19 юни 2024г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Национален съвет на БПЛ - 25.02.1995

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

на Българска партия ЛИБЕРАЛИ

25.02.1995 г., София

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Преди да започнем обичайната процедура, искам да поздравя г-н Здравко Литовски — член на НС, който  наскоро стана професор. /Ръкопляскания/

 

Раздаден ви е дневният ред, проектът за дневен ред. Първо, приемане на нови клубове. Второ, политически доклад, може би  политическо експозе, тъй като се надявам, че в дискусията повече неща ще бъдат казани. Трето, обсъждане на участието на  БПЛ в местните избори. Докладва Борис Иванов — член на ИБ. Приемане на решения относно започване на кампанията.  Четвърто, определяне на дата за провеждане на конгреса на БПЛ. Изборни комисии за конгреса. Докладва г-н Еленко Божков.  Пето, разни.

Моля за вашите предложения за допълнения към дневния ред, както и за промени в порядъка на обсъжданите въпроси.

Моля всички да се представят за протокола. Стела Флорова.

 

СТЕЛА ФЛОРОВА:

Имам два въпроса. Преди откриването на НС, искам да обявите във връзка с неговата легитимност какъв  е кворумът, броя на членовете на НС и наложени, направени промени в неговия състав от кого и откога.

Второто ми е допълнение към дневния ред. Предлагам т.2. да отпадне или да мине като последна точка. Имам предвид, че ако  се разпрострем в анализ политически в началото на заседанието, ще загубим доста време, ще стане следобед, както  обикновено се получава. И когато трябва да взимаме важни решения, кворумът ни ще бъде намалял или няма да бъде  достатъчно представителен. Благодаря.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Кворума чакаме да се изчисли, тъй като просто регистрацията приключи преди няколко минути и това  ще бъде докладвано. Казаха ми, че има вече кворум. А промени в НС са извършени на Националната конференция. Други  промени не са извършени и има съдебна регистрация. Има съдебна регистрация, излязло е решение на съда съгласно  решението на Конференцията. Владимир Димитраков.

 

ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Имам едно процедурно предложение. След като приключат снимките, нека да останат само  членовете на НС, за да знаем какво правим.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

В смисъл, другите хора да седнат на пейките.

 

ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Всички нечленове на НС да си седнат на местата.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Мисля, че знаем кои са членове на НС. Ако искате, да изберем една комисия по гласуванията, когато  дойде време за гласуване. Ние имаме да гласуваме поне две неща. Когато дойде време за гласуване, ще гласуваме. Няма  смисъл да правим някакво разделение вътре в — членове на НС и председатели на Клубове — при положение, че  председателите на клубовете и членовете на НС всъщност формират състава на Националната конференция на БПЛ. Ние не  сме обявили в момента, че провеждаме Национална конференция, а председателите на клубовете в този смисъл имат  сериозни права.

Има предложение т.2, Стела, както те разбрах — да мине последна ли?

 

СТЕЛА ФЛОРОВА:

Да отпадне или да мине последна.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Е, все пак има една серия от политически въпроси, които няма как да бъдат избегнати.

 

СТЕЛА ФЛОРОВА:

Тогава в края да мине, защото мисля, че болшинството от членовете на НС имат представа ясна от  политическата обстановка и при други обсъждания си повтаряме все за едно и също. Предлагам да мине като последна  точка, ако има нещо толкова важно да се каже.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Това предложение, след като изчакаме изчислението на кворума, ще го предложа на гласуване.

 

ХРИСТО МИЛЕВ:

Г-н Симеонов, аз смятам, че предложението на Стела е правилно. Всъщност тук става въпрос за  определянето на една дата. Току-що ни бяха раздадени и материалите, в които в предложението на г-н Божков е посочена и  датата, посочени са и мотивите, така че мисля, че можем да започнем с този момент, докато имаме кворум и да не остава  последна точка. Всъщност от 15.30 до 16.00 ч. е определено това нещо, но преди него има дискусия, почивка, обяд, така че  това предложение мисля, че с нищо няма да наруши за 5 минути да го приемем, ако има някакви съществени различия, да ги  разискваме и да преминем по-нататък. Благодаря.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз не отричам резонността на предложението. Изчаквам само за кворума да докладват. В момента се  подготвя доклад за кворума – присъстващи и отсъстващи и всъщност ние не бихме могли да започнем работа преди  изчисление на това нещо, защото приемането на нови клубове е свързано с гласуване. Обсъждане на участието на БПЛ в  местните избори и съответният доклад, и приемането на съответното решение също е свързано с кворума на НС.  Определянето на датата за провеждане на конгреса на БПЛ също е свързано с гласуване. И затова, за да не стоим ей така…  Илия, заповядай.

 

ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

НС не се е събирал в нарушение на Устава доста дълго време. Причините са изборите. Аз държа да  има политически доклад и от него ще стане ясно позицията на партията през тези тежки месеци. И не съм за изтеглянето му  по-назад.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Добре има ли още едно мнение да чуем по въпроса за отлагането. Тук се вдигат три ръце. Георги.

 

ГЕОРГИ ГАНЕВ:

Моето предложение е наистина да има политически доклад, но той да се ограничи във времето. Това да  стане т. 1., след това да има разисквания по доклада. Доколкото си спомням, в писмото, с което ни поканихте на НС,  бяхте  определили, че ще разискваме вътрешно-организационни въпроси на клубовете. Аз съм се подготвил за тази тема и бих  искал да я споделя с вас.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Искам да се аргументирам пък аз за предложението за политически доклад. Ние наистина не сме се  събирали отдавна. Тук не става дума да коментираме каква е политическата ситуация в страната. Става дума затова, да  коментираме какво е политическото положение на партията и в партията. От това следва другото решение, свързано с  общинските избори. След това определянето на конгреса — още отсега бихме могли да набележим някои проблеми, по които  си струва да вземем и да разсъждаваме. Така че не можем да избягаме от тези най-общи политически въпроси, да ги  дискутираме и тук НС не бива да бъде възприеман като една машина за гласуване, която приема или отхвърля дадено  решение. Преди да се стигне до това решение, трябва да има аргументи. Те трябва да бъдат осмислени, трябва да бъдат  споделени. Още повече, ние написахме писма до клубовете, вие сте ги получили всички, за дискутиране по този кръг от  проблеми, които смятаме за съществени. Това е положението в партията, положението в клубовете, как се виждат бъдещи  коалиционни партньори или бъдещи сътрудничества, как се виждат досегашните неща. Онова, което казах като политически  доклад, аз внесох и корекция, става дума за политическо експозе, за едно експозе от 10-ина минути, което да даде възможност  на хората да си кажат мненията по нещата, които, предполагам, засягат всички. Затова, още повече, че пък имаме и  техническо препятствие … Готов ли си вече? Добре, докладвай първо за кворума, за да приемем Дневния ред.


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Значи, сега ще дойде съдебното решение, в което са цитирани членовете на НС на БПЛ. Техният брой е  редуциран поради напускането с декларации на редица членове. Ще бъдат нанесени имената на НС. Писмени декларации.  Последната беше устната декларация на Ромила Георгиева на заседанието на НС на "Раковски" 108. Броят е редуциран на 50  по този списък. Ще проверя редуцирания брой дали съответства на списъка и ще ви отговоря. В момента в залата присъстват  по подписи 33 члена на НС. Очакваме Ненко Георгиев да дойде. На 50 човека 2/3 са 34. Докато дойде Ненко Георгиев /той  пътува с влака/, няма да имаме кворум. Значи не можем да приемем дневния ред действително.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Съгласни ли сме да започнем работа с едно съгласувано решение с политическата дискусия,  междувременно идва Ненко, приемаме Дневния ред, приемаме клубовете и си продължаваме нататък по работа. Съгласни  ли сте с това нещо?

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

И Даниела я няма. С нея ще станат 35.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Г-жа Флорова, съгласна ли сте? Е, ако е 12 или 13 минути, няма да се сърдите, нали?

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Кворумът се крепи на Ненко Георгиев и на Даниела Михалкова, които трябва да дойдат.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Ами добре, аз ще започна, като дам начало, като направя едно първо изказване в една дискусия, която,  предполагам, че ще бъде разгорещена и по същество.

Резултатите от изборите са ви известни. Нито една от новите и стари сили, и червени люспи не влезе в 37-то Народно  събрание. Известно ви е какви усилия положи БПЛ за единно участие в изборите на партиите от политическия център. Тук  бихме могли и документи да посочим за тези усилия. Отново се повториха безкрайните нощни и денонощни безплодни  преговори. Оказа се, че претърпелите поражение през 91-ва година нищо ново не са научили. Доведени до безизходица, по  решение на НС, БПЛ участва в изборите чрез ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ. Формулата, макар и с много недостатъци, можеше  да разчита на успех при достатъчно време. Но време нямаше, нямахме пари, за да тръгнем сами на избори. В момента  управлява БСП. Като имаме предвид състоянието на останалите политически сили и тяхната неспособност да се обединят в  ясен за избирателите образ, можем да предположим, че най-вероятното ще се случи. 37-то Народно събрание ще изкара  пълен 4-годишен мандат. А за после също можем да предполагаме. Очертава се тенденцията България да има уникална за  страните на Европа съдба. Властването на бившата комунистическа партия при демократични условия. Съществуват  достатъчно факти, които подсказват, че тази формула се приема вече като естествена за България от външния свят. Има  сериозно прегрупиране на политическите сили в-  и вън от парламента точно в тази посока. Една партия, в т.ч. и БПЛ, има  смисъл тогава, когато участва във властта или най-малкото е съществен фактор във формирането на общественото мнение в  страната. Общественото мнение всъщност идва оттам. Като имаме предвид важността на историческия момент, днес и точно  днес се определя съдбата на страната в близките десетилетия, съдбата на големи социални групи и лично нашите, на нашите  деца, та като имаме предвид важността на историческия момент, то можем определено да кажем за БПЛ, за нейното  оцеляване и развитие е от съдбоносно значение да участва във властта. В 37-то Народно събрание не влязохме. Няма ни в  законодателната власт. Остава изпълнителната власт, тъй като съдебната е департизирана. За участие в изпълнителната власт  разчитаме на формулата на ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ. Имаме досега за изпълнителната власт при водени преговори  оставяне на заемания пост "Председател на националния съвет по водите" — г-н Георги Файтонджиев и г-н Еленко Божков —  главен секретар на Комитета по енергетика. Продължават преговорите за долните етажи на администрацията на  изпълнителната власт. В момента в ПС членуват БПЛ, СО, ДСЖ, клуб "Стефан Стамболов", Воля за България. Прекратихме  членството на ПНБ и ОПТ. Двете партии не изпълниха важни ангажименти, поети преди изборите, а техни представители  участваха в изборите в противоречие със Закона за политическите партии в друга коалиция — коалицията на БСП. ПНБ  трябваше да осигури на ПС 25 милиона за предизборната кампания. Дадоха общо 1,5 милиона, които отидоха за публикации  във вестниците. Заради тях сме затънали в дългове пред хиляди хора в страната. Някъде дългът е от 200 лева, другаде е от  няколко хиляди. Но това са хиляди хора. Трябва да призная, че от 1988 г. лично аз, за себе говоря, когато активно се намесих в  публичната политика, досега не е имало нещо, което повече да ме е притеснявало от този дълг. Фактът, че дължим пари на  хиляди хора в резултат на бруталната некоректност на ПНБ е просто потискащ. ПС, в посочения му състав, е в състояние да  води преговори с БСП и коалиция за участие на членовете на неговите организации в изпълнителната власт. От тези  преговори се изключват длъжностите министър, зам.-министър и областен управител. За всичко останало можем да се  пазарим и да настояваме, включително и за надзорни съвети и директорски бордове. Формулата на ПС по същество е тази  формула, която се реализира в момента и се очертава да бъде перспектива: една партия — БПЛ, в съюз с две обществени  организации — ДСЖ и СО. При това положение ще бъдат формулирани три мотивирани групи. Ще се формират три  мотивирани групи. Първата — участници в системата на изпълнителната власт, втората — чрез клуб "Ст. Стамболов" частни  бизнесмени и мениджъри на държавни фирми, третата — политически дейци на централно и местно равнище на БПЛ. ПС за  дадените условия, извънпарламентарни условия е перспективна политическа формула, ако дава широка възможност за  развитието на БПЛ. Иначе ПС е безсмислен. ПС, без разбирането една партия, която заема политическите решения чрез  своите форуми в съюз с две обществени организации, вън от тази формула просто е безсмислен. Аз вървя с много едър бод  и ще продължа в същия дух, като разбира се не слагам рамки на вашия … Първо, защо не участвахме само в изборите при  очерталата се предизборна ситуация. Като изпуснем там от известния лимит другите шест причини, казвам седмата —  нямахме пари. Вторият проблем. Защо така се получи, че трябваше да изпадаме в безпринципност, да използваме варианта  ПС, а не друга центристка коалиция? Защото тук фактите буквално са безбройни. Само БПЛ имаше реалната готовност с  цената на огромни компромиси да бъде създадена широка центристка коалиция. Против тази коалиция и то принципно  против, потвърдено и след изборите, бяха Томов, Дертлиев, Каракачанов, Николай Василев, Луджев, Пушкаров, Савов,  Мозер, с някои водихме преговори, други просто отказваха воденето на преговори по такъв въпрос. И с ХАП водехме  преговори. Трето, защо не проведохме конгрес, както се предвижда в Устава до края на ’94 година? Защото изборите бяха на  18.12.94 г., нямахме техническа възможност, организационна, кадрова, финансова. Четвърти въпрос, по който според мен е  безсмислено да навлизаме в дискусии, но разбира се това не ограничава. Защо не проведохме в тримесечен срок, пак  съгласно Устава, Национален съвет, мерен три месеца от предишния НС? Изборите завършиха на 18.12., но пълният резултат  от изборите, съставянето на изпълнителната власт е процес, който още не е завършил. До свикване на  НС просто, за да се  съберем, без да имаме пред себе си ясна политическа ситуация, за партията политическа ситуация, която трябва да  анализираме и вземе съответните принципни и прагматични решения, по моя преценка /тук не ангажирам ИБ/, е  безпредметно. За съжаление, ние и днес не знаем, въпреки че срокът, датата 25.02. беше сложена, защото се надявахме, че до  25.02. ще бъдем наясно колко хора и къде имаме в изпълнителната власт, за да можем да кажем — имаме 30 или 40 човека там,  там, там. За съжаление, както казах, ние и днес не знаем колко са били успешни нашите усилия чрез ПС за включване на хора  в изпълнителната власт. Имаме досега два груби провала за включване на хора в изпълнителната власт. Не стана. Петият  въпрос — защо не се събираше в предизборния период ИБ? То не се събираше, аз така и не направих тази справка, но има  около месец и половина най-малко, в който няма събиране така, както е казано в Устава за всяка седмица. Уставът се нуждае  от корекции. Повечето членове на ИБ бяха ангажирани с кампанията по страната. Беше нелепо да се отклоняват от работа, а  всяко наше събиране, извършено с част от нашите хора, всяко събиране на наш колективен орган, се възприемаше от  другите партии в ПС като опит за обсебване на ПС и пораждаше напрежение. Още повече, че де факто кампанията беше  ръководена от БПЛ. Шестото — защо в предизборната кампания и непосредствено след нея се създаваха напрежения в  работата на БПЛ? Аз не зная доколко тези напрежения са стигнали до вас и вие сте ги усетили. Защото ситуацията беше  абсурдна. Получавахме финансови средства с капкомер в предизборната ситуация, колкото да не издъхнем. ОПТ и ПНБ през  цялото време се стремяха да дезорганизират работата. На редица места излизаха с публични декларации за напускане.  Централните им ръководства, особено на ОПТ, даваше и брифинги за това, че излиза от ПС. Представители на СО и ДСЖ  открито работеха за БСП на редица места. Работата с тях беше невероятно трудна. Лично аз бях изправен пред дилемата през  цялото време на активната предизборна кампания, всекидневно бях изправен пред тази дилема — да продължим ли изобщо  кампанията или да я прекратим. Намирахме се в конфликтна ситуация. Теорията и практиката на социалните конфликти, а  конфликтите в ПС са такива. Значи по теория и практика конфликтите в изключителна ситуация трябва да се замазват,  прикриват. Всяко тяхно гласно и общо формулиране, обобщено формулиране е гибелно за организацията, която ги  формулира. Това е по теория и практика. В екстремна ситуация върши ли се това, разбира се цялата работа. Същото е, давам  пример, с едно семейство, в което има някакви конфликти. Семейството се намира в много трудно положение. Ако тези  конфликти, които съществуват вътре в семейството бъдат експлицирани в отношенията на членовете на семейството,  семейството е погинало. Зная, че така изброените и наречени от мен "мними" проблеми съвсем не са мними. По тях трябва  да се мисли и естествено дискутира, но проблемите, които стоят пред нас са толкова много, че ще бъде по-добре да се  съсредоточим върху няколко основни. Нямаме физическо време да обсъждаме всичко днес на НС. Ще дам пример. Тук  могат да бъдат дадени много примери, когато се избягват реални проблеми да не се обсъждат при решаването на  съществени неща. Имам го примера, но сега няма да го цитирам. Един от въпросите — това е, нали, кои са съществените  проблеми, които трябва да разглеждаме с оглед бъдещето на БПЛ от тук предстоящия конгрес. Първо, по стратегията за  развитието на партията. Вече сме говорили на няколко национални съвета, че приетото през 1991 г. разбиране за развитието  на партията като пропрезидентска организация е нежизнеспособно. Допуснахме грешка и с постановката, че в изборите за  37-мо Народно събрание участваме в широка центристка коалиция. Това беше стратегическа формулировка. Тези две  грешки в стратегията оказаха решаващо значение за представянето ни в преминалите избори. Сега участието ни в ПС има  стратегическо значение за развитието на партията. Трябва да го огледаме отвсякъде и да преценим и плюсовете, и минусите,  и надеждите, и рисковете. Участието ни в ПС трябва да бъде съпоставено както с резервни варианти, така и с отчетливо  формулирани мерки за защита идентичността на партията. Нашата либерална същност не може да бъде свързана с уговорки  нито от съюзници, нито от обществено мнение. Проблемът за стратегията на развитието на БПЛ трябва да бъде основно  разискван на предстоящия конгрес. Там трябва да разгледаме и вторият проблем, съществен проблем — кадровата политика  на партията. Да си дадем ясна сметка за собствения потенциал и какви са пътищата за неговото нарастване. Проблемът е  сложен. Той е свързан със структурното развитие на партията, подготовката на кадри вътре в нея, при нейното  функциониране, при участие във властта, при работата с медиите, привличането на "готови" хора отвън. Трето, проблемът  за ръководството на партията. Съзнавам, че цялата политическа отговорност за положението, в което се намира БПЛ отново  вън от парламента, нося лично аз. И затова, че оцеляхме във фантастично трудни условия и сме приети като реален  политически субект, и затова, че не успяхме да влезем в 37-то Народно събрание, вината и заслугата си е пак, политическата  отговорност си е пак моя. Аз съм готов да поема отговорността и съм убеден, че конгресът на партията, който ме е избрал,  ще даде точна оценка за моята дейност. Съзнавам, че допуснах една поредица от грешки, като надцених възможностите на  президентската институция за обвързване с партийно изграждане. Това важи за периода 1991 г. и цялата 1992 г. В началото на  1993 г. вече на Национален съвет поставих този проблем много открито. Съзнавам, че сгреших като се предоверих на  ръководствата на БСДП и ПК "Екогласност", че в изборите за 37-мо Народно събрание ще бъдем заедно. Сбърках и с това, че  едни хора в партия надцених, а други — подцених. Моя е грешката за формата, не за смисъла на обединението с бившата, за  формата за обединението, не за смисъла, пак подчертавам, за обединението с бившата Партия "Национална демокрация".  Това трябваше да бъде извършено по друг начин в името и на техни интереси, и на наши интереси. Съзнавам, че неумелото  ми отбиване на нелепите обвинения, които имаше срещу мен като директор на АЧП, нанесоха вреда на БПЛ. Мога да изброя  още свои грешки. Аз съм действен човек и няма начин да не бъркам, но заедно с това зная, че без мен БПЛ просто до този  момент нямаше съществува. Нескромно е да го казвам аз. Въпросът за лидера на БПЛ е отворен, той е отворен дотогава,  докато БПЛ не добие такава мощ и кадрови потенциал, че да бъде без особено значение за съдбата на партията кой е точно  нейният председател. Полагал съм неимоверни усилия в тази посока и част от моите грешки се дължат на този ми стремеж.  Но въпросът за ръководството на партията, нали там всеки си има брилянтна мечта. Моята брилянтна мечта, свързана с  партията, е ние да бъдем партия от такъв тип, че начело да застане Жан Виденов или Филип Димитров, нали, извадени там от  някъде, няма никакво значение, партията продължава да работи, продължава да съществува. Но въпросът за ръководството  на партията засяга и нейното ИБ. На Конгреса трябва да се поправи Устава с намаляване на неговата численост. Абсурдно е  да работи група от 17 души при размера и ресурсите на БПЛ. И сега ИБ, въпреки промените, които сме правили, не може да  функционира достатъчно пълноценно. Сериозна оценка е необходимо да се направи и на Националния съвет. Това като  проблем, който трябва да започнем да разискваме по него, за да имаме пълноценно решение на Конгреса. Абсурдно е в него  да членуват хора, които представляват само себе си. Абсурдно е ангажиментите на членовете на НС да се изчерпват с  часовете на неговите заседания. Това са проблеми, които трябва да обсъдим и да приемем съответните решения на конгреса  на партията. Четвъртият проблем, който непосредствено ни засяга, може да бъде разбит на подпроблеми. Първо,  финансовото обезпечаване на дейността на партията. Докато не изчистим дълга към хората от протеклите избори, всяка  наша дейност е по същество блокирана. За да функционираме като партия /казах — блокирана/. Имаше една идея в ИБ аз да  тръгна и да посетя редица клубове. На мен ми беше неудобно да го направя. Имаше график за това. Как да отида пред хората  и да застана, като зная, че ние им дължим пари? Дължим пари, поели сме ангажимент към тези хора и не можем да  изчистим. Това са към 10 милиона. Не е шега. За да функционираме като партия, са ни необходими около 1 милион месечно.  Това е основна задача на ръководството на партията и тази задача трябва да бъде решавана. Вторият подпроблем. Това е  въпросът за нова сграда. Този гълъбарник, дето се намираме в момента, ние сме като дипломати, попаднали на прием по  джапанки. Не е възможно да се покани един дипломат или ако дойде, той не повтаря. Политическата партия изисква да има  престижно помещение. И това правителство ни обеща, че въпросът ще бъде решен. Имахме обещание от Беровото  правителство още от първия ден, когато назначиха Беров, съм отишъл при него и съм провел разговор, още първия ден ми е  обещал. Още първия ден, когато встъпи в длъжност Жан Виденов, отидох при него и ми обеща за сграда. Третият  подпроблем — създаването на група от 10-20 човека, които професионално да се занимават с политиката тук, в София и  между 30-40 човека, които да вършат тази дейност по регионите в страната. Професионално ангажирани с политика. Това е  кафеджийска работа — човек, който мисли за препитанието си през цялото време, откъде да избие някой лев, за да си издържа  семейството и заедно с това да го караш да се занимава с политика. Той трябва да има реална заплата, реален доход, за да  може да работи политическа работа. Този проблем внимателно пресметнат и поименно определени хората, трябва да бъде  решен, ако не във форума на конгреса, непосредствено след това в новоизбрания Национален съвет. Поименно  Националния съвет да посочи "На този, този, този ние гласуваме доверието да се занимава с политика и му гласуваме  заплата, за да се занимава с това". Какъв е образът на перспективата на БПЛ? БПЛ участва в ПС, СО и ДСЖ, от тези две  организации ще привлечем в своята структура необвързаните с БСП хора. Това са може би няколко десетки души в цялата  страна. Но има общини, в които те присъстват, точно такива хора, а нас ни няма. Формираме три силно мотивирани групи.  Около 40-50 души трябва да участват в държавната администрация на различни равнища като представители на БПЛ. Пак  приблизително толкова хора професионално ще се занимават с изграждането на БПЛ. Чрез клуб "Стефан Стамболов" ще  бъде създадена организация от частни бизнесмени и мениджъри на държавни предприятия, където по груби сметки до края  на годината трябва да има няколкостотин души. В момента са 200. Значи, да сложим още двеста да станат, това ще бъдат 400  души директори на фирми, държавни фирми и частни предприемачи по цялата страна. Формирането на тези три групи ще  бъде силата на БПЛ и ще отговори на един въпрос, който на Националния съвет сме си го задавали. При сегашното  преструктуриране на обществото къде ще се окажат членовете на БПЛ, чии представители ще бъдат те — на наемните  работници, на бедните слоеве от обществото или на средната и заможната класа? След тези 4 години, които обхващат мандат  на 37-мото Народно събрание вратата ще бъде хлопната. По това не бива да има илюзия. Преди тя да се хлопне, БПЛ трябва  да заеме такова място в политическото пространство, че да не ни прищипят пръстите. Днес трябва да решим  препотвърждаваме ли решението за участието в ПС, съгласни ли сме с тази формула на участие в ПС, какви да бъдат нашите  защитни механизми? Поне да ги маркираме. Какви да бъдат основните ориентири на политиката в обозримия период до  общинските избори? Аз ви благодаря за вниманието и съжалявам, ако съм пресрочил от времето, за което ви обещах.

 

ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

… Елена Димитрова Перчемлиева, Марияна Събева Бъчварова. Новите членове на НС, както си  спомняте, бяха приети са Александър Михайлов Станчев, Валери Димитров Димитров от Монтана, Васил Кирилов  Палакаркин, Здравка Георгиева Рачева, Здравко Тодоров Литовски, Красен Анастасов Демирев, Михаил Николаев Шишков,  Мария Николова Пенева, Радослав Атанасов Паскалев, Христо Стефанов Хубанов. Това се попълва наново числения състав  на Националния съвет до 60 човека. В периода от последната Национална конференция на БПЛ в ръководството на партията  бяха депозирани следните писмени оставки от Националния съвет — Димитър Арнаудов, Таня Костадинова, Павел Странджев,  Божанка Димова, Катя Дюлгерова, Иван Мосинков, Камелия Касабов и Янко Янев заедно с целия клуб от Хасково. Или общо  8 човека. Устно депозираха оставките си на Национален съвет Ромила Георгиева, Людмил Йорданов, Румен Касабов,  Александър Бояджиев. 12 човека общо. При това положение 60 без 12 е 48. В момента в залата присъстват 34 човека от НС,  подписите са им тук на масата. При редуцирането на кворума, който ви съобщих заради напускането на тези хора, ние има  кворум от 2/3, за да продължим заседанието.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Сега, по процедурен въпрос. Заповядай.

 

ХРИСТО МИЛЕВ:

Аз искам напълно да го изчистим този въпрос и нека да го знаем. В началото г-н Божков обяви 50 човека и  33 присъстваха в залата, но от тези 50 човека 33,2 са 2/3, така че ние имахме кворум още в самото начало. Сега се оказа, че  имаме 48 човека. При 48 човека кворума, необходим, за да започнем, е 32 човека. Нека за в бъдеще да се знае, че 32 човека  има ли налице, значи можем да започнем работа. Благодаря.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Благодаря и аз. Сега, за да вървим нормално, първо да подложим на гласуване дневният ред, като, за да  не разкъсваме работата, предлагам приемането на нови клубове да го извършим, защото ще отнеме време, да го извършим  след дискусията, като направим едно гласуване, с което дадем правото на представителите на тези нови клубове, които  предстоят да бъдат приети, да вземат участие в дискусията, ако желаят да вземат думата. Значи, правя такова предложение.  Има ли някой, който да каже мнение по него? По това мое процедурно предложение във връзка с дневния ред? Няма. Моля  ви, тези, които са съгласни с отиване на точката "Приемане на нови клубове" след т.3, значи става, политическият доклад вече  го чухте, следва доклада на Борис Иванов, за да имаме перспективата на общинските избори, след което следва приемане на  новите клубове, след това определяне датата на конгреса и комисиите на конгреса. В такъв порядък. Има ли предложения по  този порядък? Няма вдигната ръка. Моля, тези членове на НС, които са съгласни с предложения дневен ред, да гласуват с  вдигане на ръка. Да брои Лили и Боби, познавате членовете на НС.

ГЛАСУВАНЕ:

"за” — 32

"против" — 1

"въздържали се" — 2

Дневният ред е приет.

Съгласно този дневен ред давам думата на Борис Иванов за общинските избори. Заповядай.

 

БОРИС ИВАНОВ:

Уважаеми колеги, тъй като всъщност е имало една кампания за избор на кметове на общини, общински  съветници и кметове на населени места 1991 г., която съвпадаше с парламентарната, ние не можем да кажем, че имаме  някакъв кой знае какъв съществен опит в правенето на такива избори. Постарали сме да изготвим един план-график, който ви  е раздаден и всъщност след моя доклад, идеята е за съответните предложения, допълнения, корекции, да бъде приет  евентуално от НС като решение. За подготовката и участието на БПЛ в общинските избори.

 

За подготовката и участието на БПЛ в общинските избори

Изборните резултати снижиха температурата на организационен живот и политическа активност на клубовете ни в страната  до точката на замръзване. Апаратът в централата на партията върти на празни обороти, колкото да се самоубеждава в  смисъла на съществуването си. Намалели са източниците на мотивационна енергия. Когато се редят политико-икономически пасианси, по-лесно е да се прогнозира какво ще бъде след година — две, отколкото  след 3,4 месеца. Две неща обаче се знаят и се повтарят от всички — социалистите имат абсолютно мнозинство в парламента. Второто — ще има  местни избори през месец октомври.

Двете "големи" подхванаха темата за изборите буквално ден-два след 18 декември. Едните — като възможност за реванш,  другите — като възможност за пълно мобилизиране на народа (край на цитата). Извън сферата на политическата риторика цифрите показват, че ако се запази сегашното административно деление, през  октомври ще се избират 255 кметове на общини, 4200 кметове на населени места и няколко хиляди (приблизително 8 хил.)  общински съветници. Състоянието на политическите формации е такова, че единствено БСП би могла да издигне кандидатури навсякъде и за  всичко.

Какво ще трябва да направим обаче ние, за да не изпаднем или в положението на жабата, която вдига крак, или в  положението на либерална светулка, чиято дейност се изчерпва с това само да просветва от избори на избори. Какво целим с участието в тези избори?

- влияние в местното самоуправление;

- навлизане в органите на местна власт;

- засилване структурното и политическо присъствие на партията с оглед участието ни в президентските и следващи  парламентарни избори;

Общинските избори са и полето, на което ние можем да добием надмощие над другите формации в политическия център:  БББ, ДАР, "Нов избор" и купчината други. В стремежа си да формираме широка коалиция на политическия център ние  стигнахме до унизителни компромиси. Не би… И сега, удряни над и под пояса, спъвани, клякали, плонжирали трябва да се  изправим и да продължим напред. Какъв е максимумът, към който да се стремим?

Според мен реалистично е в 1/3 от общините в България либералите (респективно Патриотичен съюз) да имаме групи от  общински съветници поне с такава численост, че да определят окончателното мнозинство, т.е. вземането на решения.

В над 1000 населени места в страната всички политически сили (с известното изключение) присъстват единствено и само по  време на избори и тъй като СДС е улисан със себе си, а и другите не са на по-различен хал, ако се освестим сега, реалистично  е Патриотичният съюз (респективно БПЛ) да се пребори за 1/9, т.е. 500 кметове на населени места.

Тъй като в условията на пазарната икономика политиката е пазарлък, ние следва да си определим приоритетни общини (от 15  до 40 най-много) и да играем в диапазон кмет, зам.-кмет, председател на Общински съвет. И ако сме умели играчи — трябва да  имаме кметове както в малки и средни, така и в големи общини. Не съм баба Ванга, но мисля, че половин дузина кметове е  реалистичният таван на този стремеж.

Постигнем ли тези цифри, те отварят след себе си цяла прогресия. При подобна аритметика линията на организационно  развитие, политическо присъствие и активност на партията ще е такава, че доброто ни участие в президентските и бъдещите  парламентарни избори съвсем няма да е утопия.

Тъй като не можем да чакаме конгреса, днешният национален съвет трябва да обсъди и приеме стартовия организационен  проект за подготовката и участието на БПЛ в изборната кампания за кметове на общини, населени места и общински  съветници.

За целта игнорираме всякакви хипотези за развитието на политическата и икономическа конюнктура и приемаме, че:

- местните избори ще са в първата седмица на месец октомври;

- БПЛ ще е в състава на коалицията на Патриотичен съюз (в която отсъстват ОПТ и ПНБ);

- евентуално споразумение със социалистите е ирелевантно (?);

- финансовите ни възможности са поне както досега (изключваме настоящия драматичен вакуум);

Този материал не претендира да отговори на въпросите КАКВО, КОГА и КАК да се направи в месеците от март до  септември, а да провокира с някои предложения активност в търсенето на най-ефективни решения.

Очертаваме четири основни пункта:

1. Организационна структура и бюджет

2. Изследователска дейност и изработване на политическа стратегия

3. Издигане на кандидатури и изграждане план на кампанията

4. Пропаганда и реклама (медийно присъствие, разработване на документи — регионални програми, агитационни материали)

Всяка от точките се разглежда в два аспекта — работа на партийната централа и работа на местните клубове.

Как си представяме дейностите по тези направления в тяхната хронология?

 

I. Организационно-структурно осигуряване и бюджет

Участието на БПЛ в общинските избори би имало смисъл, т.е. можем да се надяваме на позитивни резултати само, ако до  края на м. април бъде постигнат значим (за да не използвам плашещата дума "революционен") напредък в следните две  направления:

- активиране на съществуващите партийни структури и създаване на нови клубове;

- засилване на политическото присъствие;

За момента, ако изключим клубовете в необщинските центрове, БПЛ не покрива дори 1/4 от общините в България. До  началото на активната кампания съотношението трябва да се преобърне. Макар да е съмнително дали нещо, което с  охлювски темпове за 3 години е стигнало до тук, ще може да скочи два пъти за броени месеци. Казвам съмнително, ще кажа —  извънредно трудно, но съвсем невъзможно.

По време на кампанията бяха създадени предизборни електорални структури на Патриотичния съюз в 260 общини. В  общинските щабове и сред доброволните по места не бяха рядкост свестните, с либерално мислене личности. И това стана с  активността не на СО и ДСЖ, а най-вече на нашите координатори и председатели на клубове. Ще дам пример с 1 МИР,  където в 11-те общини липсваха структури на СО и ДСЖ, а навсякъде се изградиха щабове. Тук отварям една скоба. Да  вземем БББ, ДАР, "Нов избор". И при трите формации доминираше мажоритарен елемент с атрактивни нюанси — китарен,  естраден, футболен. БББ съчета панаирджийската латерна и шоуто "поети с китара"; ДАР разчиташе на удар с надарени  "звезди", а от "Нов избор" се надяваха, че с един шут Христо Стоичков ще пласира задниците им в парламента. И трите  формации целяха с мажоритарно — атрактивни елементи да компенсират неизградената мрежа от предизборни структури,  липсата на национално електорално влияние.

Докато ние навсякъде изградихме магазини и друг е въпросът защо нашата стока вървеше слабо.

Тъй че потенциал има. Въпросът е как да бъдат формирани, издирвани, улавяни в организационни ядра тези хора — свестните,  с либерално — патриотична ориентация, личности.

Струва ми се, че от експлоатирането на нашия генезис не можем да очакваме повече особени дивиденти, че не с  исторически препратки ще привличаме нови членове, не с идейно просветителство ще възникват нови клубове.

Нужен е друг тип политическа реклама, защото оттук насетне хората ще се ловят на социално-икономически мотиви и  сериозни гаранции за реализация чрез политическа дейност в БПЛ.

За да бъде разгърната национална структура на партията пълноценна, е нужно и съществуващите клубове да увеличат  своето количество и качество. Защото без активни хора на местно равнище националната партийна организация би била  безсилна и неуместна. Не може повечето структури на БПЛ да са на границата на виреене, да са един списъчен минимум,  който инцидентно се материализира.

Ако членската маса на един клуб не е поне 1.5 броя на секциите в общината, а за големите градове — поне 1.5 броя на  общинските съветници, участието на този клуб ще бъде потвърждение само на олимпийския принцип.

Друг е въпросът, че клубът като организационна форма не е удачно низово звено в изграждането на партийна структура. Но  уставните промени са работа на конгреса.

Отдел "Национална координация" би следвало да поеме най-голямата отговорност, но и да получи най-сериозна ресурсна  обезпеченост; възможности за масирана и ударна кампания по създаване на нови клубове.

Засега като реално (сиреч действителни координатори, а не спонсорирани безделници) работят във Враца — Станчо Станков,  във Велико Търново — Константин Костов, в Кърджали — Иван Генев, в Монтана — Иван Петков, в Ямбол — Стоян Петров.

Необходимо е най-късно до края на март да се определят координатори за всички многомандатни райони. Необходимо е  стартово възнаграждение за тези координатори, което да подлежи на корекция след ежемесечна атестация.

Казвам всичко това при условие, че има финансова осигуреност. При същото условие предлагам по-сериозна  децентрализация на партийния бюджет. Тук не става думи да се работи за пари, а че не може да се работи без пари. Да  поясня конкретно. Примерно — ще се подпомогнат финансово онези клубове, които до 10 март изпратят разработена  програма за действие до и на общинските избори и свой месечен план. На базата на отчет на извършеното и план за  следващия месец се решава да спре или да продължи (като се намали или увеличи) инвестирането в клуба. Така — чрез  вътрешна междуклубна конкуренция, която няма антагонистичен характер, ще се стимулира растежа и развитието на  партията.

Тъй като официално кампанията стартира на 8 септември, а месеците юли и август са политически неактивни, до края на  юни организационната структура на БПЛ (респ. на Патриотичния съюз) трябва да е изкристализирала и в състояние на пълна  изборна готовност.

На 6 юли ще отбележим 100 годишнината от смъртта на Стамболов и това е достоен повод за един национален форум, който  в неофициалната си част да бъде своеобразно обучение на нашите кандидати и доброволци.

 

II. Изследователска дейност и изработване на стратегия

Още от следващия месец към клубовете трябва да заработят екипи (които в изборните щабове са звената за "анализи и  прогнози"). Тяхната работа е на две равнища — проблемно и персонално.

Необходимо е да се събере и анализира местната демографска, икономическа и политическа информация. Трябва ясна  картина на социално-политическия пейзаж, върху който ще се базира кампанията. За целта да се привлекат местни  капацитети за формиране на групи съобразно отраслите в общинското самоуправление.

Централата трябва да изгради експертен екип, който да положи фундамента на регионалните програми по възловите  проблеми — благоустройство, социални дейности, борба с престъпността, приватизация, образование и култура.

В края на март и в началото на септември е полезно анкетиране в широк спектър (възрастов и социален) — с цел да се видят  доминиращите нагласи сред населението по важните за всяка община проблеми — и да се формира партийната позиция по  тези проблеми.

Проблемният екип от звеното за събиране и анализ на информация е в основата при разработване на становища и  програмни документи, инициатор на дискусии относно перспективите за развитие, в основата е и при изготвянето на  месечните планове, които споменах по-горе. В тези планове се поставят непосредствени и постижими цели, които в периода  до кампанията да активират и канализират енергията на членската маса.

Ако нямаме кадрови потенциал в клубовете за създаване на такива звена, значи нямаме кадрови потенциал да управляваме,  можем да сме канили кадърни хора и те да са отказвали. Нека ги поканим пак. Струва ми се, че моментът е подходящ.

До края на юни регионалните програми трябва да са изготвени и утвърдени.

Персоналният екип от това звено трябва да решава не по-малко и не по-леки задачи. До края на март трябва да се изгради  картотека на ключовите фигури в общината. Ние си мислим, че ги знаем, но систематичния писмен труд ще ни даде по-вярна представа с кого трябва да се съобразяваме. След като са събрани данни за значимите лица (потенциални конкуренти  или съюзници) се анализират техните силни и слаби страни.

Ако имаме хора и време, много ценно според мен би било да се направи анализ на списъците на секционните комисии. Ами  това са всъщност активистите на БСП, СДС и БЗНС! Информацията за тях — възраст, професия, социален статус, може да  подскаже много — незаети зони на влияние, начини на конкуренция и т.н.

При излъчването и налагането в общественото съзнание на нашите кандидати този екип трябва да дава максимално  обективна оценка за степента на тяхната позитивна популярност.

Звеното анализи и прогнози в периода до кампанията трябва да подпомага ръководството на клуба и в друго значимо  направление — непрекъснатото търсене на контакти и активен диалог с останалите политически сили, със синдикатите и други  обществени организации. Това е начин да се съобразяват с нас, да влезем в сметките им. Ако се сблъскаш с другите два при  регистрацията в Общинската комисия — можеш да породиш или безразличие. Само при преки отношения се постига  легитимност, градят се надежди, договорености, гаранции.

 

III. Издигане на кандидатури

Колкото и важно значение да имат анализите — само подпомагат политическите решения и политическите действия. А те са  реалната сфера на изява на политическите личности. Ясно е, че нашите кандидати трябва да са с обществен престиж и  ангажираност, личности, подхождащи компетентно и професионално към проблемите на своята община. Можем да  впрегнем много хора и средства, да подготвим върховна програма, персонализираме ли я с някой Аланкоолу — за лудо сме се  охарчили.

За да не пълним листите в последния момент "на тъгъдък" и с "измислени герои", трябва да започнем селекцията отсега.

Освен с личностните качества на кандидатите, при конструирането на листата трябва да се съобразяваме с два принципа —  професионален — да покрива всички комисии в структурата на ОбС; и териториален — да има представителство на всички  квартали в общинския център и по-големите селища.

Кандидатът за общински съветник не може да каже като един буен депутатин — "Здравейте, българи!" и прочие, той  ежедневно е на "Здравей, комши!".

С изготвянето на пълни листи трябва да сме готови до началото на юни.

Така екипът от лично мотивирани се разраства, а и кандидатите ще могат пълноценно да участвуват в доизработването и  утвърждаването на местната програма, на тяхната програма, (края на юни)

От особено значение, разбира се, е водачът на листата с кандидати за общински съветници. Струва си да подкрепим чужда  кандидатура за кмет само при твърди гаранции за място на председател на ОбС или зам.-кмет. А такива можем да получим,  ако имаме необходимата политическа тежест.

 

IV. Пропаганда и реклама.

Знаем вица, според който добрата реклама може да продаде кожени палта в Сахара и хладилници на ескимосите. Проблемът  е с нашата стока за нашия пазар.

Тук са изговорени много приказки и не че нищо не е направено, но статиите в пресата (централна и местна), интервютата,  визуалната и аудио реклама са предимно в сферата на добрите пожелания и намерения.

Не е доказано, че чудовището от Лох Нес съществува, но 30 % от запитваните не се съмняват в това, защото се говори за  него.

Необходими са срещи с лидерите, необходими са експертни консултации, необходими са постоянни клубни офиси със  съответната политическа символика и реклама.

Трябва вече да сме се убедили, че разумът и толерантността, като характеристики на либералното поведение, не изключват  атрактивността и даже ексцентричността.

От друга страна, масовият вкус е консервативен, инерционен, в кризисни моменти — носталгичен. За да уцелим потребността  и да й отговорим адекватно, е нужен не популизъм, а пропагандна гъвкавост.

Тъй като проблематиката е обширна, ще отбележа:

Първо: Нашите кандидати, нашите политически лица трябва да попаднат в обзора на медиите не като мераклии за власт, а  като активна сила, като рупори на спасителна политическа програма

Второ: Има един кмет. Все едно как се казва. И това олицетворение на властта не пропуска случай да оглави всякакво  недоволство… от властта. Може да е парадокс, може да е кукувщина, но тази персона се ползва с огромен % обществено  одобрение.

Трето: Ако искаме пред нас да има бъдещ трябва да изскубнем апатичните млади хора от шоумена Жорж, от фашизоидните,  нихилистични и всякакви други екзотични десени.

В условията на полюсни залитания са полезни всякакви инициативи, които генерират либерални ценности сред младежта.

Сигурно сега не е моментът, но ще подхвърля една идея. Провеждане на регионални викторини (без национален кръг). При  средношколците — за живота и политическата дейност на видни български либерали от миналото. При студентите — по един  насочващ конспект — либерализмът като политическа теория и практика. В журитата е естествено да има настоящи либерали.  Наградите биха могли да бъдат екскурзии до балкански градове, свързани с българската история — Охрид, Букурещ, Скопие,  Одрин.

Или пък — във връзка със 100 от годишнината от смъртта на Стамболов — литературен конкурс (есе, разказ, документално  изследване) за личности и събития в българската история от края на миналия и началото на нашия век.

Организирането на такива периферни, нетипични за политическа партия изяви може и да предизвика обществен резонанс и  ще си струва усилията.

Аз се надявам, че с този материал провокирам вашата активност в надхвърляните идеи. Само, тъй като гледате таблиците,  всички срокове, маркирани, ми се щеше да са изтеглени с половин, един месец напред, но не виждам как това може да стане,  тъй като времето неумолимо тече.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Благодаря ти. Сега, преди да започнем дискусията, аз моля членовете на НС да дадат съгласието си  представителите на новите, неприети клубове да участват в дискусията. Има ли някакво възражение срещу това? Няма  възражения. Значи, всички присъстващи в залата са равноправни участници в дискусията. Всички до един. Имате думата.  Разбира се, по този комплекс от въпроси, които бяха засегнати. Трябва да вземем решение, то изобщо не е подготвено като  проекторешение, сега трябва да се формулира и в процеса на дискусията ще го напишем, то трябва да бъде от едно или две  изречения за участието ни в ПС. И второто нещо е за началото на общинската кампания, на подготовката на общинските  избори, съгласно раздадените ви графици, които са проекторешения всъщност. Имате думата. Георги.


ГЕОРГИ ГАНЕВ:

Уважаеми колеги, признавам, че това, което ще ви прочета, сигурно ще ви прозвучи много емоционално.  На места сигурно е и недомислено, но аз ви моля предварително за вашите извинения и великодушие.

От постоянните ми, но може би тихи и незабележими участия в заседанията на НС, сигурно сте разбрали, че мразя  вилиеречието и празното дърдорене край заседателна маса. По` ми се услажда приказката край друга маса и още нещо. Едни  считат това за качество, други го отдават на липса на дар слово, а трети може би мислят, че може би няма какво да кажа. За  да опровергая такива съмнения предвид натрупалата ми се бонификация от мълчание, този труд съм се потрудил да ви  запозная по-надълго и нашироко с някои мои мисли. За да няма обаче приказки от рода на "казал — рекъл", недомислия като  отказ да ми се даде думата и прочие хватки, съм се потрудил да изложа всичко в писмена форма, която и по ми приляга.  Правя го и поради това, че нарушавайки Устава, ръководството чрез своето конче — шарколийче, сиреч ИБ, прескочи два  национални съвета, факт, който особено ме настърви и усили ищаха ми. През това време, обаче, да не ни се услади много  тази политическа дрямка, Бюрото хвърли два организационни къча под формата на писма. От формално-съдържателна  страна на двете упражнение по епистоларност личеше как политическото ръководство на партията се гърчи като мишка в  огън. Счита ни за невръстни деца и беззъби бабички и ни залъгва с организационен шекер-памук, вместо да ни даде  горчивото лекарство на политическото поражение. Във формално отношение от първото писмо лъхаше на нещо унизително  слугинско. Беше адресирано така: "ул."Алабин" 3, ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /Българска партия ЛИБЕРАЛИ/" — нещо като  графиня де еди-коя си /за Мари/ или /за Колет/. В съдържателен план писмото ни предлага да проведем дискусия за  идентичността на партията при участието й в коалиция ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ. Какво може да каже човек, освен че за  опашка на такава унизителна измишльотина й прилага приказката за кораба и шапката на капитана. Второто писмо ни  съобщава, че най-после ръководството се е престрашило да ни свика на Национален съвет и, за да не си мислим кой знае  какво, ни уведомява, че трябва да изкажем мнението си за клубовете, в които членуваме. В такива случаи дядо ми, Бог да го  прости, казваше:" Ашколсун, машала". Аз пък питам — не е ли по-правилно в този момент да си кажем мнението за  ръководството на партия, в която членуваме? Явно не. Но доще Конгрес, изказали би ще сме се. Или както обичаше да се  изразява покойният Станислав Севлиев: "По-хубавото по-подир". Уважавам и ценя хората, които разбират от една дума. На  последния непрескочен национален съвет в изключително краткото и може би затова, за съжаление, неразбрано изказване  говорих за зеленчуковата консерва гювеч. Ставаше дума за участието ни в политическата коалиция ДАР. Тогава  метафорично оприличих нашата партия със син патладжан, който е много едър на картинката, но в самия буркан ще е  слабо представен. Дълбоко се съмнявам, че ръководството е извлякло някаква поука от тази метафора и в резултат на това ни  натъпка в буркана със зелен грах. Както е известно, на 18.12. този буркан бомбира и аз отказвам да нося каквато и да е вина  за това. Още повече, че домакините — любителки в стремежа си да приготвят трайни зеленчукови консерви и несъгласни с  моите рецепти, се постараха да ме отстранят овреме от казана, в който се вареше предизборната ни зимнина и около мен се  завихри студеният повей на кулинарно — политически заговор. Как стана това? Напук на законите на физиката и  хидродинамиката и най-вече напук на Устава на Българска партия ЛИБЕРАЛИ и нейния чл.16, т.6, която гласи, че общото  събрание на клуба взима решения по всички въпроси от местно значение, г-н Еленко Божков … течението на р. Янтра и по  нея ми изпрати един навлек. Този навлек, който само от съображения за краткост, по-нататък ще наричам Константин Костов  или координаторът на партия ЛИБЕРАЛИ, бе изправен да оправя коалиционните батаци в бившия Габровски окръг, място  доволно известно в географско положение и до болка познато в политическо положение. Преглътнах оскърблението  /отварям скоба за г-н Божков, че докато габровци са участвали в две кървави въстания с кап. Дядо Никола и Цанко  Дюстабанов, Търновската завера на Велчо Джамджията, макар и завършила трагично, все пак е само завера/, преглътнах и  неуважението, което прояви навлекът към един член на НС след предварителното си посещение в Габрово. Вместо да ме  потърси и да се срещне с мен, той успял в непознат град представителката на ДСЖ, впрочем жена, особено известна сред  здравите железобетонни комунистически среди. Още тогава ми замириса на завера от търновски тип, на интригантство и  административно — апаратни чалъми от близкото тоталитарно минало, но преглътнах със сухо гърло и зачаках. На първия  инструктаж за участниците в коалицията ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ пристигнах неканен, за сметка на това председателката на  ДСЖ и координаторът на БПЛ бяха калесани едва ли не с бъклица. Имах чувството, че съм попаднал на конспиративна явка и  вместо очаквания от мен от … аз непрекъснато повтарям лъжливата парола "портокал, портокал, портокал". Естествено, че  ако не знаеш паролата, ти обръщат гръб, още по-естествено е да ти обърнат гърба. Отговорно заявявам, че до този момент  изпитвах определено приятелски симпатии към г-н Еленко Божков. Стремя се, колкото е по силите ми, да го правя и сега. И бе  съвсем естествено от него да търся съчувствие, разбиране и обяснение. На въпроса: "Къде се е чуло и видяло търновец да  оправя габровските работи?", въпрос, зададен, разбира се, шеговито, г-н Божков ми отговори твърде сериозно, че "момчето  искало да работи". Съвсем естествено си зададох въпроса какво искам аз, след като съм обикновен член на НС, редови  участник в три избирателни кампании и на това отгоре — в момента безработен. И отложихме разговора за по-късно. По-късно обаче стана много късно и след като изядохме трите кебапчета в ресторанта на БЗНС, на въпроса ми дали да го  изчакам отвън, изпълнителният директор на партията, станал такъв и чрез моя глас, ми рече: "И да ме чакаш, и да не ме  чакаш — все тая". С такава политическа надменност към мен не се е отнасял дори и самият Александър Йорданов в най-добрите му времена. Изглежда висенето по опашки бе създало у г-н Божков самочувствието на боен индийски слон и той  започна да гази и свои, и врази. След няколко дни се състоя и първата официална среща на представителите на партиите в ПС.  На нея присъстваше и вече познатия ни Константин Костов, но вече снабден с тапия, която му дава правото да представлява  ПС, в частност нашата партия пред местните органи на държавна власт. Предполагам, че с този документ го е снабдил Еленко  Божков, за да смачка фасона на твърдоглавия габровски писател и правилно се е надявал, защото документът е издаден в  остро противоречие с Устава на партията и по-точно чл.31, т.6, която гласи, че НС определя състава на органа, който ръководи  предизборната кампания или определя представителите на аналогичен орган на коалиция, в която БПЛ участва и т.12, която  гласи, че НС избира представители в органите на политическата коалиция, ако БПЛ участва в такава.

Уважаеми колеги, кажете ми къде, кога и кой от вас е гласувал по смисъла на т.31 от Устава на БПЛ за това лицето Костадин  Костов да представлява ПС пред държавните органи в 7 МИР — Габрово. Никога, никъде, никой. Но както казвахме в  отминалите ученически години: "Тури му пепел". В предварителен разговор с представителката на ДСЖ бяха стигнали до  споразумение аз да оглавя изборния щаб на ПС в Габровския избирателен район. Очаквах, че ще бъде направено формално  предложение, но координаторът на БПЛ взе думата и след като накратко разказа за себе си, като не пропусна да отбележи, че  не му липсва комсомолски организационен опит, каза дословно следното: "Знам, че г-н Ганев има претенцията да бъде  председател на предизборния щаб, но считам неговите претенции за напълно неоснователни". На подобно място в театъра е  задължителна т.нар. драматична пауза. Използвам я, за да ви съобщя, че на този мизансцен присъстваха вашият колега, т.е. аз,  представител на ПНБ от Севлиево, г-жа Христова от ДСЖ, координаторът от Търново и единствения оцелял представител на  СО в Габрово, който още не беше дошъл. Единственото нещо, което мислех в този момент беше "Отвори се, земьо", но  земята не се отвори и аз станах и си излязох. Във всички цивилизовани страни, уважаеми колеги, а и при нецивилизованите  аборигени, ескимоси и зулуси на това му се вика "политическо предателство". Така можеш да говори на филанкишията, така  можеш да говориш на лицето Георги Ганев, но по този начин да говориш на член на НС на собствената си партия и то пред  коалиционни партньори е чисто и преднамерено политическо предателство. Друг е въпросът кои са вдъхновителите на това  предателство? Считам себе си за възрастен и голям човек, понаучих доста неща в живота и нямам никак навика да се  самопогалвам за това и онова. Зная своите слабости и затова ми е по-удобно да се гледам под вежди и гледайки се така,  виждам доста нередни и нелицеприятни неща в личностен план. Но не мога да позволя на някакъв си политически аванжия  да петни човешкото ми и партийно име заради координаторски командировки и келеверджилък. Без да ви досаждам, ще се  опитам да спомена няколко от неоснователните си претенции. Първа претенция — аз съм вдъхновител и организатор на  първия по време демократичен митинг в България. Втора претенция — аз съм създател и първи председател на първата  неформална организация в Габрово — Клуб за гласност и преустройство "Алтернатива", която към дата на провелата се в  Шумен конференция, след като бях свален и отлюспен, наброяваше 232 души. Трета претенция, с която особено се гордея — с  писмо с изх. No 85/12.09.1991 г. ФКД уверява, че клуб — забележете — "Либерална алтернатива" в гр. Габрово е пълноправен  член на ФКД. Още няма и помен от партия ЛИБЕРАЛИ.

Както виждате, уважаеми колеги, аз съм изключително претенциозен човек, а моите претенции са изключително  необосновани. Оттук нататък ще стане дума за лица и събития, които, както се казва — стоят малко настрана от  повествованието, но които доста правдиво рисуват картината на заговора или заверата.

Няколко дни след деня на големите претенции от други източници научих, че за председател на предизборния щаб на ПС на 7  МИР — Габрово е назначена г-жа Христова от ДСЖ. Реагирах остро и категорично, но не търсете в реакцията ми лично  оскърбление. Тя е резултат на искрената ми истинска загриженост за бъдещето на нашата партия. Ето ви текста на факса,  който изпратих:


"До

г-н Петко Симеонов -

п-л на Българска партия ЛИБЕРАЛИ

София

 

Г-н Симеонов,

Като член на НС на партията категорично възразявам срещу издигането на г-жа Ганка Христова от ДСЖ за председател на  РИЩ на ПС в 7 МИР. Г-жа Христова е изявен представител на бившата комунистическа номенклатура, към която габровският  избирател е особено чувствителен. Издигането на подобна кандидатура може да компрометира избирателната кампания на  ПС в района като общо, а в частност може да има особено тежки последствия за авторитета и организационното  съществуване на клуба на БПЛ.


С уважение:

Подпис /Г. ГАНЕВ/"

 

Очаквах, че моето възражение ще бъде хвърлено в коша и затова, за да се презастраховам, опитах още един път да изпратя  малко по-късно същия текст. Чиновничките от БПЛ обаче се оказаха окумуш момичета. Успяха да ми приложат няколко  факсови хватки, които да създадат у мен представата за ненадеждност на техниката и три пъти ми отвърнаха с "NG".  Упорството ми бе сразено по най-провокационен начин с непозната политическа безцеремонност и партийна дебелащина.  Тогава отново си зададох въпроса, че залогът ще е твърде голям, за да се постъпва така. Наистина залогът е бил твърде голям,  както научих по-късно. Трябвало да бъде разчистен пътят към водачеството на габровската листа за г-ца Татяна Дончева —  нашумяла софийска адвокатка и политическа измекярка. За сведение на тези, които не познават г-ца Дончева, тя е  безпартийна и в изборите за ВНС бе кандидат на БКП в Габровския ИР. Макар и безпартийна, г-ца Дончева е от най-преданите мамелюци на партийната правда. Както знаете, еничаринът се гордее с безродството си и религиозното си  самочувствие на рая и е по-фанатизиран, зъл, предан и опасен от благоверния. За да се стигне до партийния пилаф,  баклави, кадаифи и шербети, той трябва ежедневно да доказва своята преданост и верноподаничество. Вероятно тази  кандидатура е била предмет на уговорки и съображения и на най-проста размяна. Това не е особено важно. Важното е, че тя  е окончателната цел на заверата, една толкова незначителна, безполезна и неефективна политическа операция, която не си е  заслужавала залагането на политическия авторитет, грубо нарушаване на устава на БПЛ и огорчение на хора, истински  предани на идеите на нашата партия. Оставям настрана собственото си лично огорчение, подбиването на политическия ми  авторитет и прочие зловредни неща, които съпътстваха изминалата изборна кампания. Никой обаче не бива нито за миг да си  помисли, че ще взема да напусна партията. Да заемам … пози като Димитър Арнаудов или да се правя на щипана мома като  Стелиян Стойчев. По нашия край казват, че "Кучка, която се окучи под копата, трябва да я вадиш с желязната вила". Аз я  считам основателна тази партия, чуждо ми е политическото пилигримство и просто няма къде да отида, защото БПЛ  задоволява единствено личните ми политически пристрастия. Обръщам се към вас с молба и предупреждението да  направите всичко възможно да предотвратите ваши лични преживявания от …. Опрете се на вашето чувство за  справедливост, проявете безкомпромисност и колегиалност и приемете следните мои предложения, колкото и шеговито да ви  звучат:

 

1. Да бъде наказан по подходящ начин, вероятно преписване 1000 пъти писмо, писмописецът, сбъркал БПЛ с ПС. Това ще  бъде от полза за възпитаване на партийна лоялност.

2. Да ми бъде възстановена сумата от 51, 92 лв. със съответните наказателни лихви разходи за съзнателно неполучен факс. За  морални щети не претендирам.

3. Да бъде освободен от длъжност координаторът на БПЛ Константин Костов поради несправяне с работата….

 

Няма да се боря с него, не защото ме е страх. Преборвал съм и по-едри от него. Оставям му за спаринг-партньор  собствената му политическа съвест. Ако обаче той не успее да пребори и нея, тогава ще спретвам ръкави. Това е всичко, за  което дълго време трупах мълчание. Благодаря ви за вниманието.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Продължаваме разискването.

Еленко Божков излезе на погребение. Починал е един от диспечерите и той трябва да представлява Комитета по енергетика.  Починал е на работното си място. Млад човек. Нямаше демонстративност в това. Той ще се върне предполагам.

Георги, само за Таня Дончева. Таня Дончева води нашите дела и отказа регистрацията на Йордан Василев, на Иван Куртев  отказа регистрацията, на Филип Димитров отказа регистрацията. И оттам съответно регистрира нашата партия, БСДП на  Дертлиев, регистрира ЗП на Каракачанов, за което беше уволнена като прокурор и премина на адвокатска практика. Тя през  1991 г. отказа регистрацията на ДПС като политическа партия. Това също беше една от причините Таня Дончева да бъде  уволнена. Така че човекът не е едномерно и нееднозначно нещо….


/ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА/

 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

…. след като г-н Грозев явно не си спомня. Беше краят на м. септември онова заседание, на което  присъстваха и председателите на клубовете и което се проведе в залата на "Раковски" 108. Тогава има нарочна резолюция и в  нея е вписано "създаване на патриотична коалиция с тези, тези, тези и т.н.". Такова решение има и то е материализирано  решение на НС. И аз, ако се не лъжа, г-н Грозев участва в комисията, която работи по тази резолюция. Така че се изненадвам  от тази безпаметност.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Доколкото си спомням, резолюцията завършваше: "При оформяне на ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ спешно  да се свика Национален съвет". Такъв Национален съвет не беше свикан. От тази гледна точка за мен участието на БПЛ в  момента е нелегитимно.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Сега ще отидат да донесат протокола от миналия Национален съвет и ако това е така, това пък ни дава  много широки възможности за вземане на решение. Имате думата.

 

ВАСИЛ ЯНЧЕВ: Председател съм на клуба в Благоевград. Искам да кажа, че моето назначаване като координатор беше от 20  октомври до края на м. декември. Но назначаването ми от партията в региона нямаше утвърдено лице, осъществяващо  връзката с центъра. Смятам, че успешно се справих с формирането както на РИЩ, така и на ОбИЩ. Както беше споменато в  доклада, неимоверни трудности срещнах при опитите си да намеря и да открия съществуващи структури на коалиционните  ни партии. Такива не съществуваха в Благоевградски район. Положението беше зле и с клубовете на БПЛ. Имаше само три  клуба до този момент. Светли моменти по време на предизборната борба бяха малко. Трябва да е ясно, че такъв огромен  район с разнообразен по състав от население — българи, българомохамедани, турци, с огромна отдалеченост на населените  места от центъра, със 100 км. до Сатовча, Хаджидимово, Гърмен е невъзможно за кратко време да бъде обхванат. Като  разглеждам нещата в перспектива, смятам, че тук трябва да се работи непрекъснато, защото потенциал има, но смятам, че е  необходимо на първо място да имаме щатен координатор. Проблемът е в неизплатените суми на района, което е около 400  000 лв. Аз не знам как са другите райони, но, струва ми се, ние сме най-зле. А това са суми за наеми от помещения, наеми на  коли, телефони и заплати. Действително вие сте изпратили писма до Районния щаб, не знам до общините дали са изпратени,  но доколко ще свършат работа тези писма се съмнявам. За Благоевградски район не трябва да изпускаме хората, които бяха  заангажирани в щабовете. Тъй като това бяха хора с образование и авторитет. И болшинството не членуваха в никоя партия, а  симпатизираха на ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ. Смятам, че в Благоевградския район има общини, в които можем да се борим и  за кметски места. Това са в Кресна, в Гърмен, Хаджидимово. В Кресна имаме някъде около 3 %, в Гърмен около 2,5,  Струмяни също около 3 %. С авторитетни хора, които бяха в щабовете смятам, че можем да имаме резултати. Мнението на  клуба в Благоевград е също, че можем да направим опит за кметско място. Клубът смята, че има потенциал за разработване  на местна програма за развитие, проблемът е финансовото обезпечаване на специалистите от различните области, тъй като тука нямаме спонсори. Клубът смята, че може да се ангажира с ръководство на експертна група, но само при абсолютно  обезпечаване със средства. Това е.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Благодаря. Марко Тодоров.

 

МАРКО ТОДОРОВ:

И аз искам да кажа няколко думи. Георги засегна редица въпроси. Може би твърде много ги  персонифицира и така използваше повече епитети може би, отколкото трябва. Но и аз не мога да скрия тревогата си от  състоянието, в което се намираме и според мен БПЛ е стигнала една критична точка. Бих казал критична точка, в която  трябва да се питаме ще ни бъде ли, или няма да ни бъде повече. Ние проведохме едно събрание на клуба в Русе и точно този  въпрос се постави. Защото ако погледнем стартовите позиции, от които тръгнахме, желанието, с което тръгнахме,  вижданията, които имахме за мястото на БПЛ в политическия живот на страната, и ако теглим чертата и видим къде се  намираме сега, мисля, че е необходимо да се проведе един много сериозен и много откровен разговор върху всичко, което  смущава душите ни тук. Казвам го това с голямото намерение и с голямото желание БПЛ да продължи да съществува и да  изпълни своята мисия. Ако сравним резултатите от изборите за СДС-либерали и сега — ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, ще видите, че  имаме една огромна загуба. Това мога да го кажа за собствения си избирателен район, вероятно такава е картината и на  други места. Т.е. тук, вместо да сме направили една крачка напред, ние сме дръпнали назад. Тревожно е това, което прочете  Еленко, колко хора с писмени и устни заявления са напуснали Националния съвет и Изпълнителното бюро. Тревожи ме и  това, което Георги тук сподели. Тревожи ме това, което се разви около Либералния Интернационал и обстоятелството, че и  там ни забърсаха. Митко Луджев го приеха като наблюдател и нас ни няма и там. И там не успяхме да постигнем някакъв  напредък. За финансовото състояние няма да говоря. Там проблемите, разбира се, са много сложни и без пари нищо не  става. Включително и една партия не може да се изгради. И, разбира се, защо се получи всичко това? Защо се получи тази  кризисна ситуация, в която изпаднахме? Как стана така, че всъщност и това може би предизборно споразумение с БСП  доведе до един много силен отлив, поне в клубовете, които аз познавам, някъде дори до срив. И ние трябва да се попитаме  къде ни е мястото в това политическо пространство, заето в момента от 150 партии, 50 от които активно участваха в изборите,  но и 50 също съвсем не е малко. И ние трябва според мен в много кратки срокове пределно ясно да кажем къде ни е мястото.  Аз не смятам, че в тази коалиция ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ние сме си намерили мястото, което е присъщо на хора с  либерални убеждения. Аз не искам да навлизам тук в подробности и да се спирам на някои отделни моменти, тъй като  считам, че един такъв откровен, казвам — разговор, да си кажем нещата очи в очи и всеки да си каже наистина, което му е на  душата, защото всички, мисля, че сме дошли тук с желание тази партия да съществува и че трябва да намерим формула за  излизане от тази кризисна ситуация, и че този разговор няма да трае час или два, а ще изисква много повече време. Ще кажа,  обаче, че вината не е само на една личност. И Петко, когато говори за своя лична вина тук и т.н., не е само негова вината. Аз  съзнавам напълно и своята вина във всичките тези неща, защото аз си гледах моето министерстване там и изобщо не се  занимавах с партийна работа. Оставих нещата да си текат такива, каквито са. И общо — взето ние много често действаме така,  някой да тегли каруцата, а всеки друг си е забучил главата в своите собствени проблеми. И в това аз виждам и своята вина,  така че аз не приемам някаква изключителна вина само на ръководството. Това са и хората от ИБ, това са и хората от НС,  които по едни или други причини понякога не са искали да кажат или са премълчали нещо и т.н, и т.н. Аз просто искам да  подчертая, че за мен е дошла критичната точка за един наистина откровен разговор. И тук не става въпрос вече кой е  виновен и кой не е виновен, а за мен въпросът е преди всичко какво трябва да направим, за да излезем от тази ситуация и да  бъдем значими. Аз не храня илюзии, че БПЛ в близко време би могла да бъде определящ фактор в политическия живот. Но аз  смятам, че все пак либералната идея като идея може да бъде значим фактор в обществения ни живот. И ние трябва да  тръгнем в тази посока. Така или иначе трябва да намерим начини да работим с тези хора, които се обявяват за тази либерална  идея. С това засега ще завърша. Считам, че тръгвайки на един такъв разговор, само на него можем да посветим днес целия  ден. Имаме, разбира се, да взимаме някои важни решения, преди всичко свързани с конгреса и затова аз бих предложил да не  се задълбочаваме сега в тази тема, но в най-кратък срок да си поговорим. Зная, че това струва много пари. Аз съм готов да  си платя пътните разноски, за да не товарим допълнително БПЛ, но да седнем да поговорим върху тези въпроси и само по  тях.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Благодаря ти, Марко. Ние сме изпратили покани до председателите на клубовете, на всички клубове,  включително и тези, които сега трябва да приемем, като сме имали предвид това нещо — просто да поставим нещата ребром,  да си кажем болките и наистина да започнем един разговор, като намерението е, а пък това може да бъде облечено и в  решение, до конгреса да направим поне един, поне един казвам, продължителен национален съвет, на който да обсъдим  всички тези неща. Ако вземем решение, могат да бъдат и два национални съвета — един само за разговора, а другият да  приемем вече документите, с които се отива на конгреса. Стела Флорова.


СТЕЛА ФЛОРОВА:

Аз мисля, че доста от нещата ще се препокрият. Имам също намерение да направя и аз подобен анализ  на политическата обстановка. Очаквах, че много от членовете на НС даже няма да присъстват, защото критичното  положение е толкова голямо, че някои може би въобще са се отказали. Загрижеността им от факта, че дойдоха, тяхната  загриженост говори, че все още не можем да направим нещо, за да се спасим. Какво е това нещо, обаче, не мога да разбера.  Не прозира в отделните изказвания. Ако тръгне на един анализ, трябва по-сериозно да се подготвим и всеки да бъде  достатъчно откровен да ги каже. От дневния ред на НС това, обаче, не се вижда, нито от политическия доклад на Петко  Симеонов. А просто това, което беше, беше. Тъпчем, продължаваме напред, отиваме към следващите избори. Не мисля, че  това е подход. Аз не си спомням НС да е приел решение ние да влизаме в коалиция или някакво споразумение с БСП. Ако  има такова решение, аз мисля, че съм присъствала на всички национални съвети, не знам да се е гласувало такова решение.  Значи, започват серия от действия, които противоречат на характера на създаването на тази партия въобще. Знам, че много  дълго време повтаряхме, че си имаме своя ниша в политическото пространство, а после се оказа, че тази ниша сме я  сложили на колела и я движим непрекъснато наляво и надясно, насам, натам и след нас може ли една дълга опашка от  членове, симпатизанти и коалиционни партньори по същия начин да се движат? Другата опасност, че ние непрекъснато  търсим нови и нови, и нови политически партньори. Това говори за нашия стил на работа и стигнахме в момент, в който ще  изчерпим всичко налично в България и ще трябва от внос да си търсим коалиционни партньори. Защото няма партньор, с  който да сме се събрали и да не сме до такава степен в разрив с тях, че повече да не можем да се погледнем. Аз не мисля, че  това трябва да бъде стил на една политическа партия. Освен това, на всички национални съвети, още на "Дондуков" като се  събирахме, ние говорим за либерална формация. Фактът, че не можахме да направим такава, фактът, че нашата партия не  можа да стои достатъчно стабилно, за да бъде притегателен център на свободно изповядващите либерализма хора, говори, че  ние не действаме или може би даже не желаем да действаме наистина в тази посока. И тогава си задаваме въпроса : "какъв е  смисълът и усилията за нашето съществуване по този начин?" Значи, като си правим критичен анализ, ние не можем само да  кажем: "Да, сбъркахме" и толкова. Ние трябва да търсим формата и начина за пречистване и за излизане от ситуацията, но  много дълбоко. Не можем сега да кажем: "Ние си ги имаме структурите", докато другите партии на тези, последните избори  разчитаха на разни атракции и взеха там някакви проценти, ние пак си имаме структурите, все на това ухо си лежим и  нашите проценти продължават да спадат. Значи се налага други изводи да се направят тука. На много национални съвети  говорихме за приемането на новите клубове, за тяхното създаване, за грижата към отделните клубове — стари, нови и т.н. В  резултат забелязваме напускане, напускане, напускане на членове, на клубове от другите. Така че продължава това порочно  действие — да си мислим, че сме прави и в същото време да губим позиции, да губим привърженици, да губим и членове. Не  може да се каже, че печеливша е една коалиция, защото ще спечели десетки нови членове в цялата страна, а в същото време  изпускаме стотици стари. Не можем да говорим, че няма време за утвърждаване на абревиатурата ДАР и съвсем в  последния момент да създаваме нова, да работим, да се блъскаме с всички сили за създаване на ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ.  Много са проблемите, но аз искам да тръгнем първо от формалната страна, да видим законно ли е това споразумение с БСП,  законно ли е съществуването ни в ПС и оттам — нататък да продължим.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Сега ще дам думата. Чета решение на НС, на "Раковска": "НС взема решение за създаването на широка  патриотична коалиция." Гласували "за" — 35, "против" — 3, "въздържали се" — 2. Протоколът е тук, стенограмата е тук, може да  бъде прочетена. Стенограмата е тук и в нея са упоменати субектите на широката патриотична коалиция, както и останалите  неща. Беше неточно споменато за ДАР. На последния НС присъства Велинов. Велинов ни изложи условията, при които  можем да членуваме в ДАР от квотата на АСП. Изложи ни условието, при което членуваме. Не да членуваме, а да  предложим кандидати. Условията бяха: консенсус на председателите по нашите предложения. На 4-мата председатели. При  съвсем ясно … кой наш човек бихме могли да търсим в техните листи. Това беше казано от Велинов на НС.

 

МАРКО ТОДОРОВ:

По-скоро въпросът остана висящ във въздуха при това решение, когато е взимано, кои са посочени като  вероятни коалиционни партньори и посочена ли е БСП като такава. Това е първото.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Не. БСП не е посочвана като коалиционен партньор. Нито е била.

 

МАРКО ТОДОРОВ: Още нещо искам да довърша във връзка с това. Тъй като проблемът ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /аз все  ПАРЛАМЕНТАРЕН СЪЮЗ ме избива да го кажа/. Аз съм пределно наясно и от информацията, с която разполагах, че БПЛ  нямаше никакъв друг шанс да участва в тези избори при създалата се обстановка и че ПС беше единственото възможно  решение на въпроса. За мен грешката се състоеше преди всичко в това, че вече след това в сключването на това  предизборно споразумение, което създаде допълнително много проблеми. Но зная за абсолютно за всички трудни  разговори, които е водило ръководството и мисля, че от страна на ръководството са положени максимални усилия … доста  отстъпки, с цел да се осигури друг вариант за участие в изборите. В цялата тази работа има едно нещо, обаче, което ме  тревожи и което всъщност е в основата на всичко. Това е защо не ни искат? Защо не можахме в продължение на две или три  години да станем желан партньор, те да ни искат? Тук сме изпуснали влака в цялата тази история. Иначе от гледна точка на  това, което е направило ръководството, то в тази ситуация е сторило това, което е било възможно и максимално най-добро.  Въпросът е на друго място.


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:

Чувствам се длъжен да кажа няколко думи. Председател на клуба в Лом. Когато утвърдихме общинския  предизборен щаб в гр. Лом, свикахме нашите коалиционни партньори от ПС. От петимата, които ги представляваха, трима  души станаха и казаха: "Ние ще отидем до БСП-то да видим дали ще ни разрешат да влезем в клуба." Така, отивам по-натам.  Вкарахме наш човек в общинската избирателна комисия, оформихме секциите, взехме там една сладкарница, направихме  представянето, какво — що. Дотук всичко добре, оттук-натам в нашата предизборна агитация започна да се прокрадва думата:  "коалиционни партньори на БСП". Ние успяхме да убедим човека, който отказа на предишните избори и цялото гражданство  го поддържаше в гр. Лом да стане наш кандидат. И тогава, когато част от хората, които се колебаеха дали да предпочетат нас в  изборите и част от хората на СДС, които се колебаеха, изведнъж си казаха: "А, те са си червени. Значи няма смисъл да  гласуваме ние за ПС. Ние ще си гласуваме за БСП или за СДС." И стана така, че ние изведнъж увехнахме. Сега, просто ние  нямахме лице по време на предизборната кампания. В предизборната кампания ангажирахме само хора, които са от  ЛИБЕРАЛИ. Похарчили сме 52 хил. лв., получили сме 35 хил. лв. Трима души останаха за месец и половина да се занимават  само с тази работа. Сега тук, както виждам, задачата е дали БПЛ ще успее да се издължи на тези хора, които са работили за  нея. Ама нали сме коалиция, къде отидоха другите? Измъкнаха се всички, както се измъкваха по време на изборите. Така че в  нашия район ние всъщност не само сме провели кампания за …, ами сме и намалили нашите симпатизанти с това, че  нямахме собствено лице. Трябваше да се каже: "Каквото ще бъде след изборите, ще бъде. Ние си имаме собствена програма,  собствена платформа и си я защитаваме." В тая партийна коалиция, която е, да си защитава своето лице. Ние излязохме с  ничие лице. Смятам, че на това трябва да се обърне особено внимание.

След това, ако в една селищна система нямаме постоянно действащ клуб, в който, без да искат гражданите като минават, да  следят, че такава партия има или коалиция и че тя има някакъв живот, ние с вестниците и с шарените плакати няма да можем  да спечелим за един месец симпатизанти, които да бъдат над 4 %, за да се прескочи бариерата. А в нашия град на този наш  кандидат даже не успяхме да му направим снимката. И нещо друго. Всички въпроси, които отправяхме тук към ПС, хората,  които отговаряха тука за нещата, казваха: "Отправяйте ги към Координационния център". Даже ние единствени от всички  партии нямахме списък на нашите кандидати, поне толкова голям, че да се вижда от тези, които са далекогледи. И ние не  можахме да закачим нищо и бяхме принудени на едни малки брошурки да отпечатим списъка на ксерокс, на какво — що и в  последния момент да ги разнасяме. Просто нещата някъде, че се изпуснаха. Затрупахме пазара, улиците със снимки, които  бяха на хора, които са познати още от ВНС. Започна Нов избор да ни лепи "стари избори", не знам си какво там и хората  викат: "Тия са като ония". И нещата се изпуснаха. Просто ние претендираме за изпълнители там по местата повече. Но тия  неща трябва да се наблюдават, защото ни трошат ръцете. Трошат ни ръцете и ако искаме на общинските избори да се явим,  трябва да имаме собствена физиономия. Няма да бъдем пак партньор на тия или на ония. Няма друго.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Заповядай.

 

ИВАН СВЕТОСЛАВОВ:

… макар, че искам да се върна малко по-назад, на конференцията, когато, ако някой си спомня,  поставих въпроса, тъй като и тогава се говореше за избори, поставих въпроса за нашата стратегическа цел и за близката ни  цел. И разделих на две — едно според мен беше да се готвим скоростно за избори и друго — да работим стратегически за  утвърждаването на физиономията на БПЛ. Тогава всъщност някакво определено становище или поне решение не беше взето  и за мен следствието и резултатите от това, което правихме, които се фокусираха в резултатите от изборите, просто са много  красноречиви. Защото всъщност не направихме нито едното, нито другото. Ние не се легитимирахме на тези избори. В  последния момент се качихме на един влак, който само можеше да ни прекара през кампанията и да ни разпилее в течение  на тази кампания, без да ни създаде образ. В същото време, буквално претопени като физиономия в тази коалиция, която  няма нищо общо с либералните идеи, не можахме да натрупаме някакъв актив и в това отношение. Аз няма да говоря за  конкректни организационни грешки. Само за Добричкия избирателен район ще кажа следното, че всички грешки, които биха  могли да бъдат допуснати в подготовката и провеждането на една кампания, бяха направени. Много стриктно бяха  направени. Аз не казвам, че са били планирани. Това беше район, за който аз и друг път съм говорил, и си е такъв район, и  друг път съм говорил на национален съвет. Ясно БСП ориентирана аудитория с доста силни елементи на ДПС. Ние на  изборите се явяваме, без да сме коалиционен партньор на БСП, обаче навсякъде обявяваме, че имаме предизборно  споразумение с БСП. Нямаме стратегия по отношение на ДПС. Освен това, в този район, не в града, в района, никаква  структура и помен от ПНБ. Първите двама в листата бяха такива, които между другото общо — взето, с изключение на първия,  който стоя през половината време от кампания там, другият може би 10 % от времето. Просто никой не го видя. По  отношение структурирането на предизборния щаб. Ние много толерантно отстъпихме председателството на ДСЖ, защото  беше единствена жена. И тя, слава Богу, полагаше доста усилия. Но и тук се чуха такива приказки и не зная как и защо това  нещо не беше оценено. 50 % от хората на ДСЖ са не симпатизанти, те са членове на БСП. Малко по-малък е процентът на  СО. Следователно ние бяхме една, прощавайте за израза, като участници в изборите, една креатура на БСП. Рядко се чуваха  гласове: "Добре. Браво. Стискайте си ръцете и в парламента здраво да държите." Много повече бяха гласовете: "Ами като сте  с БСП, защо сте отделно, защо ще отклонявате гласовете?". Резултатът е ясен. Аз до голяма степен мога да изложа нещо  подобно на това, което каза Гошо тук. Просто сценарият е малко по-различен, но резултатът е един и същ. Сигурно и други  могат. Не искам толкова подробно. Аз бях написал едно писмо на г-н Симеонов лично и се надявам, че го е получил.  Подобен сценарий, подобни глупости. Никога не съм очаквал, че такива, меко казано, нелоялни действия ще бъдат  предприемани от членове на ръководството на нашата партия. Всичко това рефлектира тотално. И не можем да отлагаме ние  тази дискусия, и да си говорим пряко в очите, след като тук кроим планове как ще участваме в местни избори. За пореден  път анализът на г-н Симеонов беше много точен. Искам да ви кажа, че мен лично тези анализи до голяма степен единствено  ме мотивират. Но мисля, че както и тук някой казва, че това един човек, ако и той да е председател на партията, да поеме  отговорността за резултатите, това просто не е честно и няма да бъде вярно. Нека да се погледне едно ниво по-надолу, за да  се види, че там нещата катастрофално не стоят добре. Няма да говоря за заслуги на този или онзи. Аз също отдавна съм  либерал по убеждения и затова членувам в тази партия, но конкретни действия, стереотипи, които доста отдавна е трябвало  да бъдат забравени, продължават да действат. Това демотивира хората. Направо ги отблъсква. И тези цифри, за които тук  Борис говори, една елементарна сметка показва, че в един окръжен град трябва да има не по-малко от 200 души — членове на  клуба. Това е илюзия — да си говорим за планове и отчети като едно време в БКП. И няма смисъл да се заблуждаваме. Преди  това доста време си говорихме за електорална структура. Това означава симпатизанти, хора, които уважават тези идеи. Но ние  на тези избори не говорихме за това. Играхме ва банк. По-добре да бяхме или ракът, който е върнал назад и е влязъл в  предизборната коалиция БСП, или рибата — БПЛ, или в рамките на либерална формация. А ние останахме нито риба, нито  рак. Затова такива са ни и резултатите. Това нещо не бива да продължава. Мнението на представители на СО в Добрич е, че  ПС се разпада. Не че е изключил ОПТ и ПНБ, чието място изобщо не беше там. Следователно това формира и едно  отношение и към тяхното участие. А там представителят е един от няколкото десни ръце на Гиньо Ганев. Така че просто за  мен неговото мнение не е за пренебрегване. За мен това, което липсваше в доклада е анализ на пораженията, които това наше  участие в изборите нанесе на членове и симпатизанти на БПЛ. В нашия район това отражение беше катастрофално. И ако  ние сега просто кажем: "Карай. Гледаме напред", значи ние за пореден път няма да си вземем поука. Има либерално  пространство в България, има много хора, които споделят либералните идеи, но е вярно, че ние не сме единствения  либерален субект. Г-н Марко Тодоров каза: "Ето, Луджев отиде наблюдател, а не БПЛ". Има и обстоятелства там. Това  означава, че нещо не правим както трябва. Нека за това да говорим. Нямало готовност с тези партии от ДАР. Ами на местна  почва се оказа, че е точно обратното. Много хора и много представители на нашата партия бяха постигнали споразумение с  някои от тези партии за съвместно участие, преди да са взели генералното решение. Значи, просто за мен не беше направено  достатъчно. И може би вече постфактум е по-лесно да се преценява, хващам една реплика от коментара на г-н Симеонов,  може би беше по-добре да се дистанцираме и да не участваме в тези избори. Може би. Но след като решихме да се хванем  на хорото, ние трябваше да направим всичко възможно с наши представители, не само в щабовете, в комисиите, но в  листите, да дадем физиономия на тези листи. Аз като пресаташе съм присъствал на всички срещи. Не само съм присъствал,  експозе и т.н. организацията. Ами хората на ОПТ си говореха за старото комунистическо минало. Такива им бяха  кандидатите. Да не говорим, че единия го изкараха там, че е съден и висящ бил. Значи, подборът на хората в листите за мен  беше тук, още веднъж извинете за израза, един долен пазарлък. Видях един цирк, където ставаха и се уточняваха и за два часа  прекарано време там чух толкова много глупости, че просто тогава взех решение за себе си да не участвам изобщо. Но  въпреки всичко искам да кажа, че такава кампания, защото във всичките избори съм участвал, каквато стана в Добричкия  регион, с толкова срещи и пресконференции, и дискусии с другите политически сили, нищо не сме пропуснали. И въпреки  всичко резултатът е пет пъти по-нисък отколкото на СДС-либерали. Това също налага определени изводи. Още веднъж искам  да се върна на това, което каза Гошо тук. То не е прецедент. За мен поне вече не е прецедент. И не бива Националния съвет и  ръководството на партията да го оставя просто така, да го подмине. Съжалявам, че г-н Божков не е тук. Благодаря. Това е  всичко.

 

АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ:

Значи, моля да приемете изказването ми просто като процедурно предложение. Много интересно  и полезно е да слуша човек изказванията на колегите, но просто начинът, по който водим дискусията, пречи да се чува  всичко, което се казва. Защото не довършваме важни неща. Повдигнат беше въпросът от няколко души, който има  изключително важно значение затова как ще звучи всичко, което се казва по-нататък — въпросът за това дали ние легитимно  сме участвали в ПС и с какво основание говорим оттук — нататък за присъствието си в него. Имаше един опит да се уточни, че  се касае за нещо като групова амнезия. Беше ни четен част от протокола. Значи, причислете ни към където искате — или към  тия, които са си изгубили паметта, но аз ще кажа това, което помня, или към ония, които измислят — това е вече ваш избор.  Или протоколът не е пълен, или не беше прочетена точно онази част от него, която даваше отговор на въпроса, поставен от  няколко души. Какво си спомням? Че текстът на резолюцията беше свързан по-скоро със създаването на широко  пълномощия на ръководството да изгражда широка коалиция. Изрично беше уточнено, че всички предизборни  споразумения, които ще бъдат сключени от ИБ и от председателя на партията, ще подлежат на утвърждаване в един  извънреден Национален съвет, какъвто не беше проведен. С други думи, ние сме се регистрирали там, беше решение там,  регистрирали сме се в съда за участие в този предизборен съюз, без да има решение на НС, а само с решение на ИБ. Та нека  да уточним това, за да не висят нещата и за да знаем за какво говорим.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Одеве като цитирах, бях подведен затова, че чета от стенограма, чета от протокол. Уточнявам това.  казах сега да търсят стенограмата, да ми посочат стенограмата. Има думата Ненко Георгиев.

 

НЕНКО ГЕОРГИЕВ:

Кризата, в която сме изпаднали, споделям общото становище, е в такава точка, че наистина се откроява  въпросът да съществуваме ли повече или не, защото се оказва, че досега ние сме хвърляли усилия напразно. Аз лично  изразявам едно опасение, че ако настоящия НС изпълни тази роля да извърши предлаганата дискусия, ние ще изпуснем  много важен момент за бъдещи приоритети в нашата дейност. Безспорно, много належаща е тази дискусия и тя трябва да се  проведе, но безспорно също е, че ние точно на този НС предвид, че към края на тази година и то не към самия край,  предстоят нови избори, а догодина предстоят и президентски избори, по тази перспектива ние трябва да вземем някакво  решение тук. Ще бъдем ли, с кого… Живеем в един абсурден свят, живеем в едно абсурдно общество. България днес е в една  абсурдна ситуация. Всичко е абсурдно. Нормални хора с нормални действия нямат успех. Ненормални хора с ненормални  действия имат успех. Имаше успех Жорж Ганчев, имаха успех наскоро 39-те с ненормални действия. Ние загубихме жестоко,  но огледайте се кой не загуби нормален политик, политик, който споделяше позицията на морала, на честта, на  достойнството. Кой загуби на последните избори? Загубиха всички, които бяха потенциал за една голяма нормална  центристка коалиция или формирование. Загубихме само ние, загубиха жестоко и ДАР, загуби жестоко ГОР и БСДП,  загубиха Нов избор. Кои успяха? Успяха Стефан Савов, успя и Мозер…трябва явно да се вземат предвид. Затова аз мисля, че  не бива да си посипваме главите с пепел. Всички сме виновни. Най-виновни са хората отгоре-надолу, като се тръгне от  главата надолу. Виновни сме всички ние от Националния съвет. Най-малко виновни са нашите редови членове и нашите  симпатизанти. Аз задавам този въпрос. Ние направихме много формирования. Слагахме центристко колче тук и там.  Отказвахме се с лека ръка от всичко, което бяхме постигнали. Ние бяхме основателите — гръбнак на СДС, ние след това  градихме СДС-либерали, ние градихме БДЦ, ние градихме някакво обединение, състояло се на либерални партии, ние  градихме либерално-демократичен съюз, т.е. — либерално — консервативен /вече започнах и да забравям формирования/. Ние  градихме ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ. За всичко това са хвърлени огромни ресурси от усилия, време, средства, включително  финансови и ние с лека ръка се отказвахме. Най-много ме боли лично мен отказът от БДЦ. И се отказваме точно в момент,  когато всичко това, което ние създаваме, вече имаше някаква легитимност, постигната в обществото, имаше някаква марка  запазена. Имаше някакви, макар и скромни, позиции, измерващи се в 2, 3, 4 %. В този разпокъсан политически живот това  никак не е малко. Сега аз лично се притеснявам, че бихме могли да загубим и поредната марка ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ, от  която марка аз лично не съм очарован, но все пак тя завоюва някъде около 1, 5 % — 2 %, които никак не са малко и за  пренебрегване. На следващите избори може и това да нямаме. Нямаме информация как се развиват процесите в  ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ. Научаваме за това от вестниците, което е една наша слабост. Напоследък има един процес на  бюрократизиране в нашето оперативно ръководство, който трябва да се изчисти. Това са прояви и по време на самите  избори. Бяха спуснати толкова невероятно сложна инструкция и ние се хвърляхме да ги изпълняваме, че в стремежа си да си  покрием точно мотамо буквално тези инструкции, ние изпуснахме ред важни неща. Според мен на първо място трябва да се  изчисти този процес на бюрократизиране. Може би това е един плюс в нормални условия, но при ненормални условия  пречи.

Къде е мястото на БПЛ? Правилно каза Марко, че ние стигнахме до там, че просто нямаме избор. Последната възможност  беше Патриотичният СЪЮЗ. Сега имаме ли избор? Аз мисля, че ние трябва да се върнем отново към същите партньори,  то няма друг избор, с които се отделихме от СДС и създадохме СДС — център и СДС-либерали. И те са сред неуспелите. Ако  този повторен неуспех и тях не ги е вразумил, както и нас, по-добре вече да ни няма и да не губим личностни сили. Знаем  кои са тези сили. Другото, което искам да кажа, е, че трябва да бъде реалисти. В бъдещото си ние трябва да се впишем в  контекста, този контекст, който показаха последните избори, на политическия живот в България. Те показаха, че в близко  обозримото бъдеще едноличностен, може би не е точен изразът, политически субект, който ще управлява България, е БСП.  Това е един от поредните абсурди, но така е. В близките 3-4 години те ще управляват. И ако ние не искаме да бъдем едни  безучастни наблюдатели и безгласни, ние трябва да стоим до тях, встрани от тях обаче, запазвайки своята идентичност като  партия и да помагаме във всичко, да подкрепяме, да даваме рамо във всичко добро, позитивно, което те биха могли да  направят за България, а тук откривам една скоба — като гражданин казвам, че сме заинтересовани като граждани те да успеят,  защото и те ако не успят в следващите 3-4 години, губим се като народ и в същото време да бъдем, да изпълняваме ролята на  един коректив във всичко, което те биха сбъркали. Като най-близка задача за местните избори, заедно с клуб ЛИБЕРАЛИ —  Казанлък подкрепям модела, който имаше успех в Стражица, Созопол и някои други места, доколкото си спомням, където  независими кандидати, подкрепяни от ДАР, ПС, БББ и БСП имаха смразяващо мнозинство. В по-далечна перспектива и в  далечна стратегия виждам мястото си отново като инициаторите за създаването на едно силно центристко формирование,  което да предотврати възраждането на двуполюсния модел или най-малкото, ако този модел бъде възпроизведен, защото след  3-4 години би могло това да стане, ние да бъдем един от двата полюса, а не СДС на Ф. Димитров. Пак бих искал да призова  всички тук присъстващи първо, да си изкажем вижданията си, новите, за бъдещето, къде да бъдем и заедно с това, на  следващия НС, да продължим разговора защо, как стигнахме дотук и кой по-малко, кой повече е виновен с поемане на  съответната отговорност от всички нас. Благодаря за вниманието.

 

ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Първо, по проблема, който беше поставен, доколко е легитимно от наша гледна точка, от  гледна точка на нашия Устав участието ни в ПС. Безспорно е, че се взе решение за създаване и наше участие в една широка  коалиция, каквато, като едно работно заглавие беше назовано и ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ. Бяха цитирани и участниците,  въпреки че, въпреки моето настояване не беше направена необходимата им характеристика, за да знаят участниците в НС с  какви хора ще имат работа и какво значи гласуване "за" един такъв Патриотичен съюз. Обаче същевременно е вярно, че по-нататък не са изпълнени, както споменаваните условия на последния НС, така и изискваните от Устава действия, а именно  утвърждаване от следващ НС условията, при които вече нашата партия ще участва или участва в съответната предизборна  коалиция. Също в нарушение на Устава не са утвърдени кандидатите. Не са утвърдени и нашите представители, както се  изисква от Устава от НС, за участие в предизборните щабове. Отделно от това по въпроса за споразумението с БСП аз,  предвиждайки, че неминуемо като гледам кои са участници ще се стигне до такова нещо, ако си спомняте, ви предложих да  се гласува на НС дали може да се сключват такива споразумения или не, след доста дебати в края на краищата не се прие  даже и да се гласува. Тъй че по-нататък без решение на НС такова решение според мен също е незаконно от гледна точка на  нашия Устав. Но това е, така да се каже, формалната страна на нещата.

По принцип участието на един човек, поне според мен, в една партия може да се диктува или от идеология, или от личен  интерес, както е казал Алеко или бай Ганьо — келепир. По какви причини ръководството на нашата партия или хайде, да не е  ръководството, вдъхновителите да участваме в ПС искаха това, аз не знам. Възможно е и от идеологична гледна точка, и от  гледна точка на личен, и от гледна точка и на партиен интерес, защото под "интерес" включвам и партиен интерес. Но беше  ясно поне за мен още тогава, че първо е абсурдно като идеология и второ, възможностите за добиване на някакви дивиденти  от това, дори и в рамките на грубия интерес, са почти нищожни. И за мен резултатите, въпреки това, което изложи г-н  Симеонов, го доказаха. Дали ще продължим в ПС, поне до, включително и в тези местни избори, ние такова решение трябва  да вземем сега и то задължително. На Националния конгрес вече ясно е, че всеки трябва да си даде сметка дали го радва едно  прокомунистическо съществуване на тази партия или не. Ненко тук разказваше за абсурдната ситуация в момента. Може и  да е абсурдна, но ако приемем, че е абсурдна, то тогава според мен на Националния конгрес може би ще се създаде и  абсурдната БПЛ - комунисти. Ненко също спомена, че са загубили тези, които са се държали нормално от политическа гледна  точка. С това му твърдение аз абсолютно не съм съгласен. Напротив, на тези избори за мен спечелиха тези, които се държаха  нормално. БСП през цялото време си бяха комунист, включително и на изборите — спечелиха. СДС и Стефан Савов бяха  антикомунисти — спечелиха. Жорж Ганчев си беше луд по начало, луд беше и на изборите — спечели. Загубиха всички други,  които се правеха на всякакви. Така, понеже Националният конгрес е далеч, а местните избори са скоро, задължителното  решение тук, на този НС, трябва да бъде ще продължим ли в този ПС. Вече хората, участвали в тези избори, имат представа  що за партньори са. Аз се учудвам,  че са очаквали да бъдат други, но комунистът си е комунист, поне за мен. Трябва да си  направим сметка задоволява ли ни тази роля на лизачи срещу подхвърлен кокал или трохички. Не казвам, че отхвърлянето на  ПС е нещо много печелившо, но най-малкото ще позволи на човек да живее с по-чиста съвест. Балгодаря за вниманието.

 

ХРИСТО МИЛЕВ:

Уважаеми дами и господа, вашите изказвания просто ме радват. Нашият НС се различава от друг път, с  което искам да засвидетелствам моето уважение към вас. И започвайки моето изказване, ще го започна по следния начин —  писна ми да се правя на скромен, започвам да се хваля. Значи, говорихме за тези избори, които отминаха и говорихме за  другите, които ще дойдат. Започнахме да правим грешките още отсега, както ги направихме и на предишните избори. Аз ли  не ви казах, вие ли не ме попитахте, обаче се стекоха така обстоятелствата, че малко преди да се образуват коалициите, с  Христо Иванов — познавате го от ВНС — имахме един политически разговор, на който му обяснявах защо ПС няма да влезе и  защо Жорж Ганчев ще влезе. Спомням си тук г-н Симеонов правеше пак така един доклад, в който изтъкна ДАР какви ли  били, тоз или онзи лидер, за Ж. Ганчев каза: "За него всички знаем". Е да де, ама ей туй знаене взе, че пак го вкара него там,  където е. Е, щял да пропадне. Аз като гледам пък ние как сме тръгнали нагоре, падането ни няма как да стане. Г-н Симеонов  каза сега и за АЧП-то. Ами, за това АЧП аз откога викам, като отидете там на тези, дето ви снимат, как се казваха ги забравих, а  че почвайте с него. Кажете: "До днес сме откраднали еди-колко си, с лихвите станаха толкоз." Самият … го е казал: "Една лъжа,  повторена сто пъти, се превръща в истина". Следователно една истина, повторена сто пъти, ще се превърне в лъжа. Ами че  атакувайте ги, довечера сте в "Панорама". Първата Ви работа, станете: "Ей този костюм си го купих от АЧП-то". И най-накрая ще стигнете дотам, че журналисти като Ви видят и първата им приказка ще бъде: "Ние сме Ви изчислили лихвите  досега — ха-ха-ха" и край — ще престане тази работа. Няма, братче. Сега тука чувам пак. Отиваме на общински избори. Пак  сега, там какво беше — екскурзийка, либерали … А стига глупости, бе. Какви са тези работи? Има една-единствена агитация —  радио, телевизия, присъствие. Всичко останало е бошлаф работа. И фигури — това е много важно. Най-важното е фигурата —  да я видиш. Пак ще се върна на Жорж Ганчев. Аз от него се уча. Значи, гледам го. Той, дивака, отива и вика: "Аз ще ви счупя  ръцете" на бандитите. Бабичките ръкопляскат. Готово, бе. Ние какво отиваме да им кажем: "Ние ще ви дадем тука тъй,  правова държава, закони, ред". Абе, то това всеки го казва. Къде си ти, който да кажеш нещо по-различно. Е, няма те. Сега, ей  тука сме застанали, гледай ги — все лясковчани. И вие ще викате: "Лясковец, Лясковец", ама няма да викате Христо Милев.  Защо не го викате Хр. Милев? И ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ. Къде са либералите, бе? У ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ. Аз съм  против влизането ни по-нататък във всякакви коалиции. 1 % може да е — ама да е либерален процент. Това искам аз. Отсега нататък. Сега ще изчакаме. Нали ще дойде конгресът, ще видим какво ще стане. Може да се реши там. Аз ще се подчиня.  Обаче то това подчинение може да трае една, две, максимум до три години още да изтърпим, защото те после пък ще дойдат  президентски избори. Там пак ще правим коалиции. Сега, аз на няколко пъти тук на националните съвети съм казвал едно  нещо, то го има там записано в тази машинка, казвах: "Абе, кажете какво искаме — искаме да спечелим общински избори,  искаме да спечелим парламентарни избори или искаме да създадем една партия, която след 10-15 години да управлява  България? Какво искаме?" Е, не ми се отговори тогава на този въпрос, защото … по-бързо да влезнем в парламента, защото  когато влезем в парламента, лесно ще ударим по масата и ще кажем: "А, рано или късно и ние ще дойдем да управляваме  България". Ей го сега се върнахме от тази точка, откъдето трябваше да тръгнем. Да си минем първо, второ, трето, четвърто  стъпало. Всички казвате тука, че процентът е по-малък, отколкото СДС-либерали. И преди съм го заявявал, и пак го заявявам —  когато мина самолета над дома и пусна бюлетините, и там си пишеше "СДС-либерали", викам на майка — "Тъй ми спомня,  като бях мъничък, ей тъй цирковете минаваха и пускаха бюлетините, и …" Тогава още не бях към СДС-либерали. Викам: "Дай  да вървим да ги пуснем". Гласувахме, защото и Соломон Паси беше там, и други подобни. Ето защо трябва да си имаме  образ. Образът е важен. Бях решил, преди да започна изказването си, да ви направя един експеримент. В последния момент  се отказах. Той беше да ви покажа как се право жоржганчевщина. Ами много просто — на всеки три минути щях да ви  споменавам "Христо Милев, Христо Милев, Христо Милев". Накрая тук, аз ви познавам на всичките и първото, и второто  име, но като излезем в почивката и всички щяхте да сте чули кой е Хр. Милев. Не мен, нямаше да ме познавате по  физиономия, тъй съм седнал, че ме виждате сега, ама иначе там щяхте да чуете "Христо Милев". Е, как да стане тази работа?  Как да чуят за БПЛ? Ами нали трябва да се работи там. Ето защо, аз предлагам за в бъдеще да не изпадаме в такива чак  подробности за Устава. Тук имаше маса национални съвети, един подир друг, като почнем да го захапем оня устав — ама туй  не било по члена, онуй. Ама кой те пита кой по кой член е, бе, братче? Кой те пита регистриран ли е, легитимен ли е  ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ? Те да бяха влезли вътре, пък щяхме да видим дали сме легитимни или не. Какво ме интересува  дали съм легитимен или не съм? Жорж Ганчев не бил българин, ми подсказват оттука, пък влезе, ние сега сме тръгнали — легитимен, нелегитимен. Има ли ли сме кворум, няма ли ли сме? Какво ме бърка мене кворумът, давай, тука сме се събрали.  Аз идвам на всеки национален съвет. Ами, че то като ще е тъй, по-добре да не идвам след време. Аз имам интерес и идвам.  Този, който няма интерес, да си седи у тях, бе. Да не идва, да ги намаляваме. Пет човека може да сме на национален съвет,  ама да командваме. Не можело да се събере Бюрото, ами като не може да се събере, трима човека решавайте въпросите и  продължавайте напред. Какъв е проблемът? Благодаря за вниманието.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Преди да дам думата на Илия Джамбазов, намерихме стенограмата и тя е на разположение на всички,  които имат въпроси по онова, което казахме във връзка с ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ, участието ни в него, подписване на  предизборното споразумение с БСП. Тук може да бъде прочетено всичко. Ето, тук е стенограмата, много е голяма, няма да я  чета. Има думата Илия Джамбазов.

 

ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

Колегата Милев тук демонстрира една форма на политическо поведение, която аз не споделям. И ако  ние бяхме жоржганчевци, щяхме да бъдем там. След като загубихме изборите, аз в личностен план ги преживях много тежко,  чувствах се оцапан, омърсен с разни протежета за тези, които вие говорихте — най-известни активисти на БКП. И импулсивно  при мен възникна въпроса, защо ние все сме партия, която се спасява? Защо ние сме партия, която не ни искат? Защо ние  никога не ни стига времето? И това е големият въпрос. Седнах и за себе си написах около 10-15 страници и много мислих как  да постъпя. И поисках една среща с г-н Симеонов. И там изложих своята позиция, като по логически път съм стигнал до  извода, че ние сме вкарани в един сценарий и се въртиме в него. На мен ми е чужда клиноведческата философия на Едвин  Сугарев, но мога да ви кажа, че още от 80-те години ние се въртим в жесток сценарий и много трудно можем да излезем  оттам. Най-лесният, най-краткият път е да разберем, че съществува такъв сценарий. Аз във връзка с това, което казах, т.е.  срещата, която имах с г-н Петко Симеонов, поех ангажимента да не, мисля, че не е тук, въпреки че НС е по-висш орган от ИБ,  да засягам тези проблеми. Смятам почтено да кажа, че днес аз ще отида, където живея, ще взема това, което съм написал и  ще го заведа да се разгледа от ИБ. Ние се намираме в абсолютно тежка ситуация. Причината да променя своето мнение и да  заведа това, което съм написал, то е направено още м. декември, някои неща може да не са вече актуални, е това, че видях НС  в онзи вид, в който исках да го видя. Тук основно говорят онези хора, които създадоха БПЛ, които създадоха СДС и които ги  боли за техния така пропиляващ се живот. А ние нямаме право да пропиляваме ничий живот. Предлагам във вторник ИБ да  разгледа тази моя докладна записка.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Михаил Шишков. След изказването на Михаил Шишков ще предложа да гласуваме почивка с обяд.

 

МИХАИЛ ШИШКОВ:

Уважаеми колеги, аз бях един от хората, които гласуваха за създаване на патриотична коалиция, за  което съжалявам. За разлика от Христо Милев, аз не се радвам на настоящия съвет, защото тогава 33 човека гласуваха за тази  коалиция. Предполагам, че и част от тях също съжаляват, но ако ние бяхме влезли в парламента, едва ли щяхме да бъдем  толкова критични. И може би Господ си знае работата. Не се радвам, че не сме в парламента. Говоря от името на 15 клуба,  например, да го кажа. В момента, освен мен и Николай Лазаров, тука присъства само представителя на клуба в Плевен —  Павлин Пойчев и това не е случайно. Ще изложа моето виждане, като преди това бих казал, че ако ние не се ориентираме  към една вярна тактика за стратегия, аз не мога да говоря сега, ние рискуваме да разсцепим партията на конгреса. Аз няма да  я цепя или да се опитвам. Когато аз говорих на ИБ, тук ще коригирам Борето, че аз не съм в София вече втори месец, когато  говорим на ИБ и аз казвам, че партията се намира в организационно — психологическа драма, ми се смеят, че съм бил така,  слагам драматичното напред. Ако хората контактуват с толкова хора в провинцията, колкото аз, ще разберат, че нашите хора  са крайно объркани и в крайно неведение защо се получи така. Аз също съм основател на СДС и когато от ПК"Екогласност"  реших да членувам в БПЛ, с мен тръгнаха всичките членове на ПК"Екогласност". Там остана един-единствен човек, който без  малко да влезе в парламента. И аз трудно обяснявам на моите хора защо дойдохме тука. Дойдохме в БПЛ именно, защото  Гайтанджиев започна да развива теориите за левия либерализъм, как да заобиколи БСП отляво. Аз не искам да заобикалям  БСП отляво, нито да бъда крепител на БСП под нея. И оттук основният въпрос, който ще раздели нашата партия, това е  въпросът — ще бъдем ли ние декор за баровците, пардон — за новата класа, манипулирани от БСП или ще бъдем партия с  либерална насоченост. Тогава вече можем да се разделяме вътрешно на леви, умерени, на десни либерали, но преди всичко  да бъдем либерали. Аз бих задал няколко въпроса, по-точно бих ги отправил към г-н Симеонов, тъй като той би трябвало да  отговори на тези въпроси и след това да се търси или да не се търси гласуване за този ПС. Леви либерали може да има — това  е друг въпрос. Аз съм човек със скромни доходи и съм либерал, мой първи братовчед е най-големия милионер в Плевен и е  комунист. Не си измислям.

Няколко въпроса за формулата на ПС. Т.е. — първо, формулата. Ако ПС функционира с тази формула, с която беше на  изборите, това не може да го измисли и Кафка. Какво се получи с нашите структури? Аз съм го казвал на Бюрото. Първо,  ако продължи тази формула да се прилага, съществуват нашите клубове в една просто неестествена политическа,  нравствено — идеологическа обстановка. Това е една неестествена среда за нашите хора. Мога да илюстрирам с един донос от  4 страници, който е заведен в нашата партия от нашите коалиционни партньори всичките в Плевен против Павлин Пойчев,  Николай Лазаров и Правда Генова. Това бяха представители в Плевенския щаб. Аз няма да цитирам откъси от доноса. Това е  примитивно, но мога да ви кажа, че са подписали останалите 6 члена на РИЩ-а от другите партии. Аз като следствие го  определям така — еднаквите донесоха срещу различните. Просто нашите хора са много по-различни от това обкръжение, в  което попаднаха. Нашите хора, ако съществува тази формула с партньорите, се намират в една среда на колективистично  мислене, в една среда, в която колективно се сблъскват с групи хора, мислещи колективно. Вие знаете във вашите клубове, че  нашите хора са просто индивидуалисти. Те не са колективистично мислещи хора. Също така ние работим със структури,  които са на пряко подчинение на БСП. На пряко, директно подчинение на БСП. Аз дори, не е толкова страшно, че те мислят  като социалисти. Те са подчинени на БСП. По време на изборите се сблъскахме и с един друг проблем. Тези структури — СО  и ДСЖ — те просто нямаха партийния интерес от победата на тези избори. Ние ги заварвахме вечерта на 18-ти на банкета, че  БСП е спечелило. Аз в два окръга мога да го цитирам. На банкета за победата на БСП. На нас ни казваха: "Абе, ние бяхме да  има и от вас в парламента, но ние спечелихме изборите". И нещо, което е по-… Моля? … Ние дойдохме в 9.00 ч. да ги  заварим, че са на банкет. Сега, и най-неприятното, което е, че в тези структури по време на изборите нашите хора работеха с  една съвкупност от кадри втора употреба на БСП, които са много по-негъвкави и много по-трудни да приемат нашите идеи,  отколкото управляващия елит в БСП. И това е по въпроса за формулата.

Вторият въпрос в ПС. Политическия образ на ПС и оттам обществената му тежест каква ще бъде.

Трето, участието във властта. На този етап има реализация, ето — на г-н Файтонджиев, има ангажимента за неговото запазване  и това е хубаво. Еленко Божков е изкадруван. Дай Боже, и други да бъдат изкадрувани, но нека това да бъде при ясни  правила. Г-н Симеонов е казал, че това ще бъде при ясни правила, без да си загубваме облика.

И един много важен въпрос. Ние като че ли избягваме да говорим за конгреса. Тъй като на практика на конгреса ние ще  трябва да си решим въпроса с облика. Оттам въпросът с политическото ръководство на партията. Как ще функционира? В  какъв вид ще бъде структурирано това политическо ръководство? Кой е подходящ да бъде в това политическо ръководство?

И така в заключение бих казал, че това, че генезисът на БПЛ идва от СДС, аз съм съгласен, че не ни носи дивидента пред  обществото. Но ние не трябва да допускаме да разочароваме наши хора, които са тръгнали от 1989 г. и да остане партията без  тях. Така че, г-н Симеонов, това ми е даже предложението. Преди да се отиде до някакво, ако се отиде до гласуване за този  ПС, Ви моля по-ясно да обясните на хората извън Бюрото, които не са ви слушали друг път, точната формула, която ще  гарантира самостоятелността на БПЛ и нейното развитие в рамките на ПС, ако сме там.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Казах, че ще предложа да прекъсна за обяд, но виждам три ръце вдигната. Тримата да се изкажат и  тогава на обяд или да предложа на гласуване? Как смятате? Да прекъснем за обяд или да продължим с разискванията?  Добре, предлагам да прекъснем за кратко, за 15-20 минути да сме свършили и да продължим.

 

/ПОЧИВКА/

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Докато влязат останалите… Да. Христо Грозев има думата.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

За разлика от Георги аз не мога да кажа, че не нося определена вина. Нося вина наравно с всички членове  на ИБ. Но това, което каза Марко за мен е вярно, действително, че в момента БПЛ се намира в критична точка. Не знам,  обаче, коя е тази критична точка. Дали това е точката на замръзването и разпадането на партията или точката на кипенето.  Дано да е на кипенето, защото всеки един от нас е дал не малко от своя личен живот за изграждането на тази партия. Аз не  искам да коментирам повече ПС, само бих предложил наново да прегласуваме дали БПЛ трябва да участва в коалиция ПС  или не. И това го предлагам за гласуване.

Искам да засегна една част от доклада на г-н Симеонов за бъдещето, което за съжаление, малко хора обърнаха внимание на  него — това е за бъдещето на БПЛ. Ясно, че от тази ситуация, ако искаме да изповядваме либералната идея, по един или друг  начин ние трябва да търсим пътища. За мен предложението за влизане на наши хора в изпълнителната власт, на каквито и да  са нива, е нецелесъобразно. Това окончателно ще затвърди убеждението на масите от хората, че ние сме тясно свързани с  БСП. Освен това, има и друг негативен, може да се каже, че можем да получим и друг негативен резултат. Нашите хора ще  бъдат на места, предполагам, на места, където е необходима оперативност и вземане на решения, а всеки един от нас знае, че  в момента трябва да се вземат тесни решения и всеки един неуспех ще бъде приписван на хората на БПЛ.

И затова второ ми предложение за гласуване е БПЛ да не се ангажира с изпълнителната власт. Ако нейни отделни членове  влязат в изпълнителната власт, те да не бъдат обвързвани с БПЛ. Като считам, че за по-нататъшното съществуване на БПЛ  това са местните избори и оттук — местните избори и следващите ги президентски избори. Но нашия Устав разрешава на  клубовете по места да си сключва съответните коалиции. Има клубове, които могат да сключат коалиции както с Народен  съюз, както и с ДАР, така и със СДС да участват в една по-широка коалиция. Има други клубове, които могат, ако щат и да  сключат коалиции с БСП — това си е техен проблем, тяхно виждане. Но нека за местните избори да се даде по-голяма  самостоятелност, както е по Устава, на местните клубове. И считам, че ако трябва да се влиза в изпълнителната власт, ако  трябва да се набира опит в изпълнителната власт, това трябва да бъде в местната изпълнителна власт чрез местните избори.  Това е мойто виждане по този въпрос.

След това непосредствено ще изникне въпросът за президентските избори. Оттук аз считам, че ако ние трябва да търсим  лоялни партньори, изповядвайки либерализма, ние трябва да търсим партии, които също изповядват либерализма. Ние, както  винаги на НС, аз си спомням още преди една година, даже и повече, ние сме говорили за създаването на една широка  либерална формация. Ами дайте да тръгнем към създаването на тая либерална формация. Дайте да видим кое пречи? Защо  не искат да ни приемат в тая при разговор с каквито и да е политически сили? Коя е причината? Къде можем да отстъпим?  Доколко можем да отстъпим? Това е един от въпросите за разискване. Но считам, че там ни е мястото. В тая либерална  формация. Това са, както и ЦНП, така и РДП, ако щете и ОХДЦ, и т.н., и т.н. Ако не успеем да го направим това нещо, по-добре е да се явим самостоятелно на местни избори и да подкрепим президентските избори, без да участваме пряко и  активно в тях. Но пътя, ако искаме по-нататък да вървим, както трябва да вървим, това е в създаването на една мощна  либерална партия. Явно, че няма да бъдем сами при създаването на тази мощна либерална партия. И тук малко се  обезпокоих от някои изказвания, например, че вижте, ние в определени общини постигнахме 3 % и това ни дава възможност  да участваме самостоятелно на изборите. Мисля, че вече три показаха ясно, че българската общественост е диференцирана —  ляво-дясно, СДС — БСП. Никой не може да се вклини в това нещо. Винаги съм си задавал въпроса дали Стефан Савов  тактически не излезе от СДС, да обере разочаровните от СДС, за да не даде възможност именно на тези центристки  формации да могат да стъпят в парламента. Дали това не е направено тактически, като тактически ход на СДС? Защото, както  виждате в момента при вземане на решение в Народното събрание действат по един и същ начин. Ясно от трите избора —  изборите ’91, президентските избори, както и изборите ’94 година ясно показаха, че в близко бъдеще в България центристка  коалиция, която действително да гарантира на хората, които гласуват за нея, изпълнение на поетите обещания, няма да я има.  И оттук, ако ние отново тръгнем за месните избори само с една центристка коалиция, ние ще спечелим 3 — 4 %. Хайде там  няма никакви ограничения. Няма го правилото 4 %. Но какво ние ще решим в съответния ОБСЪВЕТ с двама или с трима  представители? Да повторя ли още един път предложенията за гласуване? Благодаря, това беше.

 

АНЕЛИЯ КИРОВА:

Аз споделям почти всичко от казаното в дискусията до момента. Смятам, че цената на участието на  членовете на БПЛ в тези неуспешни избори беше прекалено висока. Разбирам и колегите, които държат да се уточни и  присъствието на БПЛ в коалицията ПС дали е, или не е в нарушение на Устава. Като член на ИБ съм длъжна да кажа, че не се  разграничавам и поемам отговорността във взимането на решението за участието в коалицията ПС. Споделям и казаното от  Христо Грозев, че ние трябва да погледнем напред за участието на БПЛ в местните избори. Въпросът е, ако има по-голяма  самостоятелност, както предлага Христо Грозев, как ще бъде учредена рамката? Ще има ли рамка изобщо? Трябва да се  определи и създаването на мощната либерална партия със запазването на каква марка — със запазването на марката на БПЛ, с  тази на ПС? Разбира се, тези неща ще ги гласуваме сега или ще ги решим всичките на Националния съвет. В първата част на  дискусията Светославов каза — можем ли да бъдем коректив на БСП сега. Изразявам лично становище и смятам, че ние в тази  ситуация, в която се намираме, не можем да бъдем коректив на БСП. Ние сме извън парламента, но не сме в опозиция  благодарение на подписаните предизборни и следизборни споразумения, които де факто, повтаряйки Марко Тодоров, но  казвала съм го като становище на ИБ, изиграха огромна роля за този ни процент в изборните резултати. Бих искала да  помислим и да излезем с някакво становище за подпомагането на новите клубове по места. Имаме такива изградени, те са  страшно крехки и трябва да се намерят онези механизми, които да могат не само да ги съхранят, но да се изградят и по-големи, по-широки структури и, разбира се, повече. Говорим за мощна либерална партия, говорим за разбити структури,  никой от нас не постави въпроса за финансирането на тази партия. Как ще съществуваме като мощна либерална партия? Как  ще се самоиздържаме? Трябва ли да направим компромиси? Какви те трябва да бъдат? Смятам, че тези въпроси трябва да ги  поставим също на дискусия. Не съм съгласна, че по време на изборите, няма го Светославов, съжалявам, че сме нямали  стратегия по отношение на ДПС. Аз работих в 17 МИР, където също има райони със смесено население и смея да твърдя, че  в лицето на водача на листата — г-н Симеонов — отношението на БПЛ, респективно в оня случай — на ПС — към ДПС беше  много ясно изразено. Възможно ли е да си върнем старите партньори, каза Ненко в предишното си изказване. Един въпрос,  който бихме могли да направим опити, но аз задавам втори въпрос — колко пъти правим опити да си върнем старите  партньори от ’90 година насам? И колко от тези опити бяха успешни? В резултат на тези опити ние сме два пъти извън  парламента. Поставям тези въпроси в изказването, за да помоля просто дискусията да се ограничи в някакви рамки, в смисъл  — за бъдещето на тази партия, а не за това, което вече е минало и което всички знаем. Благодаря ви.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Там имаше вдигната ръка някъде. Кольо, заповядай.

 

НИКОЛА НИКОЛОВ:

И аз предлагам да се ориентираме към бъдещето на партията. Достатъчно вече бяхме изчерпателни  към миналото, което е горчиво. Аз лично имам основание тука да повторя моето становище, което изразих на "Раковска" в  залата и, за съжаление, то се сбъдна по простата причина, че считам, че анализът, който съм направил, е бил чисто житейски  и политически, без да влагам в него някакви лични свои амбиции, да кажем, че евентуално ако вляза в парламента или пък  други такива. Какво съм твърдял досега аз? Че нашето бъдеще, някои пак може би ще им се види така малко интересно, е  свързано с влиянието на президента върху нашата партия. Повтарям го и считам, че все пак има мостове, които още ни  свързват с него, а и не е нормално, когато президентът е олицетворение на либерализма в България пред международните  организации либерални, той да няма отношение към нашата партия. Той никак досега не съм срещнал никъде досега да го  изразява. Ние претендираме и искаме да бъдем мощна либерална партия в България, а как ще стане без човека, който е член  на ЛИ тук, без да сме сближени с него, без да го каним тук на наши събирания и считам, че нашето бъдеще просто се крепи  на неговото лично отношение към нас. И аз предлагам, сега господина срещу мене си клати главата, но иначе аз не виждам,  откровено ви казвам, дано не съм пророк, дано не стане така, не виждам да имаме някакво бъдеще що-годе така, което да ни  задоволява.

Колкото за ПС. Първият път го казах. Не можем да разчитаме на съюзници, които са хората, които ги представляват, а те са  съвсем малко и те са само ръководството на този СО и Съюза на жените, са отстранени във втори ешелон на БСП. Те са  поначало ортодоксални комунисти, които БСП леко така ги отстранява назад да вършат черната работа, за да не може да не ги  дискредитира пред обществото така явно, ако ги изтъкне напред. И ние с тези хора сега искаме да правим коалиция и да  излизаме пред избирателите с лице, което да ни представляват и те. Така че за местните избори считам, че самостоятелно ако  се явим ще бъде едно преброяване на нашите симпатизанти и ще бъде много по-добре, ако се явим наново с ПС. Има поети  ангажименти от ръководството на БПЛ към нашите съюзници. Ние тук не трябва да си кривим душите, защото г-н Симеонов  няма никаква лична вина, не е манипулирал никого. Той много добре обясни какво стои пред нас занапред, че или ПС и пари  за избори, или няма избори, няма пари и съответно сме … Каза го много добре. Също и за сътрудничеството с БСП — също  добре го каза тогава. Той не ни е манипулирал, нито ни е лъгал. Каза го, че трябва да влезем в изпълнителната власт. Каза, че  ако трябва просто дори да променим БСП отвътре. Аз не виждам как ще стане това. Но колкото за наши представители в  изпълнителната власт, от това по-хубаво няма. Аз съм енергетик по професия и за мен е много приятно сега г-н Божков като  е в Комитета по енергетика. Там Търновския район, Горна Оряховица, бил съм началник на подстанция, познаваме се там.  Като им кажа, наистина приятно. Г-н Тодоров беше министър, също е добре. Но аз мисля, че все пак тези неща трябва с  цената на такива представителства в изпълнителната власт, трябва да бъде добре пресметнато.

И последно, моето предложение е това — аз пак ви казвам — Елена е малък град и той е показател за, според мен /аз съм си  правил анализи за себе си/, за политическото настроение на обществото в България, средно за страната. Аз бях от  учредителите на СДС, "Подкрепа" съм създавал аз и нещата долу-горе ги познавам. Според мен за БПЛ оцеляването и  просперитета е чрез връзка с президента и да бъдем олицетворени с него. Откровено ви казвам. Просто такава е ситуацията  на нещата в страната. Защото парадокса нашите симпатизанти и членове в Елена откровено ви казвам никой не гласува за  ПС. Гласуваха повече за Стефан Савов там и за Мозер, и за Жорж Ганчев. Аз ги убеждавах: "Абе, как може, бе. Недейте така.  Никой не ме е лъгал". Аз ви казах — гласуваха за Жорж Ганчев и за Мозер. Нашите хора. И сега се разкайват защо са гласували  за Ж. Ганчев. Едни казват: "Ами искахме да гледаме поне сеир в парламента", но сега сеира се оказа много горчив. Това е.  Аз просто моля ръководството да направи една среща с д-р Желев като либерал, защото искам да чуя и това нещо. След това  не чух и от експозето на г-н Симеонов какво, СДС има промени, все пак няма ли някъде неофициални контакти с лидери от  СДС, защото ние просто не я споменаваме тази формация, която ние сме създали. Макар и за добро, за лошо, но трябваше да  кажем нещо. Да знаят и нашите хора какво ни е отношението. Там има ли нови процеси в СДС, няма ли? Може ли да се  разчита? Защото, ако там нещата вървят към добро, защо пък да не опитаме нещо с тях? Ако може да се направи наистина.  Това. Благодаря ви.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Борислав Цеков, след това Стела Флорова, след това Никола Папазов, Христо Хубанов.

 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Благодаря. Уважаеми колеги, радвам се, че в поне по-голямата си част НС се ориентира към един  наистина отговорен подход към проблемите, пред които е изправена партията. Това е един отговорен подход и изисква в  рамките на една такава открита и толерантна дискусия да бъдат излагани идеи и мнения, цялостни концепции за по-нататъшното развитие на БПЛ. Съзнавам, че немалка част от това, което ще кажа, може би ще прозвучи малко не на място,  но чуха се изказвания достатъчно, така обърнати към миналото. Това е много важно. Аз пък ще се опитам да хвърля един  поглед към бъдещето, споделяйки някои съвсем непретендиращи за всеобхватност виждания за развитието на партията.

Ако приемем, че целта, която е водила и с която е била съобразена дейността на нашата партия до този момент, е  изграждането и утвърждаването на либерална партия в България, която да участва активно в структурите на властта и  препотвърдим тази своя цел, то несъмнено трябва да анализираме съществуват ли политически условия за нейната  реализация, а това означава да анализираме доколко представените в парламента политически сили отговарят на  обществените потребности и като политическо присъствие, и като получен облик. В предвидимо бъдеще, имайки предвид  всички социални и законови фактори, които влияят върху развитието на политическите процеси и в частност върху изборите,  смятам, че в една нормална обстановка на политическата сцена в България няма място за повече от шест реални сериозни  политически формирования. Ако оставим настрана БСП, СДС и ДПС, интерес от наша гледна точка представлява по-нататъшното развитие на БББ и на Народния съюз. Тук бяха казани някои неща по отношение на БББ, които мисля, че са  общи мнения. БББ успя да се настани в парламентарната обител преди всичко поради наличието на един рязко отличаващ се  от околния политическия пейзаж нестандартен лидер от популистки тип. Разбира се, голяма роля тук изигра и личната  активност на Ж. Ганчев, изразена както в епизодични, но запомнящи се и колоритни участия в медиите, и съществено  значение за неговата популярност имаше неколкократното участие в избори, особено в кандидат-президентската надпревара.  Факт е обаче, че част от гласовете на БББ са резултат от т.нар. протестен вот. А всеки протест рано или късно или отмира, или  се трансформира. Всъщност това е и капанът, пред който е изправено развитието на БББ. Ето защо, едно трайно присъствие  на тази формация означава постепенна промяна на идентификацията, а пък промяната на идентификацията означава чрез  лостовете на парламентаризма БББ да си създаде един облик на рационална, конструктивна политическа формация. Разбира  се, от няколкото седмици, през които работи новото Народно събрание, е трудно да се правят категорични оценки доколко  БББ ще съумее да си осигури дълготраен политически живот, но засега като че ли е по-вероятно Ж. Ганчев да се окаже  поредното разочарование за онези, които го подкрепиха. Нещата вече са тръгнали в такава посока. Но все пак това дали, кога  и как — са въпроси, които зависят от конкретното по-нататъшно развитие на събитията.

Народният съюз е една конюнктурна, но добре премерена коалиция и за нейното по-нататъшно утвърждаване, струва ми се,  съществено значение ще има развитието на тенденцията към партизиране на СДС, с което ще се освободи определено  пространство.

 

СТЕЛА ФЛОРОВА:

Много се извинявам, но от подобни пространни политически изяснявания на креатурните политически  сили — какво е, що е — просто ще си загубим кворума и няма нищо да прогласуваме. Хората от провинцията имат превоз,  който трябва да хванат и да пътуват.

 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Това би дало на Народния съюз възможността да се афишира като естествен продължител на коалицията СДС, която заедно с  партията СДС, е изразител на дясната антикомунистическа алтернатива в страната. Ако разгледаме изборните резултати от  гледна точка на идеологиите представени в Парламента за нашата партия има значение факта, че на практика ЛИБЕРАЛИ в  Народното събрание няма. Радикалдемократите, въпреки международното си признание все още не се свързват пряко в  общественото съзнание с либерализма. Собствената си идентификация все още е замъглена от синята мъгла, а пък от друга  страна деветимата депутати избрани от РДП избрани с бюлетината на СДС са бих казал расови представители на бетонните  глави в СДС, а това доколко са лоялни към СДС, отколкото към собствената си партия личи от изявленията, че ще останат в  парламентарната група, независимо от решенията на РДП. При подобно развитие на нещата в смисъл РДП напуска или не  СДС, все пак РДП на този етап има много по-широки възможности от нашата партия за утвърждаване като Либерален  политически субект. Това означава, че стратегията на партия ЛИБЕРАЛИ трябва да бъде насочена към заемането на, бих казал  на една по-друга, по-лява част от либералното пространство, едновременното съществуване на леви и десни либерални  дискутируем, но на практика фактически съществуващ въпрос и като състояние в не малко европейски страни тук могат да  се посочат примери като една Холандия, Швеция и т.н. Определено смятам, че социаллибералното направление е значително  по-адекватно на обществените потребности у нас, на силните лейбъристки и носталгични настроения в условията на  мащабен преход, съчетан с добиваща катастрофални измерения криза в страната. Тук бих си позволил да цитирам Данадов,  който казва нещо, което е много валидно за нашите условия — класическите либерали подцениха социалните предпоставки на  гражданските права. Опирайки се на този постулат, струва ми се по естествен начин в нашето послание трябва да вплетем  няколко тези, които категорично да ни отличат от останалите конкуренти за либералното пространство. На първо място ние  сме български Либерали, а не Либерали антикомунисти по западен маниер. Социалистите са наши основни идейни  опоненти, ние и те разбираме света по различен начин, обясняваме го от различни ценностни позиции, но аз лично не  възприемам абсолютизирането на конфронтацията комунизъм — антикомунизъм като необходимо и присъщо състояние на  политическия живота още по малко като същностен атрибут на либералното мислене. Особено в едно общество, където  въпроса комунизъм — антикомунизъм става все по-малко актуален. Левицата олицетворява в БСП се ползва с активната и  постоянна подкрепа на 25%, 30% от българските избиратели, това е подкрепа легитимирана чрез трикратно участие в  свободни и демократични избори и всякакви твърдения, че БСП не е нормален и пълноценен субект на многопартийната ни  система, че е носител на комунистическия бацил и т.н., не почиват на сериозни аргументи. Друг е въпросът, че в повечето  формации, които изграждат стратегията си на тази основа, просто по този начин оправдават собственото си политическо  съществувание. Струва ми се, че като партия, Либерална партия ние трябва да продължаваме не само да декларираме, но и  практически да осъществяваме онази линия, която нееднократно сме изразявали. Готови сме на конструктивен диалог по  всички общонационални проблеми, които имат приоритетно значение в страната. Струва ми се, че не бива да сме Либерали  просто за да казваме НЕ на всяко ДА, идващо от ляво. Аз не смятам, че либерална е единствено позицията на назидателно  размахания пръст срещу БСП, само заради нейното минало, пренебрегвайки днешните реалности, днешното поведение. На  второ място струва ми се, че ние не сме, не бива да смятаме и да изхождаме от позицията на абстрактни, космополитни  Либерали, а именно ние сме български Либерали с цялостната ни и икономическа и социална програма трябва да бъде  базирана на националните ценности и традиции чрез, което не бива да отхвърляме онези модели, които са философски  погледнато второ противоречие с либералните идеи например като засилване на държавната намеса към момента в  икономическите процеси и т.н. Що се отнася до Патриотичния съюз, Патриотичният съюз действително беше един екстрен  вариант за участие на Българска партия ЛИБЕРАЛИ пълноценно в политическия процес в страната. Красиво звучи идеята за  самостоятелно участие в избори, но това е идея, която може просто да има умозрителен характер и нищо повече. Смятам, че  е оправдано численото редуциране на ПС, особено отстраняването на такива формации като ХДП, СДБ, които не са в  състояние да допринесат с ярко политическо присъствие, нито със структури или други ресурси. Що се отнася до ПНБ  смятам, че печалният ни опит от сътрудничеството ни с тях в рамките на ЛКС и сега от ПС, са достатъчно показателни и не се  нуждаят от коментар. В случая ОПТ има други измерения, но и той не се нуждае от особен коментар. Те просто нямат  място в ПС. По-нататъшното участие на СО и ДСЖ в ПС би било особено полезно, ако те редуцират политическите си  амбиции и акцентират главно върху същината си на обществени формации. Това е вече въпрос на виждане ще стане, или не.  Смятам, че включването на клуба "Ст. Стефанов" е изключително важна стъпка за изграждането и утвърждаването на ПС.  Той е и една форма на признание за ролята, заявените позиции и перспективите пред този съюз. Най-целесъобразен от  гледна точка на интересите на нашата партия смятам варианта за превръщане на ПС в коалиция от една партия със сателитни  обществени организации. Цялостната ни стратегия и поведение като партия трябва да бъдат насочени към създаване на  устойчив образ на ПС като коалицията, която участват либералите. Казаното за идейно-политическата идентификация на  БПЛ би следвало да се пренесе и върху облика на ПС. И смятам, че всяко виждане, всяка идея за напускането на ПС е една  стъпка в небитието и подобни мнения следва да бъдат подкрепени не с умозрителни аргументи, а с конкретни, при това  ресурсно обезпечени мнения. Всичко друго са приказки около една кръгла маса. Казвам всичко това, воден от убеждението,  че ще успеем и че БПЛ ще преодолее трудностите, пред които е изправена, но в крайна сметка това зависи от всички нас, от  личното ни чувство за отговорност и съзнанието, че само заедно можем да излезем от дупката, в която се намираме.

И завършвайки, си припомням старата пословица, че несполуките са път към успеха.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Стела Флорова.

 

СТЕЛА ФЛОРОВА:

Значи, ако Борислав Цеков си изразява мнението на ръководството на партията, нищо чудно, че ние сме в  това положение и всички тук пристигнали досега и изказвали се смятаха, че сме в критично положение и трябва да търсим  начин да излизаме. Според ръководството на партията такова критично положение няма. Защото всички действия дотук,  които ни изведоха до днешния ден, са оправдани, добре мотивирани, са целесъобразни. Всичко е добре. Резултатът, обаче,  какъв е, погледнато от провинцията, погледнато от по-широката маса, членска маса и т.н. какво е? Резултатът  изборния,  цифрите ги знаете. Ако започнем да ги сравняваме с други цифри на също самостоятелно явили се на същите избори, ако ги  сравняваме с предишните избори, цифрите от предишните избори, съвсем друг ще бъде изводът. И още нещо. Аз не мисля,  че БПЛ е формирана навремето като сателитна партия на БСП. Тя беше формация с явно определена позиция срещу БКП —  БСП. След това си  … на няколко пъти името, но не нейната същност не се е променяла. Чуват се тук гласове за разцепване на  партията. Нямам никаква намерения тая партия, която е създадена при едни условия, сега да бъде разцепена от други, които  сега са дошли и смятат, и имат дерзанията с БСП или не с БСП къде и къде. БСП си съществува и много моля всеки, който  симпатизира, може спокойно да се включи като неин член, може да членува в нейни сателитни организации по-близо, в  обществени организации, да се изявява и да си прави кариерата. /Ръкопляскания/ Щом говорим обаче за БПЛ, не бих  позволила на никой да я разцепва, защото той имал някакви мисли отпосле. Искам категорично да заявя, че тази точно  определена позиция трябваше да се защитава през цялото време, още след изборите за 36-то Народно събрание. Това, че ние  не сме го направили както трябва, а само си говорихме на национални съвети, предоверявахме се на това, на онова и  видяхме сега какви са изводите. Обвиняват ни едва ли не в крайни антикомунисти. Извинявайте, никой не е извадил ножа  срещу комунистите и ако е имал някой толерантно отношение към комунистите по места, това бяха Клубовете за гласност и  демокрация навремето. Толерантно в смисъл ясно определена друга позиция, но не непременно нож. И затова ни отлюспиха  от СДС-то. Така че едно е сътрудничество в името на национални интереси и обща работа, друго е да влизаш с някакви  недоизбистрени, недоизчистени някакви споразуменийченца. Нито си вътре, нито си отвънка. Неясна позиция. И да се  бориш за някакво участие във властта. Във властта трябва да участваш, когато си я заслужил. И това трябва да го покажеш, че  заслужаваш и тогава да управляваш. Извинявайте, но аз в известен смисъл изразявам задоволството и на народа, когото  познавам, че са благодарни, че не сме влезли, защото тези кандидати, които видяхме в нашата листа, са пълен смях. Ж.  Ганчев нищо не е. Това са утайки, отхвърлени оттук и оттам и прибрани при нас. Хора, които не могат да дадат нито облик,  нито пък работа, защото те са доказали, че са некадърни и са ги изгонили, ние ги приемаме и ще ги връщаме наново в  структурите. Има такива хора. По-добре, че не сме влезли. Така че ние ще влезем във властта, когато сме достатъчно здрави,  силни и можем да покажем нещо, затова не я вземаме. Не е самоцел вземането на властта, а защото трябва да направим  нещо като влезем.

И по същия начин не си заслужава да влизаме във властта, в изпълнителната власт като креатура на една друга политическа  сила, независимо коя е, дали ще е Беровото правителство, дали ще е на този, на оня … на трети, на пети. Ударите винаги  срещу нашето лице излизат. В тази връзка аз предлагам едно предложение за решение от група членове на НС и тъй като  разумните гласове на /хайде да не правим определения/… Впрочем имаше различия във вижданията на много от членовете  на НС преди този НС. Реализира се едното. Резултатите се видяха. Много моля, честно и доблестно да си кажем: "Хайде да  послушаме другия глас".

Предложението за решение: "След направа на изисквания анализ на предизборния период за 37-мо Народно събрание,  долуподписаните членове на НС считат, че политическото ръководство на БПЛ трябва да поеме отговорността с  последващите действия за следните основни моменти:

1. Непоследователни действия и неуспешни опити за създаване на широка национална, либерална формация.

2. Неудачно подбиране на политически партньори и незаконното участие на БПЛ в т.нар. ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ.

3. Участие в предизборната кампания със средства, уронващи авторитета на БПЛ.

4. Сключването на политическо споразумение за сътрудничество с БСП, без да е упълномощено за това от ръководния  орган по Устав на БПЛ.

Във връзка с гореизложените констатации предлагаме НС да вземе следните решения:

1. В срок до /това по предложение, не съм уточнила до кога/ … да бъде свикан Конгрес на БПЛ, където да бъде направен  пълен реален анализ на периода, на предизборния период за 36-то Народно събрание до този момент.

2. Да се оповести във всички средства за масова информация, че НС обявява за невалидно политическото споразумение за  взаимодействие с БСП.

3. Участването на БПЛ в предизборната коалиция ПС е нелегитимно, тъй като не е ратифицирано такова решение на  Национален съвет. В тази връзка всякакви ангажименти на БПЛ към останалите партньори в ПС след приключване на  неуспешните избори отпада.

Това е предизборна коалиция и въобще не смятам, че трябва да продължава в някакъв живот.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Само една бележка. Борислав Цеков се изказваше от собствено име така, както впрочем не, Стела, ти се  изказваш и от името на други. Така че неговата позиция си е негова позиция.

 

АНЕЛИЯ КИРОВА:

Исках само да попитам Стела, тъй като казва, че се изказва от името на група членове на НС, просто ако е  възможно, да ги назове.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Резонно.

 

СТЕЛА ФЛОРОВА:

Да. Не сме направили пълно проучване на всички членове на НС дали го споделят, за да го подпишат.  Това е от една група, която е по-близо по местостоене до нас. Александър Станчев, Стела Флорова, Георги Ганев, Христо  Грозев, Владимир Димитраков, Иван Светославов.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Никола Папазов, след това Хубанов, Борис, Кожухаров.

 

НИКОЛА ПАПАЗОВ:

Ще се извиня, че ще започна с няколко лични неща, но те са задължителни, за да бъде ясна позицията.  Най-напред ще кажа това, че ако някой има, без да визирам никой персонално, просто като идея, да си изкупува лично сам  пред себе си тежки периоди за участие в БСП, това си е само негов личен проблем. И за да бъде съвсем ясна следващата ми  позиция, с която ще запозная НС, ще си позволя само веднъж, тук на НС, защото навън вече няма да му е мястото, да споделя  нещо лично.

За тези, които ще ме обвиняват в уклони към БСП в изказването ми, ще помоля да се запознаят с историята на семейството  ми, близката история от периода на тези 45 години.

И оттук-нататък вече моето мнение. Значи, паметта не би трябвало да бъде къса. Сега ни се предлагат решения за неучастие  в изпълнителната власт, а тук нямаше човек, който да бъде против участието ни в Беровото правителство. Ако някой е с  илюзии, че не БСП контролираше правителството на Беров, оттам-нататък можем да си говорим по този проблем. Казвам  това не за да отправя упрек, а просто, за да свалим емоцията и да се опитаме без емоция, без търсене на … Мога ли да  продължа?

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Говори, говори.

 

НИКОЛА ПАПАЗОВ:

Тогава нашето становище беше, че чрез участието на изявен представител на БПЛ ние ще можем поне  в една област да внесем част от интелектуалните възможности на партията в управлението на държавата. Ставаше дума не за  политическия екип и затова кой го избира, а за управлението на страната. И за мен и сега този избор беше правилен. От  друга страна, за да изчерпя сферата с управлението, аз подкрепям идеята затова, че наши хора трябва да бъдат в  управлението и за да не остане някакво впечатление за лично участие, ще кажа, че нивата, на които можех да работя по  единния държавен класификатор, вече са подминати и за да вляза в държавното управление, трябва да сляза на по-ниско  ниво от това, на което работя.

Що се отнася до ПС, нека откровено да признаем, че това беше вариантът "Бедствие". Друг вариант за участие в изборите  нямаше. Другият вариант за партията при неучастие, реален вариант, беше партията да я няма. А за тези, които казват  самостоятелно, като човек, който докара в кампанията в Пловдив 1, 5 млн. чрез лични познанства, искам да кажа, че тоя  номер на самостоятелното участие е възможен, само ако ние имахме лимит от средства не такива, каквито изхарчихме за  ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ, а поне 3 пъти повече. Такива, каквито имаше примерно, тъй като той имаше 4,5 пъти повече от  нас, Митко Луджев. Колкото и признат либерал да е Митко Луджев и неговата формация …  Вярно е това, че 91 г. СДС — ЛИБЕРАЛИ имаше по-висок процент, но това беше 91 г. — много по-близка до 90-та г. и много по-различна в икономически  план. Що се отнася до продължаването на една според мен дълга и погрешна практика, ние да очакваме да се отворят  президентските врати за нас, за да ни приемат, мисля, че от това може да следва само лековато политическо поведение и да  престанем, дори и малкото, което сме като политически субект, да бъдем. Приемат се за партньори онези, които са заявили  чрез собствената си сила на политическата сцена своето участие в политическия живот, другите стоят и чукат на вратата. По  повод добрите ни неща, а те са част от историята на нашата партия, при правенето на БДЦ, при опитите ни 91 г. да съберем  либерали и център на едно място, аз ще си позволя едно малко сравнение или добавка към изказването, когато се развъждат  едни млади хора, а нашите формации всичките от сферата на демократичното пространство са млади, могат да се върнат и  да се съберат отново само ако имат общо дете. От нашите взаимоотношения и от членството ни в тези политически  формации обща рожба няма. Що се отнася до развитието на … на мене ми се ще да си спомня онова, което съветвахме  нашите колеги от СДС тогава, когато излизахме 91 г. — ние им казвахме — не правете кладенчето, преди да сте изкопали ново — и  моето мнение, когато взимаме решение по проблема Патриотичен съюз е това — да не тръгваме към нов вариант, преди  новото кладенче да е дало бистра вода. Що се отнася до местните избори. Аз предлагам решение, тъй като се натрупват  много неща, които като гледам и залата е разделена — едните казват, че са незаконни, другите казват, че са законни, според  мене най-правилно ще бъде, а и не и точно в предизборната ситуация, Конгресът да приеме решение с кой ще отидем на  местни избори. Още повече, че сигурно и новият устав също ще има заложено такова положение, че Конгрес е най-добрият  орган, който може да ни каже с кого. 3а мене ще има грешка ако има пълна самостоятелност при оформянето на  политическите конфигурации по места за местните избори. Защото отново ще влезем в политическата мъгла. Ние няма да  можем да изградим предвидим и дълготраен образ на политическата сцена. Според мене едната част от досегашните ни  проблеми идват точно от тази политическа непредвидимост, тя е функция, а е и свързана с този постоянен недостиг на  време, за да вземем разумните решения. Аз бих предложил на Националния съвет, ако той не приеме решението, да обявим  това, което става, отново да го предложи като предложение — да натовари изпълнителното бюро, да предложи на следващ  Нац. съвет формулата, за която говори Петко Симеонов. Българска партия ЛИБЕРАЛИ и две обществени организации под  името Патриотична коалиция. В същото време, когато приемаме решения, аз имам една обща молба към колегите —  нека да  мислим и за параметрите, без които реално политическият живот не може да се води. Ако говорим за реалности, всеки  месец в Пловдив са ми необходими 200 000 лв., за да стоим реално — толкова харчат СДС, толкова харчи около и БСП. Другото  не вкара депутати, с изключение на Жорж Ганчев в Пловдив. И най-накрая ще завърша с това, че като говорим за развитието  на нашата партия, аз не успях да чуя дотук изразител на кои социални интереси ще бъде нашата партия. Значи номера с  хубавата идея вървеше 89-та, 98-ма г. Онези, които успяха в изборите, са изразители на конкретна социална поръчка, като  изключим Жорж Ганчев, където процентите на протестиращите натежаха, за да влезе, но според мене е неразумно да  говорим, че Савов, Мозер не са изразители на конкретни хора с конкретни социални интереси като група, че БСП не са  изразители на конкретни социални интереси като група, оформила се в много дълъг период и че СДС е с неизяснен социален  образ и проблемите — организационните, са следствие от тези неща и те продължават. За това аз много бих се радвал, ако чуя  ясни отговори, изразител на интересите на коя социална група ние ще бъдем и заедно с това да чуя във връзката на  интересите на тая социална група, откъде ще дойдат парите за финансирането на нашата партия? Благодаря!


МАРКО ТОДОРОВ:

Понеже се повдига въпросът за нашето отношение към Патриотичния съюз и какво по-нататък да правим, знаци моето  категорично становище е, че това не е най-доброто за нас, за мен основната грешка е, че ние сключихме предизборното  споразумение, защото вместо предизборно споразумение, по-добре да бяхме направили коалиция както "Екогласност" и  БСП, за да си гарантираме местата. Това е голямата грешка за мен. Патриотичният съюз беше единственото възможно при  създалата се ситуация, споразумението е грешно за мен, но ще бъде грешка, ако сега днеска прибързано гласуваме и обявим  веднага в средствата за масова информация излизане. Аз моля все пак за разум и това, което каза и Папазов, аз бих могъл и  други неща да кажа и контра по отношение на някои негови твърдения, но нямам за съжаление време сега. Искам да  апелирам сега към неприбързани действия. Трябва много внимателно да обмислим ситуацията и как ще се излезе от нея,  така че когато се гласува този въпрос, аз в момента, днеска съм против излизането от Патриотичния съюз и разгласяването на  това широка в средствата за масова информация, това е въпрос, който трябва внимателно да бъде подготвен и тогава. Да се  има предвид гласът ми — това исках да се чуе. Благодаря!


ХРИСТО ХУБАНОВ:

Колеги, аз ще бъда съвсем кратък, тъй като дискусията, която водим досега, ни разделя на различни позиции — това от една  страна е добре, защото сме либерали, но тука ни затруднява да вземем някакво конкретно решение. Аз съм председател на  клуба в град Лясковец, един клуб, който доказа своето съществуване непрекъснато, защото водим организационен живот.  Ежеседмично ние се събираме на събрания и тая дискусия я водим още преди изборите и след изборите. При нас нямаше  такова униние, че сме загубили. Аз искам само да припомня преди две години, когато беше обединителният конгрес, г-н  Петко Симеонов настояваше да се запази марката ЛИБЕРАЛИ, когато трябваше да определим точното име на партията.  Умувахме и тогава, как да бъде наречена тя и в наименованието държахме да има думата ЛИБЕРАЛИ. Разбира се, когато  утвърждавахме тази партия, тази марка в този път, ние не можехме, трябваше да намерим и партньори, които с обединени  усилия да достигнат именно до целите, които си поставяме. Разбира се, това беше БДЦ, Либерално-консервативният съюз и  Патриотичният съюз. Именно с Патриотичния съюз ние влязохме в изборната кампания за 37-то народно събрание. Сега се  говори или за Патриотичния съюз, или против този Патриотичен съюз. Тука редица предимства има, но има и редица  недостатъци. Нашият клуб в Лясковец на последното си събрание излезе с пет конкретни предложения и аз се чувствам  задължен тук да ги прочета и по този начин аз виждам един отговор на много от нещата, които тука дискутираме до този  момент и се радвам, че ние сме били на почти същите позиции, както тука се развива дискусията. Ще си позволя само да ги  прочета — те са кратки — пет. Първото предложение, с което нашият клуб излезе, е следното — БПЛ да се утвърждава като силна,  авторитетна и привлекателна със своите идеи партия. Всеки неин член за доброто си име, авторитет и отговорност пред  обществото да работи за издигането ролята на Българска партия ЛИБЕРАЛИ. 2. Членството на БПЛ в Патриотичния съюз да  се преосмисли и конкретизира като коалиционните партньори да докажат своята лоялност, структури и членски състав. З. Да  се реши въпроса с клубната база на БПЛ по общинските центрове. 4. БПЛ да работи за създаване и за разгръщане на условия  за развитие на бизнес мрежа на свои членове и симпатизанти, като се ползва помощта на мощна финансова групировка,  разбира се, това трябва да се уточни в бъдеще, коя ще бъде тя. 5. Да се даде право на самостоятелност на общинските  клубове в предстоящите избори за местно самоуправление сами да избират своите коалиционни партньори. На събранието,  когато вземахме тези пет решения, присъстваха 31 души, от които гласуваха 28 души. Лясковец е малък град, около 10 000  души население, малко по-голям от Елена, но същевременно по-малък от Велико Търново и в съотношението, което можем  да покажем във В. Търново, наброяват либералите седем души, в Лясковец са 52. Смятаме, че все пак и количественият  състав в случая е твърде качествен. Не мисля да раздухвам повече по разискваните проблеми. Благодаря Ви!


БОРИС БОРИСОВ

Аз само ще споделя горе-долу това, което каза колегата. Ние имахме събиране в Дупница, проблема за БПЛ и за участието в  ПС свърши много сериозно, обаче аз тогава казах така: "Ние не можем да правим сравнение с 91 г., защото тогава, първо,  надеждите на хората бяха други. Сега надеждите на хората бяха съвсем различни и ако примерно БСП има с 20% над СДС,  това говори, че голяма част от хората са си мислили, че хлябът ще стане 5 лв., а всъщност той може да стане 50 до октомври. В  сила е нещо друго — когато един кораб потъва, първи го напускат Вие знаете кои — от нашия кораб наречен ПС отпаднаха две.  Защо трябва ние пак, аз така преди година или две казах, че погрешка е и преди, значи аз тогава казах: "Полегнала е Тодорка с  всеки, който я пожела". Така беше приказката, но сега, след като е направено това, нека поне тоя път да запазим марката, да  запазим онова, което освен това изрично беше казано тогава на това събиране преди, когато се взе решението за  Патриотичния съюз, изрично беше казано, че самоличността на Българска партия ЛИБЕРАЛИ се запазва. Всички казват, че  навсякъде, ако се е работило, то се е работило от хората, които бяха от структурите на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, значи  излиза, че ние трябва да напуснем себе си.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Николай Кожухаров след него Ненко Георгиев и Христо, вдигаха ръка и долу Владо.


НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ:

Уважаеми дами и господа, членове на Националния съвет на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, аз съм член на Изпълнителното  бюро и се радвам, че почти всички мои колеги от Изпълнителното бюро, може би с изключение само на стоящия срещу  мене все още не е взел думата, но и той ще я вземе, за да чуете това становище, становището на Изпълнителното бюро на  партията на нейното ръководство. Аз смятам, че твърде е къса нашата памет, тъй като на " Раковски" 108 присъстваха и сега  присъстващите тук и с изключение на двама, които гласуваха против даване на тия пълномощия за сключване на широка  Патриотична коалиция. Гласуваха до колкото знам двама души, единият беше Владимир Димитраков и другият беше Георги  Файтонджиев, а останалите господа от Силистра се въздържаха. Не дочакаха гласуването, напуснаха залата, останалите  тридесет и трима гласуваха ЗА. Така, че уважаеми дами и господа, ръководството е отговорно, отговорен е…..…


НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ:

… в една такава ситуация, в каквато се намираме в момента, в изходните позиции на един четиригодишен мандат на една  партия, която спечели не болшинство, която спечели подобаващо болшинство, отивайки към конфронтация с нея просто за  да се разграничим, смятам, че ще бъде пагубно не само за самата партия, а за самата либерална идея. Аз смятам, че  участието във властта няма да дискредитира този, който ще участва във властта, а ще даде възможност на този, който участва  в изпълнителната власт, да устоява именно либералната идея, както я устоява Марко Тодоров, както я устоява и г-н  Файтонджиев и всички останали, които са малко или много. Аз също смятам, че една марка, за да се утвърди в  политическото пространство, са необходими не месеци, необходими са години. Скачайки от цвят на цвят, г-жа Флорова,  ако  Вие бяхте внимавали, когато се изказвахте, аз не Ви репликирах нито един път, бъдете така толерантна да изслушате и другите,  моля Ви се. Аз смятам, че говоря логично, защото логичен е този четиригодишен мандат, който предстои и ние трябва да се  съобразим с него така или иначе, щем или не щем, искаме или не искаме. Друг е въпросът, какво предизборно и какво  следизборно споразумение е сключено и коя от страните спазва и коя не спазва това споразумение. На този въпрос според  мен трябва да дадем отговор и трябва действително Българска партия ЛИБЕРАЛИ да защити своите членове, които в момента  са под удара на БСП и които ще попаднат в близките месеци под удара на БСП. Ако ние сега излезем от една груба  конфронтация с тях, какво ще последва с нашите структури на долу. На вас Ви е лесно, защото Вашият съпруг е прокурор,  ами за нас долу? Не говоря глупости, ами абсолютни истини, моля Ви се ще ви се даде думата и ще ми отговорите.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Много ви моля…..


НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ:

Аз смятам, че ръководството на Българска партия ЛИБЕРАЛИ е толерантно……


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Много ви моля, Румене, много те моля…..


НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ:

Аз смятам, че всеки има право на глас и на дума, ако няма, да си вървим тогава. Аз смятам, че в момента се прави опит да се  наложи становището и мнението на една група на една част от Изпълнителното бюро върху друга част на тези, които мислят  различно. Съжалявам, че ние не написахме като вас изложение за решение, което да представим, а смятам, че можехме и ние  да го направим и да го подпишем. Защо? Защото ние сме ЛИБЕРАЛИ, не сме като вас организирана група и смятаме, че  всеки може сам да изрази собственото си мнение и становище. Аз смятам, че трябва действително да се свика конгрес на  Българска партия ЛИБЕРАЛИ, който да оредели по-нататъшния път и развитие на партията. Защото смятам, че в този вид и в  този състав Изпълнителното бюро няма право да вземе такива решения. Това е, г-н Симеонов.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Моля да бъдете кратки и една молба —  ние имаме различни мнения, но това са различни мнения на уважаващи се хора, на  хора, които сме заедно. Трябва да вървим към някакво гласуване, все пак да определим датата за конгреса. Ненко Георгиев  има думата, след него Христо и след него Вл. Караколев.


НЕНКО ГЕОРГИЕВ:

Няколко години вече в този състав участваме в Българска партия ЛИБЕРАЛИ и сме съумели да запазим едни отношения на  уважения един към друг. Смятам, че ще ги запазим и занапред. Преди около година клуб ЛИБЕРАЛИ в Казанлък организира  конференция, която мина на много прилично равнище под темата "Многото лица на истината", позволявам си да цитирам  нещо от тази конференция … ние явно изказваме мнения, становища, наблюдения, виждания от различни страни, но нито  една, нито две, нито, ако има трета страна в тази дискусия, никой няма право да казва нашето виждане, нашето становище е  абсолютно правилно. Аз лично бих изказал една голяма изненада, как така пет години след 10 ноември в нашите разговори, в  нашите дискусии се вмества схемата комунизъм и антикомунизъм. Произхождам от семейство, в което всички са  репресирани от предишната система, всички са минали през лагери, концлагери и никога не съм помирисвал нито аз, нито  никой от целия ми род някакво членство от БСП, БКП и не съм бил облагодетелстван. Сега, ако БСП се е върнала на власт, не  го е върнала "Червената армия" и ако има абсолютно мнозинство, не го има благодарение на чл.1 на предишната  Конституция, а в резултат на точно тази демократична система, за която ние сме се борили. И ако някой я е легитимирал  отново БСП и реанимирал за живот в тази сила и в тази степен на влияние, то именно този елементарен антикомунизъм,  който пет години, шеста доминира в СДС. Мисля, че ние сме разумни хора и отдавна сме преодолели тази схема на мислене,  тя до нищо не може да ни доведе. Апелирам не към емоции, а към здрав разум. Сигурен съм, че са били много потърпевши  хорото, които са против участието ни в Патриотичен съюз, защото там генетично има организации, генетично свързани с  БСП, но ние трябва да проявим здрав разум. Споделям мнението на Марко, че докато не се намери някакво по-добро  формулиране, някаква по добра позиция, която да ни дава подстъпи за по-добро политическо бъдеще, ние не трябва да  вземаме прибързани решения. Не зная доколко си спомнят тук присъстващите моята изключително остра реакция на  напускането ми на БДЦ. Тогава също имаше такива някакви настроения към нещо по добро. Да угодим на Димитър  Арнаудов, да угодим на този, да угодим на онзи и затъваме непрекъснато и затъваме. Процент и половина, два процента не  са малко, оттука нагоре, зависи от тук нататък как ще вървим. Много партии и организации напускаха СДС. Сегашното СДС  няма нищо общо с онова СДС, което ние създадохме, но тези, които останаха в СДС, те експлоатират марката на СДС. Нека да  си отиват от Патриотичния съюз тези, които не са си удовлетворили политическите амбиции и които смятат, че ще постигнат  бързи политически успехи. Нека да останат само две, три организации, но защо да губим и този процент и половина — два,  който има Патриотичния съюз. Нека да мислим трезво и когато правим анализи за грешки, да не намесваме тази отживяла  схема — комунизъм — антикомунизъм. И аз съм антикомунист, но голият антикомунизъм вече не върши работа. Благодаря за  вниманието.


ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Аз имах процедурно предложение да прекратим разискванията и да гласуваме предложените предложения за решения, но  искам да дам отговор на Николай Кожухаров, защото за мен това е обида, което той направи, обида спрямо г-жа Флорова,  обида спрямо и мене. Николай, аз напуснах една държавна работа, която може би ако не бях излязъл в неплатен отпуск и не  бях напуснал, в момента щях да бъда доцент. Аз не съм искал някакво обезщетение и т.н. от партия ЛИБЕРАЛИ и няма да го  поискам това нещо. В живота по-нататък ще се оправя сам, но това ти да ми говориш — вижте, щото изповядваме някаква  либерална идея, ние сме подложени под ударите на БСП, тогава по-добре недей да членуваш в партия ЛИБЕРАЛИ.  Защитавай си идеологията, а недей да гледаш в канчето на властта. Ако можеш сам да се оправяш! Това е!


ВЛАДИМИР КАРАКОЛЕВ:

Здравейте всички! Вторият ми живот започна с членството ми в клуб "Демокрация" по една случайност. Предният ден щях  да си замина като специалист в работата си. От тогава споделям, а може би и по-преди, защото неслучайно и влезнах така  бързо, просто реших втория си живот да го отдам на тая работа. Общински съветник съм на СДС — ЛИБЕРАЛИ. Двама сме и  отстояваме тази позиция на СДС — ЛИБЕРАЛИ, която не изключва благосклонно гласуване с едната или другата страна по  разум, по съвест, така че тука не трябва да се открива излишно конфронтация със СДС или с БСП, просто трябва да покажем  кои сме. Целта на една партия — вярна — да влезе във властта и да управлява, ние трябва да покажем, че можем, ние не сме  способни да се организираме като партия, да се самоиздържаме и искаме да управляваме страната. Ще се молим на чужда  врата да ни подхвърлят по нещо, някоя службичка и в един момент ние да се качим върху тях и да вземем властта. Това е  невъзможно, никой няма да ви пусне така да влезнете и да ги изместите. Аз трябва да ви кажа, че нещата се решават, само  когато яйцето опре до задника и така даже малко паяжина да хване отзад — извинявам се за изразите — мои колеги, с които сме  тръгвали, правили сме други организации и т.н. и поради тая причина аз нали тези избори бях и изхвърлен от участие, не от  листа, а от участие, но това ще помоля някой друг път да се разгледа, и с това се примирих, но трябва да ви кажа, че гласувах  със зелената бюлетина и цялото ми семейство стоеше тази дилема и единствения повод, който ме накара да пусна зелената  бюлетина беше статията на Илия Джамбазов. Въпреки че за недопускането ми за участие в изборите определено имаше той  вина, т. е. аз стоя винаги заради тази идея. Склонен съм да направя компромис в определен момент. Грешки всеки е правил и  тук са се правили. След миналите избори аз присъствах на също един такъв Национален съвет, беше на Дондуков, и тогава  казах — най-добре е Дертлиев и Дренчев за тогава, да проумеят, че ако не се обединят, за следващите избори няма да влезнат и  това се сбъдна. Това е най-добрият вариант. Сега се говорят разни неща. Наскоро почина майка ми и не съм в течение на  цялата политика, но чувам, че щял да напуска Дертлиев и т.н. Действително трябва да се изчака и едно такова решение да се  вземе на един конгрес, но действително трезво решение. С подхвърлени кокалчета на никой няма да вземем властта. Това да  ви е ясно. Трябва да ви кажа, че мои колеги по една или друга причина бяха съкратени, уволнени от хора, които ние ги  назначихме и т.н. Когато казах това за яйцето, когато опре отзад, трябва да ви кажа, че един такъв човек декември месец  изкара 70 000 лв., когато е способен да се организира. Ако ние сме способни да организираме партията като структурна, не  във въздуха, а която има реално икономически къде да стъпи и точно тука колкото да ни се вижда, че Жорж Ганчев, всички го  знаехме за луд и за балон, той стъпи точно на това, на единственото зряло нещо — хората, които са тръгнали с надеждата, че  ще бъдат подкрепени и обединени в някаква организация, всички го виждат колко е циркаджия, но това беше единственият  човек, който предложи реално и тръгна из страната да се опитва да прави такива структури. Ние … . Къде е нашето място,  след толкова години ние още не знаем къде е нашето място?  Ами в цял свят погледнете, Демократическата партия са най-големите бизнесмени зад нея, те финансират и управляват, съответно не можеш да финансираш и да не управляваш.  Социалдемокрацията ние я знаем къде е, ние сме по средата. За съжаление, ако това още не сте го проумели, аз мисля, че не  греша, дано да не съм толкова голям идеолог, но бъдещата либерална формация ще бъде Жорж Ганчев и хора, който мислят  да стъпят на тази база, на тия хора. Наравно с това слагам и интелигенцията, защото умственият багаж е също стока и тя е  също горе-долу в средната област и не знам дали е станало на някого ясно, но аз така мисля и мене трудно ще ме накарате,  след като съм си заложил втория живот на тая карта да застана зад тия неща, за да има в страната много собственици и да има  старт за много повече хора и много повече конкуренция. Това е идеологията ми , която аз съм осмислил, не съм я прочел, но  така съм я разбрал. Аз просто живея заради това, не вие, няма да ме накарате мене да пазя това място в общинския съвет,  където също пилея много от собственото си време и успявам да го обявя, че ще останем зад тая идея, независимо, дори  имаме решение двамата, ако вие не се покажете като либерална формация, ще търсим следващата либерална формация. Аз  съм с изключително доверие към г-н Петко Симеонов, не отсега, от преди 89 г. аз съм го гледал, как идва в Пазарджик да  защитава правдата и как се свиваше. Но кой ни хвърли тая купичка и кой я лапна и как ни подведоха така, че направихме това  компрометиране и в крайна сметка трябва да ви е абсолютно ясно, че хората от страни ни мислят за сателит на БСП. Това е.  Каквото и да го мислите, както и да го оправдавате, хората това мислят. Вие си умувайте и се правете на колкото искате умни  — това са нещата, поне така, както се виждат долу сред хората. Аз преглътнах това, че не можах да участвам в изборите, без да  имам вина, вина имат други, тоя въпрос ще настоя да се разгледа, аз идвах и до Еленко Божков тогава, да го информирам, но  и той беше доста ангажиран и смятам тоя въпрос да го поставя на разглеждане. Благодаря за вниманието и да подходи трезво.  Нека дадем на един конгрес действително да се развият нещата и в другите формации, дано хора като Дертлиев и като  Тренчев го проумеят. Каракачанов също, разберете  — едно е да имаме ние три формации, отлюспени от СДС и към тях да  дойде една от БСП, друго е ние, една отлюспена формация от СДС да отиде към пет или десет от БСП, ами то е ясно, какви  сме и кой накъде ни води и с каква въдичка. Благодаря за вниманието!


ПЕТКО СИМЕОНОВ: Имаше процедурно предложение за прекратяване на разискванията, защото имаме хора, които пътуват  и даже вече тръгнаха, както разбрахте, а трябва да вземем решение, най-важното решение ни е за конгреса, което не можем  да го отлагаме. Нека да вдигнат ръка тези, които биха искали да вземат думата, за да го имат предвид членовете на  Националния съвет, когато гласуват да се прекратят разискванията или не. Които ще искат да вземат думата,  да вдигнат ръка.  Пет човека има още за изказване, но аз съм длъжен процедурното предложение да го поставя на гласуване. Тези членове на  Нац. съвет, които са съгласни да прекратим разискванията, моля да вдигнат ръка. Съжалявам, но трябва да прекратим  разискванията. Аз се чувствувам длъжен да кажа няколко думи и използвам правото си на председателствуващ.

За никого от нас не е тайна какво представляват останалите, основните партньори от Патриотичния съюз. И организацията на  Гиньо и организацията, която ръководи Емилия Масларова, с единични изключения по места или в отделни селища, се  състои от членове на БСП. Истина е, че тези хора работеха за БСП в предизборната кампания, истина е, че те празнуваха,  когато се оказа, че БСП спечели изборите. Споменах в експозето си за това, че аз самият в процеса на предизборната  компания бях изправен пред всекидневната дилема или сам да изляза от избирателната кампания, или просто съгласно устава  да проявя инициативата и да свикам извънреден Нац. съвет, който да вземе това решение. На мен ми е било безкрайно  трудно. Бях онзи ден в парламента, имах разговори с две групи депутати — едните бяха от БСП, другите бяха от СДС. Ами аз с  тези хора от СДС си имам приказката, те са хора, с които се разбираме от половин дума, онези от БСП съм станал срещу тях  да разговарям и разговаряме през цялото време — аз имам чувството, че съм мишка, а срещу мен една котка е клекнала и  само мърда с мустак. Едно заседание на политическия съвет на Патриотичния съюз Гиньо Ганев казва, увлечен от  красноречието си:" Ти знаеш ли, че един Илия Джамбазов, който е от основателите на СДС в Пазарджик, и ти искаш нашите  хора да работят с него?" Рекох: "Абе, Гиньо, аз също съм от основателите на СДС и то в цяла България." Ами, той за момент  направи драматична пауза. Сега, как си представяте моята позиция в тази компания? Беше казано, че трябва да се прави  силна либерална партия. Аз не зная някой от нас да е против това. Беше казано, че сме в криза, я ми кажете една партия,  която да не е в криза, извън БСП, хайде, избройте ми една! Кажете ми така един пример — просто, за да се поуча от техния  положителен опит — Жорж Ганчев ли? Абе, моля ви се, за какво говорим? Казва се, имали сме спад в сравнение с 91 г., е,  хайде холан, тогава ние влезнахме в предизборна кампания като участници в парламента — 18 депутати в парламента участваха  в нашите листи, за какво говорим? Говорим за участие на една извънпарламентарна партия в изборите, сега на тези избори,  а тогава говорим за участие на парламентарна група, благодарение на която е постигнато най-важното, за което е създадено  Великото народно събрание, постигната е Конституция. И в телевизията нашите депутати влизаха, без да им искат пропуск,  милиционерът отдаваше чест, после беше със Стефан Савов, скандалът със Стефан Савов. За какво говорим? Най-тежко е  положението на СДС в момента — от партия, която е имала най-много гласове в парламента, тя се превръща не във втора  политическа сила, а в два пъти по-слаба политическа сила от първата. Къде е онзи срив, къде е онова, което сме ние? Нещо  по-особено да се е случило с нас? Имахме в Беровото правителство един министър, сега имаме двама души с ранг на зам.  министри до днес. Политическото пространство в България, политическият живот в България върви към нормализация. В  тази нормализация БСП, бившата комунистическа партия, заема възлово място, БСП в момента представлява бетер СДС — 91  г., но БСП има огромен кадрови резерв. Онова, което се очертава като тенденция е, че БСП, ако не направят някоя висша,  грандиозна глупост, ще изкарат цял мандат в парламента и те ще формират бъдещата предприемаческа класа на България,  тези, които ще управляват страната. Те ще излъчат основния слой на средна класа и основния слой на висшата, на едрите  собственици, що се заблуждаваме? Кои са Г-13, хайде поред да ги броим … Къде искаме да намерим своята либерална  социална опора, къде ще я намерим? Ще я намерим в бившите митинги на СДС? Та аз зная състава на тези митинги. Как се  формира силна либерална партия? Силна либерална партия, споменах го, за да функционира партията е нужно един милион  месечно, тук ме поправят, че е милион и половина сметката, за да функционира партията. От къде ще дойде тази издръжка?  От членски внос? Как си го представяте? Има един значим, два значими факта, които са свързани с едно нещо, т.е. онова,  което казах, аз нарочно не се простирам в това, какво показват анализите на социалнокласово развитие на страната и оттам  и политическо развитие на страната и то не анализи, правени от мен. С изключение на СДС всички политически сили,  представени и не представени в парламента, правят интензивни контакти за сключване на споразумение с БСП за участие  във властта. Единствената сила, която не прави такива контакти до ден-днешен, е СДС. Пак казвам — единствените, които не  правят тези контакти. Четохте ли интервюто на Ален Турен в "Стандарт"? Ален Турен казва:" България е уникална страна в  Източна Европа и в цял свят — комунистическо правителство с демократично управление." Ален Турен е един от най-големите интелектуалци на Европа. Ако някой смята, че е дошъл тук заради премиерата на книгата си, просто ей така да го  почерпят и да се поразходи из красива София, дълбоко се заблуждава. Ален Турен, от него се е искало да даде, не ми се е  изповядал, да даде, както се прави винаги, там, където държавите са държави, искало се е да даде компетентна оценка на  ситуацията в страната. Когато той публикува това нещо, когато го казва в интервю за български вестник и знае, че ще излезе в  България, той вече е знаел политическата оценка, която е била дадена от страните от Европейската общност, а в случая те  действат заедно и с Щатите. Патриотичният съюз е" манджа с грозде". Ама иначе на трапезата ни няма да има и манджа с  грозде, масата ни ще бъде празна. Ние или ще бъдем политическа партия, която има интерес към властта и се стреми да  участва във властта, а когато е опозиция има смисъл да е в опозиция, или трябва да се превърнем в читалищна организация.  Сядаме и започваме да пропагандираме красивите либерални идеи и да просвещаваме населението колко е красиво да си  либерал. Повдига ми се от това, като виждам покрай Жан Виденов и парламентарната група на БСП муцуни от живково  време, в министерството на просветата отива и изнася лекция пред учителите, там пред инспекторите, Продан Стоянов,  Продан Стоянов, дето беше завеждащ деловодството на ЦК наБКП по времето на Живков, една от най-мрачните фигури.  Това е все едно Димитър Стоянов да тръгне да обикаля поделенията на МВР и да ги учи там нещо и да им дава акъл. Отврат!  Ама реален. И сега ние трябва, времето на дисидентството мина, времето на писане на декларации, които се грабват от  западните радиостанции и целият български народ, залепил ухо на радиото, слуша — мина. Българският народ е тръгнал да си  оправя положението, а ние като партия не искаме да тръгваме да оправяме положението и на партията си, и на нейните  членове. Та нали само като заемем позиции някакви,  можем да отстоим идеите си. Какво да разказваме идеите си в кухните  си? На срещи с приятели? Какъв смисъл? Дайте да не бързаме за Патриотичния съюз. Никога не е късно да вземем решение,  че не щем, но искам да ви кажа, че сага имаме някъде около двайсетима души в администрацията, на другия ден ще ги  изгонят. Директивата е метла. Директивата, която е пусната в управляващата партия, е метла и ние сме застанали да се  опитваме да задържим хората си, за да можем да формираме тези три групи, които могат да направят партия. И пак ви  повтарям —  аз ви казах в експозето си — едната група хора, които участват в системата на властта на различни равнища, но ние  поставяме условия. Тези хора са ясно и определено представители на българска партия ЛИБЕРАЛИ и ще ги искаме на  нашите пресконференции, на публични изяви да присъстват и да се афишират като представители на БПЛ. Хората във  властта — 30, 40 души, тогава ще можем да си платим и дълговете. Имаме 10 милиона дълг към хората от страната — аз нямам  10 милиона, но 10 милиона до месец-два ако участваме във властта, ще имаме да се издължим на хората. Аз зная как 91-ва г.  влизахме в телевизията без пропуск, без изобщо милиционерът да се замисли отпред. Преди изборите, преди тези избори — сега — аз съм имал контакт, можех да отида в течение на половин час в поне едно пет, шест банки и да кажа…. Сега тези  банкери всичките са заети и провеждат страшно важни заседания. Добре де,  ама ние ако отидем на една пресконференция и  от едната страна ми стои главен секретар на енергетиката, а от другата — началника на водата в България, и стоим и говорим —  единият за водата, другият за електричеството, пък а` да видим нещо така там заседанието да може да го отложи той и да му  кажа: "Абе, дай един милион там, за да върнем част от парите си. Защо трябва да ми говориш за Развигор? Другата група е  формиране на силен екип, който да строи партията, партията от хора, които имат амбиция за власт и искат да участват в  управлението на страната, хора, които искат да се занимават с просветителство, с образователно дело, са много полезни, но  ние имаме такава структура към партията — институт за развитие на Демокрацията, той ще организира лекционни курсове по  страната и сказки. Искаме клубовете ни да бъдат оглавени от хора, които не се страхуват да се кандидатират за кметове, които  знаят този, който може да се кандидатира за кмет и няма да се страхуват да поемат каквато и да е отговорност в системата на  изпълнителната власт. Тези хора трябва да ги съберем и те трябва да градят партията. За това е политическа партия, тя има  претенция за власт и третото нещо — в Патриотичния съюз има една структура — клуб "Стефан Стамболов" в него има около  двеста души частни бизнесмени и директори на държавни фирми. От какво бягаме? От какво искаме да избягаме? Били  мръсни парите се каза, добре, ако тези пари, които ние ползваме, са мръсни, парите на СДС са чисти?! Така ли, на Луджев  или на Мозер са други? — едни и същи пари се използват. Ако формираме тези три групи и Патриотичният съюз представлява  наистина една партия — тава е казано членоразделно на Гиньо Ганев и Емилия Масларова — Патриотичният съюз  представлява — българска партия ЛИБЕРАЛИ и онези ваши членове, които не са членове на БСП и искат да бъдат членове на  БПЛ и повече вие не ни интересувате за друго. И те казват:" много си нагъл". Аз им отвръщам, че съм много великодушен.  Те са няколко десетки души в страната, техните хора, членове на съюза на жените, членове на Отечествения съюз, но  покриват места, където ние нямаме хора. Защо да не ги вземем? Защо да не работят за нас?

Предлагам сега да не взимаме решение за Патриотичния съюз, да не правим гласуване. Казах ви, едно решение за излизане  от Патриотичния съюз означава 10-те милиона да ни увиснат на шията.

 

КАСЕТА № 8

СТРАНА А

 


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

… от цялата страна дължим на някого, дължим двеста, на други триста лева, на друг няколко хиляди. Да не взимаме сега  решение, нека да обмислим. Това, което аз ви казвам сега, не го казвам като директива. Това ще го гласуваме. Аз съм готов  да чуя други мнения, аз слушам тези мнения. Вярно е, че на места има невъобразими конфликти, страхотни конфликти има.  Вярно е, но ние няма да правим никакви общи структури, местни на Патриотичния съюз. Това е също залегнало.  Патриотичният съюз, местните му структури са структурите на Българска партия ЛИБЕРАЛИ. Патриотичният съюз има само  една обща структура и тя е Политически съвет на Патриотичния съюз, в който участва Гиньо Ганев, Емилия Масларова, моя  милост, Христо Смоленов и Димитър Иванов — петима души. Това е общата структура на Патриотичния съюз и има  съгласието, че надолу Патриотичен съюз няма, има структури на Българска партия ЛИБЕРАЛИ. Разбирате ли? Предлагам за  сега да не приемаме това решение, да не гласуваме за това. Предлагам да вземем решение за започване на подготовката за  общинските избори, общинските избори ги правим ние и там, където си харесаме, някого от Отечествения съюз си го  взимаме, като си харесаме някоя от жените я взимаме. Другите не ви интересуват, няма да се създават никакви общи  структури, никакви, под никаква форма. Да вземем решение за началото на подготовката на общински избори с  условно  тези графици, които са ви предложени, тези, които държите пред себе си — първо решение. Второ решение — да вземем  решението за провеждането на конгреса. Това ви е раздадено, значи няма да давам думата на Еленко Божков. Предлагам тези  две решения, кажете си мнението, други предложения.


ИЛИЯ ДЖАМБАЗОВ:

Преди да гласуваме това, което каза г-н Симеонов, стои реалният проблем от едно друго гласуване, съгласни ли сме да не  взимаме решение по отношение коалиция Патриотичен съюз. Тук за това нещо трябва да се гласува. Както и обратното ваше  предложение също трябва да се гласува.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Правилно. Съгласен съм. Други предложения……има ли други предложения?

Които са съгласни да не вземаме решения на този Национален съвет, Илия, слушай дали правилно формулирам  предложението, които са съгласни да не вземаме решения по отношение на Патриотичен съюз на този Национален съвет,  които са съгласни…..да каже Владо.


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Не виждам как може това да го направим, това може, ако отпадне изобщо точката за общинските избори. Ако разглеждаме  общински избори, ние задължително трябва да вземем решение.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Добре, това е аргумент да се гласува против. Там се вдигна ръка някаква … Да, кажи, Борисе.


БОРИС

Аз искам да кажа, че няма логика да се вземе такова решение, понеже …


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Добре, разбрах. Кажете, представете се.


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КЛУБА В АРДИНО …


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Благодаря Ви. Тези членове на Националния съвет, които са съгласни на този Национален съвет да не вземаме отношение  към Патриотичния съюз, моля да гласуват с вдигане на ръка.

Свалете си ръцете, благодаря ви. Моля ви, няма да броите тези, които ги няма тук. Националният съвет взе решение на това  заседание да не се взема отношение към Патриотичния съюз.

- ЗА — 20

- ПРОТИВ — 5

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ — 0

Моля четете устава, заседанието започна при кворум, след това вече…


ЕЛЕНКО БОЖКОВ: … се иска две трети от този кворум да участват в гласуването.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Две трети от този кворум да участват в гласуването. Следващото предложение, предлагам на гласуване проектопредложението, значи първо е решение, първото изречение " Националния съвет взема решение за започване подготовката  за местни избори на органи на властта." Тези членове на Националния съвет, които са съгласни с това решение, моля да  гласуват с вдигане на ръка.

- ЗА — 24

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ — 3

- ПРОТИВ - 0

Следващо гласуване, Националният съвет одобрява предложените план-графици за подготовка на участието на Българска  партия ЛИБЕРАЛИ в общинските избори, това, което ви е дадено. Добре, имаш думата.


МИХАИЛ ШИШКОВ:

Въпросът ми е за това, че не може да се говори за реализиране има нереални срокове … не може да обхване две трети от  общините до април, аз така мисля. Това е контекст, който постъпателно ще се реализира чак до август.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Добре, съгласен съм с теб. Националният съвет приема по принцип план-графика и т.н. за подготовка на Българска партия  ЛИБЕРАЛИ, по принцип, като задължава отдел " Национална координация" да съгласува някои от сроковете, предвидени в  план-графика, с клубовете, местните структури, да ги съгласува, може план-графика някъде да бъде такъв, другаде ще бъде  друг. Има ли по това предложение нещо? Да, кажи Владо.


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Понеже наблегна на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, което ме радва, първата страница там, третата точка, респективно  Патриотичен съюз в скоби, тъй като в момента не се разглежда, решихме да не се разглежда този въпрос, това ще остане…..….


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Сега аз се чувствам принуден да стана, чуйте ме добре. Патриотичният съюз като реалност е един Политически съвет от  петима души, които се събират от дъжд на вятър. Това е Патриотичният съюз, като реалност. Като реалност Българска партия  ЛИБЕРАЛИ е всичко останало. Патриотичният съюз няма да участва в изборите в този смисъл, участва в изборите Българска  партия ЛИБЕРАЛИ, няма да правим галиматията от Парламентарните избори, галимациата от Парламентарните избори,  когато правим от женския съюз — взимаме в щабовете хора от Демократичния съюз на жените, от Отечествения съюз и т.н.  Не ни интересуват, само тези, които стават и които вие прецените, че стават за работа. Разбирате ли ме, какво представлява  Патриотичния съюз ? И това е казано членоразделно от Гиньо Ганев и Емилия Масларова и се знае и то не само от мен е  казано. Кажи Владо …


ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Това, което казваш, е вярно, но е вярно, че освен тези пет члена съвет на Патриотичния съюз като реалност е реалност на  разочарование на много наши хора, наши членове и съмишленици до оня ден, които се чудят за какво са били с нас, това ли  е пътят, по които са били тръгнали и тези същите хора са избягали от приятели, познати …


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

… вижте сега, именно това, като…, аз мисля, че тази постановка, която я повтарям многократно, още в експозето си я казах,  сега ако искате, ние трябва да положим усилия, разбира се, да обясним на българската общественост това. Но то зависи и от  нас по места да обясним това. Значи подлагам на гласуване, приема се по принцип. Да, кажи, Стела.


СТЕЛА ФЛОРОВА:

Много се извинявам, няма защо да употребяваме толкова енергия, щом като специално да съществува в скоби Патриотичен  съюз. Защото ние гласно не може да привличаме хора от Патриотичния съюз, от Зелената партия, от Демократическата  партия…..всички обаче не можем да ги сложим в скоби, има ли смисъл тук да спорим? По добре да отпадне въобще това в  текста ние си знаем, че ще бъде така, но това, което обяснявате не може да се обясни на избирателите.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Добре, отпада от скобите Патриотичен съюз.


АНЕЛИЯ КИРОВА:

Да се подложи на гласуване.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Да, кажи, Кольо.


НИКОЛА ПАПАЗОВ:

Първото, което искаме, е това да се подложи на гласуване и второто, някои от предложителите на предходното предложение  да ми обясни, при предстоящи местни избори с каква бяла бюлетина с колко чертички смята той на днешния ден, че ще  участваме в изборите. Защото аз мога да обясня от посока на Закона с какво ще участваме.


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:

Колеги, моля за извинение, дайте да не се опитваме да тълкуваме нещо, което не съществува. Това, което се опитваме да  изтълкуваме, никъде в страната с какви регионални съвещания респективно на Патриотичния съюз, защото след като няма  регионални структури на Патриотичния съюз. Това има един завоалиран смисъл, което ти именно искаш да кажеш за  зелената бюлетина, но тук става въпрос за следното нещо: не да изпадне респективно Патриотичния съюз, а по скоро  регионалния, защото липсват такива структури за какво да се заблуждаваме.


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Значи предложение за прекъсване разискванията по този въпрос, който иска да се махнат скобите, да внесе формално  предложение, да се гласува формалното предложение за махане на скобите и да отиваме нататък.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Аз внасям формално предложение да отпадне скобата, да отпадне скобата Патриотичен съюз. Ние сме Национален съвет на  Българска партия ЛИБЕРАЛИ и си взимаме решения за Българска партия ЛИБЕРАЛИ, не взимаме решения за Патриотичен  съюз. Още повече, че взехме решение да не взимаме отношение. Внасям формално предложение да отпадне навсякъде  скобата Патриотичен съюз, включително и регионални съвещания там и т.н. на Патриотичен съюз. Който е съгласен с това  предложение да отпаднат скобите, моля да гласува.

Не се приема, скобите остават. Които са съгласни да приемем по принцип внесения план-график за подготовка за участието  на Българска партия ЛИБЕРАЛИ в общинските избори моля да гласува с вдигане на ръка.

- ЗА — 24

- ПРОТИВ — 3

- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ — 0

Подлагам на гласуване предложението за свикване на редовния конгрес на Българска партия ЛИБЕРАЛИ на 27 и 28.05.1995 г.  в НДК София, има ли в цялата докладна, има ли някакви мнения. Кажи, Георги.


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:

По представителството само, ако може само да се запише, тука са три реда записани, които фактически дават някаква  неравнопоставеност, на десет човека един представител и с това изчерпва представителството. За клубове с трийсет до  четиридесет трима делегати, единна норма.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Вносителят приема твоето предложение, така че не го подлагам на гласуване. На десет души един, но не по малко от двама за  клуб. Има ли други мнения по внесеното предложение?


ЕЛЕНКО БОЖКОВ:

Аз имам едно предложение, искам да допълним работната група с Марко Тодоров.


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

…Марко Тодоров в работната група по подготовката на конгреса. Тези членове на Националния съвет, които са съгласни с  направеното предложение за свикване на конгрес на 27 и 28.05.95 г., моля да гласуват с вдигане на ръка.

Приема се на 27 и 28 май конгрес, до тогава трябва да направим минимум един Национален съвет, минимум. Много ви  моля, последно гласуване, предлагам ви както на последния Национален съвет —  анблок да приемем три клуба. Клуб в гр.  Петрич — учредители са петима души, председатели —  Любомир Андонов Кютекчиев, тук ли е господин Кютекчиев? От  Кюстендил Костадин Крумов Карадачки.

Г-н Кютекчиев е тук. Г-н Кютекчиев е семеен, завършил е ВМИ, специалност електроника, от две години синът му работи в  Чикаго. В момента е началник-отдел Държавна автомобилна инспекция.

Г-н Карадачки, председателят на Кюстендилския клуб, е завършил Висшия икономически институт, специалност статистика,  не е членувал в никакви партии, от 87-ма година до момента е в Териториално статистическо бюро, ръководител на отдела за  "Анализи, прогнози и маркетинг", семеен е с две деца.

От град Ардино видяхме председателя д-р Александър Николов Александров, роден 1965 г., акушер-гинеколог.

Онези членове на Националния съвет, които са съгласни да приемем трите клуба за редовни клубове — членове на Българска  партия ЛИБЕРАЛИ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Уважаеми приятели от Петрич, Кюстендил и Ардино, честито!  Виждате, при нас е весело и е вечна пролет.


АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ:

… аз искам да ви кажа тук пред хората, да не останат с погрешно впечатление, че досега не сме били партийно ангажирани и  сега в един смесен район да тръгнем… Да кажем, че БСП не са Патриотичен съюз, а са Българска партия ЛИБЕРАЛИ, иди  обяснявай на всички кой какъв е … Приемаме членове да им подадем някаква ръка, тъй като тези хора са горди, че са  защитили дори бесарабски българи. Мисля, че ние можем да направим дори една пресконференция, да попитаме някои  хора, които са работили там, бесарабски българи и са изгонени …

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Благодаря. Свършихме и с тази точка от дневния ред, за предложението на Иван трябва да го обсъдим на Изпълнително бюро  и ще вземем решение и ще го предложим. Има ли някой, който да желае да каже нещо, което смята за особено важно за тук  присъстващите.


ГЕОРГИ ХРИСТОВ:

Само да предложа едно решение, което сме имали и преди, а ми е от следващата точка да се … решенията на този  Национален съвет, по възможност всички решения, които сме взимали поне една година назад …


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Благодаря за предложението, но ние напоследък сме нередовни с пощата до вас поради финансови причини, защото е скъпо  и затова ви моля да ни извините и разберете. Надявам се, че вие ще получите този протокол, трябва да получите  стенограмата на това заседание, трябва да получите стенограмата и на предишния Национален съвет, за да не възникват  разни реминисценции — кой какво казал, то естествено човек има избирателна памет. Има ли други неща, които да се отнасят  към точка разни? Кажи, Николай.


НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ:

Аз искам да почерпя присъстващите, защото съм станал баща и имам син и просто с добър повод да завършим!


ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Има ли други неща към точка разни?

Уважаеми дами и господа, да, либерали, ние приключихме работата, която беше предвидена в дневния ред, аз ви моля да  проявите разбиране към всичко онова, което се случи и което става и да го поставяте не само в рамките на българска партия  ЛИБЕРАЛИ, а да го изравнявате с положението, което има в другите партии, сравнителният подход в редица случаи е много  важен и води до съществени изводи. Аз съжалявам, че Стела излезе, но наистина по едно време говорих така разпалено, вие  ме познавате и знаете, че аз по принцип така си говоря. Благодаря ви, да сте живи и здрави и успехи!