Национален съвет на БПЛ - 18.12.1993 г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ,

 

ПРОВЕДЕН НА 18.12.1993 г.

 

(нередактирана стенограма)

 

 

 

П. СИМЕОНОВ:

 

Чакаме още два влака и с тях и още няколко души. Основната причина, поради която се наложи това спешно свикване на Националния съвет, се съдържа в точка 3, подточка 3 – решение за провеждане на Национална конференция на Българска партия Либерали през месец януари. Съгласно устава на партията всяка година трябва да провеждаме национална конференция. Политическата конюнктура в момента не ни позволява лукса да провеждаме в разстояние на месец, месец и половина две национални конференции. Нещата се развиват така, че ако бяхме провели до 31 декември национална конференция, във всички случаи до края на януари трябваше да свикаме нова национална конференция. Това все пак е един прекален лукс. Затова единствено упълномощеният орган и това изборно тяло, което трябва да поеме отговорността за отлагането на конференцията, е Националният съвет.

Останалите въпроси, които са предвидени като предложения, естествено не могат да бъдат прескочени при положение, че така или иначе сме предложили да свикаме Национален съвет в един спешен порядък.

Все още нямаме кворум, но можем да започнем разискването по дневния ред, предложения по дневния ред, и оттам вече да набележим точките, които ще обсъждаме и ще започнем, разбира се, с онези въпроси, за които не е необходимо да има дневен ред.

Моля, вашите мнения по предложения ви дневен ред.

Заповядайте, г-жо Евтимова.

 


П. ЕВТИМОВА:

 

Основното основание да имаме сега Национален съвет е да се вземе решение за провеждане на Национална конференция. Според мен е правилно и лично аз съм съгласна, че сега трябваше да има НС, който да вземе такова решение. Обаче по Устав, освен че НС трябва да вземе решение кога точно да се проведе Националната конференция, на коя дата и къде, НС трябва да реши и проектодневния ред за НК, а това тук не е предвидено. И в такъв случай ще се получи следната ситуация: ако ние днес не обсъдим и представим проекта за дневен ред на НК, това означава, че или в периода до провеждането на НК ще трябва да се свика нов НС, за да се състави нов проект за дневен ред или правото на НС ще бъде иззето, примерно от Изпълнителното ръководство и то ще си присвои правото да предложи проектодневен ред и, за да не влизаме в колизии, аз предлагам да се спази Устава и като друга точка да се включи съставянето на проектодневен ред на НК.

 


П. СИМЕОНОВ:

 

Вие сте напълно права, г-жо Евтимова и това се има предвид при обсъждането на тази точка. Други съображения по дневния ред? Отново госпожа Евтимова, заповядайте.

 


П. ЕВТИМОВА:

 

По организационните въпроси предложението ми е да не разглеждаме само работата на ИБ, а изобщо организационни въпроси на БПЛ.

 


П. СИМЕОНОВ:

 

Никой не може да ограничи изказванията, свързани с общоорганизационните въпроси. Това е предложение, което е направено. Всяка от подточките всъщност дава основание за разискване на тази тема.

 


Във връзка с предложеното в т. 1. "Една година Българска партия ЛИБЕРАЛИ", да направя експозе по този въпрос, аз научих, както и вие, постфактум, дневния ред, това решение на Изпълнителното бюро, защото не съм присъствал на заседанието и мисля, че една такава тема много повече подхожда на Националната ни конференция, където ще стане дума както за онази работа, която е извършена през изтеклата година, така и за стратегията и политическото планиране в партията. Тогава е по-нормално да се говори за една година от създаването на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, една година от Игнажден. И аз нямам такава готовност. Мисля, че такъв доклад би  трябвало да бъде обсъден в Изпълнително бюро. Да бъде взето мнението на хора от различни клубове, да бъде обсъдено с нашите координатори и той трябва да бъде едно представително изложение, изложение на представително мнение. За това мога да направя едно въведение към дискусиите, към разговорите. Днес ние все още нямаме кворум и затова протича малко мудно разискването ни по дневния ред. Заповядайте, г-жа Евтимова.

 


П. ЕВТИМОВА:

 

Липсата на кворум от една страна ни проваля, от друга страна ние трябва да работим съзнателно. Затова аз предлагам, например втора точка като информация за работата на ЛКС, за която не се иска непременно кворум, за да се взима решение, да се изведе напред, а да останат назад точки, като приемане на нови клубове, организационните въпроси, тезисите, които са предложени от г-н Симеонов и от Изпълнителното бюро, те също ще предполагат взимане на решение игласуване и затова предлагам да не се бавим, а да започнем и то веднага.

 


П. СИМЕОНОВ:

 

Това е хубаво като желание, обаче има една процедурна пречка. За да приемем дневния ред, ние трябва да имаме кворум, така, че ние трябва да започнем с решение, но ако помежду си постигнем едно съгласие да прескочим този момент за приемането на дневния ред, когато имаме кворум, а сега да започнем дискусия по въпросите, които не изискват вземането на решения. Съгласни ли сте така да направим, защото все едно гласуване, при липса на кворум е безпредметно. Има ли някои, който да е против или да има особено мнение? Особени мнения няма. Има две точки, които не изискват взимането на решения и оттук вече с наличието на кворум. Едната, която е свързана с няколко въвеждащи думи от моя страна и точката за работата на Пиберално-консервативния съюз–информация от Борислав Цеков и Борис Бояджиев.

 

Аз ще бъда кратък с моето въведение. Сред многото партии, които населяват умерената част на политическия спектър, имаме честта да бъдем и ние представителите на Българска партия ЛИБЕРАЛИ. Партия, която води началото си от Трети ноември 1989 г, и е най-старата от новосформираните партии в страната ни, това беше съдебно доказано. Ние не сме компания от приятели, която е решила да се намеси в политическата конюнктура, като създаде някаква си партия, още повече, когато тръгвахме, на демократическия политически пазар, освен нашата сергия, друга нямаше. Повечето от нас, хората от различните населени места, не се и познавахме, преди да установим, благодарение на историческия шанс, че сме единомишленици. Обединяват ни много неща, обединени сме от любовта си към България. Ние сме либерали, не защото търсим място под политическото слънце, либерали сме, защото смятаме, че либералният избор е най-добрият за страната. Обединява ни фактът, че отстоявахме неотклонно позициите си, въпреки риска да бъдем последователни. Бяхме удряни от червени, тъмносини и пембени, удряни сме от вън и от вътре от подставяни лица. Да си спомним конференцията в Банкя, където се разделихме с главния Йордан, барабар с цялата им компания от известни и неизвестни имена. Били сме славени, били сме ругани, били сме в центъра на обществено–политическия живот. Давали сме основни теми на световноизвестни медии — Си ЕнЕн, ЕмБиСи, БиБиСи, Монд, Шпигел, Гардиън и мн. други и то в най-ласкава светлина.

 


Основахме СДС и дадохме главната парола на демократичния процес в страната, мирния преход. През 1991, пак тук–конференцията в Банкя, а преди това 19 май, конференцията на СДС. Първи казахме, че СДС, тръгва по грешен път. Ако БСДП, БЗНС — Никола Петков, Зелената партия, бяха организационно застрашени, ние посочихме идейната опасност за демократичния процес, идейната опасност на лозунгите на излизащите от СДС движения. Пак ние, нашата партия в лицето на бившите членове на партия "Национална демокрация", че националните проблеми се решават по основата на либералните ценности. Напред с рогата до никъде не се стига, а съюзът с БСП е безперспективен за защита на националните интереси. Напред с рогата не се върви, но ако се налага заради България да блъснем с тях–ще ударим. Нашата организация даде на страната политически фигури като Жельо Желев, Блага Димитрова, Йордан Василев, Елка Константинова, Александър Каракачанов, Николай Василев, Димитър Луджев, Христо Иванов и още много други мога да изброя. При нас бяха хора, които заемат важни места в реформаторските крила на БСП и на техни коалиционни "националистични" съюзници. Споменавам хора, които ни напуснаха, когато не бяхме още партия, споменавам ги, за да кажа, че нашата партия, че нашата организация оцелява и когато се разделя с такива. Ние си оставаме тук, водени от най-светъл патриотизъм и демократизъм. Тези хора не са при нас, но най-авторитетните от тях формират ядрото на нашите съюзници. Ние сме в постоянен диалог с тях. Въпреки, че сме имали противоречия, противоречията са естествени, естествено е да се търсят различни пътища, ние знаем и то се потвърждава от всекидневието, че не само сме били заедно, но и днешните ни интереси са общи. За нас времето не е разделно, не е било разделно, времето е търсило единството и многообразието на обществото. Били сме на върха, били сме и в пропастта. Викали са ни "Осанна" и "Разпни го". Знаем какво е и Цветница, и какво е Разпети петък. Между другото. Разпети петък е Велики петък. В момента  собственото ни влияние, влиянието ни като партия сред електората е слабо. Одобрението е високо, но на електоралните  въпроси събираме от около процент до три-четири процента в различни изследвания, при различен тип извадки. Това е така,  защото волята за власт при нас се изроди в апаратна игра и неизживяната интелигентска болест — желание за  философстване, а не за действие.

 

В момента имаме съюзници в ЛКС, ще стане дума за тях при следващата точка. Ние сме лоялни и добронамерени към  своите съюзници. Работим за активизиране на Либерално — консервативния съюз. Полагаме големи усилия, но нашата партия  ще сгреши, ако забрави, че е партия със своя самоличност и история. Ние работим за създаването на широка коалиция от  реални политически субекти. Резултатите, които имаме, договореностите, които сме постигнали, са обнадеждаващи.  Партията ни ще я бъде. Тя има структури и кадрови резерв, който не отстъпва и на най-добрите некомунистически партии.  На последния конгрес на Либералния интернационал в Будапеща имаше заседание на Бюрото на Интернационала. Както  разбрахме снощи, вече в подробен разговор с д-р Желев, ние сме в процедурата без никакво колебание. Въпросът ще зависи  от нас, защото в Будапеща видяхме партии, които редовно участват във форумите на Либералния интернационал, но не  желаят да членуват в него. Други от десетилетия са наблюдатели и не желаят да стават пълноправни членове. А френските либерали например, които са членове, желаят да излязат. Тези партии се предпазват от международни организации, които,  без да вникват в смисъла на собствените им национални проблеми, им поставят неприемливи условия. Ние сме в  процедурата на проучване в Либералния интернационал, една процедура, която е естествена за тази структура, но няма да  бъде лошо сами добре да сме запознати с Либералния интернационал и да присъстваме поне още на няколко негови  международни представителни форуми, не задължително конгреси, защото те стават веднъж в годината. Не поставям под  никакво съмнение необходимостта от международно признание на партията, просто поставям пред вас един проблем. Основното обаче си остава нашата работа тук в страната. Както казах, имаме нисък електорален процент сами. Във всички  случаи трябва да търсим коалиционни партньори. Имаме разработени няколко работни схеми. В  момента сме в ЛКС, но това  не изчерпва вариантите, по които работим. Ние имаме електоралния си процент, електоралните си проценти, благодарение  на това, че сме си ние. Имаме го без вестник, без достъп до националните електронни медии, имаме го, въпреки че не  харчихме пари през последните месеци, за да вършим пълноценна организационна работа. За да действаме по-бойко и  политически настъпателно, трябва да проумеем, че сме единна партия, със своя богата история, своя програма и устав.  Уставът определя начина, по който ще върви вътрешнопартийния ни живот. Всички други предпоставки са утопия, която ще  ни влече към политическото блато. Една година след Игнажден, събрани напълно непознати от две партии и трима души от  друга партия, можахме да изядем килото сол. Познаваме се. Знаете поговорката за килото сол и познанството. Оттук нататък  претендираме като единна партия за своето място в системата на властта. Това, че имаме един министър, е малко. Трябва да  имаме своя парламентарна група и, ако сме последователни в избраната и утвърдена от Конгреса и Националния съвет  политика, ще я имаме. На нас ни трябва парламентарно присъствие, за да можем по-успешно да работим за България. Стига  сме близали солта, вече се познаваме. Конгресът ме е избрал за председател на партията, с всички произтичащи от това  отговорности. Както се казва в Светото Евангелие, има време за оран, има време за сеитба, има време за плевене, има време  и за жътва. Времето за оранта и сеитбата за мен свърши. С решителност и добра воля, всички ние трябва да изпълним докрай  уставните си отговорности. В бъдещия парламент, независимо от това, кога са изборите, Българска партия ЛИБЕРАЛИ ще  има своите представители. Партията ще има своите кметове. Имаме контрол върху необходимите ни финансови средства за  тази цел. Осигурили сме подкрепата на политически сили, които да са с нас. Имаме ключовите думи на кампанията, проект  за нея и платформа за извеждане на страната. Работата трябва да я свършим всички ние. Лично аз вече знам на какво мога да  разчитам от тук присъстващите, а и от тези, които ги няма. Успехът ни ще бъде общ. Не изключвам никого, ще бъде общ.

 

Това исках да ви кажа като няколко думи в самото начало. И тъй като нямаме все още кворум, давам думата на Борислав  Цеков по информация за ЛКС.

 


Б. ЦЕКОВ:

 

За ЛКС не е много онова, което има да се каже. На миналото заседание на Националния съвет на нашата партия за  учредяването, организационните въпроси от дейността на ЛКС се констатираха редица проблеми, слабата политическа  активност, неприсъствието в средствата за масова информация на Съюза и практически липсата на напредък в структурно-организационното изграждане на съюза. Няколко седмици след нашия Национален съвет на 30.10.93 г., съюзът продължи да  работи на едни твърде бавни обороти, което като развитие носеше в себе си заплахата съюзът да премине постепенно в едно  латентно състояние. Тази тенденция доведе до липса на срещи между ръководствата и между отделни представители на  партиите - членки на съюза. А преди две седмици се проведе среща на ръководствата на четирите организации, членуващи в  Либерално-консервативния съюз. На тази среща, преминала в откровен и учтив тон, бяха констатирани и дискутирани  слабостите и проблемите, беше констатирано, че започва да се проявява определена степен на некоординираност на  политическите линии на отделните партии, без това да е предмет на обсъждане в Съюзния политически съвет. Обща беше и  констатацията, че ако до месец–два Съюзът не промени коренно своя стил на действие, на практика той е обречен... на съвет  беше активизирано значително, най-сетне бяха взети всички онези решения, засягащи организационното изграждане на  Съюза. Бяха предприети и някои конкретни мерки за преодоляване на информационната завеса… на Съюзния политически  съвет и на ръководството на парламентарната група на 'Новия съюз за демокрация", която се проведе в четвъртък. На тази  среща бяха споделени и обсъдени становищата на двете познати по базисните политически въпроси, отношението към  държавните институции и останалите политически сили, разбира се в най-общ план, доколкото там от Новия съюз за  демокрация беше заявено, че там тече една дискусия по тези проблеми и те все още нямат единно становище по тези  въпроси. Беше постигнато съгласие, за това, че е необходима консолидация на политическите сили в страната–на онези,  които са умерени, демократични, некомунистически, национално отговорни формации, чиято политическа цел е  разбиването на двуполюсния политически модел. Беше постигнато споразумение за регулярност на срещите между  съюзните съвети, както на отделните партии и формации в ЛКС, така и в Новия съюз за демокрация, като постепенно бъдат консолидирани позициите по базисните политически въпроси и по възможностите за сътрудничество между тези формации  в организационен аспект. От началото на следващата година ЛКС ще започне да дава свои редовни пресконференции,  заседанията вече ще бъдат редовни. Предстои обсъждане на детайлен график за обиколки из страната на ръководството на  съюза, както и на ръководствата на отделните партии.

 

Искам да допълня някои факти към изказванията на Б. Цеков. Става въпрос, че благодарение на нашата добра воля да  активизираме дейността на ЛКС, са взети някои други решения, които са в тази насока. Едното от тях, което направи нашата  партия, като цяло е формирането на работни групи към Съюзния политически съвет към ЛКС, които да подготвят една  платформа с предизборен характер. В тези групи сме посочили много хора, членове на нашата партия и се надяваме те да  работят както трябва. Да дават един тласък, едно рамо на работата, тъй като се оказа, че всъщност без някой да изпълнява  ролята на един двигател, на една тяга, няма да тръгнат нещата бързо. Друго решение, което беше прието пак под наше  давление, беше да се активизират контактите с другите политически сили, които съществуват в момента–освен с Новия Съюз  за демокрация, още с АСП, планирана е среща с ДПС, търсят се възможности за среща със СДС–движение, това е  ангажимент на Конституционния форум да уредят тази среща. Едното мероприятие се подготвя от името на ЛКС, което е хубаво, в смисъл по някакъв начин и ние да участваме. Това е  Национална конференция по Националната сигурност. В тази връзка днеска имаме точка, която е свързана с този проблем.  Когато обсъждаме и ние ще внесем нашия либерален принос към концепцията за националната сигурност, като документ да  го представим там за разглеждане и внимание. Подготвя се и една среща на ръководствата на ЛКС с членове на ЛКС и Съюза  на индустриалците в България, така наречената "Група Г-13". С други думи, ние всячески се мъчим да активизираме  работата на този съюз, да даваме негов пример в общественото съзнание, но за да стане това са необходими повече хора,  имам предвид преди всичко работните групи, които се формират в момента.

 

Друг проблем, който трябваше да се обсъди, е, така да кажем, финансирането. Все още този проблем не е окончателно  решен, но има постъпили средства. В тази връзка може да се мисли за инициативи, които да се организират с наша помощ,  но да са финансирани от ЛКС и под името на ЛКС провеждани, в това няма нищо лошо. Като допълнение към това нещо,  предстои назначаването на регионални координатори, също трябва да се помисли какви хора са подходящи за такива  постове.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Преди да ви дам думата, искам да ви кажа, че нашите представители в Съюзния политически съвет Борис Бояджиев,  Борислав Цеков, Никола Папазов, Румен Касабов са активна конструктивна група и представят достойно партията в ЛКС.  Въпросите, които би трябвало да обсъдим във връзка с тази информация, са: ние имаме решение на ЛКС за сключване на  този съюз, как вие гледате от днешна дата на това, решението е от отдавна, точната дата съм забравил. Как гледате в момента  на този съюз? Как по места виждат клубовете работата на ЛКС? И третият въпрос за нас като партия– другите съюзници, ние  не си правим илюзия, че с ЛКС излизаме на избори, ако те са в обозримо политическо бъдеще, при сегашната политическа  конюнктура. Ние търсим и работим и за други съюзници, за организиране на широка политическа коалиция от ясни  политически субекти. За това нещо вече имаме договорености с ясните политически субекти. Имаме договореност с една  личност, от която зависи създаването на тази широка коалиция, това да стане така. Въпросът е, как вие гледате на всичко това,  което вие чухте? Имате думата.

 

В тази връзка дали ЛКС може да участва самостоятелно в едни успешни избори? Няма съмнение, че в момента не може.  Въпросът за търсенето на нови партньори, потенциални съюзници в едни бъдещи избори се постави в рамките на самото  ЛКС. Искам да кажа, че дори другите членки на ЛКС са внесли свои писмени становища относно вижданията за  потенциалните партньори, с които трябва да преговаряме, да говорим в момента за формирането на една по-голяма  коалиция, както каза г-н Симеонов, от предсказуеми умерени демократически, политически сили. В тази връзка, ние също  трябва да имаме една такава ясна позиция, която да внесем там за разглеждане и да се работи по-натам вече конкретно.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Благодаря Ви за това допълнение. В своите изказвания се опитвайте да казвате с кого не бива, за останалите ясно. Имате  думата. Можете да задавате и въпроси, разбира се.

 


СТЕЛИАН СТОЙЧЕВ:

 

Имам въпрос към Политическия съюз на ЛКС. Дотолкова, доколкото зависи широката коалиция от една личност и която  беше оплюта в две декларации на Конституционния форум и партия "Нова България". Как стоят нещата от страна на  ръководството и има ли някаква реакция по този повод?

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Доколкото разбирам, става въпрос за президента. Една реплика, която беше спомената, когато излизах от народното  събрание при срещата с Нов съюз за демокрация. Андрей Луканов пресрещна проф. Генов и каза: "Професоре, много лошо  се изказахте за Президента." Професор Генчев отговори така: 'На партията трябва да се казва истината." Т.е. тези становища,  които са залегнали в техните декларации или по-скоро да кажем в печата, това са едни убеждения на хора, които смятат, че  казват нещо, което е така. Дали е така, или не е така, всеки има право да изказва своето мнение. Толкоз по отношението на  другите партии към Президентската институция и по-скоро не като институция, а като човек, който я заема.

 


СТЕЛИАН СТОЙЧЕВ:

 

Само да допълня. От гледна точка на това, нашите съюзници, които ще участват в широката коалиция, доколко е приемливо  тези хора, които се изказват по принцип против личността на Жельо Желев, са уместни като съюзници в тази широка  коалиция?

 


БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

 

Когато тези декларации бяха оповестени от Конституционния форум, аз лично изразих негативно отношение пред  представителите на Конституционния форум и Съюзния политически съвет към тона и съдържанието на тези декларации.  Този въпрос, що се отнася до Президентската институция и лично към д-р Желев, все още не е обсъждан в Съюзния  политически съюз и предстои неговото обсъждане в следващите две, три заседания на Съвета.

 

След като Съветът  консолидира единна позиция по тези въпроси, тази позиция, взета с консенсус, ще бъде задължителна за отделните партии. А  смея да твърдя, че позицията на Съвета ще контрастира доста силно от позицията на Конституционния форум на няколко  пъти.

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ:

 

Според мене най-малко на нас ни отива да защитаваме позицията един човек, една партия. Който критикува Желев, ние сме  против него. Няма да стане. Както няма да стане да се появи голяма политическа формация, която да е на президента Желев.  Тя ще бъде до момента, в който президентът Желев ще бъде една видна фигура с него, заедно с него. Но тя няма да бъде  президентска формация. В този смисъл, в който трябва да се определяме с кого сме, ако той е за или против президента, или  негови конкретни стъпки. Става въпрос за конкретни стъпки, а не за оценка на институцията. В края на краищата, другото е  абсолютизация на една личност или на една институция. И в двата случая, то няма нищо общо с нашето "а,б" като либерална  формация. Що се отнася до конкретните актове, аз съм съгласен с тях, за това, че част от стъпките, които направи  президентската институция, бяха недостатъчно точни и ако съм против статията, то е против тона на статията, защото в една  държава или поне на нас като либерали ни е присъщо да искаме уважение към институциите, защото уважението към  властта е един от факторите за поддържането на, за която се знае, че е институция. В тази посока съм съгласен, че статията е с  недобър тон, като към такава институция, но другото е въпрос на политическа дискусия. Самият факт, че такива статии  съществуват и такива изяви на нашите политически опоненти е една гаранция, че ние самите няма да залитнем към един или  друг субект на власт. Ако поставим някъде извън тази зала тезата–ние ще бъдем с вас, ако вие сте сляпо с президента, или ако  сте сляпо против него, ние ще бъдем против вас, ние няма да имаме оттук нататък аргумент на политическа доктрина.

 


П. ЕВТИМОВА:

 

Като взимам предвид казаното, което в някакъв план представя последните изказвания на г-н Симеонов, в смисъл, че около  президента Желев е ясно, че не може да се сформира трета сила, която да противостои на СДС и на БСП. Въпросът ми е, как  ще се съчетават този вид изказвания на г-н Симеонов на наши брифинги, както и доклада, който беше четен на миналия  Национален съвет със сегашното заявление за тая много важна личност, около която ще се сформира новата широка  коалиция, как се съчетават тези две позиции и в края на краищата на коя позиция е? На тая, че около Жельо ще се сформира  трета сила, или че около него не може да се сформира нова сила?

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Беше зададен въпрос към мен, искаш да допълниш този въпрос, Стела или да правиш изказване? Заповядай.

 


СТЕЛА ФЛОРОВА:

 

Аз мисля, че не трябва да определяме личността на президента около нея, зад нея, пред нея и т.н. Доказано е, ясно и  нормално, че ние сме една извънпарламентарна самостоятелна партия. Отделните личности ще подкрепят авторитета ни или  пак ще го уронят, ние ще наблюдаваме в процес. Но, искам да обърна внимание, че ние като представители на нашата партия  трябва да имаме малко по-инициативно виждане за … в едни бъдещи извори.

 

Понеже личността на Жельо Желев сега е на показ, ние нея обсъждаме, издигаме, сваляме и с нея се занимаваме. Добре е да  погледнем на личностите, които бяха в ЛКС и да ги видим в перспектива. Аз мисля, че не трябва да занемаряваме  вниманието си към личността на Генчев, защото също както една партия, една личност не е, по същия начин членове на  Конституционния форум не изразяват мнението на Николай Генчев, т.е. той не е изразител на мнението на всички членове на  своята партия. Познавам много умерени и трезви членове на тази партия, които не се отъждествяват с казаното от него.  Много добре знаете, че Н. Генчев има старите амбиции за президент. Конкретно, точно да подберем. И защо трябва да си  затваряме очите, ние трябва даже по-добре да ги отворим и да видим Н. Генчев като какво и защо е влязъл в ЛКС. И защо  застава срещу сегашния президент, независимо дали е Жельо или не е Жельо. Може би иска да използва вашата платформа и  така да стигне до президент. Той така се изкачи до БЗНС и си мисли, че това е конят, който ще го изкачи, но не се получи. Така  че тези неща ние трябва да имаме предвид, да сме наясно, да тушираме някои болни амбиции от сега, по деликатен начин,  разбира се.

 

Второто нещо, което искам да кажа, относно широката коалиция. Преди много Национални съвети ние много сме  обсъждали с кого да се коалираме, бях казвала, че трябва просто да се направи широка коалиция, независимо от това коя  политическа сила какво изповядва, а трябва да бъдат сродни. До горе, Националния съвет и партията, достигна до това  становище. Сега пак се прокрадва идея за широката коалиция. Колко широка може да бъде тя? Аз не смятам, че ние отново  не можем да бъдем коалиция с БЗНС, независимо от 50-те му вида наименования, което и да е от тях. Също така смятам, че с  БСДП бихме могли да разговаряме добре, но не и да влизаме в коалиция. Сега очертавам крайните точки, в зависимост от  моето виждане за широтата на тази коалиция. Трябва да обсъдим тук евентуално какво бихме решили, ако Демократическата партия излезе с ... за една подобна коалиция.

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ:

 

Аз ще започна с отговора на един въпрос поставен от Пепа. Той беше индиректно и към мене поставен. Смея да твърдя, че  бях единственият, който тогава, когато Желев за това, че не влязох в Националния съвет, не получих отговор на един много  тежък въпрос към Желев. Седем месеца по-късно играта левица–президент излезе наяве. А след още четири месеца тя  доказа накъде води държавата, но това като отговор. За мене "Форумът е Президентска формация" е неработеща. Форумът  е формация с участието на Президента, с подобаващото участие на Президента, е по-нормална, а това, че тя е необходима,  доказаха изборите в Русия. Защото видни политолози в Русия, след вече явния факт от резултатите, говорят за това, че не  наличието на формация, в която Президентът явно да участва като политическа фигура, е довело до големия процент на  неофашистките и комунистически формации. Но това, Президентска формация, означава друга форма на еднолично  участие в политиката. Това като модел вече го е имало, като модел и в нашата страна, много дълго време. Участието на нашата партия в бъдещи коалиции, поне моето мнение е такова, е ...  участие в нова либералнодемократична формация,  заедно с голяма социалдемократична формация в единен предизборен блок. Защото една от грешките и един от плитките  моменти в анализа на всички партии, които влизат в СДС в момента е, че нито една от тях не знае с какъв ареален  електорален резултат тя може да отиде евентуално сама или в нова група на избори. Аз се безпокоя, че циклирането на  варианта масова коалиция на двата блока — Либерали и Социалдемократически, може да изиграе същите лоши шеги, които  изигра и предполагам ще изиграят бъдещи избори на СДС. Страхът от неяснотата кой как стои на политическата сцена  електорално ги събира, но едновременно с това те ги блокират като политически капацитет. В тази посока моето мнение е  съвсем определено — първо, либералнодемократична коалиция, явно и тя, в явно предизборно споразумение, с правила на  играта, след евентуално влизане в парламента, т.е. участие в изпълнителната власт с голям социалдемократически блок. Но  не обща формула. Защото тази обща формула ще спъне за години развитието ни и влизането ни като политически субект в  следващата година след изборния период. Това за участието ни, а по повод това, с кои не, аз познавам едно решение на  Националния съвет, което не е отменено и аз в момента мисля, че то удовлетворява нуждите на нашата партия за  политически разговори и контакти. И ако мога да си позволя един съвет към хората, които пряко ще определят тези контакти  на нашата партия, нека все пак да не забравяме, че ние сме и славянски народ, и че онова, което стана след Полша, вече не е  епизодично явление, а един прецедент, който би трябвало да помолим наши приятели–професионалисти в тази сфера много  задълбочено да ни запознаят тук на Национален съвет, защото оценката след избори и едни неочаквани резултати не е нищо  друго, освен ближене на рани. На мен много ми се ще да отидем този път с лекарство за евентуални рани, а не да се  опитваме да ги отработваме, след като минат изборите. Благодаря.

 


СТЕФАН КОЖУХАРОВ:

 

Аз смятам, че на днешния Национален съвет можем да говорим за ЛКС, тъй като утре се навършват точно три месеца от  провъзгласяването на съюза и излизането на политическата сцена. Смятам, че резултатът е около нулата, ако имаме предвид  това, което е свършено през изминалите три месеца. Така, както вървят дискусиите, на мен ми се струва, че ние тръгваме в  една погрешна посока, в смисъл такъв, като всички извънпарламентарни партии в момента ние се надяваме да разделим  властта или тя да ни се предостави било със или чрез Президента. Смятам, че както ние, така и всички извънпарламентарни  сили изпускаме един важен момент, че всяка една политическа сила трябва да се бори за властта. Такава заявка, поне в  момента, не е дадена, аз смятам, че тя отсъства както от нашата партия, така и от останалите извънпарламентарни сили.  Независимо каква трета сила би се появила, според мене само при едно условие–ако тази трета сила каже как ще решава  въпросите на хората. Долу по места, не говоря за разпределение на парламентарни места, а как ще решава въпросите на  обикновените хора. Вие ги знаете тези въпроси, не искам да се спирам на тях. И в тази насока смятам, че нито ЛКС, нито  останалите партии и коалиции в момента са подали именно този въпрос, как ще решават тези ежедневни и злободневни  въпроси на хората. И смятам, че те отново ще се простят с властта именно по тази причина, защото формулата все още не са  я подали, а времето тече. Смятам, че нашите хора, в лицето на Цеков и на Бояджиев, трябва да попитат Стефан Николов, а  него известна ли му е думата "провинция". Той ходи ли в провинцията или повече ходи в чужбина, отколкото в провинцията.  Изобщо колко формации, влизащи в ЛКС, е посетил той за три месеца? Какво да обсъждаме тогава. Обсъжда се нещо, което  е свършено, някакъв резултат, който го има. Аз не виждам какъв резултат има след три месеца. Това, че нашите  представители продължават и в момента да са активната сила в ЛКС, не означава нищо или почти нищо. Ние даваме идеи,  предоставяме пространство, но то продължава да се губи. Аз смятам, че ръководството на партията е прекалено време да  постави въпроса. Ще заработи ли ЛКС, или няма да заработи, защото всички политически сили дават анонс за предсрочни  извори. Така че посоката на обсъждането е именно тая посока.

 


ХРИСТО ГРОЗЕВ:

 

Аз се присъединявам към Стефан Кожухаров и според мене посоката на дискусията се отклонява. И считам, че ние сега не  трябва да се занимаваме с личността на Жельо Желев, а с ЛКС-то. Дотука, без да се занимавам с това дали Жельо се е  ангажирал, или не, това е въпрос, който нас в момента не трябва да ни интересува. Ако този въпрос ни интересува, тогава  бих искал да дискутираме този така наречен, двуполюсен модел–СДС и БСП — и доколко той е действително двуполюсен.  Дали тези два полюса не са взаимно обвързани. И от тази гледна точка да преценим доколко трябва да се обвързваме с Жельо  Желев и доколко не трябва да се обвързваме с него. Защото той в един момент се яви продукт на този двуполюсен модел.  Това твърдение е много важен въпрос, но ще отнеме изключително много време.

 

За ЛКС. Струва ми се, че ЛКС не е завършило, така да се каже, своето обединяване. И се присъединявам към Папазов, че  действително сега е моментът да се създаде Либералния блок. Положено е началото, посято е семето и сега трябва да се  търсят най-активни контакти с всички политически сили и организации, които са малко дясно от центъра и споделят тази  дясна политика. Тука трябва да се подчертае какво означава дясна политика. Дясната политика е всичко онова, което  стимулира инициативата със спазване на законността. Много е важно спазването на законността. И тук ще дойдат ясните  разбирания със социалдемократите. Защото социалдемократите в своята същност, в стремежа си да защитят населението, те  винаги са склонни да нарушат закона, в името на тая защита. Даже бих могъл да ви дам и пример — вчера имаше сесия на  общинския съвет в Русе и г-н Пасев предлага узаконяване с известна тарифа на ... като общинските съветници бяха отначало  за подкрепата на тази инициатива. Да, защото има построени, може би, стотина къщи от не толкова заможни хора дори и  бедни. Но това съвсем не означава, че даваме картбланш на кмета да узаконява абсолютно всички строежи на тия акули,  които в момента нахлуват в тая зона. Затова си има закони, нека да се спазват. По този начин ти действително показваш, че  стоиш на една позиция, защитавайки, ако щеш и инициативата на всички останали. Съгласиха се. И от тая гледна точка,  според мене, много активен трябва да бъде  диалогът както с АСП, така и с Радикалдемократическата партия, до известна  степен и с ГОР и с Нов съюз за демокрация. С ГОР и с Центъра за нова политика трябва да бъдем малко по-внимателни,  защото поне мойто впечатление е, че тия формации по една или друга причина излязоха както от СДС, така и от БСП, без  ясно все още те да са се разграничили от практиката, която провеждаха двете огромни коалиция и партия, бих казал. При  оформянето вече на Либералния блок, ние трябва да провеждаме активните контакти със социалдемократите. Не бива да  повтаряме грешката, която направихме 91-ва год. За мен е ясно, че нито социалдемократите, тоя изграден  Социалдемократически блок, нито Либералният блок, ако бъде изграден, няма да може да събере необходимото мнозинство  за влизането в парламента. Тук възниква и другият въпрос, че тези хора, които стоят в парламента, в един момент могат да ни повишат процентната граница, защото те съвсем така лесно няма да отстъпят от столовете и от "Мерцедеси"-те, от заплатите,  които имат. Така че, в крайна сметка за мен тази широка коалиция трябва да бъде обявена, обаче трябва да бъде обявена с  разграничаването, кои са либералите, кои са дясно ориентираните, кои са ляво ориентираните. За парламента вече това са  въпроси на подписване на споразумението, може да се създадат две парламентарни групи. Струва ми се, за кадровата  политика, ако ние действително искаме и се борим за властта, ние трябва да използваме всеки един момент, за да вкарваме  наши хора във властта. Струва ми се, че засега от извънпарламентарните сили най-успешно го прави БСДП. Навлизането на  каквито и да е нива във властта, това означава, че ние започваме да добиваме опит във властта. При това става въпрос, ако  щете и в областните управи, ако щете и в министерствата, всяка една възможност трябва да се използва. Ние не трябва да се  страхуваме да навлизаме във властта. Бих казал, че ако централно ЛКС не работи все още, поне на места имам предвид Русе,  там ЛКС заработи. Интересът към ЛКС е голям. Намериха се и спонсори, за някои инициативи. Те чувстват интуитивно,  може би, интуитивно е чувството на хората, които са тръгнали сами да решават проблемите си, че това е една формация,  която започва да защитава техните интереси и започват да търсят и да подпомагат разширяването и стабилизирането на тая  формация.

 


СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА:

 

Искам да подкрепя Николай Кожухаров в неговата критика за това, че нито една от политическите формации няма ярка и  явна заявка за властта. Проблемът на нашата партия е, че ние също не сме направили тази заявка, а тя може действително да  бъде с една конкретна програма, в която да се каже как точно ще решим техните проблеми. Вчера четох едно интервю на  известния политически наблюдател Бодин, който в момента е посланик на Русия в Израел и той буквално с две думи даде  обяснения защо се получиха тези изборни резултати в Русия. Той казва: "Защото няма гаранции за салама и за реда." Тази  конкретна заявка за властта, аз мисля, че ние днеска в нашия дневен ред, който все още не сме приели, се опитваме да я  направим и това е стъпката към приемането и по-точно към обсъждането на нашата 'Концепция за национална сигурност",  в която, предполагам вие сте я чели, има конкретно решаване на конкретните проблеми на хората. Много се радвам, аз не бях  разбрала, че в ЛКС е решено да се подготвят тука програмни документи и че са направени такива групи. Това нещо трябва  да се направи. Действително в политическата реалност, вчера ми показаха последни изследвания на една социологическа  агенция, се вижда, че има място за светлосиньо СДС и за розово БСП. Тоест, хората се нуждаят не просто от аморфния  център, а от ясни политически субекти, които конкретно казват — ние по този и този начин ще ви решим проблемите. Ако  преди година действително имаше нужда от този център, за да бъде той алтернативата на двуполюсния модел, тъй като  България видя, че конфронтационният стил — БСП, СДС —  в Парламента не решава проблемите на хората, това правителство,  което се оказа правителство с неясна подкрепа, то убеди хората, че един аморфен център не е необходим, а са необходими  ясни политически субекти. Аз не говоря за едно предизборно коалиционно споразумение между тези два субекта — дясно  центристки и ляво центристки, но говоря за това, че явно стъпката, която ние направихме с формирането на ЛКС и с  работата по него и сега с работата по обединяването на десноцентристките политически сили, е правилна. За позицията по  отношение на президента. На мене лично не ми е ясна една позиция по отношение на д-р Желев, когато ние през 1991 год. с  позиция, обидена на президента, че не е помогнал да се влезе в Парламента, а през 1994 год. смятаме, че той може да бъде  ракетата — носител за следващия парламент. Мисля, че БПЛ има ясна позиция за д-р Желев. Ние достатъчно ярко сме заявили  и използваме това, че той е либерал, мисля, че той неслучайно стана член на Либералния интернационал. Проблемът е  доколко на България е нужна една чисто президентска партия, след като все още не са изградени демократичните институции  на страната. Може да се получи една традиция да се избира президент, той да си прави своя партия, след това друг президент  своя партия и т. н. Става въпрос за това, че президента Желев сега има една, има пред себе си една огромна политическа  отговорност, тя стои и пред нас, разбира се. Той действително трябва да помогне за създаване на третата политическа сила,  на алтернативата на този двуполюсен модел. Това, което той би могъл да направи, е да води редица разговори с отделните политически сили, техните лидери, за това те да се консолидират. Мисля, че това нещо беше постигнато и договорено между  г-н Симеонов и д-р Желев, за това, че той ще проведе тези разговори, затова, че той ще помогне за създаването на третата  политическа сила, но не като явно заявен лидер или председател на тази формация, а като, в смисъл на това, че думата на  президента има електорална сила. Основната, къртовската работа трябва ние да си я свършим. Това са тези постоянни  преговори, това са тези конкретни политически действия, които много се радвам, че вече започнаха. Мисля, че има вече  постигната договореност за среща на ръководството на нашата партия с ръководството на партията на Христо Иванов, след  това с Центъра за нова политика на Луджев, след това с АСП. Тези предварителни договорености и срещи са много важни,  преди да се заяви, появяването на тази трета сила.

 


ИВАН:

 

Аз искам да кажа малко за ЛКС. Според мен, като алтернатива на това, което Христо говори, аз смятам, че той все още е  твърде малко известен, за да не кажа по-силна дума, в провинцията, в страната. Дори това да се дължи, този въпрос също  беше повдигнат, на отношението на Стефан Николов към местните структури, тъй като още тука дискусията, която  провеждахме в негово присъствие, в разговор той определено каза, че усилията на партия "Нова България" съвсем не са  насочени към това да се създават структури по места. Пренебрегнат е един такъв важен въпрос и това за мен е твърде  показателно. Освен това в тази връзка искам да изразя мнение, че като че повече се чуват изказвания и мнения на отделните  партии и особено на Конституционния форум на Николай Генчев, отколкото становища и мнения на ЛКС. И тези изказвания  до голяма степен не съвпадат, да не казвам, противоречат с това, което евентуално бихме казали ние или ЛКС. Тоест, повече  от тази гледна точка, независимо, че ние направихме този съюз, политически много повече продължават да съществуват  партиите като такива,  като отделни субекти, отколкото самия съюз. А това директно ни води към опасността, както така е  създаден отделен, той да си влезе в този огромен общ поток на сивото присъствие в политическия живот и в крайна сметка да  излезе една ялова инициатива. Това, което казаха Борислав и Борис е обнадеждаващо, ако действително стане, имам предвид  активизирането на позициите, редовните пресконференции, становища, работните групи и т.н. Но ако си спомняте, ние  говорихме за това нещо, още когато взехме решението да го създадем. Ние закъсняваме, губим темпо и ако още три месеца  минат така, според мен този либерално — консервативен съюз ще бъде забравен. Усилията трябва да бъдат утроени или много  по-целенасочени. И в тази връзка присъствието на нашата партия в този съюз трябва да бъде много по-силно изявено и с  нашите хора, и с позициите на партията.

 

Считам, че позициите и присъствието на БПЛ до този момент са слаби. Тук за  Президента се говори доста и аз, за да не повтарям другите, ще кажа само, че д-р Желев в момента е президент и като такъв  трябва да балансира.

 

Но ние не трябва да забравяме, че той е либерал. И ако някои си мислят, че плътното обвързване с него  е вредно, толкова вреден е и другият полюс на тази връзка, непрекъснато да декларираме, че нямаме нищо общо или, както  Генчев прави, директно атакуваме институцията и персонално личността д-р Желев. Това, че той е либерал трябва по най-добрия начин и максимално да бъде използвано, защото ако сега той е президент, след няколко години няма да бъде  президент, но ще бъде политическа фигура, защото е натрупал доста голям политически авторитет и опит. В крайна сметка  принципите за коалиране ние ги приехме, ако помните. Ние не трябва да се отказваме от тях, да преценяваме евентуалните си  партньори, като партии или дори като отделни личности на базата на тези принципи. Ако някои смятат, че тези принципи за  коалиране трябва да се променят, защото противоречат на някои контакти, нека от тях да се захванем. Но когато, стъпките  започнат да се правят, те и в момента се правят, но когато започнем да ги правим по-активно, трябва да се знае на какво се  стъпва. А това, на което можем да се опрем, са някакви принципи. Така ще бъдем легитимни и винаги предвидими за нашите  бъдещи партньори. В тази връзка, аз направих вече някои разговори и мисля, че тук се спомена за това, че се вижда и в ЛКС  се мисли за печатен орган. Това е нещо, което страшно много липсва и е излишно да се убеждаваме в това. Тази ситуация,  която продължава доста време, аз си мисля, че определено доста силно влияние трябва да се отдели на присъствието в  някакви медии. Това е въпрос, който не трябва да бъде пренебрегван, тъй като тази дискриминация, която определено се  извършва и във вестниците, и в другите средства за масова информация много силно се отразява в провинцията. Това кои  сме ние, какво е това ЛКС, както се казва, не е ясно кой си ти и за какво се бориш. А медиите са едно много добро средство.  Разбрах, че тука вече има формирано виждане и конкретни стъпки са предприети, но трябва да се прави бързо и трябва тук в  централата на партията да се правят материали, които са специално предназначени за конкретните региони, които си имат  специфика. Тук се говори, в Русе, какво е отношението към социалдемократите, в Добрич пък е различно. В Добрич  социалдемократите стоят толкова на дясно, че само ние покриваме останалата област и много по-близко са до СДС, това което беше. Контактите ни с тях са много добри и едно такова решение, че социалдемократите не могат да ни бъдат партньор,  е трудно защитимо. Що се отнася за това кои да ни бъдат партньорите, е правилна обосновката кои не биха могли, като ги  преценяваме до днес по техните позиции и тяхната изява. Аз също смятам, че определено трябва да търсим по-скоро в  дясната част.

 

Радикалдемократите, ако това е възможно и доколкото е възможно, АСП също. Центърът за нова политика, моето мнение е,  че развива доста силна организационна дейност, поне в региона е така, и те не би трябвало да се пренебрегват. Разбира се  има и такива, които ние още на първо гледане можем да отпишем, мисля, че тези партньори са ясни. Аз лично, следейки  пресконференциите на БПЛ, Партия Нова България и на Конституционния форум ми е много трудно да сформирам една  интегрална позиция по отношение на ДПС. Мисля, че този въпрос трябва да ни занимава много, изхождайки от това, че и  районът там е такъв и около Силистра, Добрич, Шумен, Разград, този Североизточен край и неяснотата и по-точно  противоречивите мнения затварят много врати. Аз, ако трябва да изразя личното си мнение, определено бих казал, че трябва  да стоим встрани, но никак не е изключено в тези условия точно ние да сме формацията, която по легитимен начин може да  защити интересите на голяма част от техния електорат. С риск да се повторя, смятам, че е необходима една доста по-определена наша позиция по отношение на ДПС.

 


ЗДРАВКА РАЧЕВА — по процедура

 

Бих искала да ви помоля, тъй като е необходимо за протокола, да се представяте с пълните си имена при изказвания.

 


НЕНКО ГЕОРГИЕВ:

 

Независимо дали тази дискусия, която се разгръща, влиза в дневния ред или не, аз лично съм много удовлетворен, че ми  беше дадена възможността да се изкажа за бъдещите ни партньори. Тъй като нито Либерали, нито ЛКС могат да минат на  едни избори. По мое гледище, критериите, които ние можем да предложим, са следните: ние трябва да търсим за съюзници  всички, които се обявиха, става дума за организации, партии и личности, които се обявиха срещу диктатурата на  двуполюсния модел, още с първите негативни симптоми на този модел. Но тези, които в началото най-ревностно работеха за  този модел, като един Георги Марков, например, сега започнаха да работят в друга посока. Ние трябва да се обединяваме с  всички, които се обединяват срещу конфронтацията в обществото, които търсят консолидация на това общество около  неговите интереси. Трябва да се обединяваме срещу всички, които се обявиха срещу дискусията в политиката, срещу  илюзията за незабавната смяна. С други думи ние трябва да търсим нашите партньори сред организации и партии, които са  относително предсказуеми, вече няма абсолютно предсказуеми, това са организациите и партиите, които се разграничиха от  СДС - Движение през пролетта на 1991 год. На първо място БСДП, защото в провинцията съществуват реално действащи  партии, реално действащи организации, които имат опит от минали извори — БСДП и Либерали главно. С известен компромис  ние трябва да се ориентираме и към организации, които са малко фантоми като присъствие в провинция, но имат силни  личности, това са НСД, това е Николов. Виждаме около личността на Луджев, оспорвана или не, как реализират публично  легитимни, авторитетни личности. С някакъв компромис трябва да търсим контакти и някаква перспектива за съюзничество  на организации, на които предстои отлюспването от СДС. Другото, което искам да кажа, че е крайно време да се освободим  от илюзията, че има ляво и дясно, че има някаква адекватност в присъствието на дясно и ляво в България, нямаше го, няма го  и може би в близките две години няма да го има. Преходът, който все още не е започнал, няма да бъде нито десен, нито ляв, реалността ще наложи друг подход, прагматичния подход. Ще се балансират и лявото, и дясното. В този смисъл,  присъствието на една широка коалиция, на която присъстват и двете страни — либералната и социалдемократическата, съвсем  не бива да ни плаши, напротив, то ще бъде гаранция, че този преход ще бъде прагматичен, успешен и ефективен. Особено,  ако се заложи така, както г-н Папазов подхвърля, ясното обособяване на двата центъра — левия и десния в една такава широка  коалиция. Аз мисля, че по-важно е да говорим дори за такава коалиция в момента, отколкото за бъдещето на ЛКС и може би  този съюз ще прерасне в коалиция в предизборна обстановка и той трябва да се легитимира колкото се може по-рано пред  обществеността. За да не остава впечатление, ако го направим пред едни избори, че това е една нова конюнктура, и че това е формирование, което се крепи от шанса за властта. Ние трябва да вдигнем тревогата рано. И това, с което искам да завърша,  е, че точно на нас либералите, се полага да бъдем инициатори за обединяването на всички тези прагматично мислещи  формации между двата мастодонта — СДС и БСП. На нас ни се полага, защото досега ние бяхме тези инициатори за всички  сравнително успешни или неуспешни прелюдии, и просто, защото ние имаме историческа биография, ние бяхме една от  първите демократични структури, която беше гръбнак на СДС. Ние имаме опит, ние винаги сме заемали тази позиция, която  сега ще отстояват и други наши партньори. В това отношение бих препоръчал на нашето ръководство да бъде по-активно, не  да попадаме в, както тука го каза един наш колега, лидер на наша организация, не да бъдем ние коалиционна организация в  някаква формация, съюз или коалиция, а да бъдем водеща формация. Да бъдем по-активни. Благодаря.

 


ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ:

 

Както винаги, ние имаме много повече задачи за изпълнение, отколкото ни позволяват нашите физически, донякъде и  духовни сили. Тъй като партията се изгражда, но не е доизградена, ЛКС е започнало, но не се знае доколко е започнало,  трябва да се строи широк демократически фронт, който да стигне дори до социалдемократите и отгоре. Струва ми се, че в  сегашната политическа обстановка, за да можем да ги навържем нещата, ние трябва да намерим най-напред опорната точка,  онова, на което най-много да заложим и от което в последствие да се родят резултати и в останалите посоки, за които бегло  споменах досега. Не знам защо, но действеният фактор, по моя преценка, в подготовката за едни по-близки или малко по-далечни избори, би трябвало да бъде ЛКС. ЛКС като възможност чрез вътрешно определение и идейно избистряне, ние да  продължим да градим нашата партия, а освен това да направим контакти, благотворни и резултатни, с останалите  политически сили. Ненко, с който обикновено мислим доста близко, каза, че няма ляво и няма дясно, има прагматичен  подход към прехода. Все пак, аз съм убеден, че както има прагматичен подход към прехода, различните политически сили  залагат на различни движения вътре в този преход — икономически, политически, морални и т.н., и че ако искаме този преход  да стане най-близко до нашите разбирания, ние не трябва с лека ръка да отхвърляме разликите. Струва ми се, че може би  Папазов каза — демокрация и социалдемокрация, като че основното, с което трябва да започнем, е изиграването на СДС чрез  ЛКС. Къде можем да търсим съюзниците си? Съюзниците най-напред трябва да търсим в този център, който създадоха  дванайсетте партии. Там има една голяма въпросителна — това е ДПС. За мен ДПС е труден въпрос затова, защото аз съм  убеден, че силите, които той представя, трябва да се представят от многото политически сили, които съществуват в България,  а не етническите да са отделени. Същевременно, аз съм говорил и продължавам да говоря, че тогава, когато ДПС плува в  българска политическа и българска демократическа среда, отколкото той да бъде отцепен за някакви самостоятелни акции.  Това е за този съюз на дванайсетте, най-напред вътре демократите. Що се отнася за следващите сили, това са силите в  парламента, където ние трябва да правим контактите главно с групата, която излезе от СДС, без да очакваме много голям  електорален принос. Но поради това, че те имат в момента една силна позиция в политическия живот, те биха могли да  активизират и да допринесат в развитието на процесите, особено преди изборите. Бих казал също така, че, тука някой  спомена за демократите в СДС, аз мисля, че ние от близо трябва да следим процесите в СДС и да имаме готовност, тъй като  политическата ситуация, като че обещава такова по-активно развитие, да имаме готовност да протегнем ръка на тези, които  са близки до нашите разбирания. И още не съм склонен да изключим земеделците. По-склонен съм да изключа Мозер,  защото тя претърпя едно не добро политическо развитие и онова, което обещаваше да даде за земеделското развитие, тя го  загуби, тя го проигра. Но една земеделска сила, която ще се формира против тази политическа сила, която води Мозер, за  мене е също евентуален съюзник. Тук не се спомена нищо за капитала. Капиталът прави усилия да се съюзи и да спомогне за  собственото си саморазвитие, тъй като по ирония на съдбата и по стечение на обстоятелствата у нас отначало се появи  едрият капитал, а трябва неговото саморазвитие да доведе до едно развитие на пазарния и частен капитал и на другите  равнища в тази страна. Аз мисля, че едрият капитал е заинтересован от такова развитие и той е заинтересован да има  политическа сила, която да му оказва подкрепа. Засега ние декларираме, че сме част от тази политическа сила. Но само с  декларации няма да се решат въпросите ...

 

... ние очаквахме да получим, която би могла да ни даде възможност да се проявим по-силно, примерно  издания, които  зависят от капитала и са тясно свързани с него. Ние по-лошо се изявяваме сега, отколкото преди декларациите. Ние трябва да  получим подкрепа за центровете за хората, които ще пратим в провинцията и да изграждаме организациите в провинцията.  Поне аз като един по-отдалечен участник и в по-голяма степен наблюдател, аз не я чувствувам тази подкрепа на българския  национален капитал.

 

Друг въпрос, който тегне над българския политически живот, това са лидерите с техните амбиции. Надеждата ми е, че се  върви към ферментация, към едно бавно узряване и улягане. Но дотогава, докато тези хора, една част от които са наши  близки приятели, че за всеки от тях ще има подобаващо много сериозно място в българския политически живот, въпреки че в  тоя момент, при един съюз, те не са непременно начело, а са под челото, тъй както след освобождението на България, чрез  Либералната партия влязоха толкова много интересни, силни и разнообразни личности, същото ще стане и сега в  следтоталитарна България. Но се иска време и развитие на разума на нашите добри приятели.

 

За това кои сме ние. Аз като обикновен избирател, не искам да чуя само, че ще имам хляб и салама и гражданска сигурност.  За мен е много важно да знам чрез какви икономически, политически, социални и други механизми ще се достигне до това.  Тоест, на мен ми се ще ясно и точно да дефинираме, че петте разлики, които отличават нашия начин на действие на  демократите, на либералконсерваторите, на либералите от останалите политически сили. И с всички средства на  информация да продъним ушите на хората с това, за да разберат хората — “да, те си знаят как". Това го няма все още.

 

За споровете около Президента. Нито, според мен, ние, като обслужваща сила на президента, можем да наберем  политически актив, нито президентът, бидейки наш чирак, калфа и майстор, ще стабилизира своето положение чак толкова  много. За мен основата в нашите взаимоотношения е принципното взаимодействие. Има много желание за такова  взаимодействие и заради това, защото и президентът в новата политическа ситуация разбира, че единственото, на което той би  могъл да залага като политическа фигура, не е двуполюсният модел, а е пораждането на трета сила. За първи път Желю Желев  и като институция, и като личност има политически интерес от нашата по-добра изява. Това е много важно за едно  сътрудничество. Но същевременно, аз не мисля, че в онези изказвания, които се породиха от Н. Генчев и от Форума се  отправят такива упреци към Президента, които да целят, че с едни средства да се постигат други цели. Обратното, ако  погледнем разделните точки или сблъсъка в определени политически точки, ще видим, че се водеха спорове по същество и  голяма част от критиките бяха необходими. Тоест, ние трябва да имаме развързани ръце и за критика, и за поддръжка.  Благодаря ви.

 


ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ

 

Лично аз съм много доволен от този Национален съвет и се радвам, че започваме да работим. Чувства се една съвсем друга  атмосфера и моля колегите по-натам, като разглеждаме, да не се получава това, което беше.

 


Събрали сме се да правим нещо  и така, като слушам колегите, съм убеден, че ще го постигнем. Искам да взема отношение към въпросите, които се поставят  и ще се опитам да бъда реалист, защото това като че ли е най-добрият начин човек да постигне най-бързо целта, която си е  поставил. С много от изказванията не съм съгласен, това е съвсем естествено. Важното е, че повечето от колегите застъпват  една принципна позиция и тя е следствие от това, че ние просто сме слаби. Но ние не само сме слаби, ние сме достатъчно  силни, за да се изправим. Това трябва да ни е прекалено ясно на всички. Спомням си, когато загубихме изборите, атакувахме  г-н Симеонов да търси коалиция след тях. А той ми казва: "Илия, на конни надбягвания с куц кон никой не иска да се хване."  Мисля, че раната ни е оздравяла и няма какво да се подценяваме.

 

По отношение на президента. Той е бил достатъчно толерантен към нас. Извинявайте, но когато бяха първите избори и когато  ние участвахме като СДС — Либерали, Президентът в кой клуб беше — в нашия и ние изгубихме ли изворите — изгубихме ги.  Можем да го обвиняваме, че е направил определено салтомортале, но в политиката моралът не е в средствата, моралът е в  целта. Това отдавна е казано от Макиавели. Ние не можахме да минем четири процентовата бариера, не можахме да бъдем  онази ракета, да издигнем президент и съвсем естествено е той да предприема такива движения в своето политическо  поведение. Но президентът никога не се е отказал от нас. Спомням си, когато каза точно това на Националния съвет: “Аз съм  либерал" и когато му зададоха въпроса защо точно Блага Димитрова, той каза: “Ами кой? Фори Светулката ли?" Нека в  негово лице да виждаме лице, което ще съдейства за развитието на либералите в България. За мен е важно кои са в това  либерално пространство. Много са се намесили. Да видим сега Луджев. Зелените — и оттам апетити за СДС — Либерали. Ние, Конституционния форум, Нова България, АСП и т.н. Смея да твърдя, че от всички тези политически структури, които са  извън структурите на властта, ние сме най-силните. И нека тук не говорим за ЛКС. Друг път може би ще си изкажа  мнението, но нека да си зададем въпроса по места с кого ще бъдем. А нас, с тези, които са извън структурите, с извинение,  не ни виждам с никой. Пазарджик, например, е един окръжен град. В колко окръжни градове Нова България или  Конституционния форум имат структури. Реалната политическа сила тук сме ние. Много интересен е въпросът за  социалдемократическия блок. Така както ние сме в либералното пространство, така смятам, че Дертлиев е най-силно в  социалдемократическия блок. За другата политическа структура — но и президентът, и либералите, и социалдемократите,  —  всички те са достатъчно слаби, за да излязат сами и достатъчно силни, за да направят нещо за тази България. И аз мисля, че те  трябва да го направят.

 

Съюзници в БЗНС. Реално Мозер не може да ни бъде съюзник. Най-малкото тя не ни иска, някога да сте чули? Но тя не ни и  трябва. Може ви само БЗНС — Александър Стамболийски съществува, макар и доста бивши номенклатурчици, сред тях има  доста свестни хора. В крайна сметка, ние отново сме изправени пред един двуполюсен модел — СДС и БСП. Ние искаме да  ги изместим от техните директорски места, от техните кметски места, искаме да ги изместим от техните парламентарни,  министерски и т.н. места. Ние искаме властта. Разберете, ако не направим мощна коалиция, никога няма да ги изместим.  Това, което беше говорено преди изборите от г-н Петко Симеонов, че ще се завъртят двете планини и ще пометат всичко,  това се получи и с нас. Ние просто останахме извън играта. Според мен много трябва да се внимава с АСП. Аз не уважавам  политически структури, които са винаги във властта. И те, по мое дълбоко убеждение, тъй като въпросът беше зададен по  места да дадем отговор, те няма да ни увеличат електората. Освен това не забравяйте, че АСП беше онази войнстваща  организация, която допринесе много за разцеплението на СДС и която съдейства за отлюспването на нормално мислещите  хора в СДС.

 

За ГОР. Опасявам се ГОР да не изпълни в една голяма центристка структура това, което изпълни АСП в нея. Просто трябва  много да се внимава в тези политически структури.

 

За ДПС. Изобщо не ми е трудно. Никаква коалиция.

 

Абсолютно ще сбъркаме ако се съюзим с ДПС. С ДПС флиртуваше СДС, сега СДС застават на една позиция, в много  отношения национална струна. Защо ще им позволим? Ние никога не сме се ангажирали по някакъв начин с тях, даже и в  Съюза на дванайсетте поставихме много принципно условие. За мен — с президента, с БЗНС — Ал. Стамболийски, с Луджев,  с Христо Иванов, с ЛКС, със Социалдемократическия блок — там е, където трябва да се стремим да правим коалиция.  Панайотов е прав, като казва, че за всички ще има място под слънцето при една голяма коалиция. В крайна сметка, сега  може да не се възприемат като личности, но Луджев, мисля, че ние го познаваме много добре, ами Христо Иванов,  представи се в Банкя. Защо да губим, неколкократно съм го повтарял този въпрос, но той минава някак си в ефир, защото  СДС — Движение нас ни победиха организационно? Те създадоха организационен механизъм, те изритаха надолу основателите  на СДС, завзеха апарата. Оттам смазаха националните лидери на Национални конференции. Г-н Петко Симеонов казва, че  още на 19 май му е било ясно. Тука вече възниква въпросът за политическия цинизъм, а защо не ви беше ясно като  национални лидери, тези шест организации, да изглеждате като светлосини СДС. И ние пак вървим по тази плоскост да  оставяме националните лидери да се договорят, въпреки че всички виждат реалния проблем и отново може да се получи  неизлизане в една широка центристка коалиция. И затова аз съм привърженик на по-големите форми, знам, че е може би  скъпо, но нека видим хората на Христо Иванов, нека видим хората на Луджев, да се съберем, няма нищо лошо в това. Нека  да се направи едно национално съвещание на тези национални съвети.

 

Нищо лошо няма. В Пазарджик идваха  социалдемократите и говорихме точно за тези неща. И взехме решение да поканим двете Изпълнителни бюра — на Дертлиев и  нашето, на Либералите. Можем да им зададем този въпрос, след като миналите избори се провалиха, смятат ли по същия  начин. Защото какъв е крайният резултат, те съсипаха не само собствения си живот, те съсипват и нашия живот по места. Не  ние никак леко да отстояваме.

 

Благодаря ви.

 


ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ:

 

Аз съм за широката коалиция. Не го доизказах преди това. Поддържам такава линия на поведение, но мисля, че широката  коалиция с БСДП и евентуално с ГОР (аз тях не ги изключвам), тя трябва да дойде във втората фаза, във втория етап,  непосредствено преди изборите. Преди това да се поддържат контакти, да се водят преговори и да се изгражда най-напред  широкият демократически съюз. Благодаря.

 


СТОЯН ПЕТРОВ:

 

Искам да предложа, тъй като сега имаме кворум, да преминем към точките, за които е необходимо да се гласува. После да се  върнем отново към темата, за която говорим сега, тя е много интересна. А да прекараме точките, за които трябва да се  гласува.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Имаш процедурно предложение, всъщност за прекратяване на разискванията, така ли да те разбирам?

 


СТОЯН ПЕТРОВ:

 

Да.

 


АТАНАС АТАНАСОВ:

 

Във връзка с това, което се коментира, имам следното виждане. Не зная дали ви прави впечатление в последно време как  остро се критикува президентската институция, едва ли не, че не се е явил като онази обединяваща фигура и едва ли не, че е  участвал в един разединителен процес в българския народ. Почти всички, които са от СДС, само за това, че са се опитали да  кажат нещо в негова подкрепа, също биват пострадали. Така че, когато говорим за връзките с д-р Желев, към когото имам  най-добри чувства, не ме разбирайте криво, трябва да подхождаме също много внимателно и ние, за да не бъдем наречени  утре от някои групировки, които също си остават като коалиция, едва ли не пропрезидентска партия или хора, които държим  само на тази връзка и да бъдем леко отстранени от политическата голяма игра. Не искам да бъда пророк, но мисля, че това  ще стане в най-скоро време, а може би някои от нас го чувстват и вече са го видели.

 

Това неформално, но реално съществуващо движение, като тракийските дружества, ВМРО, интелигенцията в България да  формират обединение. Те ще бъдат някакви асоциации, може би някакви фондации, след това ще прераснат в политическа  сила и това трябва да знаете, че ще стане много скоро. За това ние трябва да имаме готовност за едни такива реални сили,  които ще се сформират, но пред изборите и то неслучайно, да имаме готовност с тях да контактуваме по най-елегантния  начин. Ненапразно го казвам това, 30% от българския народ няма свои представители в парламента. Още толкова не  гласуваха на миналите избори. Нашето място е също там и ние трябва да влезем колкото е възможно по-бързо на това място,  за да изчерпим един електорат, който да бъде наш. Кворумите, които се показаха тука от всички, са ясни, но тези кворуми ще  бъдат използвани от другите. Ние трябва да намерим още една форма, която мисля, че не е за пренебрегване. Търсенето на  инвестиции отвътре. Основните партии не са си го поставили като задачи. Ние трябва да намерим тази форма и да обещаем  и да изпълним едно инвестиране тук за нашия среден и малък бизнес, там, където ще ни повярват. Защото говорим за Г-13.  Кои са те? — в нито една фабрика, в нито един завод и структура, добре, един Моллов. Но това е една формална структура,  която едва ли не се събира преди среща, с тези, които управляват политиката. Ние абсолютно нищо не можем да вземем, те  ще платят и ще вземат каквото е необходимо. Когато говорим за коалиция, аз съм против всякакво участие на ДПС. И ще ви  кажа защо. На всички изказвания, които мигновено минават покрай ушите ни, почти никой не иска те да бъдат политическа  сила, която да бъде балансьор. Нещо повече, аз очаквам при новите формации, които ще се формират,  ще бъде реално  казано, че ДПС — то не е желано въобще да бъде като политическа сила. И това ще стане. Защото никой не желае да има вече  балансьори в нашия парламент. Нито ляво, нито дясно, макар, че не може така да ги разделим, не желаят това да го има. Така  че, в тази насока ние трябва да внимаваме за коалиция с тази партия. Що се отнася до ЛКС, ако ние там трябва да бъдем  водещата партия, ние трябва да водим и модата там. Трябва да имаме яснота какво ще се прави в най-близко бъдеще. Това  нещо трябва да излезе на следващата ни конференция, ние трябва да имаме яснота и това трябва да бъде изнесено пред  всички. Това значи, че ние по места трябва да бъдем готови да атакуваме на специално предизборно шествие, ако можем  така да го кажем, за да може нашите позиции да бъдат заздравени много по-рано и да нямаме онези близания на рани като  поука от миналите избори. Благодаря ви.

 


ВАСИЛ:

 

В България има две течения. Едното, което е експлоатирало 145 години, и другото, което иска да го замести. Това, което иска  да я замести, се разцепи по един не особено благоприличен начин. Ние бяхме в него, участвахме и излязохме оттам. Почвам  оттук, за да се обоснова и да подкрепя преждеговорившия, че ние ако търсим съюзници трябва да ги търсим преди всичко в  БДЦ — Български демократичен център. Не е разтурен и трябва да го направим отново действен. Те са хората, с които делихме  хулите. Aз не съм против това, коалиционния съюз да бъде по-широк, но ние първо трябва да свършим тая коалиция, защото  в една статия на "Дума“ една жена ви направи на маскарад. Тя казва, къде сте, има ли ви, няма ли ви, не можете да се  организирате. Ние първо трябва да се организираме, да създадем мини коалицията и след това да вървим към по-широката  коалиция. Мини коалицията е била и ще бъде. Има някои затруднения, аз смятам, че те са от компетенцията на хората и  можем да ги преодолеем. Що се касае до другите, казвате да станем ортаци с АСП. Но те бяха най-активни в процеса на оплюването ни. Съгласен съм, че има и разумни хора и може да работим, но преди да работим, да речем, с Димитър  Луджев, когото много уважавам и смятам, че е един от тези, които могат и знаят как се управлява, трябва да работим и с  радикалите. Но от всички тия хора единствен др. Георги Марков има смелостта и гражданската доблест да каже, как така,  направиха д-р Дертлиев какъв ли не, не е така. Преди да почнем да търсим съюзници и преди да се обединим, ние трябва да  искаме от тях да кажат: "Ние, господа, малко закъсняхме с развитието си. Но тия, които ние направихме предатели, направиха  това 91 година, въпреки че знаеха, че губят много нещо."

 

Ние не знаехме всичко и не бяхме прозрели, сега разбрахме защо те  са излезли. Ние трябва да искаме от тях да признаят това нещо, за да се възстанови нашият авторитет и нашата почтеност. Не  може и сега да ми се дума — "кой бе, Петко Симеонов, оня суворовеца". Трябва да се каже защо Петко е бил суворовец. Той е  бил дете и не е имало кой да му плаща масрафите. И ние трябва да знаем кой къде е бил и защо е бил. Това нещо трябва да се  направи. Така че, като търсим ние коалицията, трябва да търсим от тия хора особено да кажат ясно, че "Ние тогава не  дооценихме, имахме дребни различия". И да признаят, че ние не сме решили нещата, не сме предали синята идея. Синята  идея е пак това, което ни обединява. И аз за това апелирам — да създадем БДЦ и СДС — либерали, както си беше. На първите  избори ние получихме около 330 000 гласа — СДС-либерали и СДС-центъра. А като турим и земеделците, стават с техните 400  000, стават около 700 000 при едни условия, когато се чуваше един страх от всички от Координационния съвет, както хората се  страхуваха от комитетите на БКП. Сега условията са други и затова ние трябва да търсим коалицията, сега това е  положението. Избори няма да има скоро, да знаете. Никой не е заинтересован от избори и никой не ги иска. Изборите ще  дойдат по-натам. Но ние, ако искаме да участваме в следващите избори, то трябва да търсим, освен коалиция да се върнем и  към себе си. Да разгърнем местни структури, да ги обогатяваме, да имаме горе на списък дори радиото. Това е трудното да се направи и това трябва да го искаме. По въпроса за президента. Аз не поддържам идеята за илюзорната роля на  личността в историята. История се прави от личности. Сталин, Ленин, по-късно Хитлер, Стефан Стамболов, Чърчил — те  създадоха масите, а не масите са ги изградили тях. Не е вярно това, това е една спекулация, една демагогия с демократичния  ......, а то беше демократичен център.

 

Хората, личностите създават историята и ние, като имаме предвид това, сега нашият селянин от Веселиново, ние сме го  приели за наш водач, приели сме го като президент, той беше председател на СДС, беше председател на парламентарната  група, хубав, лош, ние сме си го избрали и трябва да си го поддържаме и трябва да парираме някои неща. Аз не съм съгласен  с проф. Генчев, той може да е много акъллия, той може да е академик, ама той не може като домоселски потури да се  обръща на така и на така, домоселски потури са едни специални панталони от нашето време, които един път се носят от  едната страна един път от другата, като че ли стават дървени и се лъснат. Тоест и отпред, и отзад са еднакви. Генчев може да е  всичко, ние сега се съюзяваме с него, ама ние носим и сме носили. Какво ще излезе, вие се обявявате за подкрепа на  президента, президента смятате, че е ваш и допускате един човек да ви хули,  без да има защо. Така че, всичките тези неща  трябва да ги имате предвид. Още един път повтарям, че трябва да възстановим БДЦ и оттам да търсим, ако ние сме силна  центристка коалиция. Защото това ляво, дясно що го думат, това са измишльотини на социолози и политолози. Никой не знае  кой къде седи. Има едно — с БКП срещу нея. Това е истината. От тука да се изгради малката коалиция, обаче тя да е здрава и да  има организации по места ние ще успеем да привлечем и други. Лошо е, че пак ние трябва да правим организациите на  ония.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ;

 

Имаше предложение да прекратим разискванията по тази точка, но преди да гласуваме, ще ми дадете ли думата и аз да се  изкажа и след това ще предложа за гласуване да прекратим разискванията.

 

Първо, два процедурни въпроса, за да бъдем точни …

 

Които са съгласни да вървим по реда, така както е предложено от ИБ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете.  Против? Въздържали се? Няма. Дневният ред се приема единодушно.

 

Второто процедурно нещо. За да не се задълбаваме допълнително и в гласувания, и в особени разисквания, ние имаме  решение на НС, мисля, че беше националният съвет в Кърджали, това е вторият Национален съвет, имаме решение да не  подписваме общи документи и да не работим за съюзнически действия с две организации — ДПС и БСП. Съгласни ли сте до  Конференцията ни, за която ще вземем решение в една от точките, до Конференцията, която е единствената, съгласно нашия  устав, утвърждаваща и отхвърляща съюзници на партията. Дотогава ние да водим разговори с всички други за потенциален  съюз и да търсим различни формули. Аз ще кажа след това нещо за формулите. Без ДПС и БСП. С всички останали водим  разговори на равнище готовност за съюзническо действие. Конференцията е тази, която може да утвърди съюзници ли сме,  не сме ли. Ние още не сме ратифицирали документите на ЛКС, включително и за партии от СДС. Защото във вторник  предстои много важно гласуване, следващите седмици могат да се очакват и процеси в СДС. Има такава възможност. Дали тя ще се реализира, един бог знае. Но има възможност там радикалдемократите да се окажат люспи. Значи, ние с партии,  излизащи от СДС, не говоря за обкръжението около Филип Димитров, там е една капсулирана структура, с която даже трудно  се и комуникира. Става дума за водене на разговори и на преговори. Съгласни ли сте по принцип така да се договорим?  Конференцията ни утвърждава съюзниците, а дотогава ние работим за готовност за съюзнически действия. Тя вече определя  конкретно, с тоя сме съюзник, с тоя не сме. Тя е упълномощена.

 


ВЛ. ДИМИТРАКОВ:

 

Сега, първо, мисля, че такова решение на Национален съвет на БПЛ никога не е вземано за отхвърляне на ДПС. Имаше едно  почти решение, което по понятни съображения не го включихме в протокола за ДПС, но това беше на партия Либерали в  навечерието на обединяването ни, може би в Търново беше взето. Моето предложение малко се различава от това, което  направи г-н Симеонов. Напълно съм съгласен, че конференцията е този орган, който може да вземе крайното решение, но  дотогава предлагам следното: да не се влиза в никакви разговори по никакъв повод за съюзяване с БКП, това е естествено. С  БСП, по-точно.

 

Второ, да не се търсят конкретни, преки разговори с ДПС.

 

И трето, ако тези, с които сме в разговори и искаме да партнираме в бъдеще, искат да влизат в партньорство с ДПС, това да не  е пречка за наши разговори. Тоест, поправката ми е в това, че ние няма да търсим среща с ДПС, но ако нашите партньори  държат на това, това да не бъде пречка за нашето участие. Благодаря.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Благодаря за това прецизиране.

 

Не съм съгласен. ДПС е реална политическа сила и ние не можем да я игнорираме, както не можем да игнорираме БСП. Ние  трябва да заявим — нашите врати са отворени, всеки е добре дошъл. Ние имаме нужда и ДПС да ни подкрепи, за да се

 


ПЕТРАНКА ЕВТИМОВА;

 

Аз също не си спомням да имаме такова решение на Националния съвет — никакви контакти с ДПС. Но настоявам и  неговото предложение да вземем тука решение да не търсим преки контакти с ДПС и в същото време да нямаме никакви  претенции към евентуалните ни партньори, а те са в момента Конституционен форум и Национална демокрация, за връзки с  ДПС. И обяснявам веднага защо не подкрепям подобно решение. Защото това е една много хитра вратичка, каквито ние  много често си оставяме. В един момент да врътнем гръб на поредните си коалиционни партньори, тая година ги имаме  четири, съжалявам, че прекратяваме разискванията, но аз ще намеря начин да съобщя мнението си по тоя въпрос. Това е  вратичка. За начина, по който в един момент да можем да захлопнем вратата и на ПКС. По същия начин, по който  захлопнахме вратата в навечерието на подписването на документите на Дванайсетте. За това никакви ограничения за  контакти с ДПС, настоявам за това. Никакви вратички. Или си коректен с партньора си, или не. Ако мнозинството вземе  решение, защото аз съм против, да нямаме никакви връзки с ДПС, в момента, в който обявеното желание на ЛКС да води  разговори с ДПС се превръща в непреодолимото от наша страна условие да продължим да присъстваме в ЛКС, защото имаме такова решение или да не взимаме никакво такова решение. Това е моето предложение.

 


БОРИС ПАПАЗОВ:

 

Аз мисля, че трябва да прецизираме за какви връзки и за какви контакти става дума. Доколкото разбрах идеята на г-н  Симеонов, отхвърляме възможността да правим коалиционен съюз с тези партии. Но това не означава, че няма да  поддържаме контакти, че няма да обменяме становища по текущи проблеми, че няма да търсим как, по някакъв начин те да  съдействат за нашето място в обществения живот, да ни легитимират. За мен е безспорно, че един съюз коалиционен,  предимно с ДПС е немислим, това е мойто мнение, не бих поставил отношението ми към БСП и дори бих казал към СДС -  Движение като цяло, не говоря за отделни партии, които имат процеси на движение, дали ще има, или не, не  се знае още.  Тъй че, за това става дума. Ние трябва да правим разлика между тези контакти, каква цел си поставяме на тези контакти. Дали  те са ни потенциалните партньори или просто обменяме становища и виждания. Дали в рамките на ЛКС там има свобода в  някаква степен, или, примерно да кажем, на Пепа за Конституционния форум. Те пък изрично са декларирали и са се  заклели даже пред медиите, че няма да правят никакви контакти с ДПС. Но това не пречи на ЛКС, ние пък да вземем  решение, че ще се срещаме с тази парламентарна група, тъй като тя  реално съществува и трябва да имаме информация  какви становища, относно някакви проблеми и ситуации в страната. Аз мисля, че говоря в момента за нещо, което ще ни  даде информация, кои могат да ни бъдат потенциални коалиционни партньори и в същото време трябва да се съобразяваме,  че сме в един съюз, който е подписал документите, който съществува — ЛКС — че там има някакво ограничение и  лимитиране на нашите действия, поне за момента, че трябва да правим не някакво съгласуване, а просто взаимно  информиране на страните - членки на ЛКС и в същото време, ако се върнем малко назад, преди десетина изказвания, в  рамките на ЛКС пък имаме гаранцията, че там не може да бъде приет за член или изобщо да има коалиционни  взаимоотношения с друга партия, с която не сме съгласни. Има член 19, в който изрично е казано, че трябва да има пълен  консенсус по отношение избора на партньори в ЛКС. Тъй че нашите интереси там са гарантирани, въпросът е ние като  партия да си избистрим нашите виждания, нашите отношения към тези, които са като потенциални партньори и да ги внесем  там за обсъждане и да искаме евентуално приемането, пък да кажем, разглеждането на тези кандидатури за нови членове на  ЛКС.

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ:

 

Моят спомен за това решение около ДПС и БСП, мисля, че е свързан с едни дебати, които имахме тук на Национален съвет и  се бяхме договорили това да не го вадим навънка. Не би могло и да става дума, че изобщо няма да контактуваме с ДПС и  БСП, защото това просто е несериозно. Ставаше дума за подписване на коалиционни документи. Като първи етап, защото в  края на краищата, Национална конференция или Конгрес ще кажат дали тази, или онази сила ще бъдат наши коалиционни  партньори, но органът, който ще поеме политическата отговорност да вкара тези документи в Конгреса, ще бъде  Националният съвет, това просто е наше задължение по устав. За това ставаше тогава дума, според мен, в онези дебати за  ДПС. Лично мое мнение е, че аз не виждам участие на нашата партия с ДПС в предизборна коалиция. Това е лично мое  мнение, аз не го натрапвам, но съм длъжен да го изразя. Що се отнася до това, дали това е възможна вратичка, за да си  отиграем едно излизане от евентуален блок в определен момент, не мисля, че тези страхове са реални, по простата причина,  с Борис сме на едно мнение, че документите, които сме подписали, са достатъчна гаранция, че това не може да стане. Има  взаимни гаранции, но нека да не забравяме и нещо друго. Тук съвсем официално искам да изразя едно учудване, за втори  път в нашата страна има един явен политически прецедент. Първият прецедент беше участието на Жорж Ганчев като  кандидат на избори за президент,  без да е изпълнил конституционните изисквания като кандидат.

 

Значи конституцията му  забрани, но не се намери нито един юрист, който да каже това публично в страната ни. Той участва в избори, харчи пари и се  легитимира като политик чрез президентските избори. Само че дойде и един втори факт, една партия съвсем официално  декларира, че е етническа и ще стане общонационална след десет години или петнайсет и нито една институция в тази  страна, след като има Конституция, не каза, че това е пряко нарушение на нормите на Конституцията. Дайте да не се правим  на по- либерали от закона. Има Конституция и тя е основен закон в тази държава. Това там ясно е записано. Като норма за  това, че демокрацията има устои в страната ни и те са записани в Конституцията. Тази норма беше публично нарушена.  Така че това става за втори път. Играта на политика си е игра, но това, което става пред очите на хората, е факт. Смееха се и на един Жириновски в Русия, оплюваха го, казваха му, че неговите неща са дребни, само, че последните му се оказаха едри. За  мен е недопустимо влизането в разговори за коалиционно обвързване с ДПС. По простата причина, че може ние да не го  искаме и да е малко далече наистина от либералния мироглед, но оттам на следващите избори ще се играе тая карта на  национализъм. Аз съм противник на национализма. Но съм привърженик на умерения патриотизъм. И мисля, че това е  картата, която трябва да я има в тестето и то основен коз. Благодаря ви.

 


СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА:

 

Аз исках да кажа нещата, които Папазов и Бояджиев казаха. Сега просто ще прецизирам нашето взето решение от  Националния съвет. Действително, такова нещо няма записано в протокола, но ако все пак си напрегнем мисълта от преди  година, на 20 декември, когато беше нашият обединителен конгрес, имахме първи Национален съвет. Това беше едно от  първите ни решения, става въпрос за коалицията с БСП и ДПС и тогава всички ние решихме, че такова нещо в протокола не  може да се пише, но това е наше взето решение. Така че това е по решението на Националния съвет.

 


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ

 

Не искам да оспорвам спомените на Светлана, моите са други, но не това е важно. Първо, искам да уточня, че мойто  предложение касаеше не какви да е разговори, а именно разговори за една предизборна коалиция. Да бъда точен. Второ,  личното ми мнение е, че трябва да провеждаме такива разговори, но не бях убеден, че всеки е длъжен да си изкаже мнението  по този въпрос и именно, защото ни липсва време за един такъв свободен въпрос, който ще предизвика доста дълги дебати,  затова предложих едно компромисно нещо, което с мъка ви го предложих, защото и аз не съм съгласен с него, да не търсим  ние преки контакти, но да приемем нашия бъдещ коалиционен партньор да има такива контакти ... Защото  представете си, че ние влезем в коалиция, ако сегашните ни партньори от ЛКС искат такава коалиция, Дванайсетте за участие  на ДПС и ние какво? БПЛ ще ходим на избори, защото на някои по някакви си причини не му се ще и ДПС да е. Ако бяхме  единни по тоя въпрос е друго нещо. Но ние не сме единни по този въпрос. Затова ви предлагам този компромисен вариант,  който най-бързо в момента можем да вземем.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Много ви моля, навлязохме в едни непрекъснати дебати и аз ви моля да се откажете от думата. Те не се отказват,  заповядайте.

 

Искам да добавя, че при всички изказани тука мнения с кого да сме и с кого да не сме, откажем ли преговори с ДПС, това  означава автоматично изключване на Дванайсетте, автоматично на Нов център, тоест автоматично  изключване на всички,  които досега изредихме. Остава ни да се обединим с националистически партии, с никакви други, и с БСП, естествено, защото  БСП и ДПС никога няма да влязат в коалиция.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Моля ви, не давам вече думата на никой друг, защото всички говорят едно и също, през цялото време, затова, че ние трябва  да поддържаме контакти с всички значими политически сили, включително БСП и ДПС. Нормално е да се водят политически  разговори. Ние сме в демократично общество, демократична държава, ние сме либерали, ние трябва да изслушваме своите  противници, своите конкуренти, своите опоненти, да ги изслушваме, да казваме своите мнения, да дебатираме с тях, но  равнището на разговорите, които провеждаме с ДПС и с БСП, трябва да бъде такова, че ние да не се ангажираме пред тях, че  ще правим коалиция с тях. Но ние не можем да поставяме условия на организациите, с които разговаряме, дали те ще  правят коалиция с ДПС, или няма да правят коалиция с ДПС. Това си е в крайна сметка техен проблем. Нашият проблем ще  възникне като реален проблем, след като сме стигнали до степен на готовност за подписване на съюзнически документ с  определена политическа сила, която има едни или други релации и трябва да се вземе политическо решение. Това политическо решение може да бъде взето само от нашата Национална конференция и от никой друг. Така че тук да  дебатираме по този въпрос е просто безсмислено. По-нататък … И аз бях започнал да се изказвам и бях прекъснат от  Димитраков, затова ще ми позволите да кажа само още няколко думи, отправени към мен, на зададени въпроси към мен.  Длъжен съм да се спра и да кажа, освен това, което казах преди малко, и което засяга общо политиката на партията, още два  въпроса, които засягат политиката на партията и вие трябва поне да сте информирани. Позицията на БПЛ към президента на  републиката д-р Жельо Желев е пределно ясна. Ние сме първата политическа сила, която е издигнала кандидатурата на Желев  за президент. Първи сме го казвали. Казвали сме го още преди парламентарните избори през 1991 год. Лично съм писал  факса до БТА. И той излезе на другия ден по вестниците. В президентските избори подкрепихме Желев. Поддържаме  контакти с него. Той е либерал. Ние нямаме съществени различия, повтарям, съществени различия по оценката на  политическата ситуация и по конкретни политически въпроси. Имаме различия по въпроса за земята, повтарям различия, за  въпроса за връщането на земята в реални граници….и т.н., но няма да се задълбавам. Тук имаме едно различие и имахме още  едно различие, в момента не си спомням за какво ставаше дума. Продължават добрите ни отношения с д-р Желев. Реално  сме в постоянна политическа консултация с него. Тук ми подсказват, не сме съгласни с неговата идея за старото ново  мнозинство, по-скоро го разглеждаме като политически, тактически ход, отколкото като действително намерение.  Следващото нещо, за Конституционния форум. Конституционният форум зае една противоречива позиция. От една страна,  той се обяви за президентска република. Това беше специална тяхна декларация. От друга страна, бяха направени критики  към Ж. Желев от страна на Николай Генчев. За всички, които са в така наречената политическа класа, едно понятие, което  ненавиждам, защото смятам, че е още рано за България да се говори, че има политическа класа — за всички, които по някакъв  начин участват в тази политическа класа, отношенията между Желев и Генчев са пределно ясни. Това са двама приятели от  35 години, най-близки приятели. Нито Ж. Желев възприема критиките от Н. Генчев по този начин, по който тук някои ги възприемат, нито Н. Генчев им придава такъв характер. Аз имам чувството, че ги слушам да се карат в парка или по улицата  по някакъв въпрос. Да кажем, преди 10 ноември, вървят двамата и единият държи на едното,другият държи на другото и се  надвикват. Грешката на Н. Генчев е, че не прави разлика между приятелските отношения и политическите отношения, между  това, че никой не придава от политическата класа значение на това, което говори Н. Генчев срещу Ж. Желев и пак отиват и  му казват: "Ти си приятел с Желев иди и му кажи еди-какво си". Това си е едно, но реакцията в публиката, реакцията в  общественото мнение е съвършено друга.

 

И затова Н. Генчев трябва да си даде сметка, по този въпрос аз съм разговарял с  него. Но ако ЛКС е един джазов оркестър, ние бием тъпана, Стефан Николов размахва диригентската палка, бачо Кольо  импровизира на флигорна. Така се получава в редица случаи и трябва по някакъв начин да се постигат баланси, да се  сработваме с него, но никой не бива от нас да забравя кой е Николай Генчев. Н. Генчев е един от най-изявените  с гражданската си позиция интелектуалци от преди 10 ноември. Мисля, че по-възрастните си спомнят, когато през 1981 год. в  България се честваше 1300 годишнината и Н. Генчев изнасяше лекциите по история на България, за което беше предложен за  Димитровска награда, от която той се отказа, когато стигна до 1917 год., той каза в ефир: "1917 год. беше извършен преврат в  Русия, който някой нарича "Велика октомврийска социалистическа революция", тогава започна един голям социален  експеримент, за чиято съдба аз нищо конкретно не мога да кажа. Дотук разбирам от история. По-нататък друг да говори." И  това му беше последната лекция. Николай Генчев, с книгите си, с лекциите си, е човек, който заслужава голямо уважение,  това, че той прави политически фриволни изпълнения, в крайна сметка, не по-малко фриволни са били и други политически  мъже в България.

 

Мога да говоря и против него, ако искате, но смятам, че сега нямаме време, защото после пак хубаво  трябва да говорим. Ж. Желев трябва да съдейства за създаването на трета политическа сила и аз мисля, че той го съзнава това, мисля, че той го върши, така предполагам. Ние трябва да си свършим своята част от работата, широк съюз между  реални политически субекти. Но Ж. Желев е президент на всички българи, и лошите, и добрите, и нашите, и другите. Той не  трябва пряко да се обвързва с такава сила, преди силата да я има. След  като я има силата, тогава бихме могли наново да  разискваме. Но дотогава нека не дискутираме, нека нещата останат, така да се каже, зад завеската.

 

По принципните въпроси. Ние работим за широката коалиция, работим за нея чрез ЛКС. Това е много важно. ЛКС, колкото и  тези три месеца да са песимистични, заедно с това има няколко знака от това, че срещу себе си имаме адаптивни партньори.  Моето впечатление поне е такова, аз не зная Борис и Борислав на същото мнение ли са. Но аз имам усещането, че Стефан  Николов, Нова България, та дори и Конституционният форум са склонни да се вслушват, и все повече са склонни да се  вслушват, да разбират аргументите на съветите, на онова, което се казва. Тук мога да дам редица примери. Работим за  широка коалиция, това е нашата цел. Но как конкретно това ще стане, никой не може да каже. Второто нещо, за което трябва  да работим, това е политическа защита на партията. Това са серия от самостоятелни срещи, серия от систематични,  самостоятелни политически контакти и политически инициативи, но не над някакво равнище. Умишлено. И ще го поясня.  Всички претендират за третата сила. Най-бърза политическа инфлация в общественото съзнание има понятието "трета сила",  "разрушаването на двуполюсен модел", претенцията за разрушаването на двуполюсния модел. Най-бързо се инфлира, най-бързо се разрушава и попада в семантична сянка тази претенция. Защото тя, след като не е подкрепена с властнически  действия, с реални конкретни, значими политически постъпки увисва във въздуха. И тогава викат: каква е тая трета сила, тях  никакви ги няма, никой не ги пита за нищо. И бързо изчезна всичко. Затова ние не бива, в момента трябва да сдържаме  партньорите си в тази коалиция, с която работим и себе си да сдържаме с претенцията за трета сила, в условията на една  растяща апатия сред населението, това ви е дълбоко известно, едно нежелание за участие в избори, смятам, че правилната  наша тактика би била да се активизираме в друга посока. Политическо присъствие с неполитически акции. Каквото и да  направи БПЛ, понеже го прави БПЛ, то е политическо действие. Ние и да ремонтираме и боядисаме една сграда, ние не сме  бояджии, ние сме партия. В този смисъл е и нашата инициатива на конкурса за детски рисунки, знаете за него, има неща, които сме замислили в тази посока, една поредица. Но не бива предварително да гърмим патроните за тях. Ще попаднем в  обзора на медиите, ще попаднем в обзора на общественото мнение, но не като претенденти, а като активна политическа  сила, уж нещо друго правеща. Бяха казали за два въпроса с личен характер. Първо за Ал. Йорданов, бай Васил каза, да ни се  извинят пък тогава. Ние не сме толкова честолюбиви. Ако ги отлюспят, ще тръгнем да разговаряме с тях. Ал. Йорданов при  първата ни среща, след като цялата история стана, беше в Народното събрание, срещнахме се, сядаме един срещу друг и  първото, което започна да говори, е: "Петко, Петко, вие бяхте прави, срам ме е, като си помисля колко смешен съм бил в  твоите очи." В момента той беше искрен, беше изплашен от това, какво го чака СДС, че го чака същата съдба, че ще бъде  ударено със същите оръжия, с които той нас ни е удрял. И затова, в характерния си стил каза, няма да ме хвалиш, ще викаш,  че съм голям и много лош антикомунист и че съм крайнодесен. Аз му казах, добре, някъде да сте чули, че аз съм казал  такова нещо? По втория личен въпрос —  за Суворовското училище. Суворовското училище беше военизирано сиропиталище  на деца без родители. Разбира се, имаше и синове на родители от висшата номенклатура. Бил съм на 11 и 12 години там. След  закриването на сиропиталището през 1955 год. получих направление за сиропиталището във Враца. Това е всичко. Ако някой  ми приписва вина за това…

 

Имаше процедурно предложение за това да прекратим разискванията по тази точка. Които са съгласни да прекратим  разискванията по тази точка, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против. Въздържали се. Няма.

 

Преминаваме, съгласно приетия дневен ред, към приемането на нови клубове. Клубовете са шест. Ние, поради наши  слабости, не сме приели някъде около 20-30 клуба, документите им така стоят и не се свързахме с хората, защото щяхме да  утежним целия Национален съвет. Ще ги разглеждаме, както са сложени тук. Учредителен протокол на клуб в село Могила,  област Бургаска, инициативен комитет от шест души основава клуб Либерали. От село Могила, област Бургаска, има ли тук?  Да. Благодаря. На събранието е присъствал Стоян Петров. За председател на клуба е избран Стоян Димитров Златев. Стоян  Петров избира само Стояновци. Биографични данни за учредителите на клуба —  Стоян Златев, Калудка Петрова, Иван  Панков, Димитър Димитров, Стефка Георгиева, Златка Петрова.

 

Стоян Димитров Златев — Председател на клуб Либерали в село Могила —  е роден на 05.11.1969 год. в село Могила, Бургаска  област. Завършил е техникум по химия, работи в АД — Ямболен като техник, женен е, има едно дете, не е членувал в БКП и  други партии. Съдействал е в предизборните кампании на СДС през 1990 год. и на СДС — либерали през 1991 год. Член на БПЛ.  Има ли въпроси към Стоян Златев?

 

- Колко е голямо вашето село?

 

- 800 души. За България това е голямо село.

 

- Кои са политическите сили във вашето село, кои доминират, какъв е кметът?

 

-  Политическите сили СДС, БСП и БЗНС. СДС и БСП са по-значителните, БЗНС почти отпада. Кметът е от СДС.

 

Има ли други въпроси към г-н Златев? Няма.

 

Които са съгласни от членовете на Националния съвет да приемем клуба в Бургаска област с председател Стоян Златев за  клуб на БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Против? Въздържали се? Няма. Честито, г-н Златев.

 

Клуб на БПЛ по интереси град Плевен. Има ли представител на този клуб? Има. Днес, на 24. 09.1993 год. Клубът на дейците на  културата в Плевен, група работещи в сферата на образованието, здравеопазването и бюджетната сфера — Гинка  Александрова Македонска, Даниела Иванова Цветанова, Маргарита Стефанова Йонкова, Светльо Рашев Илиев, Правда  Тошева Генова, Габриел Нанов Велев, Дарина Минкова Пашовска  — се събрахме на събрание за учредяване на Клуб по  интереси на БПЛ. Събранието се е запознало с основните документи на БПЛ, взело е решение за учредяване на клуб,  избрало е председател и е разгледало организационни въпроси. За председател е избран д-р Габриел Нанов Велев. Той е  роден в Бяла Слатина 1956 год., живущ в град Плевен, завършил е основно образование в Плевен, висше образование в град  Стара Загора, ветеринарна медицина. От 1981 год. практикува като ветеринарен лекар, в момента работи като частен  ветеринарен лекар. Не е членувал в партийни организации до 1993 год., женен е, има две деца. Има ли въпроси към д-р  Велев?

 

- ........

 

- Има ли журналист в този клуб?

 

......................

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Други въпроси?  Няма. Членовете на Националния съвет, които са съгласни да приемем клуба на БПЛ по интереси за клуб на  БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Д-р Велев, честито, вие сте  либерал.

 

От Крумовград има ли представител? Няма, не е дошъл.

 

Катунци, област Софийска. На 24.06.1993 год., виждате с какви дати работим, така са се натрупали документи, се проведе  учредително събрание на БПЛ. Присъствали са 17 учредители. За председател на партията е избран г-н Андор Георгиев  Хаджиев. Г-н Хаджиев е роден на 11.11.1933 год. в с. Пиперица, произхожда от селско семейство, основното си образование е  завършил в средно политехническо училище в село Катунци, след това е работил като кмет на село Пиперица, от 1961 — 1976  год. Бил е тракторист в НПС — с. Катунци от 1977 — 1980 год. Бил е член на БКП, след това напуска и отива на работа като  началник-склад на пром. комбината в с. Катунци, където работи и досега. Женен е с две деца. Въпроси към г-н Хаджиев?

 

- Колко жители има село Катунци?

 

- 2800 човека.

 

- Кой е център там в този край?

 

- Беше община преди, но сега вече не е.

 

- Кои са основните политически сили?

 

- Основните политически сили са СДС и БСП. В Катунци преобладава БСП. Има и БЗНС, обаче е много слабо.

 

- А вие как се виждате в тази конфигурация — БСП, СДС и БЗНС?

 

- Вижте какво, напоследък хората, които бяха за СДС, се отдръпнаха от СДС, понеже някои въпроси, които си бяха поставили,  младежта особено, бяха излъгани и с тази безработица въобще не бяха за СДС. БСП също. Една личност ги обединява в  селото и признават политиката на президента. Смятам, че .........ще изиграе голяма роля за следващите избори в селото.

 

- Има ли българомохамедани?

 

- Нито в селото, нито в региона.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Има ли други въпроси към г-н Хаджиев? Няма.

 

Тези членове на Националния съвет, които са съгласни да приемем клуба в с. Катунци за клуб на БПЛ, моля да гласуват с  вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Г-н Хаджиев, честито, и Вие станахте Либерал. Успех на  либерализма в с. Катунци!

 

С. Тръстеник, област Ловешка, община Долна Митрополия.

 

Има ли представител? Няма.

 

Националният съвет, съгласен ли е Михаил Шишков да представлява клуба в Тръстеник, област Ловешка. Съгласни ли сте?  Има ли някои, които да е против?

 


МИХАИЛ ШИШКОВ:

 

Аз ще обясня причините. Председателят на клуба е в производителното предприятие в Тръстеник. В тоя случай уговорката  беше той да прати всички документи по факса, те са в София, да прати биографичната справка ... Предприятието е държавно.  Това са причините, за да отсъства днес.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Благодаря на г-н Шишков, отсъствието на председателя е съвсем основателно, човекът е материално отговорно лице. Значи,  членове са шест човека, председателят Венцислав Стефанов Атанасов от град Тръстеник е роден 1963 год. в Тръстеник.  Родителите му по професия са учители, начално и основно образование е завършил в Тръстеник. В същия град е завършил и  средното си образование. От 1981 — 1985 год., е следвал във Висшия финансово — стопански институт в Свищов, редовно  обучение. През 1985 год. завършва със специалност Финанси и кредит. От 1985 г. е започнал работа в Телеугоителното  предприятие. От 1986 — 1988 год. е работник в обществени организации, от 1988 — 1992 год. работи като зам.-председател на  РПК в гр. Тръстеник и впоследствие в НАРКООП — Долна Митрополия. От 03.1992 — 10.1992 год. е безработен. От 10.1992 —  04.1993 год. е работил в различни фирми. От 04.1993 год. отново е безработен. От 9.1993 год. работи като председател на  Ликвидационния съвет на КТС Агрокомбинат гр. Тръстеник. Семеен, с деца. В състояние ли сте г-н Шишков да отговаряте на  въпроси във връзка с председателя или във връзка с клуба? Има ли въпроси във връзка с председателя или във връзка с  клуба?

 


ПЕТРАНКА ЕВТИМОВА:

 

Бихте ли казали нещо и за себе си, като какъв представяте този клуб?

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Г-н Шишков е координатор в Плевенския регион, един от създателите на СДС в Плевен, една от най-видните политически  фигури в града. Тези членове от Националния съвет, които са съгласни да приемем клуба в гр. Тръстеник за клуб на БПЛ,  моля да гласува с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Приема се.

 


МИХАИЛ ШИШКОВ:

 

Благодаря, г-н Симеонов и искам да кажа, че са около 9000 жителите в този град, не са малко, няма активна структура в СДС,  активна е БЗНС и разбира се, там има силно присъствие на БСП.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

И отново в Плевенско. На 17.09.1993 год. в Долна Митрополия се създаде настоящият протокол за учредяване на общински  клуб на партия Либерали. След разглеждане на основните материали и провеждане на дискусии по тях се стигна до мнението  за учредяването на общински клуб с учредители девет човека. За председател единодушно е избран г-н Симеон Пацов. Тук  ли е г-н Пацов?

 


НИКОЛАЙ СТОЯНОВ:

 

Аз не съм г-н Пацов, аз съм зам.-председателят и съм упълномощен да го представя, понеже той е зает човек, директор е на  предприятие и в момента има преговори с немска фирма. Не може да присъства лично.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Аз мисля, че присъствах на учредяването на този клуб.

 


НИКОЛАЙ СТОЯНОВ:

 

Да, бяхте там и сте запознат със състава на Клуба.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Искам да ви кажа, че това е един много елитен клуб, с хора, които впечатляват с присъствието си. И трябва да ви кажа, че  никак не бяха възторжени от учредявания, от участия и т.н. Приемаха всичко това като дълг, за някакво дължимо поведение  по отношение на обществото, бяха критични към партията, критични към себе си, критични към мен, критични изобщо към  всички нас, които представляваме, както беше казал някой ..............… — това е основателят на клуба. Той е управител на ЕООД "Подемпласт" с. Подем. Роден е на 13.10.1950 год. в Плевен,  произхожда от семейство на служещи, баща му и майка му са пенсионери. Основно и средно образование е получил в  Плевен. От 1968 — 1973 год. е бил студент в Технологически Университет в София, специалност "Автоматизация на  производството". Завършил е семестриално и специалността ‘Научна информация и документация“ към СУ 'Климент  Охридски". През 1987 год. е защитил дисертация на тема "Функционална апроксимация и управление на технологични  обекти с разпределени параметри". Има научното звание "старши научен сътрудник — втора степен". Това е доцент. Зачислен  е на докторантура в Киевския Политехнически Институт. Има около 40 научни публикации, отпечатани у нас и в чужбина.  Изнася доклади на симпозиуми с международно участие в България и чужбина. През 1975 год. е започнал работа като  проектант на СИИД в Плевен, а от 10.09.1975 год. е назначен за преподавател в Плевен в ТХВП. От 1977 — 1981 год. е работил  като учител по автоматизъм в Техническия лицей в гр. Луджа, кралство Мароко и е асистент по математика и физика във  факултета по Естествени науки на Университета "Мохамед I" в същия град. От 1981 год. е бил енергетик на Нефт и газ в  Долни Дъбник, от 1984 год. зам.-директор на Полимерстрой в Подем, от 1985 год. работи в Подемпласт — Подем като  директор, генерален директор и от 1992 год. управител на преобразуваното в Търговска …

 

Съпругата му има висше икономическо образование и работи в ЕООД "ВиК" — Плевен, имат две дъщери в Гимназия с  преподаване на чужди езици — гр. Плевен. Имате ли някакви въпроси към представителя на клуба?

 


НИКОЛАЙ СТОЯНОВ:

 

Бил е член на БКП, той е членувал, но не се е занимавал с активна партийна работа. Бил е преподавател във Военно училище  и едва ли биха го допуснали, ако не е. Това е отговорът.

 

В нашия клуб членува председателят на местния ликвидационен съвет, секретарят на читалището, зам.-кметът на Общината,  който беше по линията на ВОКА заминал за Америка.

 

Който е съгласен този клуб да стане член на партията, моля да гласува с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против?  Въздържали се? Няма. Христо, влизате във властта в Долна Митрополия. Зам.-кмет без избори. Свършихме с тази точка,  честито на либералите в Долна Митрополия! Следващата точка е за организационни въпроси. Искате почивка? Не. Има  думата Еленко Божков.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

Колеги, тъй като проблемът с Концепцията за националната сигурност ще отнеме доста дълго време, аз предлагам да  удължим сега малко работното време, да минем организационните въпроси. Освен това, цялата точка организационни  въпроси, която касае оценката или доклада на ИБ на БПЛ по въпросите, свързани с организацията на ИБ, след това  назначаването и определянето на дневния ред на националната конференция и назначаването и одобряването от  Националния съвет на ръководители на отдели. Това нещо също е значим материал, затова, ако го оставим след почивката,  просто няма да можем да свършим дневния ред, затова ви моля да не излизаме в почивка сега, преди приключване на тази  точка.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Има процедурно предложение за почивка и има възражение срещу това предложение за почивка. Процедурите се гласуват в  реда на тяхното постъпване. Които са за почивка, моля да гласуват с вдигане на ръка. 14 души за. Против почивката? Почивка  ще има за 15 мин.

 


* * *

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Продължава нашето заседание. Намираме се на точка 3. — Организационни въпроси. Докладът на точка 3.1 е раздаден:  "Предложение за работата на ИБ на партията". Предлагам да вървим по подточките една по една. Към този доклад ще  прибавя само това, че той търпи едно допълнително развитие, по отношение на допълване на функциониращите звена,  формирани от членове на ИБ, съгласно приети стандарти в демократични партии в развития свят. От членове на ИБ може да  бъде и трябва да бъде създадена група за стратегическо проучване и група, която да се занимава с обща координация на  експертите, група, която има отношение към действията на изпълнителната и законодателната власт. Изобщо едни такива,  допълнителни структури към ИБ, които предполагат едно цялостно ангажиране на членовете на ИБ в работата на партията и  в решаването на всички нейни проблеми. И заседанията на ИБ предварително да бъдат подготвяни от тези групи. В този  смисъл ще има развитие, но това ще бъде допълнително обсъждано в ИБ. Към доклада имам един въпрос, който се отнася  към г-н Ал. Бояджиев. Тука ли е г-нът? В доклада се прави една констатация, че той не изпълнява продължително време вече  функциите на говорител на партията и моят въпрос към него е, той отказа ли се да изпълнява тези функции, ще възобнови ли  да ги изпълнява?

 


АЛЕКСАНДЪР БОЯДЖИЕВ:

 

Аз от много време не изпълнявам функцията на говорител, това всички го знаете. Преди време, това беше във връзка с  оставката, която си подадох от ИБ, а това означава оставка и като говорител, разбира се, поради причините, които  основателно бяха обсъждани твърде дълго време, аз смятах, че нещата няма да се променят откъм партията, виждам, че са  тръгнали към промяна — и в организационно, и в политическо отношение. В тази връзка нека да кажа, че намирам за  прекрасно днешното обсъждане и вече онзи ентусиазъм по грешката, която направихме, е изпарен и се гледа рационално на  политиката и на политиката на партията. Същевременно в момента продължавам да не изпълнявам говорителските си  функции поради причина, която съм обяснявал неколкократно и която и сега на Националния съвет ще маркирам. А това е,  че аз смятам, че трябва да бъдат решени няколко въпроса на партията, единият от тях е този доклад на Петко Симеонов, който  ви е раздаден и е една стъпка към решаването на един от въпросите. За мен има много други важни въпроси, единият от тях — това е политическата стратегия на партията. Вторият от тях отново е организационен и е свързан с това, което в ИБ  нарекохме партийно планиране, неслучайно на няколко пъти повдигам въпросите за политическата стратегия, тези въпроси  да бъдат поставени на обсъждане в ИБ, а впоследствие и на Национален съвет. Очевидно е, че всички смятат, че тези въпроси  трябва да бъдат поставени и те са приоритетни въпроси, но те, тъй или инак, не се поставят. Ние нямаме решение на тези  въпроси, нямаме и съгласувано мнение по тях. Аз дълго време съм изпълнявал функцията на говорител на бившата партия  Либерали и известно време на настоящата Българска партия Либерали и виждам говорителските функции, не знам Петко  дали ме чува, след като зададе въпроса, и смятам, че работата на говорителя е безумно по-различна от това да води  пресконференция и само с това не може да бъде ограничена. За нея обаче предпоставки са тези предпоставки, за които  току-що говорих, на първо място това е политическата стратегия, свързана с дългосрочно планиране на имиджа на партията.  И тъй, мотивирах се дотук, сега директно ще отговоря на въпроса. За мене няма смисъл да бъда говорител на партията,  докато този въпрос не е решен. След обсъждането на въпроса за политическата стратегия, когато вече може да се премине  към планиране на дейността на говорителя, която е значително по-широка от това да се водят пресконференции, аз с  удоволствие, с ваше разрешение бих се занимавал, но до този момент просто няма смисъл, няма работа. Един говорител е  предостатъчен до тогаз. Това е мойто мнение.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Веднага възникна един въпрос към мен. Политическата стратегия и политическото планиране бихме могли да изясним след продължителна дискусия в ИБ и при изясняване на някои тенденции, заложени в днешната политическа конюнктура.  Изясняване и на характера на развитието на ЛКС. Това ще даде отражение и на формулиране на стратегията — ние имаме  приета някаква стратегия, стратегическа цел имаме, за нея говорихме при първата дискусия, за планиране на конкретните  стъпки —  можем да направим, едва след като видим как е тръгнала работата след последните заседания в ЛКС. Тогава ще  разделим нещата много по-ясно и не си представям политическата стратегия вън от нашата конференция. Не е  Националният съвет форумът, който ще приеме стратегията. И бих искал, това е после в точка 3.3, това да бъде основната  точка в дневния ред на Конференцията — политическа стратегия и партийно планиране на БПЛ.

 

Ще бъда съвсем кратък, няма да ви досаждам. Аз смятам, разбира се, такова е и уставното изискване, тези въпроси от  техническо естество да се решават от форумите — Конгрес и Конференция. Но нормалното обсъждане на политическата  стратегия е свързана с процеса на взимане на това решение, свързано с дискусия в ИБ, в клубовете, на Националния съвет и  едва тогава се стига да Конференция. И ние необосновано не изпълняваме решения на ИБ в този смисъл, ние трябваше  отдавна, за да имаме физическо време да свършим тази работа до Конференцията, да ги поставим и да започнем да ги  обсъждаме. Само тази кратка бележка имам.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

И аз ти благодаря, твоята критика е правилна. На миналия Национален съвет ние имахме един много голям доклад, той отиде  ли до клубовете? Докладът не е отишъл до клубовете не по моя вина. И тази дискусия също не е започнала не по моя вина.  Но критиката ти е правилна и аз я приемам.

 


СТЕЛИАН СТОЙЧЕВ:

 

Аз по протокол искам да отправя два въпроса към членовете на ИБ и да направя една констатация. Първият ми въпрос е по  отношение на позицията ни на безрезервна подкрепа на ЛКС, какво се разбира под това точно. И  вторият ми въпрос, в  работния документ, който беше разпространен, ставаше въпрос да бъда освободен от ИБ, това е отпаднало. Може би има  някакви аргументи за това, по отношение на това искам да чуя евентуалните аргументи и да изложа своята позиция. Мисля,  че проблема не бива да се състои от на практика лични проблеми на личности, а от принципни проблеми. И в тоя ред на  мисли искам да кажа своето становище, че се надявах, че във времето, което мина, ще има възможност да се изложат  позициите и да се решат принципни проблеми, но за съжаление, това е моето лично мнение, не се стигна до това и на  първия Национален съвет, на който повдигнах тези въпроси, аз заявих, че ако няма конкретни резултати, според мен, може и  да не съм прав, аз ще потвърдя своята оставка от ИБ. Още повече, че това ще е една възможност ИБ да се обедини около  конкретни позиции, с които аз не съм съгласен и така да дам възможност да се заработи по-конструктивно. В момента правя  тази констатация, че не са се променили много нещата, няма надежда те да се променят и затова потвърждавам своята  оставка от ИБ, като естествено може да се направи едно обсъждане на този въпрос, но смятам, че обвиненията към мен,  които бяха изложени на последния Национален съвет, са достатъчни и не би трябвало да се повтарят, за да се работи по-конструктивно, но ако има желание да се обсъжда така нареченият проблем Стелиан Стойчев, аз съм на разположение.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Оставка по принцип не се обсъжда, не подлежи на обсъждане и не се гласува. Аз бих помолил Стелиан Стойчев да приеме  моите извинения, ако с нещо съм го засегнал като личност тук на Национален съвет или на заседание на ИБ. Забавянето на  решаването на някои въпроси и поставянето им от моя страна е било изпълнено с доброто намерение да улегнат нещата и да  си продължат напред без никакви особени драми.

 


СТЕЛИАН СТОЙЧЕВ:

 

Мисля, че няма за какво да се извиняваме един друг. Просто, обсъждали сме някакви проблеми, стигнали сме до някакъв  изход, това също съм употребявал квалификации, които смятам за точни, но се обиждат отделни хора, не смятам, че трябва  да се извиняваме.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Аз лично смятам, че трябва да се извиня и ти се извинявам, ако с нещо съм те засегнал като личност. Смятам за  безпредметно обсъждането на оставката на Стелиан Стойчев и какъвто и да е въпрос, свързан с неговата оставка. Имате  думата.

 


ПЕТРАНКА ЕВТИМОВА:

 

Първо това, което са представени десетина тезиса, обобщено представлява доклад. Тука нямам никакви съображения и  никакви аргументи, защо така, а не иначе и затова въпросите, които възникват, са многобройни. Също се присъединявам към  въпроса, зададен от Стелиан, какво означава безрезервно подкрепяне на ЛКС. Какво означава да подкрепяш нещо, на което  си член безрезервно. Все едно аз да си подкрепям безрезервно семейството. Или работя за него и за неговите интереси,  безрезервно се подкрепя нещо външно. Може да подкрепяш безрезервно правителството, нещо, което си е за него и просто  подкрепяш политиката му, но не можеш да се намесваш в нея. За нещо, в което си вътре и не можеш да се намесваш, просто  изключва такава формулировка — безрезервно подкрепяне. Следващият ми въпрос е, какво означава "броя на хората, които  отговарят на условията за професионална политическа дейност". Искам пояснения. Свързвам го това с по-нататъшните  тезиси, в които се съобщава, че в ИБ седем души се занимават с професионална политическа дейност. За мен г-н Симеонов  поставя като критерий за занимаване с професионална политическа дейност присъствието в Партия Либерали като платен  човек. Искам да попитам, да не се обиждат хората, чийто имена ще спомена като пример, ако примерно аз и Сашо Бояджиев  от почти едно и също време сме членове на Изпълнителното ръководство на ФКД, след това на Партия Либерали, след това  на БПЛ, Сашо, понеже през цялото време е бил на  заплата в партията, а аз не съм била на заплата, значи ли това, че той е  професионален политик, а аз не съм. А ако Б. Цеков примерно, от половин година, понеже е в апарата на партията и ако от  една година е в апарата на "Национална демокрация", значи ли това, че той е професионален политик, а аз не съм  професионален политик. Нарочно давам примера със себе си, но искам да обърна внимание, че всички хора тука, понеже  по стечение на обстоятелствата тук присъстват хората от старата ни партия, с които сме от ФКД заедно, от СДС заедно,  коалицията СДС — Либерали заедно, правихме избори и т.н., всички тези хора, значи ли това, че те не са никакви професионални политици, само защото не са на заплата в БПЛ.

 

По-нататък имам други въпроси, въпросът за решение на проблем "Б". От името на партията могат да се изказват  председателят, в негово отсъствие —  зам.-председателят и говорителите, за което носят своята отговорност.

 

От името на  партията по устав, мога да отворя и да цитирам, може да се изказва всеки член на партията и може да представлява партията  пред органи и т.н., ако е упълномощен. Доколкото в устава кой е този, който упълномощава не е уредено, предлагам това да  не е право на председателя да упълномощава само себе си, зам.-председателя и двамата говорители да изразяват мнението  на партията, ние сме партия от либерали и всеки може да изразява мнение ....................

 

Също така по-натам има един параграф или точка, точка "е" — възникнали въпроси на заседанието на ИБ се обсъждат от  председателя, зам.-председателя, говорителя, националния координатор и директора. Какво значи това? Какво значи, че се  обсъждат, аз мога да си обсъждам въпроси, възникнали, с всеки, какво от това, че могат да се обсъждат? Предполагам, че  като се приеме това, от тук нататък в един прекрасен момент ще ни се съобщи, че вие го приехте, така да бъде и ние между  едното и другото заседание на ИБ, ние петимата души взехме това решение, защото вие го приехте на Национален съвет.  Значи, обсъждане или взимане на решения и като става дума за взимане на решения, това просто е извън устава, аз съм  против това, но засега аз не се изказвам, аз само задавам въпроси по неяснотите, които съществуват в тези тези. Какво значи  "Извършването на координационна дейност вън от национална координация, форумите на партията или знанието на  председателя е противоуставно“ — такова нещо в устава просто няма. "На извършителите на подобна дейност се предлага да напуснат партията". Такова нещо в устава няма. Какво означава "Извършване на координационна дейност извън национална  координация". Значи ли, че аз, ако отида в град Казанлък или в град Русе, не мога да се срещна с тамошните председатели и  да си разговарям? Значи ли, че ако аз реша да си образувам на територията на дадено селище един клуб и да навивам хора да  влязат в нашия клуб, това се счита за противоуставно и аз нямам право да извършвам такава дейност. Засега това са ми  въпросите, мисля, че са достатъчно, за да се обсъдят.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Други въпроси или изказвания? Ще използвам паузата, за да поясня, не мога всичко да поясня на г-жа Евтимова. Заседанията  на ИБ се провеждат във вторника от 12.30 часа. В четвъртъка, да кажем, е станало нещо, председателят или говорителят ги  търсят по телефоните от разни редакции и от други партии да ги питат, какво е становището на партията по един или друг  въпрос. Председателят, говорителите, това има препоръчителен характер, естествено е да вземат да се допитат до хора, ще  разговарят с хора, могат да питат и не само изброените тук, могат да звънят и до провинцията да питат клубове какво мислят  по един или друг въпрос, но тъй като се предполага, че тези изброените са постоянно в партията и са на разположение в  партията, те биха могли веднага да се съберат, да обсъдят и да има едно колективно становище. Говорителят обаче, тази група  не може да взима решения, тя не може да измества устава, тя не взема решения, говорителят или председателят заемат  някаква позиция при тази консултация, без да ангажират хората, с които са се консултирали и поемайки цялата отговорност за  заетата позиция, възникнала в момента и наложена от развитието на политическата ситуация. Това е напълно нормално,  няма нищо изненадващо в него и аз не виждам тук смущаващ елемент. Те не взимат решения за партията, в устава го няма  това, такава структура няма. Аз не възразявам, ако тук Националният съвет реши този текст да отпадне. Това не е някаква  задължителна формула. Председателят или говорителят, или някой друг от ръководството на партията може да се консултира  и с хора — експерти и на основата на тяхното становище да реагира. Да се говори от името на партията, смятам, че трябва да  си спазваме устава. Уставът е много точен в глава II и естествено, ако един член е упълномощен от своя клуб, да защити  позицията на своя клуб по даден въпрос, той е в правото си да говори от името на този клуб. Но от името на партията могат  да говорят председателят, зам.-председателят, говорителите. Те са упълномощените от името на партията да говорят.  Останалите могат да говорят, ако са упълномощени да направят това. Националният съвет взима решение, примерно Христо  Грозев да отиде сега и да изложи позициите на партията, ето сега ще обсъждаме позицията за националната сигурност, да  изложи позицията за националната сигурност. Но за това сме взели решение ние тук. Едно управително тяло на клуба. Не си  представям случая, в който тръгва всеки член на партията и казва: "Аз от името на БПЛ, заявявам, че….". Това са неща, които  са естествени за една организация, вярно е, че ние сме либерална организация, но ние сме организация, а всяка организация  означава йерархия и отговорност. От въпроса за безрезервната подкрепа. Тази семантична разлика, трябва да си призная  пред Пепа, аз не съм я направил, за това, че трябва безрезервно да подкрепяш нещо, за което си отвън, на което не членуваш,  в което не членуваш, а в което членуваш, не можеш да подкрепяш и тя даде пример със своето семейство. Трябва да си призная, че аз не правя тази семантична разлика и безрезервно подкрепям семейството си. Безрезервно подкрепям децата  си. Ние пишем доклад, това е писмен документ, имаме подписан документ със съюзниците си от ЛКС. Не можем да  напишем тук: "Подкрепяме ЛКС с известни резерви". Ние демонстрираме докрай своята добра воля за изграждането на  ЛКС, ако видим, че той е изчерпал своите възможности, нашата безрезервна подкрепа, декларирана даже в документ,  гласувана, тази безрезервна подкрепа е неплодоносна, не дава необходимия политически резултат, ние сме с чистото лице да  кажем: "Безрезервно подкрепяхме този съюз и работихме за него, но не стана"; дава ни значителни възможности както за  конструктивна дейност, така и да бъдем чисти пред своите съюзници и пред публиката, която би проявила интерес пред  нашата бъдеща дейност. Това съм имал предвид, като съм казвал ‘‘безрезервна подкрепа”. Наистина, аз съм писал първия  вариант на този доклад, след това е бил обсъждан в ИБ и е гласуван в ИБ и е представен като доклад на ИБ. Възможно е да не отговаря на стандартите, които предлага г-жа Евтимова, приемам тази критика от гледна точка на неспазване на стандарта,  който тя предлага. За Непрофесионалните политици. Не става въпрос за хора, които са на щат или не са на щат в партията,  защото, например аз не съм на щат в партията, Еленко Божков не е на щат в партията, Светлана Шаренкова не е на щат в  партията, Александър Бояджиев не е на щат в партията, Стелиан Стойчев не е на щат в партията, Димитър Арнаудов не е на  щат в партията, но всички те професионално се занимават с политика, всички те нямат друга професионална задача. Те не  упражняват друга професия междувременно. За Арнаудов има известна разлика в момента, но това е принудително  положение, тъй като той трябва да има определен брой лекционни часове, за да извърви процедурата на неговата доцентура,  тази хабилитация и това принудително негово занимаване и с друга професия не внася дисонанс в това, което казах. Това  разбирам под “занимаване с професионална политика".

 


ХРИСТО ГРОЗЕВ:

 

За мен професионализма изцяло, означава правилна реакция в даден момент, в който се иска поемането на определена  отговорност. От тази гледна точка на мен ми е малко трудно да кажа, че има толкова много  професионалисти в ИБ, защото от  една година насам почти нямаме адекватна реакция в дадения политически момент. Обикновено реакциите ни малко  закъсняват, но това е лично мое мнение. Искам да обърна внимание на проблем "д". Струва ми се, че тука експертите и това,  с което отделни хора трябва да се занимават с експерти, са доста раздути. За мен експерт по външната политика и експерт по  националната сигурност трябва да отговаря един и същ човек. Защото основната цел на външната политика, това е  запазването на целостта и суверенитета на държавата и тя непосредствено е свързана с националната сигурност, това е  първото. Второто, експерти по селско стопанство, за сега те могат да стоят отделно, но могат да бъдат обединени с  икономиката, защото селското стопанство и икономиката, те са взаимно свързани. Трябва от експерти по наука и  образование да отпадне художествената култура. Проблемите, които занимават науката и образованието, са много по-различни от тия за културата. Културата трябва да бъде отделно. Тука, освен за стратегическото планиране, което също бих държал, ми се струва, че трябва да има човек, който да отговаря за връзки със синдикатите и освен това за връзки с  граждански движения и организации — тук имам предвид и ВМРО, и Тракийските дружества и т.н. Считам, че тука, където  се упрекваше за точка 3 и за точка 5, не тия неща са важни, всеки може да създаде отделна структура навсякъде, но според  мен коректността изисква предварително да бъде уведомена национална координация и съответно ИБ. А за бърза реакция,  също така смятам, че е правилно в един момент между две Изпълнителни бюра, председателят, зам.-председателят,  говорителите, както и изпълнителният директор да носят своята отговорност за решенията, които вземат. Именно тук ще  проличи техния професионализъм, точно в тия неща. Това е, което имах да кажа.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Засегна се въпросът за национална координация. Аз трябваше да отговоря на Пепа. Става дума за следното. Съгласно една  точка от устава ни се забранява фракционерството. Тъй като все пак ние сме градяща се партия, ние не сме така яко стъпили  на краката си, че да … Личното ми убеждение е, че една нормална партия трябва да има фракции. В нея има течения и т. н.  Но ние сме все още толкова крехки, че ако позволим една фракционерска дейност в рамките на тази крехка структура, то  означава да позволим разрушаване на самата партия. Да дадем възможности за разрушаване на самата партия. И тук не  става дума за това, че някой тук от нас ще реши такова нещо. Външна нам сила, хора, които не обичат либералите, просто ще  платят на някого, както имаше случаи с други партии, за да върши такъв вид дейност. Не става дума за изразяване на  различни становища, а различното становище да не се превърне в различна структура във все още крехката ни партия. Няма  нищо лошо в това, един човек, отишъл на едно място, да вземе да се срещне с местния клуб или да отиде в дадено населено  място да навива хора да сформират клуб — в това няма нищо лошо и никой не смята това за координационна дейност. Ако  един човек тръгне и започне да обикаля структурите на страната и започва да формира, да цепи клубове, да отдръпва хора от  структурите и т.н. — това вече си е фракционерство, това вече е разрушаване целостта на партията и с такова нещо ние не би  трябвало да се съгласим, здравият разум не го позволява. Говоря на този етап от развитието на партията. Нека да гледаме  реалистично на ситуацията, в която се намираме. Да отговоря на Христо за раздробеното водене на експертните групи.  Идеята, която се съдържа тук е малко грандоманска, тя е свързана с това — ние, макар и не голяма партия, залагаме още от  сега да работим за нещо като правителство в сянка. За това тези експертни групи са развити съгласно отраслите на  държавния живот. Този, който води експертната група, така да се каже, е нашият министър в сянка по тези въпроси. Той  отговаря по тези въпроси и той е министърът ни в сянка. Така казано, това звучи грандоманско, но замисълът е постепенно,  заедно с развитието и укрепването на партията, това да прерасне точно в такова нещо.

 


РЕПЛИКА:

 

Съгласен съм това обяснение, но нека тогава министрите в сянка да се научат да координират дейността си помежду си — не  може един министър на външните работи да не знае какво прави Министерството на вътрешните работи и Министерството  на отбраната.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Да, съгласен съм с теб. Пепа Евтимова искаше думата и после Илия Джамбазов.

 


ПЕТРАНКА ЕВТИМОВА:

 

Искам думата по случай координационна дейност и обяснението на г-н Симеонов. Първо, по устав, вчера го четох, никъде  не се забранява фракционна дейност, но както и да е, сега не се спирам на този момент. Спирам се на един друг момент. По  устав си има точки, които регламентират начина на свикване на Извънреден национален съвет, Извънредна Конференция,  Извънреден Конгрес, доколкото си спомням, не помня точно, но уставът е пред мене, ако се наложи, ще го отворя, примерно  най-малко една десета от клубовете трябва да предизвикат национален съвет или нещо подобно. И сега ситуирам следната  ситуация. Примерно аз или някой друг, или трима души, все едно колко, приемем позицията, която Сашо изложи, че на  партията й е нужна политическа стратегия и партийно планиране, освен това има цял куп решения на Национални съвети,  които не са спазени, все едно по какъв повод, но решаваме ние, тези трима или четирима души, че трябва да свикаме  Извънреден национален съвет. Тръгваме по клубовете да правим координация и извършваме точно координационна  дейност, да видим колко клубове от страната са съгласни, че трябва да бъде свикан Извънреден национален съвет, за да  съберем определеното количество гласове за свикване и да принудим председателя, който примерно отказва свикване на  Национален съвет. Значи, това ще бъде третирано като фракционна дейност или като опит да се разбива партията или нещо  подобно. Просто тая точка трябва да отпадне според мене, защото, приета подобна точка, първо е противоуставна и второ,  дава възможности за всякакви спекулации.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Пепа, аз ти благодаря, бележката ти е много уместна и предлагам след изречението: "Извършването на координационна  дейност вън от национална координация, форумите на партията и без знанието на председателя е противоуставно, с  изключение на случаите, когато се цели свикването на Извънреден конгрес, конференция или еди-какво си, като преди това  задължително трябва да бъде информиран председателя на партията.".

 

Процедурно предложение от Еленко Божков. Илия Джамбазов, бях му дал думата, извинявайте.

 


ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

 

Мисля, че нещата са ясни. Ние вече на два национални съвета губим времето така, по разни такива процедурни въпроси.  Спомням си Кольо колко пъти ставаше, Петрана сега става и така нататък. Мисля, че е дошло време просто да се постъпи  рязко. И предлагам, тъй като колегите си тръгват, ето сега Ненко ми дава пълномощно да го представлявам, това не в моя стил  на работа, аз не мога да представлявам друг. Предлагам да се започне от г-н Бояджиев, първият въпрос да се реши и да  престанем повече да теоретизираме. Говорим за министри, говорим за противоуставни елементи в изграждането на  структурата, а пък същевременно нека да се зададе въпроса кой какво е свършил за изграждането на тая структура. Нямам  нищо против Петрана, тя ми е и близка, но реалният проблем е колко клуба е посетила, какво е реалното ни състояние и  затова нека преминем към гласуване и да приключим окончателно.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Процедурно предложение от страна на Еленко Божков.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

Те са няколко, господа, и са свързани с предложението на Илия Джамбазов. Първо, предлагам, тъй като за пореден път се  обсъжда организационния доклад, да дам едно пояснение — този доклад беше приет на заседание на ИБ във вторник с  мнозинство и на основата на изложението на Петко Симеонов по организационните въпроси на ИБ, като в него са включени  мненията на Таня Костадинова, Димитър Арнаудов и на всички останали членове на ИБ, които са направили някакви  допълнения или възражения. За това той е представен тук като доклад на ИБ. Предлагам, за да не удължаваме дискусията, да  приемем следната процедура, ако продължи дискусията: първо, изказване не повече от един път по дадена тема от един  човек по доклада; второ, в рамките на две минути; трето, налагат се гласувания в тази връзка. След подаването на оставка от  Стелиан Стойчев се налага да се избере нов член на ИБ, което също включвам като процедурен въпрос в днешните избори,  налага се да се приеме доклада със съответни решения или да се отхвърлят части от него със съответни решения и затова ви  моля да включвате предложения за решения в изказванията си оттук — нататък. Налага се втори избор да се прави за  национален координатор и накрая се налага във връзка с обясненията, които даде Ал. Бояджиев, формално да бъде  освободен като говорител на БПЛ. Всичките тези неща в тази последователност, в която ви ги предложих, моля да бъдат  представени за гласуване.

 


ИВАН:

 

Исках да изразя по един въпрос с няколко думи мнение, мисля, че тука спорът беше излишен по отношение на това, което  дискутирахме досега, тъй като всичката тая дейност няма нищо общо със създаване на фракции. Фракцията е група,  обособена дейност и т.н. Що се отнася до това, да се свика Извънреден национален съвет, това го има в устава и не подлежи  на дискусия. Освен това се прави по желание на клубовете, ако председателят откаже, значи той трябва да знае, изобщо няма  никакъв проблем. По въпроса за това, кой има право да заема отношение от името на партията, това е правилно. Но ще дам  пример с мене, защото ми се е случвало, защото ми е по-лесно. Когато в провинцията ние правим опити да се  легитимираме, като присъствие и на местна почва от такива средства за информация и се поиска становище по даден  въпрос. В такъв случай, ако аз или някой от клуба вземе отношение, той един вид взема отношение от свое име, защото, ако  каже, че говори от свое име, то престава да бъде особен интерес. Тогава се оказва, че той взима един вид отношение от  името на партията. Този въпрос го свързваме с това, че често ние получаваме със закъснение становището на партията по  пощата и много често се оказваме в ситуация, в която практически да заемем лично ние. В този случай ние определено ще  влезем в противоречие с тази точка. Може би, защото сега, в момента, нямам решение на този въпрос.

 


П. СИМЕОНОВ:

 

Член 8, ал.З от устава казва, че всеки член на БПЛ има правото да представлява партията пред местните държавни и съдебни  органи, както и пред местните органи на политическите коалиции и съюзи, ако е упълномощен за това. Ти си упълномощен  като координатор, член си на националния съвет, ти си упълномощено лице за Добрич. В този смисъл ти си упълномощен за  това. Ако един член от вашия клуб в Добрич отиде при кмета, без да е говорил с теб или с клуба и говори от името на  партията, той не е упълномощен за това. Тези неща по принцип са изключени, защото връзките с официалните органи  изискват легитимация и не всеки може да се легитимира.

 


ИВАН:

 

Аз пропуснах, всъщност, по отношение на въпроса, който беше минат за числеността на ИБ. Преди доста време от ИБ беше  поискано становището на клубовете. И аз тогава изпратих едно становище, не знам дали си го получил тука или нещо се е  случило, за това, че наистина трябва да бъде намален численият състав на ИБ, в никакъв случай не трябва да се оставя  Бюрото без членове от провинцията. Не искам това да се разбира като някакъв намек, защото до голяма степен връзките на  ИБ с клубовете и по-скоро директните връзки ще бъдат скъсани. Предложението беше ИБ да бъде от 11 души и аз бях написал  ресорните дейности, ако се открие някъде затова

 


БОРИС:

 

......... В този смисъл аз съм убеден, че тези проблеми, които са залегнали в доклада на ИБ, в някаква степен са напипани, те са  реални проблеми. Смятам, че има воля на всички членове на тоя съвет, пък и изобщо на всички членове на партията, тези  проблеми да бъдат решени. Само че, за мое дълбоко съжаление, има хора от нас, които подценяват същността на тези  проблеми. Считат ги за губене на време, цитирам г-н Джамбазов, считат ги за маловажни, а за мене това са проблеми, които  градят структурата, гръбнака на тази партия и от това, как ще бъдат решени те, се определя как ще функционира тази партия.  Става дума за това, че някои хора, някои клубове от провинцията нямат ясна представа за взаимоотношенията в това ИБ, за  реалните проблеми. И ще се спра на следното нещо: пита г-н Джамбазов Пепа колко пъти е ходила в провинцията по  клубове. Ами аз ще питам имало ли е планиране на посещенията в провинцията, как е било техническото осигуряване на  тези посещения, кой го е определял това нещо, да кажем, и като средства за командировки, и като технически средства, коли, кой е пътувал с тях. Това са дребни неща, но според мене тъкмо това е породило напрежението в ИБ, липсата на  координация, липсата на планиращи органи, това е едната страна. Другото, което ме впечатли, е за професионалните  политици. Имам чувството, че нашата партия е поставила каруцата пред магарето. Имаме платен апарат, някои от тук  присъстващите може да ми се обидят, но за мене,  за да има професионални политици, те трябва да бъдат и обезпечени, в  това число бих казал и материално. Един човек може да има данни и качества да бъде професионален политик, но ако няма  средства за съществуване, той ще отдели енергията си и времето си да си осигури тези средства. Тук много важен момент е,  ние трябва да акцентираме върху него, да си вършим както трябва работата, иначе пак да си избираме хора, които пак да  бъдат, според нас, с качествата на професионални политици, те ще трябва да живеят по някакъв начин и ще отдават енергията  си на други дейности. Има едно общо виждане, че нещата могат да бъдат решени, волята е намерена, но ми се струва, че ние  на миналия национален съвет взехме едно решение или може би не сме го взели, защото аз, доколкото си спомням, взехме  решение да свикаме Извънреден национален съвет, на който да решим въпросите не само на ИБ, а изобщо за цялостното  управление на тази партия и изобщо как тя ще блокира оттук нататък. И ми се струва, че е оправдано да загубим времето си,  както каза Стоян Джамбазов в кавички, за да решим тези проблеми, но да ги решим в смисъл в дълбочина, а не само тука да  гласуваме, бих казал, палиативни решения.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Борисе, извинявай, би ли направил конкретни предложения.

 


БОРИС:

 

Конкретното предложение така го виждам: примерно, този доклад го приемаме като информация от Националния съвет,  предлагам да свикаме извънреден национален съвет, на който изцяло да разпрострем дневния ред върху тази точка  —  организационни въпроси на партия либерали, на който да се дискутира по-обстойно тази проблематика, да намерим по-добри решения, според мен. Ако трябва и една комисия, може би, за да донесе конкретни материали относно казаното тука,  за статута на зам.-председател, статут на говорители, статут на наблюдаващите тези експертни групи. Трябва да има по-голяма задълбоченост, не само да кажем, това, това, това, защото ще го кажем и утре пак ще станат същите неща. Да  повторя ли? Национален съвет с тематика само за организационни въпроси.

 


ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

 

Колега, аз не Ви познавам, но се радвам, че говорите точно за сериозни проблеми в Националния съвет. Може би по-сериозното е, че ние вече трети съвет започваме да се занимаваме с тях. Опитът ме е накарал, че в крайна сметка трябва да  се вземе решение. Ние на миналия Национален съвет, стояхме, говорихме и нищо не взехме. Сега ни предлагате да свикаме  нов национален съвет, да направим комисия и т.н. Знаете един принцип за невзимането на решението и отлагането на  решаването на болния ни проблем, създаване на комисии и т.н. Аз предложих конкретно да се вземе решение, защото мисля,  че и хората от провинцията са запознати с проблемите на ИБ. Те имаха възможност да чуят членовете на ИБ, какво говорят  помежду си, как работят и така нататък. Нямаме време, днеска има 20 Национални съвета, Конгрес на Демократическа  партия, хората са се насочили към властта, правят всичко възможно, защото чувстват, че идват изборите, ние се занимаваме  с …. Извинявайте…

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ:

 

Само ще си позволя няколко думи най-напред за тези проблеми, които бяха сложени около материала. Мисля, че дискусията  наистина губи време поради няколко причини. Първата причина е, че в устава нещата, според мен са съвсем ясни.  Пълномощия да представляват партията пред масмедии, т.е да изказват публично становища от името на цялата партия, за  мене в този устав има трима души. Говорителите, в момента те са двама и председателят на партията. Оттам нататък всеки  друг трябва да бъде упълномощен, включително и зам.-председателят на партията, който по същия статут подпомага  дейността на председателя. Значи този въпрос е ясен и мисля, че няма смисъл да губим време само излишни емоции. Ако  някой иска да го промени, трябва да извикаме един Конгрес и да променим Устава. Добър или лош, това е нашият устав. След  това, с никакво решение на Националния съвет тези пълномощия, които са императивно подчертани в устава, не могат да  бъдат пренасочвани настрани. Това също е ясно. Защото Националният съвет няма прерогативите да променя документ,  приет от Конгрес. На следващо място, групата на председатели, в която стана проблем, мисля, че точка 5. Струва ми се, че  тая точка и да не я гласуваме, и да я гласуваме, е все тая. Защото това е тука за нас си един орган, който колегиално се носи  отговорност за решенията между две ИБ, но това нищо не означава на практика, нито означава отговорност за тези хора,  означава просто един ангажимент към Националния съвет и то не пряк  ангажимент, защото ако е пряк, ние трябва да търсим  отговорност за тоя ангажимент. Не можем. Ние, тяло, което да стои някъде между ИБ и председателя, което го няма в устава,  не можем да правим. Но това е един начин да се подсигури председателя от аргументи — еднолично той е направил нещо, с  което цялата партия не е съгласна. То е просто една консултативна група към председателя, нищо повече, която няма никакви  права. А отговорността продължава да си бъде по устав на председателя. Един лек опит той да бъде разтоварен, поне аз така  го възприемам, на базата на нашия устав. По-нататък, за точка 5 за националната координация. Нека да си спомним нещо,  което е факт в края на краищата, това е част от мнението ми, свързано с Либералния интернационал. Либералният  Интернационал, без да крием, е най-слабият интернационал в европейската политика. И той е слаб по същите причини, по  които са  ............. либерални партии, като изключим онази в Швейцария, на свободните демократи. Ето от тия неща, от загуба  на време и по реални проблеми. А не чисто занимание с реална политика, за което доста хора от доста време приказват тука  на тоя Национален съвет. Що се отнася до точка 5, възможността да се върши координация, аз не съм съгласен нито с твоето  предложение, пък съвсем не съм съгласен с предложението на Пепа. Ако приемем текста на Петко, това ще бъде  противоуставно. С изключение на вариантите, когато се тръгва да се убеждава за свикване на Конгрес. Вижте, в устава си  пише, че членовете на Националния съвет трябва да убедят Националния съвет, какво ще правим фракционерство. 100  години на Националния съвет, пред клубовете да станем смешни по цялата страна, няма да стане, ето го уставът. Вътре пише:  "Националният съвет е един от тези, които свикват". Другото вече, извинявайте, но в периода, в който се намираме, точната  му формулировка, поне според мен, държа да бъда разбран без емоция, е начин да се руши една структура, защото  периодът е предизборен, факт е това, че днес има толкова Национални съвети и конгреси. Така че, ако някой иска да  свикваме конгрес, макар че мойто лично мнение не е за конференция, то е за конгрес, да приключим един път завинаги  нещата и да вървим към предстоящата предизборна ситуация след шест или след девет месеца. Иначе, какво става? Шест  месеца ние губим, не работим, шест месеца кой е обикалял из страната, кой е създавал клубове, ако те не са се създали така,  от само себе си. Кампания, планомерно развиване, такова нещо няма. Блокиран щат, това имаме, друго нямаме. Добре, че  клубовете, по някакъв начин успяват да се самоподдържат. Това е мнението ми по този въпрос за конференция или конгрес,  но аз не го давам като предложение само поради това, че искам бързо да приключим с тая тема. И тъй като уставно тези  неща са ясни, ако не са ясни, дайте да ги коментираме по устав. Аз предлагам, ако някой е решил да си подава оставка, тя по  принцип не се разглежда, да минаваме натам да не коментираме и да помислим за това, защо другите се събират на  Национални съвети, каква е тяхната стратегия и при кого утре ще отидем да разговаряме за реална политика. Съгласен съм с  Илия, защото другото и тук ще си позволя да бъда малко хаплив, не отправям персонално към никого от тази зала, но ми се  струва, че тази дълга дискусия цели да бъде блокирана нашата партия и тя да престане да бъде реален партньор за онези,  които биха искали да партнират с нас. Защото една неработеща партия в такъв период, в който всеки се стреми да намери  варианта за избиране на следващите избори, не е добър партньор, защо да се събираш с някой, който няма с какво да ти  помогне. Цялата скамейка на онези, които могат да се съберат и на която може да бъде и Желев като мнение и като присъствие, е ясно, тя е готова, сега е вариантът да се съберат. А и още нещо ще кажа, дай боже то да не бъде логика, с което  завършвам. 

 

Грозно ще бъде, ако сега подминем тези неща, на което аз съм привърженик, да ги приключим и някъде след  шест или седем месеца, когато наистина се окажем в предизборна ситуация, някой да реши отново да ги вади на бял свят.  Добри или лоши, проблемите ги има, но нека да свършим на тоя Национален съвет с тия проблеми, съвсем без емоция, без  да се обиждаме. Който смята, че този екип, който ръководи, е избран от конгреса, не работи добре, нормално да се оттегли,  който смята, че може да го поддържа, да го поддържа. Ако не, да свикаме един конгрес, да ги мислим нещата там, ако трябва  нов екип да се избира, но така се решават проблемите, шести месец стоят тия неща. Моето предложение е конкретно. Ако  има някой от ИБ, който иска да си подава оставката, да си я подаде, да знаем колко души са в ИБ, т.е. колко души поемат  персоналния ангажимент да работят с председателя и зам.-председателя. Това са двамата души, които сме избрали, т.е не ние,  а конгресът. Когато ги избирахме, ние ги избирахме с отделно гласуване. Оттам нататък да вървим напред. Това ми е  предложението.

 


БОРИС:

 

Аз не виждам някакво противоречие с това, което каза г-н Папазов. Аз просто искам да минем по тези точки и да ги  гласуваме. Само че убеждението ми е, че това няма да реши проблемите. Именно това ще се получи, след време някой пак  ще изкара тези проблеми, защото с тези точки, които тука са представени, те не са и решение на ....... ни положение, а за  някои тука решения, цитирани, за мен те не са решение. И ще ви дам, например, решение на проблем "а". Проблем "а" се  състои от седем души, които се занимават професионално, от тях четирима души не могат да се занимават професионално  поради лични проблеми, двама, докато им намерим място и проблемът е решен. Това бюро е от 17 човека, ние трябва да  осигурим възможност на всички хора да работят професионално, които са в бюрото. Аз това имах предвид преди малко,  като казах. Защото сега ще ги гласуваме тези решения, частично нещо ще бъде решено, но като дълбочина, като същност на  проблематиката, тя ще си остане така, в латентна форма ще се появява пак и пак ще имаме напрежение. Нямам някакво  такова вътрешно виждане, че някой умишлено създава напрежение и да руши развитието на партията, от гледна точка дали  искат този, или онзи. Аз съм готов и да гласуваме, но не вярвам, че с това ще решим проблема.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Моля всички за извинение, че взимам веднага думата. Аз съм съгласен с твоята загриженост, за това, че този материал, който  е внесен, той не решава проблемите, всички проблеми. Съгласен съм с това. Съгласен съм, че трябва да се отиде още по-нататък, но нека да вървим все пак стъпка по стъпка. Приемаме този материал, виждаме, прилагаме го. Виждаме какви нови  проблеми изискват. На нов момент отново се връщаме към организационните въпроси. Организационните въпроси във  всяка партия са основните въпроси, те постоянно фигурират. Един социален организъм постоянно се усъвършенства. Още  повече, това е най-сложната организация и тя не може веднага да намери най-доброто си решение, затова нека да направим  тази първа стъпка. Да приемем тези неща, ако вие сте съгласни с тях. На един следващ етап, на Конференцията, ще възникнат несъмнено наново организационни въпроси. Ще се върнем пак на тях. Отново ще дискутираме, ще направим следващата  стъпка. Но ние, ако очакваме някакво чудо, на някакъв Национален съвет се събрали и изведнъж решили всичко, това просто  не става, не се получава, няма да стане. Нека да приемем, че постепенно ще се усъвършенстваме, иначе съм съгласен с  твоята загриженост, споделям я, но от гледна точка на решаването на проблема, те моля да приемеш такъв тип на решаване  на нещата. Правим една стъпка, на следващото заседание правим друга стъпка, онзи въпрос остана, трябваше да бъде решен,  дайте да го решим и т.н. Искам да направя един апел. В хилядагодишната си история човечеството е култивирало себе си и околната среда, а и част  отива за природата, но не е забранено да култивира един вирус, вируса на разцеплението, който в последно време се е  превърнал във вируса на отлюспването. Всяко вирусно заболяване се лекува с антивирус. Предлагам всички, които се  изказват по тия въпроси да смятат, че са на петия ден от приемането на антивируса. Ясно е, че тая болест почва да минава и  при нас.

 


СТЕЛА ФЛОРОВА:

 

Ето защо се уморяваме и започваме с репликите, не искаме да дискутираме. Някои остават с впечатление, че сме  повърхностни, други си мислят, че като си в провинцията, нищо не се вижда, а то колкото си по-надолу или надалеко, много  по-добре виждаш какво става горе. Опасно е, когато се заровиш в блатото на собствените си проблеми и мислиш — от тях по  велики няма. Защо се изнервя обстановката на толкова Национални съвети и защо Джамбазов предложи да се мине към  гласуване? Защото, така или иначе до дълбочина на проблема не се стига, а се стига до едни диалози, така или иначе никакви  решения не се взимат и нищо не се променя. На последния Национален съвет ние казахме, че трябва да се подобри  организацията. Организацията се подобрява и винаги и пак ще се вземат подобни решения при една добронамереност от  всички, ние сме се събрали тук едни съмишленици и прескачат такива реплики, защото се съмняваме в добронамереността  на всички тук присъстващи. Затова се получава така. Всеки загрижен посвоему и смята, че едва ли не ще пропаднем. А се  иска толкова малко нещо. Не да тълкуваме устава и как другите тълкуват закона и как да го заобиколят. Или защото аз  възнамерявам да извърша някакво действие и как предварително да се оправдая и да правим това ей така, както нашите  закони имат хиляда вратички. Но при условие такова и такова, не знам какво ще направя. Нищо подобно. Едно градивно  мнение, да се тръгне по тези точки и да се реши. Предлага ИБ на този проблем — такова решение. В състояние ли е  Националният съвет да го реши, не. На какъв форум се решава на конференция? Какво ще предложим на конференцията?  Предлагаме ИБ да не се събира по такива принципи, примерно, всеки ще си изкаже мнението. Но точка по точка да се  обсъди градивно, това е градивното, с конкретни предложения — този начин не се решава по предложения начин, аз  предлагам еди-какъв си начин и се гласува. Вместо досега да си обясняваме колко сме добри, колко не сме добри, кой е  загрижен и кой не е и т.н. Това е градивното, според мен, тръгваме по точките и всеки си казва мнението. Мисля, че и  другите искаха подобно нещо да направят. Процедурен е почти въпросът.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Процедурен въпрос, да вървим точка по точка.

 


ГЕОРГИ ФАЙТОНДЖИЕВ:

 

От заседанието на ИБ, на което аз съм присъствал, разбрах, че ИБ си има проблеми. И тъй като работата му не е прецизна, за  това и престанах да ходя на тези заседания. Исках с нещо да помагам на ИБ. Самото ИБ ни предлага един доклад с някакви  решения, с които иска да си оправи нещата вътре в ИБ. Щом като то ги предлага и е стигнало до заключението, че трябва да  се намери някаква форма за това решение, за организирането на неговата работа, аз считам, че Националният съвет трябва  да го разгледа и да ги приеме. Поради което считам, че трябва да го приемем доклада на ИБ, като имам конкретни забележки.  Първо, по отношение на безрезервната подкрепа. Считам, че една политическа партия никога не трябва да има безрезервна  подкрепа, към каквото и да е. И затова, според мен, изречението трябва да бъде: "Тук се включва и съвместна дейност с партньорите от ЛКС". В следващия абзац предлагам изменение: "Бившите ръководители и членове на ПЛ и ПНД си имат  взаимно доверие и са обединени от добра воля за постигане на общите цели." Считам, че трябва да бъде "за постигане  целите на БПЛ", тъй като щом сме една партия, имаме общи цели. След това, по отношение на проблема "а". Действително в  проблем "а" се изтъкват четири неща, четири точки, в решението се предлагат само две. Ако ИБ счита, че с тия две решения  е добре, окей. За решение на проблем "г“ предлагам в точка 7. "Експерти по здравеопазването, социално-демографския  проблем" да се добави и "екология". Забравяме, че екологията трябва да спасява човечеството.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

В този смисъл ви предлагам следната процедура. Всеки, като вземе думата, да говори по точки, както го направи Георги  Файтонджиев. Взима един думата и казва: "По тази точка това казвам, по тази точка — това, това, това. След което предлагам,  това мое предложение е процедурно, опитвам се да обединя и да ускоря работата на Националния съвет, след което  Националният съвет отхвърля или приема по принцип предложения материал и възлага на ИБ да се съобрази с направените  бележки. И да информира Националния съвет на следващото му заседание за това, какъв е окончателният вид на приетия  материал. Може и по пощата да се разпрати.

 


ПЕТРАНКА ЕВТИМОВА:

 

Извинявайте, г-н Симеонов, процедурата, която предлагате, означава ние да не участваме активно в случая. В такъв случай,  няма защо въобще да се занимаваме, а да си пратим всичко по пощата, точка по точка. Защото, ако сега всеки вземе думата  и се изкаже по десет точки, не всеки един член на Националния съвет може на 50 човека да отчете мнението по десет точки и  да бъде после ползотворен да се изрази. Аз предложих точка по точка, ако трябва сега в момента да го приключим. Ако няма  да го правим така, тогава писмено ще си дадем своите становища и ще ги обработи ИБ. В противен случай ние сме фиктивни  тук.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Дайте точка по точка. Съгласни ли сте? Първо, вървим предпоставки, бележки по предпоставките. Георги Файтонджиев  внесе редакционна поправка, не "безрезервна подкрепа", а "активна подкрепа на ЛКС". Аз съм съгласен с това нещо. Лично  аз съм съгласен с такава редакция. По предпоставките, други бележки?

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

От  Г. Файтонджиев има още нещо, вместо "общите цели" да стане "целите на БПЛ". Мисля, че на г-н Файтонджиев не беше "активна подкрепа", защото би било глупаво, активна работа, активна дейност, може  да бъде.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Други бележки по точка първа? Няма. С направените корекции по точка първа, които са съгласни, моля да гласуват с вдигане  на ръка. Против? Няма. Въздържали се? Двама.

 

Точка втора. Обективни ограничения за изпълнение на стратегията.

 


СТЕЛА:

 

По точка втора. Нямам отношение, когато се казва първата част на точка втора. За решението на тези ограничения, за  изпълнението на тази наша дейност. Обективни ограничения за изпълнение на стратегията, това само като констатация. Има  ли смисъл тогава да обсъждаме нещо, което вие сте констатирали и ние да правим други констатации?

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Ако сте съгласни с тези обективни констатации, че са такива.

 


СТЕЛА ФЛОРОВА:

 

За това аз предлагам да минем към точка трета.

 


БОРИС:

 

Само точка “б“, колегата ми каза, че го смущава, мен, без да го попитам, също ме смути, затова вдигнах ръка. "Броят на  хората, които отговарят за професионална политическа дейност". Как ще го обсъдим това нещо? От точка на техните  способности и качества, или от гледна точка на техните условия, които ние, като партия, сме им създали да се изявяват. Това е  много важно. И имам предложение да отпадне.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Всяка човешка дейност има няколко традиционни ограничения. Едното ограничение е кадровото ограничение. Каквато и  дейност да хванете, фирма да правите, любов да правите, има едно нещо, което е кадрово ограничение.

 


ВЛ. ДИМИТРАКОВ:

 

Приемам, Петко, доводите и затова предлагам такава редакция: "Броят на хората, занимаващи се с професионална  политика."

 


СТЕЛА ФЛОРОВА:

 

Аз не исках преди малко… Всички се хванаха за тая дума професионална политика. Ние нямаме политици, завършили такова  образование, за да кажем професионален политик на този или онзи. Тя си има точен смисъл тази дума. По-добре да не  използваме тази дума, а да кажем "хора, които се занимават активно с политическата дейност", което означава, че няма да  бъдат на друга платена работа. И да престанем да казваме, аз съм по-професионален политик от еди-кой си и т.н.

 


ПЕТРАНКА ЕВТИМОВА:

 

Искам да кажа, че като става дума за обективни ограничения за изпълнение на стратегията, според мене първото обективно  ограничение за изпълнение на една стратегия е липсата на стратегия. Партията наистина няма някаква определена стратегия.  За да се изпълнява стратегията, трябва да я има и когато говориш в този тон, който е спекулативен, значи дайте да не изпадаме  в това. Като имаме стратегия да станем 50 души в парламента и първото обективно ограничение е липса на пари, второто  обективно ограничение е липсата на тия 50 души, трето — липсата на това, четвърто — липсата на онова. Обаче, първо трябва да  имаш стратегията. Ние всъщност нямаме стратегията и това е първото обективно ограничение, за да можеш да провеждаш  ясна и точна стратегия и да избираш средствата да провеждаш и чак тогава да кажеш, че тия средства ти стигат или не ти  стигат.

 


ПАПАЗОВ:

 

Казват, че ........ шест месеца стигат.

 

Точка '’б" трябва да отпадне. Мотивите ми са следните: ако тоя документ попадне в някой от нашите партньори в момента,  примерно партия "Нова България" или Конституционния форум, или други бъдещи, как те ще реагират на тоя факт, че ние  нямаме кадрови потенциал, когато ние навсякъде тръбим, че имаме достатъчен кадрови потенциал. Нека да си остане между  нас това нещо, но точката трябва да отпадне.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Да остане така точка "б", аз се отказвам да го внасям за гласуване. Второто предложение беше на Димитраков за  "занимаващи се професионално с политическа дейност". Които са за такава формулировка, моля да гласуват с вдигане на  ръка. Свалете си ръцете. Против? За това да отпадне формулировката. Свалете си ръцете. Формулировката остава с  корекцията на Димитраков.Които са съгласни с точка втора като цяло, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се?  Един.

 

Точка 3. В нея няма нищо, което да е особено.

 


СТЕЛА ФЛОРОВА:

 

Едно предложение. В подточка "б" се казва: ‘Промени в състава на ИБ могат да се вземат на основата на устава на БПЛ.“ И  тук трябва да се задължим, ако внесем друг принцип за формирането на ИБ.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

За Конгреса, това е естествено, ще има промени в устава във връзка с броя на хората и т.н. и принципа, разбира се.

 

Които са съгласни с точка 3, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Един.

 

Точка 4. Които са съгласни с точка 4, моля да гласуват с вдигане на ръка. Приемаме за сведение. Гласувате, че Националният  съвет приема за сведения тази точка, а не че подкрепяте това предложение. Това ще бъде допълнителна работа, това ще бъде  Конгрес, подготовка за Конгрес и т.н.

 


РЕПЛИКА:

 

Как може да се гласува сведение, мога да се подпиша, че съм го чул, както е на обратна разписка, ама да гласувам,  извинявайте. По този начин, ако тръгнем, бихме могли да разсъждаваме до утре. Предлагам, нещо като имате категорично  против, казвайте, обаче такива … , оставете ги.

 

Процедурно искам да направя едно предложение, тъй като в пет часа тръгват влаковете и ще ни падне кворума, нека да го  гласуваме по принцип, Димитраков пак да си прави предложения.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Точка 4 се приема за сведение и изпълнение. Които са съгласни, моля да гласуват. Свалете си ръцете. Приехме тази точка, коя  точка остана?

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

Има освободено място в ИБ, трябва да се приеме нов член на ИБ.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Предлагам това да се разгледа на следващия Национален съвет.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

Допустимо ли е?

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Моля ви се, трябва да преминем към следващата точка. На следващия Национален съвет ще приемем нов член и ще  докладваме какви допълнителни редакции сме внесли, може допълнителен материал да внесем по организацията и т.н.  Нещата ще вървят, но едно по едно.

 

Който е за прекратяването на обсъждането на този материал, моля да гласува с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против?  Въздържали се? Двама.

 

Минаваме на точка 5. Подточките на точка 3, двете подточки на точка 3 отпадат. Няма да успеем да започнем, а сме  информирали медиите, че ще обсъждаме този въпрос за националната сигурност. Ние ще имаме национален съвет и преди  това, така, че ще останат организационни въпроси. Ние ще ги придвижваме един по един.

 


РАНГЕЛОВ:

 

Тоя материал, доколкото разбрах, е бил разгледан съвсем подробно, обсъждан е в Бюро. Минал ли е през Бюро този въпрос?

 

- Да.

 

Значи, аз внасям процедурно предложение, преди да сме започнали обсъжданията, да ги прекратим и да се съгласим с  онова, което Бюрото ни е представило, тоест да гласуваме тоя материал. Тоест потвърждаваме това, което Бюрото е взело.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Който приема материала като цяло, това прилича малко на Народното събрание, ние правим репетиция като депутати ли как  ще се държим?

 

- Правим репетиция как да управляваме бързо държавата.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Който е съгласен с предложения цялостен материал от ИБ, моля да гласува с вдигане на ръка. Против? Пет. Въздържали се?  Трима. Приема се.

 


РЕПЛИКА:

 

Не стига, че нямаме кворум и се правим на партия от няколко часа насам, поне да се обяснява колко гласове са "за", колко са  въздържали се. А не всеки път Петко да ни съобщава, приема се, не се приема, при положение, че не се приемаше Владовия  вариант и т.н. Поне тия, които сме тука, поне за нас да е чисто гласуването.

 

Няма кворум, защото по устав сме 64 души национален съвет, трябва да присъстват две трети, което означава 40 души.

 

Само за секунда ще помоля. Отваря се Националният съвет с две трети, гласуването е коректно с две трети от тези две трети,  т.е. с четири девети, по-малко от половината от 64, колкото сме, с този кворум се гласува, а половината от тоя кворум взима  решения.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Много ви моля, няма да интерпретираме устава в момента. Прекратявам разискванията. Обръщам се с молба към всички.  Писмени бележки по тоя материал. Устни. Предложения за поправки, за корекции, за допълнения, за допълнително развитие.  Много ви моля, изпращайте или по пощата, или тук веднага ще бъде записано.Свършихме с тази точка.

 

Започваме с приемането на "Либерален принос към концепцията за национална сигурност на Република България". Тук са  ме привели в пълно заблуждение около мен. Аз имам предвид за доклада и за доклада ви казвам.

 

Вие сте приели  Концепцията на първо четене. Това, което казах за изпращането на бележки по концепцията, важи за националната  сигурност, ако иска някой устно да каже, вие сте запознати с нея, да го каже. Приемаме по принцип на първо четене, това ще  бъде документ, който ще се приема по-нататък окончателно. За да свърша с това мое объркване, ако имате бележки по  предишната точка, за организацията на ИБ, също ги давайте, не сме свършили с тези проблеми. И аз съм съгласен тука с  Борис, трябва по-нататък да продължаваме да усъвършенствуваме своята дейност. Каквито бележки имате, ги давайте. По  проблема за националната сигурност, това, което приехме. Предлагам на националния съвет да приеме наименование на  концепцията "Либерален принос към концепцията за национална сигурност на Република България" да се казва  "Привлекателна България", отдолу в скоби "Либерален принос към концепцията за национална сигурност на Република  България" Това е нашата ключова дума, за какво се борим, за привлекателна България. И концепцията за национална  сигурност е подчинена на това.

 

- Привлекателна за кого? Защото ние в момента сме привлекателна България за целия престъпен свят.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Подзаглавието на концепцията е ‘Как да оцелеем и просперираме като нация". Така че, отгоре е "Привлекателна България", а  отдолу ‘Как да оцелеем и просперираме като нация". И ще стане така "Привлекателна България", в скоба отдолу "Как да  оцелеем и просперираме като нация". "Либерален принос към националната сигурност на Република България", затваряме  скобата. Националната сигурност е точно това — запазване на хомеостазиса, което означава оцеляване.

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ:

 

С риск да бъда обвинен, че формулировката е малко по-твърда, на мен две неща не ми харесват. Не ми харесва това, че пак  говорим за оцеляване. На българина е крайно време да му бъде говорено за положителни неща, от които да си личи  твърдостта на българщината, а не това, а-ха, хайде поне малко да оцелеем, по същия начин не съм съгласен и с привлекателна  България и без да го предлагам като текст, просто за да спра "Привлекателна България", на мен ми се струва, че е много  силно за национална сигурност като става дума, отгоре ще стои "България над всичко". Или, ако щете: "Съединението прави  силата", това са силови неща. Нека да престанем с тая игра, че сме отпаднали, умираме, удавени и т.н. Това е национална  сигурност. Защото, освен това има и още нещо. За национална сигурност като става дума, привлекателна за тия, дето сме  вътре, или за тия отвънка. Ако е привлекателно за тия навънка, не е национална сигурност. Ако е привлекателна за нас, също  не е национална сигурност, защото национална сигурност изисква жертви.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

За да отпадне "да оцелеем" и да остане "как да просперираме като нация". Просперирането включва в себе си оцеляването.  Не може да просперира нещо, което не е оцеляло. То го включва съдържателно в себе си. За  "Привлекателна България"  виждам, че не сте съгласни, аз исках да й придам пазарна опаковка. "България над всичко" е използвано, "Съединението  прави силата" е канализирано, а и не е вярно. Разнообразието прави силата, многообразието прави силата.

 

 

 

НИКОЛА ПАПАЗОВ(?):

 

"Как да просперираме", това означава, че ние зачеркваме цялата ни история. Или ще рече, че ние казваме, че до момента  българската нация не е просперирала. Аз не мога да го приема този вариант. А това, че е казвано "България над всичко",  няма нищо срамно да се повтаря и от нас.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Аз си оттеглям предложението, оттеглете и вие вашето. И да дадем на групата при нас, която се занимава с политически  маркетинг, да им дадем вариантите, които тука бяха изложени и те да ни кажат коя е най-добрата опаковка, това да върви с две  думи.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

Аз съм съгласен, господа. Само за малко внимание. Тук става въпрос за нещо важно. Искам да ви въведа малко в историята  на създаването на този документ. Да ви разкажа малко за това, което смятаме за … Ако мога да внуша у вас съзнанието, че  това е нещо много важно. И се опитваме да направим нещо много важно за нас и за нашата избирателна кампания. В този  момент в страната са създадени две концепции за национална сигурност, тази на БСП, която е още в процес на дискусия, и  тази на БББ — на Жорж Ганчев, която беше публикувана. Какво направихме ние? Ние намерихме един екип от специалисти,  намерихме още един екип от специалисти, те представиха своите две виждания за структура на концепция за национална  сигурност и своите виждания за заглавия на тази структура. Структурата беше обсъдена, след това се изгради материал,  който беше разгледан в ИБ, от членовете на ИБ, въз основа на този материал бяха изброени въпросите, които имат  политически характер в една такава концепция. На тях беше отговорено в ИБ и документът в този вариант, в който го виждате,  със заглавието, предложено от ИБ —  "Либерален принос към концепцията за национална сигурност" —  е на вашето внимание.  Каква би трябвало да бъде съдбата на този документ от тук нататък? След като членовете на Националния съвет го обсъдят и  дадат своите становища към него в писмен или в концептуален вид, тук има много от нашите хора, които разбират много от  този проблем. Аз бих изслушал и за тази концепция ще бъдат много полезни мненията на Стела Флорова и на  деполитизирани служители на закона в това отношение. След това този документ трябва да бъде предложен отново на  национална конференция или на националния форум, на който ще се обсъжда, било то Конгрес или Конференция.  Междувременно той ще бъде изпратен за мнение на двете парламентарни комисии, които се занимават с тези проблеми,  комисията по външните работи и комисията по национална сигурност на Народното събрание. За мнение на министър-председателя, за мнение в президентската институция, за мнение на посланиците в 24-те страни, от които ние зависим в  икономически и външнополитически план. Ще бъде изпратен, след като е преведен на английски и на посланиците на тези  страни у нас. Този период е някъде около два месеца и след това този доклад ще трябва да бъде приет от нашия висш форум  и трябва да бъде поднесен и изложен по такъв начин, че да залегне наистина в българската външнополитическа доктрина, в  българската военна доктрина, изобщо в цялостната концепция на страната по национална сигурност, което е една  изключително тежка задача, изключително важна задача, за това аз си позволявам отново да пледирам тук пред вас, за  сериозността на предложението, което се прави пред Националния съвет, което се прави за приемането на този документ.  Благодаря ви.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

И аз ви благодаря, г-н Божков. С тази точка приключихме. Остана точката, която предизвика спешното свикване на този  Национален съвет. Тази точка е проекторешение: '’Националният съвет реши да отложи провеждането на Национална  конференция до края на 31.12.1993 г. и възлага на председателя да свика националната конференция до 15.02.1994 г. Имаме  предвид очаквани промени в конюнктурата, изясняване на неща и там, като излязат, да можем да гласуваме на последното за  съюзи. Дайте една дата, съботата преди 15.02., т.е. на 12.02.. Националният съвет реши да свика Национален съвет на  12.02.1994 г. Нека да гласуваме за 12. и 13. 02.,може да стане и за един ден, но ние нека имаме решение за два дни, в София.  Съгласни ли сте с това проекторешение, съображения по него, не виждам ръка. Във връзка с финансови проблеми и  политическата конюнктура в страната предлагаме конференцията да бъде отложена. Иначе сега трябваше да правим  конференция и в края на януари пак да правим конференция. Какъв документ ще приемем сега за съюзниците си. Никакъв.  Само конференция може да приеме такъв документ. А надеждата ни е, че до тогава нещата ще са се развили. Ако не са се  развили, ние все пак трябва да си направим конференцията. Които са съгласни на 19 и 20. 02., с направеното предложение?  Против? Въздържали се? Нашият Национален съвет изчерпа причината, която го свика.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

Уставът гласи: Националният съвет изпраща писмено предизвестие, което указва датата за провеждане и проект за дневен ред  до председателите на клубовете, членовете на Националния съвет и на парламентарната група, най-малко две седмици преди датата.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Нека да определим един работен вариант, с пределно общи формулировки, но аз съм убеден, че ние ще имаме Национален съвет до тогава, защото трябва да приемаме клубове. Ние имаме едно заседание само с това да се занимаваме. Документите на цяла купчина клубове стоят и чакат да бъдат приети. Учредени и приети. Те трябва да присъстват на конференцията. Затова предлагам две точки. Първо, политически доклад на председателя на партията. В политическия доклад естествено влизат стратегията и тактиката на партията и коалиционните й партньори. Втора точка, приемане на концепцията за национална сигурност и трета точка, Разни.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

Дотогава ще бъде готов политическия и икономически анализ на състоянието на Република България през 1993 год., който се работи в момента от експертите.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Трета точка ще бъде: "Политически и икономически анализ на състоянието на Република България през 1993 г." и точка четвърта, Разни. Което имат още в политическия доклад, още отсега уточняваме, ще се разглеждат въпросите за стратегията и тактиката на партията при предстоящи избори и вероятните коалиционни партньори. Но аз не си представям политическия доклад по друг начин, освен ако не се занимава с такива въпроси. Дискусия и решение по доклада, ще има проекторешение.  Аз давам пределно обща формулировка — политически доклад, а пък съдържанието, самото заглавие, то ще бъде ясно конкретизирано, то ще бъде обсъдено от ИБ и това ще бъде доклад на ИБ. Сега записваме най-общата му формулировка, за да дадем възможност да избистрим заглавието. Политически доклад, а в политическия доклад вътре ще избистря тези неща.  Това ще бъде документ на ИБ пред Националната конференция. Може ви ще бъде необходимо и Национален съвет преди това да има. Сега, моля. Политически доклад, точка втора. Приемане на решения, свързани със стратегията и тактиката на партията. Точка трета. Приемането на решението за концепцията за национална сигурност. Точка четвърта. Икономически и политически анализ на състоянието на Република България през 1993 г.. Точка пета. Разни. Можем да разместим дневния ред. Това е, за да гласуваме сега дневния ред.

 


НИКОЛА ПАПАЗОВ:

 

Тъй като по Устав, Дневният ред като се приеме и като се разглеждат материали на хората, които ще участват в Конференцията, трябва да са готови и за да не стигаме до недоразумения, аз предлагам да останат началните точки, защото като става дума за проект за решение, аз питам кой ще го изготви и кога Националният съвет ще го приеме, тоя проект и ще го вкара в Конференцията. Защото няма кой да го вземе, Националният съвет да го направи това нещо. Така, че нека да облекчим процедурата. Защото, след като е отворена една конференция, с един дневен ред, който сега сме приели, оттам нататък на самата конференция можем каквито си искаме декларации, каквито искаме стратегии да правим и да приемаме, въпросът е да се отвори по устав конференцията. Вътре самата тя решава. И няма никакви проблеми да реши, каквото си  иска в рамките на това, което пише в устава като пълномощия. Без да пипа уставния правилник.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Двама.

 

Има една идея, която сме я споделили с министъра на вътрешните работи, той я подкрепя, искаме да я споделим тук, пред вас и да ви помолим и за съдействие. Еленко, имаш думата.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

Идеята е следната. Напоследък, с нарастването на престъпността, полицията и гражданите са просто в безизходица. Начините, които се предлагат на обществото, изграждането на неформални групи от типа на борци, самбисти, не водят до положителни  резултати, защото са в разрез със законите, първо, а освен това увеличават още повече престъпността. Затова нашата идея е,  чрез местните органи за самоуправление да помогнем на органите, които се занимават с това. Това са регионалните  дирекции на вътрешните работи, полицията в местните полицейски управления, като превантивно им се помогне да овладеят  тази експлозия на престъпления. Как  може да стане това? Един от прерогативите на общинските съвети е да се занимава с  опазването на обществения ред, това е вменено в съответния член, мисля, 24 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. За да стане това е необходимо до се направи следното: да се предизвикат извънредни сесии на съответните  общински съвети. Това може да стане по два начина. Там, където ние имаме общински съветници, те могат мотивирано,  чрез докладна записка да се обърнат към председателя на общинския съвет и да поискат, заедно с подписите на 110 от своите  колеги, свикването на такава сесия, в която да поканят за участие районния прокурор, директора на регионалната дирекция  на вътрешните работи и следствените органи. Те ще изложат пред тях проблемите и ще изложат начини за решаването им на  общинско равнище. Това е единственият начин да се включи обществеността легално, със законови средства в борбата с  престъпността, като помогне на полицията. Вторият начин, там, където нямаме общински съветници, е следният — 15 от  избирателите с подписка се обръщат към председателя на общинския съвет и по този начин да предизвикат сесия. Този втори  начин може да бъде изключително атрактивен и пропагандно за БПЛ. Това би изглеждало така: гражданин на град X, примерно Долна Митрополия, ние, българските либерали се борим за намаляването на престъпността, ето защо ви  предлагаме общинска програма за борба с престъпността, която ние ще изложим на една извънредна сесия. 15 от гласовете  на избирателите не са толкова много, по един толкова важен проблем тя ще бъде лесно предизвикана и ще бъде подкрепена.  Още повече, че имаме съгласието на министъра на вътрешните работи за такъв начин на действие и имаме гаранцията, че  ще бъдем подпомогнати в съставянето на проекта — общинските програми за борба с престъпността от местните директори  на регионалните дирекции на вътрешните работи. Това, с което ще започнем, ще бъде в София, оттук нататък ще  организираме една цяла програма, това исках да ви представя в точка Разни, като една от инициативите на партията, обаче ви  моля да не разгласявате, в смисъл, докато не започнем кампанията по реализацията, за което ще бъдете уведомени писмено  и ще почнем да го правим заедно.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Това не пречи местните клубове, там, където отидете да се започне веднага мислене по този въпрос и да се правят тези програми. Ще изготвим документи, които вие ще получите в най-скоро време.

 


РУМЕН:

 

Слава богу, че БПЛ се включи в подобно нещо, ние, като най-североизточен град вече този въпрос сме го решили. По мое настояване бяха свикани т.нар. политически сили, заедно с председателя на общинския съвет, кмета и регионалния директор. Такава сесия в Силистра ще се състои точно по този начин, по който вие обяснихте и е хубаво, ако от Министерство на вътрешните работи изпратят някакви проектопрограми, защото иначе се губи смисъла. Да намалим престъпността, туй не е лека задача. Казвам го повече, за да се похваля, тъй като и аз съм либерал, тъй че в Силистра този въпрос вече е почти решен.

 


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

 

Аз не разбрах нито от Румен, нито от Еленко как ще се реши тоя въпрос. Въпросът за шумотевица ли е, или не.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Не става дума за шумотевица, става дума за следното. Министерство на вътрешните работи включва свои експерти в наши работни групи, ние създаваме такива работни групи и те подготвят материали, които са приложими на местно равнище. Тези материали трябва да минат през сесиите, за да минат през сесията, трябва да има инициатива или от съветници, или от избиратели. Този път с избирателите дава възможност за ангажиране на много широка общественост и една много активна дейност на даден клуб и съдържа в себе си пропаганден елемент, но има и адективни начини, които са не толкова атрактивни, като се влиза в контакт с председателя на съвета на съветниците, разговаря се, в повечето случаи ще се постигне съгласие, предлага му се програмата и той работи. Програмата ние я разпращаме по наша линия. Това е.

 


РУМЕН:

 

Владо, да ти обясня малко повече. Туй лели нещо друго, в член 24 на Закона за местното самоуправление в прерогативите на местната власт са дадени доста функции, освен това в почти всеки съвет имат наредба за охрана на обществения ред. В тази връзка се правят всички мероприятия и т.н. Но понеже охраната на обществения ред е едно по-широко понятие, там специалисти биха могли в тези наредби да предложат много повече и по-разнообразни действени точки, които биха намалили напрежението, което съществува сега по всички градове, по повод не само на престъпността, но и на нарушение на обществения ред. Мисля, че ще има ефект това, по отношение на съхраняването на един що-годе нормален обществен ред. Ти може би си прав, с това няма да се изключи престъпността в България, но някакъв ефект ще има.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Мисля, че в общи линии стана ясно за какво става дума. Да смятаме, че и тази точка е приключена. Трябва да се включим за 140 годишнината на Стамболов. Тя е догодина. Това е едно от нещата, които трябва да правим.

 


Много ви моля за тази инициатива за детските рисунки, да не я забравяте. Пристигат вече детски рисунки. Има ли някой, който да иска да сподели нещо тук на Националния съвет. Заповядайте.

 

Имам чувството, че някои материали, които получаваме при нас, не са много изискани. Специално за легия "Раковски", материалът, който изпратихте, аз не бях много добре, за да ви отговоря писмено. То се говорят общи приказки. Без никакви приказки. Трябва да им кажем, че това не са документи, които могат да ангажират нашата партия. Това само ни ангажира времето, без никаква полза.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Много ви моля, ние не можем да даваме съвети от този род на други обществени организации. Ние можем да се отнасяме доброжелателно към тях. Друг път пак ще получавате такива материали, търсете рационалното звено в тях, а не слабостите. Търсете това, което е предизвикало този материал, какви са били подбудите той да бъде написан, какво е съдържателното. Разбира се, невинаги ще бъдат прецизни документите, които ще ни изпращат другите обществени организации.

 


ГЕОРГИ ФАЙТОНДЖИЕВ:

 

Молбата ми е, тъй като от сутринта тука започнахме с един малък проблем, може ли от всички заседания на Националния съвет да се направи една сводка с решенията и да се разпрати с пощата, възможно най-бързо на членовете на Националния съвет, за да не възникват спорове като в началото, какво решение е взето, какво не е взето и да се актуализира своевременно такава сводка на Националния съвет и да се изпраща на членовете на Националния съвет?

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Това решение е много разумно и вече е взето. Документите, които ще бъдат разглеждани на Националния съвет, да бъдат раздавани поне една седмица по-рано, за да могат хората да се запознават, не както е практика на  момента да се раздават на заседание.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Всичко беше изпратено по-рано.

 

Аз считам, че трябва да се изпращат и основните доклади, които се изнасят пред Националния съвет. Трябва да бъдат изпращани не само до членовете на Националния съвет, а до всички клубове.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Има ли някой, който да възразява всички доклади, които се четат на Националния съвет да се изпращат? Няма. Приема се.

 


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

 

Искам да попитам, получават ли колегите протоколите от Националните съвети, тези, които са участвали? Ако има пропуски, моля да ги заявите на Лили Цекова, те може да са на пощата. Ние, обикновено, пращаме всички протоколи от Националните съвети, другата седмица ще получите и сводката с приетите решения на Националния съвет.

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

 

Има ли други неща?

 

Уважаеми дами и господа, аз ви благодаря за плодотворната работа, която свършихме с вас. Всички ние сме обнадеждени за бъдещето на партията. Изпълнени с оптимизъм за това, че ще успеем да се утвърдим като една от важните партии в нашата страна. Благодаря ви. Желая ви всичко най-хубаво, да сте живи и здрави.