съобразени с бюджета на времето на работещите на многосменен режим;

- освобождаването на работна ръка, необходима за прехода към многосменен режим на работа, да се осъществява чрез внедряване на трудоспестяваща техника и технология;

- Комитетът по труда и социалното дело и другите специализирани органи да изградят системи за информиране за свободните работни места и за потребностите от работна сила в зависимост от изменящите се технико-технологически условия в производството и т.н.

4. Да се развие системата на доброволния допълнителен труд.

- Да се създадат възможности за активна трудова дейност на домакините, пенсионерите и учащите се, на специалистите и работниците в извънработно време чрез създаване на различни форми на кооперация, на основата на договореност със стопанските и други организации.

- Да се развива широко часовата34 и надомната работа35, свързана с промишленото производство и сферата на услугите.

- Широк простор да се даде на инициативата "Направи си сам"36, като се създаде необходимата материална и инструментална база, която да се купува или наема от отделни граждани.

- Да се създават необходимите условия за овладяването на втора и трета професия, за съвместяването на няколко специалности и работни места.

Основна цел на социалната политика в тази област е - да се премахнат всякакви други бариери пред труда на човека, да се труди на воля, да се утвърждава трудовият начин на живот.

Социалната политика да отчита важността и нарастващото значение на потребността от промяна.

Да се създават условия и механизми, които да способствуват за промяна в социалната позиция, която заема човекът; в непосредствената и по-широка среда, в която израства, живее и се изявява; в предметите, услугите и ценностите, с които разполага; в характера и вида на труда, който упражнява.

Всичко ново, което се ражда по света и в нашата страна - в науката, техниката, социалната област, политиката, всекидневието, своевременно да става известно на българина и да достига до него.

За да се превърне стремежът и способността към промяна в белег на масовото поведение, в характеристика на цялата нация, е необходимо:

 

Да се разширяват възможностите за пътуване

- не само из страната и не само с туристическа цел;

- своевременно да се реагира на модата, да се изгради сериозно и творческо отношение към нея;

- да се преодоляват примитивизмът, консерватизмът, неразбирането и съпротивата срещу новото в трудовия, обществено-политическия и културния живот;

- да се формира у хората вкус към промяна, умение да живеят в условията на промяна, да я утвърждават в нашата социалистическа действителност.

Основополагаща социална потребност на личността е потребността от развитие и напредък.

Постановките за израстването на личността в условията на развитото социалистическо общество37 да се усъвършенствуват и конкретизират, да се превърнат в работещи механизми.

- Да се утвърждават конкурсите и изборите като демократични процедури за подбора и издигането на кадрите, за изтласкване на свежи пластове нагоре по йерархическата стълбица.

- Постановката за растежа на място, уредена в Кодекса на труда, също да се прилага широко в трудовите колективи.

- В системата на образованието и училищно-професионалното ориентиране трябва да се формира и насърчава чувството за кариера38. Младото поколение трябва целеустремено и упорито да строи амбициозни планове за професионално и социално израстване и да ги реализира с активната помощ на обществото.

- Да се обсъди въпроса за ролята на привилегиите и наследството, за ролята на местожителството39, които често поставят младите хора в нееднакви изходни позиции40 и в някои случаи предопределят границите на тяхното развитие.

Широко и реално, практическо признание да получи

потребността на човека от утвърждаване на неговата самоличност.

Нашето общество трябва да формира, подкрепя и възпроизвежда богати индивидуалности. Социалната политика следва да създава условия и гаранции за зачитане и проява на правата и достойнството, на неприкосновеността на човешката личност - независимо от мястото, което заема в обществената пирамида, от възрастта, здравословното състояние, произхода, образователния ценз и т.н.

Длъжни сме в съвсем конкретен, практически план, във всички сфери на обществения живот, включително до равнището на ежедневните действия и поведение, да реализираме Марксовата постановка, че свободното развитие на всеки е условие за развитие на всички.

Коренно да се промени отношението на институциите, на администрацията, на работещите в сферата на обслужването и управлението към отделния човек.

Пред него институцията трябва да сваля шапка, а не обратно!

- Да се направи пълен преглед на службите и работните места, с които хората влизат в досег в качеството си на клиенти, търсещи услуги и подпомагане. В длъжностната характеристика на тези служби и на заетите в тях лица да влезе като абсолютно задължение изискването за уважително отношение към хората.

- В този дух основно да се преустроят действуващото законодателство, подзаконовите актове, правилниците, инструкциите - всичко, което позволява на бездушния бюрократ да се скрие зад параграфа, да не свърши работа, да тормози гражданина.

- За самите граждани да се създаде система и ред за упражняване на контрол върху дейността на институциите, за да се засилва общественото въздействие върху тях.

Социалната политика трябва активно да съдействува за удовлетворяване на потребността на човека да общува, да принадлежи, да се чувствува част от конкретната социална общност, приятелски кръг, трудов колектив, професионална група, от обществото като цяло.

- Да се утвърждават и развиват колективните форми на организация на труда и преди всичко - бригадите от нов тип, програмните и други временни колективи в науката и внедрителската дейност.

- Да се утвърждават гарантираните от Конституцията права на гражданите да образуват организации в съответствие със своите потребности и интереси41.

- Да се води борба срещу мнимия колективизъм, да се утвърждава колективизмът като реално социално отношение, както в сферата на материалното производство, така и в другите сфери на обществения живот.

Мисълта на Маркс, че човекът е не просто зрител, а актьор и режисьор на собствената си житейска драма отразява обективната човешка

потребност от участие

и следва да се прилага и в замисъла, и в практическото осъществяване на всяко наше значимо начинание.

Оттук идва и обективното изискване за демократизиране на социалните отношения, за разширяване на самодейността, на инициативата и натиска отдолу, на всичко, което прави човека активен субект на обществените отношения.

- В съответствие с Кодекса на труда пълноценно да се реализира самоуправлението в предприятията.

- Селищните системи все повече да се превръщат в самоуправляващи се общности.

- Демокрацията трябва да се развива и в живота на обществените организации, за да се създават възможности за реално и най-широко участие на трудещите се в тях, за да се утвърждава доверието на човека към организацията и нейните ръководни органи.

Социалната политика да съдействува за премахване на всички пречки пред производствената, техническата, интелектуалната и обществената инициатива на трудовите колективи и на отделния човек. Да се преодолее монопола на отделните институции, предприятия и учреждения върху обществено необходими и жизнено важни за отделния човек дейности. На всеки колектив и всяка личност да се осигурят възможности и гаранции за проява на инициатива във всяка сфера на нашия живот.

Друга важна социална потребност на човека е

потребността от избор42.

Тази потребност трябва да се поощрява и развива, защото свободата на избора и самата ситуация на избора правят човека отговорен.

За да има избор, трябва да е налице разнообразие в обществото - на новаторски идеи, на форми, място и време за проява на социална активност и творчество; на начини за оползотворяване на свободното време; на стоки и услуги и т.н.

Разнообразието да се превърне в основна характеристика на социалистическото общество, на социалистическия начин на живот, да бъде важен израз на новото качество на живота. Това ще увеличи възможностите на нашия строй ускорено да се развива, да приема нови идеи, да създава и налага новости във всяка социална дейност.

- Изборите и конкурсите да се прилагат широко в организацията и управлението на обществения живот, за да се реализира социалната потребност на човека от избор и правото му да избира, за да се утвърждава състезателното начало в подбора на кадрите.

- Възможностите, които предлага всяка сфера и организация за избор от страна на гражданина, да се утвърждават като основен критерий за оценка на нейното състояние.

Въпрос на конкретна реализация на социалистическия принцип на социална справедливост е да се задоволява

потребността на човека от признание.

Необходима е нова, гъвкава и подвижна система за оценка и стимулиране, която да се опира на действителното богатство на интересите на човека, да ги възбужда и да тласка развитието му напред.

- Материални и морални награди да се дават с предимство на тези, които разработват нови идеи, проектират нови технологии, допринасят за развитието на научно-техническия прогрес.

- Да се утвърждават здрави професионални критерии за справедлива оценка на индивидуалния принос. Решително да се издигне ролята на трудовия колектив и на обществеността при определяне на кандидатурите за носители на материални награди, звания и държавни отличия.

Основна социална потребност е

потребността от социална сигурност.

В нея рефлектира всичко останало - и реализирането на социалната функция на труда, и създаването на условия за промяна, за избор, за утвърждаване на самоличността на човека, за широкото му участие в обществените дела и т.н.

- Да се утвърждават широки и реални икономически, политически и правни гаранции за удовлетворяването на тези специфични социални потребности на хората.

- Занапред социалната закрила на специфичните категории от населението - бъдещи майки, подрастващи, инвалиди, нетрудоспособни и др. -да бъде първостепенна грижа на обществото.

- Безусловно да се спазват всички предвидени от трудовото и социалното законодателство мерки, допринасящи за повишаване на социалната сигурност на българския гражданин.

Осъществяването на такава социална политика ще бъде социалистически хуманизъм в действие, ще повишава привлекателността на нашия обществен строй и на българското общество.

Човек с незадоволени специфични социални потребности е безразличен и дребнав, в него е отприщена консуматорската стихия, той не споделя ценностите на обществото и нехае за общото благо. С такъв човек не може да се прави научно-техническа революция, да се гради високоефективна икономика, да се печели идеологическо предимство.

Да се задоволяват и развиват специфичните социални потребности означава да се правят най-сигурните вложения в нашия ускорен растеж, да се преодоляват затрудненията и кризисните ситуации, да не се допускат деформации и отклонения от принципите и изискванията на социалистическия начин на живот.

Тези актуални проблеми и нови задачи следва да застанат в центъра на изследванията на философията, социологията, икономическата теория, правните науки, социалната психология и народопсихологията, социалната геронтология - на целия комплекс от науки за човека, за социалните отношения, в които той встъпва, за неговата жизнена среда. Съвременните научни анализи и напредничавите идеи в тази област да насочват директно към практически решения, да водят към промяна, да формират и обогатяват новото качество на социалната политика на партията.

 

ІІІ. ЗА ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

1. Проблемът за по-нататъшния растеж на доходите.

Необходимо е да се осигури стабилен растеж на трудовите доходи на населението, а нетрудовите43 да се намаляват и ликвидират. Наред с това да се осигури съответствие между увеличаването на номиналните и реалните доходи. За тази цел да се вземат мерки за укрепване на работната заплата, да се преустрои и усъвършенствува нейната организация.

В основата на преустройството да залегнат следните принципи:

Първо, заплатата да има резултативен характер, да се дава не за присъствие на работа, а за резултатите от работата.

Bторо, заплащането на труда да бъде диференцирано - да се дава приоритет на творческия труд и в същото време да се поощрява участието в непривлекателен и непрестижен труд.

Трето, да се осигури подвижност на основната заплата в зависимост от действително изявените профсионално-квалификационни качества на трудещите се, от постигнатите от тях конкретни резултати.

Четвърто, да се разшири диапазонът между минималната и максималната работна заплата, като минималната трябва да се заработва, а максималната не бива да има никакви ограничения при постигнати високи резултати.

Пето, чрез диференцирането и подвижността на заплатата да се ликвидира уравниловката.

Шесто, работната заплата да бъде обвързана с потребностите за нормално възпроизводство на човека44 и на работната сила.
 

Органична част на политиката за повишаване на доходите да бъде строгият контрол върху повишаването на цените на дребно, особено върху скритото повишаване, за да се пресичат още в зародиш скритите инфлационни процеси.

 

От нови принципни позиции , да се подхожда

и към развитието и използуването на обществените фондове като втори основен източник за формиране на реалните доходи на населението. Рязко да се повиши ефективността при използуването на фондовете, за да бъдат те стимул за повишаване на трудовата активности за постигане на качествено нов растеж в икономиката.

 

- За тази цел:

 

- да се сведе до социално-обоснован минимум безплатността и се премине решително към заплащане при ползузане на услугите в здравеопазването, образованието, почивното дело и т.н. С оглед на това да се увеличи и работната заплата и да се приведе в съответствие с разходите за този вид услуги. Необходимо е този, който оказва услуга, да знае, кой му плаща, а този, който ползува услугата - колко струва тя;

- да се засили участието на самоуправляващите се организации в заплащането на услугите и във финансирането на обслужващите дейности;

- да се усъвършенствува планирането на фондовете в териториален аспект, по-правилно и по-пълно да се съгласува политиката на отделните стопански и обществени организации, на централните и местните органи с политиката на държавата.

 

Като водещ принцип да се възприеме свеждането до минимум на използуването на обществените фондове и повсеместното преминаване към стопанска сметка.

2. Създаване на "индустрия за човека" й удовлетворяване материалните потребности на хората.

 

Да се засили социалната насоченост в икономиката, да се изгради една истинска, пълнокръвно действуваща "индустрия за човека".

      В нея да се включат всички сфери и отрасли, които са в състояние да произвеждат стоки и да предлагат услуги, търсени от хората - и леката, и "нелеката" промишленост, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, битовото машиностроене, химията, електрониката и т.н.

 

"Индустрията за човека" да се развива в единен комплекс, независимо от отрасловата и организационната принадлежност на една или друга нейна част.

 

На съвременния етап "индустрията за човека" да се развива с ускорени темпове, като се доближава до темповете, с които ще се развива производството на средства за производство. В решаването на тази задача значителен принос да има тежката промишленост, специално машиностроенето и електрониката.

"Индустрията за човека" да гарантира целогодишно насищане на пазара с необходимите стоки, да покрива цялата структура на потреблението и да го доближава до рационалните, научнообосновани норми. За постигането на тези цели да се осъществява широко коопериране с другите страни.

- Да се преодолее закостенелият характер на сферата на потреблението, да се приведе тя в съответствие с приоритетните потребности на многостранно развитата личност.

- Да се осигури стимулиращо влияние на потреблението върху производството на стоки, на потребителя - върху производителя.

 

- Да се преразгледат съществуващите стандарти и нормали, да се приведат те на равнището на най-добрите световни образци. Самоуправляващите се организации да имат правото да патентоват най-добрите си постижения в производството на стоки за масово потребление, да имат право на запазена марка.

Да се сложи край на политиката на пазара да се пускат боклуци, които никой не търси и които претъпкват складовете със залежали стоки и същевременно до края на петилетката да се ликвидират съществуващите хронични дефицити на основни стоки за потребление.

 

Да се установи и да се поддържа правилно съотношение между стандартните и луксозните стоки. Стандартната стока да отговаря на точно определени и високи изисквания - да е направена качествено, да отговаря на съвременната модна линия, да има достъпна цена и т.н.

 

Към луксозни стоки да се отнасят само тези, които задоволяват специфични, дори екстравагантни нужди на отделни хора. По-високите потребителни качества, луксът като качество на този вид стоки трябва да са докажат на пазара, да се признаят от потребителя.

 

Да се извърши цялостен преглед на действуващите цени на стоките за широко потребление. На стопанските организации, които са допуснали самоволно да се повишат цените на произведената от тях продукция, да се отнемат реализираните допълнително приходи. Тези средства да се внасят в държавния бюджет и да се използуват за допълнителни инвестиции в производството на стоки за народно потребление,

- Да се разгърне широко системата за изкупуване на употребявани стоки, които са запазили своите потребителски и естетически качества. Изкупените стоки да се подлагат на обработка и да се предлагат на пазара на значително по-ниски цени с определени гаранции.

- Да се утвърди нов подход в развитието на местната и кооперативната промишленост. Да се създадат условия те да конкурират другите предприятия в производството на стоки.

 

Да се разчупят бариерите на производствения монополизъм, постоянно да се осъвременяват структурата и асортиментът на предлаганите на пазара стоки, като се постигнат високо техническо равнище, качество, надеждност, модна линия, дизайн и Функционалност на изделията.

- Да се създават условия самоуправляващите се организации наред с основното си производство да произвеждат и допълнително стоки за потребление.

- Да се осигури директна връзка на стокопроизводителите с пазара за разгръщане на социалистическата конкуренция. Такава връзка да се осигуряв и с чуждестранни фирми, с които се кооперират нашите предприятия.

- Да се дава приоритет на малките предприятия и изобщо на малките обекти и гъвкавите организационни форми.

- Да се повиши ролята на кооперациите в производството на разнообразни стоки в съответствие с динамично изменящите се условия на пазара и потребителското търсене.

- Широко да се развива и утвърждава акордното начало45 в производството на стоки за потребление.

За изграждането и пълноценното функциониране на "индустрията за човека":

- още през деветата петилетка46 да се повишат темповете на производството на предмети за широко потребление, като приоритет се дава на продукцията, която задоволява потребностите на масовия клиент;

- да се преодолее диспропорцията между първите ешелони /суровини и други материали/ и крайните ешелони;

- да се създаде правно-икономическа система за регулиране на отношенията във веригата производител - търговец - потребител. В нея решаващата дума да има потребителят, за да се засилва натискът на пазара върху производството.

 

3. Създаване на система за комплексно обслужване на населението.

 

Най-важна и най-неотложна задача сега е създаването на Единна национална система за комплексно обслужване на населението през деветата петилетка и до 2000 година. В нея да влизат следните комплекси:

1. Търговия, битови услуги и обществено хранене.

2. Жилищно строителство;

3. Здраве;

4. Почивка, Физкултура, спорт и туризъм;

5. Образование;

6. Социални грижи и социално подпомагане.

 

Първо. За комплекса Търговия, битови услуги и обществено хранене.

При изграждането му да се следва същият подход както при развитието на "индустрията за човека". На тази основа да се преодолее "китайската стена" между производството, търговията и битовите услуги. Целесъобразно е преустройството да се осъществи в следните насоки:

- Производителите на стоки и услуги изцяло да се свържат с пазара, да станат пряко отговорни за задоволяване на платежоспособното търсене на населението.

- Вътрешната търговия и услугите да се организират и функционират на последователна икономическа основа47.

От количеството и качеството на реализираните търговски или други услуги изцяло да зависи благосъстоянието на колектива, перспективата на търговската или обслужващата организация.

- Да се осъществи децентрализация на организационните структури и да се предостави необходимата автономност на търговските предприятия и обекти за услуги. Да се развиват специализираните вериги в търговията, битовото обслужване и общественото хранене. Широко да се прилага акордният принцип чрез създаване на различни кооперации и сдружения.

- Търговията на едро да преустрои своята дейност, да не се занимава с централизирано разпределние, а да изпълнява ролята на пълноценно свързващо звено между производителите и потребителите.

- Да се създават предпоставки за разгръщане на конкуренция между организациите, които предлагат стоки и услуги, с оглед най-пълното задоволяване на пазарното търсене.

- Да се осъществи ускорено технологично обновление на материално-техническата база на търговията и услугите на основата на кибернетизацията и електронизацията.

- Да се издигне ролята на международното сътрудничество за необходимия прелом в търговията и услугите.

- Комплексът Търговия, битови услуги и обществено хранене да се развива така, че да формира нова култура на потреблението и бита, на свободното време48.

С изграждането и развитието на този комплекс да се направи така, че по всяко време на годината във всяко населено място на страната и във всеки жилищен комплекс да се предлагат всички стоки и услуги, които са необходими на населението в течение на деня и седмицата49. Стоките и услугите, включително и тези, които се търсят по-рядко, да бъдат в близост до местоживеенето. За тази цел наред с крупните търговски и обслужващи обекти да се изгражда и поощрява развитието на система от малки магазини и ателиета за услуги.

Занапред с ускорени темпове да се развива комплексното обслужване по месторабота.

- Всичко, което е в наличност в предприятието като основна и допълнителна дейност, като продукция и суровина, да се предлага във вид на стока и услуга за членовете на колектива.50

- Да се развие социалната инфраструктура във всички предприятия, за да се отговори на нормите и изискванията, заложени в Кодекса на труда51.

Съществено подобрение да настъпи в търговията и обслужването по местоживеене, в селищните системи.

- Да се развива практиката за поемане на малки обекти, предоставящи услуги, на индивидуален, групов и семеен акорд.52

- Да се предоставят заеми с по-дълъг срок и невисока лихва за обзавеждане на малки работилници и търговски обекти.53

- Да се снабдява населението с малка техника, необходима за бита и помощното стопанство, а също така с материали, суровини и резервни части които улесняват самообслужването.

- Да се развиват новите форми на разплащане между държавата и гражданите.

- Да се поощрява създаването на малки сдружения и кооперации за осъществяването на специфични услуги.54

- Да се осигури внос на лекотоварни коли, които да се използуват от специализирана организация в сферата на търговията и услугите; да се предоставя възможност и населението да наема и да закупува лекотоварен транспорт. Крайно време е да излезем от ерата на магарешката каручка.

Важно значение има и изграждането на национална система за рационално хранене.

- Тази система да предлага научнообосновани норми и нормативи, съобразени с възрастта, здравното и физическото състояние на отделните категории от населението.

- Да се разгърне широка пропагандна и възпитателна работа, с цел тези норми да се превърнат в органичен елемент на културата на храненето на българина.

 

Да се даде нова ориентация в развитието на хранително-вкусовата промишленост. Занапред тя да се насочи главно към производство на готови и полуготови храни.

Общественото хранене да бъде евтино, да икономисва време и да се опира на богатите традиции на българската национална кухня.

Преломът в областта на търговията, общественото хранене и услугите да обхване целия фронт - проектите за изграждането на търговските обекти, организациите и Формите на обслужване, подготовката и културата на кадрите, стимулите на търговските работници и т.н. У работниците в тази област трябва да се изгради истински култ към клиента.

Специфична роля в комплекса търговия, битови услуги и обществено хранене да играят средствата за масова информация. Наред с публичната защита на интересите на потребителите:

- да се отделя повече място и време за съобщения и обявления от личен характер срещу заплащане, които биха улеснили решаването на проблемите на хората и биха съдействували за укрепване на единството и спойката в обществото;

- да се обръща значително по-голямо внимание на проблеми, които вълнуват хората и внасят напрежение в живота им - природни бедствия, аварии, катастрофи, произшествия и пр.; да се предоставя богата информация за тях, за да бъдат хората ориентирани, да имат доверие в нашите средства за масова информация;

- да се обогати с нови форми просветната и възпитателната работа по целия кръг от въпроси на социалната политика.

Да се извърши поврат и в издаването на справочна литература по битови въпроси, за системата на търговията и услугите и пр. По-нататъшно развитие да намерят справочните служби.

Телефонът и пощите също да заемат възлово място в системата на услугите и търговията55.

 

Второ. За комплекса Жилищно строителство.

Задачата, която си поставяме в областта на жилищното строителство, е: до 1995 година56 да се осигури самостоятелно жилище за всяко семейство, а до края на века - на всеки член на семейството да се осигури отделна стая в жилището.

Тази задача не може да се осигури само по пътя на държавното строителство. Необходимо е да се премахнат всички прегради, които съществуват по линията на кооперативното и индивидуалното строителство, както и пред инициативата на трудовите колективи да строят жилища със собствени средства и сили.

- На всички нуждаещи се от жилища, особено в по-малките селища, които желаят да си го построят, да се предложи място и се осигурят материали.

- Да се създадат малки предприятия, които да предлагат разнообразни строителни стоки и услуги на гражданите.

- Да се реши радикално проблемът за справедливото разпределение на жилищата в големите градове, като се ангажират най-широко трудовите колективи и обществеността.

- При задоволяване на жилищните потребности на населението да се има предвид и вилното строителство особено край големите градове.

- Да се насърчава смяната на жилището, когато потребностите налагат това; да се създаде система за посредническа дейност57, която да улеснява гражданите.

В изпълнение на целите на социалната политика не е достатъчно просто да се осигурят жилища на всички. Необходимо е да се постигне високо качество на жилищната среда. По-специално:

- Да се поощрява и развива строителството на малки, функционални и красиви жилищни сгради58.

- Да се създаде богата гама от модели на съвременно българско еднофамилно жилище с всички удобства в него. Тези модели постепенно трябва да станат господствуващи в малките селища.

- Да се разработят типови проекти за реконструкция на вече построените къщи и обзавеждането им с всичко, което е необходимо за съвременния бит.

- Широко приложение да получат проектите за изграждане на апартаменти с изменящи се вътрешноархитектурни решения.

- С ускорени темпове да се извършва топлофицирането на жилищата в големите градове.

- Да се спазва най-строго изискването жилищните сгради по естествен начин да се вписват сред природните дадености и да бъдат органично свързани със социалната инфраструктура на жилищния район и на населеното място.

Успоредно с усъвършенствуването на практиката в жилищното строителство решително да се пресича тенденцията към непрекъснато повишаване на цените на жилищата.

 

Трето. За комплекса Здраве.

Коренно промененият начин на живот на нашето население и ключовото значение на задачата, която поставя партията за постигане на висока жизненост на нацията, изискват не отделни корекции в системата на здравеопазването и палиативни решения, а една наистина дълбока и радикална реформа.

- Да се развива и непрекъснато усъвършенствува профилактичното направление в здравеопазването.

- До края на петилетката59 да се осъществи пълно диспансеризиране на населението с всички произтичащи изисквания за непрекъснат лекарски надзор.

- Да се индивидуализира медицинското обслужване и да се развиват формите на лечение в къщи. Медицинската помощ все повече да се доближава до населението. Да се усъвършенствува системата за бърза и неотложна медицинска помощ.

- Да се развие ново направление в съвременната социална медицина - психохигиената, включваща психопрофилактиката и психотерапията. През следващите 4-5 години да се подготвят необходима за това кадри и специализирани звена. Лекарите от всички специалности да получават психо-терапевтична подготовка, а психотерапията до 2000 година да обхване цялото население60.

- Да се повиши качеството и културата на болничната помощ и да се подобри обстановката в стационарните заведения.

- Да се усъвършенствува в качествено отношение медицинското обслужване по месторабота.

- Широко да се внедряват научните постижения и техническия прогрес в дейността по здравеопазването.

 

Четвърто. За комплекса Почивка, физическа култура, спорт и туризъм, свободно време.

В областта на почивното дело е нужно цялостно и перспективно виждане за неговото развитие до 2000 година, като работата се разгърне в няколко направления.

- Като се запазят бързите темпове на развитие на годишния отдих, ударението да се постави върху качеството на обслужване в домовете за отдих и социално-здравния ефект от почивката. Радикално разрешение да получи въпросът за семейната почивка.

- Към 2000 година да приключи цялостното и комплексно изграждане на очерталите се зони за краткотраен отдих в страната.

- Да се създадат условия за използуване не само на летния, но и на другите сезони на годината за пълноценен отдих, за разделяне на годишния отпуск на лятна и зимна част.

В областта на физическата култура, спорта и туризма:

- Да се развие материалната база и да се внедрят заедно с традиционните и нови форми за масов cпорт в предприятията, селищата, кварталите, крайградските зони - навсякъде, където е възможно.

- Независимо от ведомствената им принадлежност, стадионите, плувните басейни, спортните хижи, лагерите и др. следва да се поставят на разположение на всички, които искат да спортуват.

- Да се предлагат разнообразни принадлежности на достъпни цени, за спортуване в домашни условия.

Задачата за рационално използуване на свободното време61 може да се реши, като се създаде съвременна, развита индустрия на свободното време.

Да се насърчава и развива организираната стопанска дейност в сферата на свободното време, да се изграждат заведения, различни клубове и да се създават форми за развитие на дейностите от типа хоби, които носят полза и за отделната личност, и за обществото. Свободното време да се превърне в пълноценна сфера за социално творчество и самодейна изява.

 

Пето. За комплекса Образование и професионална квалификация.

Тук трябва да се имат предвид следните изисквания, които произтичат от целите и задачите на социалната политика.

- Училището да възпитава и формира не само теоретически добре подготвени и професионално можещи млади хора, но и хора зрели в житейско отношение, с високо чувство за отговорност пред обществото, колектива, семейството и пред себе си.

- У подрастващите поколения да се формират такива основни човешки качества, като човеколюбие,жажда за живот, съпричастие, самообладание и умереност, пестеливост, чувство за организация и ред и т.н.

- Същевременно да се формират новите качества наложени от научно-техническия прогрес: демократизацията на общесτвения живоτ -адаптивност, новаторско мислене, критичност и самокритичност, последователност и отстояване на собствените идеи, предприемчивост и т.н.

- Да се разширява мрежата от звена и обхватът на дейностите по квалификацията и преквалификацията на всички трудещи ce в съответствие с изискванията на научно-техническата революция.

Като основен организационен, социален и житейски осмислен принцип следва да се утвърждава принципът на перманентното обучение на човека през целия му живот.

  

Шесто. За комплекса Социални грижи и социално подпомагане.

Това е традиционно важна и многоаспектна социална дейност, която се отнася до специфични категории от населението - жени майки, бременни, инвалиди, възрастни хора и т.н.

Социалните грижи и социалното подпомагане в страната да се превърнат до края на петилетката в цялостна, добре работеща система с единна нормативна база, която да стига до всеки нуждаещ се от нея.

- Основна организационна форма в тази област да станат центровете за социални грижи и социално подпомагане в по-големите селищни системи и специалните служби за такава дейност в по-малките

- Професията социален работник да навлезе трайно в тази жизнено важна сфера. До 1995 г. да се осигури един социален работник на 10 000 души, а до края на века - на 5000 души от населението.

- Да се възстанови ФОНД "Социални грижи", като различен от ФОНД "1300 години България".

- До 1990 г. да се изгради система за оказване на всестранна помощ на хората от "третата възраст" които са загубили своята работоспособност и възможността пълноценно да се грижат за себе си.

- Още през следващата година да се изгради Съюз на инвалидите с общи заболявания и увреждания на опорно-двигателния апарат като обществена организация с право на стопанска дейност.

- Да се гарантира правото на месечна помощ за нуждаещи се граждани с по-ниски доходи.

Да се разработи гъвкава, предлагаща разнообразни възможности система за съчетаване на биосоциалната с трудовата функция на жената.

- Размерът на детските надбавки да се диференцира според дохода на член от семейството и според възрастта на децата, с добавка за второ и трето дете.

- На жените, които са в отпуск по майчинство, да се изплаща заплатата, която са получавали по време на работа преди излизането им в отпуск. В перспектива допълнителният отпуск за гледане на малко дете да се увеличи до 3-годишна възраст, като се поставят условия за интервала между раждането на второто и третото дете.

- Да се даде възможност за надомна и дочасова работа на жените, отглеждащи малки деца.

- На неработещите жени да се осигури помощ за бременност, раждане и отглеждане на детето в размер на минималната работна заплата до навършване на 2-годишна възраст.

- Да се изплащат месечни помощи за издръжка на децата на някои категории неосигурени родители в двоен размер, съобразно поредността на децата /войнишки семейства, увредени деца, самотни майки/.

Да се усъвършенствува системата за краткосрочно осигуряване при временна нетрудоспособност поради болест, битови злополуки, гледане на болни и т.н.

Необходимо е да се разработят специални програми за решаване проблемите на социални групи и категории, които изискват особени мерки:

- хора с нисък семеен доход;

- хора с ниски лични и наследствени пенсии;

- редица многодетни и млади семейства;

- семейства в затруднено положение поради тежка болест, смърт, злополука, КОНФЛИКТ и пр.;

- самотни хора, особено самотни майки и възрастни хора, които не могат да се самообслужват;

- самотни и изоставени деца;

- хора, лишени поради неинформираност, местоживеене, социално-групова принадлежност и други фактори от предоставените от обществото условия за задоволяване на техните основни потребности.

Да се засили вниманието към такова специфично явление, каквото е социалното аутсайдерство, към хората, които практически са изолирани от обществените отношения, от нормалните и общоприетите норми на живот и дейност - алкохолиците, лишените от свобода, умствено недоразвитите и др. До края на петилетката да се разработи цялостна система за социално подпомагане на тези категории,

 
IV. КАЧЕСТВЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ - ГЛАВНА ЦЕЛ НА СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

През тази петилетка демографската ситуация трябва да се стабилизира, а през следващите години и да се подобри така, че към 2000 година да се създадат условия населението на България да достигне 10 милиона души.

Специално внимание в комплекса от мерки за стимулиране на раждаемостта да се обърне на материалното положение, начина и условията на живот на многодетните семейства. На семействата с повече деца без всякакви бюрократични увъртания и отлагане, което ги поставя в унизително положение на просители, трябва да се предостави това, което им се полага.

- Да им се осигуряват предвидените от законите и от редица партийни и правителствени решения привилегии: подходящи жилища; семейни карти за почивка; предимство при закупуване на леки коли, място за вила, карти за пътуване с намаление и значителни данъчни облекчения.

- Ръководствата на окръзите и общините да ce обърнат с лице към нуждите и проблемите на многодетните семейства, те да бъдат активната страна, а не да чакат да бъдат търсени за помощ.

Решително да се преодолее еднодетният модел на мислене и поведение, който е станал характерен за нашата страна, за дейността на редица държавни, стопански и обществени организации и на средствата за масова информация

- Да се направи преглед и се актуализират съществуващите нормативни документи /извън Семейния кодекс/, като се прецени доколко те допринасят за намаляване на разводите и стабилизиране на семейството.

- Да се набележат мерки за усвояване на необходимата брачна култура от младите поколения.

- Да се развие обслужващата сфера с оглед пълноценно да задоволява нуждите на семейството.


       Реалната демографска ситуация, както и изискванията, които предявява научно-техническата революция към човека и неговата подготовка, дълбоките социални промени, които се осъществяват у нас,налагат все повече да поставяме ударението върху качествената страна на възпроизводството на човека. За това трябва да допринася цялостната реализация на новата социална политика чрез:

- увеличаване жизнеността и трудоспособността на населението;

- повишаване квалификацията на трудещите се;

- повишаване на адаптивността на хората към променящите се условия на живот и труд;

- разгръщане и пълноценно използуване на възможностите и способностите на всички категории трудещи се.

 Специални мерки да се вземат за ликвидиране на тенденцията към намаляване продължителността на живота и увеличаване на смъртността. Наред с осигуряването на жизнения стандарт на населението да се води борба срещу засилващите се стресови ситуации и излишното напрежение, пораждани от начина на живот, от липсата на организираност и ред, от незадоволени докрай социални потребности.

 Да се предприемат спешно широки проучвания, да се разработи и предложи цялостен комплекс от мерки, за да се сведат до минимум рисковите фактори както в живота на отделния човек, така и в живота на обществото.

 

Да се засили отговорността на партийните, профсъюзните и стопанските ръководства за състоянието на социално-психичния климат в трудовите колективи, за утвърждаването на висока култура на взаимоотношенията.

 

Компетентните органи незабавно да пристъпят към организиране на специални звена, снабдени с най-модерна техника и система за незабавна помощ на населението в екстремни ситуации - природни бедствия, големи аварии и катастрофи, епидемии и др. За тази цел да се проучи натрупаният опит в чужбина, да се изградят необходимите информационни мрежи и се подготвят съответните специалисти62.

- Обществените организации и специализираните органи да вземат мерки за осигуряване на безопасна среда по местоживеене и месторабота.

- Да се издигне културата на българския гражданин по отношение на неговата безопасност. Всяка стока, която се появява на българския пазар, да отговаря на задължителното условие - правилата за нейното безопасно ползуване да бъдат ясни и достъпни.

- Новата празнична система да влезе във всяко семейство и трудов колектив, за да изпълни своята социално-интегрираща и оздравителна функция. Ведрата усмивка и доброто настроение да станат типични за българина. За това целенасочено да съдействуват и средствата за масова информация.

Нов и перспективен подход е необходим и към един от традиционните социално-демографски проблеми в нашата страна - миграцията.

- Да се поощрява забелязващата се тенденция към увеличаване броя на хората, които се преселват от големите градове в по-малките градове и селата.63

- Да се създават материални, социални, културни и други условия, хората да живеят там, където със своята квалификация, подготовка и предпочитания ще бъдат най-полезни за обществото, където чрез своя труд, ще живеят най-добре и ще се възпроизвеждат на необходимото равнище.

- Да се поддържа високо равнище на транспортната мрежа и пътните комуникации, да се усъвършенствуват режимите на труд и почивка за хората, които живеят в малките населени места и пътуват ежедневно до работните си места.

- Обществените организации и съветите64 в малките селища да се обърнат към позабравените традиции на народа, да формират дух на единство в селището, за да стане то привлекателно за повече хора.

- Да се вземат системни мерки за обновяването и развитието на селата като жизнена и възпроизводствена среда за хората, да се превърнат те в притегателен център за все по-значителни слоеве на интелигенцията на младежта, в желано от всички място за труд и отдих, за живот и общуване.

Необходимо е радикално да се реши проблемът за

 

Хората от "третата възраст", които със своята съхранена трудоспособност могат и желаят да работят.

 

Крайно време е да се преборим решително със ширещата се у нас представа, че децата не трябва да работят в обществения сектор. Според силите и възможностите си те трябва все по-активно да се включват в обществено полезен труд, за да се формира у тях положително отношение към него, да се създават необходимите трудови навици, да могат децата сами да заработват средства.
 

V. ЗА КАЧЕСТВЕНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

 
    Първият проблем тук е опазването, възпроизводството и подобряване на природната среда. На първо място усилията да се насочат към възстановяване на нарушения екологичен баланс, на нарушеното равновесие между човека и природата.

Екологичният проблем по своя характер и по своите последици е преди всичко социален проблем. Ето защо е необходимо ново екологично съзнание на всички равнища на социалното управление, сред цялото население. Необходима е нова екологична политика.

Трябва да се вземат решителни мерки за постигане на обрат в засилващите се неблагоприятни тенденции в екологичната сфера. На хората трябва да се осигури чист въздух, чиста вода и здрава, незамърсена с вредни вещества храна.

 

Да не се допускат никакви компромиси по отношение на замърсяването на въздуха и водата, обезлесяването на страната, влошаването на почвата, злоупотребата с химически торове и препарати и т.н. В условията на научно-техническата революция не може да има нито икономическо, нито каквото и да е друго оправдание за разрушаване на природната среда! Особено внимание да се обърне на екологията на териториите около големите градове и промишлени обекти. При възникване на екологични проблеми, свързани със стопанска и друга дейност Комитетът по опазване на природната среда да има правото на категорично вето.

В Правилника за приложението на икономическия механизъм опазването на природната среда да бъде органичен елемент.

Да се засилят наказателните санкции спрямо нарушителите на установените от държавата изисквания в областта на екологията.

Да се разгърне цялостна програма за изучаването на българската природа, на нейното растително богатство, на разнообразието от животински видове, минералните й запаси, водните ресурси и особеностите на терена.

Да се създаде до края на петилетката генетична банка на застрашените и редки видове. Да се извършват проучвания и се разработят мерки за реаклиматизация на изчезнали от българската природа растителни и животински видове.

- да се насърчава и разгръща организираното и самодейно движение за опазване на природната среда.

- Оформянето на ландшафта да става само след извършване на социален, исторически, икономически и екологически анализ на района.

- Да не се започва ново гражданско и индустриално строителство без екологична експертиза на проекта и екологичен контрол върху строителството.

- Опасно увредената земя около големите замърсители да не се използува за добиване на селскостопанска продукция, която би била опасна за здравето на хората65. Да се упражнява строг контрол за безопасността на продукцията от личното стопанство, която се продава на пазара.

 
         Още през деветата петилетка да се създадат всички материални, организационни и други предпоставки за пълно оползотворяване на отпадъците от индустриалната и селскостопанската дейност. В тази дейност на първо място да се обърне внимание на най-големите и опасни за здравето и околната среда замърсители, както и на отпадъците, чието използуване носи най-голям икономически ефект.

Наред и в съответствие с общонационалните мероприятия всеки окръг и всяка селищна система да разработи и приеме своя екологична програма.

Вторият проблем е създаването на качествена жизнена среда по местоживеене - в градовете, селата и вилните зони.

 

В тази светлина се налага да се преразгледа цялата архитектурна и урбанистична концепция в нашата страна при най-широко участие на гражданите.

- Да се осъществи ускорено благоустрояване на населените места и вилните зони.

- Специализираните органи и институции с помощта на широката общественост да осъществят обрат в поддържането и опазването на изкуствената среда, която човекът е създал и в която живее - в предприятията, транспортните средства, сградите и обществените места.

Да се обърне специално внимание на естетическото оформяне на изкуствената среда и на хигиената на обществените места; да се внесе обрат в дизайна на българските стоки и опаковки.

Да се вземат всички мерки за пълното развитие на социалната инфраструктура така, че до края на петилетката да няма населено място или жилищен район, в който да липсват необходимите за нормален живот и възпроизводство на хората обекти и съоръжения. Не бива да се започва жилищно строителство без да има предварителен социален проект за него.

  

До края на петилетката да се решат проблемите с транспорта в населените места. Да се осигури развит, удобен и чист транспорт.

 

Всички замърсяващи средата промишлени и други обекти до края на петилетката да се изнесат вън и достатъчно далеч от населените места.

 

VI. ЗА НОВО КАЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО НА ДУХОВНАТА СФЕРА И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО НА ДУХОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ

 

Удовлетворяването на духовните потребности е органичен елемент в осъществяването на социалната политика То е свързано най-пряко с всестранното развитие на личността, с разгръщането на нейните способности и творчески сили. Основната задача е да се премине от увеличаване на количеството към повишаване на качеството на духовните ценности, които се предлагат на народа, от количествени към качествени показатели в развитието на духовната култура. Във връзка с това развитието на духовната сфера да бъде съобразено с:

- високата диференцираност на духовните потребности на съвременната личност;

- високото равнище и многостранността на знанията на съвременния човек;

- високата художествена култура и високите естетически критерии на новия човек;

- парадокса на съвременното общество - високата информираност на хората се съпътствува от все по-нарастващ информационен "глад";

- своеобразното раздвояване" на личността в епохата на бързи социални промени.

 

Дейността на духовната сфера като цяло да бъде насочена към създаването у личността на хармония между рационалното и емоционалното, между знанието за света и възможностите за творческото му преобразуване, между нейните познавателни естетически и морални ценности и идеали и реалното й поведение.

 

• Важна роля в това отношение да играе науката.

- Нейните постижения, научният подход към действителността трябва да станат характеристика на мисленето на съвременния човек. За това не е достатъчно развитието на самата наука, но и развитието на цялата система от дейности - образованието, научното популяризаторство, масовата информация и др., чрез които научното познание навлиза в съзнанието, в производствената дейност и в бита на хората.

 
     Много сериозни и високи изисквания възникват пред обществените науки. Те трябва да дават цялостно, вярно и своевременно обяснение на протичащите в обществото процеси, на перспективите и вариантите на общественото развитие, на пътищата и средствата за ускоряването на това развитие. Тяхна задача е и разкриването на факторите и условията за формирането и развитието на активна и творчески действуваща личност.

Художествената култура като цяло да играе все по-голяма роля в задоволяването на духовните потребности на хората.

- Дейността в тази област да се издигне до равнището на общата култура на съвременния човек, на неговата потребност от разнообразие и пълнота на естетическите преживявания.

- Кадровите, творческите и другите въпроси в сферата на художествената култура да се решават само на основата на професионални критерии.

- Съвременното социалистическо изкуство да отразява живота в целия му драматизъм и противоречивост, без да натрапва щампи и клишета; да формира адекватна психическа нагласа и да носи истинска естетическа наслада на хората. Необходимо е да се разделим с редица свои предразсъдъци в тази област66.

Преустройството и усъвършенствуването на системата на образованието трябва да се провежда така, че то да стане съединяващо звено между науката и практиката, между художествената култура и всекидневието на човека.

Необходимо е да се стимулира и развива процесът на интеграция на науката, културата и образованието, както и връзката между духовното и материалното производство.

 

Средствата за масова информация τ ρ я б в а :

- да предоставят на населението пълна обективна и своевременна информация за вътрешния и международния живот, за новостите в науката, техниката и технологията, в художествената култура; за ежедневния живот на хората у нас и в чужбина;

- да се превръщат все повече в средства за правдива комуникация - между държавата и гражданите, между различните равнища в социалното управление, между самоуправляващите се организации и трудовите колективи, между различните социални групи и категории, между личността и обществото.

Развитието на духовната сфера да бъде поставено на най-широка демократична основа.

- Да се използува големият заряд, който се крие в историческите и новоформиращите се културни традиции на народа.

- Дейността на всички научни,художествени и други културни институции да бъде поставена на основата на самоуправлението.

- Да се сложи край на опекунството и непрофесионалната намеса в дейността на специализираните институции и на отделните творци, да се дава простор на тяхната творческа индивидуалност и инициатива.

- Да се осигурят необходимите нормативни условия по лична и групова инициатива да се създават културни институции и да се провеждат културни прояви.

- Удовлетворяването на духовните потребности на хората все повече да се превръща от функция само на специализираните организации и институти в свободно, индивидуално и колективно творчество, в плодоносна "игра на творческите сили на човека" /Маркс/.

По този начин да се преодолее:

- очертаващото се несъответствие между растящото материално благосъстояние на народа и равнището на неговата култура, на цялостния духовен живот на обществото;

- несъответствието между високоразвитите духовни потребности на народа, от една страна, и недостатъчното разнообразие и ниското качество на предлаганата духовна продукция, от друга страна.

За преодоляването на тези несъответствия важна роля да играе международният културен обмен и сътрудничество.

Важно условие за демократизиране на духовната сфера е преминаването от административните форми на въздействие към икономическите лостове за управление.

Духовната сфера като цяло решително да премине на стопанска сметка.

- Да се постави дейността, свързана с удовлетворяването на духовните потребности на хората, на научна основа. Да се разгърне добре обмислена комплексна програма за социологически, културологически, изкуствоведски, социално-психологически и други необходими изследвания.


     VII. ЗА РЕШИТЕЛНО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ И СОЦИАЛНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ

 

Борбата срещу отрицателните явления и деформациите в живота на обществото е важна социална задача, тя е борба за социална справедливост. И най-добрите начинания и решения в областта на социалната политика могат да се обезсмислят, ако в същото време се ширят отклоненията и деформациите в обществения живот.

Постоянно да се следи за появата и развитието на тези явления и същевременно да се предприемат решителни действия за тяхното пресичане. Острието на борбата да е насочено срещу най-дълбоките причини за отрицателните явления, а не срещу техните симптоми и случайни носители.

За да бъде борбата срещу социалните отклонения и деформации ефикасна и за да може в нея да се привлече широката общественост, е необходимо:

- да се премахнат социално несправедливите привилегии от всякакъв род67. Строго да се спазва Конституцията на страната и да не се допускат противоконституционни нормативни документи;

- хората да получават най-пълна информация за своите права и задължения, регламентирани от Конституцията, Кодекса на труда, от цялото ни законодателство;

- органите, натоварени с поддържането на реда и законността в обществото, да прилагат безкомпромисно законите на страната и върху тях да не се упражнява никакъв натиск отстрана. Не може да има институция или лица, които да са над законите на страната;

- да се изгради всеобхватна и ефикасна система на социален контрол, в която не бюрократичното начало, а инициативата и гражданската отговорност на всеки гражданин да бъдат силният фактор за преодоляване на отрицателните явления;

- в борбата срещу социалните отклонения и деформации да се предоставят сигурни гаранции на личността /правни, политически, организационни и други/, за да се даде широк простор на нейната активност и противодействие;

- основна задача на социалната политика да бъде вземането на мерки и осигуряването на гаранции за предпазване от бъдещи развращения и деформации, чужди на природата на новия обществен строй.

Някои негативни явления и процеси са придобили особена острота и изискват незабавна намеса по целия Фронт на формирането и реализирането на социалната политика.

 

Първо, тенденцията към засилване на някои необосновани социални различия - в материалното положение, в доходите и привилегиите.

За решаването на изострящите се и нововъзникващи проблеми е необходимо:

- да се следят и изучават интересите на обособяващите се подходи, социално-професионални и други групи, да се осъществява своевременна намеса, за да не се създават огнища на социално напрежение и недоволство;

- постоянно да се актуализират нормативите, определящи жизнения минимум в съответствие с настъпващите промени в стойността на живота;

- да се предприемат специални мерки,за да се отстранят онези явления, които поставят младите хора и младите семейства в неизгодно положение спрямо по-възрастните поколения, задържат процеса на тяхната ранна специализация и пълноценна изява.

Второ, нетрудовите доходи. Това са парите и облагите, получени от присвояване, злоупотреби с обществената собственост, използуване на държавна техника и материали за лични нужди, спекулация с дефицита на стоки и услуги, приемане на подкупи и бакшиши, черна борса, спекулация с жилища и други.

Мерките срещу тези уродливи явления трябва да бъдат комплексни, взаимно допълващи се и решителни.

Главното е да се ликвидират дефицитите от стоки и услуги, безусловно да се прилагат правните и икономическите гаранции за социалистическото стопанисване. Освен това:

- да се усъвършенствува нормативната уредба за мястото и начина на полагане на труд в съпътствуващи дейности, лично стопанство, услуги, занаяти, търговия на кооперативните пазари и др. и за формиране на възнаграждението;

- да се създаде система за регистриране на всички дейности, носещи доходи на населението, да се упражнява строг контрол върху всяка частна дейност, за да не влиза тя в противоречие с интересите на обществото и гражданите;

- необходимо е да се създаде принципно нова данъчна система, която да няма предимно Фискален характер, а да изпълнява изцяло своята регулираща и стимулираща Функция68. Тя трябва да даде възможност за обявяване и публичен контрол върху всички видове доходи без изключение;

- широко да се прилага демократичното право на колективите за отзоваване на избраните от тях ръководители, когато те вършат или покровителствуват злоупотреби.

 

Трето, някои други социални отклонения - в индивидуалното и груповото поведение и в дейността на институции.

Към тези отклонения се отнася изнудването, системата на връзките, ходатайствата, кариеризмът, подлизурството, клеветничеството, доносничеството, интригантството, злоупотребите със служебното положение, вещоманията, безотговорността. Особено силен отрицателен ефект имат някои явления с ярко изразен антисоциален и антихуманен характер - кражби, спекулации, хулиганство, посегателства срещу личността. Не можем да пренебрегнем пиянството, бягството от общественополезен труд и други.

- Срещу отклоняващото се поведение трябва да се прилагат както законодателни, така и възпитателни мерки. Особено силно противодействие следва да окажат трудовите колективи и техните органи за самоуправление, ползувайки широко правата, които са им предоставени.

- На основата на задълбочени проучвания да се разработят конкретни и ефикасни мерки срещу деформациите в дейността на социалните органи.

- бюрократизма, неефективността, липсата на ред, организация и дисциплина, антагонизма между институцията и обществото, между институцията и личността.

- Да се ликвидира тесноведомственият подход в осъществяването на дейностите, свързани с провеждането на социалната политика на партията.
 

VIII. ЗА ИЗДИГАНЕ РОЛЯТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Първостепенна задача сега е да се засили социалната ориентация на международното сътрудничество, да се внесе повече социално съдържание в него, да се ориентира то плътно към постигане на набелязаните от партията социални цели.


           Не е възможно нито изграждането на съвременна "индустрия за човека", нито на съвременна търговия, обслужване и бит, нито на съвременна наука и култура, без най-широка и всестранна международна интеграция. Нашата страна трябва да прояви инициатива за активизиране на сътрудничеството с другите страни в социалната област в следните насоки.


1. Производството на стоки за народно потребление.

- Самоуправляващите се стопански и териториални организации да преминат към широко коопериране и асоцииране с фирми и организации от други страни за производството на богат асортимент стоки за потребление.

- Да се премине към установяване на преки връзки и изграждане на съвместни предприятия между наши и чуждестранни организации.

- Да се разкрият възможности за производство на нови стоки с високо качество, които да бъдат български патент, да ни позволяват да осъществяваме пробиви на международния пазар.

- В съответствие с нашите възможности и интереси широко да се прилага закупуването на лицензии, технологии, ноу-хау за производството на потребителски стоки от други страни.

 
2. Търговията, общественото хранене и услугите

- Да се разширява вносът на търсени стоки за потребление, особено на дребни стоки за бита спорта и отдиха, чиято липса на нашия пазар се чувствува най-остро.

- Да се разреши на самоуправляващите се организации, които имат външнотърговска дейност с част от своята свободна валута да внасят стоки, да спомагат да се задоволява потребителското търсене, да печелят на пазара.

- Да се разшири вносът на необходимите лекарства, да се ликвидира съществуващият дефицит в тази област. Да се организират съвместни мероприятия и дейности в сферата на здравеопазването.

- Да се развиват традициите във вноса на цитрусови и други южни плодове, като те стигат до всяко населено място в достатъчно количество.

_ Още през първите години на петилетката да започне откриването на представителни магазини и сервизи на чуждестранни фирми69.

- Да се разшири включването на нашата страна в специализираните международни вериги за търговия и услуги.

- Да се създадат отделни търговски и други обекти, които да се поддържат, снабдяват и обслужват от чуждестранни Фирми.

- Широко да се развива крайграничната и зоналната система за търговия и услуги.

 

3. Туризмът и другите форми на международни контакти.

Да се разшири и обогати значително дейността на специализираните в областта на туризма организации. Да се даде възможност за организиране на международен туризъм на самоуправляващите се стопански и териториални системи, като чрез така наречения "социален туризъм" се осъществяват директни връзки между наши и чуждестранни предприятия, учреждения и институти. Освен това:

- Да се развива, особено на обменни начала, почивното дело с други страни.

- Да се разширят възможностите на българина да приема чуждестранни гости и сам той да пътува и да гостува в чужбина.

- Да се разширят възможностите за обмен на валута на българските граждани, пътуващи служебно или като туристи в чужбина. Това е въпрос не само на лично и национално самочувствие, но и на фактическо ползване на социалните постижения и придобивки, на обогатяване на културата на потребление и на поведение изобщо.

 

4. Подготовката на кадри.

- Значително да се разшири практиката за подготовка в други страни на наши ръководни и изпълнителски кадри, работещи в различните направления на социалната политика.

- Специално внимание да се обърне на обучението на специалисти в социалната област и особено в сферата на здравеопазването.

- Да се развива мрежата от езикови училища и да се повишава равнището на езиковото обучение във всички учебни заведения на основата на сътрудничеството със съответните страни.Още през тази петилетка да се открият училища по балкански и източни езици.

 

5. Културната дейност, научното сътрудничество и информационният обмен.

- По-нататъшно развитие да получат съвместните мероприятия с другите страни в областта на културата.

- Да се премине към съвместни организационни Форми в областта на книгоиздаването и книгоразпространението, филмопроизводството и филморазпространението, телевизията, периодичния печат и т.н.

- Да се поощряват и развиват съвместните научно-изследователски проекти с водещи световни научни организации и учени.

- Да се използуват научните форуми, провеждани у нас и в чужбина,за усвояване на чуждите постижения и за популяризиране на нашите научни разработки и опит в социалната област.

- Широко да се развива научният туризъм като ефикасна форма за непосредствени, своевременни и плодотворни научни контакти.

- Значително да се разшири вносът на чуждестранна научна, популярна и художествена литература,

на всекидневни и периодични издания.

Всички органи и институции, които работят за постигане на целите на социалната политика, да развиват специфична търсеща, откривателска ФУНКЦИЯ. Да се следи развитието на теорията и практиката в областта на социалната политика в другите страни; бързо да се усвояват и внедряват най-добрите образци; да се развиват нови форми на организация на социалните дейности и отношения, които да бъдат подходящи не само за нашите специфични условия, но и да се предлагат на партньорите в международното сътрудничество, на световния пазар на идеите.

 

IX. РОЛЯТА НА СОЦИАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НОВО КАЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Постигането на ново качество на социалната политика трябва да бъде първостепенна цел на системата за социално управление. Специфична задача на социалното управление е да създава необходимите условия за това -организационни, материални, кадрови, нормативни, технологични и т.н.

- Икономическият механизъм в управлението на народното стопанство да бъде най-пълно съобразен с целите и задачите на социалната политика. Самият той да се развива не само като система от икономически отношения, а като цялостен социален механизъм.

- Управлението във всички сфери на обществения живот да се обърне, образно казано, с лице към новите потребности и актуалните задачи в областта на социалната политика.

- Да се изгради бързо от горе до долу единна управленска и организационна структура, която да координира и извършва основните социални дейности, без да изключва инициативата на неспециализираните организации и институции и на отделните граждани в тази област.

- Да се разработи единна, всеобхватна, диференцирана и гъвкава нормативна система, на която да се основава цялостното управление на социалните процеси и отношения.

В системата от социални показатели особено внимание да "се отдели на разработването на норми и нормативи за жизненото равнище в съответствие с възприетите критерии и показатели в рамките на СИВ и ООН.

  

Социалните показатели и преди всичко показателите за жизненото равнище и качеството на живота, да се поставят в основата на изграждането на единния план pa'научно-техническото и социално-икономическото развитие. В съответствие с тях да се определят останалите показатели на плана, а също така - държавните планови задачи и приеманите от самоуправляващите се организации насрещни планове.

 
      Дълбока, радикална промяна трябва да настъпи в инвестиционния процес, за да се осигурят нарастващи вложения в човека.

 
       Да се изгради система за научно обслужване на социалната политика. Целесъобразно ще бъде към ЦК на БКП и Президиума на БАН да се създаде институт за комплексни изследвания   по основните направления на тази политика -жизненото равнище, социално-демографските процеси, извънработното и свободното време, социалните грижи и т.н.

- Да се разгърне работа за социална диагностика и прогнозиране в областта на социалната политика.

- Независимо от цялата сложност на тази задача и липсата на достатъчно опит и образци, включително и в другите страни, създаването на социални технологии да стане задължителен елемент в хода на качественото преустройство на социалната политика.

- Още през 1987 година да се изгради национална система за управленска подготовка и квалификация на кадрите, която да обхваща всички категории трудещи се.

- За специфичните социални дейности до края на тази петилетка да се осигурят достатъчно висококвалифицирани професионално подготвени и професионално действуващи кадри.

- Единната система за социална информация да се приведе в съответствие с изискванията за осъществяване на ефективно, плътно ориентирано към социалните проблеми на хората управление. Информацията и анализите да се ползузат широко от научните звена и обществените организации, да стават достояние на цялата общественост, да не се слага върху тях булото на тайнствеността.

- Още до края на тази петилетка да се изгради в завършен и съвременен вид системата за социалната информация на регионално и национално равнище, като се използува модерна компютърна техника.

- Широко да се прилага практиката за съставяне и актуализиране на социални паспорти на трудовите колективи, да се използува събраната информация за разработване на текущи и перспективни социални програми и планове за развитие на колективите.

- Социалното планиране в селищните системи да се разпростре върху всички социални дейности и отношения.

В практическата реализация на социалната политика да се ангажира максимално самият човек.

На тази основа да се осъществи преходът от административно-бюрократичните форми на управление към управление чрез интереси. Този тип управление трябва да стане основна характеристика на цялата социална сфера.

Активността на човека да се стимулира и развива на всички равнища на обществената система - на национално равнище, на равнището на селищните системи, на равнището на трудовите колективи, на индивидуално равнище.

 

----------------------------------------------------------------------------

1 Новият Кодекс на труда е публикуван в "Държавен вестник" през април 1986 г. В него демокрацията в държавните стопански субекти е факт – работниците избират своето ръководство.

2 Съчетанието „радикално преустройюство” тревожеше началството и то не беше съгласно да се употребява такъв израз.

3 Поставянето на акцента върху личността беше новост.

4 Въвежда се понятието „социални потребности”, което до този момент не съществува в официялния език на системата.

5 В контекста на тези месеци това визираше Чернобил и реакцията на властите към трагедията. Това се разбираше както от авторите, така и от „читателите”.

6 „Съответствието между производителните сили и производствените отношения” в теорията на марксизма е възлово за разбирането на социалното развитие. Всяка промяна, дори революция, стават (както се интерпретира в марксизма), за да се възстанови това съответствие.

7 „База и надстройка” – „базата” са производителните сили и производствените отношения, а „надстройката” е културата – художествена, научна, всекидневна. „Базисни отношения” са производствените отношения, които са изредени в последвалия текст.

8 „Собственикът” и „стопанинът” – важно разделение при реформите на Живков. „Собственик” е държавата, „стопанин” е трудовият колектив, т.е. работещите в предприятието (фирмата).

9 „Социалистическото общество” е обществото на тоталитарния комунизъм. В последните десетилетия то е доста либарализирано в сравнение с петдесетте и шестедесетте години.

10 С понятието „демократизиране” се казваше, че у нас има постоянен процес на развитие на демокрацията, който е започнал от 1956 г. с Априлския пленум на ЦК на БКП, когато Тодор Живков става първо лице в държавата.

11  „Стилът и методите” – шаблонен израз, който обхваща цялостната дейност на длъжностно лице или институция: вербалното и невербално поведение, целерационалност на дейността, съответствие с писаните и неписани норми.

12 „Децентрализация на управлението” в контекста означава отказ от тоталитарната власт и се отнася за стопанския, гражданския и селищния живот.

13 „Народното самоуправление” означава: 1. избор на ръководство на предприятието (фирмата) с оглед получаваните пазарни резултати и от там доходи на членовете на трудовия колектив; 2. допитвания (плебисцити) на местно и национално ниво по въпросите на управлението.

14 „Усъвършенстване на механизми и форми” – в контекста означава необходимост от цялостна промяна в движението на дескриптивната и прескриптивната информация в различните системи.

15 „Качеството на живота” се измерва обективно с доходи и потребление и субективно – с удовлетвореност от смисъла на живеенето.

16 „Социалистическа демокрация” означаваше демокрация, при която не се променя правилото на собственика и стопанина (виж по-горе бележката под линия).

17 Не „партията”, не „БКП”, а човекът се прогласява за „субект на извършващите се социални промени”. Това беше скандализирало висшето ръководство.

18 В контекста на времето означава: цялостна социална промяна.

19 На първо място тук поставяме по традиция и по смисъл „икономиката”.

20 „Жизненост на нацията” – имаме предвид волята за живот, смисъла на живота, ценността на живота. Препоръчваме това да стане политика и да се утвърждава от семейство, образование, медии, обществени организации, партия, правителство.

21 „Здравословен начин на живот” – разбирането е същото, каквото и днес: здравословно равновесие между труд, отдих, сън, свободно време в денонощния, седмичния и годишен цикъл; начин и качество на хранене; физическа активност; медицинска профилактика; култура на преживяване на стресовите ситуации; здравна образованост.

22 „Индустрия за човека” – условията за труд; производство и внос на стоки за потребление; изграждане на обживяна среда, съобразена с потребностите на човека; екологични норми на индустрията;

23 Става дума за екология.

24 Става дума за раждаемост, образование и здравеопазване.

25 „Свободното време” винаги е свързано със свободите на човека. Свободно време има свободният човек.

26 Многоточие за попълване от възложителя – Политбюро на ЦК на БКП.

27 Консултациите на работната група с икономистите и финансистите смятаха такава норма за очаквана и нормална. За да не би някой да мисли, че тогава прогнозата е била друга - през 1986 г. беше обосновано да се очаква жизненото равнище на населението на България да скочи повече от два пъти.

28 За пръв път се въвеждат „социалните потребности” в политиката на онова общество.

29 Става дума за това, че всяко нововъведение е свързано с очаквани и неочаквани промени и микро- и макросредата. За тази цел предлагахме предварително да се изгражда „социален проект” за нововъведението.

30 Български професионални съюзи – БПС, по-късно преименовани на КНСБ. Техен председател по едно време беше един тримата автори – Кръстьо Петков.

31 Става дума за „участието”. Ако индивидът бъде изключен от участие от обществения процес от диктатура или като безработен, доброволно или принудителнто изолиран (поради здраве или репресия) , той губи смисъл за живот. Някои се поддават на суициден натиск, други на меланхолия, а в безразличието на меланхолията са способни на всичко. Затова заетостта, новите трудови места при динамиката на технологичното развитие, стават особоне важни.

32 Заетостта трябва да бъде системна държавна политика.

33 Необходимост от денонощно работещи обслужващи заведения и медии с изместна бодрост – да информират хора, които тогава са бодри, а не такива, които тогава трудно заспиват.

34Става дума за „часово заплащане” и определяне на неговия минимум.

35 Имаше се предвид Тофлър и очерталата се още тогава тенденция, свързана с информационните технологии.

36 „Направи си сам” е донякъде в стила на дейността на фирмата „Бриколаж”, но освен това „Направи си сам” предлагаше верига от работилници, където имаше инструменти и машини, които даваха възможност на гражданина да се направи с негови материали каквото си желае за дома и личното стопанство.

37 „Развито социалистическо общество” – тогава така се самонаричаше обществото.

38 Кариера и кариеризъм бяха негативни понятия.

39 „Привилегиите” засягаха синове и дъщери на активни борци; „наследството” засягаше синове и дъщери на „пострадали от мероприятията на Народната власт” (евфимизъм на реприсирани от режима); „местожителството” засягаше произхождащите от смесените региони.

40 Защитаваме позицията за "равен старт”.

41 Прокламираме „свобода на сдруженията”.

42 Самото споменаване, че човек има „потребност от избор” и че тя е всеобхватна, беше атака срещу цялата тоталитарна пирамида. Човекът да избира, а не политически и административно да му се налага мисъл, решение, действие. Отхвърляхме десетките конкретни прояви на не-избор: от дефицита, през „жителството” и „разпределението на кадрите”, до „избирателната система”.

43 „Нетрудови доходи” - са доходите от нетрудова дейност, в която влизаха всички видове търговска спекула, чейндж с валута, нерегестрирана търговска дейност и доходи от престъпления.

44 Това значеше, че минималната заплата не може да бъде по-ниска от възможностите на човека да задоволява базовите си потребности от храна, жилище, здравеопазване, сигурност....

45 Предварително се договарят възложителят (стопанският ръководител) и изпълнителят (работническата бригада) какво количество и качество работа ще се извърши за определен срок и срещу какво възнаграждение.

46 1985-1990 г.

47 „Икономическа основа” – да не се дотират от държавата, а да се издържат от пазарния резултат.

48 Обръщам внимание на шаблонния тогава израз „култура на потреблението и бита, на свободното време.”

49 Необходимото за „деня и седмицата” трябваше да бъде в постоянна наличност за всеки гражданин.

50 Тук се имаха предвид и производствени машини и суровини, т.е. свързано с целия текст – създаваха се условията за частна занаятчийска и индустриална производствена дейност.

51 Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г.

52 Смисълът е – право на дребна частна собственост в условията на административно-командна система, което е различно от условията на „свободен пазар”.

53 Същото, но обезпечено с кредитиране.

54 Всичко това стана реалност в началото на 1989 г. с реалното въвеждане на „фирмената организация”.

55 Напомням, че по това време не съществува интернет, не съществуват мобилните телефони.

56 Текстът е писан през 1986 г., значи след 10 години.

57 До този момент всякакъв вид свободно, недържавно посредничество, е криминализирано.

58 Тук се отправяше несъгласие с дотогавашната политика на жилищно строителство, чийто резултат бяха панелните комплекси.

59 1990 г.

60 Група проблеми, които не са решени и досега (2013).

61 Тогава „свободното време” беше внимателно изучавана реалност. Да се прави разлика между „безработен” или зает на „непълен работен ден”, както е сега, със „свободното време” на граждани с постоянна заетост.

62 Зад това се криеше една цялостна представа, свързана с въображаеми, но реални бедствия – катастрофални земетресения; тежки железопътни катастрофи; големи и опасни за населението пожари и др. под. Вън от традиционните казарми, трябваше да има няколко „поделения” от редовно служещи,– войници и трудоваци, силно числово подсилени от волнонаемни. Те трябваше постоянно да живеят в леки земетръсоустойчиви постройки и да разполагат с необходимата техника за разчистване на срутени сгради, гасене на пожари и пр. Тези поделения трябваше да бъдат обучени да се справят както с физическите и химически последствия на възможни бедствия, така и с оказване на първа помощ. Отделно от тях трябваше да има подготвени доброволци, с които те щяха да влязат в сътрудничество при необходимост... Мисля, че това пояснение е достатъчно, за разбиране на горния текст.

Всичко, написано в доклада, беше свързано с подобни конкретни разбирания, които бяха обсъждани.

63 Имаше такъв процес.

64 „Съветите” – общините, общинския съвет и щатните служители.

65 Например. По тогавашни сведения селско-стопанските земи около Комбината за цветни метали между Пловдив и Асеноград беше заразен с тежки метали, които не позволяваха засяването на каквито и да са култури за консумиране от хора и животни. Земята щеше да се самоочисти за 1300 години, а друго чистене беше невъзможно...Не съм информиран за ситуацията в момента.

66 Сред предрасъдъците бяха и т.нар. социалистически реализъм, положителният герой и пр.

67 Ставаше дума за привилегиите на „активните борци” и номенклатурата.

68 Ставаше дума за диференциация на явните данъци и огласяване на онези удръжки от работната заплата във формата на данък, с които се издържаха всички „безплатни услуги” и „дотирани услуги и стоки”: данък здравеопазване, данък образование, данък транспорт, „данък храни”...

69 Имахме предвид чуждестранни търговски търговски вериги, но не мога да намеря записка – за кои дискутирахме и дали те присъстват в момента на нашия пазар.