Национален съвет на БПЛ - 30.10.1993 г.

 

НЕРЕДАКТИРАНА СТЕНОГРАМА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ,

ПРОВЕДЕНО НА 30.10.1993 г.

 

Присъстващи членове на НС на БПЛ:

 1. А. Бояджиев
 2. А.Тушлеков
 3. А. Кирова
 4. Б.Димова
 5. Б. Иванов
 6. Б. Бояджиев
 7. Б. Цеков
 8. В. Димитраков
 9. Г. Ганев
 10. Г. Христов
 11. Д. Михалкова
 12. Д. Гладичев
 13. Д. Арнаудов
 14. Д. Ненкин
 15. Е. Божков
 16. И. Генев
 17. И. Иванов
 18. И. Светославов
 19. И. Джамбазов
 20. К. Дюлгерова
 21. Л. Зумпалов
 22. Л. Йорданов
 23. М. Костов
 24. Н. Лазаров
 25. Н. Георгиев
 26. Н. Кожухаров
 27. Н. Папазов
 28. П. Симеонов
 29. П. Странджев
 30. Р. Георгиева
 31. Р. Райков
 32. Р. Касабов
 33. С. Шаренкова
 34. С. Петров
 35. С. Стойчев
 36. С. Стефанов
 37. Т. Костадинова
 38. Х. Милев
 39. Х. Грозев
 40. Х. Петров
 41. Ю. Юлиев
 42. Я. Янев

Присъстваха и:

 1. И. Кожухаров — координатор
 2. Гергана Милева — гр. Лясковец
 3. Х. Петрушев — гр. Лясковец
 4. Стоян Златев — с. Могила, Ямболски окръг
 5. Мария Терзиева — гр. Ямбол
 6. Васил Янчев — Благоевград
 7. Веселина Панова — Благоевград
 8. Златан Благоев — гр. София
 9. Нено Костурков
 10. Румен Ганчев
 11. Христо Хубанов
 12. Димитрина Милева – КС, гр. Кърджали
 13. Станчо Станчев – координатор

 

ДНЕВЕН РЕД:
А. Политически анализи и дискусия.
1. Либерално консервативният съюз —  работата на СПС, състояние и перспектива – доклад: Румен Касабов, Борислав Цеков,  Никола Папазов, Борис Бояджиев.
2. Политически доклад за работата на БПЛ в сегашните вътрешни и външни политически реалности: доклад —  Петко  Симеонов.
3. Обсъждане на документите на Федерацията на студентските клубове – Конституционен форум
4. Информация за членовете на СПС от БПЛ.
5. Разни

 

П. СИМЕОНОВ:

Откривам заседанието на НС на БПЛ. Както знаете, това е едно наше редовно заседание, на всеки три месеца трябва да  имаме съгласно Устава. Последното беше в края на месец юли.

От кворум 35 души, присъстват 37, имаме кворум. Кворумът е редуциран от 61 на 56 поради отказ по принцип от участие в  НС, министър, прехвърляне в друга партия на С. Сапарев. Раздаден ви е проект за дневен ред. Този проект беше подготвен на  снощното заседание на ИБ и от него отпаднаха редица други точки, които на предишни точки бяха предвиждани. Ако има  представители на нови клубове, редно е първо те да бъдат. Ние имахме готовност за 12 нови клуба и документите за тях. С  някои от тях имахме контакти да не идват, но тези, които са дошли ще… Един клуб има. Намерението е да проведем специален  НС за приемане на клубовете, защото са се натрупали доста клубове и това ще ви стане ясно от доклада, който ще прочета  пред вас, как стои точно проблемът с клубовете. Ние просто ще трябва да отделим 2 — 3 часа само за приемане на клубове.  Кворумът ни нарасна с още трима души. Станахме 40 човека. Кажете отношението си към предложения дневен ред. Аз си  позволявам да предложа първо да започнем с ЛКС, информация за ЛКС. Да се разместят 1 и 2 точка. Мисля, че по този  начин ще се добие по-пълна представа и няма да се изместват акценти. В доклада ми не става дума за ЛКС и СПС. Така че аз  просто ще допълня онази информация, която вие вече ще сте чули, информацията за ЛКС.

Имате ли някакви съображения по този въпрос? Няма, предлагам за гласуване дневния ред:
1. ЛКС, работата на СПС, състояние и перспективи.
2. Пол. доклад за работата на партията.
3. Обсъждане на документите на ФСК — КФ.
4. Информация за членовете на СПС от БПЛ.
5. Разни.

Който е съгласен, такъв да бъде дневният ред, моля да гласува с вдигане на ръка.

Гласуване:

39 – гласа "за".

1 глас — "въздържал се“.

На вчерашното заседание на ИБ стана дума за днешното заседание на НС да бъде закрито, за това аз моля журналисти, ако  има… Зная, че има от координаторите. Моля, там да… Имате ли възражения заседанието да бъде закрито? Журналисти има  ли в залата? Има камера, да я смятаме ли за журналист? Да, благодаря ви, всичко хубаво ви желая.

Започваме по дневния ред. Давам думата на Б. Цеков.

Точка 1 от дневния ред.

 

Б. ЦЕКОВ:

Благодаря. Уважаеми колеги, съгласно решението на нашия съвет от 31.07.1993 г., на 21.09.1993 г. заедно с ПНБ и КФ бяха  подписани учредителните документи на ЛКС. На първо място бих искал да се спра на организационните аспекти, свързани  със същността и дейността на съюза. Организационната формула на ЛКС е специфична – траен политически съюз, отворен  за партии с либерална или консервативна ориентация. Замисълът на съюза като стратегическа организация, която да  съществува и след евентуални парламентарни избори, не бива да се смесва с тактическите аспекти на предизборната борба,  когато ЛКС може да влезе с коалиция с други партии или съюзи. Това беше едно от изискванията на БПЛ и то е залегнало в  статута на съюза, защото за нас, либералите, създаването на ЛКС е стъпка към евентуалното образуване на по-широка  предизборна коалиция, съставено от разумни, некомунистически, национално отговорни политически сили. До колко това  ще се реализира, зависи и от това, дали ЛКС ще се утвърди като влиятелна политическа сила. Считаме, че статутът на съюза  като цяло е изграден върху принципите, които ние дискутирахме и приехме на предното заседание на НС като основни  принципи на БПЛ за политическо коалиране. Ръководен орган на ЛКС е Съюзният политически съвет /СПС/, който е съставен  от представителите на партиите — членки, квотите се състоят от по 4 представители на всяка партия. Председател на СПС е,  както знаете, Стефан Николов от ПНБ. Има двама зам.-председатели и двама секретари — по един от БПЛ и КФ.  Специфични  структури в организационната структура в съюза са Бюрото за индивидуални членове /БИЧ/, което има за цел да приобщи  към ЛКС авторитетни, но не обвързани партийно личности, а също и Бюрото за обществените организации /БОО/, което ще  установява и поддържа контактите на съюза с широк кръг неполитически обществени организации. Общонационален  консултативен орган на съюза е съюзното съвещание, което се свиква най-малко един път годишно и се състои от  представителите на СПС, националните ръководства на партиите — членки, БИЧ, БОО и евентуалните парламентарни  представители на съюза. Относно механизма за взимане на решения — процедурните въпроси в СПС се решават с  обикновено мнозинство, а за всички значими в политическо и организационно отношение въпроси се изисква консенсус  при задължително присъствие на представители на всяка една от партиите — членки. Статутът не предвижда задължително  създаване на единни съюзни структури по места. На местно равнище ЛКС ще се представлява от местните структури на  партиите — членки, които ще координират и дейността си на местно равнище.

Относно досегашната работа на ЛКС: След учредяването на съюза бяха проведени 4 заседания на съвета. Като цяло те  протекоха в дух на добронамереност и конструктивизъм. Ние, представителите на БПЛ, сме удовлетворени от желанието за  съвместна работа, което беше демонстрирано от ПНБ и КФ. На тези заседания бяха обсъждани преди всичко въпроси от  организационно естество, изработени бяха вътрешни правилници за работата на СПС и секретариата, сформирани бяха  работни групи за създаване на политическа програма и връзки със средствата за масова информация. Формиран беше и  екип за осъществяване официалните политически контакти на съюза в състав: председателя и двамата зам.-председатели —  Румен Касабов и Август Мичев. Открита беше и процедура за приемането на ФСК — КФ в съюза и беше определена квота  от един човек за представителство на тази организация. През този период лидерите на трите партии имаха официална среща  с Президента на РБ, С. Николов се срещна с ръководството на БСП. Бяха отправени и официални покани до ръководствата на  СДС и ДПС. Със съжаление обаче трябва да отбележа, че наред с няколкото позитивни момента, които посочих, съществуват  редица слабости, пропуски и недостатъци в цялостната организационна и политическа дейност в работата на съюза до  момента. На първо място все още не са създадени необходимите материално — технически предпоставки за нормалното  функциониране и развитие на съюза. Няма офис, не е изградена апаратната структура, все обстоятелства, които постепенно  започват да препятстват ефективната работа на СПС. Не са сформирани експеримент звена, а създадените работни групи до  този момент не функционират ефективно. Не са предприети необходимите действия от председателя на СПС за  юридическата регистрация на съюза, което по определен начин е свързано с финансирането, което за съжаление има все  още доста неясноти, въпреки ангажиментите, които бяха поети от ПНБ преди подписването на учредителните документи.

В политически аспект ЛКС, по наше мнение, все още не присъства осезателно в политическия живот на страната, наред с  това бих искал да отбележа някои негативни тенденции във връзка с формиране на становищата на СПС и тяхното  оповестяване или реализация на съответното решение. В досегашната ни практика има случаи, когато председателя на СПС  изразява позиции или предприема действия, които не съответстват напълно на взети решения или консолидирани становища  на партиите — членки на ЛКС. По наше мнение основни причини за тези будещи определено безпокойство слабости в  дейността на ЛКС са, от една страна, слабата инициативност от председателя на СПС, породена вероятно от недостатъчния  организационно — политически опит, който има той, а и представителите на ПНБ и от друга страна, което е по-съществено,  все още неизпълнените ангажименти от страна на ПНБ за финансовото и материално обезпечаване на съюза. Ето защо ние,  представителите на БПЛ, сме подготвили пакет от предложения за отстраняване на слабостите и за политическо активизиране  на съюза. Нереализирането на споменатите ангажименти относно финансовото обезпечаване на съюза обаче би поставило  под съмнение всички наши усилия и желания за работа. Би се превърнало дори и в повод за преоценка на участието на  партията в ЛКС. Въпреки това, ние се надяваме, че тези трудности постепенно ще бъдат преодолени и ние ще работим  конструктивно, ще изпълняваме добросъвестно задълженията си в СПС, ще осъществим всичко онова, което зависи от нас за  организационното изграждане, за изясняване на идейно-политическата идентичност и утвърждаването на ЛКС като реален  фактор в политическия живот на страната. Благодаря ви.

 

П. СИМЕОНОВ:

Благодаря и аз. Има ли нещо, което да желаят да допълнят останалите членове на СПС към информацията, която чухме?

 

Б. БОЯДЖИЕВ:

Във връзка с този пакет от мерки, които сме набелязали за работата на ЛКС, искам да добавя към тях проблемите, които са  обсъждани на ИБ. На първо място, ако не се лъжа, беше прието едно решение за евентуално свикване на съюзно съвещание,  това е орган, чиито функции са посочени в статута на ЛКС, която среща да бъде предхождана от една друга среща на  Изпълнителните ръководства на трите партии, в която да се помъчат всички тези досегашни неуредици по някакъв начин и  форма да бъдат преодолени. Не е необходимо да изпадаме в подробности и да казваме какви са конкретните причини за  нашето недоволство, кой какво се е изказал и кога се е изказал, но те са преди всичко на организационно ниво. В тази връзка,  Боби каза, пакетът мерки включва гласуването на тези правилници, които са подготвени, но не са гласувани. На второ място  се посочва определянето на статут на зам.-председателите, тъй като досега има едно такова виждане на СПС, че няма някаква  координация по отношение координатите на действие на отделните политически формации, което води до някои  недоразумения, макар и да нямат кардинален характер. На трето място в тази група от мерки да спомена и следното, може  би е целесъобразно, макар да е ранен периодът, ние лично за себе си да набележим някои конкретни срокове, в които бихме  искали всички въпроси, които нас в момента ни вълнуват като неуредени, да видим тяхното решаване и едва след това да  търсим преоценка на нашето участие в тази коалиция или форми на подобряване на нашата работа.

 

П. СИМЕОНОВ:

Има ли желание от останалите членове да допълнят казаното. Заповядай, Румене.

 

Р. КАСАБОВ:

Аз искам да предложа първо членовете на НС да си кажат мнението какъв е отзвукът в провинцията по отношение на  създаването на ЛКС, да кажат тяхното виждане за съюза. Дали има необходимият ефект и след това, на база на нашите  наблюдения, които ние имаме в работата на СПС, да вземе конкретни решения.

 

П. СИМЕОНОВ:

Предложението е много съществено и аз съм убеден, че в процеса на дискусията ще бъдат засегнати тези проблеми . Румен  ме подсети за нещо, което за съжаление бях забравил. Моля за извинение. Трябва да изберем една комисия за проекто —  решения на НС. Предложението на ИБ е за А. Бояджиев, Н. Кожухаров, Б. Бояджиев.Има ли някакви други предложения,  възражения и т.н. Комисията не разполага с предварителни текстове за решения. Тя ще оформи текста на решение на  основата на дискусията. Заповядай Ромила.

 

Р. ГЕОРГИЕВА:

Много бих искала да предложа Недялко Лазаров.

 

П. СИМЕОНОВ:

Има ли други предложения? Добре, който е съгласен с четиричленна комисия по решенията на НС, да гласува с вдигане на  ръка.

Гласуване:42 гласа "за".

Съгласни ли сте с този състав на комисията? Който е съгласен с този състав, моля да вдигне ръка.

Гласуване:

41 гласа "за"

1 глас "въздържал се".

Понеже водим магнетофонна стенограма, моля всеки, като се изказва,  да си казва името, защото после трудно се разчита по  гласовете.

Моят доклад, който съм подготвил за НС, е доста обемист. Казвам ви го предварително, за да се въоръжите с търпение.  Надявам се той да е полезен за вас и за работата на НС. Ще се опитам в процеса на четенето, ако някъде видя, че нещо може  да се пропусне, ще го пропусна.

 

Р. КАСАБОВ:

Трябва да приемем някакъв регламент на изказване, за да видим дали ще ни стигне времето. Има и хора, които ще пътуват и  да определим как ще работим от тук нататък.

 

ДОКЛАД НА ПЕТКО СИМЕОНОВ — ПРИЛОЖЕН КЪМ ПРОТОКОЛА!

 

П. СИМЕОНОВ:

Аз мисля, че трябваше да започнем тази дискусия и съм далече от мисълта, че сега тя ще завърши. Не виждам по какъв  начин ще завърши. Вероятно ще бъде необходимо, НС да отидем някъде за два дни например. Доклада ние ще изпратим по  клубовете. Вие ще го имате. Сега е важно да се кажат съображения, важни неща, които да се имат предвид в доработката и  онова, което ще отиде по клубовете. Да бъдем готови. Може би да направим почивката за хапване. Румен докато яде,  да  мисли регламента.

Има ли представител на младежката организация на КФ? По едно време се появи техен представител, сега той тук ли е, или не  е. Документите са раздадени и ако някой желае, би могъл да вземе отношение по този въпрос. Коалиционен партньор може  да одобрява или не само НС, така че да започнем разговори, да сключим някакво споразумение. НС може да вземе решение,  но то трябва да бъде ратифицирано след това от НС. Така че аз смятам, че НС ще даде вот на ИБ да разговаря, да подписва  споразумение с младежката организация, но самата ратификация, както и ратификацията на документите на ЛКС ще стане  на НС, така, както изисква нашият Устав. Разбира се, гласуване ще правим по този въпрос. Имате думата.

 

С. СТЕФАНОВ:

Моето мнение е, че тези хора трябва да бъдат приети в ЛКС и естествено да бъдат използвани по съответния начин както в  изборната, така и в политическата ни разстановка на страната. Запознах се с материалите и не виждам нищо, което да се  отличава от общите тенденции на нещата, които искаме да утвърдим и смятам, че следва да си дадем мнението, че могат да  бъдат включени в ЛКС.

 

П. СИМЕОНОВ:

Аз благодаря, като моля да се изказват тези, които са против. Да излагат аргументите си тези, които са против. Вече чухме, г-н  Стефанов формулира едно положително изказване, но дискусията е по т.1., а тези, които желаят, могат да говорят разбира се  и по въпроса за младежката организация.

 

Г. ХРИСТОВ:

Имам един въпрос, тъй като не присъства член на ФСК, дали може някой друг, който е наш представител в съвета,  да даде  информация с какви структури разполагат. Просто като допълнителна информация, към която ние имаме.

 

Б. ЦЕКОВ:

ФСК, смело мога да кажа, че е една от малките реално работещи студентски организации. Те имат структури в 12  университета в страната. Принципът, по който се изграждат, не е териториален, а в университетите. Тези организации се  ползват с определен авторитет в академичната общност и това се дължи главно на редица техни инициативи. На първо място  бих посочил проектите за студентското кредитиране, по които те много усилено работят и лансират. В контакти са с  тристранната комисия, със ССИГ, с Комитета за младежта и спорта. Те осъществяват и активна международна дейност.  Организират или участват в много семинари както в страната, така и в чужбина и днес тази организация провежда два  семинара — единият в Батак, а другият на Витоша, които са преди всичко с политическа и социална насоченост като тематика.  Поддържат активни връзки с младежкия либерален интернационал, тъй като те се самоидентифицират като либерално  ориентирани. Поддържат връзки със структурите на Съвета на Европа, които се занимават с проблемите на младежта,  международната асоциация на студентите — юристи и със студентите — икономисти. Имат многобройни инициативи, които  няма нужда сега да изброявам, за да не губим време. Ползват се с авторитет. Председател е Ивайло Станков, той беше  говорител на най-значимата синдикална организация — Националната студентска конфедерация, но след като сформираха  тази организация, която има политически характер, той се оттегли по разбираеми причини. Както споменах, беше постигнато  споразумение да се представляват от един човек в СПС и моето мнение също е положително за тяхната кандидатура, тъй като  би разширило обхвата.

 

Н. ПАПАЗОВ:

Имам процедурно предложение да прекратим разискванията и да преминем към гласуване, докато имаме кворум, защото  това е много важно. Да гласуваме документите на ФСК, просто приканвам НС на нашата партия да поеме политическата  отговорност за приемането на ФСК — КФ в ЛКС.

 

П. СИМЕОНОВ:

Това е процедурно предложение. Които са съгласни да прекратим разискванията по младежката организация и заедно с това,  всъщност това трябва да бъдат две гласувания. Които са съгласни да се прекратят разискванията за ФСК — КФ, моля да  гласуват с вдигане на ръка.

Гласуване:41 гласа "за".
1 глас "въздържал се".
НС изразява съгласие, дава мандат на ИБ да подкрепи кандидатурата на ФСК — КФ в СПС. Които са съгласни, моля да гласуват  с вдигане на ръка.
Гласуване:33 гласа "за"
3 гласа "против"
5 гласа “въздържал се".
Имате думата.

 

АЛ. БОЯДЖИЕВ:

(техн. грешка) … Имаме на разположение 50 мин. за дискусия, които са недостатъчни. Как да процедираме?

 

П. СИМЕОНОВ:

Мисля, че няколко пъти казах, ако се заблуждавам, моля да бъда извинен, отдайте го на сенилната ми възраст. Няколко пъти  споменах, че с доклада, който изнесох пред Вас, аз смятам, че поставихме началото на една дискусия, която не е  задължително да завършва днес и е невъзможно да завършва днес. Този доклад ще бъде разпратен по клубовете в страната,  ще стане една вътрешно — партийна дискусия, която да ни подготви за следващия етап — формиране на партийната стратегия.  По този начин ние просто правим увода към националната конференция тук.

 

Х. ГРОЗЕВ:

Докладът идва късно, но по-добре малко късно, отколкото никога. Действително съм съгласен, че проблемите и въпросите,  които изискват решаването им, не могат да се решат за един час или два часа. Това е въпрос, по който трябва да се дискутира.  Искам да започна първо с ЛКС. За ЛКС, по начало за регионите, за които мога да говоря, това са Разградски и Русенски  райони, се приема положително от голяма част от хората. Искам да ви кажа, че по принцип в тези региони единствените  вестници, които се разпространяват, са в. "Дума“ и в. "Демокрация". По принцип информацията за работата на БПЛ е доста  ограничена. По телевизията и радиото БПЛ почти не присъства. След появата на ЛКС започна да се свързва и БПЛ към ЛКС.   Според мен докладът на г-н Цеков е малко остър. Единственото, с което трябва да се избърза, е съдебната регистрация на  ЛКС. В края на краищата за един месец да се иска избистряне на всички тези проблеми не бива. Това ще стане с течение на  времето, в рамките на един толерантен разговори и диалог. В края на краищата на всяко едно цивилизовано правителство му  се дават сто дни, а ние искаме за 30 дни да изчистим всички спорни моменти. Това е почти абсурдно. Това е по отношение  на ЛКС.

Ще започна пак отзад напред и това е за работата на ИБ. Трябва да ви кажа, че на 28.09.1993 г. в Русе ние имахме общо  събрание, на което разглеждахме както работата на клуба, така и работата на ИБ. Трябва да ви кажа, че оценките за работата  са негативни. Ние считаме, че ИБ не добре изпълнява задълженията си, моралните си задължения. Считаме, че все още  нямаме ясна изградена стратегия и тактика на партията. Ние нямаме очертана физиономия на партията. Това е основното  нещо, по което трябва да се помисли. Приемам предложението за създаване на … отдел, това е отдел, който на базата на  анализите ще може да изгражда … на партията. Трябва да има апарат, щатен апарат, за да може партията да работи. В тази  връзка, ако НС и НС приемат партията да има един щатен апарат, ако щете и по региони, това е изключително полезно.

Съгласен съм да бъде създаден стопански отдел и съм готов да поспоря с г-н Симеонов, кои пари са мръсни и кои  — чисти.  Няма мръсни и чисти, има пари. Парите са необходими. Ако изборите през 1990 и 1991 г. бяха избори на емоциите,  следващите избори ще бъдат избори на парите. Не бива да се заблуждаваме, че на базата на идеите ние ще можем да  привлечем по-голямата част от избирателите. Не вярвам, че ПНБ ще ви даде пари ние да си създаваме структури. Питам кой  е този, който ще ни дава пари, за да създаваме структури на БПЛ, които след няколко години няма да се знае къде ще бъдат. Те  няма да могат да ги контролират. Кой е този бизнесмен, който ще направи такова нещо?

За съюзниците. За отношението ни към ДПС трябва да има едно много сериозно обсъждане. В някои райони изразяването  на ясна позиция спрямо ДПС би ни довела определен имидж — това Кърджалийски, Хасковски, Разградски, Търговищки  райони. Същевременно това би отблъснало част от хората в останалите райони. Да не забравяме, че нашето отношение към  ДПС много зависи от закона за изборите. Това е мое мнение. Аз предполагам, че най-вероятно е да бъде приет смесения  закон. При положение, че бъде приет смесен закон в отделни райони, както беше при едни от предишните избори ние сме  разчитали на електората на ДПС. И на втория тур на изборите ДПС подкрепиха нашите избраници. Така че тук заемането на  една ясна и категорична позиция ще бъде грешен ход. Нека това да бъде въпрос на обсъждане, нека това много старателно да  се разгледа. Нищо не ни пречи, както се отнасяме към БСП, да се отнасяме и към ДПС: ние можем да водим диалог с вас по  дадени проблеми.

Смятам, че разговорите с АСП трябва да се засилят и то, защото това е нашата възможност за изграждане на парламентарно  лоби.

С БСДП: БСДП  — “да“ за предизборна коалиция, но по принцип, по идейна платформа не сме на различни позиции. За ЗП  имам определени съмнения, аз бих ги нарекъл червени земеделци. Аз все още не мога да разбера чии позиции защитават. В  определени моменти тя защитава позиции на БСП. Това, което се каза в доклада, че тя развива активна екологична програма,  не е вярно. Всичките инициативи в Русе идват от БПЛ. ЗП е тази, която в един момент се присъединява. Досега инициатива  по екологичните проблеми от ЗП няма.

Трябва да се стремим за утвърждаване на името на партията и на символите. Първо трябва да се изготвят плакати, на които  да пише кратко и ясно: Българска партия ЛИБЕРАЛИ е за това и това, и това…, не повече от пет пункта. Смятам, че трябва да  се помисли и за издаването на вестник. Имаме ли възможност, дори и да бъде един път в месеца. Вестникът може да се  изпраща и да се разпространява от структурите. Липсата на този вестник дава възможност на хората да не могат да се  ориентират. Смятам, че резултатите от регионалните избори трябва да се прехвърлят на национално ниво. По принцип  регионалните избори в момента се печелят от личности, там не печелят партиите. Хората вече избират личността.

 

С. СТОЙЧЕВ:

Аз бях против започване на такава дискусия. Докладът на Петко Симеонов беше дълъг и целта му е да се изхаби  конструктивността и да не може да се решат проблемите и този път и да се отложат за решаване на следващо заседание.

Ще започна от ЛКС. Тук имам едно написано изказване, по отношение на ЛКС, което съм представил на ИБ на 25.05.1993 г.,  което беше сложено в архива и не беше изпратено по клубовете като приложение на протокола. Ще го прочета, за да се види,  че тогавашните ми констатации се оказват верни.

Съмнения относно формирането на ЛКС:

1. В бъдещата коалиция няма нито един настоящ депутат /съществува отрицателно отношение към Луджев и НСД/.

2. Няма нито един лидер, който да е в челото на класациите по политически рейтинг.

3. Не е ли опитът да се наложи КФ в една тристранна коалиция от страна на ПНБ именно форма на сговор между КФ и ПНБ с  цел да се налагат позиции и решения от тези формации в същия съюз?

4. Какво притежават ПНБ и КФ, че така усилено се стремим към съюз с тях?

а) Вестник

- КФ — нямат

- ПНБ — нямат, защото Пресгрупата "168 часа“ притежава частни вестници, които са ориентирани преди всичко към  печалбата; това не са вестници, които могат да утвърждават някакви идеи или позиции, те могат само да оплюват и в това е  тяхната сила; ПНБ, по всичко личи, нямат контрол над вестника "24 часа“, което се доказва от поредицата политически  статии, засягащи формирането на ЛКС

в) Пари

- КФ — няма

- ПНБ — от тяхна страна досега не са ни известни каквито и да било заявки в насока финансиране на бъдещия ЛКС. Като се  има предвид, че това е основното, което се надяваме да получим от тях, фактите не оправдават подобна надежда, но дори и  да се осигурят много пари, това не е от кой знае какво значение за ситуацията, в която ще се бори ЛКС. Предишните избори  доказаха, че парите са важен, но не и основен аргумент.

в) Структури

 КФ — крайно недостатъчни

- ПНБ — също

Структурите на ССИГ не се знае доколко ги има и доколко са обвързани с ПНБ. Но дори и да ги има, това не са партийни  структури и техните членове много малко е вероятно да тръгнат да организират партийна кампания и да лепят афиши.

г) политически имидж

- КФ — непредсказуема, непоследователна и непопулярна формация. Участие в изборите — веднъж, в абсурдна коалиция с  БЗНС.

- ПНБ — има обслужващ, съветнически характер. Това не е партия в истинския смисъл на думата.
д) е идеологически план

- КФ — ясна либерална идейна платформа, но да не забравяме изявленията за сътрудничество със СДП на Куртев и да не  забравяме “прагматичната" коалиция с БЗНС. Това ми дава основание да определя КФ като неясна в политическо поведение  и идейна същност формация.

- ПНБ — ясна идейна същност и ясно политическо поведение с консервативна насоченост. Ярко изразено тежнение към  Християндемократическия интернационал. Особено неудовлетворение от приемането на Ж. Желев в Либералния  интернационал. Ярко изразен патриотизъм. Извод: нищо общо с либерализма. Позволявам си да твърдя, че такъв един съюз  би ни отрязал категорично възможностите за достъп до ЛИ.

Оттук идва и резервираното отношение на ПНБ към поведението на Ж. Желев. В скоро време ние ще бъдем свидетели на  атаки от страна на Пресгрупата срещу Ж. Желев. Как ли ще се чувстваме в такава компания?
5. Какво е политическото поведение на тези две формации?
-  КФ — тяхното политическо поведение ни е познато след събитията около Конгреса.
- ПНБ — "помогнаха" на КФ да не се обединят с нас. БПЛ им е нужна, но колкото по-слаба, толкова по-добре за тях.
Публичните прояви на тези две организации се ограничават с пресконференциите.
6. ЛКС — ще бъде затворен за други значими партии и обединения поради следните причини:
- Доктринерски подход
- Неприязнено отношение към НСД
- Резерви към Ж. Желев
- Категорично нежелание от страна на ПНБ да имат нещо общо с партиите от Съвета за сътрудничество.
Всичко това няма да помогне на БПЛ да излезете от дълбоката политическа изолация, в която сега се намира. А това е от  изключителна важност с оглед на предизборните комбинации.
7. Изводи:
а) с оглед на състоянието на нещата в Парламента и Правителството и с оглед на цялостната политическа ситуация в страната  е твърде рано БПЛ да се ангажира със съюзи и рисковани коалиции;
б) необходимо е ИБ на БПЛ да осъзнае изключителната си отговорност в момент като сегашния и всеки от нас да осъзнае, че  с гласуването си може да определи съдбата на партията за години, но на практика да загубим всичко.
8. Предложение за решение на ИБ:
а) ИБ да потвърди решението на НС на БПЛ, разговорите да продължат с ПНБ с цел уточняване на по-нататъшното  взаимодействие.
б) да не се формират работни групи по техническото организиране на ЛКС до следващото заседание на НС
в) ИБ да излезе с конкретно предложение за разговори с НСД

/…..…..…..…..…................................... /

СТ. СТОЙЧЕВ:

... Аз много съжалявам, че тук не мога да Ви прочета изцяло изказването на Ал. Бояджиев на ИБ, което беше в  стил критични бележки относно начина на формиране на ЛКС и дори начина, по който се формира такъв Либерално —  консервативен съюз през главата на НС въобще. Така или иначе ЛКС е факт, но аз искам да запитам: от тук присъстващите  кой е избирал председателя Ст. Николов. Оказва се, както твърди П.С., че отново съществуват някакви договорености, за  които никой не знае как са договаряни, по какъв начин и с кого. Питам се докога ние, членовете на НС, ще стоим, ще  гласуваме нещо, а след това Петко Симеонов или още двама — трима ще …

Искам да попитам още коя от прокламираните гаранции на ПНБ бе изпълнена. Пред нас, на едно от последните ИБ бе  предоставен един вариант на бюджет на ЛКС. Това на практика бе бюджетът на Ст. Николов и аз ще цитирам тук пунктове,  които няма прочетени от П.С. В бюджета са били включени следните пера: секретарка на Ст. Николов, охрана на Ст. Николов,  шофьор на Ст. Николов, командировъчни на Ст. Николов, представителни на Ст. Николов и евентуално …

Искам да попитам, в. "168 часа" стана ли вестник на ЛКС? Получихме ли обещаните и постоянно изтъквани на преден план  за милионите левове. В политически аспект стана ли ЛКС алтернатива на двуполюсния модел, за един месец това не може  да стане, но има ли поне някаква надежда това да се осъществи, сигурен съм, че след около пет месеца отново може да се  съберем тук и да констатираме, че ЛКС се е провалил, но важното е кой ще носи отговорността за това. Все пак някой трябва  да понесе отговорност за поредната … постъпка на групата около П. Симеонов. Винаги, когато около партията нещо не е  добре, Петко Симеонов се стреми да отклонява вниманието, като започва да прави поредния цирк, който … Неговите  действия могат да получат и друго обяснение — той просто не ви … какво върши, но това би означавало, че са израз на  абсолютно политическо късогледство. Ив двата случая обаче лидерът на БПЛ Петко Симеонов трябва да носи някаква  отговорност.

За правителството: Като кадрови състав и интелектуален потенциал, като политически действия до момента това може би е  най-гарантираното и … правителство. Не е така обаче в икономически план и на всички ни е ясно защо няма приватизация,  забави се връщането на земята, правят се компромиси заради групови или лични интереси. Нито една политическа сила, и  това е най-важното, не е заявила, че правителството е нейно. В парламента по отношение на това правителство цари пълна  безотговорност.

За организационните противоречия също няколко думи. Както предполагам си спомняте, последният НС реши  противоречията да бъдат … сега не искам да се връщам към това. Ако бъда помолен да го направя, ще го сторя. Така или  иначе, това ИБ …

техн. грешка

 

Н. ГЕОРГИЕВ:

Имам претенциите, че съм човек от самото създаване на нашата организация, от самото създаване на клубовете през януари  1990, при учредяването на ПЛ в гр. Казанлък и последните стъпки и месеци от живота на партията. Просто съм изумен от  тези голословни твърдения. Тук явно има презумпция за виновност на нашите ръководители, на г-н Симеонов. Явно има  една подозрителност, може би има и лични засягания, а това е по-простимо, по-непростимото е, ако това е поредният опит,  след опита, който веднъж беше направен успешно от тъмносините в нашата организация в лицето на Йордан Василев и  Христо Иванов. Твърде вероятно е да се допусне, че това е нов опит за разцепление. Аз съм убеден, че няма да мине, защото  поддържам контакти с много клубове по места. Много често съм в щаба на нашата партия. Имам впечатления кой и как  работи. Моята молба е тези личностни взаимоотношения, явно има хора засегнати и някои дребни неразбирателства вътре в  ИБ, да не се пренасят в тези по-широки ръководни форуми, защото ние просто си губим времето. Имаме много важни  въпроси за решаване, въпроси, свързани с бъдещето на партията. Ако ние в тази нова коалиция тръгнем по този начин да  ровим, няма да го направим. Може би това е целта.

Аз искам да споделя какви са първите впечатления на хората по места. Това нещо и г-н Грозев го каза, същото е при нас. С  тази нова коалиция и имиджът на нашата организация се повдига, просто тя започна да присъства дори и в националните  масмедии. Не познавам много добре личността на Стефан Николов, но неговите прояви респектират с поведението му, с  неговата сдържаност, с неговата възможност да каже нещата спокойно, уверено. Мисля, че ние правим стъпка във вярната  посока и ако нашата партия е в някаква изолация, нима в изолация не са всички центристки партии, нима в изолация не са  всички политически сили, които се опитаха да задържат позицията на морала. Ние не сме случайно в изолация и ако трябва  всеки опит, а във всеки опит за консолидация и за формиране на някаква коалиция, като се тръгне още от възстановяване на  старото СДС в института по социология, като се мине и през СДС — либерали и опитите за съюзяване с всички центристи и  БДЦ —  зад всички опити стоим ние и лично г-н Симеонов. Никой нас не може да ни обвинява, че ние сме причината за  изолация или нашите ръководства. Моето предложение е, защото ние буквално си губим времето, повечето от нас не са  професионални политици, ние си отделяме от много ценното време, разбирате, нека тук като дойдем, да говорим за  бъдещето на България. Как ние можем да имаме някаква позиция и влияние, за да участваме в решаването на бъдещето на  България, а не да се ровим в кухненски неща. Моето предложение е дори да не стига до някакво гласуване, на кого е нужно  това, след като ние сме гласували някакъв мандат на ръководството. Нека да приключим с това обидно за всички ни  обсъждане и ако трябва, да говорим по същество.

 

Б. ЦЕКОВ:

…. Това обсъждане и за мен е обидно. Категорично не съм съгласен с квалификациите и твърденията на г-н Стойчев.  Протестирам остро срещу начина, по който той се опитва да придаде на своите лични проблеми и амбиции политическа  форма. Относно създаването на ЛКС. Тук се говори, че едва ли не това е станало в резултат на някакви заговори и т.н.  Отговорност за създаването на ЛКС носим всички ние, които на предното заседание на НС гласувахме за неговото създаване,  а преди това този проблем е обсъждан неколкократно, многочасово в ИБ на партията. Там е имало различни становища,  имало е и “за“, имало и "против", но в крайна сметка е надделяло становището, че ИБ ще предложи на НС за дискутиране  този проблем. Решението, взето от НС, е удачно. Оттук нататък в компетенциите на Националната конференция е дали то ще  бъде ратифицирано. Тук се каза и нещо, което ме учуди – за наличието на някакви заповеди. Заповеди се издават доста  рядко, доколкото съм наясно с нещата в апарата на партията. Има заповед, свързана с ползване на архивни документи на  партията, които според статута се съхраняват от директора. Тази заповед именно въз основа на устава на партията просто  изисква, когато дойде човек и желае да се запознае със стенограми и други документи, просто да уведоми за това  изпълнителния директор. Това не е нито противоуставно, а напротив, то е в изпълнение на устава. Относно това, че с много  лъжи било препятствано провеждането на ИБ. През месец, вероятно се има предвид месец август, просто хората, поради  характера на сезона не са идвали. Има протоколи за това. Присъствали са по двама души. Какви лъжи, какво манипулиране,  изобщо за какво става дума тук?

 

Х. ГРОЗЕВ:

От самото начало не исках да засягам тези въпроси, не исках да кажа и мнението на хората за публикациите в "Дума" и  "Демокрация". Чувствам, че пак НС се измества в друга плоскост и отново ние ще започнем едни дълги спорове за това кой  е прав и кой е виновен. Първо, Стелияне, искам да ти кажа мнението на хората. Хората казват — член от ИБ, който изнася  информация за кухнята на ИБ … Тук аз предлагам да приключим въпроса и въпреки че бях против, сега съм "за" гласуването  на вот на доверие на П. Симеонов, С. Шаренкова, Е. Божков и на С. Стойчев за ИБ. Мисля, че това е в компетенциите на НС и  да приключим веднъж завинаги с този въпрос до НС.

Цитирано беше твоето име, Стелияне. Аз не съм казал —  това е С. Стойчев, не съм казал, това е А. Бояджиев, не съм казал,  това е г-жа Евтимова. Излиза от кухнята тази информация.

 

Н. ПАПАЗОВ:

Като става дума за ЛКС,  смея да твърдя, че имам аспирации, смея да твърдя, че познавам работата на БДЦ много по-добре  от Стелиян по места. Бях първият в партията, който каза 6 месеца преди излизането, че трябва да напуснем. Тъй като имаше  квалификации относно документите, смея да зачета нашия устав какво пише. Крайно време е да се разбере, че ИБ, чл. 32, ал.  1 "е орган за оперативно координиране на дейността на партията". ИБ не може да взима решения по повод решения на НС.  Документът, който ние имаме от миналия НС, е съвсем перфектен и изричен – да се подпишат документите. В документите  влиза и всичко онова, което касае председателя, разпределение на квотите, програмни документи и декларации. Това са  документите, с които се регистрира един съюз. По простата причина, че ние казахме по Закона за лицата и семейството.  Погледнете го този закон — ние не можем да го направим без тези документи. Имаме ли гласувано такова решение? Тогава за  какво става дума? Това е първото. Второто — като стане дума за изпълнителен директор, аз знам за решение, което е взето на  ИБ,  да разглежда назначаването. Смея да твърдя, че няма право ИБ да взима такова решение. Защо? Чл. 31:  "ИБ отговаря за  функционирането на апарата на партията и сключва договори с лицата ангажирани в него“. По нито една точка от този устав  ИБ, което е орган за координиране, не може да взима решение за ограничаване на изпълнителния директор. Толкова по  нашия устав.

Що се отнася за съществуването на ЛКС и нашите възможности за работа на партията. Смея да твърдя, че когато имахме  напълно безпринципна коалиция със социалдемократически, социалистически и почти комунистически формации в БДЦ,  такива реплики нямаше. За първи път правим ясна от идейна и политическа посока формация. Ясна е и в друг смисъл. Аз  предполагам, че ударите и отвътре към ЛКС ще бъдат страшно много, защото това е третата формация след 10.11., след БСДП  на Дертлиев и БЗНС "Н. Петков", която има възможността да направи реалната връзка между субект политически и социална  група хора от нашето население. Може да е малка, може сега да се прави. Не става дума за едър бизнес, защото едър бизнес  не може без среден, но едрият бизнес прави средния и дребния, просто защото с неговите пари ще трябва да се съобразява.  Така е в целия цивилизован свят. Предполагам, искам да обърна внимание на НС за този проблем – опити да се разбие ЛКС  ще има и то страшно много. И тъй като в думите имаше упрек, че едва ли не разиграваме някаква карта, несвързана с идеите  на демокрацията и на старата синя идея, смея да твърдя, че нашата пресконференция, след като беше подсигурена с пет  телевизионни екипа и продължи час и половина, първата пресконференция на ЛКС беше затворена от БСП заради точно 6  думи на проф. Николай Генчев. Смея да твърдя и още нещо, че Н. Генчев, П. Симеонов и С. Николов стоят добре един до  друг. Това не са мои оценки, а оценки на професионални журналисти, стоящи вътре в залата. Казвам професионални, които  печатат материалите си в над 200 хил. екземпляра и не принадлежат на пресгрупа "168 часа" или "24 часа". Когато става дума  за пари и договорки, човек трябва да е минал малко през системата на печелене на пари. Защото нито един човек, който  печели пари, няма да ви ги даде на добра дума или заради голите обещания. Бизнесът дава пари, но иска реални стъпки. Тук е  другият начин да се прави развитието на ЛКС. Значи ние да блокираме реалното консолидиране към структурите по места и  по този начин да се прави финансирането. Да, това е възможен път. Но аз искам да кажа нещо друго. Парите ще идват при  нашите организации, защото те са най-много. Аз ще пледирам на всеки НС нашите организации да положат усилия да се  легитимират и като организации на ЛКС, защото след решението на миналия НС, след подписването на документите на ЛКС,  път поотделно, извън ЛКС за трите формации вече няма. Добър или лош, вече това е факт и по-нататък излизането ще бъде  просто …, което е необходимо. В определени формации в СДС им е необходимо заемане на либералното пространство.  Вярно, че това страшно много им пречи, но това много трудно ще стане.

Да, и на г-н Ф. Димитров му е необходимо това либерално пространство, защото иначе остава един НКС, който не е  политическа фигура. Толкова за посоката — тъмносиньото СДС. Моето мнение и мнението на клубовете от региона /смея да  твърдя, че познавам обстановката в моя край/ е, че ЛКС —  да, той е наистина едно добро, ново наше стоене на политическата  сцена. С ЛКС и с други от социалдемократическото пространство като коалиционно споразумение — да, но ЛКС е траен  политически съюз. Ще кажа нещо, което в настоящия момент звучи прекалено силно и е прибързано. Да, аз мечтая да видя  тази либерална формация като единна организация. Защото играта на преструктуриране на политическото пространство е  вече към края си. След следващите избори просто за тези, които искат да отиграят малките си карти, няма да има място.  Всеки, който играе на тази карта, ще трябва да ходи да си търси друго място, но не и политика. Следващият парламент ще  бъде от 4 г., защото става дума за нещо изключително реално, почти несвързано с играта на думи в политиката — ще се дели  държавната и общинска собственост. Тогава, в следващия парламент. И тъй като тази игра е сериозна и смея да твърдя —  последна, и тъй като имаме симптоми за начеваща политическа ситуация, която води към избори, и тъй като смея да твърдя,  животът на това правителство, краят му е програмиран — да се правят фракции, да се разделя партията в такъв момента, да се  сменя колата в такъв момент е просто недопустимо. И тъй като имаше доста квалификации, аз смея да попитам защо не се  предлага оставка на цялото ИБ, а се предлагат леки персонални промени. Г-н Стойчев, от два месеца не сте работещ  изпълнителен орган, точно поради тези същите проблеми. Аз не виждам защо трябва да обсъждам нещо, което е факт. Аз не  съм чул вие да сте казали —  искам оставката на цялото ИБ. Късно е, г-н Стойчев, аз го казах първи. Лошо, лошо… Мисля, че  този стил няма да доведе до нищо добро. Има достатъчно лимит от възможности да работим заедно. Нито му е времето, нито  му е мястото, защото не ние сме тези, които ще определят кога идват избори. Ние не сме тази маса, която определя кога ще  има избори. Те просто идват.

Две думи накрая във връзка с доклада на Петко Симеонов. Участвах в подготовката на цикъла разговори за местни избори,  т.е. подготовката на Закона за местно самоуправление и местна администрация. Такъв закон се готвеше и беше от 22 стр.,  само че в НС, след лятната почивка остана само един законопроект, в една точка — "На София област се избира областен  управител". Поне нашите анализи говорят, че това е договореност с цел гарантиране чрез следващ парламент на интересите  на ДПС, защото в този законопроект беше вкарано и самото териториално деление. Хората, които познават само един факт,  за Кърджали ще кажа, той е съвсем ясен — при нормално териториално деление Кърджали няма да бъде на ДПС изцяло, а  нашето население ще има възможност да се включи в управлението, защото онези изкуствено вкарани девет села в  Кърджалийска община правят един невъзможен модел. Да, това е цената и тя не е само в Кърджали, а и на още 4 места.  Затова ДПС иска парламентарни гаранции. Ненапразно и в законите за приватизацията и управлението на общинското  имущество няма нито един ред, свързан с общините — това е най-сладката собственост. Там всичко се прилага по аналогия и  тази аналогия може да се прилага, може и не. Така че проблемът общински избори според мен вече не стои, а стои прекият  проблем кога реално във време тези, които на масата ще изискат за себе си датата за парламентарни избори. Бих помолил да  обсъдим на ИБ да бъде разрешено да води преки преговори с АСП с цел, при наличие на тяхно състояние, гарантирано от  наша посока, на базата на устава на ЛКС вкарване на документите на АСП в ЛКС. Бих искал, ако НС реши, да гласуваме и  още нещо — да се обърнем към нашето Бюро и да го упълномощим да води разговори с КТ "Подкрепа“. За мен печелившата  схема за коалиция в предизборна обстановка е бизнес, синдикати, чийто интереси се изтеглят от някоя формация. Няма друга  гаранция за следизборен период, ако политическата формация влезе във властта.

 

П. СИМЕОНОВ:

Преди да дам думата на г-н Арнаудов, досега постъпилите процедурни предложения. В моя доклад аз исках да се гласува вот  на доверие. Г-н Стойчев поиска доверие към мен, Е. Божков, С. Шаренкова. Г-н Грозев поиска вот на доверие към мен, Е.  Божков, С. Шаренкова и С. Стойчев. Г-н Папазов поиска оставката на цялото ИБ, което автоматично обезсмисля първите две.  Остава гласуване на доверие към мен, като председател на партията, от страна на НС и вторият въпрос — оставка на цялото ИБ  и избор на ново ИБ. Това са всъщност двете процедурни предложения. Думата има г-н Арнаудов.

 

Д. АРНАУДОВ:

Аз искам да направя още едно процедурно предложение, което смятам за още по-конструктивно. Ще се опитам да се  аргументирам. За мен дискусията, която започна и нещата, които бяха заложени в доклада на Петко Симеонов, са достатъчно  сериозни, за да може по същество да се стигне до някакво равнище, което да позволи аргументирано да се иска вот на  доверие, независимо към кого е. По ред причини. Първият аргумент: докладът, г-н Симеонов сам го аргументира като негов  доклад и лично аз имам някои съображения по отношение на оценките и характеристики. Ако искам да изкажа своите  виждания и да обоснова тези постановки по доклада, колкото и да бъда лаконичен при тези сериозни проблеми, ще са ми  необходими не по-малко от 40 мин. На второ място, за мен е неконструктивно, а и абсолютна организационна и политическа  грешка, да се отива към подобни процедури, преди да са изяснени позициите на всички страни, които биха били възможни  при една сериозна дискусия. Какво ми е процедурното предложение: в дневния ни ред има още две точки — да спрем  дискусията, да отидем към вариант на обсъждане за един извънреден НС, примерно след две или три седмици, където сме в  състояние да изкажем всички тези неща, които бяха повдигнати и в доклада, и в току-що направените изказвания на някои от  нашите колеги. След това, ако преценим, че действително всеки е казал онова, което е искал да каже, всеки е казал тези  съображения, които бе искал да каже, да направим това, което си е право на председателя, а на всички останали предложения  за някакви вотове на недоверие. В противен случай, за мен не можем да отидем към подобно действие, ако нямаме  възможността и тези, които днес нямат време, поради ограничеността от 16.00 ч. да се изкажат, всички постановки по  проблемите, които бяха засегнати. Така че моето конкретно предложение е да се помисли възможно ли е в скоростен период  от две или три седмици да бъде свикан извънреден НС, на който да се дойде подготвени за дискусия по повдигнатите днес  проблеми от доклада на г-н Симеонов и това, което започна като дискусия. Тъй като знаем, че е много тежко финансовото  състояние на партията, аз си позволявам да направя един предварителен призив, независимо дали ще се стигне до подобна  идея — членовете на НС да се откажат от своите командировки, за да не утежняваме бюджета на партията. Поради това да  имаме възможността действително да седнем да работим и да изчистим представите за партията, за ролите си в партията като  нейни членове и за нейното бъдеше като цяло. Това е моето предложение. На практика са две — за прекъсване на дискусиите  и внасянето на възможност за дискутиране и решение за провеждане на извънреден НС.

 

П. СИМЕОНОВ:

Имаше няколко процедурни предложения и аз ще ги подлагам на гласуване по техния ред. Процедурните по реда на  постъпване, а по същество е най-отдалеченото. За отказ от командировъчни аз смятам това за неудачно. Зная материалните  възможности на много от членовете на НС, това просто ще ги постави в крайно затруднено положение. Партията,  ръководството на партията трябва да си поеме ангажиментите и да осигури средствата, както за този НС, така и ако се реши  за извънреден НС и за НС. Като си поеме всички ангажименти.

 

Г. ГАНЕВ:

Аз също искам да направя едно процедурно предложение, то донякъде се покрива с всичко казано дотук. Смятам, че един  извънреден НС ще предизвика не само политически, но и административен прецедент. За това предлагам да се отива направо  на НС. НС да възложи на ИБ подготовката на НС и дискусията по този болен въпрос. И на НС да поискаме оставката на ИБ.  Съображенията са ми, че няма да има изпълнителен орган, който да подготви НС, ако на един извънреден съвет решим да  поискаме оставка.

 

В. ДИМИТРАКОВ:

По принцип начинът на обсъждане на дейността на ИБ и поведението на отделните членове в него страшно много ме учудва.  П. Симеонов, с недомлъвки и с това, че ние сме умни и ще разберем горе-долу, даде да се разбере, че нещата в ИБ не са  изчистени и даде възможност да се дискутира този проблем, както и  да не се дискутира. Стелиян даде своята оценка за  причините, които са довели до неефективна работа на ИБ и своя оценка на отделни негови абсолютно всичко, макар, че  голяма част от тези, които отричаха неговите думи, са свидетели на неща, които той цитира дословно и заставам точно зад  тези думи. Когато той споменаваше, че е цитат, наистина тези думи бяха изречени точно така и не се е отклонил ни на йота от  тях. Учудването ми е поради това, че като че ли ние се стремим в един човек да видим изцяло бял или изцяло черен човек.  Общоизвестна истина е, че идеални хора няма. Всеки има някакви недостатъци. Ние се ръководим от колективни органи на  управлението, където една от задачите, даже не една от задачите, ами те за това са колективни, отделните личности в тях да  бъдат коректив един спрямо друг. За да можем да обсъждаме дали даден човек може да бъде член на ИБ, ние трябва преди  това да обсъждаме, след като се убедим, че дадено негово действие е факт, да обсъждаме доколко той е имал право да  действа и доколко не и да обсъдим конкретната му постъпка. Искането на вот на доверие от страна на Петко Симеонов, лично  на мен, като съм запознат с дейността на ИБ, ми прозвуча така — давате ли ми възможност да карам, както съм карал досега.  Това, ако предварително се регламентира, ако ясно се каже, е правилно, според мен може да стане така, но аз си го  представям по друг начин. Примерно, конкретно за г-н Симеонов — тук, след дискусии сме казали: добре ръководи, обаче  тези и тези му прояви се нуждаят от коректив, той не трябва по този начин да продължава. Ако той заяви, колете ме, бесете  ме, аз така съм свикнал и от това не мога да се отклоня, при тези недостатъци все пак гласувате ли ми вот на доверие, или не,  тогава съм съгласен с една такава предпоставка и с едно такова гласуване. По подобен начин стоят нещата и с останалите — в  смисъл, че трябва ясно да се разбере той какви прегрешения има и осъзнава ли ги, може ли да ги коригира, или не. Всички  наплюха Стелиян, обаче само един даде оценка на негова постъпка. За съжаление обаче ми се струва, че е бил зле  информиран. Става въпрос за Христо Грозев, че е неправилно Стелиян да изнася неща от кухнята на ИБ. Става въпрос, поне  аз както го разбирам, изнасяне не тук пред НС, а за в печата. Ти каза, че вашият клуб е осъдил неговата постъпка. Той пред  обществото, поне аз не знам, някой ако знае тук, да каже, за мен не изнасял никаква информация от кухнята. Аз давам за  пример, че единствено ти, Христо, се опита да дадеш оценка на едно негово действие, да му дадеш оценка, но за съжаление  си подведен и информацията не е точна. Въз основа на всичко това, след като ние не сме видели кои действия са негативни и  кои – не, просто е безсмислено да си даваме вотове на доверие или недоверие.

Аз смятам, че днешният НС това изобщо не трябва да се допуска да се прави.

 

Б. ИВАНОВ:

Необходимо е един НС, защото ние сме хората, които трябва да решим нещата, не че трябва да се замажат, но той  действително да бъде посветен само на такава тема и това да стане в най-скоро време. Пак да помислим върху въпроса, не е  ли нищо правенето, или невъзможността да се прави нещо, кой знае каква причина, за да се затворим един в друг и да си  прехвърляме топката. Нещо съвсем лично, отнасящо се до генезиса на партия ЛИБЕРАЛИ, докато не се обединим. Аз съм  бил в Банкя на това инфарктно заседание, както и на конференциите на СДС и ми е много болно, че се стига до такива  крайно негативни за нашето политическо бъдеще сблъсъци. Предложението ми всъщност съвпада с това на г-н Арнаудов за  един НС, който, ако не да изчисти, поне да постави проблемите на една по-широка дискусия и да се избистрят някои неща.

 

И. СВЕТОСЛАВОВ:

Аз не виждам спор по някакво политическо решение. Виждам едни спорове, които изцяло са пренесени на междуличностна  основа. Това, което каза г-н Стойчев, единственото полезно нещо е, че някога е изразил мнение пред изпълнителното бюро и  това е. Моето мнение е, че като има спорове в ИБ и се вземе решение и някой от членовете не е съгласен, може да го внесе в  НС. Тук ще дискутираме и ще изберем по-доброто.

Партията не е само в София. Колко членове на ИБ са се появявали в провинцията? Колко членове на ИБ, с присъствието си, с  фигурата си, с убедеността си са ангажирали хора за партията? Дайте за това да говорим. Тук се повтаряха, които са под  достойнството на всеки от нас да ги слушаме. Въпросът за тези вотове е назрял. Има някакво разцепление, поради което ИБ  не може да работи. Това разцепление трябва да се отстранява. Мисля, че ИБ трябва да си подаде оставка. Трябва колкото се  може по-бързо да изберем ново ИБ.

 

И. КОЖУХАРОВ:

В доклада се каза, че от юли досега са проведени 9 заседания. Аз, като член на ИБ съм присъствал на 5 или 6. Действително,  че някои възли трябва да бъдат разсечени, защото нещата, които се налагат като изводи, че отделни личности или група от  хора се стремят да тласнат партията и то не отсега в едни безплодни спорове и в едни безплодни обсъждания за нейната  идейна и теоретическа платформа. В тези заседания, в които аз съм участвувал и съм бил свидетел, мога да кажа, че лицето  Стелиян Стойчев, Александър Бояджиев присъствуваха, без да вземат никакво отношение по разглежданите проблеми там.  Чака се да дойде НС и да се иска вот на недоверие на Петко Симеонов, Светлана Шаренкова и Еленко Божков. Аз смятам, че е  излишно провеждането на извънреден НС, а ако се иска вот на доверие, да се прави и да се дава и да отива партията на Петко.  Целта е инспирирана според мен отвън — да се стопират нещата около ЛКС, да се блокира изпълнителното ръководство на  партията и оттам да се получи разцепление по линията на алтернативни организации в партията. Категорично съм против  това и като член на ИБ заставам зад исканията на г-н Симеонов да се иска вот на доверие като към неговото искане прибавям  вот на доверие на цялото Изпълнително бюро.

 

Т. КОСТАДИНОВА:

Моето изказване е във връзка с това, че дневният ред, който беше предложен … . Снощи на ИБ се взе  решение, дневният ред да бъде променен  … .

 

И. ДЖАМБАЗОВ:

Мисля, че съм си изработил рефлекс вече в такива ситуации и смятам, че Стелиян не каза лични неща,  има принципни неща там. Освен това смятам, че БПЛ има политически опит и интелектуален потенциал да излезе от тази  ситуация, която в момента се е създала. Явно се говори за алтернативно обединение в рамките на партията и т.н., което за  мен е абсолютно недопустимо в тази ситуация. Стелиян изнесе факти, които имат принципен характер, те не могат да се  затворят в рамките на междуличностните взаимоотношения. Същевременно съм противник на това, което той изрази.  Достатъчно сме слаби, за да правим нещо, което е напълно … . Освен това, разбирам и г-н Петко Симеонов и Светлана  Шаренкова, и г-н Арнаудов, ами се страхува онзи, който работи.

Нека всеки от НС да си сложи ръката на сърцето и да каже какво точно по места е направил за развитието на партията.  Проблемът е тук, че трябва да търсим … .

… когато са на принципна основа, те трябва да се разбират. Аз за това държа, при всички случаи трябва да помислим, как ще  структурираме партията си в едни предстоящи избори. Аз настоявам за такъв извънреден Национален съвет. На някои може  да им изглежда, че е прибързано, но ние трябва ясно и категорично в политическо отношение да имаме собствена яснота за  самите себе си. Къде сме в политическото пространство, чии интереси защитаваме, тук имаме сериозни разминавания.  Поддържам становището на г-н Арнаудов за извънреден Национален съвет и не съм привърженик на този НС ние да се  занимаваме с въпросите, които тук се повдигнаха. Просто нямаме време. Ако се стигне до гласуване вот на доверие на г-н  Стойчев и на всички останали, аз заявявам, че ще гласувам "за". Не се страхувам от това, да има различия в един Национален  съвет.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Последно давам думата на Стефан Стефанов, след което ще направя процедурно предложение за прекратяване на  разискванията и преминаваме към гласуване.

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ:

Колеги, аз мисля, че никой от нас не е забравил, че за втори път се занимаваме с работата на ИБ. Искам само да припомня,  че ИБ се избира от НС. Само от Конгреса се избира председателя и зам.-председателя. ИБ се избира от НС по предложение  от ръководителите на партията или от нас самите тука предложени лица, в съответния състав от 17 човека. За втори път ние  тука повдигаме работа, която директно нас ни касае. Едва ли тук има човек, който да не си е изработил виждане по една  точка, друга или трета. Ето защо това, което предлага г-н Симеонов за вот на доверие, е абсолютно несъстоятелно от гледна  точка на нашия Устав. Миналият път същите неща разяснявах и дори казах, че тъй като на него, ако му е трудно да каже — гоня  го това ИБ, дайте ми нови хора. Аз тогава мисля, че си дадох оставката и сега го потвърждавам, както да се облекчи работата  на нашите органи, така и политическата ни дейност. Всичко друго, което тука разискваме, е чиста манипулация и губене на  време. Аз тук ще си позволя да дам малко политическа оценка, според мен абсолютен стремеж и желание на някои хора, да  не кажа по абсолютно безполезни и ненужни пререкания и търкания, за да се спре нашата политическа дейност. Ето защо,  съгласно Устава още тук, ако решим, можем да го решим този въпрос, но съгласно Устава тук трябва да присъствуват две  трети от НС. За да бъде редовен изборът на ИБ, трябва да гласуват обикновено мнозинство, т.е. двете трети от половината да  гласуват за тези, които са предложени. Противопоставям се на такива искания — доверие — недоверие и т.н., защото това може  да стане само на един Конгрес, що се касае до двамата ръководители, а що се касае до извънреден Национален съвет, аз съм  за такова свикване в най-близкото време. Всички вече сме наясно. Ако иска някой допълнителна информация, може да я  събере, от когото си иска, ако, познаваме се достатъчно и на следващото събиране тези проблеми да бъдат решени.

Глас от залата: нямаме време.

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ:

Ами онзи път нямахме време, сега искам да кажа, абсолютно не беше необходимо да изместваме така  времето. Тогава можем и от 8 часа да започнем, можем да дойдем от 9 часа, ние започваме на обяд и после всички казваме,  нямаме време. Аз не мога да попитам сега всички кога ще имаме време действително да си свършим работата. Това е, което  искам да кажа.

 

ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Христо, Димитър Арнаудов, Недялко Лазаров.

 

ХРИСТО ГРОЗЕВ:

Считам, че ние отново тук губим два часа време. Ние, това, което трябваше да го разискваме, ние не го разисквахме и  смятам, че действително ние по устав нямаме право в момента да изберем ново ИБ, но това дава морални основания ние да  гласуваме вот на доверие, тези, които са от НС. Защото това означава, че и да имаме извънреден НС след две седмици, ние  отново ще тръгнем пак по същата плоскост. Въпросът трябва да бъде решен.

 

Д. АРНАУДОВ:

Взимам думата, защото оставам с убеждението, че … Аз говорих процедурно да прекъснем въобще дискусията по всички  тези неща, поради ограниченото време и поради желанието ми да се чуят най-различни мнения по тези повдигнати въпроси.  Това е първото. Второто, ако направих предложението за извънреден НС, то беше за възможността всеки да каже това, което  мисли, да бъде на чисто и да няма повече подобни оценки, кой какво прави и кой какво не прави. Ако по принцип се решава,  че дискусията продължава, аз ще помоля г-н Симеонов и ако се стигне до идеята да се гласува вот на доверие, да изкажа  моите мнения и виждания по доклада и по всичко останало. Виждам, че в момента не мога да го направя, само поради  ограниченото време и нежеланието да взимам с моята дума думата на хората от провинцията. Затова аз много моля, ако се  продължава дискусията и по същество се отива към подобна идея, много ви моля да ми бъде осигурено времето да изкажа  своите съображения по нещата, които съществуват.

 

Н. ЛАЗАРОВ:

Искам да изкажа едно достойно и обосновано мнение на Шуменския клуб. Става въпрос за следното — преди  около три седмици ние проведохме събрание, с което трябваше да пререгистрираме клуба. Знаете, че една пререгистрация  така или иначе се явява една преоценка на цялостната дейност на клуба в рамките на нашата партия. Така че неминуемо  трябваше да бъдат повдигнати най-важните въпроси — какво представлява нашата партия, какви цели си поставя, какъв е  нейният облик, в състояние ли е тя да изпълни целите си, ако въобще ясно е поставила своите цели. Тези въпроси, които  смятах да изложа, становището на нашия клуб, което съвпада с моето становище, и които смятах да изложа на този НС, без  всякакво съмнение са в съвсем тясна връзка с проблемите, които С. Стойчев постави. Затова аз не виждам как може да се  избяга от тези въпроси чрез един прост вот на доверие или недоверие. Добре, да допуснем, 2/3 от тук присъстващите  подкрепят някого, 1/3 какво ще направи? Останалата 1/3 няма да получи отговор на своите въпроси, дискусията няма да бъде  проведена, ще останем само така, с някои нахвърляни реплики. Въпросите ще останат и нашата партия отново ще бъде в  състоянието, в което се намира, без да е постигнала необходимата яснота. Затова, като се отказвам да изложа становището,  което смятах да изложа, аз се присъединявам към мнението, че тази дискусия е належаща, необходима и тя трябва да се  проведе в най-скоро време, при достатъчен обем от време, в който да можем да дискутираме. Значи отново правя  процедурно предложение, т.е. подкрепям процедурното предложение за отлагане на дискусията и отлагане на такъв вот на  доверие или недоверие.

 

П. СИМЕОНОВ:

Нека да прекратим разискванията. Да прекратим разискванията. Принуден съм, преди да преминем към процедурните  гласувания, да отговоря съвсем накратко и ако се налага и по-обстойно. Знам, че вие бързате, но ние сме НС на една партия с  национални претенции. Ние се събираме веднъж на три месеца и сме длъжни все пак да взимаме отговорните решения,  които после оперативното ръководство привежда в действие.

След последния изненадал ме и мен НС, проведен на 31 юли, първият замисъл беше веднага, още първата седмица да  започнат разисквания на нещата. С Д. Арнаудов обсъждахме как  да се постъпи в тази ситуация, заедно с това оттук, оттам, с  книжки, което знаем, дойдохме до едно становище, че е по-хубаво за някои обсъждания да мине известно време, за да се  охлади температурата и тогава вече преосмислено, на ново да започне обсъждането, ако наистина има някой желанието да  дискутира и намира, че има противоречия с останалите. Целият август мина всъщност, без да бъдат поставени въпросите.  Едва на 14 септември беше поставен въпросът за дискусия по тези възникнали въпроси. Месец и половина по-късно оказа  се, че нищо не е променено, месецът не е достатъчен. През цялото време съм се опитвал да туширам възникналите  конфликти, през цялото време съм се опитвал не да туширам, в смисъла да ги замажа, а в смисъла да намаля емоционалния  градус, да останат на една чисто идейна основа и заедно с това, в емоционалната сфера да се потърси доверие. Това не се  получи. Към този НС съм пристъпил със страх. Пристъпил съм със страх, защото не желаех отново да бъдат поставени  въпроси, не желаех отново да затъваме в това организационно диво блато, но заедно с това не можех да скрия от вас някои  проблеми. Поставих ги в най-обща форма, просто за да знаете, че имаме проблеми и нищо друго. Надявах се по-нататък  нещата да вървят в ред. Акцентът, който съм искал да има нашият НС, това е било съдържателният акцент, акцент по  съдържателно – политическа работа. За това съм работил, работили са хора от апарата на партията по тези проблеми,  искахме да се започне една политическа, вътрешно – партийна дискусия. Това ми се приписва във вина. Не желая да слизам  на равнището на някои господа, които се изказаха и да говоря за подобен род факти или за факти от особено естество. Не сме  се събрали да размахваме един другиму кирливи гащи. Заедно с това категорично настоявам, изказвам лично мнение,  категорично настоявам да се гласува вот на доверие към мен, да се гласуват останалите направени предложения на днешния  НС. Това, което реши НС, това ще бъде.

Първо, да се провери има ли кворум. Започваме да гласуваме. Всички членове на НС да вдигнат ръка.

Уважаеми дами и господа, тук бе казана една ключова фраза от г-н Касабов — всеки път си губим времето с едно и също. На  предишния НС казах, че често пъти се поставям в унизителното положение да разговарям и да се опитвам да работя с хора,  които всъщност работят против партията. Днес в доклада ми е един първи вариант, но понеже повечето е писан на ръка,  имаше същият пасаж със същия смисъл — задрасках го. Не желаех създаване на допълнително напрежение. Но за мен, при  положение, че нямам подкрепата на НС, цялата работа се обезсмисля. Аз нямам мотив да застана пред вас, да стоя пред вас,  да бъда обвиняван в авторитаризъм, да бъда обвиняван в късогледство, в злонамереност, в манипулиране на НС и т.н.  Уважаеми дами и господа, постъпвайки съгласно Устава … . Аз ще изляза в отпуска, това е нормално, един човек да ползва  отпуска, през това време моите задължения ще бъдат изпълнявани съгласно Устава от зам.-председателя на партията … . Нека  партията да работи дотогава без мен, като се събере НС, като той събере кворума си и като се решат проблемите, тогава бих  могъл да работя или като редови либерал, или така както съм избран от Конгреса на партията. Да се занимавам с проблеми,  които не желая да квалифицирам и с хора, на които не желая да давам определение, аз нямам никакво намерение.  Емоционално съм обвързан с много от вас, чувствувам се отговорен пред хора, които са ми вярвали, пред хора, с които  заедно сме били боксова круша. В политиката няма поговорката "И сам войнът е войн". Съжалявам много, аз прекратявам  да ръководя заседанието на НС и предоставям микрофона на Д. Арнаудов.

 

Д. АРНАУДОВ:

Веднага има мнение по току-що създалата се нова ситуация в партията. За мен това е нова ситуация.

…..…..…

 

A. БОЯДЖИЕВ:

… ал. 3: "Заседанието на НС е проведено редовно, ако за участие са регистрирани 2/3 от неговите членове" са регистрирани  2/3 от неговите членове. "… гласуването е редовно, ако в него са взели 2/3 участие в тях" — 2/3 от 2/3 тук присъстват. НС може  да взима сега решения.

 

Б. ЦЕКОВ:

Поддържам това, което каза г-н Бояджиев. Ако се вгледаме по-внимателно в Устава, нещата стоят така, но не затова поисках  думата.

Обръщам се към вас, по-възрастните, по-опитните и по-мъдри дейци на партията, представителите на бившата партия  ЛИБЕРАЛИ и на бившата Партия Национална демокрация. Изживявали сте не един и два тежки моменти. Разбирам  ситуацията, в която е поставена част, в случая е поставен председателя на партията в резултат на нечии изказвания,  неаргументирани обвинения. Аз моля вас, тези, които вече три години и особено година и половина най-тежки моменти, сте  заставали един до друг и сте си вярвали, независимо от всичко, което е излизало и в преса и в печат и къде ли не, подкрепете  нашия председател сега и не му позволявайте той да се оттегля, заради налудничавите обвинения на някой си.

 

Р. КАСАБОВ:

Въпросът има емоционална и практическа страна. С емоции се занимаваме вече трети НС. Аз се бях подготвил да изнеса  една информация относно икономическото състояние на страната и какви са перспективите, на базата на дадени експертни  оценки. Именно по този въпрос считам, че нашата партия трябва да вземе отношение като пол. сила — какво е състоянието на  нацията, какво я очаква, да я предупредим. Това ще бъде един политически ход, не само да се занимаваме с вътрешните си  проблеми. Няма време за такова нещо. И, ако може да се счита, че имаме кворум, аз съм съгласен с констатацията на Сашо  Бояджиев, предлагам, за последен път е моето участие в НС, няма да участвам повече, да вземе едно решение след две  седмици да се свика НС. Да задължим ръководството на партията да се избере ново ИБ, това ИБ да си подаде оставката и да  се счита, че отсега си е подало оставката и ще изпълнява функциите си до следващия НС и да се занимаваме вече само с  политика и само … . Не може да си губим времето. Просто няма начин. Винаги 1/3 или 10 души ще бъдат недоволни.  Обикновено в живота е така, като не си доволен от нещо, си отиваш  оттам, откъдето не си доволен. Няма вечно  съществуване. Нека да престанем с това нещо, защото ние се обединихме приблизително преди една година, както виждате,  не че сме били тоталитарна партия, ние сме просто хора, които искаме да работим за интересите на тази нация. Ние не се  занимаваме с вътрешни противоречия. Когато имахме несъгласия с някои хора, ние се разделихме с тях, разделихме с ОПТ,  просто не можехме да живеем заедно. Ние си отидохме от тях, оставихме им партията и си направихме нова партия. Ако  някой счита, че е недоволен от мнозинството, нека си отива и да си прави нова партия и да си реализира своите идеи. Тези,  които са съгласни с тези идеи, ще трябва да продължат да работят, а не да се занимават с други. Не е много либерално, но все  пак… демократично е.

 

Р. ГЕОРГИЕВА:

Моля да ни ми се нарушават моите права в тази партия. Аз съм гласувала на конгреса и съм избирала. Избирала съм г-н  Симеонов за председател на тази партия, избирала съм г-н Арнаудов за зам.-председател на тази партия. В момента не  виждам г-н Симеонов да е паднал от болест, да заминава в чужбина или нещо да е възпрепятстван да ръководи партията и го  моля да не постъпва така спрямо мен. Да отваря врата и да си излиза и да казва, че ще ни остави за 6 месеца, за да види какво  ще стане. Тогава и аз напускам. Защото това вече не е партия. Да дадем, да видим простор как ще се развият събитията. Аз  не искам повече да давам простор на такива неща. Ще си разговаряме, ще си изясняваме нещата. Аз мисля, че в изказването  на Стелиян имаше много неща, които заслужават много сериозно внимание. Обаче поднесени по този начин нещата и аз да  съм доведена да треперя, ще си отида. Веднага, след като някой тук става и си отива. Има си устав и ще си го спазваме.  Имаме си председател, щом като сме всички тук, да си решим нещата. Нека да си ги решим сега.

 

Б. БОЯДЖИЕВ:

Имам чувството, че непрекъснато се смесват принципни проблеми с личностни и според мен, ако вникнем малко по-дълбоко във възникналите междуличностни проблеми, ще разберем, че се основават на базата на принципни разминавания.  На какво се дължи това мое становище? Все още се смущавам от това, че хора на НС и лично председателят на партията не  дооценяват ролята на апарата на партията за нормалното функциониране на тази партия. Смея да напомня на НС, че още на  първото заседание, което беше в Кърджали, ние трябваше да приемем структура на апарата на партията, това, което и досега  не е направено. Прието ли е на НС, с функции, права, задължения? Извинявам се, не съм присъствувал на последното, но е  възможно. Това е едно от нещата, на които исках да се спра, другото ми конкретно предложение за следващото, безспорно  ще се ориентираме към такова решение — за извънредно свикване на Национален съвет в най-скоро време. Всички ние да  имаме предварително раздадени, както още на първия съвет се бяхме договорили, молбата ми е към апарата на партията  материалите да се подготвят предварително. Какво ни е необходимо за следващия НС да имаме: правилник за работата на ИБ  — това, което според мен също тук може да бъде обект на дискусии, доклада на г-н Симеонов, в който бяха засегнати както  организационните проблеми в партията, така и някои политически, ако въобще остане време, да говорим по политически  въпроси. В момента трябва да сме наясно организационно какво ще правим и тогава да мислим за политика, да чертаем  стратегически блестящи планове и да ги изпълняваме. Без структура това няма да можем да го направим и ако имаме  вътрешни разногласия, още повече на ниво ИБ. Другото, което ни е необходимо, е една книжка, която аз поне нямам, ако  другите имат —  аз ползвам книжката от проекторешенията на Конгреса, все още нямам Устава на партията в окончателен  вариант, не знам другите имат ли я и трябва всеки от нас да има вкъщи и да я носи на НС, за да не стават такива  разминавания. Аз не съм получавал досега по пощата. По принцип съм прибран човек, от една година си пазя това и засега  с него работя. Молбата ми е да го подготвим този НС, да започнем от 9.00 ч., както беше предложено от делегатите, които  идват от провинцията, ние, софиянци няма да имаме нищо против. И наистина да решим тези проблеми на принципна  основа, без лични обвинения. Защото за мен, аз съм дълбоко убеден, че това са принципни разминавания, принципни  недоглеждания, които доведоха до личностни конфликти в ръководството на партията. Другото е едно рационално  предложение, което даде Таня Костадинова, е да се даде персонална оценка от председателя на партията на всеки един член  на ИБ поотделно, тя да се обсъди и на обсъжданията да се гласува вот на доверие или недоверие на ИБ и да се приеме  евентуално ново ИБ, което, според мен е вече належащо.

 

И. ДЖАМБАЗОВ:

Аз мисля, че това е една лека ситуация. Г-н Симеонов е преживявал и по-тежки ситуации. Меко казано, това е една лека  ситуация, той е преживявал и по-тежки ситуации. Просто това е много лека ситуация и не трябва да се подценява това, което  казах в началото и политическия опит и интелектуалния потенциал на НС. Нямате никакво право по един такъв детински  начин да излизате в отпуска. НС ще излезе от ситуацията. Обаче ще бъда абсолютен противник, ако нещата се поставят на  междуличностна основа. Става въпрос за принципни неща, не става въпрос за смяна на председателя, ние не можем да Ви  сменим, нямаме това право, пък и едва ли някой съм чул да казва, искаме да го сменим. Просто партията ни за това, че върви  напред, вината най-малкото е в този, който най-много работи.

 

Н. ПАПАЗОВ:

ИБ е орган за координация … . НС да задължи председателя, зам.-председателя, Р. Касабов и Б. Цеков през тези две седмици да  организират работата на НС. Мисля, че няма никакво противоречия с устава на партията. Предлагам да се гласува, тъй като  нашата партия през тези две седмици, съгласен съм, че трябва да има заседание след две седмици, на което ние да разгледаме  подробно нещата, ще изберем ново ръководство. Трябва да се намерят пари заседанието да бъде два дни, защото пак няма да  ни стигне времето. След извънредния НС ние ще свикаме НС. НС ще се подготви от НС, т.е. в тези две седмици, повтарям  предложението си за тези четири души и те ненапразно са 4, за да могат да се разберат и заедно да бъдат, а не 5 и да гласуват.  Тази четворка, заедно с нашия апарат да подготвят за този съвет след две седмици и документите за НС.

 

Д. АРНАУДОВ:

Дами и господа, не забравяйте, че имаме още две точки. Т. 4 и 5. Ако няма, бих си позволил да разсъждавам гласно при така  създалата се ситуация и дали те са предложения. От гледна точка на устава е напълно възможно да бъде поставено на  гласуване исканията за вот на доверие и искането за оставка на ИБ. Второ, от гледна точка на предложенията, като че ли се  оформя желанието за извънреден НС, което обаче, по силата на устава е в правото на председателя да го свика. Ние можем  само принципно да изкажем това съгласие, а председателят е този, който свиква НС и предлага дневен ред. Така че в тази  ситуация са възможни две решения: първото решение, ако евентуално хората, които предложиха да има вотове на доверие не  се откажат от това предложение, аз съм длъжен да го поставя на дискусия, тъй като имаме кворум. Обръщам се към всички  колеги, които под една или друга форма поставиха искането за вот на доверие персонално на отделни лица от ИБ. Това е  първата работна хипотеза, която да решим с това, което ни дава устава и присъствието. Затова се обръщам към тези колеги,  биха ли оттеглили своите предложения за вот, или не?

Г-н Грозев.

 

Х. ГРОЗЕВ:

Аз не оттеглям своето предложение за вот. Въпросът трябва да бъде решен тук. Мисля, че едната и другата страна изразиха  своите факти. Ако не бъде прието, аз също си подавам оставката от НС. Писмено ще я депозирам.

 

Д. АРНАУДОВ:

Излишно е да питам останалите хора, които предложиха вот на доверие, тъй като г-н Грозев изчерпателно постави нещата за  искане на вот на доверие. Ако трябва да спазим докрай процедурата, в моите процедурни предложения аз помолих, ако се  реши днес да се гласува вот на доверие, моля НС да ми позволи да бъда изслушан и да направя своето изказване по докладите  и по проблемите. Ако се гласува. Има вот на доверие към персонални личности. Така беше г-н Грозев, нали? Освен това,  което беше предложено, г-н Грозев допълни и за г-н Стойчев, така че на практика аз съм длъжен при наличието на кворум и  много моля, отново да си вдигнем ръцете, за да сме сигурни, че имаме кворум, защото това е много важен акт, което следва.

Поставям принципно внесеното искане на г-н Грозев за гласуване на вот на доверие към г-н Симеонов, г-н Божков, г-н  Стойчев, г-жа Шаренкова — моля ви колеги, тези от вас, които са съгласни да бъде поставен по принцип този вот на доверие  към посочените лица, моля да гласуват.

Гпасуване:

17 гласа "за"

13 гласа "против”

3 гласа "въздържал се"

 

Н. ПАПАЗОВ:

Тъй като това е много важен момент, нека отново да зачетем устава. "Решенията се взимат с обикновено мнозинство в  случаите на чл. 31 ал. 11". … Имаме кворум да взимаме решения, тъй като са регистрирани 43 члена, а това дали ще бъде  решение, или не, просто трябва да се преброим тези, които гласуваме и от тях да се изкарат …

 

А. БОЯДЖИЕВ:

Уставът е ясен и категоричен. Трябва да са регистрирани за участие 2/3 от членовете на НС. Имаме ги регистрирани за  днешното заседание. 43 са регистрирани. Гласуването е редовно, ако 2/3 от регистрираните, т.е. от 43 са взели участие в него,  което прави 29 и решението е решение, ако от гласувалите е взето с повече от половината. Същевременно аз ще ви помоля,  когато поставяте на гласуване, да казвате за какво ще гласуваме, т.е. 3, 4 или 5 варианта, за които ще гласуваме, тъй че всеки да  може да прецени за кой от тези варианти ще гласува. Защо го поставям, защото това гласуване, както си записах данните  — 17  "за", 13  "против" и 3 "въздържали се" —  стана решение. Същевременно преди малко първо останах с впечатлението, че  надделява мнението за друго решение, но тъй като не беше казано, че за него ще се гласува, може би в момента това  гласуване не отразява действителното становище на НС. Затова ще ви помоля да видим кои са вариантите, които ще бъдат  предложени за гласуване, да бъдат изредени изчерпателно един след друг и да бъдат подлагани вариант по вариант.

 

Д. АРНАУДОВ:

Г-н Касабов, в момента се гласува за вот на доверие. Не сме персонализирали в момента за кого гласуваме. Дали да има  гласуване за вот на доверие. След това се гласува тайно и персонално, както е поискано от г-н Грозев.Има ли някакви други  съображения по процедурата, за да бъдем точни?

 

А. БОЯДЖИЕВ:

Аз останах малко притеснен от това, което казахте, че само председателят може да свика НС или там някакъв процент от  клубовете. За това ще прочета устава, неговият чл. 30 и неговата алинея 2: "Извънредни заседания на НС се свикват от  председателя…", но не по негово решение, а по решение на ИБ или "… по искане на една пета от членовете на НС". Така че  вашето предложение за извънреден НС съществува като равнопоставено предложение с останалите.

 

Д. АРНАУДОВ:

Аз ви моля да вземете отношение дали хипотезата, че 1/3 от членовете на НС могат да гласуват за извънреден НС  противоречи на искането на вот на доверие. Т.е. на практика, ако трябва да се вслушам в корекцията, която направи г-н  Бояджиев, трябва още един път да съобщя, че предстоят да гласуваме три неща: това, което направи като предложение г-н  Грозев за вот на доверие на определени лица; това, което направи г-н Папазов за оставка на ИБ и предложението, което аз  пръв направих за извънреден НС. Така ли е на практика? Аз неслучайно попитах дали едното не противоречи на другото, за  да бъдем много точни да няма съмнение във взимането на решение.

 

В. ДИМИТРАКОВ:

Според мен по-лесно ще бъде, ако групираме гласуванията на принципи — двата принципа, които поотделно трябва да  гласуваме, е сега ли да решаваме проблемите с гласуването, или на отделен НС. Ако е на отделен НС, въпросът се решава и  приключваме.

 

Д. АРНАУДОВ:

На базата на това Ваше тълкуване аз се обръщам към г-н Грозев. Г-н Грозев, това, което изказа г-н Димитраков, дали да стане  днес или на следващ НС. Не говорим за след три месеца, а за след три седмици за извънреден.

 

Х. ГРОЗЕВ:

Гласуването трябва да стане днес. Това е един период , в който за три месеца ИБ не може да си върши работата. Това  означава, че ще блокираме работата още три месеца.

 

В. ДИМИТРАКОВ:

Това се включва. Искането за гласуването днес се включва в единия принцип, който предложих за гласуване. Как може да му  противоречи?

Н. ПАПАЗОВ:

Аз съм съгласен с г-н Арнаудов, че всеки трябва да изслушаме. Гласуват се предложенията от най-отдалеченото.

 

Д. АРНАУДОВ:

Внесени са три предложения и тук трябва да обърнем внимание кое е най-отдалеченото по принцип, същевременно то има  и съдържателна стойност и по време на постъпване на кандидатурите. За мен, в моето тълкуване и твърдя, че съм прав,  предложението за извънреден НС е съдържателната страна на проблема за вот на доверие.

 

Р. КАСАБОВ:

Ако другите знаеха, че ще има такива вотове, можеха да останат. Трябва тълкувание.

 

Д. АРНАУДОВ:

Ако трябва да спазим за по-отдалеченото предложение, което обслужва решаването на възникналия проблем, това е  предложението за извънреден НС. Имам по същество различия в процедурата, но трябва да я изчистим, за да нямаме след  това …, че нещата не са били направени по най-добрия начин. Ако се лутаме и си разговаряме, това е, за да спазваме точната  процедура, за да не сме уязвими в точните решения.

 

Р. КАСАБОВ:

За да не сме уязвими сега, трябва да има нов НС с такъв дневен ред: вот на доверие към изпълнителното ръководство, вот на  доверие към председателя и да знаят хората като дойдат за какво ще работят и за какво ще гласуват. Бяхме 45 души, останахме  30.

 

А. ТУШЛЕКОВ:

Аз съм напълно съгласен с г-н Касабов. Просто трябва да знаем въпросите, ще решим сега или следващия път. Смятам, че  трябва да решим проблема на следващия НС. Трябва може би да решим след 14 дни да се проведе извънреден НС и да  решим тогава нещата.

 

Т. КОСТАДИНОВА:

Аз имам един въпрос към г-н Симеонов. Г-н Симеонов, Вие имате нужда от вот на доверие от целия НС или само на тези  евентуално 17 човека, които биха Ви дали този вот, защото другите биха гласували, но могат и да не гласуват. Колко човека  сега биха гласували за даване вот на доверие или недоверие?

 

П. СИМЕОНОВ:

Беше ми зададен въпрос. Като избран председател на БПЛ на нейния конгрес, моя милост мисля, че това се отнася и за  хората, които най-активно работят в ИБ, срещаме блокираща съпротива от страна на няколко души. Особена активност и този  път прояви един от тях. Лично аз съм способен да работя с всеки от вас, стига от отсрещната страна да не ме пляскат по  ръката. На миналия НС казах, че искам вот на доверие. Това Бяха три месеца, в които съм се опитвал да избягна конфликтите,  да внеса отново елемент на доверие. Правил съм стъпки от най-различно естество. Не се е получило. Заедно с това съм имал  възможност и да размишлявам по отговорността, която поемам, която нося. Отговорност, която нося пред всички вас. Аз  нося тази отговорност и пред нещо много по-голямо и заедно с това — пред нещо много по-абстрактно. За да може да се  работи, ИБ трябва да се състои от хора, които, нека си запазят своите различия, но които имат доверие един в друг и които са  готови да работят заедно. Многословен съм, но ще дам пример. В Народното събрание се обсъждаше някакъв въпрос, вече  съм забравил какъв. Отидохме 5 или 6 души от ИБ. Седнахме на трибуната, бяхме отбор. Направи поразително впечатление и  в залата, и сред журналистите. Коментарите бяха, тези, които стигнаха до нас бяха, че това е сила. Става дума за това ИБ, аз  искам първо, поставих въпроса за вот за себе си, обмислял съм въпроса изобщо да си подам оставката. При обединения  какви ли не нелепи и още не съм се отказал от този вариант на развитие на нещата. Не исках да го казвам. Исках да избегна  това, защото може да се изтълкува по съвършено превратен и различен начин. ИБ трябва да се състои от единомишленици.  Поставял съм въпрос за вот на доверие към мен, подкрепям направеното процедурно предложение от Н. Папазов и С.  Стефанов, ИБ да се състои от единомишленици. Единомишленици са тези, които вдигат ръка и казват "работим заедно". Аз  съм готов да работя заедно, да бъда заедно с всички и да изпълнява решенията на НС. В тази работа няма приятели и  неприятели. Но разцепления на партията няма да позволя, даже да остана само член на тази партия. Няма да го позволя  разцеплението. Тази партия е наистина такава, каквато е и това беше казано и на Блага Димитрова, и на Йордан Василев и  съдът го потвърди, че тази партия е такава, каквато е. Тя отстоява своите позиции. Не може НС да взема решение и след две  седмици в "24 часа" да излиза становище точно обратното на политиката на партията. Наистина тази партия е такава, каквато  е. А двамата бабаити са свързани със 17 хил. лева, които плащаме за телефони. Телефони, водени по най-парадоксални  поводи, включително и с любовника на една от дамите, които трябваше да напуснат партията, който беше в Англия. Искам  вот на доверие и ИБ да се състои от хора — единомишленици, да бъдем отбор. Не ме интересува, кои ще бъдат те. В противен  случай аз не намирам мотивация за работа. Предполагам, че ме разбирате. Ако е трудно за разбиране това, което казвам …

 

Д. АРНАУДОВ:

Тук се изказаха съображения, че не е било съобщено и другото нещо, което ще бъде гласувано, за да може хората да … своя  вот.

Нека да проведем процедурата и повече да не дискутираме. Позволявам си още един път да ви обърна внимание на съвсем  конструктивни неща. Ако искаме в действителност, както се казва, по съвест всеки да намери своя … За мен всеки човек  трябва да има позиция на базата на двустранната информация за различните позиции. Аз не съм убеден, че днес всички хора  чуха всички позиции. За да не се чудим после, дали правилно сме гласували при така създадената ситуация, от тази  конструктивна позиция аз предложих извънреден НС, на който да обмислим нещата. Да бъдат обсъдени и това, което бе  казано като доклад в рамките на два часа и нещо, да бъдат и оспорващи оценки и мнения по самия доклад и повдигнати  оценки и мнения, за да може на базата на различните аргументации за или против, на едно или друго становище, една или  друга оценка, съвсем нормално да се  подходи към това, което искат членовете на НС. От тези съображения аз се обърнах  към колегите и ги попитах, дали поддържат искането си за вот днес, не от някакви други съображения. Опасявам се и го  казвам много отговорно и откровено, опасявам се, че днес гласуването на вот на доверие няма да е изход от всичко това,  което можем да го наречем с една дума — криза в ИБ. Не виждам защо трябва да бягаме от информираност и от точната си  позиция. Аз съм сигурен, че в тази зала има хора и членове на ИБ и хора от НС, които имат поглед върху нещата и могат да  бъдат достатъчно аргументирани в своите позиции. Аз съм поставен лично пред дилемата как да гласувам, дали да гласувам  по принцип за линия или да гласувам на базата на аргументирани постановки. За мен това са две различни неща. Проявявам  това откровение, просто за да предпазя НС от прибързани решения, не от нещо друго. И затова поисках, ако се вземе  принципното съгласие от НС, да се гласува днес вот на доверие към 1, 2, 3 или 4-ма, държах да бъда изслушан, защото имам  какво да казвам като позиция върху всички тези проблеми, които бяха заложени в нещата. И именно това правя като човек в  тази партия, който има някакви задължения в тази партия. Много моля да се предпазим от прибързани оценки и прибързани  действия.

 

Н. ПАПАЗОВ:

Аз съм съгласен с г-н Арнаудов по повод това, че всеки трябва да изслушаме, за да преценим кой ще влезе в следващото ИБ.  Аз не предлагам персонално разглеждане. Аз предлагам този органи, ИБ, чрез гласуване да му попречим през тези две  седмици да се меси в ръководството на партията. Аз не приемам персонални оценки, защото лично аз ще предложа  повечето от сегашните членове на ИБ в новото ИБ. Аз предлагам на целия ИБ да гласува ан блок оставка. … Не става дума за  персонални оценки, не става дума да чуем … след две седмици ще кажем кой персонално е крив.

 

Д. АРНАУДОВ:

Когато аз исках да кажа тези няколко думи, как може да се иска вот на доверие тогава, когато пред НС не са чути всички  мнения — това е, ако щете, своеобразна дискриминация на позиции. Това ми е мотивацията да оспорвам вашата логика.

 

Н. ПАПАЗОВ:

Аз не съм чул един път да се каже тук на НС, да, ИБ работи. Всички казват ИБ не работи. Аз не говоря за персонални оценки.

 

Д. АРНАУДОВ:

Никой не говори за персонални оценки. Говорим за мотива и логиката на гласуване на вот на доверие. Това са съвсем  различни неща.

 

Х. ГРОЗЕВ:

Мотивите са ясни. Те са ясни още от преди три месеца. Мотивите бяха изказани от Стелиян Стойчев. Той счита, че може да  съществува и фракция в този момент в БПЛ. За мен специално, лично моето становище, аз не искам по-нататък да чувам кой  колко е говорил по телефона, кой какво е говорил. За мен става принципен въпроса, следващият НС ще се превърне ли пак в  същата арена или той действително ще заработи. Той действително, за да заработи —  това, което каза г-н Симеонов, — там в ИБ  трябва да има хора, които са единомишленици, които се мъчат да изтеглят каруцата от калта. И за това аз ви предлагам, без  персонални оценки в момента, това, което предложих да се гласува.

 

Д. АРНАУДОВ:

Нищо друго не ни остава, ако никой не оспорва гласуването, което беше направено или ако има някакво оспорване или  предложение за гласуване, при яснота какво друго ще се гласува. Това, което направи г-н Димитраков като предложение, сега  или на другия НС. Да преминем към процедурата и да изпълним това, което сме направили като предложение.

 

Г. ХРИСТОВ:

Предлагам още един път да се подложи на гласуване това, което гласувахме, като ясно преди това се каже за какво гласуваме,  какви са алтернативите.

 

Д. АРНАУДОВ:

Предлагам на гласуване преложението на Жоро за прегласуване и при ясна формулировка какво ще се гласува. Тези от вас,  които са съгласни …

 

Н. ПАПАЗОВ:

Оспорване на гласуването може да стане по няколко начина — има кворум, няма кворум. След като едно решение е взето при  кворум, то не може да бъде оспорвано.

 

Д. АРНАУДОВ:

Как да не е възможно? На практика се прави предложение за прегласуване поради неяснота за какво се гласува.

 

Н. ПАПАЗОВ:

…....

 

В. ДИМИТРАКОВ:

Абе, в народното събрание прегласуват по сто пъти. Кое по-важното да вземе правилно решение или ….

 

Д. АРНАУДОВ:

Единствен изход от тази ситуация според мен е следният: формулирам ясно предложението за решение, което беше  подложено на гласуване и вече е гласувано. Искам да чуете отново и да кажете, има ли несъгласие с така направената  формулировка и проведеното гласуване? Предложението на г-н Грозев бе: "Днес, на този НС, независимо дали ще имаме  друг извънреден НС, или не да се гласува вот на доверие на изброените лица". Аз точно това предложих на гласуване и  резултатът от това гласуване е ясен.Има ли някой от вас, който да оспорва това гласуване, което е проведено?

 

Р. КАСАБОВ:

17 гласува "за", 13 " против", ако тези 13 си отидат, останалите 17 могат ли да проведат гласуване, като не могат, значи ние ще  си отидем и да видим какво ще стане, така не може да се налага.

 

Д. АРНАУДОВ:

Прав сте, г-н Касабов, че така не може и след като има проведено гласуване, при резултата 17 "за" вот на доверие, "против" —  13 и "въздържал се" — 3, следващото, което предстои — това да се отиде към тайната процедура, ако не се лъжа, за гласуване на  вот на доверие на персонално посочените лица. След приключването на това гласуване, ще предложа на гласуване  предложението на г-н Папазов за оставка на ИБ. Тъй като вече това е факт, че ще гласуваме вот на доверие, аз помолих НС да  се въоръжи с търпение и да изслуша моето мнение по повдигнатите въпроси, които бях готов да ги направя на извънредния  НС, а не днес.

 

Н. ПАПАЗОВ:

Мисля, че става нещо, което не бива да става. Не е упрек към г-н Арнаудов. Момент, нека да бъда чут. Молбата ми е всички  да влязат в залата да гласуваме персонален вот и съм съгласен, че трябва да бъдат чути мнения или без персонална оценка да  гласуваме оставка на цялото ИБ и на следващия извънреден НС ние ще си ги обсъдим персонално и ще избираме нови. Това,  което става сега, не бива да става.

 

Д. АРНАУДОВ:

Нека да заповядат колегите, които са отвън да влязат в залата, защото подлагам на гласуване предложението на г-н Папазов.

В. ДИМИТРАКОВ:

Г-н Папазов прави едно предложение и ние веднага го гласуваме. Имаше предложение, изобщо всякакви гласувания да се  правят на извънредното заседание. Защо това не го гласуваме?

 

Д. АРНАУДОВ:

Защото това е третото по ред по процедурно направено предложение. От съдържателна гледна точка то е най-отдалеченото  предложение и трябваше да бъде първото гласуване.

Много ви моля затворете вратите и да се въоръжите с внимание по отношение на предложението на Папазов. Тези от вас,  които поддържат предложението на г-н Папазов, ИБ днес на този НС да си подаде оставка, НС гласува оставката на ИБ на  БПЛ, моля да гласува:

Тези от вас, които поддържат предложението на г-н Папазов НС да гласува оставка на ИБ …

 

Х. МИЛЕВ:

Нещата са много ясни и ако има някой в тази зала, който да не ги знае, всеки знае за какво става въпрос много добре.  Въпросът е вече да създадем, да обявим едно съревнование с БЗНС-та и те ако са 10, ние да бъдем 10 либерали.

 

Д. АРНАУДОВ:

Моля без изказвания. Предложението на г-н Папазов — тези от вас, които го поддържат, моля да гласуват.

Гласуване:

25 гласа "за"

6 гласа "против"

4 гласа "въздържал се"

Ако трябва докрай да си изпълним процедурата, трябва да предложа и третото предложение за провеждане на извънреден  НС, което обаче, ще видите след малко, ще влезе в противоречие с другите. И така, тези от вас, които поддържат направеното  предложение за скоростен извънреден НС, моля да гласуват.

Глас от залата: в срок от 14 дена

 

Д. АРНАУДОВ:

Нека да гласуваме принципа, а след това ще определим датата.

Гласуване:

24 гласа "за"

2 гласа "против"

8 гласа "въздържал се"

Гласуването завърши. Получи се нещо, което сега… Той иска обяснение по резултата.

 

P. КАСАБОВ:

Изпълнителният директор и говорителите влизат ли в ИБ, което сега си подаде оставката?

 

Л. ЙОРДАНОВ:

Вот на доверие се гласува само на четири човека и след това пак мнозинството гласува оставка на цялото ИБ и как може да  иска пак с мнозинство да иска извънреден НС?

 

В. ДИМИТРАКОВ:

Още една добавка към объркването. Предложението на Папазов, както го разбрах, ние гласуваме сега НС да проведе  гласуване за оставка на ИБ. Обръщам внимание, понеже съставът от ИБ се определя с тайно гласуване, за мен логиката е, че  и това, тъй като касае състава на ИБ, също трябва да бъде тайно гласуване. От това гласуване аз разбрах, че само се подлага,  приема се за гласуване оставка, а самата процедура не е изпълнена.

 

Д. АРНАУДОВ:

Точно така. Сега, защото преди малко неслучайно подхвърлих репликата, ще продължим да гласуваме и ще видите какво ще  се получи, на практика ние сме в истински тупик поради две причини: имаме съгласието да гласуваме вот на доверие, имаме  съгласието да гласуваме оставка на ИБ и имаме съгласието за извънреден НС, на който трябва да разгледаме тези въпроси,  които приехме на първите две гласувания.

 

НЕДЯЛКО ЛАЗАРОВ:

Уважаеми приятели, нека да кажем по същество какво гласуваме. Според мен в партията има определени проблеми и тези  проблеми трябва да бъдат поставени на едно сериозно разискване. Ние вече гласувахме, че те ще се поставят на сериозно  разискване след две седмици, да речем. Ние можем да вземем подобно решение, ние го взехме, но не точно по този начин  формулирано. Защо трябва сега да гласуваме оставката на ИБ и за две седмици да оставаме без ИБ. Аз имам много неща да  кажа, но не мога да ги кажа в този половин час, нито пък г-н Арнаудов и всички онези, които стоят тук цял ден. Нека да  останем с това решение, както го тълкувам. Всеки от нас представлява някакъв клуб и членовете на клуба, ако трябва, ще му  съберат пари, за да дойде на НС.

 

Д. АРНАУДОВ:

Аз съм в много трудно положение, защото твоето предложение на практика влиза с това, което е вече резултат от гласуването  днес да има вот на доверие. Аз ви казах в самото начало…

 

Б. БОЯДЖИЕВ:За мен единственият изход е следният. Призовавам хората, които са против това, днес да се поставя реалното  гласуване на вот на доверие на когото и да било, да напуснем залата, да открием една подписка по процедурата за свикване  на извънреден НС от 1/5 от нас.

 

Д. АРНАУДОВ:

Вие си отправяте призив, но аз съм длъжен на практика да поставя процедурата, която вече е гласувана, за да няма съмнения,  че всичко не е свършено до край. Така че не знам, доколко призивът на практика е чут или не е чут. Предстои да започне  тайно гласуване на предложението на г-н Христо Грозев. Това си е тяхно право на действие и никой не може да го оспорва.  Тъй като са дадени четири имена, моля ви, тези, които остават в залата, дадени са четири имена, за които трябва да има вот на  доверие, би трябвало да се проведе отделно гласуване за 4-та души. За това аз много моля, защото влизаме отново е един  процедурен тупик, при наличието на толкова хора в залата може да гласуваме комисия, която да проведе процедурата по вот  на доверие. Г-н Грозев.

 

Х. ГРОЗЕВ:

Този отказ в момента да се гласува това нещо, това е саботиране на тези разисквания, които правихме. Ще ги направя  квалификациите. За мен това, вървим твърдо към разтурване на партията. Не аз, това е бягане от отговорност в момента.  Това е бягане от отговорност.

 

Д. АРНАУДОВ:

Помогнете ми, дами и господа, как да изберем комисията, която да проведе тайното гласуване по вота на доверие при  толкова налични хора в залата. Помогнете как да оформим комисията, за да бъде всичко наред по самата процедура.

 

Н. ПАПАЗОВ:

…..…..…

 

Н. ПАПАЗОВ:

Имаме три гласувания. Третото гласуване казва, че ние ще имаме извънреден НС … Двете процедури са отворени,  единственото предложение, което е прието, е третото — затова, че ще имаме извънреден НС. Сега аз внасям трето  предложение. Моля да бъде гласувано, тъй като моето предложение включва, първият вариант да остане само "да" или "не"  на ИБ и нещата оттам нататък стават … Объркване няма да има. Това е предложение. Имам ли право да го направя?

 

Д. АРНАУДОВ:

Имате разбира се, никой не може да го оспори, макар, че … .Има ли още някои нещо да добави?

 

ВЛАДИМИР ДИМИТРАКОВ:

Искам да добавя, аз не съм против Папазов да дава предложения, всеки има право да дава предложения, колкото и да е късно,  никой не го забранява, но безспорно е, че нещата са едни и същи — дали вот на 4 души, или на цялото ИБ. Примерно вот на 4  души може да доведе до оставка, до приемане вот на недоверие на Ст. Стойчев, един човек изхвръкна, но Бюрото си  съществува, другото е оставяне на партията без всякакво ръководство. Как, че са едни и същи? Без изпълнително ръководство  да кажа. Съвсем не са едни и същи, не че казвам кое е по-добре.

 

ГЕОРГИ ХРИСТОВ:

Само да напомня, че ако се гласува вот, той трябва да бъде таен.

 

Е. БОЖКОВ:

Всички демократични процедури предвиждат тайно гласуване по персонален вот.

 

Д. АРНАУДОВ:

Твоите аргументи са правилни, само, Николай, твоите аргументи влизат в нарушение с постъпилите процедурни  предложения. Иначе си прав в аргументите си.

Дами и господа, тъй като в момента, по силата на създалата се ситуация да ръководя заседанието на НС и поради  невъзможността да бъде излъчена при наличието на нормален кворум комисия, за да се проведе този вот на доверие, ако  някой вижда как ще се направи тази комисия, нека ми помогне. Спирам дотук. Тъй като явно в този момент трябва да се  поеме от някой политическа отговорност за това, което ще последва и то отговорност пред членовете на НС, затова спрях  дотук — ако някой вижда, как да оформим комисията по вота, нека да заповяда. Просто няма, вижте колко народ е, как ще се  оформи комисията? Аз просто питам, дали е възможно и процедурно вярно и законно, ако щете от гледна точка на уставни  принципи и не знам точно колко човека сме в момента, които могат да изберат комисия по избора. Ако трябва ще повторя  изказването си като истинска позиция. При аргумента, че не сме в състояние по този начин да оформим комисия за вота, ние  не можем да проведем самото гласуване и тогава е редно да се вземе отговорността някой или да прекъсне процедурата, или  да наложи нарушаването на уставните норми и да я проведе. Едно от двете.

Ние не сме гласували оставката, гласувахме, че тя ще се гласува.

 

Н. КОЖУХАРОВ:

Аз имам едно предложение, предполагам, че имаме 20 души в залата, които имаме право да гласуваме. Правя следното  предложение — тези, които сме тук, членове на НС и на ИБ, да гласуваме да отпаднат всички взети днешни решения и да  гласуваме датата на следващия извънреден НС след две седмици. Смятам, че ако 24 души приемат това решение, може да  влезе в сила.

 

Д. АРНАУДОВ:

Има нещо, което вече е факт. Ние сме гласували принципа да се гласува вот на доверие и да се гласува това, което беше  предложението на г-н Папазов.

Н. КОЖУХАРОВ:

Затова предлагам да се анулират всички други решения и да се насрочи извънреден НС в най-кратък срок след две седмици.

 

Д. АРНАУДОВ:

Моля съображения и аргументи по предложението на г-н Кожухаров. Нека хората да си кажат мнението. Това е време на  размисъл и аргументация. Не виждам никакви предложения за аргументация или предложения към г-н Кожухаров. Тъй като  смятам, че никой не би се противопоставил на това, че той прави опит да излезем от ситуацията. Всяко едно такова  предложение е добре дошло и ние сме готови да го предоставим на гласуване.

 

Н. ПАПАЗОВ:

Има ли 27 души в залата? Няма, ами тогава, казваме си лека нощ и продължаваме следващия път.

Д. АРНАУДОВ:Тъй като предложението за извънреден НС е гласувано като решение на НС, моля да се обсъди евентуалната  възможна дата, на която да се проведе. Датата не се гласува, тя се обсъжда. Аз смятам, че по същество нещата са ясни  дотолкова, доколкото при негласувана оставка на ИБ и всичко останало, а при наличието на извънреден НС, ИБ е действащо и  е в състояние да определи и да информира навреме членовете на НС кога ще се проведе извънредния НС.

Имаме още две точки, които на практика съществуват, но нямаме никакъв кворум. Те са информативни. Моля ви да чуете.  Едната е информация за членовете на СПС от БПЛ, а другата е точка Разни, в която има определени неща. Не може да се  подлага нищо повече на гласуване и лично аз не виждам смисъла един такъв сериозен въпрос като информация за членовете  на СПС, заложен в дневния ред, да бъде дискутиран. Иска ми се да бъда убеден, че …

 

П. СИМЕОНОВ:

Въпреки че съм в отпуска, аз благодаря на членовете на НС, които са тук. Смятам, че проблемите ви станаха ясни в процеса  на разискването. Смятам, че разбрахте за какво става дума в БПЛ и в зависимост от развитието на политическата ситуация да  запазвам правото като председател на партията да действам съгласно нейния устав, като не допусна нейното разцепление и  наистина тя да има своя политически тим, който да работи за укрепването и развитието. Чуждите й тела да бъдат изхвърлени  от нейните редици и да бъдат изолирани. Казвам го пределно ясно и пределно точно. Благодаря на всички, че бяха тук и  станаха свидетели на всичко, което стана.

 

Д. АРНАУДОВ:

Закривам заседанието на НС.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ,  ПРОВЕДЕН НА 30.10.1993 г.

Точка 3 — Обсъждане на документите на студентските клубове — Конституционен форум.

 

РЕШЕНИЕ:

Националният съвет на Българска партия ЛИБЕРАЛИ изразява съгласие Изпълнителното бюро на партията да подкрепи  кандидатурата на Федерацията на студентските клубове — Конституционен форум в Съюзния политически съвет на  Либерално — консервативния съюз.

01.11.1993 г.  
гр. София

Протокол:
Камелия Минчева