12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Национален съвет на БПЛ - 15.05.1993 г.

СТЕНОГРАМА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

15.05.1993

   
 ПЕТКО СИМЕОНОВ: Пред вас са материалите. Предполагам, че всеки ги е получил. Заедно с това са изпратени писмените материали по основните точки от дневния ред, които ще бъдат обсъждани днес. И за да вървим делови, тъй като ни чака голяма по обем работа, предлагам да преминем към дневния ред. Имате пред себе си направеното предложение от ИБ.
1. Проверка на изпълнението на решенията, взети на 20.02.
2. Утвърждаване на новоучредени клубове.
3. Анализ - експозе по политическата ситуация.
4. Дискусия по експозето, включва и разисквания по въпросите за политическото партниране на партията с други партии и организации.
5. Обсъждане на документите на БПЛ по 100-те дни на Правителството и бюджета му. Това трябва да сте го получили.
6. Обсъждане на принципна рамка за вариант на приватизация чрез поименни приватизационни полици с отложено плащане, предложен от проф. П. Беров.
7. Обсъждане и приемане на становище по обръщението на Новия съюз за демокрация, а това обръщение беше излъчено по БТ, но никъде другаде не беше публикувано. Така че за широката общественост остана фактически непознато.
8. Приемане на административната структура на БПЛ, експериментирана и одобрена от ИБ на партията. Докладва Еленко Божков.
Ако си спомняте, на последния НС се споразумяхме структурата да бъде приета от ИБ, да бъде внедрена и по този начин експериментирана и от тук вече да докладваме така, както тя изглежда.
9. Утвърждаване на ръководители на отдели на БПЛ.
Това е процедура, включена в Устава.
10. Разни.
Предложения за промени в дневния ред или за нови точки. Имате думата. Има ли някакви нови предложения за промени в дневния ред? Не виждам никой да вдига ръка… Сега вече трябва да вдигнете ръка.
    Които са съгласни с това да приемем този дневен ред и да вървим по него, моля членовете на НС с вдигане на ръка да го одобрим.
    Има пи против? Въздържали се? Няма.
    Дневният ред е приет единодушно.
    Точка 1 - Проверка на изпълнение на решенията, взети на НС на 20.02.93 г.
    Има думата г-н Е. Божков да направи преглед на взетите решения и как сме ги изпълнили. Заповядайте, г-н Божков!
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Благодаря! По дневния ред от миналото заседание. Първата точка, която беше гласувана, беше подаването на документи за членство в ЛИ. До този момент в началото на м. март документите ни бяха изпратени в ЛИ. Освен това се проведе среща между ръководството на ЛИ и ръководството на БПЛ. В срещата участваха г-н Юлиус Маатен - ген. секретар на ЛИ, но затова по-подробно ще чуете в доклада на г-н Петко Симеонов. Така че това решение за подаване на документите за членство в ЛИ е изпълнено. Втората точка от тогавашния дневен ред, по която се взе решение, беше - Политическата ситуация в страната и обсъждането на тази политическа ситуация и въпросът за членството на БПЛ в БДЦ. Както знаете, нашият НС реши партията да напусне БДЦ. Във връзка с това ИБ изпрати писмено съобщение до партиите - членки на БДЦ, в което аргументира решението на НС за излизане от БДЦ. Състояха се срещи на председателя и зам.-председателя на партията, на г-н Стелиян Стойчев с ръководството на БДЦ, на които беше обяснена нашата позиция. Следващата точка, по която ние трябваше да изпълняваме решение, това беше точката за Патроните на партията. В това отношение поради динамиката на ситуацията, това решение все още не е изпълнено. Продължава да се работи по него. Административната структура на БПЛ и нейното приемане беше 5-тата точка от дневния ред на заседанието. Както си спомняте, тогава се реши административната структура да се утвърди от ИБ, да се експериментира и да се докладва на този НС. В дневния ред на нашия днешен НС такава точка е залегнала. Бюджетът на БПЛ тогава не беше приет и неговото приемане беше отложено за днешното заседание. На днешното заседание ние не сме готови да докладваме проекта за бюджет на БПЛ поради това, че се налага създаването на един вътрешен финансов правилник, по който да функционира партията. След създаването и приемането на този правилник, за който ще бъдем готови на следващия НС, ще можем да приемем и бюджета. Сега работим по едни временни схеми, които са наистина временни и бика могли да бъдат коригирани след приемането на бюджета. Следващата точка от миналото заседание на НС, по която трябва да докладваме за изпълнението на решенията, е - възможността за участие и участието в създаване на Консултативен съвет. Вие сте запознати от СМИ за това, че ние участвахме активно в преговорите по създаване на Съвета, който получи популярност като Съвет на 12-те или Съвета за сътрудничество. Това, което не позволи присъединяването ни към този Съвет, е нежеланието на ДПС да огласи своя декларация, в която осъжда турцизирането на българомохамеданите в Източните Родопи. И първото решение на НС от 20.12. 92 г. след Обединителния конгрес - да не започваме подписване на документи с БСП и ДПС, тъй като имахме известни опасения, това е също една от причините. Освен това бяха приети становищата по програмата на Правителството, които в изпълнение на решенията на НС от Кърджали, бяха разпратени до всички ведомства, състояха и срещи с някои от министрите. В резултат на това ние, както и за становището на БПЛ по 100-те дни на бюджета на Правителството, ние получихме писма - отговори от министъра на околната среда В. Босевски и от финансовия министър, с което те приемат нашите бележки и препоръки по бюджета и по работата на техните ведомства. Това по изпълненията на решенията от НС на 20.02.1993 г. в гр. Кърджали.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Има ли въпроси по отношение изпълнение на решенията от заседанието на НС в Кърджали? Има ли някакви мнения по изпълнението на тези решения, някой нещо да иска да каже, някой да си припомня нещо, което сме пропуснали, което сме обсъждали там, а пък сега не го отчитаме?… Няма. Не сме предвидили да гласуваме по тази точка. Тя има информативен характер. Приключваме с т.1 от Дневния ред.
    Точка 2 от дневния ред - Утвърждаване на новоучредени клубове на партията.
    Смисълът на това да бъде напред изместен е да даде възможност на представителите на новоучредените клубове да бъдат пълноправни участници в дискусията ни по останалите въпроси. Започваме така, както са ми подадени, без да ги подреждам по дати на учредяването. Впрочем, най-добре е да започнем по дати. Така.
    1. Учредителният протокол на партията в гр. Бяла, Русенско. Учредители са 6-ма души, което отговаря на уставната норма. Присъствали са Александър Йосифов Маринов, Иван Цветанов Николов, Емануил Христов Христов, Георги Иванов Денев, Данчо Кръстев Копчев, Георги Петков Коцев. Обсъждани са въпроси - запознаване с устройствения правилник на БПЛ, нейната платформа и политическата ситуация в страната. 2-ра точка - разисквания по основните позиции на клуба на БПЛ в Бяла относно бъдещата му дейност от общински и регионален мащаб. 3-та точка - избор на ръководство на клуба. На събранието са взети решения, които са свързани с това, че клубът желае да стане член на БПЛ. За председател е избран Ал. Й. Маринов. Избрана е и проверителна комисия. Председателят на клуба, тъй като не ми е предложена биографична справка… Вие ли сте председателят?… Г-н Маринов, кажете няколко думи за себе си, тъй като тук нямам биографичната Ви справка. И за клуба.
    
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ:…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Няколко думи за клуба, каква е членската маса?
    
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ:…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Имате ли въпроси към г-н Маринов? Някой от Националния съвет или от нашите експерти има ли въпроси към господин Маринов? Не виждам. Да има желаещи за въпроси? Които от членовете на Националния Съвет са съгласни… Да, заповядайте, г-н Марко Тодоров.
    
МАРКО ТОДОРОВ: Ние много сме имали контакти с нашите колеги от Бяла. Заедно провеждахме изборите по-миналата година. Те бяха едни от хората, които най-активно съдействаха в избирателната кампания. Така че имаме впечатления от тяхната работа. Специално г-н Маринов е един човек с амбиция и намерения да направи много неща. Трябва да кажа, че с клуб ЛИБЕРАЛИ в гр. Бяла поддържаме едни много добри отношения. Имахме намерение да направим една среща между двата клуба… Аз поддържам приемането на този клуб в БПЛ. Приканвам и останалите да гласуват за приемането на новоучредения клуб в БПЛ.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Благодаря? Има ли други?… Няма. Моля тези от членовете на НС, които са съгласни да приемем клуба в гр. Бяла за клуб на БПЛ, да гласуват с вдигане на ръка.
    Свалете ръцете си? Против? Въздържали се? Няма.
    Клубът в гр. Бяла е приет единодушно в БПЛ.
    Г-н Маринов, честито на Вас и на всички останали.
    /ръкопляскания/
    2. с. Веселиново, Ямболско. На 11.02.1993 г. Тук ли е момчето от Веселиново? Да. Учредители на клуба са 8 човека - Росен Илиев Райнов, Димитър Илиев Райнов, Петранка Илиева, Чонгарова, Иван Стоянов Димитров, Васил Иванов Василев, Тодорка Димитрова Русева, Радко Йорданов Стайков и Илия Райнов Русев. За председател на клуба бе избран росен Илиев Райнов. За секретар на клуба е избрана Петранка Чонгарова. Росене, няма и за теб биографична справка. Няколко думи за теб и за клуба.
    
РОСЕН ИЛИЕВ: Роден съм на 11 октомври 1972 г. Със средно образование съм…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Има ли въпроси към Росен?… Въпроси… Някакви изказвания по повод на техния клуб… Не виждам. Аз мога да изразя своето задоволство от това, че един млад човек като Росен поема на политическата кариера от Веселиново и си спомням за един друг, който е поел пътя си от едно друго Веселиново. Само че Шуменско. Така че, Росене, пред теб са отворени всички пътища в демократична България. Които членове на НС са съгласни да приемем клубът в с. Веселиново, Ямболско за член на БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка… Свалете си ръцете! Против?… Въздържали се? Няма.
    Клубът във Веселиново се приема единодушно.
    Росене, да си жив и здрав, честито.
    От с. Инзово, Ямболско, дошли ли са?… Няма го председателя.
    3. Новоучреден клуб в гр. Сливен. Навремето имахме клуб, но сега вече имаме клуб на БПЛ. Събранието се е състояло при дневен ред - избор на водещ, запознаване с Устава на БПЛ, приемане на Устава от присъстващите, гласуване избор на ръководство на клуба. На събранието като учредители са присъствали точно уставната бройка - 5-ма: Димитър Господинов Вълканов, Димитър Кръстев Цачев, Желка Желязкова Вълканова, Иван Добрев Иванов, Борис Николов Петров. За председател на клуба е избран инж. Борис Николов Петров. За секретар - Желка Желязкова Вълканова. За председател на Контролния съвет е бил избран Иван Добрев Иванов. Г-н Петров е тук. Заповядайте, г-н Петров, за да кажете няколко думи за себе си и за клуба.
    
БОРИС ПЕТРОВ: Колеги, трудно е с няколко думи да се разкаже за нещо, което е започнало от 1932 г. Роден съм в заможно селско семейство. Висшето си образование завърших в София. В момента работя като експерт… в Сливен. Два пъти съм изтърпял лишаване от свобода… Основното е, че никога не съм приемал философията на болшевизма…След 10 ноември се включих активно в СДС. Бях член на временната управа, зам. п-л на Сливенската община и там, както на много места в страната се… Наложи се преждевременно да напусна общината… Те не направиха абсолютно нищо, поне да се извинят… Не мога да уволнявам комунисти, само защото те са червени… Дълго време мислих, като бях решил да се включа отново в политическия живот… Реших да учредя структура на БПЛ… В състава на клуба са хора с дълъг трудов стаж…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Имате ли въпроси към г-н Петров?… Няма въпроси. Искам да изразя задоволството си от това, че в гр. Сливен, който е център на многомандатен избирателен район по сегашния избирателен закон, вече имаме структура и ние от ръководството на партията сме изпълнени с надежди, че там ще се върши една сериозна, силна работа за утвърждаването на идеите на либерализма. Тези от членовете на НС, които са съгласни за приемането на клуба в гр. Сливен за клуб на БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете ръцете. Против? Въздържали се? Няма.
    Клубът в гр. Сливен е приет единодушно.
    4. С. Мерданя - на 5 май при дневен ред изграждане на клуб и избор на ръководство на клуба, избран е за председател на клуба инж. Минчо Николов Парнецов, за секретар Марин Ганев и за касиер Йордан Симеонов Илиев. Вие сте г-н Парнецов? Да, заповядайте, кажете няколко думи за Вас и за клуба.
    
МИНЧО ПАРНЕЦОВ: Роден съм в с. Мерданя. Завършил съм инженерство в бившия СССР…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Въпроси към г-н Парнецов?… Забравих вече кой от старите либерали като ходил по селата и го питали какво значи либерал, той казвал: „Дето либи ралото“. Значи в Мерданя вие сте тези, които либералничат. Има ли въпроси? Няма. Които от членовете на НС са съгласни за приемането на клуба в с. Мерданя, моля да гласуват с вдигане на ръка… Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма.
    Клубът в с. Мерданя се приема единодушно.
    5. Град Павликени. Има ли представител от Павликени? Добре, има от Павликени. Учредяването е станало на 7 май. Учредителният протокол този път е придружен с биографична справка. За председател на клуба е избран д-р Радослав Атанасов Паскалев. За секретар - касиер - г-жа Сийка Тодорова Стефанова. Двамата са тук сега. Д-р Паскалев е роден на 23.01.1956 г. в Павликени. Живее в Павликени. Завършил е медицина 1981 г., специалност „вътрешни болести“. Работи вече 12 години като специалист вътрешни болести в Районната болница на гр. Павликени. Женен е, с две деца. Досега не е членувал в никаква политическа партия. Д-р Паскалев се ползва с голям авторитет и популярност не само сред жителите на гр. Павликени, но и в околните села. Има изявени творчески постижения в изобразителното изкуство. Справката е изготвена от регионалния ни координатор г-н Иван Кожухаров. Някакви въпроси към д-р Паскалев има ли? Д-р Паскалев, имате думата да кажете няколко думи.
    
РАДОСЛАВ ПАСКАЛЕВ: Ами Вие добре ме представихте. Аз действително не съм членувал никъде, защото бях малко краен спрямо комунистите и смятам, че ако в началото започна да се занимавам с политическа дейност и ням да си навлека едва ли не тяхната омраза в началото. Доста се лутах и накрая решим да членувам в БПЛ поради ред причини. Харесаха ми идеите на партията, тъй като се явявам защитник на интелектуалците, защото смятам, че и в предишното, и в сегашното правителство, ние сме най-потиснати и най-унижавани от всички в обществото. Ниско платени, вечно потискани, без самочувствие и т.н. Другото, което ми допада в партията е идеята. Аз съм човек, който обича свободата, свободните възгледи, свободната изява и винаги съм бил затова. Заради това прием да членувам и с удоволствие бих разпространявал идеята на партията. Винаги съм бил много активен и в професията си, и в учението, завършил съм тук в София. В същото време тогава комунистическите деца влизаха с три, от тогава това започна да ме дразни, от тогава знам много неща. И всичко това е изострило отношението ми към предишната власт. Не съм го изявявал открито поради известни вам причини. Сега пък отношението ми към някои групировки в СДС и въобще към това, което се прави, също е негативно, защото някои хора, част от СДС, аз знам и по райони и иначе, които си бяха чисти комунисти и много бързо и лесно се нагодиха, за да бъдат пак добре и пак да се облагодетелстват. Това лично мен много ме дразни, защото смятам, че човек трябва да бъде чист, да бъде това, което е, да изповядва свободно своите възгледи и да бъде творец за своята професионална област. И пак ви казвам - ще работя много усилено за издигане на интелектуалния труд, на интелектуалците, най-сетне и те да се чувстват в България мора, а не да търсят начини да излизат извън страната, защото, уверявам, там нашите кадри са много ценени. Имам пред вид и в нашата област, които са професори и др., които в Щатите са чели лекции, те са винаги добре посрещнати. Тук сме безкрайно потиснати. Имам чувството, че предишното и сегашното правителство не ни обича нас, висшистите. Дано направим нещо, за да ни обичат, да ни чуят и да ни разберат, че ние сме сила, която може да направи нещо значимо за тази наша малка изстрадала държава, която заслужава много повече.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Д-р Паскалев, в последните си изречения две важни думи - „да ни обичат и да бъдем сила“. Обич без сила няма що се касае за политическа партия. Някакви въпроси към д-р Паскалев?… Няма въпроси. Аз му благодаря за изказването, с което много точно обрисува редица проблеми. Които от членовете на НС са съгласни за приемането на клуба в гр. Павликени в БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете ръцете. Против? Въздържали се? Няма.
    Клубът в Павликени се приема единодушно. /ръкопляскания/
    6. Клуб в с. Козаревец. Има ли от Козаревец? Да. Учредяването се е извършило на 10 май. За п-л на клуба е избран г-н Павел Калчев Павлов. За секретар - касиер - Пеньо Янков Пенев. Това е с. Козаревец, общ., Лясковец. Г-н Павлов, който е п-л на клуба, е роден на 02.08.1945 г. в с. Козаревец. Има завършено средно образование. Женен е, с две деца. Дълги години работи като стоковед и магазинер в местната потребителска кооперация. В същата работи понастоящем… Досега не е членувал в нито една политическа партия… Г-н Павлов, Вие да кажете нещо?
    
ПАВЕЛ ПАВЛОВ:…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Някакви въпроси към г-н Павлов?
    Няма. Членовете на НС, които са съгласни за приемането на клуба в Козаревец в БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете ръцете. Въздържали се? Против? Няма. Клубът се приема единодушно. /ръкопляскания/
    7. Новоучреден софийски клуб в общ. Витоша. На събранието като учредители присъстват: инж. Георги Николов Петков, Ирена Петрова Богословова, Владимир Георгиев Владимиров, Вероника Александрова Илкова, Владимир Кръстев Йончев, д-р Маруся Николова Петкова, Георги Петров Чендов. Приети са документите на клуба. За п-л е избран инж. Георги Петков и за секретар д-р Маруся Николова Петкова. Г-н Петков, заповядайте.
    
ГЕОРГИ ПЕТКОВ: Роден съм през 1946 г. в София. Живея в този квартал и повечето от хората в този квартал са ми познати… След това завърших висше образование, след това бях служител и така се развиха нещата, че трябваше да постъпя или в БКП, или да ме уволнят…, но 1989 г. напуснах БКП… защото това е общината с най-голяма територия в столицата и ние мислим да разширим нашия клуб… и с каквото можем да подпомогнем идеята… ще се стараем да обхванем всички възрастови групи в нашата община.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Благодаря Ви. Има ли въпроси към г-н Петков?… Няма. Които от членовете на НС са съгласни да приемем този нов клуб в общ. Витоша в БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка… Свалете ръцете. Против? Въздържали се? Няма.
    Клубът от общ. Витоша е приет единодушно.
    Това са клубовете, на които са подготвени документите. Имаме други клубове, на които документите не са готови, все още не са пристигнали и не са придвижени по-нататък. Преминаваме към т.З…
   
НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ: Имам едно питане, едно възражение. Питането ми е - колко на брой клуба приехме днес и колко стават общо?
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Аз не ги броих. Ще ги броим на есен.
    
НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ: Възражението ми е, че ако продължаваме с тези темпове на следващия НС трябва да търсим Зала No2 на НДК.
   
 ГЕОРГИ ХРИСТОВ: Все още не е обявено колко човека присъстват. Вече взехме няколко решения. Ако може да се направи справка.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: За стенограмата нека всеки да се представя, когато взема думата. За кворума - преди да започнем още заседанието, аз запитах дали имаме кворум, но пропускът е мой, че не съм го обявил. Кворумът е 40 човека - членове на НС, а присъстват 45. За останалите знаем къде са. Така че имаме кворум и всичките ни решение са законни съгласно Устава. Трябваше още в самото начало да обявихме кворума. Грешката е моя, моля за извинение, преминаваме към т.3-та от дневния ред. Това е едно експозе, което ще направи моя милост. Експозето не е претенциозно, то само трябва да нахвърли основни проблеми, по които заслужава да проведем политическата дискусия.
    Точка 3 от дневния ред - Анализ на политическата ситуация.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: При сегашната свобода на словото и печата сред обществеността се създава впечатлението за добра информираност за политическия живот. Едно впечатление, което е доста лъжовно.
    Информацията, която прониква в медиите, по нищо не се различава от олиото, което се продава по магазините. Тя е стока, която носи печалби. Всяка емисия на радиото или телевизията, всеки вестник е сергия, на която се продава онази стока, от която търговецът печели. По този начин зад всяка информация може да стои и истина, но задължително има интерес, свързан с икономическа или политическа изгода. Вие няма да прочетете във вестника Хикс онова, което не е изгодно за политическата сила, която стои зад него, или за икономическата групировка, която дава пари той да излиза и която печели или не печели от неговата продажба. В същото положение са и водещите или техните началници на предавания в националните медии.
    Интересът не само клати феса, той клати и съвременната българска журналистика. Разбира се, всяко абсолютизиране на този факт би било грешка, както е грешка всяка категоричност, не допускаща изключения. Има и журналисти, и издания, и предавания, в които съвестни хора се стремят, оцелявайки на пазара, да информират, колкото се може по-обективно и точно, публиката. Но за съжаление това не е правило.
    Свободата на словото и печата, както на дело можем да се убедим, си има този нелечим недостатък. Единственото, което остава, е надеждата, че множествеността на антагонистични интереси довежда до многообразие в информацията, която взаимно се допълва, опровергава и по този начин се дава възможност на отделния човек да преценява кое е вярното и кое невярното.
    Казвам всичко това, защото ние - либералите, не стоим зад нито едно издание или предаване, зад нас няма икономическа групировка. Това е и добро, и лошо. Добро е, защото не сме манипулирани и не манипулираме. Можем да говорим за общонационалните проблеми, без да се съобразяваме с групови интереси. Лошо е, защото по обективните закони на пазара на информацията ние сме вън от комуникационното пространство. Прегледът, който направихме на изявените от нас позиции, показва, че обикновено сме били точни, но това си го знаем ние. То остава неизвестно за широката публика. За значителни части от народа ние просто не съществуваме или там имаше някакви, които ги няма. Лошо, е, че не сме свързани с икономически групировки и защото, от една страна, винаги сме материално затруднени във функционирането на партията, от друга, не можем да защитаваме икономически интереси на нашите членове. А каква партия ще бъдем, ако не можем да застанем зад гърба на членовете си в тези трудим за всеки човек времена?
    Като правя тази констатация, далеч съм от мисълта да смятам, че сме безсилни, силни в смисъл да налагаме становищата си в системата на властта. Фактът, че бяхме в редицата, която теглеше да извади ряпата Филип Димитров от Министерския съвет, е достатъчен. Ряпата беше извадена. Кой където иска нека ни поставя в тази редица - на мястото на дядото или на мястото на мишлето, все тая. Там бяхме и съдействахме да се докаже, че която ряпа не е на мястото си, то няма начин да не бъде извадена. И че без наша помощ няма да стане. Мога да дам и други примери, включително и такива, които показват ефективността ни при решаване на лични проблеми на членове и симпатизанти на партията - за намиране на работа, за бизнес или от друг характер.
    Но съзнаваме, че това, което можем и реално вършим, вън от политическите декларации, не е достатъчно. Пред нас стои един проблем - по-ярко присъствие в обществения живот. За всички български граждани ще бъдем значима партия, ако сме сила. Повтарям СИЛА. За да бъдем сила, е необходимо повече хора да бъдат ангажирани с непосредствена политическа работа. Често пъти, да не кажа повечето пъти, тя е черна и неблагодарна, вън от светлината на прожекторите, но няма как да се попадне в тяхната светлина, ако не се свърши точно тази черна и неблагодарна работа. Проблемът за ангажиране на подходящи хора с работа е проблем на ръководството. Няколко са направленията, в които трябва да положим усилия, и аз ще ги повторя, макар и многократно да сме говорили по тях.
    ПЪРВО, това е изграждането на структури. Имаме над сто и двайсет клуба. Те се намират в различно състояние, но имат една удовлетворяваща ни на този етап характеристика: и най-пасивната ни структура може с минимални усилия да бъде активирана в предизборен период. Клубовете ни се скроят от качествени и силни хора, техните ръководства се представляват от авторитетни и уважавани личности.
    Тези 120 клуба не са достатъчни. Трябва да имаме клуб във всеки общински център и всяко населено място с пълноценна демографска структура - навсякъде, където се раждат деца, има младежи, хора в зрели години и възрастни. Докато не изградим такава разгърната национална структура, няма да бъдем сила. Ние сме се хванали на хорото. Хванали сме се, защото сме убедени либерали, защото мислим за България. Всеки от нас ще тежи повече на мястото си, когато такава структура съществува. Това е в личния интерес на всекиго от нас. Петима да са либералите, един да е той, ако кметът знае, че сме навсякъде, той няма да може да заобикаля нашите хора, па макар и те примерно да не участват в никакви органи на местната власт. Създаването на нови структури е задача на всеки клуб. Плъзването по околните селища означава увеличаването на собственото влияние на този клуб.
    Разгърната национална структура е необходима от политически прагматизъм. Гениални да бъдем и все гениални работи да разказваме, има едно нещо, което е смисълът на политическата дейност. Изборите. За да се участва пълноценно в тях - посочвам само един елемент, са необходими около 12 хиляди и петстотин членове на СИК, при положение, че не удовлетворяват през изборния ден никаква естествена потребност. И те трябва да бъдат убедени наши привърженици, а не просто хора, на които сме намерили работа за един ден. Честни избори в балканска България, а това е характерно не само за Балканите, докато всяка партия не гарантира със свои представители изборния процес, няма да има. Това го разбрахме добре на изборите на 13 октомври.
    Сами разбирате колко е сложна тази задача. Естествено, че инициативата трябва да бъде преди всичко в Национална координация към Изпълнителното бюро. Но колкото и хора да се ангажират в Национална координация, тяхната дейност ще си остане напразна, ако клубовете ни в цялата страна не се ангажират със задачата. Даже и на елементарно равнище - само, за да проучат и посочат подходящите хора, при които трябва да отидат от Национална координация в определено населено място.
    Ясно е, че в тези трудни за всеки обикновен човек времена, че при ръста на проблемите, свързани с насъщния хляб, че при растящата политическа апатия сред населението изграждането на нови структури е трудна работа. Но първо, очевидно е, че либералното политическо пространство зее незаето от нас, и второ, на нас ни трябват съмишленици, които точно сега ще дойдат при нас. Проблемите на всекидневния живот обаче не могат да бъдат заобиколени. Затова нашите клубове е добре да изведат на преден план в дейността си - взаимопомощта между членовете на клуба. Не става дума за парично подпомагане, без, разбира се, където то е възможно, да го изключваме, става дума за подпомагане в оправянето с личните проблеми, пред които е изправен всеки човек. Членът на клуба да знае, че не е сам, че с каквото може, клубът ще му помогне, ще му помогне в качеството си на политическа партия. Ако проблемът не се реши на местно равнище или е нерешим на местно равнище, да се търси съдействието на ръководството на партията. Ние трябва да се отнасяме с уважение и внимание един към друг и това трябва да бъде доминанта във вътрешнопартийните отношения. Следващият въпрос, който би било добре да ангажира вниманието на Клуба, е кадровата работа. Клубът е своего рода кадрова комисия, която подбира най-добрите, най-качествените хора за издигане в системата на социалното управление. Членове на секционни комисии, кандидати за съветници и кметове, кандидати за народни представители - всичко това ще бъде посочвано от местните клубове. Парашутисти няма да има - това е разработено като система. Имаме го.
    Новите структури се градят и старите се поддържат с ясно заявление какво мисли да прави нашата партия. Първо, имаме идейната платформа. Наред с нея и с непрекъснато обновяващата се разгърната предизборна програма разполагаме с конкретни намерения, които можем да предложим на хората:
    1. Административна реформа. Основната цел е отделянето на управлявалата партия или коалиция от държавата. Механизмът на изборите е единственият, чрез който политическо лице може да заеме държавна служба. Основните принципи, на които трябва да се подчинява Законът за държавния служител, са: конкурс за всяка длъжност, система за промоция, защитни механизми срещу уволнения по екстраслужебни причини, висока заплата.
    2. Съдебна реформа. Съгласно Конституцията.
3. Законодателна реформа в съответствие с Конституцията и международно приетите документи.
4. Поощрителни действия по създаване на класа на българските предприемачи.
5. Охранително законодателство за дребния и средния собственик. България да избегне масовото пролетаризиране в процеса на реформата.
6. Дългосрочен план за приватизация, който да бъде приет от Народното събрание.
7. Държавен орган (министерство) за управление на държавните имоти.
8. Орган за държавно планиране.
9. Реституция на труда.
10. Дългосрочна държавна политика по демографските проблеми.
11. Министерство за външните българи. Общоприета (от партиите) програма за Македония. Закон за бежанците - българи.
12. Запазване и възпроизводство на интелектуалния потенциал на нацията (научно-техническа и художественотворческа интелигенция).
13. Поощрение за кооператорите на село.
14. Реформа в социалната защита. Свобода в развитието и конкуренция при пенсионните и здравноосигурителните фондове. Задължителност за застраховане от фирмите при трудова инвалидизация.
15. Реформа в данъчното облагане. Освобождаване от данъци на жизненонеобходимата минимална частна собственост.
16. Държавно определяне на минималното почасово възнаграждение.
17. Спиране на държавните дотации за производствените предприятия.
Клубовете трябва да разглеждат либералните идеи и намеренията на партията като стока. Това е продукт, който подлежи на продажба. С неговата продажба, в кавички, този продукт расте по количество и цена. Колкото повече хора сме привлекли на наша страна, толкова по-ценен става всеки либерал, където и да живее. Ние забогатяване с възможностите за обществено влияние.
    Разгърнатата национална структура ще увеличава възможностите на партията за коалиционни комбинации. Колкото е по-сериозна тя, толкова по-желани партньори ще бъдем ние.
    ВТОРОТО направление, в което ще са необходими значителни усилия, е разгръщане на експертните групи. Имаме икономисти, политолози, юристи, специалисти по външна политика, експерти по сигурността, енергетиката. Ако в близко време не развием тези групи и не обхванем всички сектори на държавния живот, ще бъдем силно затруднени в работата на партията.
    ТРЕТИЯТ проблем, пред който сме изправени, е изграждането на така наречената бизнес - мрежа. Започнали сме експеримент. Всяко политизиране на тази мрежа, а както знаете нейната цел е изцяло неполитична и благородна, да съдейства на наши членове и симпатизанти да работят по-успешно в своя бизнес, би било грешка с последици до нейно блокиране от наши противници и политически конкуренти. За това няма да разискваме какво е направено - фирмите, чиито адреси и предмет на дейност са ни изпратени от клубовете, тези дни ще получат писма от изградения и вече функциониращ бизнес - офис. Бизнес - мрежата, на която сме инициатори, не бива да има нищо общо с партията, нейните проблеми ще се обсъждат от участниците в нея. Това не може да бъде обект на обсъждане от партиен форум.
    ЧЕТВЪРТОТО, което ще отбележа, е работата ни с медиите. Нямаме вестник, а трябва да имаме. Влиянието ни в някои вестници и предавания си има своя цена, която трябва да плащаме понякога с политически компромиси. За да излезе наше интервю или статия, твърде често се налага да свършим някоя дребна, в кавички, работа. И тук опираме до
    ПЕТИЯ проблем, а той е свързан с финансовите средства за функционирането на партията. Всичко, което споменах дотук от едно до четири, изисква пари. Пари търсим. Ще се опитаме да решим въпроса, но няма защо да крия - няма да бъде лесно.
    Умишлено започнах своето изложение с организационни въпроси, защото каквото и да говорим за политическата конюнктура, нашата партия се ситуира в нея на основата на организационното си състояние. Това е отправната точка, от която можем да мислим как да действаме в онова, което става.
    Ще спомена накратко основните политически сили.
    БСП, която в момента е с най-голямата парламентарна група, има двойствена амбиция: първо, да отстоява интересите на наемните работници и, второ, да се свърже с интересите на предприемачите, изникнали от нейните редици. Ако в нея се наложи първата тенденция при съществувалата историческа перспектива по изграждане на демокрацията, то тя ще бъде без конкуренция в лявото пространство. В обозримо време възстановената и нововъзникваща социалдемокрация ще играе спътникова роля на БСП в лявото пространство и имам голямо желание това да не излезе вярно. По наши предположения БСП се ориентира към избори през зимата или поне ги очаква тогава.
    СДС, където има две реални партии - Демократическата и Радикал-демократическата - е разделен на три: Демократи, Радикалдемократи и групата около Филип Димитров. Последната владее в-к „Демокрация“ и апарата на СДС, доколкото е останал. Тя е инициатор и на агресивната линия, взела връх в синята коалиция. Там е разработен и се изпълнява известният ви план от девет точки. Независимо от твърденията на Филип Димитров за зимни избори, те имат желанието чрез ескалация на напрежението и с лозунги против „рекомунизацията“ изборите да бъдат проведени, когато доведат до връхна точка вътрешно политическото напрежение.
    Независимо от субективните намерения на един или друг от останалите в СДС, синята коалиция обединява и представлява интересите на преддеветосептемврийската буржоазия с всичките й особености. СДС, по наша преценка, няма да еволюира, освен в сферата на демагогията, където пластичността му е голяма, което го прави опасен за държавността ни политически субект.
    ДПС, макар и да се обяви за защитник на бедните и да полага усилия да се превърне, поне по образ, в национална партия, си остава етнически и религиозно ограничена организация. То защитава българските интереси по твърде своеобразен начин. Не бива да се отрича обаче заслугата на ДПС при свалянето на правителството на Филип Димитров.
    БЗНС е традиционна за България партия, но първо, тя няма идеология, второ, промените в България през последните десетилетия и главно индустриализацията и урбанизацията, както и перспективите пред селското стопанство, я лишават от социална база. БЗНС деяни на традицията да я има, което съвсем не е за пренебрегване днес.
    Парламентарната група Съюз за нова демокрация е разделена на три - АСП, Димитър Луджев - сам, останалите като всеки е почти сам, но са заедно. НСД има съюз с независимите депутати - социалдемократи, работи в сътрудничество с ДПС и поддържа постоянни контакти с депутатите от ОСД. В НСД има нагласата, макар и все още недекларирана, да търси подкрепата на извънпарламентарните сили. Те са запазване на парламента и правителството на Беров, като настояват пред него да не се поддава на натиск отвън.
    Партиите, подписали протокола за сътрудничество, са ви известни - това са тези от БДЦ, БСДП, Зелените, АСП и ДПС. Ние не подписахме протокола, защото искахме от ДПС ясна декларация за осъждане на турцизирането на българомохамеданите и циганите. Един процес, който според нас, нарушава правата на човека, тъй като се използва административен и морален натиск върху личността, подклажда се междуетническото напрежение в смесените региони и е против интересите на страната. Това неподписване ни постави в известна изолация от извънпарламентарните сили и затрудни контактите ни с НСД и АСП, доколкото те работят в сътрудничество с ДПС.
    Започнахме преговори с партия „Нова България“, с която отдавна поддържаме връзки. Това е бившата Българска бизнес партия. Знаехме, че те поддържат контакти с политическия кръг „Зора“, Конституционния форум и Християнското женско движение, но в значителна степен бяхме изненадани от това, че партия „Нова България“ си представя огласения от тях Либерално - консервативен съюз заедно с тези формации.
    Междувременно в София се състоя заседание на бюрото на ЛИ. Това беше миналата седмица. Както знаете, ние кандидатстваме за ЛИ. Документите ни са получени в Бюрото в Лондон през април и на заседанието в София беше открита процедура по проучването на нашите документи и запознаване с партията ни.
    Миналият петък, вечерта, в качеството си на председател на БПЛ присъствах на вечеря, дадена от президента Желев на Бюрото на ЛИ. От българските политически дейци там бяха още г-жа Елка Константинова и г-н Аспарух Панов.
    В събота от 16 часа част от ръководството на БПЛ имаше среща с генералния секретар на Бюрото г-н Маатен и други негови сътрудници. Бяха ни зададени въпроси, свързани със структурата и функционирането на БПЛ, както и за нейни конкретни виждания по политическата ситуация в страната.
    Г-н Маатен заяви, че (цитирам) „РДП е малко по-напред в процедурата от нас“, но за да станат член на ЛИ, трябва да се произнесе ИК на ЛИ и Конгресът, който е през септември.
    Нашата оценка е, че срещата с г-н Маатен премина много добре, а доколкото имаме обратна информация, такова е и тяхното мнение. Но в разговора, който имах насаме с представители на Бюрото на ЛИ, ми беше категорично заявено, че съюзяването ни с политическия кръг „Зора“, който по техни оценки е националистична структура, или съюзяване с техни съюзници (защото зададох и такъв въпрос) ще бъде непреодолимо препятствие за приемането ни в ЛИ.
    Така че въпросът за съюзниците ни остава извънредно усложнен.
    Едната група потенциални съюзници от така наречения политически център са склонни на съюз и дори коалиция с ДПС, другият ни потенциален съюзник е съюзник с политическия кръг „Зора“, да не говорим за „Конституционния форум“, на който сме сърбали попарата.
    Това е проблем, по който трябва да разискваме и да вземем решение. Трябва да съзнаваме, че решението ни може да има съдбоносни последици.
    Известно ви е нашето верую, съдържало се в идеологическата ни платформа: свобода на човека, правова държава, толерантност, България. Ние сме тези, които неотстъпно сме го отстоявали.
    Как обаче от тези принципи да преминем към резултатна и успешна практическа политика е въпрос, който трябва заедно да обсъдим и приемем.
    Ръководството на партията се стреми и струва ми се успява да поддържа добри отношения с всички вероятни политически съюзници. Но да преминем от добри отношения към съюзнически действия, трябва да пренебрегнем някои основни наши принципи.
    Доброто на сегашното положение е, че получаваме ярка политическа идентификация. Лошото е, че сме сами. Лошото е, че сме зад информационна завеса и доброто не може да се види от широката публика.
    Дами и господа,
    Ние сме съмишленици - либерали, това ни държи заедно вече три години, чули сме и аплодисменти, видели сме озъбени лица, срещнали сме и безразличие. Мисля, че няма от какво да се плашим. Благодаря ви за вниманието! Да, заповядай!
    Точка 4 от дневния ред:
    
ХРИСТО ХУБАНОВ: Председател съм на клуба в гр. Лясковец. Искам само с няколко думи да направя едно изказване. Слушах с внимание Вашия анализ за политическата ситуация в страната и искам специално да благодаря за оценката, която направихте за клуба в Лясковец, за нашата дейност, която ние вършим там. И понеже съм взел думата, искам съвсем накратко да споделя някои неща.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Христо, извинявай. Понеже дойде едно процедурно предложение, нека да направим една почивка и веднага след това…
    
ХРИСТО ХУБАНОВ: Искам първо относно изграждането на структурите, тъй като ние поехме една инициатива в лясковската община, а също така и в региона. Беше вече утвърден и регионалния координатор, който да отговаря за Търновския край. Как ние практически по места действаме за утвърждаването на тези структури? Това е наистина една къртовска работа да си сред хората, постоянно сред тях, да те опознават и ние да ги опознаваме. Било то с материали, които публикуваме в местните вестници, в местното радио, било то с непосредствени разговори, срещи, а също така и с контактите, които Вие, г-н Симеонов, направихте в нашия регион. Ето защо и учредяването на някои от клубовете е именно Ваш резултат, посещението /спомняте си/ в Козаревец, в Павликени. Същото може да се направи и в Мерданя, където населението на това малко село желае да се срещне непосредствено с ръководството на БПЛ. Отношението на политическата ситуация в общ. Лясковец - това е един малък детайл от общата политическа ситуация в цялата страна. Какво е положението на практика в общ. Лясковец. В Лясковец на изборите победи синята коалиция и избрахме кмет със синята бюлетина. Вие имахте възможност при посещението си в Лясковец да се срещнете с него. Но може би още в първите месеци след избирането му, той се отдалечи не само от синята идея, но и от своите избиратели. Създаде се една такава ситуация, че той започна да назначава собствено СДС, казионно СДС, докато истинските привърженици на СДС напуснаха. Така за кратко време бяха отстранени няколко координатора и п-ли на координационни съвети в Лясковец и в момента този, които е избран за п-л не е никаква личност, която да обедини хората около себе си. Хората в Лясковец са разочаровани от СДС и от политиката на кмета на местно равнище. В анализа си Вие казахте: „Нека местните власти да знаят кои са либералите“. В Лясковец те наистина го знаят и кмета не сами ни знае, но и ни заобикаля. И започват може би и политическите репресии. Ние сме предупреждавани по телефона да не се занимаваме с политическа дейност. Оказват ни натиск по всякакъв начин. Вие казахте, че да членувате в БПЛ - това е наистина чест и достойнство. Ние точно така разсъждаваме. Ние сме убедени, че трябва да бъде така и въпреки натиска, който се оказва от местната власт, ние продължаваме да развиваме дейност. Въпреки че в момента започва една процедура, може би, срещу някои членове от ръководството на БПЛ в Лясковец. Само искам да кажа, че 75 % от членовете на клуба в Лясковец са просветни дейци от училищата от детските заведения и в момента нашия кмет е направил едно такова изказване, когато ни посети миналата седмица Елка Константинова - че той ще смени системата, ще извърши декомунизацията в Лясковец, но няма кой да му помага и понеже не може да смени стопанската номенклатура, най-лесно му е да започне от училищата. Ние сме най-беззащитните, може би, и затова той започва от училищата. Искам тук да подчертая - ние не сме против конкурсите, ние сме именно за конкурсите и затова напоследък дори по синдикална линия просветните дейци проведохме курсове за защита на програма за защита на училищата, да се подготвим за такива конкурси. Ние сме за конкурсите, за професионализма, но сме против политическите репресии. В момента именно такива ще последват срещу нас, тъй като не се спазват правилата, които излязоха от Министерството на образованието, науката и културата. Относно структурата ние вече доказваме, че започваме работа по този въпрос. Също и за нашата работа с другите политически партии в Лясковец. В Лясковец присъстват около 9 политически партии, но функционират около 4. Това са БСП, БЗНС, СДС /ДП/, „Екогласност“ и БПЛ. В момента наша е инициативата да създадем консултативен съвет, който да се занимава с актуалните проблеми на града, тъй като държавната власт в момента в Лясковец не е в състояние да води такава правилна политика и това ние го осъзнаваме с консултациите, които провеждаме с БЗНС, с ДП, с БСДП. И те са на абсолютно същото становище. Може би такава е политическата ситуация в Лясковец, че партии, които в центъра, в София в момента не са в съюз, не се коалират, но на местна почва в момента ние се обединява против тези недостатъци на държавната власт. Ами, в общи линии аз в момента това мога да кажа. Ако колегите, които присъстват, могат да допълнят нещо… Още веднъж Ви благодаря за оценката, която дадохте за нашия
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: И аз благодаря. От редица населени места имаме сигнали за неприятности на наши хора, членове на нашата партия. И по този въпрос аз ви моля да размените в почивката информация помежду си и да видим дали не можем да формираме някакво становище на нашия НС и да набележим някои неща като мерки. 15 минути почивка!
    
    ПОЧИВКА
    
 
 ПЕТКО СИМЕОНОВ: Дами и господа, нашата почивка показа, че ни бива за Народното събрание. Тя се превърна в парламентарна почивка и вече придобиваме някаква школа. Продължаваме заседанието си.
    Откривам заседанието, което по точката от Дневния ред е свързано с т.4. Давам думата на г-н Димитър Арнаудов.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Г-жи и г-да, имам задължението от ръководството на БПЛ да изложа пред вас едни политически разсъждения, които са свързани с един от основните проблеми, които бяха засегнати в експозето на г-н Симеонов. Това е въпросът за коалиционното партньорство. Поех този ангажимент поради две причини. Първата и според мен основната - че по решение на ИБ бях избран да водя разговорите в измисления от медиите Либерално - консервативен съюз, т.е. организациите, които участват в тези преки разговори. И на второ място - тъй като до болка познавам някои от тези организации, които се появиха за нас непредвидено в тези първични разговори. Осъзнавайки сложността на въпроса и по-специално трудността от намирането на вярното решение, аз ще се опитам пред вас да изложа всички плюсове и минуси от най-вероятните до най-илюзорните, бих казал, и най-възможни впоследствие коалиционни комбинации, за да можем да определим плюсовете и минусите и да получим резултат на последвалата дискусия това, което ни е необходимо като ръководство в нашите конкретни практически действия оттук - нататък. Аз ще се опитам да бъда системен в своите разсъждения и това е задължително, тъй като на първо място всяко едно политическо разсъждение, свързано с тактическите действия на една партия, изхожда от принципа за охранителна мярка на тази партия. Трудно е… да се правят разсъждения и комбинации, ако предварително не са уточнени характеристиките на тази охранителна мярка, които да ни гарантират, че тази партия ще я има, независимо дали ще успеем или няма да успеем в нашите демократични идеи. Под охранителна мярка се разбира на първо място запазването на нашата политическа идентификация с либерализма, т.е. запазване на… либерали. На второ място - организационната ни цялост в разбирането, че едно или друго тактическо действие малко или повече на известна част от нашите членове по места по клубовете създава реалната възможност при първото обяснимо действие да се получи разцепление в самата партия. Това е твърде важно, за да си позволим да не го вземем предвид или да го сложим случайно на второ място като задължително условие за охрана на самата партия. На трето място - дори и да успеем да запазим своята организационно - структурна система, ние не бихме могли да бъдем партия с възможности и партия с име, ако на едни бъдещи разговори в рамките на диалога и не избегнем компромис, загубим своята политическа воля. Доста от вас са били в институциите на властта и сами разбират отдаването на един компромис удря върху политическата воля на тази партия, която да успява да защитава своите конкретни партийни интереси, тъй като мисля, че не е двусмислено разбирането, че при разговори с евентуални коалиционни партньори една от големите задачи е да можеш да изразяваш и да защитаваш своята политическа воля. Иначе просто те няма в техните очи.
    И, разбира се, не на последно място като такава охранителна мярка - това е запазването на това политическо пространство, което произтича именно от нашата политическа идентификация, убеден съм, че е много трудно да се започнат дори и на първо равнище разговори с евентуални коалиционни партньори, ако ние не сме наясно по какви критерии ще правим подбора на тези политически партньори. Мисля, че няма да се различаваме много в мненията в следващата дискусия, че на нас ни трябва партньори, с които да постигнем целта си и аз след малко ще я формулирам, а не партньори, които да легитимираме чрез нас. В този смисъл под такива критерии за подбор на партньори аз разбирам на първо място те да имат обществено-политическа известност. На второ място - наличие на някаква степен на организационна структура. На трето място - възможност за влияние в отделен вестник или група медни, разбира се, ако изключим възможността да имат собствен в-к. На четвърто място - кадровият им потенциал и разбира се, не на последно място /просто така са подредени в моето изложение/ - това са техните материално финансови възможности. Разбираемо е, че тези критерии са така обобщени, но мисля, че те са една добра основа, върху която бихме могли да прецизираме възможностите на тези партньори, към които имаме отправен поглед. Коя е целта на всяка една на всяка една от възможните коалиционни комбинации? Тя е една-единствена - това е участие в законодателната власт при следващите избори. Веднага отварям една скоба, с която искам да подчертая колко е важно да прецизираме възможните си партньори. Ако примерно за една политическа групировка „Зора“ или за един КФ поради това, че при тях има едно ново поколение не са решаващи следващите избори, аз се осмелявам да твърдя, че за БПЛ ще бъдат абсолютно решаващи за бъдещето на партията. В този смисъл, когато подхождаме към една цел, тя трябва да бъде еднозначна и много точно формулирана. Влизане в парламента със силно участие в законодателната власт, тази цел може да бъде формулирана като система от подцели в зависимост от формата на коалиране. От една страна ако ние търсим само предизборно коалиране, вече самата основна цел предполага две задачи, тоест - достигане на такива гаранции при това коалиране, че БПЛ да има възможността за собствена парламентарна група в парламента. Нещо твърде трудно, поне от опита, които имаме при воденето на подобни разговори. А особено хората от СДС - либерали много добре знаят колко е трудно това да стане в един конкретен разговор. Ако ние отидем и търсим като решение или като тактически вариант създаването на трайно политическо обединение за или след една или друга изборна ситуация, то тогава задачата става още по-сложна, тъй като в рамките на времето, което също е определяемо в зависимост от формата на сътрудничество, БПЛ трябва да успее да наложи определяема физиономия, отговаряща на нейните идейни възгледи. И това пак няма да бъде достатъчно ако по този начин БПЛ, участвайки в някаква форма на трайно политическо обединение дори и да не ръководи това обединение, да може да регулира това обединение. Казвам тези неща като своеобразен увод, защото ми се струва, че много трудно бихме могли да приемем, че дискусията, която съм сигурен, че ще започне след малко, ще бъде достатъчно зряла, ако не разберем, че на едно ръководство на партия са му необходими пет неща. Пет неща, които трябва да бъдат приети с гласуване в резултат на обсъждане и дадени като документ на това ръководство. На първо място - НС трябва да поеме днес голямата отговорност, ако успеем да стигнем до подобни решения, да определи рамката на сътрудничество въз основа на подбраните партньори. На второ място - при какви условия бихме могли да правим сътрудничество. На трето място - каква да бъде тази форма на сътрудничество. Примерно - да се опитаме да подберем на базата на либералната идея партии, които са се обявили в политическия живот като либерални и да продължим консолидационния процес, както го направихме с двете партии да бъдем една партия в момента. Или да търсим други възможни варианти, които биха ни запазили физиономията, биха ни дали силата и същевременно бихме успели да постигнем целите си. На четвърто място - кои ще бъдат принципите на това сътрудничество. Те трябва да бъдат много точно формулирани, гласувани и да бъдат задължителни за едно ръководство, което е задължено да провежда тактическата линия на партията. Стратегията я дават именно хората, които са членове на партията като цяло или техните представители в Националния съвет. И на пето място - времето на едно сътрудничество, което до голяма степен идва като логически отговор на въпроса за формата на сътрудничество. Не на последно място, но умишлено го поставям на последно място като предмет на обсъждане, е кои са рамките на компромисите, които можем да направим. Аз тук очаквам да бъдем доста затруднени и то по две линии - ако тръгнем да отстояваме нашите принципи, това означава, че ние затваряме вратата за компромиси. Ако решим да правим компромис - това означава, че ние отиваме към компромис по отношение на идеите си вътре. Въпросът е как да намерим баланса. Съдейки по тази логика възможните коалиционни партньори не са малко, но са и крайно недостатъчни. Не просто, че те са в политическото пространство на различно равнище по отношение на властта и по отношение на своето влияние върху държавните институции и самата власт, а поради факта, че доста от тези политически субекти, а за нас те са политически обекти за разсъждение и за обсъждане имат конкретни свои политически… помежду си, които ни ограничават в нашите конкретни действия. Веднага възниква един много важен въпрос - едно е тактическата линия, която трябва да бъде търсена, друго… На първо място аз смятам, че ние бихме могли да определим от гледна точка на нашата политическа идентификация тези партии, които малко или много лягат върху либералната идея…
    
    /// (ТЕХНИЧЕСКА ПОВРЕДА)
    
    АТАНАС АТАНАСОВ:
    НИКОЛА ПАПАЗОВ:
    БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
    ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:
    ГЕОРГИЕВ:
    ХРИСТО ГРОЗЕВ:
    СЛАВЯН САПАРЕВ:
    РУМЕН КАСАБОВ:
    СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ:
    БАДЖАКОВ:
    МАРКО ТОДОРОВ:
    
НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ:… как ще се интегрират тези интереси, как ще се оформи една такава платформа или тук трябва действително да се търси и нашата собствена сила ще бъде главно сред интелигенцията и дребните собственици. Трябва да се търси националната и социална физиономия. Именно липсата на изградени икономически структури, за които говори г-н Касабов, една средна класа в България ще задържа и ще затруднява развитието на БПЛ според мен. В същото време обаче тя присъства на политическата сцена. И тя е поставена фактически между крайната левица и крайната десница. Считам, че все още са слаби връзките ни с хората на бизнеса и финансовите институции, липсват ни средствата за водене на нормална политическа дейност. Един от основните въпроси за създаването на Либерално - консервативния блок трябва бъде именно този въпрос - да се спори, да се раздвижат тези въпроси. За мен по-голяма част от тези партии, които евентуално вървят към коалиране, са преди всичко партии - фантоми. Те нямат никакви структури в провинцията. Смея да го кажа за района на Централна Северна България. Нито КФ, нито партия „Нова България“, нито Християнското женско движение. Аз ви питам, след като ние ще обсъждаме днес тук този въпрос, изтича информация вече повече в продължение на две седмици, най-вече от Пресгрупата, че е постигнато споразумение, че в понеделник то ще бъде подписано, че г-н Симеонов ще бъде зам. п-л на това обединение, и т.н., и т.н. Аз питам - кой и как, и при какви условия се водят тези преговори. За какво се събираме тук - да гласуваме, като в бившия ЦК или да правим някакъв конгрес с вдигане на ръце. Аз смятам, че няма смисъл от тези събирания. Това е, което имам да кажа. Въпросите са тревожни според мен, защото касаят бъдещето на партията, а… респективно смятам, че и бъдещето на България. Благодаря за вниманието!
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Благодаря, г-н Кожухаров! И веднага едно уточнение, тъй като Вие предизвикахте един въпрос. Разговори с партия Нова България и с всички останали нейни сателити /поне за мен те са нейни сателити/ не са водени от 10 дена поради една-единствена причина. На заседание на ИБ, на което Вие, доколкото знам по обективни причини не присъствахте, след три часа разговор се взе решение - разговорите ще бъдат продължени чак тогава, когато Нац. съвет определи принципите, компромисите и всичко това, за което днес ще ви моля. Благодаря ви. С цялата тази информация от вестниците БПЛ няма нищо общо. Г-н Папазов, заповядайте!
    
НИКОЛА ПАПАЗОВ: Аз ще направя малко по-дълго изказване, защото възникнаха някои неща, по които непременно искам да взема отношение. Най-напред по този акт, който стана, защото това е политически акт и аз съм съгласен, че трябва да има декларация на партията, но не в този смисъл. Не мисля, че… човек, който да е видял с очите си,… че г-н Савов е бил бит на този площад на манифестацията, освен това, когато става дума за един повторен опит за реализация, след като първият път по конституционно отигран начин той не стана,… оставката и разиграването на много точно разчертан график, се опитва един нов вариант - малко по-грубичък, но вече и с малко по-изцедени сили, това мисля, че не бива да се подкрепя и да се афишира от наша страна като защита на демокрацията. Това е моето мнение по това събитие. Що се отнася до другото, че в един хипотетичен момент е възможно събирането на всички демократични сили на едно - да, това е чудесно, но според мен това няма да стане поради една-единствена причина. Значи не става дума за защита на идеи, а за защита на интереси. Тези хора имат интереси, които по моя оценка, (става дума за сегашното ръководство на СДС) нямат нищо общо с интересите нито на държавата, нито на останалите присъстващи в политическия живот групировки. И оттук - нататък за нашите дела. Според мен един много точен и прагматичен политически ход (това е мое лично мнение) беше ходът с неподписването на декларацията на 12-те поради няколко причини. Първо аз съм съгласен с г-н Тодоров, че отзвукът за това беше много по-силен, отколкото отзвукът за всичко, което сме правили досега като партия и то в положителен план. От друга гледна точка, не разбирам с каква логика и с каква цел ще сядаме на една маса за евентуално коалиране, събиране с оглед излизане на избори с ДПС, след като това е една сила, при всичкото ми уважение към членовете на тази организация, която всеки един момент може да стане от масата и да каже; „Дотук с този съюз“, защото има реалните шансове сама да влезе в бъдещ парламент. С такъв партньор се изисква колосално политическо безумие, според мен, за да се тръгне, преди да е настъпила предизборна обстановка към реално коалиране. А това е формулата и това е, което местните структури на останалите партии от… коментират. Те се виждат като предизборна коалиция. Друг е въпросът, че за мен също в реално измеримо време, става дума за половин година според мен, едва ли ще има предизборна обстановка, ако България стане свидетел на някакви изключително героични мероприятия. В този план мисля, че е много правилно и това, което г-н Тодоров каза - един съвсем лек, постъпателен, но и правомерен подход. Какво имам предвид? Това, което се събра в рамките на 12-те партии, откровено има един ляво центристки модел на политическо представяне в обществото. Формациите, които присъстват там, според мен имат три вида интереси - единия интерес е явен - на ДПС. Тук искам откровено да споделя - днес при разговори с лидери на БСП се оказа, че те полагат изключителни усилия да ни намерят отново там на тази маса с 12-те. Това е един много прагматичен, и удобен за тях ход. И тъкмо с това, че влиянието на ДПС в евентуален парламент ще се намали. Не може да се намали влияние на една формация, която държи всичките козове в едно предизборно коалиране в ръцете си. Ами това просто не е в рамките на здравия разум. За БСП това е чудесно и удобно. От друга страна, ами защо отново да припомням една чута миналата седмица реплика по повод разцеплението на СДС: БСП това, което няма да позволи, е СДС по-нататък да…, защото не е удобно като компонент на политическата сцена. И тук е нашето място. Според мен става дума отново за интереси. Всички тези хубави неща, които си казваме за нашата роля в обществото, за нашите виждания, ще станат възможни като реализация тогава, когато ние сме реална сила. Реалните сили са тези, които са… и са вътре в парламента. Всичко друго е политиканство, защото, приятели, според мен, макар че говоря с много болка, защото минах вече през неприятностите, всичките вече до една на едни загубени избори. Едни изгубени избори, в които влязохме като една евентуална бъдеща парламентарна формация. Минах и през това как не ни останаха часове, за да се съберем с другите. За всяко събиране си има според мен цена и тъй като сме вече в периода на идеологемата на интересите, мисля, че подхода за по-нататъшно коалиране трябва да бъде в посока „Нова България“, КФ - вярно е, те нямат структури, но за тях или поне зад едната от формациите стоят големи интереси. Интереси, които се противопоставят от чисто икономически план, интерес на другите, които като политически сили са на масата - сезирам БСП, СДС и в частност ДПС. Чисто икономически факти от живота в Южна България показаха от последните две седмици, че реални, легитимни, изявени представители на Съюза за стопанска инициатива се оказват в икономически шах от това, че в политически план няма организация, на която те да се опрат и с чисто политически аргументи на тях им… стотици милиони левове. Това става. От друг план съществува един такъв момент, за който съжалявам, че досега не чух. На много места съществува разлика между кметове, областни управители и общински съвет, тоест между масовката, която управлява, която носеше байрак и влезе в общинските съвети и между онези личности, които така или иначе бяха най-доброто, което можеше СДС да предложи на изборите. Масов е този срив. Мина една работна среща между премиера и Беров и кметовете на различните окръжни градове. Сега се подготвя втора с кметовете на градовете е над 100 000 жители с България, тази среща се прави с една-единствена цел - да се помогне със законодателна инициатива да се развържат ръцете, така че проблемите - кметове - общински съвет - да намерят някакво реално разрешение. Тоест, тези хора, които са реални центрове на властта, имат нужда да се опрат на нова политическа сила, но нея я няма. Определено тази политическа сила според мен не може да бъде Социалдемократическия блок, поради това, че социалдемократите малко или много са родствени с БСП, а този момент според мен в близките 10 години няма да бъде изчистен. И съм много съгласен с една формулировка от началото, че в край на краищата е жалко, защото и в Пловдив социалдемократите са от много малкото сестриче на БСП. И това е една обективна даденост. В същото време вие виждате как около центъра БСДП започва едно събиране, събиране и реализация на собствена програма. И мисля, че не… в нашия политически живот на партията да реализираме чужда програма. Въпреки всичко казвам - те са ни близки приятели, с които работим. А що се отнася до това - тук на няколко пъти чух идеята, че трябва да събираме личности, които да легитимираме. Е, добре. Казваме това един път, а от друга страна поднасяме - тези партии имат личности и интереси, говоря за КФ и „Нова България“, и нямат структури. Кое от двете е вярно? Има и още нещо, което показах предишните избори, че кампанията се поддържа от местните структури, но се прави от национален мащаб… кампания за парламентарни избори не се прави. И в този смисъл аз мисля, че най-доброто, с което бихме могли да излезем като решение на нашия съвет е ние да делегираме пълни права, но с определени задължения като срок за конкретни разговори за подписване на предварително споразумение. Дали ще бъде за обединение или за коалиционна формация, аз съм привърженик на първото, но не с двете политически формирования, защото когато се събират три партии, възникват тройно повече проблеми, а най-напред с „Нова България“… работа в една по-късна фаза, като по-късен план, за мен е около месец, и с КФ. Защото е вярно, че преди три месеца ние имахме лоша среща на интереси и се разминахме. Но още по-вярно е, че преди една година Христо Иванов искаше да бъде наши хора на конференцията в Банкя и тогава при най-тежките неща ние бяхме разделени, а сега отново се събираме заради определени интереси. Вярно е и това, че с определени други кръгове, които сега са в правителството, ние работихме един месец до преди изборите, а на изборите те ни предадоха и отидоха там, където им осигуриха мандат. И това е вярно. Но сега ние с тези хора работим. Просто това е политиката. Имаме ли интереси, има и политика. Ако ние нямаме интереси, просто няма смисъл да се занимаваме с политика. И ще завърша с едно последно изречение. Мисля, че… формулировките, които се чука тук по повод правителството, защото мое мнение е, че това правителство не е камикадзе и човек, ако погледне кадровото израстване и кадровото падане в политически смисъл на хората, които ще останат след евентуални промени, ще разбере, че това правителство дълго време е готвено за този наистина критичен момент на държавата. И това също налага допълнително създаването на една политическа сила на интересите в центъра. Още веднъж казвам: не на структурите, не на реално съществуващите по места партии, а на интересите в центъра - е, че точно в политически план тези икономически, смея да твърдя, и стратегически за страната интереси, няма кой да защити. Благодаря ви.
    
НЕНКО ГЕОРГИЕВ: Ще се постарая да бъда съвсем кратък. В мен възниква реторично въпросът - няма ли сега, когато крайностите в политиката губят позиция и обикновения човек от масовия електорат започна да разбира и оценява центризма не като реалност в политическото пространство, а като начин на поведение, на мислене и като израз на едно прагматично отношение към проблемите на България, да се окаже, че БПЛ, която от две години насам в най-голяма степен е олицетворение на центризма, вече да е извън неговата територия? И точно сега, когато може и трябва да получи дивидентите от това свое поведение, да ги подари на други, които бяха съпричастни към крайностите, но усетила тенденцията към бъдещето на центризма и се вмъкнаха в центъра, както АСП и някои други формации. За това, че тенденцията на центризма има бъдете, говори и логиката на живата практика - създаването на център в парламента. И ако ние трябва да търсим наши съюзници и наши партньори, ние трябва да ги търсим точно при центристите в парламента и да обединяваме силите на извънпарламентарния и парламентарния център с четвъртата парламентарна група. И мисля, че ние тук имаме много взаимни интереси. Тези хора нямат организации и структури по места. В Казанлък опитваха, но не можаха. Ние пък нямаме присъствие в масмедиите, нямаме достатъчно легитимно вътрешно лице и интересите са взаимни. Смятам, че не трябва да се бавим със създаването на коалиция, защото може да се окаже, че ще се явим съвсем неподготвени на следващите избори. Нужно е време, за да се легитимира една коалиция пред масовия електорат и за създаването на структури, платформи и т.н. И започвам пак да се безпокоя - ние от много анализи, от много умувания с кого и как да вървим към избори, не успяхме на предишните избори, може да повторим м сега същата грешка. Нашето място е определено в центъра и ние не бива да излизаме от него. Благодаря за вниманието!
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Сега г-н Стефан Стефанов и после Христо Милев.
    
СТЕФАН СТЕФАНОВ: Аз благодаря. Много неща се казах от колегите и съмишлениците, но определено… Аз ще бъда съвсем кратък, не обичам много… има време за емоционални изказвания, но тъй като сме събрали да хванем бика за рогата… Много от колегите се изказаха, засегнаха проблемите, уточниха някои точни проблеми, но на мен ми се струва, че лекарството за нашите решения, които днес трябва да вземем - това е основата на основите - идеята ни за политика. Тук говорим, разискваме само за тактика и само за цели. Идеи за целите имаме, идеи за тактика имаме, обаче идея за политиката нямаме. Тук също смятам да намеря един недостатък на нашето главно ръководство за това, че ние взимаме решения, осъществяваме ги, вършим политиката, но това, което хората очакват от нас като идея за политиката, въз основа на която те ще дадат своето доверие, ние го изказваме или аз определено мога да кажа - не сме си го формулирали. А това преди всичко дава основание да кажем чии интереси ще защитаваме. Изключвам интересите, които са в приоритета на държавата и на нацията. Става въпрос за груповите интереси. Определено смятам, че БПЛ като една съвършено нова Формация, като хора, които тук сме се събрали, искащи активно мислене и нови действия, би следвало след това да го заявим. И оттук ще произлязат вече изводите и оценките кои ще бъдат нашите съюзници, с кого ще се коалираме, с кого няма да се коалираме. Идея за политиката БСП-то има и тя я претворява стриктно. Мисля, че всички са убедени. Идеята за политика на СДС увехна. Те загубиха и ще губят все повече и повече, тъй като…… Ето защо като наши съюзници на този етап в този аспект в този ред на моите мисли решително трябва да се постараем да приобщим към един бъдещ, общ предизборен съюз, изборен, с когото да влезем в парламента и да направим вече политиката. Това са именно КФ, ББП, партия Нова България и всички други в това отношение. Докато БСП, ДПС вече… Затова моето предложение е да се водят тези разговори, но преди всичко може би тук НС има голяма вина, ИБ също, че именно тази идея за политика никой не я е разработвал или поне така открито не е поставена на обсъждане. Благодаря за вниманието.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Христо Милев, след това Борис Бояджиев.
    
ХРИСТО МИЛЕВ: Аз разглеждам въпроса преди всичко в няколко аспекта. Първият - каква ще бъде системата на изборите - пропорционална или мажоритарна. Мажоритарната система почти няма шансове да успее при сегашната политическата обстановка и големият шанс е на пропорционалната. От тук следва, че би трябвало да разглеждаме и двете нива на коалиране. Едното е националното ниво на БПЛ, а другото е общинското ниво на коалиране, което може да се извърши. Какво имам пред вид? По места, по общини, нещата често пъти стоят съвсем различно. Спомням си един колега от Кърджали, когато каза, че разделянето ни с Центъра повлиява върху неговите отношения с БСДП. Ние трябва да определим и нещо друго - какво да разбираме под успех на БПЛ - дали голяма част избрани кметове и съветници по общините и липса на депутати в Народното събрание или депутати, а липса на кметове и съветници по места. И тук вече да се определи какво ние трябва да целим и с кого да се коалираме. На много места ще възникнат ситуации, при които може и други партии да предложат наши кандидати. Имаме такъв случай в Лясковец. Очаква се БББ точно в Лясковец да предложи от нашите хора за съветници, за кметове и т.н. Аз съм за едно решение, което го спомена г-н Стефанов - БПЛ докато наближат избори, докато се създаде тази предизборна ситуация, да продължи консултацията, мненията, обсъжданията и всичко, което следва от това с другите партии и в същото време самостоятелност на клубовете по места, които да преценят своите възможности с кого евентуално могат да направят коалиция и да тръгнат към едни избори, в които могат да спечелят кметски, съветнически места и евентуално - депутати - на по-високо ниво. Лично аз от така направените разисквания бих подкрепил на национално ниво, разбира се, една коалиция с „Нова България“ и евентуално с КФ. Г-н Кожухаров каза, че КФ липсва - това е вярно, но той може би не знае, че в БПЛ на конгреса може би едно 80 човека от тези, които образуваха КФ в Лясковец бяха на Обединителния конгрес.
    
БОРИС БОЯДЖИЕВ: Аз искам да кажа само една реплика, която бих искал да прозвучи съвсем несериозно. По принцип ни беше казано, че БПЛ е желан партньор по отношение на коалирането, на коалициите… Има една приказка „Полегнала ми Тодорка с всички, дето пожелаха“… Просто искам да насоча, ако е възможно, вниманието върху това нещо, защото много често разминаването между либералната идея и другите таи партии, с които имат или нямат структури, води до известно ограничаване на самата БПЛ. Мисля, че изграждането на либералната идея може би е по-важно и то ще донесе много повече неща.
    
КАМЕН МИНЧЕВ: Предлагам на настоящия етап да се възприеме така наречената тактика на откритите възможности. Какво ще рече това? Продължаване на преговорите с „Нова България“. Възможностите са три. Първо - сключване на споразумение за ограничено политическо сътрудничество в зависимост от това, което ние желаем и това, което те могат да предложат. Второ - сключване на споразумение за по-широко политическо сътрудничество. И трето - сключване на предизборно споразумение с определени рамки още от сега. Втора точка - в никакъв случай да не се прекратяват преговорите с 12-те партии от центристката коалиция. Тоест - да се държи вратата отворена и в зависимост от обстоятелствата тази врата да се отваря по-широко или да се затваря. Поддържането на широки отношения с 12-те партии ще увеличи нашата цена в Либерално - консервативния блок. Всъщност аз се съмнявам, че ДПС ще легне на тези 12 партии и ще пожелае да ги включи в парламента, за да ги носи на гърба си. За мен по-вероятно е ДПС да търси предизборно споразумение с някое от БЗНС-тата. И трето - да се обърне много сериозно внимание за възможностите за сключване на политически съюз: с Новия съюз за демокрация и с групи, които евентуално биха се отцепили от СДС. Бих желал да кажа още, че партията се нуждае от много по-сериозно присъствие в медиите, отколкото досега и в това отношение трябва да се разработи специална програма.
    
МАРИЯНА БЪЧВАРОВА: Има едно процедурно - предложение. Мисля, че изкристализираха вече основните идеи при дискусията. Предлагам ръководството да обобщи вариантите и да бъде предложено на гласуване, тъй като се получава повторение и разговор не точно по-конкретно поставения въпрос. И ако може една почивка, защото както виждате - аудиторията доста намаля.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Почивка, разбира се е нужна. Това е процедурно предложение. Трябва да го подложим на гласуване, но като използвам случая, правя още едно процедурно предложение за избор на една комисия от няколко човека, която да подготви една резолюция на основата на направената дотук дискусия и след това тази резолюция, а ние да вървим по точките от Дневния ред, междувременно ще размножим резолюцията и ще дойдем отново до нея, ще я гласуваме и ще приемем като резолюция на НС. Съгласни ли сте с една такава процедура - комисията обобщава разискванията като определя рамките, в които действа политическото ръководство, оперативното ръководство на партията при търсенето на политически партньори. В своето първоначално изказване г-н Арнаудов добре беше структурирал онези изисквания, които би трябвало да имаме предвид при формулиране на стратегията си по отношение на своите възможни партньори. Предлагайте хора за участие в комисията, тя трябва да бъде от 3 до 5 човека, не повече.
   
СТЕЛА ФЛОРОВА: Предлагам Н. Папазов и Марко Тодоров.
    
/…/: Борислав Цеков
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: И г-н Арнаудов. 4-ма човека са достатъчни. Има ли възражения срещу такъв състав на комисията? Съгласни ли сте да прекратим разискванията? Да, Вл. Димитраков.
    
ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Аз не съм съгласен, защото имам малко по-различно мнение, което искам да изкажа.
   

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Нека да позволим на г-н Димитраков да изкаже мнението си и след това… Аз предлагам да дадем думата на г-н Димитраков за няколко минути, аз се надявам, че той повече няма да й отнеме… Г-н Димитраков, моля да бъда извинен. Предложения за прекратяване на разискванията.

    
/…/: Аз искам да направя предложение за това да дадем думата на г-н Димитраков за последно, след което да гласуваме прекратяване на изказванията.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Значи, подлага се на гласуване най-отдалеченото по реда предложение. Най-отдалеченото предложение е последното. Дава се възможност на г-н Димитраков да се изкаже, след което прекратяваме разискванията. Които са съгласни с този вариант, моля да вдигнат ръка. Против? Въздържали се? 3-ма. Има думата г-н Димитраков.
    
ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Първо - за изгубеното процедурно време аз мисля, че щях да се изкажа. Струва ми се, че по начина, по който разглеждаме въпроса за коалиции, просто гадаем, спомняме си за броя на дяволите, танцуващи на върха на една игла. Според мен подходът трябва да бъде друг. На базата на нашата платформа да определим цялостната скала на нашите ценности на нашата партия. И по-нататък въз основа на тях да градим връзките си и взаимоотношенията си с другите партии и организации, защото според мен ние по-добре като че ли познаваме ценностната система на другите партии, отколкото нашата собствена. Например по въпроса за съюз или за някаква съвместна работа с ДПС явно се чуват различни мнения и според мен и ние не сме наясно, доколко сме демократи, защото това е част от демократизма, с какво ДПС застрашава България като цяло или пък тук действа една чиста проба национализъм. И един друг въпрос - въпросът за земята и свързаните с него поземлена реформа, реални или идеални граници, кооперативна форма на обработка на земята или фермерство и тези въпроси, свързани, разбира се, с въпросите на либерализма, доколкото ние сме такава партия. И бих подчертал - на полезния либерализъм, а не като крайност, само като схема. Или пък това е една позиция за връщане и за запазване позициите на бившите комунисти в ущърб на собствениците, с ущърб на създаване на една класа от предприемачи, за която г-н Симеонов каза, че трябва да се борим да съществува и съм убеден, че е така. Изградим ли една такава скала на нашата ценностна система, тогава ми се струва, че съвсем лесно ИБ в консултациите, които има с различните партии, може да съобразява лесно кое ще бъде прието от нашата организация и кое ще бъде отхвърлено. А естествено като технология тези консултации трябва да доведат до една подготовка за един съюз или коалиция, или това, от което в момента има нужда и в навечерието на вече окончателно подписване на тези неща, естествено трябва да се свика НС, който на база на конкретните договорености трябва да вземе вече реалното решение след обсъждане на всички „за“ и „против“ този съюз. И поради липса на време благодаря за вниманието. Свършвам дотук по този въпрос.
 
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Почивка 30 мин.
 
ПОЧИВКА
 
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Следва обсъждане на документите на БПЛ по 100-те дни на правителството и бюджета му. Докладва г-жа Полина Сертова.
    
ПОЛИНА СЕРТОВА: Ще предоставя на вашето внимание две становища. Първият документ е „Становище на БПЛ за 100-те дни от избирането на правителството на проф. Беров“. БПЛ бе една от малкото политически сили, които категорично подкрепиха избора на правителството на Беров и това ние направихме, защото: България не биваше да бъде въвлечена в ненавременни парламентарни избори, в резултат на които би се възпроизвел неефективен двуполюсен модел на политическо управление. Политическата поляризация в парламента създаваше предпоставки за хаос и напрежение в обществото. Сложната обстановка на Балканите изискваше България да има правителство, което да поеме отговорността за управлението й. Беше необходимо продължаване на реформата в икономиката, забавена поради настъпилата криза в управлението на СДС. Програмната декларация на новосформираното правителство в голяма степен отговаряше на тези наши разбирания. Изминалите 100 дни от управлението на правителството ни дават основание за следните оценки, както в общополитически, така и в социално-икономически аспект. Смятаме за положителни усилията на правителствата за извеждане на страната от международната изолация и запазване на добросъседски отношения на Балканите, възстановяването на диалога с профсъюзите и работодателите и постигнатите споразумения с тях. Спирането на политическите чистки в армията, полицията и държавната администрация, въпреки че голяма част от несправедливо уволнените професионалисти все още не са възстановени. Създаване на Комисия по преговорите за външния дълг към МС и отхвърлянето на безпрекословната зависимост от Международния валутен фонд. Приемането на непопулярни, но важни за икономиката ни мерки, свързани с дългото отлагане на либерализиране на цените на горивата и енергията, макар и лошо олихвени. Едновременно с това се отнасяме критично към липсата на инициатива от страна на правителството за осъществяване на диалог и консултации с политическите партии и обществени организации, непредставени в парламента и за търсене на по-широка обществена подкрепа за своите действия. Първата законодателна инициатива на правителството противоречеше на предварително декларираните му намерения и инцидентния характер на действията в икономическата сфера и липсата на стратегия и целенасоченост, проявената нерешителност, колебание и непоследователност за премахване на пречките за реалното ускоряване на законните приватизационни процеси и предотвратяване на скритата приватизация, продължаващата мудност в осъществяване на аграрната реформа, което този път ще бъде фатално за българското земеделие. Забавяне подготовката и внасяне за обсъждане в парламента на проектозакона на държавния бюджет за 1993 г., липсата на мерки за стабилизиране на производството, овладяване на инфлацията и безработицата, недостатъчна дейност по провеждане на данъчната реформа. Поддаването на натиска на различни групировки с неясен обществен статус и произход на капитали, което води до дестабилизация на структуроопределящи за икономиката ни отрасли. Нежеланието на правителството да направи критичен анализ и оповести наследеното състояние в стопанската сфера, както и да потърси отговорност за потърсените престъпления. Като заключение БПЛ смята, че ако правителството не предприеме бързи и ефикасни мерки за преодоляване на изложените по-горе кардинални проблеми и преди всички не извърши необходимите структурни и персонални промени в състава си, то ще обрече на неуспех заявените в програмните му документи воля и… Това беше становището, свързано със 100-те дни на правителството.
    Другото становище, което е по-актуално - това е по проектозакона за държавния бюджет на РБ. Както знаете, той мина вече на първо четене в парламента.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Извинявай, само за малко. Това е разпратено до членовете на НС и те са запознати с него. Само с няколко изречения да споменеш основните акценти в становището. Те го познават.
    
ПОЛИНА CEPTОBA: Като цяло нито отхвърляме, нито подкрепяме категорично този бюджет. Има някои положителни неща в него, но повечето неща всъщност ние ги критикуваме и като цяло това е свързано с макроикономическата рамка, която правителството си поставя още в програмната си декларация. Като цяло ние оценяваме и това, че фактически една от основните причини да не бъде този бюджет такъв, какъвто би трябвало да бъде, е липсата на закон за бюджета. Той е направен по стария закон за бюджета и… е предопределено от предишния бюджет. Фактически той не е нищо ново. Той е едно повторение на бюджета от миналата година с тази промяна, че цифрите са умножени по индекса на инфлацията, който се очаква и… Данъчните закони не се очакват приходи от данъци, но критикуваме това, че не са внесени най-важните данъци - това са местните данъци, закон за сметната палата, който е много за осъществяване на бюджета, Закон за финансовия контрол. И въобще тези данъци, ако се въведат от средата на годината, както се предвижда в доклада към бюджета, ще им е необходимо неговото актуализиране. Критикуваме предвидения начин на финансиране на бюджетния дефицит. Това е… чрез преки кредити и освен това чрез лимит от държавни ценни книжа, което е силно инфлационно и препоръчваме да се развие вторичния пазар на ценни книжа. Критикуваме и това, че са предвидени доста чувствителни суми за субсидиране на някои структурно-управленчески отрасли, като в същото време липсва пряка целева обвързаност между предоставените средства и желаните резултати, както и предвидените преференции. Типичен пример в това отношение е селското стопанство, а също и в преоформянето на държавния дълг, който е предвиден в бюджета не съществуват ясни критерии и ние сме сигурни, че няма да допринесе за икономическото стабилизиране и отразяване на тези предприятия. По въпроса за приватизацията - това е следващата точка от дневния ред, аз предполагам, че ще бъде обсъдена, тъй като тя е много важна, но в проектобюджета не са предвидени никакви приходи от приватизацията, което нас малко ни смущава като намерение за извършване на действителна приватизация. За положителен момент смятаме формулираните в доклада взаимоотношения на правителството с общините…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Вие познавате и двете становища, имали сте възможност внимателно да ги проучите. НС трябва да вземе решение „да“ или „не“ на становищата, съгласие с тях или несъгласие…
    
ТРИФОН ГЕОРГИЕВ: Аз бих искал да попитам какво е становището на БПЛ по непопълването на МС с поста министър на външните работи в това тревожно балканско време?
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Това е много уместно като въпрос и смятам, след като приключим с приемането на тези становища, да поставя пред вас този въпрос за попълването на Кабинета и един проблем, по който трябва да се произнесем - ако възникне ситуация да бъде поканен член на БПЛ за участие в правителството като експерт, ние да се съгласяваме или не? Но това е вторият момент от тези точка. Не е задължително да има изказвания, по предложените становища. Ако няма някакви особени мнения, дали ще можем направо да преминем нататък - ще гласуваме, приемаме становищата и те стават становища на НС? Една група от членове на НС заминаха, доколкото разбрах, на сватба. И понеже са непосредствено ангажирани в сватбата, поискахме от тях становището им да бъде заявено по останалите точки, по които предстои гласуване. Заявиха ли го? Записано е. Значи имаме поне формално тяхното, заявено отношение.
    
доц. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ: Аз съм член на експертната група, която е подготвила тези документи. Имам едно предложение - точката, в която се казва, че ние подкрепяме либерализирането на цените на горивата и енергията да отпадне и изобщо да не употребяваме подобна терминология „либерализиране на цените“. Тодор Живков говореше за „коригиране на цените“, а то се касае за едно и също нещо - за повишаване на цените. Той ги повишаваше, тоест - коригираше ги с проценти, нашите хора сега ги либерализират с пъти. Дума не може да става за либерализиране при условие, че има държавен монопол на цените. Това е увеличаване на цените. И аз предлагам БПЛ изобщо да не подкрепя каквото и да е централизирано административно повишаване на цените. Предлагам тази точка да отпадне, този вид подкрепа.
    
ХРИСТО ГРОЗЕВ: Аз напълно съм съгласен с това, но бих предложил да го направим „седесиране на цените“, защото действително „либерализиране“ говори малко като „седесиране“.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Точна бележка. Трябва да внесе една корекция в политическия речник. Но наистина думата „либерализиране“, когато става дума за повишение на цените и за нещо неблагоприятно в общи линии за жизненото равнище на населението, не бива да я употребяваме даже и за това, защото е свързано с думата „либерално“.
    
ГЕОРГИ ХРИСТОВ: Против съм подобно тълкуване, че в момента в България има държавен монопол върху ценообразуването. В момента държавата следи цените само на една съвсем малка група от стоки. В този смисъл термина „либерализиране на цените“ за мен е в момента най-удачен. Терминът „повишаване на цените“… за мен е неудачен. В момента цените, макар и при липса на конкуренция се определят в зависимост от търсенето и предлагането в болшинството случаи.
    
ПЕШО СИМЕОНОВ: Възражението срещу думата „либерализиране“ не беше поради това, че тя не е точна от гледна точка на научния икономически апарат. Аз изобщо не разбирам от това и не смея да се произнасям за нищо по този въпрос. Моето възражение срещу думата „либерализиране“ беше само от гледна точка на това, че е свързано с „либерално“. По някакъв начин да се заобиколи, да се намери друга дума - може да бъде „освобождаване“ или „частичното освобождаване“, защото те не са освободени докрай цените на горивата.
    
/…/: Аз искам малко да се спра на този термин и веднага ще кажа, че абсолютно го поддържам, защото възражението против него е перфектно. Самият г-н, който каза, че възразява против това, каза, че приема термина „освобождаване“. Значи „либерализация“ знаем какво означава, „освобождаване“ допълва тези цени в двете посоки. Възражението, което г-н Найденов направи, става въпрос за държавно определените цени, а това са тези, които пряко удрят по джоба на потребителя - горива, електроенергия и някои стоки. Тези цени не само се повишават,… определя ги държавата. В този смисъл може да се говори за свободни цени, за пазарно формирани цени, засега само на кооперативните пазари, където продуктите излагат частните стопани. От тази гледна точка аз поддържам това мнение, което изрази тук доц. Найденов, когато става въпрос, третирани в бюджета - а това са горивата и енергията, телефонните услуги и т.н. да се говори за държавното определение на тези цени, което предполага непрекъснатото им повишаване.
    
ДОНКА КАНАЗИРЕВА: Аз се чувствам длъжна да взема отношение относно изясняване на терминологията. Дали ще се определи точно израза „либерализиране“, „освобождаване“ или някакъв друг, по-скоро би трябвало да ни е ясно какво се влага в него като съдържание. И понеже разговорът се завъртя около монополни цени, свободни цени, либерални цени и т.н. - в една пазарна икономиката цените от една страна се определят свободно, но от друга страна те включват реалните разходи и необходимата също печалба. У нас цените са толкова освободени, че чак произволни. Що се касае обаче до структури, които действително са монополни, държавата не само, че може, но тя има задължението да следи тези цени и не да ги фиксира веднъж завинаги, не да ги определя…, а именно като ги следи да определя някакви съотношения и някакви взаимоотношения чрез тях. Понеже това все пак е нещо, което засяга по един или друг начин всички нас директно или индиректно, не само като консуматори на течни горива, но и… на включването им в цените на всички останали стоки, не е лошо все пак, насочвайки гнева си, да знаем накъде да го насочим. От гледна точка на реалността на тези цени, те се определят много просто - цената, по която се придобиват или внасят /при нас в случая се внасят/+ цена за преработка и задължителните акцизи данък оборот, които директно отиват в бюджета и разбира се - някаква печалба за предприятията, които ги преработват и продават. Така че това повишение на цените беше абсолютно необходимо, защото те от много време насам, в съответствие със свободно определяните цени на всички останали стоки просто в редица случаи бяха на загуба, най-вече производителите. Доколко ще се повишава това - говори се за достигане на световната цена на продажба, но тази световна цена на продажба се определя не само въз основа на тези доставки, но и въз основа на някаква съотношение на цените в дадена страна в съответствие със съотношението на доходите. Така че въпросът е много сложен, много комплексен и може много да се дискутира по него. Но доколкото това правителство предприе тази непопулярна, но необходима стъпка, то заслужава похвала, защото задържането на либерализирането на тези цени, знаете миналата година беше една изкуствена бариера пред икономическото стабилизиране на тези структури, а от друга страна до голяма степен на политически дивиденти. Спомням си миналото лято, когато това трябваше да се направи и поради сезонни причини СДС-то размаха лозунгът „Ето, вижте, ние сведохме инфлацията до 1% и нещо. И общо взето, ако трябва да обобщя с едно изречение, това правителство направи нещо, което беше отлагано, натрупвано, непопулярно, но необходимо. И в този смисъл заслужава одобрение. Друг е въпросът, че беше много лошо обяснено и това е отбелязано.
    
БОРИС БОЯДЖИЕВ: Искам да направя само няколко бележки за тези цени. Тук казахме монополистични, термина „либерализация“ или „освобождаване“. Ние трябва да бъде наясно за л следното - цените у нас в момента са освободени. Те са либерализирани с изключение само на горивата и на електроенергията. Това трябва да се знае. Тоест - този термин е неподходящ за мен в момента от гледна точка на това, че другите цени отдавна са освободени. Държавата няма пряка намеса при тяхното формиране. А пък въпросът, че има монополистична структура на производство, която води до повишаване на тези цени, е съвсем друго нещо. Това че има монополистични производствени структури и това води до безпределно повишаване на цените, тъй като няма конкуренция, е друга страна. Но държавата пряка намеса в момента в ценообразуването няма, с изключение на горивата, електроенергията и на някои от продуктите. При тях има просто повишаване на цените, но тези цени, както отбеляза г-жа Каназирева, и е са под световните цени и тази разлика е за сметка на бюджета. Ако това не вдига цените нагоре, товарим безпределно бюджета. И в този смисъл и дефицита, който поражда инфлация и т.н. Тоест ние можем да кажем, че подкрепяме тази необходима мярка - повишаването на цените. Това за мен е може би най-точният термин.
    
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ: Аз се извинявам, че за втори път взимам думата. Вижте, аз не мога да разбера какво значи либерализация на цените, след като държавата определя цените на най-важните суровини и на най-важните горива, които формират себестойността на цялата стокова продукция в страната. Това - първо. Второ - в себестойността - тук се опитват да ни кажат: „Да, ама цената се формира основата на себестойността.“ Там е цялата работа, че в себестойността на произвежданите стоки е акумулиран паразитизма, дезорганизираността, аморалността на управляващите структури и по такъв начин, че тези цени се признават за обществено необходими разходи на труд, които далеч надхвърлят реално необходимите обществени разходи. Не може да се говори, че цените на стоките в България трябва да са равни с международните по простата причина, че цената на труда в България е много по-ниска и ако ние искаме да изравняваме цените в България с международните цени - това означава, че и цената на труда трябва да бъде на съответното равнище. Така че аз смятам принципно в условията на държавен монопол и в условията на това, че управлявалата класа компенсира своята дезорганизираност и паразитизъм чрез повишаване на цените БПЛ по принцип да не одобрява увеличаването на цените. Благодаря.
    
СТЕЛА ФЛОРОВА: Смятам, че становището трябва да има още един по-конкретен характер. Първо - смятаме за положителни: изреждаме 1-та, 2-рата, 3-тата точка. „Спиране на политическите чистки в армията, полицията и държавната администрация, въпреки че голяма част от несправедливо уволнените професионалисти все още не е възстановена.“ С втората част на това изречение не съм съгласна, защото „спирането на политическите чистки в армията, полицията и държавната администрация“ - дотук е добре. Без това „въпреки че… не е възстановена“. Просто мисълта сама се застъпва. Мисля, че ние като една опозиционна партия трябва да не забравяме, че все още промените, за които сме тръгнали още като СДС, не са извършени и в никакъв случай да не се поддаваме на илюзията, че също като БСП трябва да пригласяме така „да спрем политическите гонения“. Политическите гонения ще спираме, но можем да запишем „въпреки че има нужда от кадрови промени там“. Или в подобен смисъл. Но ние трябва да заявим категорично, че ние трябва да продължаваме промените, а не да заспиваме на това положение. В никакъв случай, иначе каква партия на промени и на еволюция сме. По-нататък, на другата страница: „Предприемането на непопулярни мерки, но важни за икономиката ни, свързани с либерализиране на цените на горивата и енергията, макар и лошо обяснени“. Тук също много се замотаваме в думите, ние можем да спрем само дотук - „Предприемането на непопулярни мерки, но важни за икономиката ни.“ Без обяснения, недообяснения и т.н. В многословието винаги може да се намери пролука, където да ни извадят запетайката на преден план и да ни кажат: „Вие, значи, мислите не знам си какво друго“. И спираме дискусиите - „либерализиране“, „седесиране“ и не знам какво още. По-нататък - „Едновременно с това се отнасяме критично към…“ За мен е под въпрос 3-тата точка - „Инцидентният характер на действията в икономическата сфера или липсата на стратегия и целенасоченост“. Все пак те излязоха с това писмо може би по-рано, все пак те направиха някаква програма и т.н. Аз предлагам, ако вие се съгласите и сте по-добре информирани, аз предлагам да отпадне. Пред точка надолу - „Продължаващата мудност в осъществяване на аграрната реформа, което този път ще бъде фатално за българското земеделие“. Това е важен момент, добре е казано, само че искам да допълня малко по-конкретно да стане. Да констатираме продължаващата мудност и тъй не се разбира кой и защо е муден и т.н., и всеки се оправдава с другия, а ние трябва да изискваме засилване на контрола над работата на поземлените комисии. Аз мисля, че тези поземлени комисии са оставени на самотек и заради личните си интереси по места те бавят нещата, има там и користни цели и т.н. - съвсем лични, човешки и какви ли не. Един съвсем нормален, елементарен контрол, който трябва да се упражни върху тези комисии. И то контрол. Затова предлагам такава редакция - „Засилване контролът над работата на поземлените комисии“, „което от своя страна забавя реформата и ще бъде фатално за българското земеделие“ - там може да се редактира по-нататък. Пред точка - тук са съчетани много различни неща, които малко се блъскат в тези два реда. „Липсата на мерки за стабилизиране на производството, овладяване на инфлацията и безработицата и недостатъчната дейност по провеждане на данъчната реформа.“ Това са съвсем различни неща. „Липсата на мерки за стабилизиране на производството“ - какво се крие зад тези думи? Преди малко ние казахме - ако няма приватизация и структурни промени, не може оттам да говорим за следствието, което е безработицата, инфлацията и спирането на производството. Ние говорим за структурни промени и няма какво да стабилизираме като държавно производство и то не защото този или онзи е дошъл по-силен или с по-силна кайсиева ракия или някаква друга ракия в Министерството, за да си изтегли от бюджета още повече пари и да си ги вкара в своето държавно предприятие. Все още така вървят нещата. Ние можем да изискваме правителството да има ясна стратегия за държавните предприятия, които ще бъдат със стабилно държавно участие. Тук, мисля, бихме се различили от всички останали партии и бихме се откроили в този момент, ако заявим, че е крайно време от бюджета да не преливат средства в умиращи структури на тази стара икономика. И правителството е това, което трябва да ни покаже ясно - това и това ще продължава под крилото на държавата, а това и това - да се оправя, ние няма да слагаме повече вода в пясъка. Трябва да има критерии и правителството е това, което трябва да покаже - „Нашето виждане и нашият облик като правителство е: ние виждаме това и това да бъде така“. Тогава ние ще кажем: харесва ни това или не ни харесва, тези отрасли трябва да бъдат подкрепяни или не трябва и т.н. Но ние тук трябва да изискваме от тях това, а не в един ред да сблъскаме различни неща. „Овладяване на инфлацията и на безработицата“ - ами това е следствие от 1-та точка и от 1-та част на това изречение. Просто не върви да ги сблъскваме заедно. „Недостатъчна дейност по провеждане на данъчната реформа“ - това може да стои съвсем самостоятелно, за да се вижда. Това са ми забележките.
    
проф. ГЕОРГИЕВ: Аз имам три предложения. Първото е - точката за уволненията, за кадрите, за чистките въобще да отпадне. И второ предложение - „Предприемане мерки за увеличаване на производството в частния и кооперативния сектор“, вместо тази точка там, която, е с много думи. И трето - да се каже ясно, точно, кратко - „Ускоряване на аграрната реформа“.
    
ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Аз бих ръкопляскал на Флора, ако тава беше прието. С всички нейни забележки съм напълно съгласен, като изключим само разсъжденията й относно производството. Производството в България, независимо в държавния или в частния сектор, „си умряло в кожата“, както някои казват. И са необходими стимули, не съм съгласен с г-н професора, че трябва само на частното производство да се обърне внимание, защото при наличието на такъв преобладаващ процент държавна собственост, ако спрат държавните предприятия, това значи, че почти цяла пролетарска България ще се влее в редиците на безработните. За България е важно да има производство, което сега е пред умиране и напълно поддържам такова искане за стимулиране на производството. И е крайно време да се вземат някакви стимулиращи мерки, независимо дали в частния или в държавния сектор.
    
ИВАН СВЕТОСЛАВОВ: Понеже този въпрос действително е важен, аз искам само да напомня, че сега скоро при разглеждането на бюджета на първо четене, финансовия министър, говорейки в Народното събрание, се опита да обоснове защо в бюджета се предвижда средства за държавни предприятия, които се намират в обща криза и ако колегите са го гледали, ако са го слушали, той каза буквално, така че според него, а в това число и според правителството, средствата, които са предвидени в бюджета, за да се дотират тези предприятия, са значително по-малко от средствата, които ще бъдат необходими за издръжка на безработните, ако тези предприятия се обявят в ликвидация. Това бяха почти дословно неговите думи и това означава, че правителството смята със средства от бюджета да поддържа губещи предприятия за сметка на това - да не увеличава по този начин числото на безработните и съответно размера на социалните помощи. Ето върху това трябва да се концентрираме и да го приемем, да го потвърдим или да го изключим, защото иначе съвсем така като пожелание - ще стимулираме частния бизнес, като някаква манна небесна и България ще се оправи за две години, а в същото време говорим, че приватизацията ще трае години наред. Значи ние тук напълно си противоречим или поне в основните неща. Освен това, ние, за да покажем, че подкрепяме частния бизнес, е достатъчно да настояваме за преференции именно за частния бизнес, а не за преференции на губещи държавни предприятия. Ето тук вече формираме едно становище, което основно се различава от становището на финансовия министър, ако всички го подкрепят, разбира се. Според мен една такава аналитичност в подхода ще е по-добра, отколкото да използваме общи приказки, които всички други ги приказват. Благодаря ви.
    
СЛАВЯН САПАРЕВ: Искам да се солидаризирам със Стела по въпроса за държавните предприятия. Въпросът е следният - тук не става дума за това - въобще да не се подпомагат държавните предприятия. Просто трябва да има ясен критерий - кои предприятия ще бъдат губещи, кои вечно ще си останат губещи, тоест - дали може да се мине без тях или не може, защото такъв критерии липсва все още у нас и ние това, което правим - напр. подпомагаме оръжейната промишленост и т.н. Там наистина могат да се вземат мерки и от там тя спокойно може сама да си остане да си печели…, така че тук съществува и въпроса за безработицата, разбира се. И още едно нещо по въпроса за спирането на политическите чистки - наистина ние можем да го кажем това нещо, но все пак не трябва да забравяме и друго. Ние тръгнахме да променяме тази система, законът „Панев“, който откровено казано - не става за нищо или по-точно казано - той е толкова частичен и бих казал - той просто вади очи, вместо да изпише вежди. Не ни свърши никаква работа, но въпреки това е някакъв детински неумел опит… Въпросът е следният - просто, че някакви промени трябва да има, трябва да има, така че аз съм съгласен, че гази точка трябва да се прередактира, да въведе професионализмът като критерий и по някакъв начин да се уредят тези промени. Но промените, според мен, трябва да продължават. Аз не зная кой къде работи, но при нас положението беше точно такова, каквото беше и преди четири години. Да, тук става въпрос само за армията, полицията и държавната администрация. Така че според мен тази точка трябва да се прередактира по някакъв начин. Нека да поставим професионализма напред, да спрем политическите чистки, но промени пак трябва има.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Други бележки по материала… Имам следното предложение: бяха направени редица бележки от присъстващите членове на НС. Групата, която е работила по текста да проучи тези бележки, да внесе необходимите корекции, необходимото прередактиране на материала и това да бъде внесено в ИБ, където ИБ, упълномощено от НС, да го приеме. Става дума за дума за вторника, когато ще имаме заседание. До понеделника би могло да се извърши тази редакция и за бюджета, например, да се приеме на заседание на ИБ. Това смятам, че е най-доброто, защото иначе сега трябва да започнем спор за изречение по изречение и да приемаме евентуални поправки изречение по изречение. Това ми е предложението, но понеже Поли вдига ръка, може би не е удовлетворена…
    
ПОЛИНА CEPTОBA: Аз искам да внеса едно пояснение, не знам как ще го възприемете. Това становище е изработено, като сме изхождали от намерението да направим една оценка на тези 100 дни или на бюджета. Препоръки не сме се опитвали да правим в становището, защото нашите виждания за различните аспекти на икономическата реформа по принцип обсъждаме на работните заседания на експертната група по съставяне на програмата на БПЛ. Ако вие сметнете за необходимо, ние ще направим един трети раздел в становището. Значи - както са положителните неща, както са отрицателните, накрая можем да направим и едни препоръки и да включим тези бележки, които направихте за тях. Мисля, че трябва да се вземе решение за това. Просто да се промени структурата на становището.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Съгласни ли са членовете на НС да процедираме така?
    
СТЕЛА ФЛОРОВА: Преди това да си зададем въпроса - има ли смисъл от това становище. Ако 100-те дни са минали и ние излезем след 120 или 150 дни с това становище, то трябва да излезе коригирано спрямо съответния момент. И какъв ще е смисълът от това нещо,… как ще го огласим и ще представи ли то нашия отговор? В такъв случай съм съгласна да променим структурата на становището и да има някакъв по-стабилен характер. Ако това си го правим за вътрешна употреба, няма смисъл от толкова енергия.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Има смисъл от толкова енергия затова, защото ние по този начин разисквайки даже по един документ, който вече има частична гласност, уточняваме гледните си точки. Уточняваме гледните точки, утре ще пишем за 200 дни от правителството на Беров. Като седнем да пишем, ще имаме предвид неща, разменени днес. Така че има смисъл.
    
ПАЛАКАРКИН: За структурните и кадровите промени. Това трябва да се махне и да се пише: по-нататъшни кадрови промени да се извършват само на базата на доказан професионализъм… той е длъжен да води предприятието към печалба. Щом като не може да го води към печалба, да се откаже…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Бяха казани достатъчно неща. Предлагам да прекратим разискванията, работната група да вземе предвид казаните неща и да подготви един редактиран текст и за 100-те дни, и за бюджета. Съгласни ли с това предложение? Има ли някой, който да възразява?
    Добре, преминаваме към втория момент на тази точка. ИБ, още когато беше конструиран кабинета на проф. Беров, заяви, че ние държим, кабинетът да бъде пълноценен, попълнен с министри, които да отговарят за отделните ресори, да няма съвместяване. Това беше първото. Второто нещо, което заявихме от името на ИБ, беше Министерството на науката, културата и образованието да бъде разделено и да остане - наука и висше образование и отделно да бъде просветата, евентуално културата. Да бъдат отделно. Може като агенция, може като друго ведомство, но това са твърде разнородни сфери. Тези становища сме ги изразили, те са публични. Сега ще бъде наистина такъв стар трик да предлагаме на НС да одобрява нещо, което вече е било изразявано от страна на ИБ и е ангажирало партията, а пък НС да се произнесе. Ако НС решително възразява срещу тези позиции като да има министър на външните работи, министър на външните работи да си има отделно, енергетиката да бъде издигната в ранг на м-во или ако е нещо друго - да бъде член на правителството този човек и т.н. Ако има някакви принципни съображения от членове на НС, то тогава да вземем и да разискваме, но тази позиция е била заета. Сега въпросът, който е стои пред нас е - ако възникне ситуация да бъде поканен член на БПЛ за участие в правителството като експерт, да даваме съгласието си или не? Да участва или не?
    
СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ: По първата част на въпроса искам да направя едно уточнение, че ние отдавна бяхме заявили една позиция, по-точно своите резерви относно кандидатурата още това на министъра на науката, образованието и културата - Марин Димитров. Обаче в официален документ или в изказване на пресконференция ние не сме му искали оставката. Смятам, че сега на НС може да се приеме такова становище в контекста на оценката за дейността на правителството да се поиска оставката на министъра Марин Димитров, тъй като той наистина е един изключително некомпетентен непрофесионалист. Може да е добър лекар, но за тази работа не става. Сега си мисля, че в тази връзка може да се отговори и на втория въпрос. Съответно нашата позиция относно участие на членове на БПЛ в правителството на ниво експерти или на по-високи равнища, ще зависи /и е нормално да е така / от нашата оценка за работата на правителството и нашето отношение към него. Ние не можем да сме против правителството и същевременно да искаме наши хора да участват на различни равнища в правителството. Но ако се приеме, че ние имаме едно резервирано отношение спрямо действията на правителството по определени проблеми, но по принцип одобряваме формулата на правителството и начина, по който то упражнява определени интереси, аз мисля, че спокойно можем да предложим наш човек за министър на образованието - човек със съответните професионални качества, със съответния опит в образователната система и със съответните научни титли.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Изказването на Ст. Стойчев имаше връзка с много неща, с които аз съм напълно съгласен. Едно нещо, което не бива сега да допускаме - ако имаме намеренията да предлагаме свой човек за министър напр., както каза Стелиян - на Министерството на образованието, науката и културата, а пък нямаме очи да искаме оставката на Димитров. Просто двете неща няма да се вържат и затова е по-добре да дадем една глобална оценка за правителството на Беров, да имаме предвид тази оценка и оттук независимо за кое м-во става дума и за какво правите дума, да вземем принципно становище наши хора могат ли да участват в това правителство или не. Обсъждали сме този въпрос в ИБ, имало е много „за“, много „против“ участието на наши хора в правителството. Накрая надделя /информирам ви, защото вие сте тези, които ще кажете да или не/ мнението, че е по-добре, ако възникне такава ситуация, наш човек да участва в правителството. Той влиза вече на равнище министър или на равнище зам.-министър, той вече става член на правителствен кабинет. В една демократична държава е естествено един човек да е бил един път, 2-3 - 4-5 - 6 пъти /6 пъти Демирел е мин. председател/. Това е естествено. Значи, той е падал 6 пъти и пак е ставал. Това са естествени неща, нашият човек вече се качва, който и да е той, той се качва на определено равнище и придобива едно място в негласната номенклатура на демократичното общество. Има такава негласна, неписана номенклатура. От този става министър, от онзи не става министър. Стоян Ганев, въпреки че е бил министър на външните работи, той е отпаднал окончателно от тази номенклатура, надявам се. Така е и за някои други. Но име, когато предлагаме и ако предложим човек, той ще бъде такъв, че том остава вече в този негласен списък. Ето, за да не смятате сега, че заемам антиседесарска позиция, напр. Иван Костов става за министър. За политик може да не става, но за министър става. И това, колкото и да сме били против правителството на Ф. Димитров, не можем да не признаем този факт, че този човек има, така да се каже, министерска осанка. Въпросът е, че има такъв момент. Затова нека първо да се концентрираме върху това - ако бъде поканен наш човек, презумпция одобрение на правителството, досега негласно или гласно, или с половин уста, наш човек да участва или не - да говорим по този въпрос, като можете съвсем спокойно да се изказвате и по правителството на Беров като цяло.
    
ХРИСТО ГРОЗЕВ; Аз мисля, че този въпрос няма какво изобщо да го коментираме. Очевидно е, че 50% от нас желание да участваме го имаме. Остава да получим другите 50, ако ни предложат. И ако както казвате тук - ако на мен Мадона ми предложи една вечеря, дали пък аз ще се откажа? Това е същото. Това е единственият шанс. При положение, че ние нямаме представители в Народното събрание, според мен това изобщо не трябва да се коментира. За мен това е единственият шанс ние да покажем прагматичната си линия и да покажем пред хората, че ние съществуваме. Обаче имам една малка забележка към изказването на Стелиян. Свързано е с това - кои сме ние да искаме оставка. Доколкото ми е известно, оставката се иска от Народното събрание. Този въпрос може да бъде повдигнат там. Единственото, което трябва да направим - това е да направи оценка за дейността на съответното м-во. И тук напълно съм съгласен с г-н Симеонов. Това беше.
    
проф. ГЕОРГИЕВ: Аз мисля, че щом като БПЛ подкрепя едно правителство, то може и трябва партията да му сътрудничи, ако това правителство поиска помощ, от тази партия. Следователно за мен въпросът е ясен. Ако стане нужда да участва човек от БПЛ на някакво равнище в правителството, трябва да се съгласи да участва. И предлагам, тъй като вече въпросът е ясен, да прекратим разискванията.
    /…/: Предлагам да прекратим дебатите. Така, както беше формулирано преди малко, да се вземе нашето становище и да се обсъди за редакции и на следващото ИБ…
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Има ли противно на това процедурно предложение?
    
ПЕТРАНКА ЕВТИМОВА: Аз се солидаризирам с изказването на Стелиян и няма да повтарям неговите доводи. Искам да кажа само още нещо, пак така, тръгвайки и взимайки идея от неговото изказване, че освен да се говори за специалист, за член на БПЛ, мисля, че би трябвало да се говори за конкретното лице, защото става дума за експерт - член на БПЛ, но когато се назове едно лице, ние знаем колко голям експерт е и тогава можем да си дадем доверието или да решим да не се хаби този човек в това правителство, защото не сме прогнозирали достатъчно добре това правителство наистина ли ще е с бъдеще или ще е правителство за още няколко месеца. Освен това си спомням, /мисля, че във В. Търново/ партията по принцип взе решение навремето дали изобщо БПЛ в това правителство, като е извън парламента, при покана за участие ще се съгласи на участие и мисля, че /доколкото си спомням/ принципното решение на НС беше, че с експерти - да, но не и с членовете на партията и не в точно в тази сфера - най-вече държавното чиновничество - държавник, който няма да бъде само, а който ще е едновременно специалист, и едновременно политическо лице. Аз по уважителни причини не съм присъствала на обсъжданията в ИБ, там не съм си казвала мнението, сега го изказвам тук, но то е такова. По този начин поставям въпроса. Мисля, че не е достатъчно ясен, не са дадени достатъчните основания, аргументи и пр. - какво значи, ако ни предложат? За да се постави на един НС въпроса - вземете решение, ако ни предложат, да влезе ли човек в правителството или да не влезе - това значи, че е имало разговори, това значи, че става дума за конкретен човек, това значи, че трябва да се каже с кого са водени тези разговори, за какво м-во става дума и пр. Мисля, че по този начин, поставен въпроса, просто е не знам какво, не искам да давам квалификации.
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Искам да внеса само едно уточнение. НС, проведен в Търново, е съвет на партия ЛИБЕРАЛИ. Това днес е съвет на БПЛ. Има разлика и решението, което сега ще вземе, е принципно решение на легитимния орган - НС на БПЛ. Освен това искам да уточня, че спектърът от възможности за заемане на кресла в един кабинет, той се определя от политическата конюнктура в момента и затова наистина е необходимо взимането на принципно решение най-напред. Всички други предложения подлежат на доуточняване и на огласяване, разбира се, при всички случаи. Никола Папазов и след това - Стела Флорова.
    
НИКОЛА ПАПАЗОВ: Аз се извинявам, ако кажа нещо, което е казано, но мисля, че при такова събитие, защото това си е събитие в живота на една извънпарламентарна партия - да има участник в правителството, има достатъчен лимит от време, за да бъде свикан НС и конкретно решение да бъде взето. Не мисля, че е вредно да се затваря вратите - да бъдат само специалисти или да не бъдат членове на БПЛ. Мое лично мнение е, че те могат и да бъдат членове на БПЛ поради ред прагматични съображения. Само погледнете рейтинга на никому неизвестни хора, които влизат в правителството, как скача на 40%. Това е вид легитимация. Дали ще бъде за 6 месеца правителството или за 3 месеца, това реално участие във властта е от това каква ще бъда кандидатурата… и как партията ще се представи. Това е следващ въпрос… В края на краищата, ние като сме си избирали ръководството, сме гласували определено доверие, така че разговорите за една кандидатура могат да бъдат водени, а когато се съберем преди конкретния факт, тоест - внасянето в един МС като нов проект или като попълнение на стария състав е нещо, което можем да вземем всички като решение и то така е редно. И мисля, че в тези разговори, които… От друга гледна точка за мен е ясно за кои министерства става дума - ако не се лъжа, става дума за енергетика, за образование и за транспорт. Моето предложение е за един такъв отворен вариант да се уточним. В края на краищата нужна е и определена степен на доверие, което да гласуваме ма ИБ. То е наше ИБ.
    
СТЕЛА ФЛОРОВА: Аз все пак мисля, че за да вземем конкретно решение, трябва да изхождаме от едни много по-задълбочени позиции. Не можем на повърхността да казваме „да“ или „не“, влизаме или не влизаме, вземаме ли кресло или не и то пък директно министерско кресло. И то защо? Когато решим да вземем министерско кресло, ние няма да мислим за личността и за креслото, за един стол. Ние трябва да мислим за това министерство като цяло. Ние трябва да влезем в онзи проблем, който от години наред съществува в това министерство. Но колко пъти се събира /като погледнем исторически/, колко пъти се разделя, на колко парчета се разделя и после пак се обединява, и пак се разделя, и пак се обединява. Проблемите там не са толкова прости. Така че, ако сме партия, уважаваща себе си, ние трябва да излезем с някакво становище или виждане и нашите експерти, ако могат да помогнат в това отношение - какво е нашето виждане, евентуално ако ние заемем… имаме места в кабинета и за това министерство /отнася се и за останалите министерства/ имаме една точна преценка. И тогава да можем да вземем решение ще бъде ли разделено, ще бъде ли обединено, ще трябва ли и на какво равнище да влизаме и т.н., Освен това - политиката на едно министерство задължително се определя от министър-председателя, от целия кабинет. Тя е зависима от парламента и т.н. Ако наш човек бъде сложен и то директно на министерски пост в момента, имайте предвид, че поне 98% от замислените си прекрасни идеи и възможности, които има да направи, няма да може да ги осъществи. И той ще се сгромоляса, както всички останали. Защото той не работи сам. Той работи с много хора над него, с много хора на равнище с него и с много хора под него. Какво би могъл да осъществи за толкова кратко време? Така че, когато обсъждаме становището, ние трябва да се концентрираме върху това - имаме ли становище за решаване на проблемите на това министерство, а после да си задаваме въпроса - ще вземем ли кресло или не. И тази личност, ако действително е известна, може би тя пък има значение и човекът като личности би могъл да свърши. Значи, би трябвало да имаме повече информация по въпроса.
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Преди да дам думата на Славян, искам само да кажа, за да се има предвид, че ако заеме поста, той ще осъществи едва 98% или няма да може да осъществи 98% от това, което му се иска, но ако не заеме поста, 100% няма да може да осъществи.
    
СЛАВЯН САПАРЕВ: Аз по принцип искам да се солидаризирам с Н. Папазов. Считам, че сме извънпарламентарна партия и каквото и да предложат, друг е въпросът, че веднага целият потенциал на партията, дето се казва, трябва да се включи и всички да седнат да работят, защото това е наистина легитимация и както се казва, партията излиза от дълбоката изолация, в която се намира. Така че аз просто считам, че би трябвало по принцип да вземем решение. Както се казва - достатъчно е едно обсъждане в рамките например на 1-2 дена, за да може да се види можем ли или не можем. Но наистина трябва да има конкретен човек, конкретна ситуация и конкретна платформа. Благодаря.
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ; Други желаещи да се изкажат?
    
ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Искам да ви предложа един малко по-друг подход. Ако предложението е към БПЛ и се каже: „Абе, така и така, дайте един човек за министър или за министър на еди-какво си, тогава имат смисъл тези разсъждения, които ги провеждаме в момента. Ако обаче поканата е персонална, то тогава би трябвало нашите разсъждения да са в друга насока: има ли непреодолими според нас пречки дадената личност да заеме този министерски пост й ако такива няма, то тогава това трябва да бъде плод само на негово решение. Тоест, ние считаме, че няма щети особено големи за БПЛ и съответният човек да вземе решение. Лично в конкретния случай моето мнение е точно такова - съответната личност да вземе сама решението. Аз считам, че това няма да доведе до загуби на партията, а точно обратното - ще бъде в неин плюс.
    
ПАЛАКАРКИН: Аз предлагам да вземе принципно решение - да участваме ли във властта, или не…
    
СТЕЛА ФЛОРОВА: Понеже аз предложих някакво по-задълбочено проучване, преди да поемем някаква отговорност, предлагам ако към партията има официално обръщение да влезе и по някакъв начин да подпомогне правителството на Беров, тогава да се занимаваме с по-задълбочените неща, които предложим преди малко. Ако поканата е персонална, аз не виждам защо трябва да се занимаваме с този въпрос. Човекът си преценява и си отива или не.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Мисля, че формулата, която предложи Стела, е подходяща за НС. Ако има официално обръщане към ръководството на партията да подкрепи правителство с предложение на човек или на хора за МС, тогава НС би трябвало да се произнесе. Ако поканата е персонална към отделни членове на БПЛ, ние не бива да възразяваме, защото, както каза г-н Палакаркин, /той по по-глобален въпрос се изказа/, но позицията беше тази - участието във властта на една политическа партия е в крайна сметка един от смислите на нейното съществуване. И няма защо да се бяга от такава отговорност, няма защо да се самоизолираме. Още повече, че в случая отпадат и на Генов опасенията. В случая нямаме обръщане към ръководството на партията тя да участва, а ако се обърне правителството към някой наш човек, ние как ще реагираме като ръководство. И ние не сме в опозиция на това правителство. Затова предлагам да приключим разискванията и да вземем едно такова принципно становище - ако правителството се обърне към ръководството на БПЛ, то НС да обсъди тогава въпроса „да“ или „не“ за участие в правителството. Ако правителството се обърне към отделни членове на БПЛ като личности, като експерти да участват в кабинета, то това е техен личен въпрос, който не ангажира партията. Ако той върши добра работа и стане прочут като добър министър, ние ще кажем, че е наш и т.н.
    
ВЕСЕЛИН ПАЛАКАРКИН: Ръководството на БПЛ взима решение при всеки удобен случа да вкара свой човек в управлението на всички нива…
    
ПЕТКО CИMEOHOB: Които са съгласни с предложението, направено от г-н Палакаркин пределно ясно и точно, членовете на НС, моля да гласуват! 20. Добре, свалете си ръцете. Против? - 5. Въздържали се - 10.
    Становището на г-н Палакаркин се приема - 20 гласа „за“, 5 гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“.
    Много ви моля, казахме в самото начало - основното, което прави една партия в крайна сметка, цялата й политическа дейност е свързана с изборите; участие в изборите и спечелване в изборите, влизане в парламента. Изборите се правят от правителство и изпълнителна власт. В България от Освобождението само веднъж /може би беше преди 9-ти септември/ опозиция е печелила власт, печелила избори. Вторият път беше през 1991 г. Винаги изборите са се печелили от правителствата, каквито и ще да са. Много ви моля, тук има елементарно съображение; като либерали дали ще продължаваме тази традиция. Тя като че ли зависи от нас. Ние като вземем решение сега да не участваме в правителството, ще направим голям принос за изборната си победа утре. Ние ще легитимираме един човек или двама души, или трима души. Ще ги направим национални личности, които ще ни водят листи. Това не е шега работа. Как ще вземем такова решение: „Опа, няма да участваме във властта“. Е, как така няма да участваме… Нали затова сме партия - да участваме във властта и да управляваме страната. Нека да бъдем прагматици.
    
ИВАН MОСИНKOB - КЪРДЖАЛИ: Аз гласувах „против“ не толкова поради причините и доводите, които бяха изразени тук, а гласувах „против“, понеже тук не беше спазена една точна процедура. Не бе казано от председателстващия за какво точно и как е регламентирано това, за което се гласува. Ние говорим за персонална покана и за покана на партията. Сега всъщност какво се гласува?
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Може би наистина не съм бил достатъчно ясен, но последното, което се гласува, беше предложението на г-н Палакаркин - партията да направи всичко възможно да вкарва на всички равнища във властта свои хора и да използва всяка възможност за това. Такова беше предложението на г-н Палакаркин и аз подложих него на гласуване. Ако ни се предложи утре зам. областен управител, областен управител някъде - какво? Да вземем и да отказваме и да викаме „не“. Добре, по този въпрос приключихме, като постигнахме забележително единодушие. Благодаря ви!
    Точка 6 от дневния ред - обсъждане Принципна рамка на вариант за приватизация чрез поименни приватизационни полици с отложено плащане, предложено от проф. Любен Беров.
    Много ви моля, да ме изслушате и като ме изслушате, тази точка я минаваме на бегом. Става дума за следното: вчера вечер получихме от МС тази Принципна рамка, изготвена и предложена от проф. Беров. Вчера вечер ние възложихме веднага да бъде размножена и раздадена на членовете на НС, не за да бъде обсъждана днес. Добре съзнаваме, че не е възможно сега даден ни един материал по толкова съществен проблем, да бъде пълноценно обсъден. Ние не можем да формираме сега становище. Във вторник МС от 11.00 часа ни кани да участваме в една среща с извънпарламентарни партии, като по двама души от партия са поканени. Засега ни е известно, че ще участват БСДП, ние и не зная за други кои ще участват, синдикатите също ще участват. Ние преместихме заседанието на ИБ от вторник - 12.00 ч. за понеделник. Като в понеделник ИБ ще се занимава само с този въпрос и ще изготви становище. През това време на експертите е възложено да подготвят проект, който да бъде обсъждан на ИБ. Това ще бъде дискусия в ИБ, В 11.00 ч. се отива в МС и се представя становището на ИБ на партията. На вас ви е раздаден този документ /това е предложението на ИБ/ и ако имате някакви бележки по текста, ако имате някакви особени съображения, моля ви - в писмен вид ги предайте на Полина Сертова. Те да ги имат предвид при изготвянето на становището, което ще бъде внесено в ИБ. Заедно с това следващото заседание на НС включва две точки: едната е за аграрната реформа - „Позиция на партията по селското стопанство“, другата точка е за приватизацията. Така или иначе този документ е свързан с приватизацията и със следващото заседание на НС. Документът за приватизацията и документът за селското стопанство /вие днес трябва да сте получили документа за селското стопанство/, за приватизацията ще го получилите в следващите няколко дни. Той е готов. Имате и този документ. Значи ще имате време както сами да се запознаете с материала, така и да се консултирате със специалисти, с които работите. И следващият ни НС ще се занимаваме обстойно с този проблем. Ако не възразявате, тази точка ще заградя с кръгче, като мината и този от вас, който има позиция по някакъв въпрос, нека се обърне към г-жа Сертова, като й съобщи неговото становище. Съгласни ли сте така да направим? Това вчера беше обсъждано в ИБ и даже можеше да не бъде включено като точка, но ние нарочно го включихме, за да ви дам тези разяснения във връзка със заседанието на следващия НС. Има ли някой против? Някой да има особено мнение? Няма. Точка 6 от Дневния ред е приключена.
    Точка 7 от дневния ред: Обсъждане и приемане на становище по обръщението на Новия съюз за демокрация. Проектът е изготвен от работна група в състав: Е. Божков, Ст. Стойчев и П. Евтимова. Те тримата внасят проекта за становище по обръщението. Проектът за становище е раздаден. Моля ви за вашите бележки.
    
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ: Аз съм напълно съгласен със становището, което е подготвено, като предлагам да се прибави само едно изречение, което започва: „НС на БПЛ споделя напълно констатациите, направени в обръщението и т.н.“ - предлагам тук да се сложи запетайка и да се прибави следното допълнение: „Отбелязвайки, че лидери на НСД носят персонална отговорност за това състояние на страната“. Тъй като, господа, всичките тези констатации за това, че основната част от населението застрашително обеднява, че безработицата приема обезпокояващи размери, че продължава спадът на производството и т.н., искам да ви припомня, че Луджев многократно в качеството си на зам. министър-председател обясняваше, че икономиката трябва да се свие и т.н., и т.н. и именно тази политика, в която доста кора от този НСД най-активно участваха, тази стратегия всъщност беше прокарана от тях. Това, че те сега критикуват тази политика, трябва да се приветства естествено, но ние не трябва да си затваряме очите пред факта, че стратегията на това удушаване на икономиката беше направена точно от тези хора. И затова, съгласявайки се с констатациите, направени в обръщението, предлагам да прибавим само това изречение. То всъщност не е изречение, а допълнение - „Отбелязвайки, че лидери на Новия съюз за демокрация носят персонална отговорност за това състояние на страната.“
    
СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ: Аз си отбелязах това нещо и ако трябва после ще го гласуваме, но искам веднага да кажа нещо по този въпрос. Всеки от хората, които са участвали в СДС, носи някаква персонална отговорност за нещо. Напр. ние носим отговорност за това, че позволихме тези хора да ни надвият и да управляват страната. Други от нас бяха в изпълнителната власт и по някакъв начин също носят някаква отговорност за идеите, за платформите, с които тогава са излезли. Но това е един дипломатически по-скоро акт, такъв един дипломатичен акт по-скоро, с който ние изразяваме своите добри чувства към някои, които са ни нужни. Целта е да ги привлечем, а не да ги отблъснем. И ако го кажем това нещо, ние можем да го кажем на някакви неофициални или официални разговори с тях. Това е моето мнение като участник в изготвянето на декларацията. Ако трябва, после ще го поставим на гласуване.
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Аз само искам да добавя това, че формални лидери и всъщност лидери на групата сега са Радка Василева - като зам. п-л, Красимир Найденов, също съпредседател, и проф. Петър Марков - те представляват групата. Не бихме могли от тях да искаме нещо, което е ставали във ВНС. Сега, по време на 36-тото Народно събрание, естествено, но със самия акт на напускане на СДС, те, мисля, че са се отнесли достатъчно критично към досегашната си дейност.
    
СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ: Други, мнения по този въпрос или нови изказвания.
    
ДАНИЕЛА МИХАЛКОВА: Искам да направя само една забележка. Тези две „да“-та, които са отпред, мисля, че 5-ти и 6-ти пасаж, да се махнат, защото иначе прилича малко на художествено произведение.
    
СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ: Аз приемам тази забележка. Отбелязана е. Има ли други забележки?
    
ДАНИЕЛА МИХАЛКОВА: Имам и още една - „Демократизирането на обществото е спирачка за хода на реформата“. Мисля, че може да се смени с нещо, иначе звучи много грубо. Това е вторият абзац, краят на последното изречение.
    
СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ: Ами, тогава да процедираме така - има три забележки. Декларацията действително се нуждае от литературна редакция. Първата забележка беше на г-н Найденов. Има ли някой възражение против забележката на П. Найденов или направо да гласуваме? Добре, подлагаме на гласуване тази забележка. Които са „за“ забележката да влезе в редакцията, моля да гласуват. 40. Които са против? И въздържали се…
    За втората забележка /това беше на Дани, то е по-скоро стилна поправка/ - няма смисъл от гласуване. Маха се това ''да“… и „спирачка“. Това са въпроси, които могат да се уточнят от хората, които ще го оправят литературно.
    Не се приема предложението на г-н Найденов.
    Които са за становището в пълния му вид, моля да гласуват. 40. Против? Въздържали се?
    Становището се приема - 40 гласа „за“.
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Колеги, резолюцията по отношение политическото партниране и политическите партньори на БПЛ - това с кого ще сключваме съюз и как - е в процес на изготвяне и на размножаване. Тя ще бъде готова най-вероятно след 5 минути. И затова аз ви предлагам, за да не прекъсваме сега, да минем към т.8.
    Точка 8 от дневния ред - Приемане на административната структура на БПЛ.
    В момента, в който колегите станат готови, ще прекъснем, за да приемем тази резолюция й ще продължим след това нататък. Съгласни ли сте да процедираме така? Добре. Сега, по т.8 материалите са изпратени предварително. Съгласно решение на НС от 20.02. в Кърджали административната структура на БПЛ трябваше да бъде разгледана в ИБ, приета от него и експериментирана, за да се види нейната дееспособност, след което да се представи тук пред вас за одобрение и утвърждаване така, както е в Устава на БПЛ.
    В момента вие имате пред вас материалите, сигурно си ги носите, ние не сме ги размножавали още един път. В тези материали е дадена структурната схема, блокова схема, и функциите на различните отдели, заедно с длъжностните характеристики на хората, които работят в тях. Имате думата за изказвания по материалите. Вероятно на всички ви е направило впечатление, че отдел Национална координация функционира под прякото ръководство на ИБ на партията. Такава е концепцията и такова е виждането на ИБ, което следва също от… на партията. Днес не разглеждаме структурата на този отдел с оглед на това да могат да се утвърдят останалите. За следващото заседание ще бъдем готови и с утвърждаването на структурата на отдел Национална координация. Чакам вашите изказвания. За потвърждение на това ще ви прочета решението на ИБ, с което се приема и се въвежда за експериментиране адм структура на партията от Протокола.
    „Заседание на ИБ на БПЛ на 16.03.1993 г, Т.2 от Дневния ред е разискване по адм структура на БПЛ. Докладват Еленко Божков и Стелиян Стойчев. По т.2 Еленко Божков представи своето виждане за цялостната структура за административния апарат на БПЛ. Проведена беше малка дискусия по представените концепции, след което се взеха следните решения: Гласувано с 9 гласа - „за“, 3 гласа - „против“, 1 глас „въздържал се“ от 13 присъстващи членове на ИБ.
    Още едно за Протокол № 11 от заседание на ИБ от 23.03. „4 точка е - Разискване и приемане на адм структура на БПЛ. Отново е разискван този въпрос. Решение: „ИБ приема предложената адм структура на БПЛ с предложението на г-жа Светлана Шаренкова /има го в приложение 3/ прието без консенсус - „И ръководителят на експертната група Политически маркетинг трябва да е политическо лице“.
    Това са всички решение на ИБ, свързани с адм структура, които за взимани. Тя започна да работи. Сега аз очаквам вашите изказвания по нея.
    
АТАНАС АТАНАСОВ: Вижте какво предлагам аз, колеги, няма смисъл… да експериментираме. В самата програма ние нямаме щат да работи нормално. Да се приеме и толкова. Какво ще го умуваме? В крайна сметка това е една отворена система, която винаги може да се коригира. Не е казано, като сме го заковали и край, това ще бъде. В крайна сметка това… в приоритетите и на нас, и на ИБ. Защо само да си губим времето, когато системата работи. Предполагам, че най-добре може да каже г-н Божков - работи ли, не работи ли. Благодаря ви.
    
СЛАВЯН САПАРЕВ: Аз имам един въпрос, защото очевидно може би аз не съм разбрал някои неща. По мои елементарни сметки, ако всичко това се осъществи както трябва, това означава някъде над 100 души. Аз ги изкарах по едно време над 150 и се уплаших от себе си. Но това предполага над 100 души администрация. Това значи, че ние трябва да имаме от порядъка на 600 хил. лв. месечно. Имам маса формални забележки, защото не е ясно кой е по-нагоре - дали ИБ, дали Изпълнителния директор, дали НС и т.н. Това са също проблеми, но, да кажем, тези проблеми биха могли да се очистят, ако се погледне в правилника. Въпросът ми е такъв - вярно ли е, че кучето скача според тоягата? Когато се предлага нещо такова, би трябвало да се каже - това е идеалният вариант, който ще бъде осъществен, примерно, ако ние имаме 600 хил. лв. месечно. Ако нямаме тези 600 хил. лв., какво ще се осъществи? Защото аз не възразявам против това, но моите сериозни смущения идват от това, че аз бих съкратил двойно този персонал, а бих увеличил двойно хората по места. Но това, да кажем, че е мое лично мнение. Не зная другите колеги какво мислят. Но проблемът е такъв все пак - с какви пари разполагаме и какво тръгваме да правим? Защото нека да не правим фантастични планове. Просто да погледнем - реално разполагаме с това. Можем да значим това, това и това. И оттук-нататък да го дадем наистина в развитие, както се казва, и при възможност, когато имаме повече пари, ще се направят и другите неща. Защото, например, ако сега в момента имаме 100 хил. и назначим още 10 души в София, работата по места няма да тръгне. Това ви го обещавам.
    
ГЕОРГИ ХРИСТОВ: Преди да взема отношение по въпроса, искам само да попитам г-н Сапарев - на базата на какво изчисли, че по така предложената схема апаратът трябва да бъде 100-150 човека? Понеже свързвам с моето изказване - тази цифра за мен не е ясна. Вие как разбрахте, че толкова души са включени в тази блок - схема?
  
СЛАВЯН САПАРЕВ: Като чета по функциите, които трябва да изпълняват. На базата на функциите е ясно с какви хора трябва да се разполага.
    
ГЕОРГИ ХРИСТОВ: На база функциите ще Ви кажа какво е казано: казано е, че трябва да има един п-л на отдел Нац. координация, 7 регионални и 28 други координатори.
    
СЛАВЯН САПАРЕВ: Вижте, Вие разглеждате само единия отдел в момента.
    
ГЕОРГИ ХРИСТОВ: Да, а по другите отдели са дадени бройки: за междунар. връзки трябват 3 души. И в отдел 4 също се казва, че трябва да има 5 души. При всички останали отдели не е посочено по колко души ще работят и това е един основен недостатък на структурата. Въобще структурата в отдели - да, като функции - да, но като брой хора - не е посочено, с изключение на тези три отдела. Вие как разбрахте колко души трябва да работят, никъде не пише?
    
СЛАВЯН САПАРЕВ: Никъде не пише наистина. Аз ви казах - на базата на това, което трябва да вършат тези отдели. Аз разсъждавам на базата на собствения си административен опит.
    
ГЕОРГИ ХРИСТОВ: Това си е лична Ваша преценка. Ако може да продължа с някои забележки. На първо място тук е тази блок - схема, която е представена пред нас, има смесване между адм. връзки и политически, и функционално. Органите като ИБ, НС и П-л по Устав нямат адм. функции. И тук в тази блок - схема въобще не трябва да фигурират. Адм структура започва от Изпълнителен директор надолу, както е направена по схемата. Връзките, които са дадени между горните органи, които са в организац структура на партията и Изпълнителния директор на партията нямат организационен характер и не им е мястото тук. Това ми е първата забележка. Втората беше за броя на заетите. Безспорно това, което г-н Сапарев каза, е вярно. В момента ресурсите ни ограничават за това с какъв персонал ще работи щаба, но мисля, че за момента е удачно да приемем една структура, която ни дава възможности за в бъдеще да се попълват незаети щатни бройки, когато има по-добри финансови времена за партията. В този смисъл за мен в момента е важно по тази структура в момента да знам във всеки един отдел, във всяко едно квадратче колко човека са предвидени да стоят. Тази информация липсва, казвам, с изключение на 2-ри, 3-ти и 4-ти отдел на структурата. Друга една забележка. В предишния проект, който разглеждахме в Кърджали, имаше един предвиден отдел за политически анализ. Тук той отсъства. В известна степен функциите на политическия анализ са концентрирани в първи отдел - Събиране, обработка и анализ на информацията, макар че като четях длъжностните характеристики, нито един от работещите не е казал, че се задължава или че едно от задълженията му е да прави анализ на информацията, която събира в щаба. В такъв аспект искам да кажа, че просто такъв отдел за мен е наложително да съществува. Дали да може в момента да работи в него един човек или двама, за мен е наложително този отдел да съществува, защото политически анализи ще се ползват, както ИБ и НС, така и създадените експертни групи към ИБ. Тук липсват. напр. Отдел за политически маркетинг и Пресцентър, за които пак говорихме миналия път. Предполагам, че за сегашните ни амбиции и предвид ситуацията, засега не е необходимо създаването на такъв отдел. Той би бил необходим в една предизборна ситуация. Но от сега може да фигурира като структура с незаети щатни бройки. Като един отдел, който има нулев персонал за момента и когато има необходимост, ще бъде попълнен. И още един пропуск. Всъщност всички длъжностни характеристики в администрацията бяха представени и всички сме ги прочели /поне които сме имали интерес/, но длъжностната характеристика на главния администратор - изпълнителния директор - липсваше. И ако може да се даде някаква информация по този въпрос. Благодаря.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Думата има Еленко Божков.
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Аз ще започна отзад напред. Длъжностната характеристика на Изпълнителния директор на партията като политическо и административно лице е записана в Устава на партията, но независимо от това допълнително ИБ на партията прие един документ, наречен „Компетенции на Изпълнителния директор на БПЛ“. Той е тук пред мен и сега мога да го прочета, ако смятате, че това е наложително. Той е един документ от 1-2 страници. Там са фиксирани субординацията, това, с което се занимава, функциите, изобщо длъжностната характеристика. Що се отнася до заемането с щатните бройки - в партията в момента работят 28 човека. Колко точно са на трудови договори - мисля, че са около 11 човека. Останалите са на граждански договори в партията. Те работят, след утвърждаването на тази адм. структура, където са фиксирани - значи в определянето на функциите 1-ви отдел - това е Отделът за събиране на информация, ако разгледате това приложение, което при вас е като приложение 3 дадено - там се виждат бройките, които трябва да работят в този отдел. За бройките в отдел Национална координация - те са фиксирани и ще бъдат разглеждани, когато се приема структурата на отдела Национална координация. Сега ви моля за това нещо да не коментираме. В Международни връзки - отдел 3 - е посочено. Поддържането на компютърната мрежа също е посочено съответното място. Що се отнася до отделите - Отделът за политически анализ - както беше решено /аз ви прочетох решението на ИБ във връзка с това нещо/ - този отдел за политически анализ отива към звеното Координиране на дейността на експертните екипи. Това е един екип за политически анализи - екип от политически експерти. Даже техни представители присъстват днес на нашето заседание. Това е г-жа Ани Кръстева и има още една г-жа, която обаче не виждам в момента. Отделът за Политически маркетинг и прогнози е също в звеното за експертна дейност. Що се отнася до Пресцентър - това е така, както го възприехме в институцията на политическата функция на говорителите на партията. Една концепция по този въпрос беше визирана да бъде изготвена в ИБ на партията, но тя не е готова още. Моите правомощия трябва да ги прочета така, както ги е приело ИБ на партията. Те произтичат от Устава, базират се всяко на конкретен член от Устава.
    
НИКОЛА ПАПАЗОВ: Само един въпрос. Това е може би е и въпрос на технология… и изменено ли е решение - работодател. Защото стане ли дума за трудов договор, някой трябва да е работодател. Имаме ли такова решение и ако нямаме такова решение, нека да го приемем, да бъде всичко чисто.
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: В Устава Изпълнителния директор на партията е работодател. Така е фиксирано и в приетите правомощия на изпълнителния директор. Мисля, че в Устава беше чл. 36, ал. 2. /Нека да погледна един Устав, ако има/…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Въпросът за адм структура след заседанието в Кърджали беше обсъждан на много продължителни заседания на ИБ. И то една поредица от заседания, на които всяка от тези точки, които сега тук се поставят пред вас, беше изяснявана многократно. Имаме ограничения, те са свързани с парите и не бихме могли да се разгърнем, както трябва. Имаме ограничения, свързани с помещенията. И много други такива елементи се намесват. Това сме го обсъждали в ИБ и предлагам на НС да преминем към гласуване, след тези разисквания. Ако има някой някакви допълнителни бележки, нека да ги даде на Е. Божков. Е. Божков да ги внесе в ИБ да бъдат обсъдени и да бъдат приети. Иначе тази дискусия, като си представя тази тежка дискусия в ИБ за изясняване на всеки детайл, може да продължи една седмица и само с това да се занимаваме. Съобразили сме се с всички препоръки, които са направени на предишния НС и има гаранции, против каквато и да е форма на еднолично решаване на въпроси, поемане на прекалени функции, от определени адм. длъжности. Имаме гаранциите, така са вплетени нещата, че всичко е гарантирано. Поне от опита, който имаме, защото като казвам „всичко“ - не го възприемайте абсолютно. Предлагам на НС да одобри предложената адм. структура на апарата. Има ли някакви предложения по този процедурен въпрос? Да преминем към гласуване. Не виждам вдигната ръка. Моля тези членове от НС, които са съгласни да утвърдим адм. структура, да гласува с вдигане на ръка.
    „3а“ - 34, „против“ - 2, „въздържали се“ - 4. Приема се адм. структура.
    … Трябват ни 300 хил. при сегашни цени, но ги нямаме.
   
 СЛАВЯН САПАРЕВ: Това е идеалният вариант. Всичко това би могло да го няма, с изключение, да кажем, половината от това и просто по места да се дадат коли и съответните координатори повече и да се свърши много повече работа. Аз просто искам да ви обясня защо беше моят отрицателен вот.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Преди да преминем към резолюцията, нека да минем точка 9 от дневния ред - Утвърждаване на ръководители на отдели на партията. Докладва Еленко Божков.
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Според утвърдена вече адм. структура за началник на отдел 1 - Събиране и обработка на информацията - се предлага г-н Камен Илиев Минчев. Сега ще ви прочета неговите биографични данни.
 
/ПРИЛОЖЕНИЕ 1/
    Г-н Минчев е тук, но, колеги, моля ви, ако смятате да задавате въпроси на г-н Минчев, преди това искам да споделя впечатленията си от неговата работа досега. Като Изпълнителен директор на партията, аз съм изключително доволен от работата на г-н Минчев, въпреки че както е винаги, когато хората работят заедно, има бележки, но те се отстраняват с течение на работата. Контактен е, разбираме се, мисля, че се разбира и с хората, които са му подчинени от отдела. Той работи с 8 човека в новия отдел.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Има ли въпроси към г-н Минчев? Някакви изказвания, мнения? Аз съм правил тази проверка по съответен ред, съществуващ в държавата ни, дали г-н К. Минчев е имал отношения с бивши тайни служби. Проверката, която сме направили, е отрицателна - не е имал отношения с такива служби. Проверката е направена по начин, който изключва грешка. Не сме направили за парламента, защото струва много пари. За други структури на партията са направени.
 
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Съгласно Устава за ръководителите на отдели по предложение на Изпълнителния директор на партията се утвърждават от НС.
   
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Който от членовете на НС е съгласен да бъде утвърден като началник-отдел г-н Камен Минчев, моля да гласува - 39. Против? „Въздържали се“? Няма.
    Г-н Минчев е утвърден 39 гласа „за“.
    Честито! Продължаваме по-нататък.
 
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Предлагам на вашето внимание за началник на отдел 6-ти - отдел „Административна и стопанска дейност“ - г-жа Дария Недева. Но тъй като в момента я няма, ще се наложи в нейно отсъствие да ви я представя.
 
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Съгласни ли сте в нейно отсъствие да ви бъде представена? Това е нашата счетоводителка. Тя изпълнява длъжността „счетоводител“, „касиер“ и хиляда др. работи, защото нямаме пари за назначаване на хора.
 
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Тя в момента изпълнява ролята на личен състав, счетоводител, касиер - домакин и ръководи секретариата. Чета ви нейната биография. /ПРИЛОЖЕНИЕ 2/
 
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Има ли някакви въпроси към Изпълнителния директор?
  
  /…/: Доволен ли е от работата?
 
   ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Ако съм недоволен, но ще реагирам.
  
  ПЕТКО СИМЕОНОВ: Има ли някакви други въпроси?… Моля тези членове на НС, които са съгласни да утвърдим Дария за това място, да гласуват с вдигане на ръка? 40. Против? Няма. Въздържали се? Няма.
    Дария Недева се приема с 40 гласа „за“.
 
   ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Искам само да добавя - началниците и ръководителите на другите отдели ще ви бъдат представени по-късно. Позволявам си просто един изпитателен срок за някои от тях. Мога да ви ги предложа окончателно на следващия НС.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Преминаваме към резолюцията. Давам думата на г-н Арнаудов.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: В резултат на решението на тази комисия, която да подготви текста, ние сме се опитали да се съобразихме с това, което беше изказано като мнение в хода на самата дискусия. В същото време сме се постарали да търсим тази охранителна мярка, за която стана на въпрос в експозето и същевременно да приложим на практика конкретните критерии, по които ние да правим посока на партньорите. Всичко това е казано в една конкретна форма, която подсказва и намеренията, и желанията, и всичко останало, което трябва да отстояваме като политическа воля. Чета дословно текста и предполагам, че ще има редакционни бележки. Това е съвсем естествено, тъй като не редактирано в крайна формула, като краен вариант.
    ПЪРВО - одобрява неподписването на споразумението със Съюза за сътрудничество, изразяващо позиция, произтичаща от идейните ценности на БПЛ.
    ВТОРО - препоръчва на ИБ да положи нови усилия за изясняване на позиции по въпроси, по които БПЛ и ДПС имат различия.
    ТРЕТО - одобрява по принцип характера на водените досега разговори, като препоръчва на ИБ да се гарантира по-голяма дискретност във фазата на преговорите и недопускане /предотвратяване/ на възможни публични обвинения между потенциални партньори.
    ЧЕТВЪРТО - приемайки необходимостта от създаването на нов политически субект, защитаващ реално съществуващите интереси на сформиращото се предприемаческо съсловие, дава съгласието си за продължаване, на политически разговори с партия Нова България при следните принципни изисквания:
    а/ Политическото обвързване за сътрудничество с партия Нова България и изборът на конкретната форма да бъдат преценени от възможностите за широка предизборна коалиция с партии и организации, носещи със своето поведение новата алтернатива за обществено развитие.
    б/ Да се конкретизират в предстоящи разговори взаимни гаранции между БПЛ и партия НБ за обезпечаване на общи политически действия, отговарящи на формата на сътрудничество и преследващи целите на създаващия се политически субект.
    в/ Смятат за наложително презадълбочаване на политическия диалог с партия Нова България, привличането като наблюдатели на легитимни представители на частните предприемачи и на синдикатите.
    г/ Бъдещата форма на сътрудничество не трябва да бъде в ущърб на обществено известната политическа физиономия на БПЛ като либерална партия /може би тук трябва да се оправи редакционно/. При евентуалното привличане на двустранните разговори между БПЛ и партия НБ, други политически формации да се приложат одобрените от НС критерии за политическо партньорство.
    Имате думата, колеги. Смятам, че комисията е готова да отговори, за този малко скрит текст какво имаме пред вид, ако има някакви съмнения защо по този начин са казани нещата.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Веднага ще се опитам да отговоря. И преди подписването, няколко дена преди това, в самия ден на подписването на споразумението /на 12-ти ли беше или на 11-ти/ на следващия ден имахме конкретни обещания лично от г-н Доган и г-н Осман Октай в мое и на г-н Божков присъствие, за двустранни разговори с БПЛ по проблема, който ние бяхме издигнали. До този момент по силата на различни ситуации тези разговори не станаха. Ако трябва да бъда откровен - не по наше желание станаха и ние смятаме, че като партия, която разговаря с всички, една отворена врата за диалог бе подсказана от дискусията, която бе проведена. Това, че искате да конкретизираме какво ще стане - аз мисля, че това е най-малкото, за което в момента е удачно обсъждане, защото същият въпрос би трябвало да бъде зададен за всички точки, които идват. Какво ще стане, например, ако синдикатите кажат: „Тази партия за нищо не става“? И т.н., тоест разсъждения от този род, които преди малко бяха изразени гласно, те спокойно могат да бъдат отнесени и към всички останали…
    
ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Аз искам думата, за да поставя въпрос към г-н Арнаудов. Понеже имаше налице един започнал процес, който в края на краищата за 12 организации приключи с подписване на едно споразумение, ние участвахме в този процес и пречка да се включим в подписалите беше именно да приемем различието между нас и ДПС по един конкретен въпрос. Тази точка, предполагам, третира точно този въпрос и аз Ви питам - ако ние нямаме повече тези противоречия, ще продължим ли нашия процес, който сме започнали?
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: По този въпрос има решение от I-ия НС и ако трябва да се премахне нашето решение от I-ия НС, трябва да се дискутира и да се стигне до ново решение, което да гласи: „НС разрешава на БПЛ да направи коалиция с ДПС“.
    
ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Извинявам се, но мисля, че такова решение няма.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Точно така е. Ние имаме право на разговори, но нямаме право на подписване на споразумение с тях и Вие го знаете много добре. Прагматичният смисъл на въпросите, които се задават - ако нямаме различия, какво следва - излиза да преценим и преосмислим позицията от I-ия НС и да я подложим на ново гласуване. Това е политическо решение.
    
ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Моля да се намери протокола тогава.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Ето го протокола от I-ия НС. Там това е поставено категорично и тогава се гласува от всички.
   
 /…/: Такова решение няма, има обсъждане на проблема.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: А какво пише в протоколите?
    
/…/: Обсъждане.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Добре, как да процедираме оттук - нататък, като от I-ия НС досега в продължение на няколко месеца навсякъде по всякакъв повод е казано, че НС на БПЛ има решение да не се прави коалиция с БСП и ДПС?
    
ПЕТРАНКА ЕВТИМОВА: Съветът, за който говорим, не е политическа коалиция, а е Консултативен съвет. И затова едното нещо не бива да се бърка с другото. Тук изобщо не става дума за влизане в коалиция с. ДПС и само с ДПС, а става дума за по-нататъшните ни отношения с този човек.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Смятам, че отиваме към една дискусия, която ако започнем сега, би означавало да преосмислим нови политически позиции във всички това, което ни предстои като партия и тактика. Аз нямам нищо против да се направи процедурно предложение за излизане на БПЛ от този НС с политическо решение за ДПС…
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: Искам да внеса едно уточнение. НС в НДК взехме решение - коалиция с БСП и ДПС не се прави, но това не се вписва в протокола, да няма документ. А се гласува. Моля ви, напрегнете си паметта и си спомнете този детайл - да няма писмено никъде, че с тях няма да правим коалиция. Това беше решение на НС.
   
 ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Аз си напрегнах паметта и това е точно така, както казва г-н Симеонов. Обаче обръщам внимание на това, което каза П. Евтимова - в конкретния случай не се касае за коалиция, а се касае за Консултативен съвет. Иначе П. Симеонов е прав - точно така беше.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Това веднага предполага да се внесе тълкуване - дали е съвет или скрита форма на бъдеща коалиция, което отново е сериозна дискусия, за да може да се стигне до политическо решение, ако това е смисълът на спора в момента, до колкото той е принципен спор.
    
ИВАН МОСИНКОВ: Аз разсъждавам по смисъла на т.2 и там се говори за изясняване на позиции по въпроси, по които БПЛ и ДПС имат различия. БПЛ искаше ДПС да подпише декларация, с която да осъди процеса на турцизиране, след което те направиха едно свое заседание и излязоха с декларация, че такова нещо няма. Ако ние по този въпрос изгладим своите различия, това означава, че ние също приемаме, че такова нещо няма. Аз поне така разбирам нещата - изглаждане на различията. Ние можем ли да направим този компромис, защото аз предполагам, че те няма да променят своето решение от тяхната декларация. И аз не виждам мястото на 2-та точка тук. Благодаря ви.
    
НИКОЛА ПАПАЗОВ: Искам да изразя мнението си по 2-ра точка, тя може да звучи малко като препоръка, но всяка дума в една декларация, която отива за печат и за политически партньори - евентуални, бъдещи или просто такива, с които водим разговори, има смисъл. Така че тук предлагам една умерена формулировка с отворена врата. Нека да не забравяме, че ДПС е част от тези 12. Тоест - вратата в отворена чрез изглаждането на този момент с противоречието… при едни бъдещи разговори с тези 12. Освен това, що се отнася до подписването на новия документ, все си мисля, че след като се водят разговори, за тях получава информация НС и решава - да подписва или не и какво да подписва. Още повече, че аз съм на мнение, че този документ даже и да беше подписан от нас, без решение на НС, че се ратифицира, подписът не значи много. Така че водим една безплодна дискусия. Аз мисля, че формулировката е достатъчно отворена, достатъчно дипломатична, за да се чете зад нея.
    
ПЕТКО СИМЕОНОВ: По повод протокола за сътрудничество на 12-те коалиция ли е или не. Присъствал съм на всички разговори от самото начало. ДПС се включиха на второто или третото събиране. Включиха се и проявиха най-голяма активност при създаването на този Съвет за; сътрудничество. В процеса на разговорите на няколко пъти беше споменато: „Това после става коалиция, но нека да не казваме предварително, че ще стане коалиция“. Добре, те няма да влязат в такава коалиция, това няма да стане коалиция практически, но нека за момент помислим за онази предизборна схватка, която рано или късно ще се разрази в страната. Тогава ДПС може да излезе, тези центристки формирования, които са подписали споразумението с тях могат да кажат: „Без вас правим тази коалиция“. Но в предизборната схватка основният аргумент на атака от двете свръх сили срещу този център ще бъде подписването на този документ. Никакви илюзии не трябва да има - ще хвърчат глави просто затова, че е подписан този документ с ДПС. Какво и след това да се подписва, както и да се подписва - нещото е направено: те нарочно тактически се разделиха, но те са съюзници с ДПС. Това ще си остане и затова нека да фигурира тази формулировка, аз подкрепям това предложение на Русенския клуб. Ние разговори с ДПС можем да водим, можем да изглаждаме противоречията, които имаме с тях и там, където има някакви противоречия. Нормално е политическите сили да разговарят помежду си. Дали ние харесваме или не ДПС - това няма никакво значение. Той е реалност, а ние сме хора за политическа толерантност. Ние с тях трябва да имаме контакти, с тях трябва да изглаждаме противоречията си, където имаме някакви противоречия. Но от това съвсем не следва, че ще седнем да подписваме някакви документи, които да ни обвързват политически. В диалог - с всички, но не в съюз с всички - това са различни неща. И сме разговаряли с Дертлиев, главно с него, понеже при ЗП има съвсем ясно решение за коалиция с ДПС, „Екогласност“ има ясно решение - коалиция с ДПС, АСП има решение - коалиция с ДПС. С Дертлиев съм разговарял и в тези разговори основната му грижа е как да се отърве от ДПС, те гледат как да направят така, че да не подпишат, да не искат да подпишат. Заедно с това пък на него много му се искаше да направи това нещо. Ние бяхме тези, които категорично поставихме въпроса и не подписахме. Дертлиев сега има основна грижа - как да отстрани ДПС, без да отстранява останалите. Аз му казах, че тази работа е много трудна. Пътят, по който са тръгнали, е много труден, защото заедно с ДПС ще излезе и АСП, ще си излезе и ЗП, ще си излезе и „Екогласност“. И тогава остава един социалдемократически блок - точно тези, крито направиха социалдемократическия алианс. Остават си те. Заедно с това Съветът реално не функционира. Нека затова да не бързаме да се натискаме, където и да било, а пък да вземем и да си провеждаме разговори. Никой не ни пречи да провеждаме разговори.
    ……
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Други предложения и забележки по текста, редактиране, премахване на някои понятия, които могат да бъдат погрешно тълкувани и т.н.?
    
НИКОЛА ПАПАЗОВ: В последното изречение от текста липсва едно „на“ и молбата ми е, когато се подготвя официалният документ, имената на партиите да бъдат изписвани в цялост, без съкращения.
    
ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Аз също имам една редакционна бележка и едно процедурно предложение.
    Т. 1 - „Неподписването“ да се поправи и да стане „одобрява неприсъединяването към споразумението /или към протокола/ на Съвета за сътрудничество.“
    Т. 2 - „Препоръчва на ИБ да поднови усилията за изясняване“.
    Според мен този вид на документа не подлежи на публично огласяване. Това е документ за вътрешнопартийно използване и документ, който е рамката на ИБ, с която то трябва да действа в предстоящите разговори. Ако вие смятате, че на базата на този документ трябва да се излезе с публично съобщение, то трябва да има съвсем друг вид.
   
СТЕФАНОВ: Аз искам да взема отношение като член на ИБ. Когато се взимаха решения по отношение на нашето поведение и отношение на преговарящите наши представители с този Консултативен съвет, аз бях депозирал едно писмено становище, в което бях изложил по принцип основните си мнения по този въпрос. Предполагам, че ги знаете. Подкрепям този документ, защото ходът на събитията показа, че ние все пак успяхме да извлечем максимална полза от тези политически преговори. Оттук - нататък трябва пак максимално да извлечем полза за нашата партия и за нашите цепи при тези политически разговори. Ето защо отново много внимателно трябва да се подхожда към този въпрос и декларацията, която сме формулирали тук, е точна и конкретна, без всякакви изхвърляния. Аз я подкрепям с тези редакционни поправки и що се отнася до т.2, аз определено не подкрепяме забележките, но за да не връщам дискусията назад, няма да се връщам на тях. Това е моето мнение.
    
ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Не виждам други вдигнати ръце. Има едно процедурно предложение, което не трябва да забравяме, но то ще дойде, след като приемем текста на тази резолюция. За последен път се обръщам към колегите - има ли някой, който иска да направи някаква промяна в текста от гледна точка на редакция, на понятия, на разместване на отделните точки и т.н.? Няма.
    Подлагам на гласуване резолюцията от НС с днешна дата в този вид и с тези редакционни забележки, които бяха направени. Тези от вас, които приемат съдържанието на резолюцията, много моля да го гласуват - 40. Благодаря ви. Против? Няма. Въздържали се? Няма.
    РЕШЕНИЕ: Резолюцията се приема с 40 гласа „за“.
    Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Божков - този документ да бъде за вътрешно партиен живот, в смисъл да не бъде огласяван на масмедиите в този вид, защото на практика тук има неща, които, ако попаднат в ръцете на наши партньори и опоненти, все едно, че нищо не сме направили днес.
    Тези от вас, които са съгласни този документ в този си вид да не бъде огласяван чрез масмедиите - моля да гласува - 40. Против? Няма? Въздържали се? Няма.
    Струва ми се, без да звучи обидно, че е необходимо да гласуваме и една много важна охранителна мярка на членовете на НС, тоест да не дава информация за съдържанието на тази резолюция. Това, че не е публикувана, не означава, че не може да бъде разпространена устно. Аз много държа това да бъде прогласувано като отговорност на членовете на НС като мярка за дейност за ръководството спрямо това, което сме го определили. Може да звучи за някои обидно, неочаквано, но смятам, че е крайно необходимо, тъй като се намираме в много сложна ситуация и вие го знаете по-добре.
    
НИКОЛА ПАПАЗОВ:… защото в края на краищата се знае, че приемаме резолюция. И моето предложение, че първа и втора точка бика могли да останат за наша консумация, а след 3-та точка спокойно би могло да се публикува.
 
    СЛАВЯН САПАРЕВ: Аз не разбирам какво чак толкова страшно има в тази резолюция. Добре, няма да го огласяваме. Но по принцип някой може ли да каже кое е страшното тук?
 
    ПЕТКО СИМЕОНОВ: Вижте, джентълменски се разбираме, за тази работа да не се говори, да не се изнася, да не се дава. Остава си за нас. Разбрахме се и приключихме с тази точка. За всичките ясно, че това е рамката, по която ние се движим като ИБ в преговорите си с останалите политически сили и на следващия НС, когато ви даваме отчет за онова, което сме правили като контакти,, като разговори - то трябва да бъде в тези рамки, които вие ни задавате сега. Приключихме по Дневния ред. По т. „Разни“ има ли нещо?
    Точка 10 от дневния ред - Разни.
 
    ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Господа, длъжен съм да отбележа, че според Устава на БПЛ при три поредни отсъствия от НС съответния член на НС отпада и на негово място влизат нови членове на НС. Три поредни отсъствия имат г-жа А. Кумчева от Асеновград, Елена Перчемлиева от Айтос и Камелия Касабова. Тъй като всички предложени членове бяха избрани, това води до редуциране на кворума на НС на БПЛ.
 
    ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Тъй като това са хора, предложени от ПНД, аз съм длъжен да дам информация защо тези хора до този момент не са били, особено г-жа Перчемлиева от Айтос и за Кумчева от Асеновград. Някои хора са информирани за г-жа Перчемлиеа - тя се намира в много трудно социално положение. Малко неприятно е да го казвам - тя е сама жена, с две деца, при починали родители в рамките на последните два месеца и сами разбирате, че е много трудно да присъства на НС. И мисля, че въпреки това да е уставно поставено, трябва да прецизираме нещата и да вземем конкретно отношение. В подобно състояние спрямо съпруга си, който е много тежко болен, е г-жа Кумчева от Асеновград. Тя също издържа сама две деца при неподвижен съпруг. А това, че не е дошла по уставно положение, смятам, че не трябва да ни дава основанието веднага да взимаме решение и да казваме: на тяхно място редуцирано други ще бъдат. Това са хора, които са с ПНД от първите дни, от 1989 г. и мисля, че ще бъде редно от СДС - либерали да дадат информация, че по времето на последните избори именно г-жа Кумчева подпомогна на г-н Церовски и другите да си направят цялата изборна агитация в онзи регион преди още да сме мислили за някакво сътрудничество. Благодаря ви.
 
    ПЕТКО СИМЕОНОВ: Моля за мнения.
 
   /…/: Г-н Арнаудов, има ли възможност да продължат да участват в работата на НС?
 
    ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Нищо конкретно не мога да кажа. За последен пьт г-жа Перчемлиева от Айтос аз видям преди месец и нещо. Бях там, разговарях с нея, длъжен съм да защитя тази жена, тъй като не съм убеден, но дори и на още два НС да не дойде, ще претендирам тя да си остане член на НС като човек, който много добре е запознат как се прави политика.
 
    НИКОЛА ПАПАЗОВ: Аз се опитвам да си спомня начина, по който правихме НС, все пак вътре имаше и договорености при процеса на обединение, тъй като евентуалното излизане поради уставни причини на членове от бившата ПНД изисква и попълване на тази квота от същата. Това е, според мен, един приоритет, който мисля, че е необходим, за да бъдат запазени едни коректни отношения. Аз съм привърженик на идеята, тъй като тази смяна е в общи линии една на практика механична смяна и кворумът винаги е непълен. Нека да не стигаме до едни такива крайни решения, защото много малко време е минало от началото. Нека да оставим ситуацията такава.
 
    ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ: Първо - предполагам, че Уставът третира неявяване на НС без уважителни причини. Поне за мен причините, които изложи г-н Арнаудов са уважителни. Второ - не може някой друг да попълва състава на НС, освен Конгреса, както е по Устава, тъй че да смятаме, че за никаква смяна не можем да говорим. А истина е, че това неявяване пречи на кворума и затова предлагам до момента, до който те не са в състояние да идват, да приемем една временна редукция на кворума, която да улесни нашата работа. Благодаря.
 
    ПЕТКО СИМЕОНОВ: Аз смятам да спрем да разговаряме по този въпрос, да оставим нещата така, както са. Междувременно да се извърши едно проучване, което да се обсъди на ИБ и ако нещата при тези дами останат в същия вид, при следващия НС просто ДА не ги смятаме в кворума. Без да пристъпваме към никакви мерки, независимо от Устава. Моето предложение е такова и мисля, че при други подобни случаи, когато имаме три поредни неявявания, когато обсъждаме дневния ред в ИБ и е необходимо да се постави там въпроса,… и да не занимаваме НС с проблеми, които не са предварително подготвени. Това да го приемем като принцип. Има ли други въпрос и по т. „Разни“? Има ри някой, който да желае да попита нещо?
 
    ХРИСТО: Аз предлагам максимално да подпомогнем тези две жени. Това може да стане много просто - да се сложи, една кутия и всеки сложи по 20 лв. в нея, защото при тази ситуация, в която са, за тях и 500 лв. са сума. Ако тя трябва да купува лекарствата на мъжа си, за нея 500 лв. са сума. Това е един жест. За всеки един от нас 20 лв. не е кой знае колко голяма сума.
 
    ДИМИТЪР АРНАУДОВ: Аз благодаря на Христо за това предложение. За информация симпатизантите на БПЛ са направили подобно нещо за г-жа Елена Перчемлиева. Още повече, че там преди два месеца почина един бивш член на ПНД, който катастрофира с колата и беше достатъчно много обвързан с кредити и със заеми. Те сбраха около 40 000 лв., разпределиха ги между двамата и подпомогнаха. За случая в Асеновград не мога да поема някакъв ангажимент, доколко е необходима такава помощ. Но като благородна цел, аз го възприемам.
 
    ПЕТКО СИМЕОНОВ: Вие разбирате, че това не е за решение на НС. Ние чухме предложението на Христо. Лично аз ще се присъединя към неговата инициатива, но това си е воля на всеки от присъстващите. Има ли друго нещо? Някой нещо да желае да каже? Не виждам.
    Уважаеми дами и господа, ние приключихме 10-те точки от нашия дневен ред. Аз ви благодаря за активността и от трите Национални съвета, които имаме от 20 декември насам - това беше един НС, при който се получи реална, дискусия. Работим вече като един общ организъм. Изпълнен съм с надеждата, че взаимното ни разбирателство, толерантността ни един към друг ще ни позволят, разбира се, с достатъчно политическа воля и енергия, да изградим една силна партия, ще ни позволят в тези особени времена, когато сме подложени на натиск, на най-различен натиск, да се развиваме и да наедряваме. Убеден съм, че БПЛ ще успее и ще пребъде, да сме живи и здрави и заедно да работим за това. Благодаря ви!