Национален съвет на БПЛ - 01.10.1994 г.

СТЕНОГРАМА ОТ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ,
ПРОВЕДЕН НА 01.10.1994 г.

 

 

 

КАСЕТА — 1./А/

 

 

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Проектът за дневен ред е:

 

1. Политически доклад и обсъждане на политическата ситуация в страната. Точка. Българска партия Либерали в  предстоящите избори. Точка. Евентуални политически партньори.

 

2. Приемане на нови клубове.

 

3. Обсъждане и приемане на предизборната програма.

 

4. Инструктаж на клубовете във връзка с предстоящата предизборна ситуация.

 

5. Организационни въпроси.

 

Имате ли някакви предложения във връзка с дневния ред?

 

Заповядай, Иване.

 

" " " " " "

 

Обичайно така постъпваме, както предлагаш, но ние много внимателно обсъждахме порядъка на дневния ред и за това аз  моля, нека да си остане този ред като тези, които са новоучредени клубове с новите председатели, те съвсем спокойно могат  да вземат отношение по разискваните въпроси. Ние ще направим едно общо гласуване заедно с председателите на клубовете  по някои от най-важните въпроси. Те ще участват в гласуването, но самото приемане да стане, след като сме приели  решенията. Аз просто Ви моля за това, за това много внимателно сме обсъждали този въпрос. Има ли други предложения ?  Няма. Все пак, Иване, оттегляш ли си предложението, или …? Да, благодаря ти. Значи, който е съгласен с предложения от  Изпълнителното бюро на партията проект за дневен ред, да бъде дневен ред на заседанието на Националния съвет, моля да  гласува с вдигане на ръка.

 


ГЛАСУВАНЕ: Приема се единодушно.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Това е дневният ред на нашия Национален съвет.

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА

 

Във връзка с обсъжданията, които стават по изграждането на нови коалиции, в печата се появиха две, поне аз видях две  изявления – едното на г-н Томов, другото на г-н Дертлиев за това, че БПЛ е канена в Демократична Алтернатива за  Републиката /ДАР/. По този повод ние имаме една много обемиста кореспонденция с организациите — членки на ДАР. На тези  писма не сме получили отговори. Последното писмо го писах вчера и поисках от тях… Неговият текст ще ви бъде прочетен.  Отидох да го донесат. Поисках от тях или да ми отправят официална, писмена покана, която ние можем да обсъдим, като  знаят, че ние днес имаме Национален съвет, или да изпратят човек, който да ни разкаже какво ни предлага ДАР. Това беше  изпратено до четирите организации. От тези четири организации се отзоваха от АСП, тук е г-н Велинов и ние ще го поканим,  след като свършат снимките от телевизията, защото не бива неговият образ да внася някакви други нюанси в нашето  заседание, както при тях, така и при нас. Ние ще изслушаме г-н Велинов да видим какво ни предлага ДАР. Той ще каже какво  предлага ДАР, след това ще преминем към нашия политически доклад – точка първа. Дневният ни ред е малко по-особен, след това ще обсъждаме и ще вземем решения.

 

Смятам, че е коректно, след като в печата се появява, че има покана към нас за участие в ДАР, ние да изслушаме г-н  Велинов. Поканен е г-н Велинов.

 

Аз Ви благодаря, че Вие бяхте единствените, които се отзоваха на писмото, което изпратихме, до председателите на  партиите — членки на ДАР. Поводът за нашата покана към Вас, аз я обясних пред Националния съвет, то е свързано появилите  се изявления на г-н Томов и г-н Дертлиев и там споменават името на нашата партия, която би могла да стане членка на ДАР.  Аз бих искал тук пред Националния съвет, с Вас предварително никакъв разговор не сме имали, бих искал тук пред  Националния съвет да ни съобщите, да кажете пред всички какво евентуално са имали предвид, като са съобщавали името на  нашата партия, какви са възможностите да членуваме в ДАР, в какви срокове може да стане това нещо. Изобщо разбирате за  какво става дума, тъй като ние ще обсъждаме тези въпроси сега, тук. Аз Ви моля да заповядате.

 


ВАСИЛ ВЕЛИНОВ: Добър ден на всички колеги. С много от вас се познаваме и считам, че имаме шансове да продължим да  бъдем колеги, да бъдем заедно. В момента аз няма да взема отношение в качеството си на председател на предизборния щаб  на ДАР, а по-скоро като организационен секретар на АСП. От ръководството на нашата организация бяха проведени  достатъчно и по продължителност, и по съдържание с ръководството на партия Либерали. Хората, които водиха тези  разговори, са наясно с нашата позиция. Аз трябва да я потвърдя тука отново пред вашия Национален съвет. АСП като  организация-членка на ДАР беше и продължава да бъде за равноправното ви, цялостно и тотално включване като  пълноправен член на коалицията ДАР. Това е мнението на АСП. Коалицията ДАР е отворена по принцип. Водят се разговори  за участие в нея с доста организации. Не мога да цитирам числото и не мога да потвърдя съвсем перфектно изявленията на  г-дата Томов и Радославов – 11 или 15 партии, с които се водят разговори, но първоначалното становище е, че мимо  отворения характер, все таки този съюз се създава с известни параметри. Той не цели обединяването само като число на  организации, нещо повече – в предварителните документи по създаването на този предизборен съюз, който аз се надявам,  че  ще премине и в следизборен, бяха записани и съвсем точни параметри, на които аз считам, че партия Либерали отговаря.  Ставаше въпрос, че партиите, които би следвало да участват в този съюз, трябва да имат разгърнати национални структури, а  по идеология безспорно партия Либерали отговаря напълно на постановките за този съюз. За вас не е тайна, че една от  организациите-учредителки от четирите организации имаше възражения по отношение на вашето членство.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Става дума за Зелената партия.

 


ВАСИЛ ВЕЛИНОВ: Лично моето мнение, като приятел просто, е, че ако г-н Симеонов прояви по-голяма настойчивост и вие,  това ние си го знаем, тръгнете на едни контакти и решите този, мисля, че не е голям проблем, г-н Симеонов, между двете  организации, тогава, алтернативно го заявявам, вероятността е стопроцентова в момента, в който вие решите да се  присъедините. Защото останалите три организации, в тях има оформено такова становище. Но – чл. 12 от Статута на  предизборната коалиция ДАР е съвсем категоричен – влизането на нови членки — организации в този съюз става само с  консенсус между партиите - учредителки, приемането на нови членове. В тази посока е моята молба: колкото до  последващите етапи, принципи, на които се основава и начините за участие, то разбира се вие би следвало да разгледате  документите, които са, да прецените. Аз съжалявам, Стратиев малко ме изненада, ние имахме вчера такова събиране с  ръководителите по окръзи от ДАР, не съм подготвен, щях да донеса един екземпляр да ви оставя, но това е технически  проблем, който може да се реши за 5 – 10 минути. Още веднъж трябва да кажа, с което смятам да приключа, от страна на  АСП, моята убеденост е, че и БСДП, и ГОР имат формирано такова становище в националните си ръководства, не  съществува никаква пречка за партия Либерали да стане член на ДАР. Това е, което мога да ви кажа в момента. Останалото е  въпрос на ваше решение и прецизиране на контактите с четвъртия член на ДАР. Благодаря ви.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Прощавайте, г-н Велинов… Имате ли въпроси към г-н Велинов?

 


Глас от залата: Не сте ли много закъснели с предложението си?

 


ВАСИЛ ВЕЛИНОВ: Прощавайте, очевидно не съм разбран добре. Аз не правя предложение. Такива разговори аз с г-н Петко  Симеонов, с останалите, ние водим последните четири месеца интензивно и през цялото време в първообраза на  създаването на ДАР вашата организация съществуваше. Не знам обаче дали вие си спомняте един механизъм: БСДП, ЗП и  ГОР обявиха един съюз преди известно време и те на практика се явяват нещо като основатели. С тяхно взаимно решение нас  ни приеха, след нашето влизане беше създадена ДАР като организация. Това е статусът, така че не става въпрос за закъснели  или подранили. Мога да го гарантирам съвсем добросъвестно, г-н Симеонов, тия разговори от самото начало се водят най-интензивно и нашето мнение никога не е било по-различно. Така ли е?

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Точно така е. Други въпроси имате ли към г-н Велинов ?

 


ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ: Г-н Велинов, имаше СДС — център и СДС — либерали. В момента се разиграва почти същия сценарий.  Давате ли си сметка, ако ние излезем от друга коалиция, кой ще носи отговорността за това? И вторият ми въпрос е свързан с  така наречените квоти за участие. Искам да ми обясните това.

 


ВАСИЛ ВЕЛИНОВ: Добре, с даването на сметка аз казах какво е нашето становище и какво е нашето желание.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Г-н Велинов, както и АСП, те са доброжелателно настроени към нас, ние имаме едни много добри  отношения с АСП и той неслучайно е тук, просто така да се каже да чуете от друго място неща, които след това и аз ще ви  кажа, но е хубаво да ги чуете. Така че те си дават сметка за всички тези проблеми, които биха възникнали при два или три  центъра.

 


ВАСИЛ ВЕЛИНОВ: Нещо повече, аз мисля, че в самото начало казах, че аз говоря като представител на АСП, а не като  представител на ДАР. Ние тази сметка си я даваме съвсем ясно. Знаем до какво може да доведе едно разпиляване на  усилията на хора, които вървят в една и съща посока напред и нерешаването на личностните амбиции между един или друг  не може да бъде повод за това ние да не отидем нормално, в една такава критична ситуация, на избори. И ние ще работим,  подчертавам това, като организация вътре в ДАР за решаването на този проблем.

 

Колкото до втория въпрос, в Статута и в правилата за влизане, за квотите, за това, което ви интересува, там, където има  равнопоставеност на членството 75% от квотите се делят между равнопоставените, останалите 25% се оставят, пак казвам:  75% могат да бъдат 10 равнопоставени – те се разделят между тях. Останалите 25% са приети за организации чрез  представителство. Ние такъв случай имаме – БСДП представлява АСО /н/ и Социалдемократически клуб "Европа" –  тяхната квота влиза, оставени са 25% за национално известни личности и организации, които няма да вървят в графата –  най-общо казано, а присъединили се и асоциирани и т.н. Съвсем конкретно ви отговорих на въпроса.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Преди да дам думата, аз искам да задам два въпроса. С консенсус ли се приемат тези, които чрез  представителство влизат? Това е първото. Второто нещо — колко са кандидат — организациите за тези 25% ?

 


ВАСИЛ ВЕЛИНОВ: Не се приемат с консенсус – те се приемат от организацията, която ги представлява. Там не се иска  мнението на останалите. АСП решава, че ще представлява някого, сключва си с него договора и представлява него и от  нейната квота се заделят местата. По втория въпрос – колко са, аз пак казвам, за мен този проблем е още твърде суров. Водят  се разговори с доста организации. В никой случай, като изключа една или две от земеделските формации, не мога да приема,  че останалите имат статуса и отговарят на критерия, на който отговаря БПЛ.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Там имаше една ръка вдиганата. Николай Кожухаров.

 


НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ: Аз имам няколко въпроса. Първият въпрос е, след като се водят разговори от четири месеца,  защо БПЛ не беше поканена да участва в изработването на програмните документи на тази организация – ДАР. Вторият  въпрос – не е ли по-логично следното: вие като членки — учредители да окажете съответното влияние върху Зелената партия,  тъй като според мен противоречията там са на междуличностна основа. Г-н Каракачанов има опасения спрямо нас, че той  ще загуби това място, което заема в момента. И третият ми въпрос е – в днешната преса се появиха съобщения, че  длъжностите в ДАР се разпределят вече. Както съответства – г-н Дертлиев ще бъде председател на ДАР в парламента, г-н  Томов за изпълнителната власт, г-н Каракачанов за местното самоуправление. Значи какво предвиждате за нас – духовните  въпроси или разтурянето на ТКЗС-тата?

 


ВАСИЛ ВЕЛИНОВ: Първо искам да кажа, че аз не се чувствам като човек, изправен на разпит, който да отговаря. Много  моля да го имате предвид това. Второ ще се опитам в поредността на въпросите, които зададохте, без необходимото чувство  за хумор да отговоря. Документите се изготвяха от работни, експертни групи на четирите организации, които бяха вече  получили принципното съгласие, че създават ДАР. Официалното създаване на ДАР вече беше обявено миналата седмица.  Преди около месец след решението на останалите три организации, ние бяхме уведомени и изготвяхме тези документи  взаимно, поради тази причина представители на БПЛ не са участвали в подготвянето на документите, защото това решение,  за което говорих, е с давност повече от месец. По втория Ви въпрос за разпределението на функциите и длъжностите. Вижте  тука е нещо смешничко, но аз ще се опитам да отговоря сериозно на него. Тука става въпрос за разпределение, защото  механизмът там е такъв – четиримата, които са там, нямат председател. Разберете, става въпрос да председателстваш  заседанията и представляваш за един период от три месеца, а те си правят вътре разпределение на задълженията. Колкото до  това кой ще става президент, кой ще става министър-председател, аз предполагам, че това едва ли е в рамките на  възможностите на тях четиримата да определят. Не само във възможностите, но и в желанието, действителността е друго.  Имахте още един въпрос, простете ме? Дали ние не можем да окажем въздействие върху Каракачанов. Аз мисля, че може да  се оправи. От наша страна ние полагаме необходимите усилия. Моята молба към вас, не е съвет, е да положите и вие за  изясняване и изчистване на двустранните отношения с тази организация. Това е, господа.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Нека да свършим разпита. Благодаря на г-н Велинов, благодаря на АСП за това, че се отзова на нашата  молба. Предайте поздрави на ръководството и на вашия Политически съвет.

 


ВАСИЛ ВЕЛИНОВ: Във вторник имаме Политически съвет и аз ще го информирам за това нещо. Аз Ви благодаря за това, че  ме доразпитахте и искам да Ви кажа, че отношението на АСП към партия Либерали никога не се е определяло от конкретни  действия, то винаги е било постоянно. Мисля, че ръководството на партията го знае и то не може да се промени дори и в  момента от формалния факт, че ние сме членове на ДАР, а вие все още не сте. Това не променя нашите добри  взаимоотношения. Желая ви успех на заседанието.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Започваме по ТОЧКА ПЪРВА. Това, което чухме от г-н Велинов беше необходимо от общата ни  ориентация. Политическият живот в България и отношенията между централните, държавните институции са в състояние на  безпрецедентна в последните пет години политическа криза. На 02.09.  правителството на проф. Беров подаде оставка.  Оглавявано от един голям патриот и демократ 77-то българско правителство съумя да предпази страната от жестоката  конфронтация и даде тласък на реформите в някои сфери, но не успя да проведе бърза и резултатна приватизация, както и да  приключи поземлената реформа. На 08.09. оставката на правителството бе приета от Народното събрание. Последва отказ на  двете най-големи парламентарни групи — тази на БСП и на СДС, отказ от мандат за посочване на кандидат за министър-председател. В момента тече мандата на ПГ "Нов избор“ и те вече са избрали своя кандидат за министър-председател  Димитър Луджев. А този мандат едва ли ще доведе до представянето на правителство, предвид резервираното отношение на  най-голямата парламентарна сила към нов кабинет в рамките на този парламент, както и към личността на вероятния  кандидат. Всичко, което казвам, е с база информация в четвъртък. Изправени сме пред конфликт между институциите,  същността на които се свежда до невъзможността на парламента да излъчи правителство. Причините за това състояние са  много и се определят от различни фактори.

 

Първо, боксуването на икономическите реформи доведе до падането на правителството на СДС и до съставянето на  експертното правителство на проф. Беров. Същата причина, макар и при наличие на известно оживление в икономиката,  негативно рефлектира върху жизнения стандарт на населението, засили общественото недоволство и оттук доведе до  оставката на Беров.

 

Второ, роенето на ПГ стигна дотам, че хора, които не са преминали през избори, започнаха да основават неосновани  претенции и амбиции. Този процес затрудни дейността на правителството, тъй като поставяше парламентарната му подкрепа  в зависимост от множеството различни и често противоречиви интереси.

 

Трето, мотивираното от вътрешнопартийни желания на двете най-големи парламентарни сили за избори, оказа един  неконструктивен натиск върху функционирането на парламента.

 

Четвърто, недостатъчната воля за управление на последното правителство, определена от характера му на експертно, от  невъзможността му да разполага с инструментите, с които разполага едно партийно правителство със стабилна  парламентарна подкрепа, с партийни структури по места, които са готови да провеждат правителствената политика.  Безпартийно правителство е дърво без корен. Политическата основа на всичко това е двуполюсният конфронтационен модел,  на който се крепи българският политически живот. Конфронтацията като стил на политическо поведение е основен фактор в  партийната стратегия на двете централи. Тя детерминира и мудното темпо на икономическите реформи. Като тука стоят и  интереси не само на централите, но и на групи около централите – центрове на власт. Тази конфронтация детерминира и  мудното темпо на реформата, решаващия характер на участието на БСП и СДС в предизвикването на изворите и  неефективните действия на подложеното на двустранен и многостранен натиск правителство.

 

 

 

КАСЕТА — 1,/Б/

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: … личности, които пожелаха да овладеят центристкото политическо пространство, като излязат от  орбитата на двата полюса. С една дума борбата между БСП и СДС проникна във всички сфери на политическата  действителност. Невъзможността да се намери национално съгласие в действащия парламент съвсем естествено предизвика  правителствената криза, която може да стигне и до конституционна криза. В общи линии са същите са и факторите, които  свеждат почти до нула възможността за съставяне на ново правителство. Въпреки че тази нула, неочаквано пред нея започват  да се появяват цифри, а зад нея други нули, в този парламент възможността беше нулева.

 

Първо – прерастването на съществуващата правителствена криза в парламентарна с всички произтичащи от това  последици – разпускане на Народното събрание, произвеждане на предсрочни парламентарни избори, назначаване на  служебно правителство, блокиране на държавния апарат, засилване на конфронтацията между основните политически сили  и излагането на все още незакрепналата българска демокрация на рисковете на предизборния период.

 

Второ – засилване на ролята и отговорността на президента на републиката, като единствено легитимна институция в  изборния период, предвид липсата на парламент. Оттук и пълната зависимост на служебното правителство от държавния  глава.

 

Трето – активизиране на политическите субекти. Създаване на нови коалиции и засилване на динамиката на политическия  живот. Развитието на кризата по този вариант в известна степен е определено от текстовете на Конституцията. Основният  закон съдържа процедура за деблокиране на институционния механизъм на държавата. Рисковете, които съществуват, в  случая са следствие от няколко фактора – безпрецедентен характер на съществуващата ситуация: липсата на практика по  съответните конституционни текстове прави възможни различни очаквания и намерения за установяване на някаква форма  на силово управление в предизборния и следизборния период, като предизборният период може да се окаже и дългосрочен.  Неустановена партийна система, съставена от човеци, демонстрирали нееднократно загърбването на националните  интереси за сметка на партийно — котерийните си личните си интереси, склонността към корупция и дребни политически  пазарлъци. Неудовлетворение на голяма част от нацията от българските политици, пълен срив на авторитета на  политическата класа, която би могла да бъде вече политическа тълпа. Онзи ден употребихме по-силен израз. Пълен срив на  този авторитет, отчаяние от икономическото положение, липсата на перспективи на по-добър живот в близко бъдеще,  липсват перспективи пред млади, зрели хора и възрастни хора. И младите хора не виждат перспектива, това го показват  изследвания, и хора, които са напреднали в бизнеса си, които вече са започнали да успяват, и те не виждат перспектива пред  себе си. Перспектива за реализация тук – в България. Всичко това води до предположения за различни варианти на  използване на съществуващата извънредна ситуация за излизане извън нормите и принципите на Конституцията.  Установяване на фактическо президентско управление преди изборите и отсрочване за неопределено време на свикването на  новоизбрания парламент, назначаване извънредното правителство на политически ангажирани лица при запазване на  възможността им да се кандидатират за народни представители, изменения на честността на изборите на по-голяма част от  участвалите в тях политически сили и т.н. и т.н. Възможности за разрушаване механизма на мирния преход – безкрайни.  Реализирането на тези варианти към момента, а днес е четвъртък, е трудно осъществимо поради липсата на център, който да  работи целенасочено по някои от тях. Без да надценяваме всички тези рискове, трябва да отбележим, че те са по-скоро в  сферата на лишените за превръщане в действителност вероятности. За съжаление от четвъртък насам се натрупаха нови  факти и вероятностите се увеличават за така необичаен изход от цялата ситуация. Политическият момент се намира в  дълбока парламентарно — правителствена криза. Макар и чисто хипотетична, към момента съществува опасност от създаване  на някаква форма на авторитаризъм в предизборния и следизборния период. Но това е само формалната страна на нещата.  Истинските ни проблеми се коренят в неудовлетворенията от съществуващия политически модел, разпъването на  обществените проблеми между интересите и идеологемите на двете партии – БСП и СДС, умората от политическите  интриги и най-сетне разочарованието на народа от политическото, икономическото и духовното положение, което се  установи в последните пет години. Има явна тенденция на романтизация на миналото. Най-страшното е, че хората отново  спряха да вярват на властта, а това вече е основание за денонсиране на онзи обществен договор, върху който се гради всяка  съвременна демократична държава. В този смисъл обръщането към върховния суверен, в случая президента, е не просто акт  на политическа целесъобразност, но са последен шанс за излъчването на едно патриотично и прагматично ориентирано  правителство за спасяването на българската държавност, за връщането на надеждите на хората. Последен шанс в смисъл, че  започват да се формират такива нагласи в населението, а не, че е последен шанс от гледна точка на разглеждането на  нормативната база, върху която се гради демокрацията в България и от гледна точка на разположението на политическите  сили. Страната се готви за избори. Сериозните партии отдавна започнаха предизборната си подготовка. Изборите ще се  проведат, почти сигурно, по действащия Избирателен закон. С вероятно някои козметики. Непълнотите в избирателния закон,  не само непълнотите, а в него просто е заложен двуполюсният модел, плюс негативният характер, който се готвят да дадат на  кампанията си, основните политически партии ще направят предизборното състезание изключително трудно, дори жестоко.  Този път кокали ще се чупят. Разбира се, това не означава, че партии, които са подготвени да водят една професионална  предизборна кампания, няма да успеят в това жестоко състезание. Идва време на упорита и ефикасна работа и на отговорни  политически решения. От една страна това е блокажът на институциите, състоянието на политическата система и оттук —  очертаващият се вариант да не вървим успоредно с варианта, който е описан в конституцията, вече засилва и друг вариант да  излезе напред – неконституционен. Оставката на правителството и малките шансове на парламентарните групи да  сформират правителство, активираха политическите партии и това стартира процесите на коалиране и засилване на  контактите. На този етап се очертават няколко коалиции, сериозни претенденти за влизане в следващия парламент – СДС се  опитва да събере в себе си обществени организации, новосформирани партии, за да поддържа мита за коалиции, в която  участват представители на всички антикомунистически сили. СДС е подкрепяна от множество патриотични и съсловни  организации. За тази цел веднага след регистрирането на ДП  — 96 г. , тя ще бъде приета, след като бъде регистрирана.  Комисията по етика към НКС вече излезе с доклад, че документите на тази партия нe противоречат на общите принципи на  коалицията и няма пречка тя да се присъедини. Филип Димитров заяви, че СДС няма никакви притеснения относно партии,  представляващи етносите и може да се очаква, че партията на Демократичните промени — Мехмед Ходжа също в най-скоро  време ще се присъедини към коалицията или поне ще се подпише предизборно споразумение. По същата линия се водят  преговори с ромски организации, които подкрепят СДС. Българският женски съюз, в който дейна фигура е Блага Димитрова,  също изказа подкрепа на СДС. Под патриотичните организации Филип Димитров явно схваща съюза на възпитаниците на  военните на Негово Величество училища, ШЗО и Родолюбивото запасно войнство, Съюз "Отец Паисий", съюз за Българско  възраждане, общонародно сдружение "Мати Булгария" и т.н., други организации, които са малко известни и с които СДС  поддържа отдавна връзки. Със спасителната мисия за подкрепа на СДС се е заел Пламен Даракчиев, чието последно  творение е Национален синдикален блок на разочарованите от КНСБ и КТ "Подкрепа". В него се включва, освен  Националния професионален съюз, и Националния свободен миньорски синдикат и съюза на учителите. Този блок заяви, че  е готов да участва в предизборната подготовка, като едно от исканията е, след изборната победа на СДС, да бъде  преразпределено справедливо синдикалното имущество. Към съсловните организации, сещам се, че на времето, когато  започна Кръглата маса, едно от първите искания, които издигна ЦНСД, беше това, да се преразпредели имуществото на  комсомола. Към съсловните организации, подкрепящи СДС, са и Българският лекарски съюз и Асоциацията на  демократичните синдикати, в която има дублирани представители на различните отрасли: енергетици, здравни работници,  БАН, държавни служители и т.н. Просто разцеплението върви от горе на долу, през църква, и в съда сега мина, полицията де  факто е разцепена, само че там цепленките са повече, за армията – не, не успяха, мисля, за армията, но и там се начена един  процес. Под въпрос в момента са монархистите, но може би много разчита на тях, Филип Димитров се подготвя за  предизборна изненада, защото смята, че по-ранно обявяване ще породи дублиране и разпиляване на гласове. Савов също  обърква картите на Филип Димитров. Под въпрос е и подкрепата на земеделците или поне формулата, по която тя ще се  осъществи, защото обединението на цели шест организации се използва от Георги Петров за начин за изнудване към  непоклатимия Филип Димитров. Лидерът на БЗНС “Никола Петков" смята, че трябва да има определен брой представители  на земеделците в бъдещия парламент и за това иска гаранции за избираемите места. Филип Димитров го отряза, като заяви,  че: "и през ум не трябва да ви минава за квотен принцип". Липсата на такива гаранции могат да накарат Георги Петров да  преосмисли някои позиции и в крайна сметка да се пренасочи към Савов. Примерно: разбира се в СДС земеделци ще има,  но обединението от шест ще олекне поне с две организации. Нетрадиционна до този момент организация, която се очертава,  е опитът на Савов да създаде коалиция. Той успя да постигне споразумение с КТ "Подкрепа", който придава монархически  привкус на формацията. Савов упорито ухажва БЗНС — Мозер, но както винаги, ръководството на най-голямата земеделска  организация се оказва труден партньор. Мозер се опитва да получи най-добрите условия и поддържа връзки и със СДС, и  със Савов. Председателят на ДП се надява най-накрая РДП да проявят смелост и да напуснат фаталната коалиция, но ако  изборите са съвсем скоро — това едва ли ще стане. А е възможно да се агитират и за такъв вариант – фиктивно разцепление  на РДП. Фиктивно — договарят се помежду си. Една част – Сашо Йорданов примерно, остава в СДС, за да влезе в листата там,  другата част отива със Савов, там влиза в листите, влиза в парламента и там се обединяват. Това само като вариант го  разигравам, защото е много показателно, че нямаше вътрешни, никакви ругатни в РДП. Когато Савов излезе в  "Демокрация", някой да знае някъде да е започнала публична атака срещу Йорданов от страна на останалите, които са за  излизане от СДС — нищо подобно, пълно мълчание. Така че, там е възможно да се разиграе такъв вариант, но изхождайки от  такава хипотеза, започвам да гледам двусмислено и на разцеплението на ДП. От своя страна Савов е ухажван от “Нов извор“,  но до този момент не е постигнато нищо определено. Възможен е такъв вариант като последен опит за сформиране на по-широк блок. Това ще бъде краен вариант и за двата политически субекта, ако се окаже, че Савов остава само в компанията на  Тренчев и политическият съюз “Нов извор“ е новият избор само за Луджев и Пушкаров. Но тук има пак една такава  хипотеза. Луджев, очевидно без никакви шансове, представя, тя е много важна за по-нататъшните ни разсъждения и онова,  което ние трябва да решим — Луджев без никакви шансове предлага на парламента правителство. Правителството няма да се  приеме. В същия момент то е назначено като служебно. Това служебно правителство след месец и половина заявява, че  няма техническа възможност за подготовка на избори. Избирателните списъци не могат да се направят, системата ЕСГРАОН  е разрушена. Или в Пазарджик циганите се свият, обяви се извънредно положение съгласно член еди-кой си от  Конституцията, срокът на служебното правителство се удължава при еди-какви си случаи там, мисля, че го имаше този член,  или трябва по аналогия … Свили се циганите в Столипиново или някъде другаде, Савов: "чакайте тука, руши се гражданският  мир — удължаваме“. Значи, изведнъж “Нов избор" с претенцията на Луджев с абсолютно, предварително обречено  правителство, застава отпред и то става служебно и така си удължава времето и започва да работи и си участват в  предизборна подготовка и правят всичко и няма закон, който да им забранява. Разбира се онези от БСП не са паднали от  небето, на тях това не може да не им мине през ума, такъв вариант, и при това положение кога той ще го представи пред  парламента – в сряда ли, вторник, във вторник той го представя в парламента и БСП утре има извънреден пленум, оп а-а-а,  вдигат ръка и гласуват и приемат Луджев, както се казва сега, хиперболизирам, 15 мин., след като са приели Луджев, става  един и казва: "искаме оставката на Луджев". Няма ограничения за времето – веднага може да се поиска оставка. Аз казах,  че хиперболизирам. Не на 15-та мин., айде на 15-ия час. Искат оставката на Луджев, вкарва се оставката в парламента,  гласуват му оставка и започва отново въртележката. За да се търсят вече други варианти и по този начин се избягва  възможността Луджев да оглави служебно правителство с опасност да започне да разтяга срока на съдействие на служебното  правителство. Така че онова, което става в парламента, онова, което говорих преди малко, онова, което става като  вероятности за развитие на политическата криза е непосредствено свързано със сформирането на политически коалиции.  Представете си Луджев – шеф на служебния кабинет, който се обръща към Либералите и казва: “дайте сега ние –  либералите,  да създадем една либерална коалиция" . Друг сериозен претендент в една дълго подготвяна коалиция като ДАР  за електората са поднесени две организации, две напуснали СДС и две излезли БСП – едната с по-дълга история. Най-накрая  по равни части се обедини двуполюсният модел. Идеята за широка коалиция в центъра беше добра, но много неочаквано се  затвориха вратите и широко се редуцира до четворен. Картите на политическото каре се оказаха две –  социалдемократически, една социаллиберална и една екокарта, която определено е най-малко печелившата. Вие чухте какво  каза Велинов, ние с тях наистина участваме в преговорите от самото начало на създаването на това нещо. Разбрахме, че те се  събират сами и започнахме да им пишем писма, това са писмата, които сме им писали. Писахме им на 06.09.1994 г., но това  на 6 септември не е първото писмо, което им пишем. Ние сме писмовници – пишем от началото на годината.  Непрекъснато. Аз си спомням, че в това писмо казах: повече няма какво да им обясняваме – това писмо, първото от 6  септември, което е пред мен. В първото от тези трите, пише: "Уважаеми еди-кой си господин, всички аргументи са казани,  повтаряме грешката от '91 година. Отново Ви предлагам незабавно да започнем разговори за създаване на предизборна  коалиция". Отдолу е моят подпис. На 14 септември отново ги информираме за нашето намерение. Вчера. Сега е ред да ви  прочета писмото, което вчера им изпратихме: "Уважаеми г-н …  на 14 септември 94 г. Ви информирахме, наш изх.№ …  ваш  вх.№ …, че, първо – БПЛ може да участва в коалиция с АСП, БСДП, ГОР и ЗП при пълна равнопоставеност. Второ – ИБ на  БПЛ осъществява дейността си в пълно съответствие с решенията на Националната конференция и Националния съвет на  партията за изграждане на широка демократична коалиция с цел просперитета на България. Трето - ИБ свиква Национален  съвет на партията на 01-10-94 г.". Сега ще ви прочета предишното писмо, което сме им изпратили. "В последните дни г-н  Дертлиев и г-н Томов заявяват, че ДАР е отворена коалиция, като се упоменава като вероятен участник и нашата партия. За  съжаление до сега не сме получили от Вас никакъв отговор, както на нашето писмо, така и предложения, устни или писмени,  при какви условия и кога смятате, че бихме могли да станем членове на ДАР…".

 

Обърнахте ли внимание, че Велинов каза, че не идва от името на ДАР, а идва от името на АСП. Не идва с предложение.

 

"… Утре ние имаме Национален съвет, моля Ви, ако изявленията на г-н Дертлиев и г-н Томов се основават на някакви реални  намерения, да ни изпратите писмен отговор на изявената много, много отдавна наша готовност да бъдем в коалиция с Вас.  Ако такова писмо Ви затруднява, то изпратете упълномощен от ДАР човек, който устно да изложи пред Националния съвет  на БПЛ вашето виждане за участието ни в коалицията. Ще го чакаме на адрес..., телефони за връзка и т.н. ".

 

За останалите, които искат да се присъединят към ДАР, са предоставени две възможности. Чухте ги от Велинов. Едната  възможност е някой да ни представлява. Такова предложение имаме от АСП. АСП иска да ни представлява в ДАР. АСП има  това желание и ние разговаряхме по този въпрос с тях. Другата възможност е в рамките на онази 1/4, която те са заделили за  новите партньори, но за тази 1/4 те канят, но канят, при нас няма нищо. Велинов дойде. Беше му неудобно да каже, че идва  като частно лице. За останалите те разговарят с БЗНС "Шиваров”, БЗНС - Мозер, ПК “Екогласност" - за останалата 1/4 и има  още няколко организации, с които са ги питали, биха ли се съгласили да влязат там в рамките на тази 1/4. Това е по принцип  абсолютно несериозно. То е просто капсулиране. Разделили баницата на четири парчета. То е и една баница, де. Разделили я  на четири парчета и сега всеки хванал и вика: "а, това е нашето сега тука. На никого - нищо и край". А тя, баницата, първо  трябва да се омеси.

 

 

 

КАСЕТА - 2,/А/

 


Извън двата полюса и изброените очертаващи се коалиции, трябва да споменем една дузина партии, които сигурно ще  участват самостоятелно в изборите и ще разпилеят поне 15 - 20 на сто от гласовете, от тях по-сериозно внимание заслужава  Жорж Ганчев, за когото, ако съдим по екипа му, е подкрепян точно с тази цел да скубе гласове от евентуалния център и да  съдейства за съхраняване на двуполюсния модел. Нашата партия още след изборите на 13 октомври работи за създаването на  широка центристка коалиция, която със системна политическа работа трябваше да бъде готова за новите извори.  Определихме основната си цел. Ние определихме две цели още на Конференцията в Казанлък – на 3 ноември 91 г. Влизане  на наши депутати в 37-то Народно събрание чрез коалиция. За 38-то сме се засилили да можем да влезем и без коалиция.  Влизането в 37-то Народно събрание е съдбоносно за партията и е важно значение за нормализацията на политическия  живот в страната, защото на България е необходимо присъствието на една автентична либерална партия. Това е необходимо за  България. Там нито веднъж от протоколи, които аз прегледах на една поредица от заседания, не се работи с терминологията и  ценностите на либерализма. Там не се говори за свободата на личността в европейски смисъл на думата за свободата на  личността. Там не се говори за отговорността на личността в европейския смисъл на тази дума. Не се разбира равновесието  между свобода и отговорност. Парламентът работи с тоталитарна терминология, минала през мелницата на махалата. Вие  знаете за нашия опит с Българския демократичен център. След напускането на БСДП и Зелените и нежеланието им да се  върнат, направи нашето оставане там безпредметно. Това беше решено на Национален съвет в Кърджали. Тогава съгласно  решението на Националния съвет се договорихме с БСДП на д-р Дертлиев. Договорката е била не само с доктора, а с цялото  им ръководство. Те да се опитат да обединят левия център, а ние – десния и в предизборна обстановка да се обединим. При  възникването на новите люспи се разбрахме, че новите люспи – тези, които бяха в парламента там, като направим селекция  (разбира се, за някои там можете да се досещате), също да ги включим в една такава коалиция – ляводесноцентристка. Това  беше смисълът на създаването на Либерално-консервативния съюз. Според нас това беше полезен и поучителен опит. От  наша страна, по наша преценка, създадохме добри и трайни отношения с партия Нова България и с някои хора от  Конституционния форум. Когато спряхме активността си в Либерално-консервативния съюз, направихме го (това беше  обяснено на национален съвет), за да търсим по-добри варианти, по-успешна формула, без да губим контактите си с ПНБ и  КФ. Уговорката с БСДП си оставаше. Тя беше непрекъснато актуализирана, поне веднъж в месеца сме имали среща, на която  викахме: "Разбрахме ли се? Разбрали сме се." И ето сега сме пред избори, вероятно пред избори. Уговорката, която имахме с  БСДП, неочаквано беше анулирана от тях, без никакви обяснения. Това стана в края на август. Когато се започна, първият  разговор за създаването на ДАР беше проведен между Българска партия ЛИБЕРАЛИ и БСДП. Ние проведохме разговора и  тези принципи, които са залегнали в техния статут, заедно сме ги изработвали, като сме фиксирали не такъв квотен принцип,  по този начин. Ние говорехме за приемане на партия с национална структура, а партиите с национална структура да  представляват групи. ПК "Зора" някой иска да представлява, е хубаво, ще го представлява тази партия в тази коалиция.  Заедно уточнихме този документ, принципите на този документ, нашата партия и БСДП. След това имахме среща с БСДП,  двете ръководства имахме среща, една седмица по-късно, на която се разбрахме, че всичко уговорено става и тогава  започнахме да разбираме, че всъщност не става. Няма да влизам в други подробности.

 

От двадесетина дни работим по развитието и претрансформирането на Българския демократичен център и Либерално-консервативния съюз. Водим преговори по създаването на патриотична коалиция със следните вероятни партньори, те са  заявили желанието си за участие – партия Нова България, ПК "Екогласност", БЗНС "Ал. Стамболийски“, Съюзът за  Отечеството на Гиньо Ганев, Демократичния съюз на жените на Масларова (те са регистрирани като партия). Към тази  патриотична коалиция проявяват интерес, и ние сме се срещали с тях, Отечествената партия на труда. Новият съюз за  демокрация в парламента, дето и ОПТ, знаете, той е в парламента в коалиция с БСП. "Воля за България", политическият кръг  "Зора". Патриотичната коалиция вероятно ще бъде подкрепена, за това има договорки, от Съюза на пенсионерите, Съюза на  запасните офицери и сержанти, няколко ромски организации, Тракийските дружества и други подобни. Сигурните  участници в тази коалиция, това са онези, които споменах, разполагат с ресурси, ние сме правили тази сметка, кадрови,  структурни, материално-технически и финансови за провеждането на пълноценна изборна кампания, за краткото време, в  което може да се реализира изобщо кампания. В това отношение тя стои по-добре от ДАР, изчислявахме и ресурсите на ДАР.  А в най-кратката избирателна кампания, най-кратката, ако трябва да се проведе по правилата на играта, изисква шестмесечен  срок, недостатъците на тази патриотична коалиция са в това, че в част, някъде значителна част, от членовете на  организациите, които съставят тази коалиция, липсва мотивация за самостоятелна електорална изява. Те са ориентирани към  БСП. Подписването на споразумение за тази коалиция, ако тук Националния съвет реши, че това е пътят, ще стане през  следващата седмица. Вероятността да бъде разбит двуполюсният модел, моля ви за внимание, вероятността да бъде развит  двуполюсният модел при наложеното от ДАР раздвоение на центристките формации, при едни бързи избори, а те, ако  изобщо станат, най-вероятно ще бъдат бързи, е нищожна. Няма шанс да влезе друг при 70-дневен срок, горе-долу толкова се  очертава, друга политическа формация, освен БСП – СДС. Всичко останало ще бъде разпиляване. В това не бива да има  никакви илюзии. Вън от двата центъра или в конфронтация в двата, няма да има успех нито една формация, претендираща за  трета сила. Време няма. Всичко това го разглеждам от гледна точка на варианта, че онзи вариант не се изиграе. Повтарям. За  партията ни е от съдбоносно значение да влезе в парламента. Вие всички и бъдещите нейни членове, трябва да знаят, че са  членове на парламентарна сила. Вие трябва да знаете, клубовете трябва да знаят, членовете на партията трябва да знаят, че  участват във властта и реално да участват във властта. Това е единственият начин да отстояваме своите възгледи. Това е в  интерес на България. Мисля,  че бях достатъчно ясен в това, което изложих, проблема, който изложих, нещата, които изложих  пред вас. Готов съм да отговарям на всички ваши въпроси и работата е да се изслушаме и тук всички заедно, убедени в  определена политическа линия,  трябва заедно да я следваме. Защото и в ДАР, когато водехме преговорите в ДАР, и за тази  коалиция, за която сега водим преговорите при тях, това ни се казва и в директен текст, избирателната кампания ще бъде  носена от БПЛ. В ДАР всеки, с когото сме се срещали, той вика: "то е ясно, вие ще изнесете кампанията, ама нали, па така, па  така." Сега с тези като преговаряме: "То е ясно, вие ще изнесете кампанията, ама така, па така". Значи, ние трябва много ясно  да ни стане под шапките, да сме убедени в това, което сме решили и бих искал да чуя в изказванията ви и онова, което  смятате, че мислят председателите на клубовете.

 

Сега ви предлагам 5 - 10 мин. почивка.

 


10 МИНУТИ ПОЧИВКА.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Ако тръгнем да разработваме в дискусията си другите варианти – то няма край. И бих искал да  постигнем като крайно решение, решение е, което хората са убедени, решение, което може да има вътрешни резерви човека,  но да разбира, че то е подчинено на основната цел. Цел, поставена още в края на миналите избори –  присъствие, парламентарно присъствие на партията в 37-то Народно събрание. Имате думата.

 


ЗЛАТАН БЛАГОЕВ: Това, което ни разказахте, анализа, който направихте, очевидно е верен и не е много обнадеждаващ.  Имам предвид изгледите отново центърът, политическият център да тръгне разединен към избори. Във връзка с това искам да  задам един въпрос. Един ден преди подписването на споразумението на новия съюз ДАР, масмедиите коментираха доста  настървено, че Каракачанов хукнал да се изяснява със своите партньори, защо ще се прави съюз, а не коалиция, както било  договорено допълнително. Сещам се, че когато ние направихме съюз - ЛКС, нашата партия обясни, че се прави с оглед на  далечни перспективи и да не пречи да се създава коалиция. Защото не е много удобно коалиция да се коалира с друга  коалиция. Как според Вас стоят нещата, имате ли някакви догадки? Това, че ДАР е наречен съюз, не е ли една отворена  вратичка за коалиране с други групировки? Благодаря.

 


ХРИСТО МИЛЕВ: Г-н Симеонов, тези дни Гиньо Ганев направи едно изказване в медиите, не си спомням точно в кои, обаче  го чух, като говори, че парламентарните и общинските избори трябва да бъдат проведени едновременно. Като имаме  предвид, че БСП във всичките си изявления говори за избори и не уточнява точно какви избори. Каква е вероятността  провеждането и на парламентарни, и на общински, защото и в единия, и в другия случай би следвало да има коренно  различна тактика и стратегия на предизборната пропаганда и агитация?

 


РОСЕН НИКОЛАЕВ: От Варна съм. Клуб, който е учреден при нас от юни месец, но тепърва предстои да бъде утвърден тук.

 

Аз искам малко и да продължа предното изказване на колегата. По-точно и да подчертая неговия въпрос в малко пo-задълбочен вариант. Мисълта ми е следната, че от дълго време наистина сме готови за коалиция в ДАР между петте партии,  което е на местно ниво, пак казвам, от юни месец сме учредили нашия клуб и даже съвместно с клуба, който малко преди  нас беше учреден също във Варна, сме действали по въпроса за коалиране между петте партии и сме стигнали до  споразумение, което, ако не беше нелепата смърт на Илко Ескенази, става въпрос за поклонението пред тленните му останки  и тогава беше определено да подпишем споразумение между нас и партиите, влизащи в ДАР, което да се подчинява … на  равноправна основа на въпросите от местен характер. И от цялостното изказване на г-н Симеонов преди малко, аз разбирам,  че все още има отворена вратичка БПЛ да влезе в ДАР като пълноправен член и една от целите, които имахме не само ние, а  и останалите четири партии, включително, бих могъл да кажа, и Зелена партия във Варна, беше, ако можем да помогнем по  този начин да бъдат решени въпросите за коалирането на БПЛ и на централно ниво. Един друг въпрос. Става въпрос за  следното – ако бъде подписано такова споразумение, което може би ще стане другата седмица, аз изхождам от позициите,  че БПЛ, поне до този момент, че на местно ниво, когато се решават въпроси от местен характер, имаме известна свобода в  коалирането и взаимодействието с други партии. Как точно ще бъде решаван въпроса оттам — нататък при евентуално  влизането на БПЛ на централно ниво в друга центристка коалиция, имайки предвид именно това, че борбата ще бъде за един  и същ контингент, за места, отнасящи се до парламентарните избори. И още нещо имам като въпрос. Как, Вие, г-н Симеонов,  например на базата на това, което говорихте преди малко за различните контакти с г-н Дертлиев, Вие как разбирате неговото  изказване във в-к "Новинар"? Мисля, че от 29-и, където той подчертава, че в квотата на БСДП няма да влезе БПЛ и там  подчертава кои други от земеделските партии. Кюранов, ако излезе от БСП, биха могли да влязат в квотата на БСДП. Как би  могло да се разбира именно това негово изказване, като някакво влошаване на отношенията между БПЛ и БСДП, или че той  наистина чувства, че БПЛ може да влезе само като пълноправен на тях и на останалите партии член в коалицията на ДАР?

 


ЗДРАВКА РАЧЕВА: Вие досега акцентирахте само върху тези два варианта за коалиция на нашата партия с патриотичните  организации и партиите, които са в ДАР. Би могло да има и един такъв вариант за връзки със СДС-2 на Савов, евентуално в  РДП, сега също вървят процеси. Какви са шансовете ни там и дали са водени преговори?

 


БОРИС БОРИСОВ: Аз искам да кажа нещо, което е формирано като мнение там при нас, между нашите членове. Тази карта,  която още на времето беше разиграна със ЗП и БСДП, мисля, че е един горчив хап, който трябва да ни учи. Даже аз в  момента, когато тук ставаше въпрос, че още преди няколко месеца се правят едни предложения, след това в един момент се  правят съвсем противоположни неща, аз мисля, че по-скоро те ни разглеждат като политически противници, а не като  бъдещи партньори, защото фактически най-ценното, което сме го имали до тука, това е времето. Така че как можеш да  загубиш времето на една партия – като й предложиш един вариант и след това го дръпнеш, т.е. създаването на ДАР да бъде  демонстрирано предварително заедно с БПЛ, а след това да се окаже, че ние ще влезем там чрез квота на еди-кои си и т.н.  Така че аз мисля, че … даже имам един колега и приятел, който казва: "При Дертлиев и Каракачанов – значи това е карта,  която предварително е обречена на загуба".

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Да отговорим на тези и след това започвате да казвате мненията си. Много е важно да формираме  общо мнение. Няма да пристъпя волята на Националния съвет. И Изпълнителното Бюро няма да си позволи такова нещо.

 

Можем ли да се коалираме с ДАР? Ние можем да влезем в коалиция в ДАР чрез квотата на АСП. Такова предложение е  направено пред нас. Това означава АСП да ни даде да кажем някаква бройка от тяхната квота и оттам нататък да върви  процеса. Този вариант е много особен и заслужава специален анализ. От квотата на АСП …, ние сме в приятелски  отношения, но това за нас е една непозната организация. Всеки клуб на място може да има контакти със структура на АСП,  но като организация за нас е непозната. АСП участва в няколко правителства поред. Ние не само влизаме от квотата на АСП,  ние споделяме биографията на АСП, влизайки от квотата на АСП. Пак казвам – нашите отношения са много добри, но това  застава веднага. Вариантът тук, който беше очертан от Велинов - ние да бъдем по-настойчиви в разговор с Каракачанов,  защото той поставял вето – това е безперспективен път. Ние просто може да преговаряме с него до регистрацията на  листите. Да бъдем допуснати за пълноправно членство. И как си представяте при положение, че те са разделили квотите на  пет, нали, и те да се съгласят да станат шест квотите. Заедно с това БЗНС "Ал. Стамболийски", когото те канят да отиде там,  Мозер, която канят да отиде там, също им се предлага квота. Всъщност в свободната квота, която е останала – четвъртинка.  Тази четвъртинка, как си представяте там наблъскани няколко организации, срещу нас седят тези, тези, тези. Започваме да  говорим за листи, говорим за други неща, говорим за други неща, говорим за пари. Съвсем не става въпрос за такива суми,  които бяха упоменати публично. Парите, които се искат от нас за участие в ДАР, даже по посредствен начин са  седемцифрени. Така че тук стои такъв въпрос.

 

 

 

КАСЕТА - 2/Б/

 


Успех в изборите може да има политическа сила, която се заяви като другото, за различното. Има СДС, има БСП, но има и  различното. За различното ще се вият Савов, който някъде прочетох, че бил светлосин. За това другото ще се вие ДАР. За  това другото ще се вие Луджев. За това другото и ние сме впрегнати в тази битка. Тук е и Мозер, която по всяка вероятност  ще тръгне сама на избори. И тогава вече, това, което каза Борис за времето. Времето при нас е основен определящ елемент.  От изборите на 13 октомври, непрекъснато говорим за технология на нашите евентуални партньори, говорим им колко време  е нужно за изграждане на национална структура. Колко време е нужно за утвърждаване на марка, на име, на нещо, което  съществува. Все едно, че се говори в празно пространство. Елементарни работи от технологията не се разбират. За 70 дни  само ние да седим на телевизията или само тази нова коалиция, която ще се появи, да стои на телевизията - няма да разберат,  че я има, или ще разберат едно незначително число хора. Ще ви посоча за пример само гласуването със зелената бюлетина.  Във Великото народно събрание и в сетнешното народно събрание, от изследвания, които са правени, бабите и дядовците  взимат зелената бюлетина и гласуват, защото са за зеленото БЗНС. Те не са разбрали, че това е друго нещо, различно нещо, а  тук, за да се наложат марките на нови коалиции, вие сами имате такъв непосредствен опит, трябва да влезе във всекидневието  новата коалиция. Можем да направим коалиция и с ДАР при тези условия, които бяха казани тук от Велинов. Преговорите с  Каракачанов са безсмислени, да кандидатстваме за участие в онази квота от 25% - там да бъде, там трябва консенсус - Каракачанов ще блокира. Единственият начин е чрез АСП, чрез ЗП не може, чрез ГОР - не бива. Мен силно ме смущава там  съчетанието на две организации – силно ме смущава. В "Новинар" Дертлиев, когато говори, той има предвид не нас като  пълноправни партньори да влезем, въпреки че през цялото време, като говоря с него, той вика: "абе, пълноправни трябва да  бъдете, абе, пълноправни трябва да бъдете" и това продължава вече цял месец. И той казва "пълноправни'', за да си стоим  тук. Да стоим и да викаме: "абе, може пълноправни, дай да разговаряме". Какво ще разговаряме, за кога - 70 дни останаха.  Утре ще излезе Луджев пред парламента, ще предложи правителството, ще бъде назначен служебния кабинет, след два  месеца са изборите. А ние викаме, дайте да преговаряме, а те викат, да, пълноправни, разбира се, разбира се. И се моткаме!  Дертлиев в "Новинар" като каза, че би могъл да представи Чавдар Кюранов, той има предвид представяне на  социалдемократи, а изключва нас, тъй – като ние сме либерали. Но формулировката, която е дадена, дали е  журналистическа интерпретация или акцент на Дертлиев, внушава, че той не ни ще. Дертлиев не би си позволил да го каже  публично. Да, той го показва с действията си. С тази коалиция, която създаваме - Патриотичната, за която работим и за която  става дума, Патриотична коалиция - тя би могла да влезе в коалиция с ДАР, но тук нещата няма да бъдат по-леки, отколкото  всякаква друга комбинация, която бихме могли с вас да разиграем, поради редица причини. Но ако такава коалиция стане,  ние бихме искали такава коалиция да стане, това моментално ще бъде "другото", автоматично ще стане другото. Ние правим  Патриотичната коалиция, там е ДАР и опа, събираме се всички. Абе, събраха се бе, разбраха се. Така че това е печеливш ход.  Но да се седне и да се разговаря с хора, които много добре разбират политиката, но не знаят какво представлява една изборна  секция и нямат представа как влиза в съзнанието на човека едно ново нещо, колко е трудно да влезе в съзнанието на човека.  Много е трудно да се обясни. Основната част от информацията, която приема човека, и нагласите, които си изработва, са от  обкръжението му. Томов например, живее с илюзията, че ще даде примерно 10 млн. в телевизията, ще хвърли и ще насити  екрана със своето присъствие и по този начин вече цяла България ще разбере, че ДАР е велика, велика работа. Микросредата, непосредственото обкръжение го формира и формира нагласите му, включително и електоралната му нагласа – за  кого да пусне бюлетината. А това е един сложен път. Казала му е жена му, някакъв приятел срещнал, някъде се напили заедно  с някого, след това ходил и някой му дал бормашината си за малко и нещо си разменили реплики. Там се формират  нагласите. Оня застане на телевизията: "гледай бе, на тоя му крив мустака, на тоя му крива устата, тоя не ми е симпатичен".  Той не слуша изобщо какво му говорят, мнозинството от зрителите не възприемат изречения текст. Възприемат картинката.  Идеално би било, ако успеем този вариант. Патриотичната коалиция заедно с ДАР – идеално би вило, защото това би било  веднага знак и веднага прониква и в микросредата – Гиньо Ганев бил казал, че ще бъдат проведени едновременно  парламентарни и местни избори. Нямам представа какво е имал предвид г-н Ганев, но в момента се разискват в  политическите среди какви ли не избори, включително, разбира се и това за местните избори, казва се, това е парадокс, може  да се говори за парламентарна криза, а не може да се говори за криза на местната власт. Значи може да има предварителни  парламентарни избори, а не може да има предварителни местни избори. Разискват и този въпрос, но той е свързан и с  конституция, със закони, изобщо с неща, които няма никаква готовност в парламента да разискват по тях. Така че не ги  виждам как биха могли да станат. Единственото, което трябва да се използва до край, тези избори трябва моментално тази  кампания, която се води да продължава нататък за местните избори, които са през есента на '95 г. Просто да продължи с  летящ старт.

 

Имало е споразумение с партиите от ДАР и как ще стане, когато на централно и местно равнище коалициите са различни.  Това е проблем навсякъде в страната с нашите структури. Не навсякъде, но почти навсякъде. Ние, верни на постигнатите  споразумения, верни на онова, за което сме работили, което сме решили да правим, ние сме стимулирали такива неща – да  се създават на местно равнище. Ще бъде много трудно, защото тогава на местно равнище ще трябва да се получи просто  противопоставяне, сблъсък на хора, които са в съюзнически отношения. За това трябва да се намерят формулите, ако не се  постигне все пак някакво единодействие, аз все си живея с илюзията за единен център, така както сме работили на времето,  през цялото време да сме си посветили времето само на това, в общополитическите разговори. Единен център, знам, че ще  бъде много трудно и това ще бъде много сериозен проблем, организационен проблем на кампанията, ако не се получи  единния център. Но може елегантно да се излезе от положението като се предложи сътрудничеството да продължи по  решаването на местните въпроси. Това има един кръг от местни въпроси, при които може да се постига единодействие,  може да има диалог и може този диалог да бъде запазен. Не бива да конфликтуваме с никой от центъра. Не бива да сме в  конфронтация. Ние трябва да търсим диалога. Това е характерно за либералите. Диалогизирането на политическите  проблеми.

 

Какви са шансовете за коалиция със Савов и РДП. Ние разговаряхме за това нещо в Рейкявик. И с Луджев разговаряхме, и с  РДП. Говори се за възможност за Либерална коалиция, но от политическа гледна точка, като оценяваме политическата  практика /и такава беше препоръката, между другото и на Интернационала към всички нас - да изградим либерална  коалиция/, но, както седнем да разговаряме с тях … Първо РДП не иска да напуска СДС /аз съм се хванал на бас с Елка  Константинова, че изборите ще бъдат до Нова година. Тя беше ужасена от тази мисъл/. Те няма да напускат СДС, защото  нямат време за самостоятелна подготовка или за каквато и да е нова коалиция да градят. Луджев казва: “Аз сам ще се явя на  избори. Сам ще се явя на избори, ние сме мощна организация …". Луджев е участвал в избори, но не е правил избори. Това е  кошмарна идея. Викам: "Ако трябва да правим коалиция, трябва да седнем и да разговаряме, да преговаряме. По кои точки,  какво, как и изобщо всички тези неща да бъдат отработени". Много е хубаво да има либерална коалиция – това е тяхното  мнение и до тук. Оттук нататък – никаква практическа стъпка. Да тръгнем да разговаряме, да правим преговори – това ще  бъде чисто губи време. Аз съм съгласен с Борис, че времето изтича между пръстите ни. Ние сме във времева  недостатъчност, имаме времеви недостиг. Заедно с това мисля, че цялото това, което се получи /мислех това да не го казвам,  но ще го кажа/. Цялото това, което се получава сега, в момента и като зная 91-ва г. как се разиграха нещата, не един и двама  български политици са дълбоко манипулирани. Не една и две партии са в нечия схема. Ние сме извън схемата. Ние сме извън  зависимостите. И аз зная какво ви казвам. И затова нашето решение е наистина свободно, решението, което ще вземем. И  там, където зависимостите са изключително тежки, те застават като бариера пред нас за контакти и за разговори. Защо се  срутва държавата? - ами то е заради това, оттук иде. Когато онези, които вземат решение и те не са самички и не вземат  самостоятелни решения, не вземат решения съгласно национални интереси, съгласно собствени виждания, се стига до тази  ситуация, в която се намира страната и тя ще продължи нататък да върви и затова като казвам патриотична коалиция, ние  искаме да изведем напред акцентите, свързани със запазването на българската държавност, с опазването на българската  нация. Ние искаме да изведем напред прехраната на населението. Прехрана – това означава работни места, работа, не  работни места. Работни места – дал Бог. Работа, пазари, грижа за застрашени социални слоеве, широк път пред човека,  който може да прави пари. Но това на някого не изнася. Това е в противоречие с нечии интереси, както беше в съзвучие с  нечии интереси съсипията в българското селско стопанство. Унгарците, дето танковете 56-та г. ги газиха, - вярно, че при тях  кооперативното движение е било значително по-слабо, отколкото при нас, и кооперирането - едно ТКЗС тяхно си не са  разтурили. Едно. Превръщат го в акционерно дружество. С това, което е влязъл – акции. Ето ти акциите, събират  акционерите, гласуват, избират си шеф на акционерното дружество и вървят напред. И за това унгарска селскостопанска  продукция на руските пазари, а не българска. В Русия няма един български компот. Дето Русия се изхранваше от България.  Застанал един селянин, изнесъл на пазара люти чушки продава. Викам, колко си насадил от тия люти чушки? - не знам колко  декара насадил. Рекох: "Е,  е как ще ги продадеш?" - "Абе, навремето - вика -  можех да ги продавам. Идваха, изкупуваха ги и  заминаваха. Ама сега, вика, никой не ги изкупува. Само така, мине някой, вземе 200 гр. и това е." Та ние по формата на  самозадоволяването – цялата нация ще се изхранва. Въпросът е да се произвежда и да излиза навън. В съзвучие с други  интереси беше тази история със земята. Как искате сега, защото тук има и намеци и подхвърляния, някои хора тук мислят, как  искате тези, които съсипаха ВПК, българското селско стопанство, които удариха по химията, по електрониката, вярно пак в  Русия, но там изнасяхме, пак пазар на български ръце. Български работни ръце. Как искате те да кажат: "А тия, с тия може,  нали, и дайте с тези да се работи, да се прави политика". Тия, които твърдят, че българинът трябва да работи, че на България  спасението е експанзия навън, с материално производство и духовно производство, които искат да защитават български  национални държавни интереси, които искат народът да се изхранва и да не сме бананова република, как искате да сме в  схема? И защо да е песимистично положението, в което правим комбинация с тия, правим комбинация с ония, опа, пропада  центърът, центърът не се създава. Защо да е песимистично положението? Та това е своеобразно признание за позицията,  която сме отстоявали. И ние трябва да намерим прагматична формула. Тоя път трябва да изгяволеем някак, да намерим  прагматична формула да вкараме хора в парламента, да сме парламентарно представена партия, която да отстоява това,  което разбираме – там, от парламентарната трибуна. И ние, ако правим някакви коалиции, когато там подписваме  споразумения, това ще бъде с ясни точки. Ясни точки, подписани и оповестени - при тези и тези условия. Унгарските  либерали направиха коалиция с унгарските социалисти. Направиха коалиция на основата на едно споразумение. Ще кажете:  "Унгарските социалисти не са българските социалисти" . Вярно е, ама и България не е Унгария. В Унгария са прекръстили  улиците и има закон: две години стоят двата надписа един под друг, старият и новият, за да свикнели хората. Това е държава.  Разговаряхме с партньори, чужди, западни либерали - при какви положения бихме могли тук да …, викат: "Това си е ваша  работа. Важното е да сте във властта." Поставих въпрос, че преди това не ми приемаха документите, защото в ЛКС трябваше  да влиза "Зора" и им бяха докладвали, че са били националисти и в Либералния интернационал ни отказват да приемат  документите заради "Зора". Викам - ама така и така става със "Зора", пък то не е точно такова … . "Вие сте си партия, вие си  преценяване с кого да направите коалиция, важното е да имате успех, и важното е да отстоявате последователно либералните  позиции".

 

Имате думата за изказвания.

 

 

 

КАСЕТА - 3,/А/

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ: Уважаеми дами и господа, аз смятам, че днес тук сме се събрали не шапката, а главата на БПЛ.  Тук е събран елитът на партията и той трябва да вземе действително едно важно историческо решение. Днес се навършва и  месец от подаването на оставката на кабинета на проф. Беров. Аз, като член на ИБ, мога да ви уверя, че през този месец  ръководството на партията работи изключително интензивно, бих казал, на предела на възможностите. Трябва да ви кажа, че  предложението за създаване на тази патриотична коалиция е по инициативата на БПЛ. Не от известно време и не от сега нас  се стремят да ни натикат в политическия ъгъл, в кьошето, където са оставени инструментите за почистване на политическата  сцена. Защо е така, аз смятам, че г-н Симеонов отговори и смятам, че и всеки от Вас може да си отговори на този въпрос.  Затова, защото те не приемат това, което ние предлагаме като модел за управление. Затова, защото ние се различаваме от тях  по това, което предлагаме за България. Аз смятам, че именно това пролича и от позицията на президента д-р Желев към  нашите отношения за влизане като член на ЛИ, това пролича и в отношенията на коалицията ДАР. Това проличава и по  отношението на останалите политически сили, които стоят или които се именуват като десни. Аз смятам, че ние сме в  състояние в оставащите 70 дни в опцията до избори да поведем нашите инструктори и да ги подготвим за това, което  предстои, защото действително на България й е нужна либерална партия, нужен е либерален превод, нужни са хора, които  милеят и разсъждават за България. В тази връзка, разбира се, пречките и трудностите според мен ще бъдат много и ударите  ще бъдат много. Но смятам, че наше историческо задължение е да изпълним нашата роля. Да предложим именно модела на  либералния преход тук за страната, за следващите четири години, а той ще е решаващ и за влизане в следващия 21-ви век.  Сега. Подхвърля се и се говори, че така или иначе основните политически сили ще бъдат две. Ние официално декларираме и  декларирахме, че сме против двуполюсния модел. Така или иначе, обаче ние ще останем поне за следващото народно  събрание в сянката на един от двата модела, на един от двата полюса. Струва ми се, че ние трябва именно да изберем третия  път. Пътят на създаването на либерална патриотична коалиция, която ще привлече не от двата полюса, не от двата колоса, а от  ония 50 или 60 %, които заявяват, че няма да гласуват. Аз смятам, че ние трябва да обсъждаме механизма за привличане на  тези, които са онеправдани, тези, които в момента са отчаяни, тези, които в момента не виждат път, както за себе си, за своите  семейства, така и за България. Българинът и България в момента са поставени на колене. Ако някой може да твърди нещо  друго - да заповяда. Ние трябва да натиснем именно тук и да търсим път към сърцата на тези хора, които бяха лъгани и преди  10 ноември, и след 10 ноември, и сега – в края на '94 година. И да кажем първо твърдо: "Българи, вас ви лъжат! Лъжат ви от  ниво президент, правителство и парламент. Лъгали са ви и пак ще ви лъжат, ако вие приемете по бюлетината, която те ви  предлагат." Ние трябва да накараме да повярват хората, че ние сме готови и сме в състояние да дадем алтернативата,  алтернативата на либералния преход. И аз смятам, че ръководните органи на партията подготвиха тези документи за работа в  предизборната и следизборната ситуация. Аз смятам, че партията има кадри, има и хора, които да осъществят тази програма.  Разбира се днес сме се събрали да се чуят повече мнения и да се набележат конкретни стъпки за реализиране на тези цели,  но преди всичко основната мисъл, основната цел трябва да бъде маркирана днес – с кого и за какво. Какво целим и какво  преследваме, какво искаме да реализираме и какво ще направим. Аз смятам, че всички тук може да го направим. Благодаря.

 


ГЕОРГИ ГАНЕВ: Уважаеми колеги, всички вие знаете много известната и прочута българска зеленчукова консерва "Гювеч".  Тя се състои от пиперки, домати, бамя, грах и син патладжан. В коалицията ДАР ние ще играем най-вероятно ролята на  синия патладжан, който на картинката е представен най-обемно, но вътре в буркана е най-малко парче. Така че повече по  тази коалиция аз няма какво да говоря, мисля, че всички сте хора, които похапвате гювеч и ви е ясно за какво става дума.

 

Патриотичният съюз като коалиция е една много примамлива възрожденска идея, лично аз я приветствам и прегръщам. Бих  работил за нея, ако нямаше известни съмнения във все още неясните коалиционни партньори там. Винаги съм се стремил да  бъда кратък, сега ще го направя по същия начин. Прави ми впечатление, че от доста дълго време, преди последните избори,  ние всички на нашия Национален съвет забравяме да си спомним една формула, която търсим отдавна, зная, че тя ще  предизвика масово възражение сред вас, но това е за мене изгяволяването, за което говори г-н Симеонов. Да сложим на  нашата предизборна маса отново бялата покривка с трите банана. Благодаря Ви.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Заповядай, Борисе.

 


БОРИС БОРИСОВ: Повторението не е много удачно, но аз всъщност искам да продължа онова, което преди започнах.  Фактически в нашия град, когато бяха предишните избори, точно нашият клуб, нашата партия Либерали направи шестте  процента. Нещо повече - има една такава тенденция, която дори преди беше подсказана донякъде от г-н Симеонов, това  което се коментираше за Луджев. Значи той тръгва от нищото и в един момент става нещо. Но ние, при нас в никакъв случай  не е нищото. Мисля, че и в други градове е така, но поне в нашия град друга партия, освен двете нямат изградени структури.  Всички тези неща, които се говорят тук за зелени, дори и БСДП, смея да твърдя, и други, са много по-зле представени, да не  говорим за ГОР, за Луджев, който демонстрира и така нататък. Едно силово излизане, една демонстрация предварително, че  партия Либерали може и самостоятелно да излезе на избори, внушава вече от само себе си, това е може ви малко  психологически момент, че може, че е самостоятелна, че тя има ясно изразена програма, всичко това, което беше казано тук,  вече може към нас да придърпа други партньори, а не ние - към други.

 

Хубава е тази идея за либерална патриотична коалиция. Аз съм "за". Но не трябва да забравяме едно – центърът се  формира от едно и след това около него започват да се дърпат другите. Нека да бъдем ние точно центърът на центъра и  оттам натам вече да вървим, колкото и малко да е времето. Да, за трите ивици, бялата бюлетина с трите ивици, може. Ние сме  най-добре представената организация в страната като структури и т.н. Достатъчно е да се тръгне по пътя вече оттук нататък,  да се стигне до хората било чрез бюлетини, било чрез писма, било чрез обръщения, било чрез … Всички начини, до които, да  речем, другите няма да прибегнат. Аз дори нещо друго искам да кажа. Е, хубаво, нека Томов да застане пред телевизора и  нека да виси там седемдесет дена. Ами майка ми, баба ми и други, те им е писнало вече от физиономиите на тези, които  досега са били. Всички, които са от този парламент, почти без изключение, вече хората не ги искат. Има действително част,  която да има привърженици и именно затова аз мисля, че точно нашият подход може да излезе и най-силен. Защо АСП да не  дойде при нас, след като те са се прибавили към онези? Ами да дойдат, ако искат да дойдат. Ако не искат, много им здраве.  Естествено поддържането на, така да се каже,  куртоазия или как, с всички други политически партии, нека да бъде, но ние  сами за себе си да го знаем, че всъщност нека да бъдем ние най-напред, имаме ги структурите, имаме всичко, което досега  сме говорили.

 


ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ: Според мен изборът, който трябва да направим днес е труден, но бих казал, и до голяма степен  предопределен. Той е предопределен, защото явно, че процесът ДАР е към приключване, а процесът за създаване на  патриотично обединение в най-скоро време, по всяка вероятност, ще се увенчае с подписи. За мен наистина процесът ДАР е  към приключване, което не значи фатално, затова защото в обясненията, които днес ни бяха дадени, липсваше едно много  съществено нещо – нас ни препратиха сами да уреждаме частния си въпрос. Те не отговарят, те не искат да носят  отговорност, трите или четирите, затова, че те са поели принципното задължение да станат обединители на центъра. Ние  нямаме частни сметки с един от тях. Те нарушават принципа, с което те затварят, тръшкат вратата под носа ни.

 

Явно е, че, изредиха се вече примери, за едни сме неудобни, а че други искат да ни направят удобни. Това, второто трябва да  го имаме винаги предвид. Примерите са и от Либералния интернационал, и от това, че изведнъж в парламента се появиха  центристките сили, които не съществуваха, изкуствено бяха създадени, тези процеси с ДАР и всички други ходове, наглед  шахматни, а всъщност твърде ясни, твърде прозрачни и твърде примитивни. За това за мене изборът, който се очертава,  изборът за един патриотичен съюз за една патриотична коалиция, колкото и в известни свои аспекти да крие елементи на  случайност, като че ли ние бягайки,  спасявайки се, се готвим да намерим някакво спасително поясче, за което да се  задържим, всъщност това може да се окаже, че не е това. Това, разбира се, зависи от нас. Всички говореха, че зависи от нас.  Първо - то не е така, защото съчетаването на либералния принцип с принципа за либерална нация, за либерална демокрация  в едно национално общество не е измислено от нас. Това съществува в много страни. Второто нещо е, че България е тъкмо  тази нация и тази държавност, която в момента най-много се нуждае от собственото си спасение. Другото нещо е, че  бидейки уж на пръв поглед случайна тази коалиция, бидейки аморфна до голяма степен политически, тя ни дава също така  чрез своята аморфност, чрез провъзгласяването на Отечеството като нейна първа грижа, тя ни дава възможност да  представим, да развием и да отстояваме своите либерални принципи. Бих казал, че тогава, когато ние ратуваме за нашите  либерални принципи, ако ние заявим пред цялото общество, днеска и пред изворите, че ние, примерно, смятаме, че ключът  за реформата е сбъркан и когато, след едно такова изявление, ние докажем,  че наистина е сбъркан, не от идейните позиции  на социалистите, които, когато говорят, че трябва от миналото да се гради бъдещето, те държат за миналото, докато ние сме  тези, които се надяваме и които ще ратуваме за това, да запазим миналото като една здрава майка за бъдещето, т.е. за  раждането на пазарното, на либералното общество. Мисля, че всичко това ни дава силни позиции във включването в една  такава коалиция. Същевременно, аз смятам, че ние не трябва да затваряме вратите, нито наляво, нито надясно. Ако ние  имаме една твърда програма, аз ви подхвърлих и подсказах само едно от нещата, които може да провъзгласим като наша  идея, а има още много неща, които са заложени в новата програма, ако ние държим за тази програма, ако ние  пропагандираме, ако нещата от нея влязат в програмните документи на нашия съюз, убеден съм, че всъщност ще се окаже,  че либералите не са тези, които някой избира, не са тези, които някой назначава, не са тези дори, коти някой приема в  международни институции, либералите ще бъдат тези, които най-добре в сегашните политически условия успеят да влязат в  политическия живот, успеят да намерят своето място в парламента и най-важното, успеят точка по точка, пункт по пункт да  реализират своите либерални идеи. Благодаря.

 


НИКОЛА НИКОЛОВ: Нещата се оживиха, значи ще свършим работа сигурно – щом не можем да се вредим за изказвания.

 

Никола Николов от Елена.

 

Убедих се, че не е необходимо да се кандърдисваме колко е важно и необходимо да бъдем в парламента. Но от друга страна  считам, че всеки от нас си дава сметка с цената на какъв компромис в крайна сметка можем да постигнем това. Лично аз и  моите колеги в Елена и нашите поддръжници сме били на мнението, че /и съм го заявявал много пъти тука, поне досега така  съм твърдял и аз/, че най-сигурният начин за влизането ни в парламента е нашето афиширане като една пропрезидентска  партия. Просто сме разчитали на това, че нашата основа е в клубовете за гласност и демокрация, ние винаги сме поддържали  д-р Желев и сме считали, че и неговото отношение към нас като съидейници е такова. Днес обаче от изказванията, които се  промъкнаха, аз считам, че като че ли не можем да разчитаме на една такава поддръжка от негова страна. И едно афиширане  като пропрезидентска партия, поне така се убедих аз, е изключено и не може да разчитаме на този начин за убеждаване на  електората и за влизане в парламента. Какво ни остава тогава? Изброиха се няколко начина от колегите. За мене обаче,  следващият по значимост, за да запазим своята идентичност като политическа партия, е една евентуална коалиция /казахме  също може или не може, но според мен, подреждам ги по значимост/ с РДП и хората на Луджев. Просто едно леко синьо  оценяване. Какво ни остава друго? Казахме за патриотичния съюз. Лично аз като правя анализ на структурите на нашите  евентуални партньори в провинцията, съм убеден, че те просто имат структури дотолкова, доколкото имат хора – платени  по места, фактически имат по един представител там в общините, но не и, считам аз, определено електорат, поддръжници,  събрани там около тях. Така че по-скоро те може да разчитат в организационно отношение на нас, отколкото ние на тях. И  второ, аз не съм убеден, че тези наши бъдещи евентуални партньори са независими в смисъла, който г-н Симеонов говори  преди малко. Дали те говорят от свое име и дали, не съм убеден, че техните цели да се коалират евентуално с нас, са напълно  чисти. Какво ни остава тогава? С целта да влезем в парламента, да представляваме нещо от рода на "Ера-З" или  Християнското женско движение на г-жа Елисавета Миленова, която е от нашия край и която, нейната политическа сила, от  която произлиза това движение, аз не съм запознат да има някакви структури в цялата страна или някаква дейност да развива,  тя ще остане в историята с това, че е раздавала плесници на г-н Савов. Аз считам, че по-добре е да бъдем извън Парламента,  но достойно да се представим на избори. Да излезем на избори като самостоятелна политическа сила, а не да се предлагаме  с цената на всичко, като съм убеден - този парламент - следващият, едва ли ще бъде много дълъг, за това пък разчитам, че на  следващи избори ще сме по-сериозни.

 


ПАВЛИН ПОЙЧЕВ: Ние си поставяме една прагматична цел – да влезем в парламента, защото трябва да защитаваме идеите  си. Защитавайки ги отстрани – трудна е работата. Нямаме достъп да медиите, нямаме никаква възможност. Ами дайте  тогава да разсъждаваме прагматично. На нас ни предлагат в една коалиция - ДАР, да ни вземат за метачи. Вероятно на нас би  трябвало в този целия буркан с тюрлюгювеча, май ще ни се падне само да го мием буркана. И друга възможност, която  въпреки рисковете, да не влезе в парламента – Национално патриотична коалиция, ние в крайна сметка имаме пълната  възможност да бъдем водеща сила. Не можем да разчитаме на кой знае какви структури на Гиньо Ганев, не можем да  разчитаме на кой знае какви структури на "Нова България". Неполитическите организации, които биха влезнали в тази  коалиция, могат да ни окажат на нас съвсем сериозна помощ. Те са представители именно на тези хора, които този  парламент близо три години не е свършил нищо за тях. Така че техните организации ще бъдат на наша страна. Това ни дава  съвсем прагматична възможност да можем да проведем една кампания, пряко насочена срещу сегашните управляващи  сили. При нас няма да има от тях. Една такава кампания, в крайна сметка последното изследване означава, че парламентът  има 5% поддръжка. Това означава, че останалите 95%, ние можем да работим с тях. Правителството има 25% поддръжка,  значи останалите 80% можем да работим с тях. Не бих смятал, че трябва да показваме каквато и да е жалост и към  президента, защото той не се отличава, поне според мене, с кой знае какви национално-патриотични действия. Така че такава  една коалиция може да ни даде съвсем сериозни възможности за парламентарно присъствие. Всичко останало, което се  отнася за либерален блок – това е нещо в бъдещето. В крайна сметка РДП-то не е направило никакво сериозно действие за  излизане от СДС, не можем да разчитаме, че утре ще излезе от СДС и в другиден ще подпишем с нея коалиция. Още по-малко пък коалиция с ясни граници, кой, къде му е мястото. Не можем да влезем в коалиция със Стефан Савов, защото той  носи в крайна сметка, голяма част от грешките на Парламента ще паднат върху неговия гръб и СДС-то ще прехвърли цялата  отговорност за собствените си грешки върху него. Защо трябва да се обременяваме с такива неща. Така че аз смятам, че  трябва да търсим твърдо път към Национално-патриотична коалиция. Може би това е някакъв риск, но не виждам друг  вариант.

 


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: За съжаление настъпи едно много тежко време, когато никой не ни иска. Това че има  заинтересовани сили, които са ме сложили в кьошето – така хубаво звучи, но според мен не е вярно. От нас никой не се  интересува, нито да ни сложи в кьошето, нито да работи с нас. Причини – много, но ще се хвана за едно изречение от Петко  Симеонов, че трябва нещо да изгяволуваме. За първи път по отношение за гяволуването съм съгласен, че моментът е  именно за гяволуване, но веднага ще кажа, че причината да дойдем на това дередже е нашето гяволуване от време на време,  откакто съществуваме. Заставайки зад гяволуването искам да ви помоля да прекъснем с разни високопарни изрази: "ние",  "България", "интереси на България" и т.н. Те просто не се съвместяват. И така, стигнали сме до дередже да имаме крайно  ограничени възможности да избираме. Основният вариант, който тълкуваме – съюз с едни формации, които по мое лично  мнение са комунистически мекерета и националисти, които сами не знаят какво искат, камо ли другите да ги знаят, съвсем не  е нещо, което е добро, но като че ли нямаме друг избор. Тука коректно беше г-н Симеонов, както е способен точно да дава  характеристики, да характеризира всеки един от бъдещите ни съюзници, за да може да направим сметка какво ще загубим и  какво ще спечелим от това, защото няма действие, което да няма цена. Всяко действие има цена и тука трябваше да видим  каква е цената – цената може да бъде много по-голяма от цената, която можем да платим.

 

 

 

КАСЕТА - 3,/Б/

 


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: … участие в тези избори и навлизане в парламента, колкото и слабичка да ни е организацията  след този неуспех тя може да не престане да съществува, но, ако направим опит да влезем в парламента с тази коалиция и не  успеем – това категорично ще бъде края на нашата организация. Освен мнението ми за партньорите си, мисля и, хайде да  влезем в парламента. Дойде ред и да изпълняваме държавни задачи, с кои от тези хора. Какви специалисти. С Гиньо Ганев,  който си мисли, че много знае, а знае 1/10 от това, което знае. Верно – бабичките ахкат по него, цъкат - това ни е от полза,  когато дойде ред за гласуване, а после? Че даже ние не знаем какво искаме и как го искаме. Две извадки от изказването на  Петко Симеонов: първата е, че ние се борим да дадем /не цитирам точно, по смисъл/ широки възможности пред човека,  който знае да прави пари и след това – плач по ТКЗС-тата, разтурени. Е как, питам, човекът от село ще може да направи  пари, когато земята му е в ТКЗС? Айде да бъде акционерно дружество на базата на старите ТКЗС-та - това е абсурд.

 

По отношение на другите варианти. Наистина сигурно е така – отношенията със Савов, с Луджев са сложни, трудни, но си  мисля, че в малкото оставащи дни до огласяване и регистриране на коалиции и Савов, и Луджев ще видят, че сами няма да  могат да се класират за никъде и просто ще бъдат принудени да търсят партньори. Смятам, че би трябвало ние да сме един от  исканите от тях партньори. Така че за мене този вариант не е изгубен, не е завършен като нещо изключено. Накрая,  предлагам това, което споменахме в началото – г-н Симеонов, така честно, точно да направи една характеристика на тези  партньори. Второ, да се разберем , че точно гяволуваме, да не си губим времето с излишни приказки. Да направим една  сметка, какво ще може да спечелим, какво ще загубим от участие в такава коалиция, с ясното съзнание, примерно, че влезем  ли в парламента, показваме им среден пръст и ние сме си ние. И ако рекапитулацията установи, че един път се давим като се  хванем за чиста сламка, втори път - пак се удавяме, ама за една силно изцапана сламка, по-добре е, ако ще паднеш прав, прав  падни, т.е. да излезем самостоятелно на изборите. Благодаря.

 


РОСЕН НИКОЛАЕВ, ВАРНА: Преди малко се изказах, сега ще се опитам да бъда по-конкретен. Според мен преди всичко  трябва да се спрем на въпроса, че нашата партия трябва да запази своя облик такъв, какъвто е до момента, именно  отстоявайки своите либерални идеи. Какво имам предвид – първо, според мен, изхождайки от това, че времето е вече  недостатъчно, мисля, че още сега можем да вземем едно конкретно решение, надявам се повечето от присъстващите ще са  съгласни с мен: в никакъв случай да не влизаме в ДАР чрез квотата на друга партия. Това е едно конкретно предложение,  което правя.

 

Второто, което искам също да кажа, това е според мен това, което е започнато, както каза г-н Симеонов, отпреди двадесетина  дни, според мен трябва да бъде продължено, но – повтарям още един път – запазвайки облика на нашата партия, т.е. ние да  бъдем притегателния център, както беше казано от много други партии, използвайки и това, че ние имаме по-здрави  структури от останалите партии в страната като цяло. Т.е. да продължат, според мен и то в по-бърз ход, ако се приеме,  разбира се, от Националния съвет, преговорите от страна на ИБ с г-н Гиньо Ганев, с г-жа Масларова, със "Зора" и т.н. В  същото време изобщо не искам да кажа, че трябва да се конфронтираме, а именно, в по-нататъшен план, пак в рамките на  тези седемдесет дни трябва да се стремим към създаване на един силен център, обединявайки вече силите си, както беше  казано, от страна на либерално-патриотичната коалиция и ДАР, но вече в съответствие, изхождайки от независимостта на  двете организации, при условие, че първата се създаде, на двете коалиции искам да кажа.

 

И трето, вече на местно ниво, нещата как ще бъдат решавани, именно формулата, съответно местните ръководства,  съвместно с централното ръководство трябва да намерят подходящия начин, тъй като наистина на някои места вече са  сключени споразумения от страна на БПЛ с местните коалиции на ДАР.

 

И накрая бих искал да кажа, че не би трябвало да се отчайваме, дори и да останем сами, но според пътя, по който трябва да  вървим, е именно да спрем вече да се молим и да се покланяме на други партии и коалиции, вече създадени, а да се опитаме  ние да бъдем центъра в създаването на една друга, здрава центристка коалиция, която може по-нататък да бъде и инициатор  за обединяването в по-здрав център. Това е, благодаря.

 


МИЛЕН ЗАФИРОВ: Председател съм на клуб на Българска партия Либерали в с. Горна Митрополия, Плевенско. Общото ми  мнение е, че голяма част от присъстващите е с убеждението, че целта оправдава средствата. Аз лично не бих продал идеите  си в името на някаква цел, поне тях не. Господинът се изказа преди малко, че ние сме в ъгъла на партийната машина тук, в  България, известно е защо. Ние сме партия, която защитава националните интереси, а на някои хора това не е изгодно, затова  не ни се чува името. Лично аз съм на мнение, че е нужна една либерална коалиция, където да се чува името "либерали",  "либерално”, за да може просто това име да се втълпи на хората, да се набие на очи, че има либерали в тази България, които  радеят за националните интереси. Ще ви кажа защо, защото в големите градове, където са концентрирани офисите,  представителствата на партиите всъщност партийните агитации, как да се изразя, са на ниво. Но нека да вземем примера по  селата, там картината е страшно плачевна. Защо, защото първо се наблюдава една страхотна апатия по повод политическата  обстановка в България и естествено, там, където хората са икономически независими, това е напълно нормално. Всички тук  говорим какво да направим, но никой не каза как да го направим. Аз съм на мнение, че трябва една абсолютна силна  агитация по селата, защото там хората се делят на две. Едните казват - аз ще гласувам за комунистите, защото при тях ми беше  добре, другите казват - аз ще гласувам за СДС, защото комунистите ме ограбиха и това е! Друго не се чува. Така че на първо  място трябва да видим там как стоят нещата, да видим какво можем да направим и имам нещо друго да кажа. Виждате в  момента положението на България е такова, че армията и просветата – тяхното положение, аз бих казал, срам за България.  Дотам ни доведоха някои наши велики политици. Виждате, тези, които крещяха: "45 години историята е била манипулирана",  я манипулираха още веднъж. Ако някой е чел новото издание на историята на България. Срам и, ако ние се изправим пред  хората и кажем, че ще подадем ръка и на армията и на просветата при евентуално влизане в парламента, смятам, че ще  получим много избиратели. Това е моето мнение. Благодаря ви!

 


ЛУКА ЗУМПАЛОВ: Аз сравнително рядко се изказвам, то днеска сигурно ще трябва да се говори много дълго. Накратко!  Като се съгласявам с повечето от колегите, които споменаха, че успехът е важен, но на каква цена, искам да разсъждавам  съвсем накратко от друга гледна точка. Либерално патриотичен съюз - чудесно, но с кого? Значи ОФ си е ОФ. Съюзът на г-жа  Масларова си е съюз на комунистите. Прекланям се пред ерудицията на г-н Гиньо Ганев, но аз знам кои членуват в ОФ  в  Панагюрище или, айде, в Съюз за Отечеството. Те не членуват в даже и в него, защото те си членуват в БСП и си мечтаят да  си членуват в БКП. При г-жа Масларова има също идеално сценично поведение, много добре се усмихва и аз съм също  много очарован от нея, обаче тези, които изграждат структурите в Панагюрище са тези, които иронизират червените  митинги. Оттук нататък - ние от тях можем ли да вземем гласове? Ами можем, само ако партията им нареди – толкова и  толкова човека да гласуват, защото е изчислено за 4% бариера. От ПК "Зора" аз нямам впечатление - сигурно е кръг. Значи,  как ще минем 4% бариера? Останалите организации, които ще се присъединят, кои могат да бъдат? Запасните офицери. Ами  сега, които са запасни на Негово величество – ще си гласуват със синята бюлетина. Които са запасни на Сърпа и чука - ще  си гласуват с червената бюлетина, но няма да дойдат. Съюзът на пенсионерите - до колкото съществува – той си е изцяло  манипулиран. Половината пенсионери са червени, половината - сини. Или, хайде, ако не са половината, по 1/3, защото и  едните и другите са мекерета. Влизаме, да речем, по някакъв начин с тази 4% бариера. Хипотетично, ако влезем вътре -  можем да им покажем среден пръст, ама на кого? Малко вероятно е БСП - не е вчерашна, да позволи по някакъв начин  парламентарен механизъм, по който да можеш да се отцепиш току-тъй, освен ако просто не е планирано предварително. Ако  не влезем – сме омаскарени за цял живот. Аз, понеже допускам, че и останалите организации ще си дадат тази сметка, значи  начинът да влезе Патриотично-либералния съюз в парламента е с някакъв следващ ход, с който да се закрепи на файтона на  БСП. Иначе едва ли ще влезем. Ако влезем в парламента и се омаскарим, това, което ще остане от партията, според мен ще  бъде точно това, което е останало от сегашните 14 или 15 партньори на парламентарния съюз за Социална демокрация, с  риска един следващ г-н Савов да изрежда – БСП и т.н. Аз ако попитам тука колегите: “Кои водят тези формации, които са в  парламентарния съюз", сигурно ще се затруднят, освен, защото там от вас има представител и одеве Петко каза – Румен  Попов, та сега в момента се сетих, иначе се напрягах, напрягах да се сетя за някой от тези лидери. Каква е опасността?  Опасността е да постигнем някакво парламентарно присъствие с пълното обезличаване на партията. Значи това, което ще  остане от нея, ще остане за известно време, но то пък ще бъде обезличено вътре в парламента. Аз пък не мога, което е най-лошото, вариант, нали много е лесно да се критикува, много трудно е да се предлага. Практически, аз печеливш вариант за  тези избори не мога да предложа. Единственото нещо, което ми се ще, е някакъв печеливш вариант за съхраняване на  партията. И на нейната идентичност. Г-н Симеонов, значи, той е страхотен. Аз съм сигурен, че като почне да говори, ако тука  изправим един негър – той ще побелее. Ще стане европеец. Вярно е! Запазена марка! Това е наистина запазена марка.  Спомням си, когато се създаваше партията, дали да бъде партия, дали да бъде организация, запазихме си, заплюхме си  марката и засега я отстраняваме и се знае. В крайна сметка, каквото и да говорят за останалите – социаллиберална, пък тия  били либерали, пък тия – членове на Интернационала, РДП се знае, че са си СДС, но за либералите са си на Петко Симеонов.  Това е. Ако обаче направим погрешен ход сега, цялата тази къртовска работа и цялото това търпение, с което се запази  марката и се отстоя -  просто ще рухне за нула време. Страхотни са последиците, ако не влезем в парламента, но страхотни са последиците, ако  влезем на неприемлива цена. Благодаря.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Благодаря на Ликата. Кольо Папазов.

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ: Аз ще започна най-напред с въпроса, свързан с едно изявление на Гиньо Ганев. Значи да се правят  едновременно парламентарни и местни извори е невъзможно по конституция. Единствената възможност с оглед изясняване  ситуацията пред местни извори 95 г. е да се направят частични местни избори в големите градове, за което се работи.  Градовете, които подлежат на райониране. Иначе конституцията е съвсем ясна - четири годишен мандат имат общинските  съвети по места. Започвам от тука, защото за мен сега се отваря един цикъл на тригодишни последователни избори през  една година. Сега - парламентарни. '95 г. местни, на всяка цена. Конституцията е много ясна. 96 г. - президентски. Приемайки  компромиса да излезем със съвсем ясно, чисто лице - означава партията да престане да съществува поради следните  причини:

 

Това означава неактуалност на партията в местните избори, защото в такива, които са в играта, се договаря за играта  следващата.

 

Невъзможност партията да направи необходимото, което тя реши за нормално в рамките на принципите, на които се е  създала нашата партия, за президентските избори. Значи, в един три годишен период, през който всяка година правим  някакъв вид избори, нас няма да ни има, защото защо да се договарят с някой, който не е парламентарно представен, който  не е във властта. Значи, имайки опит от онова, което минахме през 91 г. аз съм привърженик на принципа /ще се отклоня  малко от политиката/, много са хубави онези моми, които са най-красиви за себе си и се гледат в огледалото, но не правят  семейство. Жената е жена, за да има деца. Партията е партия, за да участва във властта и чрез властта да реализира  принципите си. Аз се учудвам, значи ние сигурно 4 години не сме заедно, щом като има възможност някой тук да заяви по  този микрофон, че видите ли, нашите хора, влизайки в парламента, ще промени самият себе си. Е как ще стане? Това  означава, че или не се познаваме през тези четири години, или не си вярваме, защото аз съм твърд привърженик на  принципа, изхождайки от опита на '91 година, не елитни интелектуалци, нямащи нищо общо с партията вътре в листите на  партията, а наши партийни членове. Изключително представители на нашата партия, поради една причина. В Пловдив имам  трима общински съветници. Значи, тези трима общински съветници ги избирахме, водени от принципа - много хубави,  прекрасни хора с познания. Да де, обаче те не стават за политика. Те не са наши в момента и вместо да контролираме  баланса на Общинския съвет при сегашната политическа ситуация в Пловдив, ние на практика нямаме политически  представители. Защо? Защото тези хора нямаха чувството през цялото време на съпричастност към партията. Политиката, в  края на краищата, е занаят като всички други, пак, отделяйки се от темата политика, ще кажа, че и най-добрия доцент по  математика няма да зашие обувките така, както ще го направи обущар. Аз съм твърд привърженик на принципа – в нашите  листи - наши хора, които познаваме, че са членове на тази партия, а не хора, сетили се за БПЛ, защото идват избори. От друга  страна – опасенията във връзка с прекратяването на либералното лице в пространството на нашата партия. Ами, вижте,  либералното лице е сбор от лицата на всички нас. Аз не мога да имам съмнения, когато хора, с които съм работил четири  години, които познавам в техните изяви, ние бяхме опозиция, не забравяйте! Лесно е да се прави политика от посоката на  спечелилия. Нас ни има, след като почти четири години почти вече сме в опозиция. АСП – моите уважения към тях, но те не  са партия за мен. Не са партия по простата причина, че не са яли кашата на този, дето е в опозиция. Те нямат структури в  големите градове на България, а са парламентарно представена партия. Още повече, аз мисля, че всички ние, които  изтърпяхме и униженията през тези три години, ще си позволим да приемем на гърба си онова, което четворката от ДАР  носи. Тя е четворка от партии, управлявали България. Айде, с едно малко изключение - ЗП, но там аз имам особено мнение,  помнейки от '91 г. изборите, в които нашият Национален съвет, когато заседаваше с идеята либерали и център да се съберат  заедно. Националният съвет на ЗП излезе с едно уникално решение – да, де, ние ще се съберем с Дертлиев, само ако и БЗНС  "Никола Петков" влезе в тази коалиция. Абсурдно за тогавашния момент решение. Да ме извини Петко, тогава наистина и за  него беше страшно неочаквано, та не можеше и вестника да прочете за 15 мин. Така е. Аз искам да се събера с предвидими  партньори, не както тука чувам реплики: след влизането в Парламента да си показваме някой от петте пръста – не. Аз искам  да влезем така, че поведението ми да е предвидимо и нашите представители да гарантират възможността нашата партия не да  оцелее, а да се разраства, защото лично за мене една от основните функции заедно с правенето на предстоящите избори е  разрастването на нашата организация. Никога в четиригодишния период ние няма да имаме толкова пари на разположение,  даже и да влезем в парламента, колкото по самите избори. И основната функция, заедно с правенето на избори, е правенето  на наши организации и събирането на тези хора, които естествено принадлежат към либералната идея, към организации ясни  на партия Либерали. Що се отнася до възможностите, които имаме, значи аз бих подкрепил едно решение, с една резолюция  от тука или решение, което да приемем, което да не затваря възможни пътища. Не би трябвало да поставяме ограничителни  рамки, защото в другите политически партии съществуват огромно количество също професионалисти в политиката, които  всяко такова решение бика използвали, за да ни изкарат от играта. Извинявайте, но при Патриотичния съюз, при всичкото ми  уважение към личности и под маски, които се намират там, единствената формация, която не е била в допир с властта, не е  била в допир с големите пари, които формация, на която не е била поставена задача да пречисти или пък да направи едни  пари -  по-красиви сме нашата формация. И още веднъж питам, защо опасение, че нашите хора, които всички ние ще  изберем, в края на краищата, като представители в една бъдеща коалиция на места, които ще подсигурят едно по-възможно  влизане в парламента, защо ние да се съмняваме в тези хора, като ние ги познаваме от четири години? Струва ми се, че това  е една лоша шега в посока да не се съберем с никого.

 

За конкретното политическо пространство, след един анализ, според колегите от Пловдив, нашите предположения са  следните за развитието на политическата ситуация: по всяка вероятност в последната пряка формацията на Луджев и  Пушкаров ще се събере с формацията на Филип Димитров. Основание за това ние имаме с оглед последните изяви на  Александър Йорданов и мисля, че той ще бъде моста. Целта на цялата тази задача, макар че тя изглежда малко невероятна,  нейните обяснения са много ясни, като се изходи в дългосрочен план, без да се забравя, че е необходимо да се правят  президентски извори, без да се забравя, че и формацията на Филип Димитров, и тази на Луджев не биха имали нищо лошо в  намаляване на политическото влияние на една структура, каквато е КТ "Подкрепа”, а и в тази цялата игра, естествена е и  слабата игра на Савов в подреждането на последния пасианс преди избори, който удовлетворява и Сашо Йорданов. На  практика остава една голяма партия при Филип. Това е моето предположение за това пространство. Смея да твърдя, че ние  там не бихме могли да се вместим. По простата причина, че аз много горещо подкрепям онова, което Петко каза в началото.  Мене не ме интересува цвета на партиите, с които ще се съберем. Мене ме интересува след време, като поизраснат децата  ми, живот и здраве, да не се срамувай за България пред тях, защото има илюзии, че през времето на първото демократично  правителство в България се продаваше за стотинки, аз мисля, че тези илюзии са плод на нещо друго, но не и на разбиране на  реалните параметри на онова, което стана. Не мисля, че е печеливш ход прекият ни политически ангажимент за предизборна  коалиция с БСП. Значи, минавам от едното в другото, защото знам, че има опасения за двете, но за мене един печеливш  вариант е създаването на патриотична коалиция като най-малкото, което би трябвало да ни вълнува в тази коалиция.  Основният въпрос е – има ли тази коалиция ресурс, влизайки в парламента с някой от тези, които отиграе, да направи  правителство, което да доведе до стабилно управление, защото друго е да приемем тезата на някои колеги от СДС – не  влезем ли, не станат ли 121 наши, отново излизаме. Бойкотираме. Това не е парламентаризъм, това не е демокрация. В тази  посока аз още веднъж ще поддържам и ще изготвям текст за една широка оперативност, която да се гласува в ИБ. Аз не съм  член на ИБ, от посока от Националния съвет ще се радвам, ако тука и колегите от клубовете подкрепят това, защото на тези  избори нашата партия трябва да намери своето парламентарно представителство в парламента. И още нещо ще кажа, макар  че малко боли репликата, преди да станем либерали, ние сме си българи. Това е, което имам да кажа. Благодаря.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:  Сега десет минути почивка.

 


10 МИНУТИ ПОЧИВКА

 


КАСЕТА - 4

 


БОРИС ПЕТРОВ /Сливен/: Уважаеми колеги, в самото начало на моето изказване искам да кажа само едно - две изречения  във връзка с политическия доклад, който беше изнесен от г-н Симеонов. Той ни даде възможност да се запознаем в най-голяма светлина с политическото пространство до настоящия момент в нашата страна. Аз не бих искал да повтарям всичко  това, което се каза днес, нито пък бих искал да казвам мое мнение по разглежданите въпроси. Искам да ви запозная с  решението на Сливенския клуб на БПЛ. Ние на наше заседание на 25-ти този месец, като ползвахме последните материали,  които получихме от централното ни ръководство и най-вече пресконференцията на ПНБ, в експозето и отговорите на  въпросите на Стефан Николов горе-долу очерта абсолютно същата политическа обстановка в страната, като днешната беше  по-пълна, която изнесе г-н Симеонов. Сливенският клуб взе решение, воден преди всичко от разумния прагматизъм,  предлага на НС да има предвид следното решение:

 

- Прагматична коалиция на ПНБ, Християн-демократичен съюз, БЗНС "Ал. Стамболийски", ПК "Екогласност", Отечествен  съюз, ОПТ и други, които бяха споменати допълнително от г-н Симеонов, клонящи към БСП. Политическото пространство в  България е разпределено още на Кръглата маса – двуполюсния модел. Оттогава досега изминаха толкова много години и не  се създадоха условия за абсолютно никаква друга партия – била центристка или каквато и да е. Така е заложено и така ще  бъде и в следващия парламент. Единствената възможност на БПЛ да стане парламентарна партия, да участва в прехода на  България /имаме предвид - предстои приватизация, предстои възстановяване на земеделските земи – това са много важни  въпроси/, ние преди всичко изхождаме от това, че БПЛ трябва да участва във властта, а управлява този, който владее  структури на властта. Това е предложението на сливенския клуб на БПЛ. И искам да приключа с една мъдра българска  поговорка: "Врабчето каца веднъж на рамото." Нека не го изпускаме.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Веско..… Моля. Г-н Петров беше кратък и аз моля и останалите също да бъдат кратки.

 


ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ: Аз ще се опитам също да бъда много кратък, защото втори път вземам думата. Вземам я заради  Димитраков, заради Лука и заради Петко, и заради още около десетина души, които изпитват, предполагам, душевни терзания  от този такъв доста остър обрат в развитието на нашата партия. Те изпитват тези душевни терзания, защото емоционално го  тълкуват само като остър поврат.

 

Искам да кажа най-напред за това, че у тях и у мене даже в някои моменти имаше усещането за печата на позора. Освен  това, чу се пък от трибуната: "Ние ще трябва да направим една гяволия тоя път", Също така чу се думата: “Ще им покажем  среден пръст". Мисля, че нито една от тези три думи не отразяват вярно нещата, за които говорихме днеска. /Нека да ме  извини моя добър приятел Петко Симеонов./ Затова, за което говорихме днеска, не става дума и за това, че всички средства  са разрешени, за това, че целта оправдава средствата. Въпреки че постигането на някакви цели накара наши съюзници и  приятели и хора, на които сме вярвали, да използват средства, които никога не сме очаквали, че те ще използват. Не заради  отмъщение смятам, че ние тръгваме по този път, който сега се очертава. Става дума за политическа реалност. Ние правим  политически анализ и в този политически анализ единственият ключ за нас, засега поне, е този патриотичен съюз и неговата  отвореност за други съюзи. Като казвам "за други съюзи", аз разбирам включително и съюз с БСП. Може за някои да бъде  това драстично, но аз разбирам и това включително. Защо? Защото тази политическа реалност никакъв друг ход на развитие  не ни дава, а защото ако влезем в парламента, няма да показваме на никого кукиш. Ние ще имаме една задача – да влияем,  да се борим за десния,  за либералния политически преход. И ако ние сме в парламента, тази сила, ние сме част от тази сила,  която се бори за десния либерален преход, за дясна либерална реформа в България, нашият принос ще бъде огромен. Това.  Няма нито печат на позора, няма гяволък, няма среден пръст.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Христо…

 


ХРИСТО МИЛЕВ /Лясковец / : Аз си мисля , а пък и в залата има убедени хора, че абсолютно честни избори няма и може би  за нас, и може би в нас, за БПЛ, е най-добре, че ги няма. Защото, ако ги имаше /това е лично мое мнение, разбира се/, БСП  биха спечелили при сегашната ситуация от порядъка на едни 60%. И ако сметнем, че и СДС биха се приближили до 20%,  станаха 80, 10% няма да гласуват - ето ги 90-те %. И всички останали трябва да се борят - ДАР, МАР и тем подобни, борят се  за 10 %. Тъй като БСП не иска да управлява, а и не може, защото една система, каквато е тоталитарната система, се сменя  само с друга система, а не с анархия, каквато е настъпила в момента в държавата. Това на практика поставя БСП пред един  факт, че трябва да се отърве от своите проценти. Тя не бива да спечелва за себе си повече от 40%, което да й даде да бъде  най-голяма парламентарна група и в същото време да не бъде управляваща партия, за да не тегли тегобите на тези 4-5  загубени години за България. Ето защо тя ще ги изхвърли тези проценти. И аз не виждам причини ние да не ги вземем, когато  тези проценти се подхвърлят на Гиньо Ганев, на Емилия Масларова и на други подобни. Защо ние да не вземем една от  спасителните жилетки и, както каза Никола Папазов, да има кой да ни чуе, да имаме там човека, който ще го дадат по радиото  и телевизията. В същото време никой на нас няма да ни пречи да кажем и някоя по-критична дума към БСП. Ако Гиньо  Ганев, ако Емилия Масларова клонят към БСП и не си позволят лукса, то за нас ще бъде даже от полза, когато ние ще успеем  да критикуваме, имаше една приказка - градивно, БСП-то. Ето защо, тук някой преди мен каза, че това е нашият шанс в  момента, ето защо аз смятам, че ние трябва да тръгнем към тази коалиция. ДАР, ГОР и другите подобни само си въобразяват,  че може да се спечели в България. Петко е много прав в това – марката и кога идва в съзнанието на човека за кого да  гласува. Ние на изборите да се съберем в Лясковец,  ако този човек не е там, не можем да го видим, не можем да кажем:  "Ето, либералите направиха ей тоз еди-какъв си", защото самите ние не можем да се борим срещу радио и срещу телевизия.  Ето защо, пътят, по който мислим да тръгнем и тук по-голямата част от изказванията бяха в тази насока, аз лично смятам за  прави и нека за тези, които имат малко по-песимистично настроено чувство и мислят, че за нас това е отстъпление, нека да  си помислят за ония мои думи, когато казах, че можем да си критикуваме дори и в предизборната кампания БСП, защото те  така или иначе ще си изхвърлят процентите на вятъра, за да останат с 42. Сега,  аз оттук предлагам, пък и времето малко  понапредна, след може би няколко изказвания да минем към гласуване на една резолюция, която беше прочетена.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Христо Грозев..… Значи постъпи предложение да прекратим разискванията. Кои други бяха вдигнали  ръка? … Има още три ръце. Ще им дадем думата и на трите ръце.

 


ХРИСТО ГРОЗЕВ: Първо, аз искам да се извиня пред моите близки за становището, което аз ще взема, и то моите близки,  които, за съжаление, не са живи. И това, което аз слушам тук, малко ме стъписва и ме изненадва. Ние разиграваме, че  патриотичната коалиция би спечелила нещо? Какво би спечелила, ако БСП не разреши? БСП ясно и демонстративно  показаха, че те са готови да поемат отговорността за измъкването на България от анархията. За какво си им ти тогава,  шикалкавейки с някаква патриотична коалиция, след като ти не поемаш същата отговорност? И аз мисля, ще бъда съвсем  кратък, че ние тук трябва да говорим едно – патриотична коалиция с всеки, който дойде при нас. С всеки, който дойде за  България. Ние поемаме своята част от отговорността. Това, което казва бате Веско за позора, ние 4 години по места сме  отстоявали себе си. Ние ще продължим да отстояваме себе си. Ще продължим да отстояваме себе си и в изпълнителната, и в  законодателната власт. И затова аз предлагам, ако приемем да бъде това нещо - гласуване - широка коалиция, без да  споменаваме. Ако искат и СДС да влязат. Широка коалиция. Готов съм с БСП, готов съм и със СДС. Които пожелаят. … да  стане гласуването за това нещо. Без да се изхвърлят. Благодаря ви.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Благодаря и аз. Трите ръце кои бяха? Заповядайте!

 


ОЛГА РАДКОВА /координатор за Пазарджишки и Пловдивски регион/: Дами и господар аз чух тук много мнения, а също  така познавам и мненията на много хора, защото през тези последните три месеца пътувах много из почти цяла България,  най-вече из Южна България. Какво е мнението на хората искам първо да ви кажа. Така. Голямата част, може би 45 — 50 % от  цялото българско население е разочаровано от досегашните две сили - БСП и СДС. Знаете, че Пазарджишкия регион, най-вече се спирам на него и ще изразя мнението на пазарджишкия клуб, а също така и на председателите на клубовете в  Пазарджишкия регион, защото ние на 21-ви се събрахме на работна среща и взехме единодушно решение по въпроса къде  ще участва БПЛ. Знаете, че Пазарджишкият регион е територия, където беше най-силно развит военно-промишления  комплекс. Първо. А знаете, че до 1986 година той донасяше всички основни проходи на България, от които черпеха всички  други фондове в България - и за социално осигуряване, и за икономика, и за лека, тежка промишленост, и т.н. И вторият също  така важен въпрос – това е селското стопанство. Знаете, че Пазарджишкия и Пловдивския регион - това са основните  производители на селскостопанска продукция, която се изнасяше изключително в бившия СССР. Хората са разочаровани и от  политиката на тези, които разрушиха военно–промишления комплекс, т.е. загубихме пазарите. Откъде - накъде, примерно,  американското оръжие ще бъде по-хуманно от българското, което произвеждахме по лиценз на бившия Съюз? И второ,  разочаровани са хората по селата, които имаха пазари, където се изнасяше тяхната продукция и отново бившия СССР. Знаете,  че нашата и цялата икономика 40 години, 45 може би, е свързана и изключително се е развивала на базата на руска техника,  съветска, бих казала. И много трудно ще бъде да преминем на други, на нови технологии, на ново оборудване. Това значи, че  струва милиарди и милиарди левове. Освен това, не само в техника, но и хора, които да могат да боравят с тази техника. И  така, хората в Пазарджишкия регион са силно разочаровани и от двете сили - и от БСП, и от СДС. След като беседвахме върху  тези въпроси, БПЛ в Пазарджишкия регион, по-скоро в Пазарджик и околностите, взеха решение, че най-добре за  либералите, за да не губят своите членове, е да участват в този коалиционен блок, либерален блок. Неслучайно го натъртвам.  За да бъдат либералите действително една основна сила там, защото действително ние ще изнесем голямата тежест на  изборите в този коалиционен блок. Просто ви го казвам това от опита си, който имах от миналите избори. Всъщност  основното нещо, което поставят либералите в Пазарджик е това, че ние трябва на всяка цена да влезем в парламента. Защо  казвам, че трябва да влезем в парламента? Защото ако не влезем, ние не можем да защитим нито една личност от нашите  избиратели – тези, които ние сега ще агитираме. А ако не можем да направим това, то ние действително след изборите няма  да съществуваме. Защото знаете сега каква борба е между т.нар.  "две велики сили" за власт не само в парламента, не само  тук из министерствата, но и по предприятията, все още държавните фирми, които са останали и в които голяма част от хората  все още работят. Не можем ли да защитим личността - това значи, че действително на следващите избори никой няма да  гласува за нас. А досега това не направиха нито СДС, нито БСП. Ние действително имаме заети позиции, центърът е наш и  хората там, където не ни познават, предполагам, че сега през тези 70, 80 или 90 дни ще бъдат запознати, защото работата не  свършва дотук. А освен това,  относно самостоятелното излизане на либералите, мога да ви кажа, че структурата ни в цяла  България не е още добре устроена, т.е. в по-големите центрове имаме силни структури, но такива градове като Видин,  Силистра, Малко Търново, Свиленград, Петрич – има ли? А да не говорим…

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Във Видин има…

 


ОЛГА РАДКОВА: Става въпрос за околиите около центровете. Аз казах, че в центровете имаме, но в селищата, около тях още  нямаме, за да разчитаме на едно самостоятелно излизане на БПЛ. Последствията ще бъдат както на първите избори, а може  би и по-малко проценти. Нали, казвам общо за цялата ни страна. Така че за конкретното решение, което взеха либералите в  Пазарджишкия регион и Пазарджик, е това, да участваме на изборите в този патриотичен либерален блок, който сега се  осъществява и в който се подписват отделните споразумения, както знаете от пресконференциите, които се провеждат всяка  седмица.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Благодаря. Следват Илия Джамбазов и Михаил Шишков … А, Иван Светославов от Добрич. Заповядай,  Иване.

 


ИВАН СВЕТОСЛАВОВ /Добрич/: Аз ще се опитам да карам без интродукции. Ще започна с въпроса, в какво виждаме ние  различието на това, което искаме ние сега да направим и бъдещото ни участие в изборите в сравнение с предишните избори.  В предишните избори центърът се оказа разделен и сега се оказа, че пак така ще бъде. На какво разчитаме? На Отечествения  съюз вероятно. Веднага искам да кажа за застраховка, че в никакъв случай не искам да поддържам по-нататъшните ни опити  да се присъединим към ДАР. Те са си: "Преоблякъл се Илия, погледнал се - пак в тия". Няма защо и ние да сме там. Още  повече, че не ни искат. Що се отнася обаче за това, новото предложение,  веднага искам да кажа, че мен лично ме смути и  продължава да ме смущава, независимо от многото защитници. Нашият проблем, на партията, е доста сериозното  разминаване между нещата ни в идеологически план и нещата ни в практически план. В идеологически план ние сме  обявили като либерали и отстояваме тази позиция, доколкото можем, защото само повтарянето не е достатъчно. Ние имаме  проблема, че не ни смятат всички останали за легитимни, даже ….. Интернационала, на всички беше съобщено, че са  участвали и т.н., но че БПЛ също е наблюдател. Никой не се занимава с този проблем. Ние минахме през два други варианта  – говорихме за десен център, либерален, либерално-консервативен, ляв, социалдемократически. Минахме през този  вариант. За мен лично той беше добър, но не стана. Също минахме тук алтернативата, либералната алтернатива и това, за  което някои споменаха тука - този либерален блок. За мен това е най-добрият вариант. Оказа се обаче, че и той не стана. И в  крайна сметка, ние днес не избираме, не търсим алтернатива, ние днес обсъждаме един-единствен вариант. За мен вариантът  да се явим самостоятелно на изборите е много достоен, вярно, но просто е губещ, самоубийствен.

 

Искам да премина към практическия план. Практическият план засяга въпросите с влизането в парламента. Безспорно е  много важно за всички креатури, отлюспени, самоотлюспили се и т.н. Тези, които имат в момента парламентарно  присъствие, става ясно, че то много добре работи за тях. И това достатъчно ясно диктува намерението ни в следващи избори  да влезем. Обаче за мен това не означава на всяка цена. И тук най-много ме смутиха всичките тези приказки, в които ставаше  въпрос: "С БСП – да", Какво ще правим с БСП? Ще ги правим либерали ли или ще ставаме с тях коалиция? След тези  паралели стана ясно, че след като една стъпка не сме направили по пътя на Унгария или на Чехия, да кажем, няма защо да  правим тези паралели с унгарци и социалисти. Те, социалистите, управляват и във Франция и т.н. Няма защо да ги месим.  Нито обстановката, нито предварителните предпоставки, нито сегашните условия съвпадат. Ние в България имаме една БСП, която си беше БКП и това знаят хората. Вярно, че днешните и бъдещите капиталисти оттам ще излязат, но партията си е  такава. Следователно моето мнение е, че ние определено трябва да си затворим пътя към тази партия … Много добро е  наименованието "Либерално-патриотичен съюз“. Ние говорим, че това трябва да стане отворена формация, за да стане  широк съюз. Широк съюз - аз не виждам другите организации, ако не изброяваме такива, които само един лидер имат, един  техен кръжец. И защо да говорим, че те правят формацията широка? После, как мога да разбирам това, че Отечествения  съюз е една доста многобройна организация, макар и не добре организирана, както другата - ДАР - макар, че там  организацията е по-добра? И в двата случая се говори, че ние идем да вземаме и другите, а всъщност те не ни искат. Някаква  празнина има в тая преценка. И това също ме притеснява. Според мен, за да приключа - коалиция е абсолютно необходима.  Може би в тази посока, която сме хванали сега, да ни доведе до успешен край. Но искам да повторя, за да се чуе още  веднъж от всички - провалът тези избори, в рамките на тази коалиция, ще означава край.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Имаше думата Илия Джамбазов. След това - Михаил Шишков и с това ще предложа да прекратим  разискванията. Ще ви помоля за краткост …

 


ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ: Ще се опитам да бъда кратък. Радвам се, че е туй и то никак неслучайно, това е един от основателите  на СДС, основателите на БПЛ - Грозев използва за пръв път думата "СДС" … и никой като че ли в съзнанието му тази сила я  няма. Смятам, че изходът е следният – БПЛ трябва да участва за изграждането на патриотичния блок с всички, които  пожелаят да влязат в него. Онова, което мога предварително да кажа, че пряка коалиция с БСП ще бъде тежък удар за БПЛ. И  тук някой каза за врабчето, че каца веднъж. 1990 година БСП унищожи своите коалиционни партньори. Сега врабчето е при  нея и нека да си поправи грешката.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Има думата Михаил Шишков.

 


МИХАИЛ ШИШКОВ: Наистина ще бъда кратък. Съжалявам, че последен говоря, но в края на краищата могат да говорят и  други.

 

Първо, започвам с това, че всички, според мен, които говориха до момента, са прави. Всички си прави. Дори тези, които  развиваха тезата..… противоположна на другите, преди или след тях.

 

Второ, парадоксално е, че една от трите организации, които тръгнаха към демокрация още 1988 — 89 г., сега са в ситуация, в  която не знаеха какво да правят. Ще ви кажа няколко неща,  само касаещи партията. Без да говорим за България и без да  говорим за идеи. Моята функция е да говоря за структурата, за да отговоря на въпроса, който зададе Владо Димитраков -  какво губим и какво печелим? Какво имаме ние в момента? В момента ние имаме национална структура. Добра  национална структура. Структура, която е от способни хора. Структура, която е от хора - некорумпирани и неомърсени.  Структура, която е от нормално мислещи и можещи хора. Структура, която е от незабогатяли хора по нечестен начин. И  имаме    да продължаваме да присъстваме в политическото пространство. Също така ние имаме централна централа и по  веригата надолу възможност да проведем изборна кампания. Имаме ги тези няколкостотин човека, които могат да работят за  избори. Това по структурата.

 

Второ, имаме идеи и най-добрата, според нас, идея, и най-точният начин е носен от нас. Ние сме либерали, ние не сме  радикал-демократи, ние не сме национал-демократи, ние не сме център за нови подходи. Какво нямаме? Нямаме време.  Времето не е пред нас. Историческо време има и зависи от нас. Нямаме пари - такива, каквито имат чистите АСП и ГОР. Ние  такива пари нямаме. И най-важното, което го каза и Папазов - ние не диктуваме правилата на играта - сроковете и  параметрите. Това ние имаме. На въпроса, какво ще спечелим и какво ще загубим – ще загубим, ако се хванем с тези, които  критикуваме постоянно. Една година изясняване с периферията на нашето пространство - какви сме ние и защо сме там. Но  това зависи от нас. Ще загубим някои хора, които не са разбрали цайтнота, в който се намираме в момента. Парадоксалната  ситуация.

 

Какво ще загубим пък, ако не влезем в парламента? Четвърти път отчайващо участие в изворите. Първи път – избори в СДС,  загубени като тенденция за промяна - бяхме опозиция. Втори път – вън от СДС с още нови хора при нас, вън от властта –  провал. Трети път – избори за президент – ние бяхме сателити на СДС в тези избори. Питам аз – четвъртия път, ако претърпим  поражение, какво следва? Какво следва за нашите хора, които сега ги наричат по друг начин? Хора, които не получиха власт  чрез нашата партия и стоят в нашата партия. Хора, които не получиха бизнес в нашата партия и стоят в нашата партия. Хора,  които така или иначе са идейно и емоционално свързани. Тук се говори за хора, които четири години вървят с нас. Мога да  ви кажа, че от януари до сега, включително и днешните клубове, са 50 клуба….…/край на А стр./… да участваме във властта, да  защитаваме своите членове и да си прокарваме своите идеи и принципи. Това ще загубим, ако не влезем.

 

Какво ще спечелим, ако влезем? Първо, ще останем едни от основните носители на голямата идея при едни ясни условия на  коалиране. Второ, ще можем да участваме в разпределението на власт и пространство в близките три години, както Папазов  каза. Ще спечелим възможност нашите структури да оцелеят, да успеем да им решим материално-техническите проблеми,  да успеем да им осигурим по-добро финансиране, да успеем да издигнем наши хора във властта. Т.е. ще успеем да създадем  кадрови потенциал при участието ни в структурите на държавата. Да знаем, че на другите избори след 4 години ние имаме  толкова и толкова стотин хора еди-къде си. Това го имат АСП. И най-важното, което искам да ви кажа - за мен като човек,  който би желал партията да е силна – ние ще имаме 4 години да градим партията си от позицията на парламентарно и …  присъствие. Това, за което говорим. Ако сме приели, че целта е влизане в парламента, нека оттам да изходим. Бих казал и  друго, не да не говорим, че сме за влизането на всяка цена в парламента. Одеве Владо ми говори за чистата сламка АСП и  ГОР и мръсната сламка – жените, примерно. С какво е по-чиста сламката на АСП? Партия, в чиито редове бяха носителите  на България три години, комисионерите на нефт и захар. /Ръкопляскания/ С какво е по-морален ГОР? Колективно за 24 дена,  а не часа, станаха либерали, после пак социалдемократи. В нашата партия има много хора, прогонени от БСП. Хора,  прогонени от СДС. Хора, търсещи мястото си тук. Това не е критерий, че те са били комунисти или други, но никога при нас  не е дошла колективна структура от БСП да се обяви за либерална. И не съм съгласен, че сламката с АСП и ГОР е по-чиста от  сламката с някои други по-патили организации, нищо, че са били крепители на ОФ-то едно време.

 

И последно, лично аз бих желал едно условие да се постави, макар и не в решение - да правим печеливша коалиция, но да  сме в основата и да са водещи в тази коалиция. Свърших. Благодаря за вниманието.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Които са съгласни, моля..… Искаш думата, Владо … ? Кажи, Владо.

 


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:  Аз никога не съм представял ГОР за чиста сламка, чиста сламка беше самостоятелното ни  участие. Въпросите са ми следните, понеже колежката от Пазарджик наименова предлаганата коалиция като Либерално-патриотична – това нейно заблуждение ли е или го има някъде в проектите? Това ми е първият въпрос…

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Поставям на гласуване предложението за прекратяване на разискванията - Които са съгласни, моля да  гласуват с вдигане на ръка. … Свалете си ръцете… Против… Въздържали се… Няма. Приема се единодушно. Имам думата да  кажа нещо само. Ние сме партия със самоличност, ние сме партия, която може да е малка, може да не присъства във властта,  но се знае - това е Българска партия ЛИБЕРАЛИ, това е партия ЛИБЕРАЛИ - Сашо Йорданов, на техния такъв Национален  съвет, 40 души присъстват, 30 души гласуват за напускане на СДС, 10 души гласуват за оставане в СДС. Те затова свикват  извънреден конгрес. Той им казва: "Разберете, ние сме радикал-демократи, ама кой ни знае? Кой ни знае кои сме? Като  излезем навън, загинали сме. Ако бяхме като БПЛ, разбирам.“ Това го е казал Сашо Йорданов на техния Национален съвет.  /Ръкопляскания/ За всички, казва, ние сме СДС. Аз като стана, казал той, да говоря, говоря от името на СДС. Докато неговите  хора в тези организации всички знаят, че не са СДС, те са си либерали.

 

Ние си имаме самоличност. Работим за нея упорито. Работим за нея не от две години, Стефане. Работим още с приемането  на програмата 1990 година, където ФКД си пишеше, че е либерална формация. Оттогава работим ден по ден, ден по ден. Ние  сме формация, която има лице и пред себе си вътре, и навън пред другите. Могат всички да не ни знаят, обаче тия, които ни  знаят, знаят, че сме ние. И е парадоксалното, аз като ходя по страната, отивам в клуба в Силистра, отивам в клуба в Петрич,  все едно, че са роднини. Те не се познават - едни и същи хора. Как става това? Това е продукт на една селекция. Ситото се е  тръскало в най-усилени времена и са събрани хора от цялата страна, които имат своя физиономия и те са в тази организация.  Има още много други, които не са влезли, но те ще дойдат при нас. Ще разкажа един случай. Моля историците да ме простят,  сигурно в детайлите ще сбъркам, но фактът е такъв. България е в тежко положение, няма княз. Батенберг е изгонен. В много  тежко положение, зациклила. Княжество България. Отива Стамболов в Турция. Среща се със султана. И казва на султана:  "Хайде, България да стане васална на Турция и да влезе отново в османската империя." Гениална идея. Няма Македонски  въпрос, няма Беломорска Тракия. Автоматично се решава всичко, гениално предложение. Султанът дава съгласие, обаче  комбинацията е развалена от Великите сили. Веднага разбират за какво става дума. Представяте ли си България, далеч преди  времето младотурците да се появяват там, в Османската империя. България влиза там, княжеството си съществува васално и  работи в рамките на Турската империя. Между три морета държава щеше да бъде. Е, какво, Стамволов провокатор ли е?  Стамволов турски шпионин ли е? Стамволов да не би да се е бил преди това против османците, защото е бил платен от  турците? Априлското въстание операция "Клин" ли е? Идея е. Идея. Представете си как сме застанали пред онази  кръвотечаща непрекъснато организация. Застанали сме ние. Те излъчват днешната буржоазия. Тази и утрешната буржоазия  те я правят. Няма какво да се лъжем. Къде ще отива тази буржоазия? Къде ще отива? Да я пуснем другаде да ходи? Ами той  като има един милион, какъв комунист е? Да не би да иска национализация или да иска “стоп - всички по равно“? Напротив.

 

След изборите 91-ва година наши хора бяха масово уволнявани, които бяха в листите за общински съветници. В нашите  листи за общински съветници. След събирането на подписката в защита на Желев, спомняте си тази акция, наши хора бяха  уволнявани. Има ли тук човек, който да каже, че в неговото населено място либералите са толерирани, въпреки че са  политическа сила? Няма. Мачкани са и от двете страни. Сега, ако добием позиция, която ни дава правото да си защитим  хората и тук беше споменато. Това са идеи, които се споменават от нашите хора. Имаме общински избори. Как ще правим  кметове? Кого ще правим за кмет при създаването на една такава патриотична коалиция с тия субекти, които ви казах? Да не  мислите, че там много се натискат от едната страна да издигат кандидати, когато ние сме намерили добър човек? Кметът ще  бъде наш. Какво ще си правим илюзиите? А какво ще правим ние, участвайки във властта? Ами ще си реализираме  програмата, ние имаме предизборна програма. Затова ще работим. И това е цената. Цената са как да запазим нашите хора?  Как да запазим нашата организация? Това е въпросът. И веднага пред мен възниква този въпрос – да ги запазим като форма  на читалищна дейност от все по-обедняващи хора, много културни, много възпитани, много добри хора. Така ли да ги  запазим, или да ги запазим като хора, които могат да бъдат осигурени? Аз мисля, че е по-добре да бъдат осигурени. От това  те няма да станат по-глупави. Тук се казаха някои идеи. Има технология. Технологията определя много пъти онова, което ще  се прави. Технологията значи пари. В случая имаме две технологични ограничения – парите и времето. За да се проведе  прилична кампания, трябват около стотина милиона. На БПЛ никой няма да даде стотина милиона. Това аз съм пробвал и  затова ви го казвам. Питал съм: “Ще дадете ли стотина милиона на БПЛ за нейното самостоятелно участие в изборите?” Но  когато отивам и питам: “Ще дадете ли стотина милиона за патриотичната коалиция, която ще се бори за спасяването на  държавата от тази разруха?“ , казват: "За това пари има.“ Много е честно да се явим сами, но нямаме пари да бъдем честни.  Нямаме и време да го направим. В един от разказите на Хайтов имаше един подобен израз. И после пак става дума за  България. Аз съм участвал в създаването на СДС. Тази организация съм я износил, не знам как жената износва бебето, обаче,  аз имам някакво чувство, че по такъв начин съм износил СДС-то. Боли ме за СДС. Но за съжаление, СДС доведе до разсипия -  някой път заради подкупничество, друг път поради бездарност, неквалифицираност. Вярно е, сред тях има хора, които са  били потискани, които поради това не са могли да имат високо образование. Не са се квалифицирали точно поради тази  причина, но фактът е този – те не са квалифицирани и не са образовани. Може да са били големи антикомунисти , но е така.  Докато от другата страна стои един кадрови резерв, огромен кадрови резерв, който и знае, и може и като го изгониш от  държавното предприятие, отива и прави частно, и прави преуспяваща фирма. Няма как да се спаси страната. Това са  реалностите в България. Няма как да се спаси страната, без силна политическа структура. Запомнете ми думата. Аз не зная  кой ще спечели тези избори, не съм пророк. Аз не зная как ще се развият в крайна сметка всички такива /одеве развивахте  една хипотеза за тия крайни варианти/, не зная какво ще стане, но ако властта в България не бъде поета от силна политическа  структура, България е отишла на кино. България няма да я има след няколко години просто. И затова нека да гледаме  реалностите. И затова везирът,  като отишъл Стамболов на посещение там, везирът имал един навик, когато да представи кой  ще влиза вътре, да взима и да казва: "На кантара. Тоя струва три оки" Казва на султана: "Три оки човек". И оня влиза при  султана. Друг - пет оки, друг - половин ока и така ги мерел. Влязъл везирът, когато Стамволов трябвало да влезе при султана,  влязъл везирът и казал: "Кантар не го лови". А човекът предложил простичко нещо. Как ще направим България либерална  държава, с кого? Вече правихме опит с други да я правим. Ние трябва да изградим патриотичната коалиция. Ако трябва да  правя коалиция с Ал. Томов, по-добре да я направя с Ал. Лилов. Понеже нещата ще бъдат чисти за целия народ. И ясни за  целия народ, за какво става дума. Ние трябва да направим патриотична коалиция. Трябва да работим за нея. Тя има ресурси-  ОФ-то прави 45 години избори по цялата страна. Значи, ще имаме секционни представители. Те ще знаят, че то е червено, ще  знаят, че той ще гласува червено. Но ще знаят, че той е представител на патриотичния влак. Пък отде да го знаят? Но ще  трябва да броят и нашите бюлетини. Те няма да гледат колко слага в плика. Ще трябва да броят и нашите бюлетини. Значи,  структурата я имаме. Имаме хората, които могат да проведат обучение из цялата страна. Имаме идея за предизборната  пропаганда. Имаме парите да я проведем. Часовите вестници се ангажират с кампанията ни. И още един вестник, и вие ще го  видите. Той си излиза вестникът, но вие ще разберете, че и той е с нас. И тогава защо това да не го използваме? Защо докрай  да не използваме тази работа? Като имаме хората, като имаме машината, като имаме медиите, като имаме парите. Защо да  не го направим и то в името на България? Аз споделям всичко, което каза Лука. Споделям неговите думи. Ние вече толкова  години сме заедно и доказахме, че не сме лесни хора. Ние не ставаме така да сме пък такива, пък такива… Ние сме хора,  които си държим за себе си. И аз смятам, че оттук нататък вече зависи от нас си. Зависи от нас си. Ние ще спечелим, но  печалбата ще ни загуби ли, или ще ни спаси, зависи от нас си. От нашето решение. Това исках да кажа. Светлана трябва да  прочете проекторезолюцията.

 


СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: Ще ви прочета проекта за политическа резолюция, който е съгласуван с голяма част от ИБ на  партията и е раздаден, доколкото можахме да я размножим.

 


Политическа резолюция на НС на БПЛ

 

България се намира в изключително важен за бъдещото развитие момент. Кризата, обхванала всички сфери и институции на  обществения механизъм, конфронтацията, безнадеждността, хаоса и разрушаването на ценностната система на българина  поставят под въпрос съществуването на българската държава. Единственият конституционен път за преодоляване на  всестранната криза са нови парламентарни избори.

 

НС на БПЛ упълномощава ИБ на БПЛ да работи за създаване на успешна предизборна коалиция, която да обедини волята,  способностите и потенциала на всички национално отговорни патриотични политически сили, които реално се стремят към  съхраняване на българската държавност и оцеляване на единната българска нация, укрепване на националната сигурност,  законност и ред, гаранции за сигурността, имуществото и достойнството на личността, държавна гаранция за прехраната.  Престъпление е в България да има гладуващи хора. Простор на личната инициатива, ясни и стабилни правила за  забогатяване. Грижа за националния капитал и ангажирането му в решаването на националните приоритети.  Преференциално отношение към частната, дребна и средна собственост. Възраждане на традиционния дух на българина.

 

Това е проектът за резолюция. Начинът, по които той ще бъде обсъждан, нека председателят да го предложи.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Ами аз, доколкото разбрах, са раздадени 22-23 екземпляра. Толкова сме успели да размножим. В  процеса на разискванията предлагам, ако има някой нещо по нея, да каже и след това, нали, ако се направят изказвания, се  приема по принцип, като в последната редакция да се доредактира резолюцията. Тя означава следното: широко поле за  политическо действие от страна на ИБ. Второто означава – това широко поле да бъде ясно регламентирано, с който и съюзник  да е на основата на нашите принципи и то бъде широко огласено. Това означава: ние сме за това, това, това с вас. По другите  въпроси сме си сами. По другите въпроси си действаме сами и така, както ние си разбираме. И естествено, договаряне на  механизми, които да бъдат включени в съюзническия договор за запазване самоличността на партията. Гаранции за  запазване на нейната самоличност и създаване условия за нейното развитие. Това е същността на резолюцията. Има ли  някой, който иска нещо да каже към резолюцията? Заповядайте.

 


СТАНЧЕВ /Силистра/: Аз искам само да припомня едно нещо. На последната ни национална конференция всички  разговори, които се водеха, за да се стигне до нейната резолюция бяха насочени към даването на толкова широки  формулировки на пълномощията на ИБ, които да не попречат на изграждането на възможните…, но имаше и още нещо. Това  не се отнася за БСП.

 

 

 

* * *

 


КАСЕТА - 5

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: … Според мен има един принцип и аз го изложих тук – да влезе една центристка коалиция в  парламента във война срещу двата полюса е абсурдно. И затова, между другото, има и такова разцепление е цялата държава  по всички въпроси. За съда даже споменахме вече. Не бива в наш документ ние да откриваме война всъщност на някого.  Още повече, че аз не виждам тази патриотична коалиция да е жизненоспособна и да бъде успешна с резолюция, в която има  изречение против БСП. Не я виждам. Нито пък против СДС. Не я виждам коалицията.

 


* * *

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Освен това ние имаме, съгласно Устава, при обстоятелства, които правят невъзможно свикването на  конгрес или национална конференция, а случаят е такъв, Националният съвет взема решение по чл. 25, пункт 5, 7 и 9, а това  са въпросите за коалициите. Кажи, Стефане.

 


СТЕФАН СТЕФАНОВ: Аз искам нещо съвсем технологично да изясня. Ние имаме решение да не се съюзяваме и да не се  коалираме, политическо споразумение с политическа сила … Това е политическо споразумение, то е съвсем друго. А  коалицията – там вече поемаш определени ангажименти, които задължават …

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Сега, на изборите '91 година, една от причините да не влезем  се корени в нашата упоритост за това, че  ние последователно отстоявахме подписаното вече споразумение със зелените. На нас ни беше казано от страна на СДС – център: "Оставете ги тия, зелените, сами. Елате при нас и заедно да вървим." Ние казахме: "Добре, но ние вече имаме  подписан договор, подписан документ." Ние поемем ли някакъв ангажимент, досега винаги сме го спазвали този  ангажимент. Така че ние имаме пълното съзнание за това, какво и как ще бъде подписвано. И като се подписва нещо, то се  подписва така, че да се изпълни. Имайте предвид, че ние, ако тръгнем на такъв ход, който тук беше подозрян, ако бъдем  изправени дотам, до това нещо, това няма да стане без нов, бърз национален съвет. Няма да стане, ако се стигне до там. Аз  смятам, че това е нещо, което е от жизнено значение, много е важно и партията трябва да бъде убедена. Ние трябва да  запазим тези свестни хора, които я представляват в момента като нейни членове. Трябва да ги съхраним, трябва да ги  запазим. Те трябва да разберат политическата необходимост от такъв ход от нашата партия, политическата необходимост от  дадено действие. Иначе няма никакъв смисъл просто да си играем на това по това. Ето, казах ви, радикалдемократите, как е  минало при тях гласуването за напускането на СДС. Те не са напуснали СДС с 10 гласа. 30 гласуват против,  за напускане, 10  гласуват за оставане. Свикват конгрес,  защото работата е много важна. Кажи, Владо.

 


ВЛАДО ДИМИТРАКОВ: Така, както е написана тази декларация, тя работи против себе си и против тези, които искат да бъде  гласувана, защото на тези идеи, поне официално, всички партии отговарят. Т.е. тя де факто дава картбланш за всякакви  съюзи с всички партии, като изключим там не добре редактираното изречение за престъплението. Излиза, че сме за  престъпление и гладуване. Така. Сега, в залата като членове на Националния съвет безспорно всички биха гласували за това -  ИБ да работи за създаване на една печеливша коалиция. До тук. По-нататък, една част още биха гласували,  то тази коалиция  да бъде визираната почти през цялото време патриотична коалиция и някои биха гласували за подтекста на този документ, т.е.  - пълно право за съюз предизборен с когото и да е. Затова, моля да разделим нещата. Като имам предвид, че политическата  резолюция е предназначена за обществеността, за масмедиите, решенията са си решения за вътрешна консумация, нека да  приемем тази резолюция малко поизгладена, но да гласуваме и конкретни решения. Като първото решение е дали да се прави  коалиция с патриотичните организации и второто решение – може ли да се прави коалиция и с БСП. Тези решения да бъдат  отразени в нашия протокол като решения.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Даже може да се развие на подвъпроси.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Сега, първо - съгласни ли сте да разделим въпроса с резолюцията и въпроса, който ще бъде публичен и  ще се каже - това ни е резолюцията на Националния съвет. И отделно да направим решения. Съгласни ли сте така да  направим? Това удовлетворява ли те? … Не виждам някой да възразява. Значи, да разделим така нещата - гласуваме първо  резолюцията и след това взимаме, досега бяха направени две предложения за конкретни решения. Едното е за създаване на  патриотична коалиция и второто е за съюз с… как го формулира ти?

 


ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ: За разширяване, включително и БСП, което е забранено все още от Националната конференция.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Значи първото решение, първо гласуваме за резолюцията. И други решения, които предлагате, ще  бъдат подложени също на гласуване. Съгласни ли сте с този текст на резолюцията като, разбира се, бъде редакционно  доизчистен, но няма да има никакви смислови, съдържателни изменения? Кажи, Владо.

 


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ : Няма ли да е по-коректно първо да се гласуват решенията и след това да се гласува  резолюцията?

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Добре, понеже ти ги изреди по такъв начин …

 


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Моя е грешката, просто …

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Добре, и такъв … Да, кажи, Кольо.

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ: Като спазваме нашия Устав, Владо, не конференция взима такова решение, а Националният съвет.  Конференцията има решение за широка коалиция, Владо, провери протоколите. Аз съм ги проверявал снощи.  Конференцията има решение за широка коалиция без рамки. Но по повод на резолюцията - аз предлагам да гласуваме  резолюцията. Обосновавайки се на основата на нашия Устав, смея да твърдя, че ние не можем да вземем конкретни решения  за партньори коалиционни, както и за, така и против, докато не сме изпаднали в ситуация. За да изпаднем в ситуация – тази  ситуация се обявява заедно с начина на обявяване на Националния съвет. Ей там има един документ, който е наш основен  закон. За да бъде всички чисто и за да няма хора, които да мислят, че се манипулират нещата, аз предлагам да си гласуваме  резолюцията, а в течение на следващите 5 — 6 дни ще стане ясно дали ще събираме Национален съвет при форсмажорни  обстоятелства, защото един факт, който така из кулоарите се носи – вчера беше взето политическо решение на разширен  съвет на "Нов извор”, но ей сега пристига информация, че има и друга кандидатура за премиер … Това е реалната политика,  в края на краищата. Никой не иска под чертата да бъде загубил. И аз затова предлагам да си приемем резолюцията и на  базата на конкретния анализ на ситуацията, във вторник, с приемането или не на кандидатурата и в близките седем дни, които  Конституцията дава на кандидата за премиер, ИБ свиква или не Национален съвет в рамките на изискванията за  форсмажорни обстоятелства и се взима решение: този, този и този – да, този, този и този – не. Да се чуе. Още нещо ще  кажа. Нека да не подпомагаме позициите на нашите бивши приятели от СДС - движение, защото нищо повече няма да  приемем. Даже е в нарушение на Устава, ако приемем една такава точка, която предлага Владо – с всички други да, но не и  с БСП – поради една причина. Тя крушката си има опашка. Владо, нека да кажем цялата истина. В понеделник БСП има  пленум. Ето това е истината за това решение. Нека да го кажем и да престанем. Тука лаици няма в тая зала. Много минахме,  през много неща, правихме два чифта извори. Има един документ там горе, при нашия председател, който казва, че ние сме  онези, които наследяват Клубовете за демокрация. Те направиха 10-ти ноември. Така че нека да не се лъжем. Това е  политическата конюнктура и аз предлагам в рамките на Устава, не само като мое предложение, но Устава го изисква и да се  гласува резолюцията. Това е … Аз искам да гласуваме резолюцията и да не приемаме решения, които ти предлагаш и  противоречат на онзи Устав само, защото … Ние нямаме такова право по Устав.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Моля ви се, по процедурата. Сега гласуваме резолюцията и след това решенията. Резолюцията – по  принцип съгласни ли сте с тази резолюция? Който е съгласен, моля да вдигне ръка. … Свалете си ръцете. Въздържали се -  двама. Против - двама.

 

Следват решенията. Първо решение… Кажи…

 


ВЛАДО ДИМИТРАКОВ: В съответствие с принципите в Народното събрание искам да обясня отрицателния си вот – само  поради това, че не са гласувани първо решенията…

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Добре, ето сега ще разбереш и тогава ще си върнеш вота назад. Първото решение, кое беше… Да. НС  взема решение ИБ да работи за изграждането на либерално-патриотична коалиция … Вижте сега, ние не гласуваме името на  коалицията. Ние гласуваме смисъла на коалицията. Съдържанието, нейната насоченост на тази коалиция, а не как ще се казва.

 

Значи – НС взима решение ИБ да работи за изграждането на либерално-патриотична коалиция. Които са съгласни с това  решение на НС, моля да вдигнат ръка. … Свалете си ръцете. Против… Трима… Въздържали се … Двама.

 

Следващо решение. БПЛ няма да влиза в либерално-патриотичната коалиция, ако неин член е БСП. Това удовлетворява ли те,  Владо? Така. Сега казвайте. ... Не, поне той направи предложението. Кажи, Илия.

 


ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ: Аз не знам първо дали може изказване, но щом ми разрешавате…

 

Вижте сега, одеве бях кратък и ви казах, че пряка коалиция с БСП ще бъде тежък удар за БПЛ. Мисля, че никой не си прави  илюзии по този въпрос. Второто нещо, което казах – ставаше въпрос за врабчето. Единствено то не е при нас и тези, които са  били уточнени спрямо нас, трябва да намерят вариант този път да бъдат такива. Ние просто нямаме друг шанс, освен да  направим тази коалиция, ако бъдем докрай почтени пред себе си и да се опитаме да влезнем в парламента. Аз ще гласувам  "въздържал се" срещу това предложение и ако искате, мога да го мотивирам. Нека да не изпреварваме събитията. По  принцип мисля като Владо.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Кажи, Еленко.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:. Значи, това предложение за решение, така поставено, е не съвсем изчистено. Въпросът може да се  раздвои и трябва да се раздвои. Т.е., излизаме от тази презумпция, че тази патриотична коалиция не се създава като  предизборен гювеч, както го казваше някой. Това е с намерение да бъде траен съюз, в парламента да работи заедно.  Компонентите да участват с една парламентарна група, да участват в съставянето на правителство и т.н. Оттук — нататък това  предложение за решение, което се направи, се разклонява. Т.е. то може да има следното съдържание - БПЛ ще излезе ли от  коалицията Патриотичен съюз в едно следизборно време, или ще сключи споразумение за участие с БСП във властта? Това е  единият въпрос. И така, може да се формулира, и така трябва да се формулира единият въпрос. Вторият въпрос е вече този,  за който става дума. Ако преди изборите там се натегне да влиза БСП, да участва в тоя … – ние ще излизаме ли, или няма да  излизаме? Иначе е некоректно. Разделете ги,  иначе няма какво да …

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Вижте сега, значи, много ви моля, дайте да не взимаме резолюции за нестанали събития - в парламента  какво ще правим и т.н. Пред журналистите можем да говорим тия работи, обаче пред себе си да не ги говорим поне.

 

Значи – БПЛ ще излезе от … Абе, изслушайте ме, много ви моля. Абе, много ви моля, бе.

 

Предложението е … Светлана иска да каже нещо… Тогава няма да шепнеш на ухото ми. Аз знам какво искам да кажа.

 

Сега, БПЛ няма да участва в либерално-патриотичната коалиция, ако в нея участва БСП … Значи, БПЛ няма да позволи в  либерално-патриотична коалиция да членува БСП … Добре, дайте предложение, … Сега … Да, кажи.

 


МИХАИЛ ШИШКОВ: Моля ви, тъй като вече се чудим как да ви кажем нещо, което на главата ни стои, предлагам следното  решение: НС възлага на председателя на БПЛ да свика НС, при каквато и да е форма на коалиционно участие с БСП.

 

/Ръкопляскания/

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Съгласни ли сте… Бурни аплодисменти. Значи, аз не мога да го повторя. Значи, как беше? Повтори го, Мишо.

 


МИХАИЛ ШИШКОВ: НС възлага на председателя на БПЛ незабавно да свика разширен НС, при каквато и да е форма на  коалиране с БСП.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Значи, това е предложението. Заповядай, Георги.

 


ГЕОРГИ ФАЙТОНДЖИЕВ: Аз предлагам друго решение  - НС не разрешава на ИБ да сключва каквото и да е предизборно  споразумение с БСП.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Чакайте… Там имаше някаква вдигната ръка… Кольо Папазов, да.

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ: Вижте, когато има такива емоции, е хубаво да гледаме устава. В Устава е казано: "Когато няма  възможност да се събере Национална конференция, която взима тези решения между конгреси, се свиква извънреден  Национален съвет в съкратени срокове, който решава при форсмажорни обстоятелства." Днешният НС не е такъв съвет.  Значи, в момента, в който сме пред конкретно подписване на споразумение, нашето ИБ, като ръководство по Устав, си  подписва. Дали ще има такова споразумение, решава свиканият извънреден НС. Нека да не делим формациите – БСП, пък …  Това е детска игра, което го правим в момента. Извинявайте, аз питам с какви очи ще седнем срещу ония, другите от  Патриотичния съюз, като им казваме: "За БСП събираме два национални съвета, за вас – никакъв НС". Това е несериозно.  Още повече, че сила на документ ще има, след като НС при форсмажорни обстоятелства каже  "Да" на това споразумение и  никой няма да може да го бутне, защото то ще има силата на Национална конференция. Другото е просто да се лъжем или  пък да създаваме неща, които утре да ни докарат до проблеми. Затова аз предлагам тази точка, тъй като не е съобразена с  Устава на БПЛ, да отпадне. … Ама аз не мисля, че това е въпросът.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Кажи, Владо.

 


ВЛАДО ДИМИТРАКОВ: … Затова нека да го има това решение за БСП сега.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Значи, първо, моля ви… Предложенията всъщност са две. Първо са две, а след това са много. Първо са  две.

 

Едното предложение е да има решение. Другото предложение е да има решение, само тогава /съгласно Устава/, когато  възникне такъв въпрос и ако възникне такъв въпрос. Защото никой не ни е казал: "Дайте да правим коалиция“. Сега все едно  да вземем решения с вас нещо да не правим при положение, че изобщо никой няма намерение да го прави с нас… Добре,  значи има две предложения… Кажи.

 


/Силистра/: Искам да ви кажа още нещо. Никой от нас не е дошъл да представлява себе си. Аз съм дошъл да представлявам  клуба в Силистра и клуба в… Поне клубът в Силистра е един от най-старите клубове тук. … Аз като се прибера, трябва на  моите хора в клуба да им кажа, дали ние ще работим оттук — нататък за коалиция с БСП, или не. Т.е., трябва да им кажа, дали  ще съществува клубът, или не.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Чакайте сега. Недейте така, моля ви се. Не се горещете. Това е много основателно. Кажи, Владо.

 


ВЛАДО ДИМИТРАКОВ: Аз си оттеглям предложението на базата на направените разисквания. Колегите нямат смелост да  дадат картбланш на ръководството за разговор с БСП, от една страна. От друга страна, има решение на Националната  конференция, което никой не е отменял ..…

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Добре, тук трябва да имаме консенсус. Тук хората наистина не представляват просто един човек и с  него да мислим: "Само един иска еди-какво си". Зад този човек вървят хора и затова мнението на всекиго трябва да бъде  удовлетворено по най-възможния начин. Сега, удовлетворява ли те теб решението на Конференцията? Да не взимаме сега  решение, а решението на Конференцията си остава. Просто си остава..… Сега, кажи, Иване. Няма промяна, има само точки, с  които искаме да кажем, че само при строги условия.

 


ИВАН СВЕТОСЛАВОВ: Аз искам да кажа, че положението с клуба в Добрич стои 1 към 1 като положението с клуба в  Силистра. Затова предлагам, ако трябва под линия, конфиденциално, но да има такова решение, което да задължава ИБ при  подготовката на тази коалиция да работи за неучастие на БСП вътре. Ако въпреки това се появи такъв въпрос, тогава ще  бъдат форсмажорни обстоятелства и …

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Добре. Предлагам за гласуване – БПЛ ще бъде против участието на БСП в тази коалиция. Добре де  …/Край на А стр./ … Предлагам за гласуване – БПЛ е против участието на БСП в патриотично — либералната коалиция …

 


СТЕФАН СТЕФАНОВ: Имам едно предложение. Тъй като споровете се разгорещиха и заприлича малко на махленско  събрание на комшии, кого да удовлетворят, аз предлагам – има предложена декларация. Да се подложи на гласуване. Който  е против… Ами тогава какво спорим още? Тогава какво да спорим? За нероден Петко. Сега, дали да удовлетворим г-н  Димитраков, или да удовлетворим него. Това политика ли е, или махленско събрание?

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Какво предложение?

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ: Извинявай, Петко, но все пак като става дума за гласуване, всички имаме равни права. Аз предложих  да не се гласува - значи, не искам залата да гласува по същество, а искам да се гласува да има ли такава точка за гласуване,  или да няма. Защо ние насила… За да удовлетворим на един - двама - трима? Ами в края на краищата

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Не е на един-двама, казах. Никой тук не говори от името на един-двама души. Да има ли такова  решение? Които са да има, да вдигнат ръка … Решение по отношение на БСП. Които са. . . Въпросът е - да има ли решение на  НС за неговото отношение към участието на БСП в патриотичната коалиция? Които са "за" това, да има решение, моля да  вдигнат ръка..… Девет души. Които са против? … Прави сте. Значи при възникване на … Още повече, Владо си оттегли  предложението… При възникване на такава ситуация. Много ви моля, това в протокол да се изпрати до всички клубове -  точно този израз, който сега ще кажа: При положение, че /моля тези, които даваха други предложения, Иване … / БСП  кандидатства за членство в либерално-патриотичната коалиция председателят се задължава да свика незабавно Национален  съвет.

 


/Ръкопляскания/

 


ИВАН СВЕТОСЛАВОВ: Според мен, има голяма разлика между това, което предложих аз и това, което предлагате вие. Като  се съберем на извънреден Национален съвет, тогава въпросът ще бъде "за" или "против", но трябва да се реши на момента.  Аз предложих да не се стига до това. Ако се стигне, ще се съберем, естествено.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Добре, Иване, добавям онова, което трябва да бъде изпратено до клубовете, за да бъдеш ти  удовлетворен. Как беше?

 


ИВАН СВЕТОСЛАВОВ: Че задължаваме ИБ при подготовката и сключването на…

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Добре, разбрах те. Председателят на партията се самозадължава /за да не го подлагам на гласуване/  пред НС да не работи за включването на БСП в либерално-патриотичната коалиция. Добре де, моля ви. Така. Има ли някой,  който да не е удовлетворен? … Моля ви, … Георги, ела тук … Не те разбрах, извинявай?

 


ГЕОРГИ ФАЙТОНДЖИЕВ: Става въпрос за предизборен съюз между БСП и либерално-патриотичната коалиция…

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Сега, тук моля специалистите по Устава да се изкажат. Кольо Папазов… Става дума за следното:  Файтонджиев поставя следния въпрос и там, Лука има някакъв въпрос, значи, ако либерално-патриотичната коалиция /нали  това е съдържателното наименование/ тръгне да сключва предизборно споразумение с … Предизборна коалиция или  предизборно споразумение? … Предизборен съюз…

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ: Значи, предизборните съюзи се делят на две - значи, едните, с които участваш на избори – те се  наричат коалиции, а другите, които сключват споразумение по повод нещо след изборите, но не участват заедно с него в  изборите. Тогава не е коалиция. Значи, за коалиция или за некоалиция става дума? За коалиция.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: За коалиция. Трябва ли да се свиква по Устава ни Национален съвет и какво ще бъде нашето  отношение? Тук вече съгласно Устава.

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ: Значи, в момента, в който нашето централно ръководство, т.е. ИБ, скрепи с подписа на председателя  наше участие на някакъв документ, в който пише "коалиционно споразумение за участие в избори", е задължително, ако  времето напредва, т.е. датата за изборите, вече е обявена в режима, в който сега се намираме и не стане правителството на  Луджев, ИБ свиква извънреден Национален съвет, който работи при форсмажорни обстоятелства и има отговорността на  Национална конференция. Решението на този Национален съвет е окончателно. Друго решение по този Устав, който е там, не  може да има. И всяко решение на друг вид орган би могло да се обори в съда и да падне. Т.е., нас да ни няма въобще в  участието на изборите. Това е единственият начин не само с БСП, когато се коалираме, ами и ако вземем да направим  коалиционно споразумение с Фондацията на ромите. Независимо от това, с кои организации се коалираме, такъв извънреден  съвет, форсмажорен или ако са по-нататък изборите - т.е. след 5-6 месеца Национална конференция трябва да има, иначе  решение няма. Аз затова от одеве пледирам -  да не вкарваме сега конфликт помежду си и да се убеждаваме дали с този, дали  с онзи, а просто това да отпадне от разискването. Именно поради това, защото даже и сега да го вземе, без да е обявен този  Национален съвет за форсмажорен, това решение си е на обикновен Национален съвет, което означава Национална  конференция след това. Това е. А Национална конференция изисква два месеца, за да се направи. Ами това го пише в Устава.  Това не са емоции, това са точки от основния ни документ.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Значи, във всички случаи, след като подпишем коалиция, за да бъде съдебно …, даже тази патриотична  коалиция, след като я направим, след като сме я изградили, ние сме длъжни да свикаме извънреден Национален съвет, който  да утвърди коалицията, за да бъдем законни участници в коалицията. Това е ратификация на коалицията от страна на  Националния съвет, на участието на партията в коалицията. Лука, ти имаше въпрос… Отпада ти въпроса … Вижте сега, за да  бъде ясно на всички - след подписването на коалиционното споразумение и стане ясно, че вървим към избори, на основата  на тази резолюция подписваме, свикваме извънреден национален съвет, който ратифицира, има силата на конференция,  който приема или не приема тази коалиция. Ясно ли е на всички членове на НС? Така. Свършихме с тази точка. Да дадем  почивка малко или? Не, моля ви. Сега предлагам … Ромила иска да каже нещо.

 


РОМИЛА ГЕОРГИЕВА: Тъй като много се измъчих вече, искам просто, чувствам се длъжна на старите си колеги, поне на  тези, които познавам, да им кажа "Довиждане" и напускам Националния съвет, напускам и партията. Предупредила съм  писмено и устно председателя на клуба си в Слатина, но ще си депозирам, както е по реда, всичко. Чувствам се неполезна за  тази партия.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Моля? Не, тя партията представлява. Кажи, Лука.

 


ЛУКА ЗУМПАЛОВ: С една молба към Ромила да не бърза, защото всъщност не всичко още е решено. Тук на няколко пъти  стана въпрос да се удовлетворят двама - трима. Не съм сигурен, че са двама - трима, но на следващия извънреден, когато ще  се решават окончателно въпросите, моля да вземат мнението на клубовете си всички колеги, които представляват клубовете,  защото наистина на някои места стои въпросът така – дали да продължи този клуб, или не. Поне трябва да сме наясно тези,  които ще останат в партията да изграждат структурите, ама аз нямам нищо против партия ЛИБЕРАЛИ. Ромила да бърза…  Нищо, аз ще я настигна. Това е най-лесният начин, но едва ли е единственият и правилният.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Не сме взели никакво  по-особено решение от това, да направим коалиция с ПНБ,  което беше взето  като решение на нашия НС. Така. Сега, за приемането на новите клубове аз предлагам… Папката готова ли е? … Дай папката.  Предлагам да ги приемем ан блок , защото иначе процедурата, знаете, е много тежка. Процедурата отнема един час.

 


МИХАИЛ ШИШКОВ: Започвам по реда, по който са подредени. Започвам с Учредителен протокол на клуба в с. Горна  Митрополия, Долно Митрополитско. "Днес на 10 май 94 г. в с. Г. Митрополия, окръг Плевенски, обл. Ловешка, на  учредително събрание се създаде клуб на БПЛ в с. Горна Митрополия при следния дневен ред:

 

1. Приемат Устава.  - Всички членове декларираха съгласие с Устава и Идейната платформа на БПЛ. 2. Избиране п-л на клуба.   - За п-л на клуба на БПЛ в с. Г. Митрополия единодушно бе избран Милен Александров Зафиров. Подписите са 7.

 

Автобиография на М. Ал. Василев: "Роден съм на 20 април 1969 г., дете на разведени родители. Живея с майка си и брат си.  Неженен. Средно образование завърших в гимназия, военната служба … "Хр. Ботев" – запасен офицер, лейтенант. Учих 1989  - 90 г. висше образование – ядрена енергетика. След събитията на 10-ти ноември, все още политически неориентиран, станах  жертва на користни цели от бивши номенклатурни кадри. Отчаян от политическата дезорганизация и корупция в България,  напуснах страната в началото на 1991 г. Завърнах се в България в началото на тази, 1994 г. В момента се занимавам с частен  бизнес."

 

Няколко думи от мен. Аз лично го познавам Милен. Лично съм го изпращал в емиграция и лично го посрещнах от  емиграция. Той е участник в тези … процеси още от самия 10-ти ноември, като участваше в младежките структури на СДС  тогава. А другото - имате ли въпроси към г-н Зафиров? Имате ли въпроси? ..… Нямате въпроси. Възражения нямате по  кандидатурата. Тъй като приехме варианта да се гласува ан блок, няма да подложим на гласуване. Ще прочетем другите.

 


Протокол за учредяване на клуб на БПЛ в гр. Бобов дол.

 

"Днес, 8 юли 1994 г., в кафе "Ати" група съмишленици се събраха с цел – учредяване на клуб на БПЛ в гр. Бобов дол.

 

След запознаване решиха – учредяват клуб. Избира за п-л на клуба г-н Димитър Костадинов , за секретар г-жа Димитрина  Огнянова Илиева. Учредителите са 5 човека съгласно Устава.

 

Автобиография на г-н Димитър Петров, биографичната справка е по-дълга. Аз ще я маркирам най-общо - роден е 1939 г. в  с. Мламолово, общ. Бобов дол. Произхожда от селско семейство. 1957 г. завършва I смесена гимназия в Дупница. 1959 г.  завършва Учителския институт в гр. Дупница. 1972 г. завършва СУ "Кл. Охридски ” в София със специалност ‘‘Българска  филология". Г-н Петров последователно е работил както следва: 1961-62 г. - учител в с. Бабино. 1962 - 76 г. -  директор на у-ще  в с. Мламолово, 1976 - 80 г. - зам. п-л на Градския народен съвет в гр. Бобов дол. 1980 - 81 г.  - п-л на ОбНС в гр. Бобов дол,  1981-88 г. - зам. п-л по въпросите на културата в Окръжен народен съвет в Кюстендил, 1988 - 90 г.  - п—л на ОбНС в гр. Бобов  дол, 1990 - 91 г. - п-л на Временен ИК в гр. Бобов дол, 1991 г. - учител в с. Христо Ботев, Бобов дол и в момента.

 

Г-н Петров е семеен с две дъщери, които в момента работят като програмисти. Съпругата му е учителка по математика в  средно основно у-ще в Хр. Ботев. Г-н Петров е известен в обществените слоеве в региона и се ползва с авторитет.

 

С няколко думи това е биография на един изграден кадър. Независимо, че това е преди 10-ти ноември. Мога само да ви  съобщя, че той е избран за п-л на временната управа 1990 г. по предложение на БСП и СДС, тъй като тогава той напуска БСП  /или комунистическа е била тогава/, разграничава се и те отказват по-нататъшната негова подкрепа. Оттогава, след изборите,  той е учител в у-щето. Имате ли въпрос към г-н Петков? … Ето го г-н Петков… Няма въпроси. Искам да ви кажа,  че на  събранието той няколко пъти предложи да не е той п-л, но те искаха той да бъде.

 


Протокол от с. Самоводене.

 

“Днес, 17 юли 1994 г., в с. Самоводене група съмишленици учредиха партията. На събранието присъстваха г-н Иван  Кожухаров, г-н Христо Милев от Лясковец и Михаил Шишков.

 

Събранието взе следните решения:

 

1. Учредява клуб на БПЛ в с. Самоводене.

 

2. Избира за п-л на клуба на БПЛ в с. Самоводене г-жа Йорданка Петрова Бобева.

 

Учредители на клуба са 7 човека. Г-жа Бобева е тука. Ето я. Най-искрено й споделяме нашите съчувствия, тъй като тя загуби  баща преди 10 дена.

 

Биографичната справка на г-жа Бобева: "Родена е 1956 г. в с. Самоводене. 1971 г. е завършила основно образование. 1974 г.  завършва гимназията “Св.св. Кирил и Методий" в Свищов. 1977 г. завършва институт за подготовка на учители в Силистра.  1977 - 78 г. работи като възпитател в Дом за деца и юноши "Малчика" в с. Асеново, Свищов. 1979 - 81 г. преподава български  език в у-ще "Хр. Смирненски" в Самоводене. И от 1981 г. е учителка по бълг. език и литература. Г-жа Бобева е семейна и  има една дъщеря." Някакви въпроси към г-жа Бобева? Приема се.

 


Варна.

 

Учредителен протокол: "Днес, 11 юни 1994 г. от 18.00 ч. на територията на ..… се проведе сбирка на хора, обединени около  либералната идея, на която бе учредена организация на БПЛ - гр. Варна. За п-л бе избрана научната сътрудничка Райна  Иванова Христова. Събранието възложи на п-ля, заедно с г-н Валентин Върбанов да установят връзка с националното  ръководство и т.н. Учредителите са 14 човека.“

 


Автобиографията на г-жа Райна Иванова Христова. Родена е на 5 август 1963 г. в гр. Ямбол. Произхожда от семейство на  служители. Средното си образование завършва в 5-то ЕСПУ – гр. Варна през 1981 г. Същата година кандидатства в СУ "Кл.  Охридски" и е приета специалност "Геология". През 1986 г. завършва висшето си образование. Непосредствено след това  започва работа в Института по океанология на БАН. През 1993 г. издържа конкурс за н.с. II степен. Занимава се с проблемите  на геоложката еволюция и екология на черноморския басейн. От 1989 г. е омъжена. Съпругът й Мирослав Христов е  архитект. Тя е майка на две деца - близнаци - син и дъщеря на 4 години.

 

Клубът от Варна ще го представи г-н Росен Николов.

 

Други думи някакви допълнителни?… Той е характерен с присъствието на един определен сериозно оформен социален слой  – бизнесмени, научни работници, преподаватели. Г-н Николов е асистент в Икономическия. Въпроси към Варненския клуб? …  Няма.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Не, просто искам да кажа на тези, които досега са минали като клубове, че ние винаги разпитваме  много. Тоя път закъсняхме много.

 


МИХАИЛ ШИШКОВ: Така. С.Мало Конаре? Пазарджишко. Има ли представител? Да. Учредителният протокол: "Днес, 27  септември 1994 г. се състоя учредителна сбирка на либерален клуб в с. Мало Конаре, Пазарджишка община. Присъстваха 5  човека." Има ги по списък.

 

Автобиография на председателя - Стоимен Петров Спасов. Роден е на 7 март 1960 г. в с. Мало Конаре, Пазарджишка община.  Основно образование е завършил в родното си село, а средното - в математическа гимназия "Константин Величков", гр.  Пазарджик. Периодът 1978 - 80 г. служи в БНА. От 1980 - 85 г. учи висше образование по специалността "Икономика и  организация на минната промишленост" в гр. Москва. Работи в системата Редки метали … През 1990 г. защитава дисертация  по проблемите на икономическата оценка на находищата. В момента е главен специалист в Бюрото по труда в гр. Пазарджик.  Семеен е. Има едно дете.

 

Видяхте го господина. Тук е написано що за качество човек е. Въпроси? Няма.

 


Учредителен протокол от с. Завой, Ямболско. Има ли някой от Ямбол? Някой да го представлява тук?

 

с. Писарово, Плевенско. Докторе, има ли човек?

 

Не, няма.

 


МИХАИЛ ШИШКОВ: Сега аз ще прочета данните ви. Нали си упълномощен да го представляваш клуба? … Протокол: "Днес,  28 юли 1994 г., на територията на с. Писарово, окр. Плевенски група съмишленици се събра с цел учредяване на клуб  Либерали към БПЛ. Събранието взе следните решения:

 

-  Учредява клуб на партията и избира за п-л на клуба д-р Валя Велчева Базухева. Клубът има 5 члена."

 

Автобиография на Валя Велчева Базухева: Родена на 10 март 1959 г. в гр. Плевен. Жител е на гр. Плевен ..… Завършва основно  и средно образование в гр. Плевен. Висше образование в гр. Стара Загора - Висш институт … По професия ветеринарен  лекар. Омъжена с две деца. Работи в Писарово. Не е членувала в партия.

 

Въпроси към д-р Велев има ли? Няма. От Ямбол дойдоха ли хората? Следващия път. Сега ще прочета данните за клуба във  Враца. Вие видяхте, беше тука представителката и г-н Симеонов я видя. Той лично я освободи, тъй като бързаше. Имаше  ангажимент.

 

Протокол: "22 август 1994 г., на територията на гр. Враца се събра група съмишленици и проведе събрание с цел създаване  на клуб Либерали към БПЛ. /така са го кръстили/ Събранието реши:

 

- Учредява клуб Либерали към БПЛ на територията на гр. Враца. Избира за п-л на клуба Диана Генова Веризова и  учредителите."

 

Автобиография на Диана Генова Веризова: Родена на 18 август 1973 г. /тя е младо момиче/ в гр. Враца. Семейството се  състои от майка, баща и брат. Неомъжена. Завършила е средно техническо образование в Механоелектротехникум в гр.  Враца. В момента учи задочно III курс в Институт по машиностроене и електротехника в гр. Пловдив.

 

Това са група от млади хора. Повече информация може да даде д-р Велев, ако имате въпроси.

 


МИХАИЛ ШИШКОВ: ..… Тя беше тука - Боряна и за нея могат да дадат информация и Анелия, и Николай Папазов. Аз  присъствувах на учредяването на клуба.

 

Учредителен протокол:

 

"Днес 20.08.1994 г. съмишленици се събраха и след запознаването с материалите решиха(Аз искам да го съкратя, да не ви го  чета дословно.):

 

1. Учредява клуб на Българска партия Либерали в град Димитровград

 

2. Избира се председател на клуба на БПЛ …. Карталова и за заместник-председател …. членовете на ИБ на БПЛ Михаил  Шишков и Анелия Кирова."

 

Автобиография на Боряна Карталова:

 

Родена е на 18.02.1966 г. в гр. Димитровград. Произхожда от работническо семейство. Основно образование завършено в  основно училище "Алеко Константинов", а средно в ПГ "Иван  Вазов" Димитровград. Завършва задочно образование –  специалност "Начална училищна педагогика" в СУ "Климент Охридски". Работила е 7 години като начален учител в  Димитровград. В момента се занимава с частната си фирма с основен предмет на дейност – производство на облекло.  Омъжена е и има син на 11 години. Фирмата й се казва "Трус 13". Някакви въпроси? Няма.

 

Долни Луковит - … Протокол: "Днес 28.09.1994 г. група единомишленици се събраха на територията на с. Долни Луковит,  Плевенски окръг. Същите взеха решение:

 

1. Учредяват клуб Либерали към БПЛ на територията на Долни Луковит и избират за председател на клуба Здравка Борисова  Горанова. Избират за секретар Веселин Петров Велчев. Четирима членове — учредители се записват поименно. На заседанието  присъствуваха регионалния координатор д-р Габриел Велев. След учредяване на клуба заседанието беше закрито.

 

Автобиография на Здравка Борисова Горанова: Родена е на 07.12.1949 г. в с. Долни Луковит, окръг Плевенски. Основното и средното си образование завършва в родното си  село. След което завършва Институт за детски учителки - гр. Враца. Омъжена е и има две деца. Синът е студент в Медицинска  академия - гр. София. Дъщеря й е учителка в гр. Плевен. В момента тя е безработна и живее в родното си село.    ,

 

Въпроси към Правда Генова и д-р ….  ако има. Тя е Долни Луковит.

 


Поморие

 

Учредителен протокол: "Днес 11.08.1994 г. в град Поморие съмишленици, споделящи либералната идея, се събраха за  учредяване на клуб на БПЛ. След запознаване с идейната платформа и устава на БПЛ учредителите решиха:

 

1. Учредяват клуб на БПЛ в град Поморие. Избират за председател на клуба на БПЛ г-н Иван Миков Янев. На събранието  присъстваха Михаил Шишков – национален координатор на БПЛ. Учредители: пет учредители са. Автобиография на Иван  Михнев Янев. Иван Михнев Янев - роден е в село Бата, област Бургаска, на 2 декември 1955 година. Родителите му са  селскостопански работници. Баща му е починал. Майка му е пенсионерка. Има сестра. Женен е с едно дете. Завършил СПТУ  по машиностроене град Бургас. Работил е в машиностроителен завод "Емил Лъсков", град Поморие и като автобусен  шофьор в градския транспорт град Поморие. Не е членувал в никакви политически партии. Това е един така приятен човек и  авторитет в град Поморие. Град Поморие има представител в залата … Тука е … Ами извикайте го. Ако имате въпрос, ще ви  бъде показан . . . Докато го издирват, да прочета документи на град Кнежа. Днес на 1 август 1994 година в град Кнежа група съмишленици се събра с цел учредяване на клуб на БПЛ. Учредява клуба на БПЛ със седалище  град Кнежа. Избира за председател д-р Петрана Цветкова Шиндарска и за членове се подписват още четири човека.  Автобиография на Цветана Шиндарска: Родена е на 21 юли 1957 година в град Кнежа. Завършила е основното си и средно  образование в град Кнежа в ССПМ "Боев". След което постъпва в Икономическия техникум град Червен бряг през 1986  година. След което работи като счетоводител 17 години в НП - град Кнежа. "Омъжена съм от 1987 година. Имам две деца от  брака си". Г-н Велев, къде е това лице? ... си длъжен ... Сега имате ли въпроси и възражения? ... Ами ... Имахме подготвени на  още няколко клуба документите, но не се явиха хората, които ги представляваха. Това са Търново  - един, два, три, четири, пет,  шест, седем, осем, девет, десет, единадесет клуба.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Единадесет клуба приехме, по една съкратена процедура. Това не го правим друг път ... Моля ... А,  ан  блок .....

МИХАИЛ ШИШКОВ: А някои възрази ли да го махнем? Добре, приемам критиката. Представяме го наново, ако искате.

...: Да! Айде, представи го.

МИХАИЛ ШИШКОВ: Приемам вината. Не сме се разбрали. Село Завой, Ямболско. Прочитаме протокола: "Днес 14  септември, 1994 година в село Завой, община Тунджа, се проведе учредително събрание за учредяване на клуб Либерали.  Стоян Петров, член на НС на БПЛ, запозна присъствуващите с устава на БПЛ. На събранието присъствуваха осем души. За  председател на клуба единодушно бе избран Георги Белчев, роден на 29 декември 1956 година, висше образование. Не е  членувал в други партии. За членове на клуба се записаха /и има осем подписа с ЕГН-та/.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Така. Сега, които са съгласни ... я, за гласуване да влязат вътре ... Добре, моля ви сега тези, които са  съгласни, да приемем клубовете ан блок да гласуват с вдигане на ръка ... Свалете си ръцете. Против? — няма. Въздържали се?  — няма. Значи клубовете ги приемаме с едно решение два въпроса, предложени за гласуване едновременно. Честито на  новоприетите! И давам пояснения, че ИБ сметна за етично да приеме клубовете, след като станат тези разисквания по  същество, по политически въпроси, за да се ориентират тези хора или хората, които ги представляват да са наясно какви  проблеми стоят пред партията. И ако нещо имат някакви възражения срещу нещата, не да казват: "Вижте сега, ама ние с това  не сме съгласни". Просто още навреме да стане. Третият въпрос е обсъждане и приемане на предизборната ни програма.  Ние сме, един път сме я обсъждали на предишния НС. Има ли някой, който да смята, че трябва да разискваме някакъв въпрос  ... по нея сега в момента. Първо да разискваме в момента. Тя беше три месеца, предоставена на хората. Три месеца се  работи по бележки, представени от клубовете. И комисия от НС е работила по нея, съгласно дадените препоръки. Тази  платформа — ние с нея няма самостоятелно да излизаме, а ще излезем с нея в ..., ще влезем с нея в коалицията, която ще  правим. Като на нейна база водим преговори за предизборната платформа на коалицията, в която влизаме. Това е базата на  нашите експерти, на нашите представители, база за разискване. Сега, съгласни ли сте ... значи, въпросите са два. Има ли  някой, който да е против да приемем програмата преди ЦИК. Да я приемем по принцип, тъй като три месеца вече са минали  и има решение, решението беше такова — който има бележка, да я изпраща. Има ли? Редакционно ще бъде прецизирана  допълнително. Има ли някой, който да иска нещо да каже, сега тук във връзка с нея — платформата? ... Няма. Добре.  Съгласни ли сте да я приемем по принцип? Да я приемем, като тя е база за разговори в коалицията, на нашите представители.  Това не е платформата, с която ще се явим на избори. Там ще трябва да направим ние някакви поправки. Нали, общи, за да  бъде обща предизборната платформа. Добре. Който е съгласен да приемем предизборната платформа като база за дискусии,  като база за договаряне, в коалицията в която ще влезем, моля, да гласува с вдигане на ръка. ... Свалете си ръцете. Против?  Въздържали се? — не виждам. Така. Сега предлагам точка четвърта: инструктаж на клубовете във връзка с предстоящата  предизборна ситуация да стане по региони. Това тук не бива сега в този момент да се прави. Физически не е възможно да  бъде изпълнена тази точка от дневния ред. Ако конференцията ни беше двудневна, заседанието беше двудневно, можеше. Но  сега физически не е възможно да го направим. Ще го правим по региони, където се събират представителите на клубовете и  на основата на вече коалиционното споразумение, което имаме с други коалиционни партньори, ще се дискутира каква  структура ще се изгражда. Има ли някой, който възразява тази точка да отпадне? Не виждам. Организационни въпроси. Кои  са организационните въпроси? ... Г-н Божков, кои са организационните въпроси? ... Значи, има ли предложение за комисиите  и за щаба? Сега два организационни въпроса стоят: единият е свързан с изграждането на предизборния щаб, другият е  свързан с комисия по листите. Комисия... участие в комисия по листите. Съгласен ли е НС Изпълнителното бюро, става дума  за предизборния щаб тук в София. ИБ да реши този въпрос с определяне на хората, свързани с работата на предизборния  щаб в София. Става дума за централния изворен щаб. Това така или иначе ще бъдат хора, които живеят в София... За ...  регионите си избират клубовете, нали! ... Моля,... не за централния изборен щаб. Той се избира. Той не е Софийски.  Софийският е отделно. Това е централен изворен щаб. Съгласни ли сте ИБ да уточни представителите на партията в ..., все  едно, ние нямаме и готовност сега да разискваме кои да влезат в този изборен щаб и кои да не влезат. Нищо не можем да  решим, ИБ поема ..., нали,  възлага на ИБ да формира, да участва във формирането на Централния изборен щаб на  коалицията. Които са съгласни, да гласуват. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Вторият въпрос е за листите.  Предложението ми е заедно с инструктажа, който ще се въвежда по региони, за изграждане на изборните щабове да се  формират ... -  дали да се формира листата направо, или да се формира предложението на партията за листа от този регион,  или да се формира комисия оттам, от тамошните хора, които да предложат такава листа на партията, с която тя ще дискутира  в коалиционната комисия? По двата начина да процедираме. Представителите да бъдат определени от ИБ. Вече ИБ ще види  кои са свободни да отидат и да дискутират там и да защитават партийната листа, партийното предложение. Съгласни ли сте с  такава процедура? Значи, когато се съберат на инструктаж от региона клубовете, за изграждане на предизборната структура,  тогава се приема точка, листата или хората от региона си изграждат комисия, която в течение на няколко дни предлага  партийната листа - в ръководството на партията. С тази листа избрани от ИБ хора преговарят с коалиционните партньори, кои  и как да влязат от листата от партията. Съгласни ли сте с такава процедура? Имате ли някакво допълнение към нея?  Изменение? Който е съгласен с такава процедура, моля, да гласува с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Въздържали се?  Един. Против? Така. Има ли някой, който да желае да каже нещо на останалите,  да има непреодолимото желание да сподели  нещо с останалите? Не виждам вдигната ръка. С това нашият дневен ред е изчерпан. Ние проведохме много важно заседание.  Това важно заседание е свързано с ... -  не с вземането на политически решения. Това важно заседание е свързано с  продължаване на изграждането на политическия стил на работа на НС и изобщо на партията. Въпросът беше — да поставим  на преден план прагматизма при отстояване на своите възгледи. НС в общи линии споделя това, че трябва прагматизмът да  надделява в работата на партията. Изказаните тук резерви са свързани с това, че ние трябва да отстояваме прагматично  просто физиономията си на либерална партия. Не просто да бъдем прагматици, сами за себе си, устремени към властта, а  просто прагматично да отстояваме либералната идея. Смисълът за мен от този НС е този. Толкоз. Междувременно дойде  информация, че в "Нов извор" са взели решение да предложат в понеделник или вторник като кандидат за мин. — председател  Дияна Дамянова, а не Димитър Луджев. При това положение са започнали много усърдни дискусии на "Позитано"20,  откъдето зависи всъщност дали да бъде избран новият мин. — председател, или не. Информацията с която разполагаме, е, че  няма единодушно становище. Така, както беше преди това при кандидатурата на Луджев и изобщо при въпроса за изборите.  Заедно с това БСП свиква, доколкото разбрах, утре Пленум. Утре, утре свикват пленум, на който ще решават дали да  подкрепят правителството на Дияна Дамянова, или да не го подкрепят. Сега това има непосредствено отношение към онова,  което казах и към нашата дискусия през цялото време.
"Нов избор" е в течение, на една седмица пет пъти да смени ... да каже - да, предлагаме Луджев; не, не предлагаме Луджев;  да, предлагаме Луджев. А сега Дияна Дамянова. Няма да търсим тия. Ще търсим това. Ще искаме тайно гласуване. Няма да  искаме тайно гласуване. Ще искаме явно гласуване. И това е част от една политическа игра, в която ... Политическа игра като  казвам, не влагам негативен смисъл в това нещо, защото, ако "Нов избор" състави правителство и управлява страната до  редовните избори, значи са имали успешна, успешно са провели своята предизборна игра. А те не биха могли без определен  брой гласове да има министър-председател от тясна страна и да управляват страната, и да реализират своята програма, да  отстояват своите позиции. Благодаря, ви на всички! Едно предложение ще направи Еленко Божков по онзи микрофон,  защото стълбите са му тесни.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Всички, които остават на хотел тази вечер в София, ги моля, утре с фактурите в партията да дойдат. В  случай, че няма човек, фактурите, на гърба се написва адреса. В понеделник ще получат парите си за нощувки.