Национален съвет на БПЛ - 31.07.1993 г.

 

НЕРЕДАКТИРАНА СТЕНОГРАМА ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ

СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ,

ПРОВЕДЕНО НА 31.07.1993 г.

 

Присъствали членове на НС на БПЛ:

1. Александър Бояджиев
2. Александър Тушлеков
3. Анелия Кирова
4. Атанас Атанасов
5. Божанка Димова
6. Борис Иванов
7. Борис Бояджиев
8. Борислав Цеков
9. Владимир Димитраков
10. Веселин Панайотов
11. Георги Ганев
12. Даниела Михалкова
13. Диан Гладичев
14. Димитър Арнаудов
15. Димитър Ненкин
16. Димитър Дуев
17. Еленко Божков
18. Здравко Сираков
19. Иван Генев
20. Иван Иванов
21. Иван Светославов
22. Камелия Касабова
23. Лука Зумпалов
24. Людмил Йорданов
25. Митко Йовков
26. Митко Костов
27. Недялко Лазаров
28. Ненко Георгиев
29. Николай Кожухаров
30. Никола Папазов
31. Петранка Евтимова
32. Петко Симеонов
33. Павел Странджев
34. Ромила Георгиева
35. Румен Касабов
36. Светлана Шаренкова
37. Стела Флорова
38. Стоян Петров
39. Стелиян Стойчев
40. Стефан Стефанов
41. Таня Костадинова
42. Христо Милев
43. Христо Грозев
44. Христо Петров
45. Юлий Юлиев

 

П. СИМЕОНОВ: Имаме регистриран кворум вече и можем да започваме заседанието.

Добре дошли на всички. Откривам заседанието на НС, което се провежда съгласно Устава ни, на всеки три месеца. Пред вас е предложението за дневен ред, което вчера бе обсъдено от ИБ на БПЛ и бихме могли направо да преминем към неговото разискване. Независимо, че това са обсъждани неща вчера, предлагам точката за приемане на нови клубове да мине отпред, така, както по традиция е било, за да дадем възможност на представителите на тези нови клубове да бъдат активни и законни участници в нашето заседание. Това е предложението, което правя. Съжалявам, че Румен беше излязъл, аз тъкмо тръгнах да го търся, той се оказа, че…, защото той държеше на това разместване. Има ли други предложения във връзка с ДР или съображения за запазване на така внесения писмен материал. Не виждам вдигната ръка. Подлагам на гласуване ДР с първа точка - Приемане на нови клубове и надолу точките следват, както са си и с тази формулировка, която имат.

Има ли някакви възражения? Моля, които са съгласни с предложения ДР, да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма.

Дневният ред е приет - гласували 38 гласа „за“, „против“ и „Въздържали се“ - няма.

Раздадена ви е и, преди да започнем работа по самия дневен ред, раздадени са ви и процедурите.

Предложения за процедури за провеждане на разискванията на заседанието.

1. Думата се иска от Председателя на заседанието писмено или с вдигане на ръка и се дава по реда на постъпване на заявка.

2. Продължителност на изказванията по същество - пет минути. Добавка от мен - това означава, че човек, който се изказва и вижда, че не му стига времето е свободен да поиска удължаване на времето от НС, който е гласувал този регламент.

3. Реплики за изказвания и дуплики не се правят. Вариант втори - правят се в рамките на една минута.

Предлагам ви да обсъждаме вариант втори.

4. При отклонения от разисквания въпрос Председателя може да отнеме думата, естествено това става с решение на НС.

5. Процедурни въпроси и изказвания се гласуват с предимство, ако предложението за прекъсвания на разискванията се приеме, председателят дава думата на двамата записалите се за изказвания, които следват по списък.

6. Предложенията за решения се гласуват по степен на отдалеченост от първоначалното.

По принцип ние винаги сме се водили от някакви такива писмени правила, които не са били предлагани на обсъждане в началото на заседанието, всъщност предлагани са били, но не всички заседания. Така че няма нищо ново. Има ли някакви съображения във връзка с процедурите за провеждане на разискванията?

 

П. ЕВТИМОВА: По първа точка „думата се иска от председателя писмено или с вдигане на ръка“ - мисля, че е достатъчно да се приеме „думата се иска с вдигане на ръка“, тъй като нито дневен ред е бил раздаден предварително на НС, за да се предполага, че някой има предварително готови изказвания. По този начин може да се задръсти, да се създаде един дълъг списък от желаещи писмено да се изказват, който да задръсти възможността да се изказваш устно в момента, в който имаш нещо да кажеш. Просто предлагам да няма писмени заявки. Да има заявки, както е било досега - всеки, който иска да се изкаже, вдига ръка и с това заявява пред всички, че иска да се изкаже.

 

П. СИМЕОНОВ: Предложението на г-жа Евтимова е да няма писмено искане на думата, а само с вдигане на ръка. Аз мисля, че то не променя нищо по същество. Ние се познаваме достатъчно добре.

 

Л. ЙОРДАНОВ: Аз по принцип приемам Вариант две - да се правят дуплики, но с една уговорка: не повече от една дуплика, т.е. само една дуплика, за да не се получи диалог между двама човека.

 

П. СИМЕОНОВ: Чухте и това предложение. Заповядайте, г-жа Евтимова.

 

П. ЕВТИМОВА: По въпроса за дупликите. Може да се ситуира такава ситуация, че към определен човек да бъде зададен въпрос, той може да отговори на този въпрос. Задаващият въпроса или други хора могат да искат да зададат допълнително въпроси или да съобщят на присъстващите, че не са задоволени от отговорите. Такъв строг регламент - една дуплика - една минута, мисля, че е излишно да се формализираме до такава степен, защото не се знае какво ще ситуираме в хода на самото събрание.

 

С. ФЛОРОВА: Мисля, че основанията на Пепа са доста солидни и предлагам да допълним тази точка в процедурите, като при изключително важни случаи за обсъждане, НС да запазва правото да промени регламента до изясняване на въпроса, който е от особена важност. За да не се получава туширане. Значи, при изключителни случаи, защото наистина има моменти, в които предъвкваме едно и също и си губим времето, а за изключително важни моменти не ни стига времето. В този смисъл, да повторя ли, или е ясно предложението?

 

П. СИМЕОНОВ: Ясно е и аз смятам, че много запецнахме на тези процедури. Това е една рамка. Излишно е да смятаме, че тази рамка така, като я гласуваме и после не можем нищо да променим в нея или че тя ще бъде използвана за диктат на една група над друга в процеса на разискванията. Това са абсурдни неща. Съгласен съм с всички тези предложения, които Бяха направени - да отпадне писменото искане на думата, присъединявам се към това нещо. Следващото - дуплики, реплики и т.н. - естествено за изчерпване на някакъв съществен въпрос ние не бихме могли да вземем и да кажем - стига си говорил, ние приехме веднъж само да се говори и т.н. Съгласни ли сте с тези поправки да приемем процедурните правила?

Моля тези, които са съгласни за приемане на процедурните правила с направените предложения за промяна в тях да гласуват с вдигане на ръка. Моля свалете ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Приема се 40 гласа „за“.

Започваме по дневния ред.

Първо - приемане на новоучредени клубове. От секретариата на нашето заседание ни казаха, че присъстват представителите на 5 клуба. Ако от останалите 4, на които са готови документите, междувременно пристигнат представители и са тук и ги пропусна, аз ги моля да се обадят.

Село Инзово, Ямболски окръг с председател Златко Жеков. Клубът е основан на 14.03.93 г. Обсъден е Уставът на БПЛ на учредителното събрание, платформата. За п-л е избран Златко Василев Жеков. Съучредители са 6 човека - Златко Жеков, Иван Цветков, Станка Стефанова, Атанас Желев, Живко Желев, Жеко Жеков.

Златко Жеков е роден на 11.06.1963 г. в с. Инзово. Има средно образование. Работи фина механика в АД „Тунджа“, Ямбол. Не е семеен. Живее в с. Инзово. Членувал е в Ямболския клуб от 03.03.1990 г., не е членувал е друга партия.Имате ли някакви въпроси към г-н Жеков?

П. ЕВТИМОВА: Кой от ръководството на БПЛ е присъствал на учредяването на клуба, въобще с кого имахте връзка при учредяването на клуба?

 

ЖЕКОВ: На учредяването на клуба присъства Стоян Петров. Познаваме се отдавна, от 1990 г. и по-рано. В момента в клуба членуват 11 човека.

 

П. СИМЕОНОВ: Доволна ли сте от отговора, г-жа Евтимова?

 

П. ЕВТИМОВА: Да, доволна съм.

 

П. СИМЕОНОВ: Членовете на НС, които са съгласни, клубът да стане пълноправен член на БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Гласували - 42 „за“. Г-н Жеков, Вие вече сте либерал,институционализиран либерал!

Село Добри дял. Тук ли е представителя на селото? Да.

Клубът в с. Добри дял е учреден на 19.07.1993 г. На събранието са присъствали 8 съучредители. Г-н Кожухаров, член на ИБ на БПЛ, е запознал присъстващите с някои положения от Устава на БПЛ, както и целите и задачите на партията. След това 5 човека от присъстващите са пожелали да станат членове на партията. За председател е избрана Магдалена Цветкова. С това е завършило учредителното събрание.

Магдалена Цветкова - председател на клуба в с. Добри дял - е млада дама, както видяхте. Била е дълго време в поземлената комисия в с. Добри дял. Тя е завършила СПТУ по селско стопанство в Лясковец. Омъжена е и живее в Лясковец. Има ли някакви въпроси към г-жа Цветкова?

Въпрос имам аз и той е идентичен на въпроса, който беше зададен от г-жа Евтимова - кой от ръководството на БПЛ присъстваше при вас при учредяването?

 

ЦЕТКОВА: Николай Кожухаров.

 

П. СИМЕОНОВ: Които от присъстващите членове на НС са съгласни да утвърдим клуба за член на БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Гласували - 42 „за“. Честито, г-жа Цветкова, Вие сте вече либерали.

Клубът в Драгижево. Тук ли е представителя на Драгижево? Да.

Клубът е учреден на 16.07.1993 г. Присъствали са общо 10 човека. Прочетени са Уставът и Идейната платформа.

Допълнения е дал X. Хубанов - п-л на клуба в Лясковец и след това 6 човека са станали членове на БПЛ. За п-л е избран г-н Георги Маринов Лечев, директор на местното училище „Кирил и Методий“. Г-н Лечев е роден на 21.02.1950 г. Завършил е висше образование, специалност История. Понастоящем е директор на училището. Женен е. Живее в гр. Лясковец. Г-н Лечев досега не е членувал в никоя политическа партия. Ползва се с авторитет и уважение сред обществото в селото. Справката е подписана от регионалния координатор. Имате ли въпроси към г-н Лечев?

Г-н Лечев, същият въпрос, като към предишните двама председатели. Кой от ръководството на партията присъстваше при Вашето сформиране?

 

Г. ЛЕЧЕВ: Н. Кожухаров и X. Милев, и координаторът Иван Кожухаров.

 

П. СИМЕОНОВ: Благодаря ви. Други въпроси има ли към г-н Лечев?
Които от членовете на НС са съгласни да приемем клуба от Драгижево като редовен член на БПЛ, моля да гласуват с вдигане на ръка. Моля, свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Гласували: 43 „за“. Клубът в с. Драгижево е избран за член на БПЛ. Г-н Лечев, честито!

Град Сандански. Тук ли са? Да, тук са. В гр. Сандански се е провело събрание. Присъствали са 7 души. За събранието е избран Тодор Карамфилов. По точката са се изказвали. Знаете за Устава, програмните документи. 7 души са съучредители. За председател на клуба е избран Христо Любенов Кюлеков, който е утвърден единодушно за председател.

Г-н Кюлеков е роден в Сандански на 20.12.1963 г. През 1988 г. е завършил ВЛТИ. В момента има еднолична фирма и се занимава с търговска и производствена дейност. Следва задочно право. Семеен е и има едно дете.

Два въпроса към г-н Кюлеков - първо, членувал ли е в друга политическа партия преди това и вторият въпрос е кой от ръководството на партията е присъствал на вашето учредяване?

Не е членувал в друга партия и Людмил Георгиев е присъствал на учредяването. Благодаря Ви.

 

Р. ГЕОРГИЕВА: Много се извинявам, че прекъсвам, но много странно ми звучи това, че непрекъснато се питаме кой е присъствал. Аз съм учредявала нашия клуб без присъствие. Никъде не си изисква такова нещо в никой от нашите Устави и се учудвам, като че ли нещо много важно се оказва. Защо?

 

П. СИМЕОНОВ: Аз мисля, че съм свободен да задавам всякакви въпроси към клубовете, които се учредяват и сега не разбирам защо трябва да ми се дават инструкции. Аз искам да знам, присъствал ли е въобще човек от ръководството на БПЛ, може да е спонтанно възникнал клуб. Просто това искам да знам.

Има ли въпроси към г-н Кюлеков? Няма. Които от членовете на НС са съгласни, моля да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Честито г-н Кюлеков! Вие бяхте на семинара в Пазарджик и се надявам, че сте започнали да въртите педалите.
Клубът в Благоевград. Тук ли са? Да. Клубът е основан на 23.07.1993 г. На събранието са присъствали 9 човека, обсъдени са документите и е прието да се основе клуб. За пр-л на клуба е избран Васил Георгиев Янчев, а за зам.-председател - Петър Стенин. Г-н Янчев е роден на 20.07.1949 г. в с. Влахи. През 1984 е завършил ВПИ, през 1986 е завършил следдипломна квалификация. През 1990 г. задочно е завършил инженерно-педагогическия факултет в Благоевград, специалност „Инженерна екология“. През месец февруари 1993 г. е назначен след конкурс за директор на 6-то осн. у-ще в Благоевград.

Семеен е, има двама сина. Единият е студент, а другият ученик. Членувал е в БКП от 1974 до 1989 г. Г-н Янчев, имам един въпрос към вас - кой от ръководството на партията е присъствал на Вашето учредяване?

Присъствал е Христо Велков. Давам пояснение за присъстващите в залата. Х. Велков е член на БПЛ, който просто е наш активист. Не е член на никаква ръководна структура. Обикаля из Югозападна България, търси наши симпатизанти, идва, обажда ни се, някъде ги събира, учредява ги, отвреме - навреме ни се обажда и ни казва, че е учредил клуб. Върши на доброволни начала апостолска работа. Имате ли някакви въпроси към г-н Янчев?

Които са съгласни, клубът да стане член на БПЛ, да гласуват с вдигане на ръка. Свалете ръцете. Въздържали се? - 2 гласа.

Против? Няма. Гласували: 41 „за“. Клубът в Благоевград е редовен член на БПЛ.

Има ли пристигнал някой друг? Да, от с. Устрем са пристигнали. Вие, Михо Иванов Петров. с. Устрем. Учредителното събрание се е състояло на 26.07.1993 г. Запознали са се с Устава и програмните документи. За председател на клуба е избран Михо Иванов Петров. Избрали са секретар - г-н Андонов; и по финансовите въпроси - г-н Димитров.

Г-н Петров е роден през 1955 г. в Ямболски окръг. Произхожда от селско семейство. Майка му е работила като тютюнопроизводителка, баща му е работил в рудник „Устрем“. Завършил е средно политехническо у-ще е гр. Тополовград.

След отбиване на военната служба е завършил икономика. Бил е член на БКП от 1987 до 1989 г. От 10.11.1989 г. не е членувал в друга партия, симпатизант на БПЛ е бил досега. От 1.03.1992 г. е избран като п-л на синдикална организация на с. Устрем като платен пр-л, за която и сега продължава да работи и е член на КС на федерация на миньорите, КНСБ.

Въпроси към г-н Петров. Първият ми въпрос е: при учредяването на клуба кой от ръководството на БПЛ е присъствал?

 

ПЕТРОВ: Никой от ръководството на БПЛ не е присъствал на учредяването.

 

П. СИМЕОНОВ: Други въпроси към г-н Петров? Няма. Моля, тези членове на ВС, които са съгласни да се приеме клуба, да гласуват с вдигане на ръка. Свалете си ръцете. Против? Въздържали се? Няма. Гласували - 43 „за“. Честито, Вашият клуб е член на БПЛ!

Има ли някой друг да сме изпуснали и да е дошъл междувременно? Свършихме с точката за приемане на нови клубове и започваме по реда.

Аз направих процедурна неточност. Трябваше да ви представя г-н Стефан Николов, който е тук. Наш гост по покана на ИБ е С. Николов, пр-л на ПНБ. Поканили сме го снощи да присъства на тези разисквания по тази точка, която се явява първа в ДР и след това, преди да започнем да разискваме по принципите на коалиране на БПЛ, на него ще му бъде дадена думата да изложи той вижданията на тяхната партия за изграждането на една коалиция. Има ли възражения от страна на членовете на НС за присъствието на г-н Николов? Не виждам. Тук има поканени координатори от страната на БПЛ. Мисля, че няма възражения. Журналисти има ли? От кой вестник сте? „Денят“… Ние нямахме готовност за такава реакция.

За това че редакторът на вестника е член на НС, да приемем журналистката от „Денят“ до вътрешнопартийните въпроси,които ще започнем да разглеждаме по-късно. Нали няма възражения? Няма.

Започваме по точка втора. Днешният НС се провежда в самия край на политическия сезон. Има за какво да се огледаме и заради себе си, и заради България. Най-характерното според мен, това, което сега ви казвам, не е приемано от ИБ, така че те са свободни да изказват различни становища. Това не е становище на ИБ. Най-характерното, според мен, бе бягството на СДС от отговорността за управлението на страната. Ф. Димитров и Б. Димитрова си подадоха оставките. С. Савов, след като загуби лице в упоритото държане на председателския стол, беше принуден също да подаде оставка. Ж. Желев бе окончателно отлюспен и низвергнат. За всички е ясно, че СДС не е алтернативата на БСП. Това не е организацията, която може да декомунизира България, защото сама е заразена с комунистически бацил. Тя непрекъснато чисти редовете си, а смяната на системата, когато бе извършвана от тях, се изрази в грубото заместване на бившите партийни комитети и текезесарски управи с координационни съвети и сини активисти. СДС не може да гради демократичното общество, видяхме го в онези 14 месеца, когато цялата власт беше в ръцете им. Днес, в края на политическия сезон е очевидно, че алтернатива на БСП не може да бъде огледален мастодонт. Алтернативата не може да бъде и мастодонт, намърдал се между СДС и БСП.

Алтернативата на БСП, политическата сила, която може да извърши прехода, според мен е вече ясна. Това са онези „люспи“ от СДС и от БСП, организирани в необединени помежду си партии и партийки. Те пряко или косвено управляват почти във всички сектори на властта. Вижте само какъв парадокс се получи. На 13 октомври ние загубихме изборите, не успяхме да минем 4% бариера, ние, всички поотделно. Като казвам ние, имам предвид либерали, консерватори, социалдемократи, зелени. Изпаднаха зад борда на законодателната власт. Две години по-късно раздиращият се от кавги парламент излъчва солидна група от депутати, които все се натискат да се пишат я либерали, я социалдемократи, я някакви други -крати или -тори. Желев, който както добре помним, се целува с Блага при епопеята на 39-те, изпълни обещанието, което даде пред нас, либералите, и пред БДЦ. Той влезе във война със СДС и търси, макар и често опипом, либералната позиция. Такава е моята оценка. Беров, макар и възрастен и недостатъчно енергичен, макар и неподготвен за премиерския пост, не е нито психотерапевт, нито контрадезинформатор. Човекът търси разумното и здравия смисъл. Неговите министри, макар и много шарени, и като характери, и като интелекти, все търсят да намерят идейна и политическа близост с нас, тези, които загубиха изборите на 13 октомври. А да не говорим за това, че вече имаме и двама министри от тези, които загубихме изборите - г-н Корнажев като министър на правосъдието и г-н Тодоров като министър на просветата, а също и Ивайло Знеполски като министър на културата. Алтернативата на БСП и на СДС съществува, това сме ние - либерали, консерватори, социалдемократи, зелени и други екологисти. Ние сме тези, които съзиждат демократичното политическо пространство на България. Важното е да се осъзнае като такива, да се осъзнае като алтернатива, важното е да работим за увеличаването на своята сила и влияние в обществото. Още след изборите на 13 октомври и сетне, след Обединителния конгрес потвърдихме своята стратегия - ще работим за създаването на коалиция с подходящ партньор в първите следващи избори. Нашата цел е участие в управлението на страната. И за да бъдем ние самите желан партньор за коалиция, трябва да работим върху своята структура. Такъв бе и смисълът на провелия се семинар на щатните координатори в Пазарджик, провел се миналата събота и неделя. Намерението ни е до края на август във всички многомандатни райони да имаме щатни координатори. Умишлено завършвам своето въведение, започнало с възвишената тема за алтернативата на БСП и СДС, с такава проза като щатния координатор. Гениални да сме, като Янт*1 да говорим, то ще бъдем дърдорковци, ако не преведем прозрението си на езика на изборния ден. Нужни са ни 12 500 членове на секционните избирателни комисии. Нужни са ни 12 500 застъпници, нужни са ни 12 500, които да координират дейността между първите двама на всяко място. Нужни са около 2 000 души, които да обслужват тези, които непосредствено да са ангажирани в изборния ден. Освен тези непосредствени изпитания, пред които ни поставя денят на изборите, изборите като избори, като процедура искат от нас да имаме вестник, за който публиката да знае, чуе за нас. Да се стартира в момента вестник са нужни поне две десетки милиона. Около 50 постоянно движещи се коли, в които да седят разумни хора, които да се срещат с нашите структури по места, да разговарят с хората и да се създават нови структури. Поне толкова телефони и факсове. Ние сме част от алтернативата на двете крайности, но все още сме теоретична алтернатива, въпросът е да станем практическа алтернатива, алтернатива, която може при сегашния избирателен закон да мине бариерата от 4%. Това е въпросът за края на политическия сезон. Надявам се, че в една плодотворна дискусия, в един плодотворен разговор ние ще потърсим пътища за решаване на този въпрос. Благодаря Ви за вниманието. Както обещах, бях кратък. Имате думата.

 

С. СТОЙЧЕВ: Аз имам едно процедурно предложение. Предлагам т. 2 - разискване по експозето - да се трансформира като разискване по политическото и организационно състояние на партията, тъй като в самото експозе нямаше нищо, по което да се разисква. Ако трябваше да се уточня, в експозето не ставаше въпрос нито за политическите действия на партията, нито за организационното състояние.

 

П. СИМЕОНОВ: По организационното състояние давам думата на г-н Божков.

 

Е. БОЖКОВ: На заседанието на ИБ вчера г-н Р. Касабов направи предложение да се направи преглед на изпълненията на решенията и на заседанията на ИБ от периода между двата НС и да се направи преглед на решенията от последния НС. Това предполагам, че разбира г-н Симеонов като организационни въпроси. Предложението на г-н Касабов се прие от Бюрото и аз тук на Вашето внимание предлагам съвсем накратко преглед на решенията.

На заседанието на 15.05.1993 г., на НС на БПЛ бяха приети основно решения, отнасящи се до: по-нататъшните действия на БПЛ във връзка с нейните бъдещи политически коалиционни партньори. В тази връзка започна изпълнението на тези решения от първото заседание на ИБ, а по-точно от 17.05., започнаха процедури по разговорите с 4 ПГ, наречена по-късно Нов съюз за демокрация, в която участваха представители на ИБ, а именно - П. Симеонов, Д. Арнаудов, С. Шаренкова, Е. Божков, А. Бояджиев, С. Стойчев, В. Димитраков. Тази среща се проведе в НС, в стаята на НСД. На срещата Бяха уточнени принципите за по-нататъшно продължаване на контактите с НСД. За съжаление, не по наша вина, контактите засега са ограничени. Работната група, която се излъчи от нас, не получи отговор от тяхна страна. Причина за това са някои вътрешни, не бих искал да коментирам политическите действия на колегите, техни противоречия, които им пречат в момента да работят като хомогенна политическа формация. Така че ние с НСД не знаем с кого точно и как трябва да разговаряме. По-нататъшните решения на НС от 15.05. се свеждаха и до продължаването на действията и преговорите с ПНБ. С действията по преговорите с ПНБ се ангажираха председателят и зам.-председателят на партията и по тяхно поръчение и г-жа Шаренкова.

Други решения със задължителен характер и срокове не са взимани. Бяха утвърдени административните структури и ръководителите на отдели на партията.

Що се отнася до заседанията на ИБ - от 11 заседания бяха проведени 6 заседания, другите 5 не са проведени, поради липса на кворум. От тези 6, които са проведени, на две не са взимани решения, поради липса на кворум в края на заседанията или по средата. Приети са протоколите от всички заседания на ИБ. По принцип решенията, които са се взимали на ИБ, са били във връзка с изпълнение решенията на НС във връзка с политическата конюнктура, пол. партниране. Решения от организационен характер. Прави впечатление, че от 11 заседания са проведени по-малко от половината.

 

П. СИМЕОНОВ: Проблемната страна на организационната сфера - ние имаме организационна точка и тя е по-нататък, когато провеждаме закритото заседание. Има ли някакви въпроси и изказвания по казаното. Не е задължително да има, разбира се.

 

Р. КАСАБОВ: Аз предлагам да изслушаме С. Николов, да разговаряме с него и във връзка с експозето, което беше направено, някои идеи, които може би имат колегите от НС, да развием дискусията. Основна тема на днешното заседание е да приемем принципите за коалирането и същевременно да чуем визитната картичка на ПНБ и нейните виждания за коалиция с нас.

 

П. СИМЕОНОВ: Предложението е процедурно, но в същото време е разумно. Преминаваме към въпросите за коалиране на БПЛ. На вас ви е раздаден един материал, той е принципи за коалирането, и аз ви моля да намерите време и да се запознаете с него, защото ни предстои разискване по него. На едно от предишните заседания на НС взехме като решение за започване на преговори с ПНБ за изграждане на ЛКС. Както ви информирах, тук е г-н Николов, председател на партията, и въпреки че ще обсъждаме принципите като принципи, ние неволно през цялото време си мислим за този, с когото наистина ще правим съюз, въпреки че никъде не го споменаваме. Така че за нас ще бъде важно да чуем г-н Николов.

 

С. НИКОЛОВ: Един от основните въпроси на днешния ви НС, подлежащ на дискусия и свързан с коалиционните и съюзнически валенции на партия ЛИБЕРАЛИ, аз в никой случай няма да си позволя, под каквато и да е форма, дори под формата на отговори на ваши въпроси да обсъждам посоката, в която ще се развива партия ЛИБЕРАЛИ, търсейки своите партньори. Това е ваш проблем и ваше разрешение. Не възнамерявам и да представям ПНБ пред вас, тъй като не това е целта на занятието. Тъй като на вас е даден един документ, осмислящ принципните въпроси, които БПЛ ще решава за себе си, за посоката на коалиране. Подобна посока има и при нас, в рамката на преговорите аз ще си позволя да кажа, че действително според мен принципите за съюзяване или коалиране на една партия зависят много от това, с кого ще се съюзява и коалира.

Няма някакъв идеален вариант на принципи, както няма и идеални субекти в политическия живот. Тъй като г-н Симеонов направи едно експозе, аз, ако не възразявате, ще се отблъсна от него, тъй като в експозето има действително сериозни въпроси, според нас. Според нас в настоящия момент обществото наближава финалната фаза на първата вълна на демократичните промени в България, при която малко или много всичко се разви в посоката на ентусиазма и в крайна сметка отрицанието чрез модифицирането на една политическа позиция, която грубо казано, звучеше - ние сме добри, защото другите са лоши. Този период започна постепенно да отминава с всички последствия, които нанесе на държавата и на българската нация, и на нас самите, и настъпи периодът, в който малко или много вече политически партии и формации са длъжни за себе си, но и за народа и електората да изяснят защо са добри и от позицията - добри сме, защото имаме конкретна и конструктивна позиция, отличаваща ни от другите. Добър и оздравителен период наближава или е започнал и той е свързан с постепенното отмиране на всичко това, което се наричаше идеи в най-различни цветове, сини и в това число и който е свързан с отмиране и отминаване в миналото на политически постановки, звучащи като „Ние сме с малко, но завинаги“ или: „Ние покриваме целият политически спектър“. Започна диференциация в политическия живот и според нас главния проблем на този момент е свързан с това, че при тази диференциация се оказа празно. Това, за което ние дълго време нееднократно сме обяснявали, че в крайна сметка преходът в своята икономическа част в България, бидейки сам по себе си демократичен, но в икономическата си част преходът е десен и иска дясно адекватно политическо мислене и поведение. Такъв носител на този преход в страната няма и това започнаха да го разбират всички. Постепенно беше разбрано и това, което ние многократно обяснявахме, че едно левичарско управление само` по себе си в крайна сметка значи и по принцип ляво политическо, говоря за СДС, независимо от параван и декларациите, които се поднасят като десни.

Т.е., дясното пространство се оказа празно и тази празнота, този вакуум според нас е особено опасен за страната. Освен БСП, защото оцелялата в много тежка ситуация, за нея, но все пак вековна партия, която си е определено лява, постепенно да запълва и дясното пространство. Струва ми се, че вече почти всички сме осъзнали, че колкото и да викаме срещу БСП, тя ще остане, че колкото и да я сочим с пръст или да я заплашваме, в крайна сметка се оказва, че тя пак оцелява и постепенно през центъра върви надясно с отделни свои звена.

Единствената възможност да бъде спрян този процес е да се формира политически опонент на БСП и този опонент очевидно може да бъде само в дясното пространство. Аз доста дълго обяснявах това, мъчейки се да обясня разбиранията ни за необходимостта от създаването на ЛКС именно като съюз. Струва ми се, че един от проблемите, които вие днес ще решавате, е в това дали БПЛ ще избере за себе си подходящо място в идеологически аспект - в политическия център или политическата десница. Защото в нашите разбирания този съюз, тази политическа формация, която се очертава и която според нас е полезна за страната, може да бъде единствено и само дясна. И нашите анализи, и проведените в страната различни политически дискусии и научно практични конференции доказаха правилността на този извод - дясното пространство е празно и това, което може да възпре продължаващата каша, да разсее тази сиво-синя мъгла, в която живеем, е формирането на ясна, рамково ограничена идеологически дясна политическа сила. Не някакъв буламач, въобще простиращ се във всички краища на спектъра в желанието си каквото и да стане, но да се докопа до 4%, а политическа формация, която може да поеме отговорностите и за управлението после. БСП добре си дава сметка, че не могат да извършват десни реформи, това за тях е самоубийствена политика. Те ще бъдат ляв коректив на едно дясно политическо мислене, без това няма да мине. Кашата и проблемът в България дойде от това, че се сблъскаха две леви политически сили - БСП и СДС - и всичките се мъчеха да се вклинят в тях. Втората проблема, на която искам да се спра, е, че в действителност според мен сегашният момент е уникален със своята благоприятна конюнктура за заемане на дясното пространство, за самоидентификация на този политически съюз, като основен носител на дясното политическо мислене е България. Когато преди време ние пропагандирахме необходимостта от дясна политическа сила, почти пренебрежително бе отношението на другите. Погледнете какво става днес - кьораво и сакато се обявява, че е дясно. Това също е един показател за достатъчно ясното виждане на политическата конюнктура и удобния момент - есента ще изглежда доста по-различно, още повече, че независимо от това как ще се развият събитията, животът на българския парламент в този си състав по Конституция има още две години и малко. Както и да го гледаме, даже и при този вариант предизборната ситуация в България започна. Може би до предизборната кампания има година и половина време, ситуацията е налице. Всичко, за което г-н Симеонов говори, като подготовка изисква повече време от два или три месеца и това е ясно на всички. С това ще се огранича, на ваше разположение съм за въпроси, ако искате да се конкретизира нещо, но само ще напомня накрая, че моментът е за създаване на коалиция и аз не съм дошъл от името на ПНБ да ви убеждавам за това.

 

П. СИМЕОНОВ: Имате думата за въпроси към г-н Николов.

 

X. ГРОЗЕВ: Г-н Николов, както с експозето на г-н Симеонов, така и с вашето съм съгласен до много голяма степен. Вие казахте, създаването на дясна политическа сила. Оттук за мен възниква един въпрос, аз напълно приемам това - силна политическа сила, но въпросът ми е как ПНБ вижда целта на създадената коалиция. Тук не трябва ли да се говори, че създавайки този ЛКС, че всъщност трябва да се тръгне към създаването на една силна дясна политическа партия. Защото аз си спомням миналата година, 05.09., от тогава и още преди това се говори за либералния блок и само се говори и не съм съгласен, че ние сме една алтернатива на БСП и СДС, за мен ние си оставаме една химера. Пред хората ние не сме показали с нищо, с действията си, че ние действително предлагаме. Ние се оказваме хора, които не можем да се спогодим. Ние не можем да намерим общите допирни точки.

 

С. НИКОЛОВ: Втората част беше много самокритична. За нас аз не смея да говоря за такава оценка по отношение на партията. Създаването на единна дясна партия според мен даже и като нагласа в момента би изпреварвало събитията и реалната обстановка в България. Струва ми се, че няма достатъчно обективни дадености, които да позволят създаването на една хомогенна дясна политическа партия, даже, ако щете либерално-консервативна партия, моментът не е назрял за това.

Това не се боя да го говоря. Нещата са напълно съчетаеми. Мисля, че е рано, а от чисто политическа гледна точка не е и изгодно. Създаването на този етап на един съюз, при който е напълно възможно запазването на идентификацията, на спецификата на съюзните субекти, дава една много по-широка възможност за присъствие, за въздействие и пропаганда в различни слоеве, които в България, при общата дезинтеграция в обществото в момента, са доста дезинтегрирани. Тези слоеве, които принципно би трябвало да бъдат близки като начин на мислене, на политическа ориентация, на възприемане в България, са все още доста дезинтегрирани. Поначало в дясното пространство разслоението е много по-задълбочено,отколкото наляво. Лявото пространство в това отношение е много по-лесно. Затова СДС атакува левия електорат.

 

Г. ГАНЕВ: Г-н Николов, аз дълбоко съм убеден и вярвам, че това, което говорите е ваше убеждение. Аз също мисля, че дясната част на политическото пространство трябва да бъде запълнена час по-скоро. Въпросът ми към вас е от малко по-друго естество. Аз искам да знам, в изискванията и намеренията на ПНБ към БПЛ като към коалиционен партньор, дали вашите изисквания са чисто тактически или са стратегически. Изборите ли са предмет на коалиране или преходът, който аз също вярвам, че е десен.

 

С. НИКОЛОВ: Аз го казах доста ясно. Не изборите са нашата цел, а последващото управление. В лицето на БПЛ ние виждаме подходящ стратегически партньор. Това не значи, че е безалтернативен, поради простата причина, че времето не чака.

Действително именно от стратегическа, а и от тактическа гледна точка политически партньор, с който, според нас, е напълно възможно и реално, а и естествено съчетаването на нашата стратегическа позиция и на нашата идеологическа стратегия с вашата. Ние не можем да виждаме като стратегически партньор социалдемократите, това е просто невъзможно, което съвсем не значи, че при определени случаи не можем да стигнем до някакви тактически споразумения, говоря за ПНБ, очевидно консервативна партия, колкото и да не се харесва на тоя или оня в обществото. Не можем да виждаме за стратегически партньор формации, които са леви в центъра или стоят наляво от центъра. В либерали ние виждаме формация, която стои в дясната част на политическия спектър. Вие трябва докрай да изясните за себе си този въпрос. Ние наблюдавахме взаимно себе си и се преценявахме в продължение на не малко време. Нека да не забравяме, че през април '92 г. двете партии формализираха своите отношения в рамките на една декларация за сътрудничество и от оттогава в крайна сметка нашите пътища са били много близки. Ние не се срещаме днес. Да не забравяме това. Нашите наблюдения и това, което аз споделих преди малко пред вас е по-точно казано допълнение към този анализ, който се появи пред около седмица и четохте в пресата и от който - вие сте забелязали, че имаше доста празни моменти, редакционно извадени, - но който анализ доста неща обяснява. Моят ангажимент бе да допълня пред вас, тъй като във ваше лице виждам наши политически партньори, мога да си позволява това нещо. Анализът обхващаше оценка, освен тази, която споделих по ситуацията за развитието на ЛКС, обхващаше оценка за ДПС. Много моля специално в-к „Денят“, че ще отрека това нещо, ако го публикуват в пресата. Обхваща оценката ми за ДПС, обхващаше оценката ни за НСД и формиращите се подобни групи, в това число и една обща оценка за центризма в България и обхващаше оценката за правителството. По отношение на ДПС вероятно нямате колебания каква е била оценката, по отношение на НСД действително една оценка, която като цяло показваше, че ние не можем да виждаме като цяло в тяхно лице един стабилен политически партньор.

 

Р. КАСАБОВ: Г-н Николов, у нас все пак остава един въпрос, който ние трябва да намерим отговор - на какъв електорат ще разчитаме, на коя част от електората, ако се коалираме. Като се каже дясно, българинът се хваща за дясната ръка. Дайте да видим кои са вдясно, за да можем да преценим какви са ни възможностите.

 

С. НИКОЛОВ: Очевидно е, че като се казва слоеве на електората, в никой случай не се има предвид, че изцяло се изсмукват тези слоеве. Става дума за приоритетно отношение към тези слоеве. Очевидно, че предприемаческото съсловие вече е съсловие в страната и абсолютно сигурно е, че в никой случай то няма еднозначно да се ориентира към нас. В това съсловие има достатъчно хора, които според мен инерционно и на този цикъл от избори ще гласуват в червено. Аз не говоря за тази малка част, далавераджии, които се чувстват действително задължени на СДС. Чупка в предприемаческото съсловие има и то сериозна. Не вярвам да се повтори ситуацията от 1992 г., когато в крайна сметка голяма част от нашите колеги гласуваха за СДС при безапелативната ситуация, в която бяха поставени. Определено съсловие, към което са ориентирани нашите пропагандни усилия и според мен доста злонамерено, това е интелигенция, чиновниците, цивилни и военни държавни служители. Ние бихме имали доста сериозен резултат в среди, където националното е поставено на едно по-високо ниво. Да кажем по линия на патриотизма. Вярвам, че при всички случаи към нас ще бъде позитивно отношението на определени слоеве, различно прелети в различните съсловия, слоеве, които на практика не желаят да гласуват за СДС. Колкото и парадоксално да звучи, много е вероятно не малка част от безработните да гласуват за нас, въпреки, че са изцяло ляв електорат по света, но те нямат друга алтернатива, освен частния бизнес.

 

П. СИМЕОНОВ: Имам едно предложение - нека се изредят всички, които имат въпроси, г-н Николов да си ги запише и да отговори обобщено, защото така ще стане… твърде дълго.

 

Н. ГЕОРГИЕВ: Преди да задам въпроса си, бих искал да изкажа своето лично становище, че лично аз виждам в ПНБ най-сериозния наш партньор, дори само заради това, че тази организация представлява и защитава интереса на българския национален капитал, на българския предприемач, от чийто просперитет утре ще зависи и бъдещето и просперитета на нашата нация. А и заради това, че тази партия има своя имидж благодарение на авторитетните прояви на нейното ръководство в лицето на г-н Николов. Лично аз съм респектиран от неговите точни прагматични оценки на нещата. Моят въпрос е следният: Как този ЛКС, който и аз подкрепям, се вписва с идеята за създаването на една формация или съюз под подкрепата на Президента? Защото, когато определяме мястото и ангажираността ни пред други политически сили, ние трябва да изхождаме от реалните дадености и преди всичко от нагласата и мисленето на хората, които утре ще гласуват за нас и ще решат нашата политическа съдба. От соц. проучвания напоследък е видно, че единствено една политическа сила, подкрепена от Президента, може да има стабилно мнозинство в новия парламент и да има възможността със самостоятелно правителство да управлява България.

 

Н. КОЖУХАРОВ: Повечето от тук присъстващите бяха на Обединителния конгрес на 20.12., когато той се изказа и разви горе-долу същото становище, което и днес и това показва една стабилна линия, която следва ПНБ спрямо БПЛ. Аз имам един такъв въпрос, който доста ме смущава - нещата или по-точно и изказа на тази политическа линия на ПНБ намира много слаба или никаква подкрепа от медиите, които стоят или се казва, че стоят зад ПНБ. Не трябва ли изказът на тази линия да бъде по-смела и по-стабилна в пресата и в другите средства за масова информация. Не е ли малко времето, през което хората ще могат да разберат и да ни подкрепят в една следваща предизборна кампания?

Счита ли г-н Николов КФ като трети член в един бъдещ такъв съюз? Тъй като ние с него няколко пъти преговаряме, но според мен лично, аз смятам, че те не са сериозни партньори за преговори.

 

С. СТЕФАНОВ: Г-н Николов, Вашата партия каква оценка дава на ония гравитиращи сили около президента или пък извън неговия обсег със също либерално-консервативни възгледи. Вашата оценка и възможностите, това, което обсъждаме за коалиция?

 

С. ШАРЕНКОВА: Първо искам да изкажа своето принципно съгласие с основните принципи и заключения, които направи г-н Николов в своя политически анализ и в перспективите, които той предположи като очаквания. Аз смятам, че е уникална нашата политическа биография съвместно с ПНБ и това, че ние от миналата година, от месец април сме в едни съюзнически отношения, това говори за едно - без да сме се карали досега и без да сме имали противоречия, ние работихме заедно, наблюдавахме своето поведение, идеите за една коалиция узряваха постепенно, както и вариантите за едни евентуални съюзници. Напълно съм съгласна с това, че ситуацията на избори от 1991 г., на противопоставяне на комунизъм и антикомунизъм няма да се повтори в България. Едва 15-16%, това е електоратът на СДС, вярват на тяхната идея, че сега в момента става рекомунизация. Т.е. българите не вярват, че ще се повтори гласуването синьо - червено. Все пак стои въпросът за алтернативата на БСП и съм напълно съгласна с този извод, че трябва да се запълни дясната политическа тенденция, тъй като в развитите демократични страни има няколко тенденции за развитие на обществото - лявата и дясната.

Лявата е ясно изразена - социалистическата и социалдемократическата. Г-н Николов каза, че дясното пространство не е заето, ние действително се смятаме за една дясна политическа сила и като идеология, и като политическо поведение. Той много етично подсказа, че не ни вижда като единствен политически партньор, който би оформил този десен политически блок. И затова го моля за една конкретизация на този негов намек.

 

B. ДИМИТРАКОВ: Г-н Николов, Вие казахте, че БПЛ трябва да определи в идейнополитически аспект каква партия е - дясна или центристка. Аз смятам, че това партията е направила много отдавна и че е дясна партия, се вижда от политическата програма на партията. Що се отнася до центризма, това е било за нас като символ на толерантно поведение към останалите политически сили. За да няма различия в това условно понятие, то необходимо е да изградим една скала на ценностите, от която веднага може да се определи за коя партия какво е веруюто и към какво се стреми. И при положение, че тази скала съвпада до голяма степен с нашата партия, няма да има коментар какво е. Според мен този въпрос е отдавна решен за нашата партия и това, което ни предстои, е по-скоро да приемем организационните принципи за политическо коалиране. До колкото знам, Вие сте запознат с това предложение, което е пред всички нас и Ви моля за коментар по тези седем точки на предложението. Като едно допълнение - и ПНБ не се явява единствен коалиционен партньор и това може да се види на този лист, пише „Организационни принципи за политическо коалиране“.

 

C. НИКОЛОВ: Ако ми позволите, аз ще започна от последния въпрос, защото той очевидно е създал някакви не съвсем точни усещания у вас. Става дума за този според нас необходим избор на БПЛ към центризма или към дясното. Аз не го имам предвид в идеологически аспект и мисля, че на вас ви е ясно. Идеологическата позиция на БПЛ, нейната идейна рамка е очевидно дясна. Ние говорим за това, къде ще се ситуира БПЛ в този момент, на този политически спектър, в който ние действаме сега. Дали тя ще се опре като десен фланг на имагинерния български центризъм, или ще заеме нормалното си място в ядрото на дясната политическа формация? В този смисъл на практика и това, което каза г-жа Шаренкова. Аз не ви казвам безалтернативно, така, за да ви притискам, нямам никакво такова желание. Аз просто искам да обърна внимание, че в страната върви процес на активни опити за запълване на дясното пространство, на вакуума в дясното пространство.

Извършват се сериозни организационни усилия на различни политически формации да заемат това пространство и съвсем не е без значение. Не е без значение дали БПЛ в този процес ще бъде учредител, или ще се присъединява по-късно. И едното, и другото има своите плюсове и минуси. Ние трябва да го знаем.

Ако ми позволите, първи и четвърти въпрос ще ги събера на едно, защото те касаят така наречената идея за голистка формация в България. В нашия политически живот се създава една много превратна ситуация. Използват се едни клишета, които въобще не се вписват в българската политическа ситуация. В България не може да се говори за голистка партия не защото д-р Желев не прилича на Шарл де Гол даже и физически, и политически, и житейски. Не това е проблемът. Д-р Желев е една уважавана от нас личност като човек, с който ние имаме съвсем добри отношения, намираме за приятно, дори ако трябва и питието да си изпием заедно. В момента говорим за политически оценки, защото по отношение на президентската институция мисля, че за всички вас е ясна нашата безпрекословна позиция на подкрепа и укрепване на тази институция, говоря за политическата институция, говоря за политическата личност д-р Желев. Разликата между д-р Желев и генерал Шарл де Гол е в това, че в края на четиридесетте години, ако не ме лъже паметта през 1947, генерал Шарл де Гол произнесе в Байо една фундаментална реч, в която определи принципите на френската десница по отношение на републиката, политиката и перспективите по отношение на развитието на страната, отношението към политическия процес, цялата форма на управление на държавата след нейното освобождаване от режима на Виши и схемата на социално и икономическо развитие на Франция за близките десетилетия. Тази програмна реч създаде понятието голизъм. Голистката партия се създаде като ангажираща себе си политическа формация около тази програмна идеология, а не около личността на де Гол. Аз откровено ви казвам, клиентелен тип организация нямам никакво намерение да подпомагам в нейното създаване или аз самият да участвам в нея. Аз съм дълбоко убеден, че в създаваната от нас конфигурация, този ЛКС, в тази формация д-р Желев вижда не малко свои лични приятели и като цяло едно близко на него или пълно адекватно политическо мислене, което според мен предполага, че неговият афинитет, доколкото му позволява позицията на президент, съвсем закономерно е да се очаква, че ще бъде насочен към тази формация. Колкото до някакви си гравитиращи сили, те разглеждат д-р Желев точно от клиентелен тип. Не виждаме клиентелна формация в лицето на БПЛ.

По отношение на пресгрупата. Въпросът е много съществен, много интересен, защото в действителност става дума за най-мощното в действителност оръжие за формиране на обществено мнение в България, независимо от скептицизма, който може да се роди в момента в нечия глава тук. Пресгрупата е много силна не толкова с пропагандата на нечия позиция,колкото с възможността да прикове някой на дирека или на стълба и го е направила вече нееднократно и ще продължи да го прави. За нас най-важното е именно това, въпреки, че ние намираме много терен в пресгрупата и той винаги ни е бил даван, мисля, че вашето ръководство специално се позаинтересува по този въпрос, дали действително е така и мисля, че има позитивен отговор. Пресгрупата е важен инструмент, който и в момента нито за миг не е преставал да ни разчиства терена.Защото това също е много съществена помощ. Ние не сме в момент на пропаганда, ние сме в момент, в който формулираме и кристализираме политическата си позиция. Когато започнем да я пропагандираме активно, ще бъдем по-настоятелни за пропагандно въздействие. В момента на нас ни чистят терен. И ако погледнете внимателно, тази работа доста ефективно се извършва.

Колкото до КФ - аз не зная какво е моментното ви настроение по отношение на форума. Но бих се учудил, ако у вас има,защото няма да приема това като политическа оценка, негативна позиция по отношение на хора и политическа формация, с които вие бяхте стигнали на една мизерна стъпчица от обединение и бяхте много по-близко, отколкото сте с нас. Моето разбиране за нормален, еволюционен, ако щете, е да се запазват и тези позиции, които са постигнати. Вие с тях бяхте постигнали максимума на сближаването, нещо ви попречи да го направите по-нататък, дали това, че трябва да се върнете от нулата. Аз, като казвам, нещо ви попречи, имам предвид двете страни, защото в политическите взаимоотношения, както и в секса, има два партньора. Другото, нали знаете как се нарича, когато е само един партньор. Ние виждаме позитивен политически партньор в КФ по две причини - едната е, че конфигурация, която в ядрото си при своето основаване се базира на три субекта, е много по-стабилна, отколкото на два. В дъгата на българския политически живот да се намери трети политически партньор, що-годе подходящ и що-годе читав, повярвайте ми, невероятно трудно е. Това, от една страна, още повече, че в идеен, в национално-патриотичен и в политически аспект, те са много по-близко до нас, отколкото всички останали, които протягат ръка и се чудят как да се присламчат. Второто, в което ние виждаме една много съществена позитивност плюс, е свързано с не малкото въздействие и възможности, които КФ има сред младежта и то най-вече студентската и академичната. Нито ние, нито вие разполагаме с каквато и да е било форма на младежка, по-динамична, по-активна структура. Апропо, много важна е и затова, защото в голямата си част тези 12-13 000 души, които са длъжни да бягат са все такива млади хора. И това не е без значение. Това е вторият пункт, върху който ние имаме едно позитивно мислене по отношение на КФ. Нито един в момента от субектите на българския политически живот ние не разглеждаме, освен вас и КФ, като потенциални съучредители или формиращи ядрото на този бъдещ политически съюз организации.Всичко останало бихме разглеждали като потенциални партньори само и въз основа на тежката дума и мнение на тези, които ще се нагърбят с учредителските функции.

 

П. СИМЕОНОВ: Благодаря на г-н Николов. Г-н Димитраков, ако не е толкова съществен въпросът Ви, може да го спестите.
Настоявате, заповядайте.

 

В. ДИМИТРАКОВ: Смятам, че най-същественият, защото ни предстои да приемем организационни принципи на политическо коалиране и бях помолил г-н Николов за коментар по това предложение. За това настоявам.

С. НИКОЛОВ: Аз изчаках малко, за да сте дълбоко убедени, че съм го прочел сега. Ние не възразяваме по отношение на тази рамка, която вие определяте за себе си и няма какво да възразяваме. Как да възразим ние? Според мен вашето ръководство е направило една толерантна, нормална рамка, която, най-важното според нас, ще позволи вие да оторизирате, да мандатирате вашето ръководство да започне нормален диалог, чисто политически вече. Нали вие сте съгласни, че не могат да се водят политически преговори между два национални съвета. За да може някой да поема политическа отговорност, трябва да му е даден мандат. Този мандат, който вие сте начертали, е в състояние да постави вашето политическо ръководство в такава ситуация, при която неговите политически умения и отговорност ще се реализира в пълна сила. Тази рамка е ваша.

 

B. ДИМИТРАКОВ: Аз съм доволен от този отговор, защото една от тези точки, ако е пречка за съюзяване, с тях всичките приказки, които до сега ги водихме, стават излишни.

 

C. НИКОЛОВ: Аз искам само вие за себе си да изясните, аз мога да намеря формулата как като терминология да направя компромис с някои текстове, които има вътре. Искам да си изясните възможно ли е да има каквато и да било организация, която в някаква степен да не изисква компромис от своите субекти, от своите съставни части. Това според мен е невъзможно. Малко по-гъвкав в този смисъл трябва да бъде, така да се каже устно, ако щете това, своето ще решавате с вашето ръководство. Нещото, което на мен не ми е ясно съвсем, ние не знаем какво точно значи точка 7, която предлагате.

Ние предполагаме, че става дума за грешка и мислехме, че коалицията поема ангажимент да подпомага финансово и материално-технически структурното и организационно развитие на самата коалиция и по-конкретното общо действие на организациите - членки. Вероятно вие няма да желаете някой да ви подпомага организационно и отделно, конкретно вас като партия. Мисля, че тук става дума само за редакционна грешка, така сме го разбрали, че става дума за ангажимента на коалицията по съвместната работа на организациите. Очевидно е, че там, където на места има организация единствено ваша, то усилията ще са насочени единствено към нея, тя ще бъде основен консуматор на помощ и съдействие от центъра. Мислим, че по-скоро редакционно не е издържан текстът.

 

Н. ПАПАЗОВ: Аз искам да помоля за нещо и то е да не насилваме господин Николов трети път да ни казва, че все пак е необходимо сами да си обсъждаме тези точки и да приемем едни конкретни решения, които да бъдат наши. Защото следваща стъпка, която ние преминахме предварително, тя е последваща след едни наши решения, т.е. от избистрената наша позиция.

Мисля, че тази диалогова форма с представителите на ПНБ е от една страна, от наша посока некоректна, от друга, в такъв стил оформяща се идеята за приемане на тези седем точки ми звучи малко несериозно за самата ни политическа организация. Затова аз предлагам да си направим една десет минутна почивка и след това да се започне конкретно по точките.

 

С. НИКОЛОВ: На практика според мен това, което вие в момента обсъждате, ако възприемате и това, което аз като отговори на ваши въпроси или като обща позиция съм изразил, струва ми се, че позитивното отношение към това би трябвало да имате предвид, че реално, според мен, съответства и на това ниво на политическия компромис, което ние сме постигнали с КФ.

 

П. СИМЕОНОВ: Благодаря, г-н Николов. Давам 30 мин. почивка за обяд, след което започва дискусията.

 

П. СИМЕОНОВ: В момента присъстват 44 члена на НС, при кворум 38. Давам думата на Б. Цеков, който ще представи принципите за политическо коалиране.

 

Б. ЦЕКОВ: Уважаеми колеги, в експозето на нашия председател, г-н Симеонов, бяха визирани основните характеристики на настоящата политическа ситуация в рамките, на която е необходимо да очертаем параметрите на нашето по-нататъшно политическо поведение. На последното заседание на НС през месец май беше дискутиран проблема за коалиционно партньорство. Този проблем тогава беше дискутиран и разглеждан в контекста на състоянието, ролята и тенденциите в поведението на значимите политически субекти. Сега не бих искал да се спирам на тези въпроси. Днес е по-важно да уточним принципните постановки, вижданията ни за най-адекватните форми на участие на БПЛ в политическите процеси.

Да очертаем рамките на една стратегия, насочена към нарастване на политическата стойност на нашата партия и установяването й като един важен и траен фактор в политическия живот на страната. В този смисъл, струва ми се, две неща са безспорни. На първо място - самостоятелното участие на БПЛ в едни избори е немислимо на този етап. Второ, участие в коалиционна формация, в която са включени БСП и ДПС е също невъзможна и това е една принципна позиция на ръководството в лицето на НС на нашата партия. Естествено, възниква въпросът каква коалиция ни е необходима - хомогенна или хетерогенна в идейно-политическо отношение, и от друга страна, какво ще бъде мястото на БПЛ в тази коалиция. НС и ИБ имат в това отношение една принципна и последователна линия, а именно - търсене на контакти и взаимодействие в широк диапазон за създаване на коалиция на възможно по-широка политическа основа. Това беше и смисълът на резолюцията, която НС прие на последното си заседание през месец май. Това е и смисълът на предложените пред вас организационни принципи за политическо коалиране, които бяха обсъждани на няколко последователни заседания на ИБ и сега се предлагат на НС като ръководен орган на БПЛ. Макар тези принципи да имат в настоящия момент и конкретен адресат в лицето на ПНБ, тяхното значение не се изчерпва само с това. Предложените принципи съдържат изискванията за създаване на коалиционна формация въобще. Не бива да се разглеждат само като един отговор на вижданията, които чухме от г-н Николов и които много пъти са давани от тяхна страна като виждане за същността на една бъдеща коалиция.

Смисълът и съдържанието на тези принципи се обуславя преди всичко от необходимостта от запазване на организационната и политическа самостоятелност на БПЛ, както и от необходимостта от осигуряване на баланс между коалиционните партньори. Негативният организационно - политически опит от коалиции като СДС, в който активно участваше БПЛ и БДЦ, в който тук повечето хора активно са участвали, дава основания за най-малко два извода. На първо място - силна коалиция се прави от силни партии и в този смисъл на второ място - коалицията трябва да съществува чрез партиите, а не партиите да съществуват чрез коалицията. Коалицията трябва да стимулира развитието на отделните партии като основен инструмент за своето собствено развитие. Изхождайки от това и търсейки необходимите гаранции и охранителни мерки за БПЛ при участие в една бъдеща коалиционна формация, ИБ разработи тази система от принципи, които, дешифрирани, имат следните два основни пункта. От една страна, необходимост от ясно и детайлизирано дефиниране на взаимните ангажименти и претенции на коалиращите се организации. От друга, тезата, че активните субекти в коалицията трябва да бъдат съставляващите я формации при пълното зачитане на тяхната автентична политическа воля. Това всъщност крие и философията на предложените принципи и вие ще я видите въплътена във всеки един от тях и особено бих искал да подчертая т. 3, където става въпрос за недопускане дублирането на основни длъжности в партиите и коалицията, като се имат предвид длъжности като председател и зам.-председател, изп. директор, говорители, което, разбира се, осигурява възможност тези фигури в партията да работят приоритетно за партията, а не за коалицията. Също така в т.4 и особено е т. 6, която касае първичните структури. Първични структури коалицията няма да създава, такова е поне предложението, което се вмества в цялата философия на тези принципи. Вертикалната връзка би трябвало да се осъществява от отделните организации, а не да съществува формално скрепена коалиционна структура на местно равнище. Въобще, общите решения на коалиционните органи би трябвало да се пречупват през отделните организации по пътя на реализацията на тези решения. В този смисъл, още веднъж бих желал да подчертая, че този проект, предложен от ИБ, съдържа в най-обобщен вид основни принципи за организационния облик на една бъдеща коалиция, както от гледна точка на нашите партийни интереси, така и от гледна точка на максимално ефективното и целесъобразно функциониране на една такава коалиция. Ето защо, надявам се, дискусията да се насочи към същината на тези принципи, без да се навлиза в обсъждане на конкретни организационни форми, механизми, процедури, които са въпроси, чието детайлизиране става в хода на конкретни разговори и преговори за създаването на една коалиционна формация. Надявам се, че в тази дискусия ще бъдат очертани параметрите на възможния компромис, който ние като партия можем да си позволим и който би ни позволил по-адекватно и по-гъвкаво да участваме в политическите процеси в един сравнително дългосрочен период.

 

П. СИМЕОНОВ: Благодаря. Имате думата. Ще ги гласуваме в края на дискусията и те ще бъдат рамката, с която упълномощените представители на партията ще разговарят за подписването на съюзни документи с когото и да било. Така че гледайте ги от гледна точка на перспективите за развитие на партията и разбира се, спешно представяне в изборите.

 

Р. КАСАБОВ: По отношение на т. 7 забележката на г-н Николов беше доста правилна. Тя трябва да се конкретизира в такава насока, че да бъде приемлива за наши евентуални партньори, защото все пак коалицията не може да поеме ангажиментите да помага и да развива структурите на отделните партии, когато тя няма интерес от това или когато там няма други структури. Аз предлагам редакцията на този текст да бъде такава - ''Коалицията би трябвало да поеме ангажимента по отношение финансовото и материално-техническо състояние на структурите на тези партии, които са единствени в даденото населено място. Естествено, че би могло да се предвиди, ако интересите на коалицията в даденото населено място са такива, че се счита, че резултатите, които налагат допълнително укрепване на партиите, като насочи към тях вниманието, но това са логически въпроси, които самата организационна форма ще ги решава. Моето предложение е да не изпадаме в такива крайности.

 

П. ЕВТИМОВА: Във връзка са тази точка искам да кажа само следното, ако това, което Боби казва и с което аз съм съгласна…

Всяка партийна структура съществува чрез своята партия, не, просто излишна точка е тази, в която се посочва, че коалицията поема някакви отговорности, към каквато и да е първична партийна структура.

 

B. ДИМИТРАКОВ: Според мен т.7 е съвсем логична и е в пряко следствие от т.6. След като няма обособени първични структури на коалицията, а тази роля се играе от структурите на организациите-членки, то е естествено, че ако иска коалицията върши някаква дейност, материално-техническите средства ще отидат към структурите на организациите-членки. Просто едното следва от другото и не виждам място за промяна.

 

X. ГРОЗЕВ: Според мен също т.7 е излишна, защото тя противоречи на т.5: „Съхраняване на идейно-политическата идентичност на организациите членки“. Как да го разбирам аз това, че примерно една коалиция финансово ще ме подпомага и някои клубове от БПЛ няма по финансови причини да се преориентират към други партии. Т. 7 е нож с две остриета и ако не бъде точно регламентирана, може да стане опасна за нас. Това е моето мнение.

 

C. ФЛОРОВА: Според мен всички тези разногласия произтичат от началото, защото ние не сме си изяснили какъв тип коалиция ще правим. Имаше обсъждане на по-стари ИС, че евентуално можем да се коалираме със сродни организации, да имаме общо поведение и другият тип коалиция е предизборна. Ако ние сложим едно по-конкретно заглавие на условията, няма да има различия нататък. Коалицията, ако е предизборна оттам се определят всички условия и поведения на партиите и на взаимоотношение на партиите и финансови. Тогава няма да възниква въпросът за финансирането. Всички с разсъжденията си са прави, защото разсъждават за различни моменти. Когато моментът е извън предизборните дни, тогава разсъждението е едно, когато сме в предизборна ситуация, разсъждението става друго. Затова предлагам на дискусия първия въпрос - какъв тип коалиция ние ще правим - предизборна със самостоятелен облик на партията или какво? Това регламентира и времето, и пространството, и принципите, по които се съюзяваме с някой. Това са рамките.

 

П. СИМЕОНОВ: Това е много съществен въпрос. Когато обсъждаме тези принципи, въпреки, че казахме, те имат абстрактен характер, ние ги съотнасяме в момента към партньора, с който водим разговори, това е ПНБ. Заедно с това имаме предвид изразена тяхна постановка, срещу която ние не сме възразили категорично, просто сме мълчали. Тя е създаване на траен политически съюз - предизборен и следизборен. Така че неволно тези организационни принципи са свързани с, въпреки че казвам, че те са абстрактни, би трябвало да важат за всеки партньор. Имат, носят в себе си такава ориентация - ПНБ - траен политически съюз. Затова проблемът, който ти извеждаш, вече има процедурна страна на въпроса. Проблемът затова да влизаме ли в такъв тип съюз, траен предизборен и следизборен, е проблем, по който биха могли да се приведат аргументи за и против, ако някой намери за необходимо.

 

Д. ДУЕВ: Аз смятам и напълно подкрепям госпожата, която се изказа, тъй като смятам, че действително една партия, ако седне да изпълнява своите програми и документи, тя трябва да разчита на своето лице най-напред. Отделен въпрос е когато са се събрали като предизборна коалиция. Всяка коалиция, ако не е предизборна, предлага и предполага размиването на общите идеологически становища. Ако обсъждаме тези организационни принципи за политическо коалиране, смятам да ги назовем предизборни. Ние най-напред трябва да си изясним въпроса, в ситуация на преди избори ли сме, или не. Според мен още дълго време няма да има избори в страната. Ето защо следва да се уточнят най-напред тези неща. Тъй като може би ще засегна и организационните въпроси на партията, ние не сме наясно, казваме дясно. На какъв електорат ние разчитаме, кой е десният електорат в страната? За мен това в момента е реституционният капитал в страната. Тази прослойка, която е в порядъка на 0.05% в страната. Ако говорим за бизнес, за предприемачество, знаем колко тежка е ситуацията в страната за частния бизнес, а не за държавните структури. Да не говорим за места, където безработицата е масова и поне по мои лични убеждение с тъга се оглеждат за последните 5-6 години. За да кажем дясно, ние трябва да сме наясно на кой ще разчитаме в една предизборна ситуация и какво е това дясно. Основните човешки права на собственост, на печалба, на труд, което го искаме за всеки, правото на работа. За мен това не е ляво, това са основни човешки ценности и ние трябва да изясним тези моменти най-напред за себе си, на кои от хората ще разчитаме като партия, а след това да мислим и за коалирането с партии, които може би имат някои наши сродни проблеми. Вземете който и да е вестник, което и да е изказване на политическите сили, те почти всички казват ние сме частният бизнес, ние сме за правото на хората за земя и т.н. Тогава възниква другият въпрос - как и на кого ние ще разчитаме? Как ще накараме тези хора да повярват на нашата платформа? Тъй като, според мен, ние в периода от 40-45 г., нашият народ е бил един електорат, колкото и да е тъжно, той е бил ляв. А ние сега казваме - десен. Кое е дясно? Предлагам да помислим върху тези неща и след това да помислим върху принципите на коалиране.

 

Н. ПАПАЗОВ: Аз имам една молба от колегите от НС - да не се впускаме отново в безплодни дискусии, либерали ли сме, що е либерализъм, кой ще ни бъде електорат. Предизборна обстановка няма, в реалното бъдеще от два - три месеца няма да има избори. Твърдо против съм въобще да се говори за предизборен съюз. Защото самото включване на термина „предизборен съюз“ премахва всичко, което е свързано с траен политически съюз. Освен това мисля, че не достатъчно добре е уточнено на базата на нашия Устав, но то, както не е достатъчно уточнено, така дава възможност за една много стабилна процедура на решение. При изключителни обстоятелства във времето, нашият устав казва, че решенията се взимат от НС по такива проблеми, свързани с траен политически съюз и предизборни коалиции. В нормално време те се взимат от Конгреса. Нямам идеята да блокираме и да не вземем решението днес. Имам идеята да оформим една процедура и да поискаме от нашите партньори адекватно процедиране, което да даде една трайна гаранция и да не си остане самото името „траен политически съюз“. Взимайки решение НС и предлагайки го на евентуалните ни партньори, които са ни ясни, ние да поискаме в едно осезаемо бъдеще, в рамките на два - три месеца максимум конгресни форми, в зависимост от уставите на тези наши коалиционни партньори, да приемат и препотвърдят тези документи. Срокът един - два месеца е изключително дълъг, ще бъдат факт и споразуменията ще бъдат подписани. Само това е гаранция, че след известно време ние няма да започнем да си търсим лошите места, да си казваме кой е най-хубав и всичко това да го извиняваме с разлики в политическите си виждания и различия в електората, на който ние евентуално бихме разчитали. За мен това е много важен проблем, за да не минем в позната форма на коалиция. Няма да скрия и това, че аз съм привърженик в малко по-далечно бъдеще и при всички случаи след преминаването ни през един вид избори, този траен политически съюз да прерасне в една партия. В този смисъл не ми е ясно защо говорим само за едната от двете формации, а не говорим за Конституционен форум, който не трябва да престава да бъде първият ни реален политически партньор. Според мен документът трябва да бъде подписан и от трите политически формации. Освен това, защо подготвеният примерен вариант за устройствен правилник за бъдещия трансполитически съюз не е пред нас? Що се отнася до документа, който днес трябва да обсъдим, той трябва да се обсъжда точка по точка и на всяка цена трябва да излезем оттук с прието решение.

 

Б. БОЯДЖИЕВ: Струва ми се, че ние много разширяваме темата и трябва да се върнем към дневния ред и да видим какво обсъждаме в момента - обсъждаме организационни принципи за коалиране, без да сме посочили конкретния субект на това коалиране, макар че всички го знаем. На предишния НС ние сме показали добрата си воля да се водят преговори с ПНБ.

В този смисъл, като сме казали „А“, да кажем и „Б“. Значи ние ще ги търсим за съюзници. Тогава вече прилагаме конкретните организационни принципи. Тези принципи не ги гледаме обаче като цяло. Имаше забележка за т. 7, като преди това не се чете, че има т. 4 и т. 3 в смисъл такъв, че едно бъдещо съюзяване ще гарантира политическа воля на всяка партия, която е в този съюз. Предлагам да се върнем конкретно към тези принципи, да ги гласуваме един по един и като цяло и ако трябва, тогава вече да вкараме в дневния ред конкретни срокове за постигане на споразумение.

 

X. ГРОЗЕВ: Аз все пак, преди да пристъпим към организационните принципи за политическо коалиране, пак бих се върнал към целта на коалицията. За мен те са две - стратегическа и тактическа. Аз съм доволен, че ПНБ има стратегическа цел. От тази гледна точка със съвсем малка корекция на тези принципи, които се предлагат, могат да се приемат като стратегически принципи. Стратегическата цел, която преследваме, това е Либерално-консервативният блок. След като ние сме създали съответните структури на тази коалиция - електорални, предизборни и т.н. структури, много лесно и с много по-голяма сила ние можем да влезем в тактическа коалиция, примерно със СДС. Вече това е предизборната коалиция. Тази коалиция трябва да се създаде в рамките на 3,4 или 5 месеца преди самите избори. Но стратегически ние трябва да бъдем готови за това нещо. От такава гледна точка трябва да се разгледат тези принципи - като стратегически и тактически. По т. 1 имам една забележка: там е записано „програмите на организациите - членки“, бих искал там да бъде „платформите“. Платформата е тази, която ще ни обедини след години. Програма е в рамката на предизборната ситуация, която се създава. Т.2 я приемам. Т. 3 е записано: „в БПЛ не се допуска дублирането на основните… „, това е принцип, с който съм съгласен. „Представителите на БПЛ в органите на коалицията се подменят всеки три месеца“. Липсва приемственост, част от хората - да, но всичките - не.

 

М. НОВКОВ: Искам да говоря за съюза или за коалицията. Доколкото една партия не съществува сама за себе си, за осъществяването на някои практически задачи. Ние много пъти сме си говорили, че нашата практическа задача е да осъществим прехода, който така и не се е състоял. Оттук - нататък, тръгвайки от тази база е напълно ясно, че ние не можем без съюзници, защото сами не сме в състояние да направим такова нещо. Стигам вече до основното, до формата на коалиране. Точно тази база, от която се тръгва, предполага тази форма да бъде трайна. Предизборна, следизборна, та дори, ако щете, и пред - предизборна. Трите месеца за представителство на нашата партия в коалицията ми се струват твърде малко. Един срок от 6 м. или 1 г. би бил по-подходящ. Трябва да гласуваме едно делегиране на определени права на групата, която ще влиза в конкретни преговори, която вече с права да постигне характеристиките, формите и рамките на това коалиране.

 

Д. АРНАУДОВ: Аз искам малко да систематизирам мненията и бележките, които бяха дадени до този момент, който е основата за дискусията. Казвам го, защото ако трябва да бъдем последователни като партия, ние първо трябва да вземем политическо решение, правим ли ЛКС? Такова решение ние не сме взимали, решили сме само да се водят разговори с партии за правене. Но политически факт, БПЛ прави либерално-консервативен съюз с еди-коя си партия, ние нямаме. На второ място, изхождайки от това политическо решение, което трябва да вземем или да обсъдим на базата на мненията на НС, аз искам да ви ориентирам в дълбоката същност на така подсказаните принципи, които в крайна сметка дават три основни принципа. Първо, мярата на компромиса, който можем да си позволим като партия. На второ място балансът, без който не може да има коалиция. На трето място, не го казвам по важност, това е съхраняването на партията или т.н. охранителни мерки. Ако така добре видите тези седем постановки, в тях се крият девет принципа.

1. Това е принципът на единствена първостепенност на уставните правила на всяка една партия за воденето на всякакъв род организационен и политически живот.

2. Не може да се прави трайна и здрава коалиция, ако този принцип не изгражда съответствието между изразени претенции, гарантирани възможности, поети задължения и регламентирани отговорности.

3. Принципът на представителност, т.е. как самата партия ще участва в тези нови органи в коалицията.

4. Вие го видяхте, това е да не се осъвместяват длъжности от едни и същи лица. Ние сме партия с кадрови потенциал и тъй като тук се изказа мнение за времето, аз искам да подскажа, че когато в едни разговори се създава ситуация, в която хората, които в момента са там практически, не притежават умението да разиграят ситуацията. Трябва ли да имаме възможността да намерим адекватния човек от партията, който трябва да довърши ситуацията в полза на партията и в интерес на партията?

Т.е., времето е сложено като една разрешителна рамка, че могат да бъдат подменени представителите на БПЛ от гледна точка охранителната същност. Аз категорично не съм съгласен с тълкуванията, които направиха колегите, с изключение на Владо за точка 7. - това че тази точка противоречи на останалите или че по същество ставаме зависими от някой друг. Напротив, ако трябва да бъда до болка откровен, т.7 дава шанса да има коалиция. Т. 7 гарантира, че партиите ще правят коалицията, а не коалицията ще дава правото да съществуват. Какъв е смисълът, ако т.7 я няма и по някакви неведоми пътища в определена ситуация пристига сума за този ЛКС и тази сума няма да мине през партиите, за да могат да направят стълба в коалицията.

Това означава, че ние залагаме мина в самата коалиция, определени лица в ръцете на коалицията да си играят с финанси, с всичко, както те си пожелаят. В този смисъл в т.7, ако добре видите хипотезите, ще разберете за какво става конкретно дума.

Ние влизаме в коалиция, правим компромиси на базата на договорките, които трябва да направим и които вие ще кажете какви да са, но в замяна на това ние искаме да имаме стабилна БПЛ със своя физиономия и със свои възможности. Това е част от охранителната мярка.

5. На всяка цена трябва да има този за политическо представителство на организационните структури. Аз си задавам въпроса като хипотеза. Ние не говорим за КФ не защото не го имаме предвид, а защото имаме политическо решение на предишния НС да водим разговори само с ПНБ и затова днес не говорим за КФ. Когато се водиха предварителните разговори с ПНБ, ние сме наясно, че те имат 11 структури, както те са наясно, че ние имаме над 140 структури. Както ние сме наясно, че те имат известно влияние във вестниците, така те знаят, че ние нямаме вестник. Т.е., разузнаването взаимно работи и всеки знае кой колко струва. А сега вижте т.7 и вижте възможността на структурното представителство на звената като воля в ЛКС. Тезата, която се оформя, никой не може да докаже кой ще ръководи съюза, но много е важно кой ще регулира политиката на съюза.

Аз лично съм склонен на втория вариант. Не да го ръководя, а да го регулирам. Защото политическата линия се регулира, воденето води до грешка, но грешка, която не можеш да регулираш, е много по-страшна.

Вижте още един принцип, това е деветият - подсигуряване, и то взаимно подсигуряване като гарантиран ангажимент на партиите - членки спрямо тези политически цели и задачи, които в т. 4 се вижда, че трябва да стане въз основа на писмени становища на ръководните форуми на партията. Ако трябва да бъдат обобщени, всички тези принципи водят към три категории:

1. Принципи, регламентиращи рамките на компромиса.

2. Принципи охраняващи партията.

3. Принципи, регламентиращи рамката, от която не може въобще да се отстъпи и да става въпрос за някакво отстъпване.

В крайна сметка аз бих извел три постановки, които в крайна сметка трябва да бъдат основни и водещи, поне по мое виждане.

1. Тези принципа трябва да доведат до подпомагане финансово и материално-технически при изпълнението ни на собствената ни програма за изграждане на собствена електорална структура.

2. Осигурено присъствие в контролиране масмедии за пропаганда на либералните ценности и политически идеи. Това също се договаря.

3. Автономно съществуване на организационната ни структура и поети ангажименти на базата на принцип 2 към нас при изпълнението на общите…
Не взимайте първо и седмо и да казвате, че има противоречие. Вижте като цяло логиката на така изразените седем текста и тогава вижте има или няма противоречия. Те дават баланса на приемствеността, на баланса на исканията, когато се прави политически пазарлък.

 

С. ПЕТРОВ: Напълно съм съгласен с това, което каза Д. Арнаудов. Даже аз бих поставил още една рамка. Не мисля, че една коалиция само от тези три партии, ние бихме могли да излезем успешно на едни избори. Мисля, че като рамка трябва да им е ясно и на ПНБ, КФ, че само трите организации не можем да преминем 4% бариера. При една предизборна ситуация ние трябва да търсим още партньори.

 

Д. АРНАУДОВ: Извинявам се, искам само да дам една информация, която до голяма степен ще обективира проблема - това, което г-н Папазов спомена, че е получен някакъв статут. В резултат на резолюциите, които се приеха на миналия НС, ИБ на БПЛ просто подходи бизнесменски. Офертата, дадена от ПНБ, е под формата: „Как виждате един статут на ЛКС?“.

Това не е тяхно официално становище, като цяло, крайно непроменяемо, за да бъде разглеждано на НС.Ние просто искахме да имаме информативен характер, как си представят една такава коалиция. На две заседания членовете на ИБ разнищиха този статут до детайли. Доказаха, че в тази му форма той е неосъществим от гледна точка интелекта на партията. Тогава се направи работна група, в която и аз имах честта да бъда, г-н Симеонов, Еленко Божков, Даниела и Боби да подготвят именно тези варианти, които да доведат до тази синтезирана форма на рамка, която да бъде успешно дискутирана. Имайте предвид, че тази рамка, която вие сега виждате, вчера беше съобщена на ПНБ и Владо Димитраков зададе въпроса на г-н Николов. Те не виждат проблем, който да спре възможните преговори по начина, по който са дадени. Ако трябва да бъда пределно ясен - ПНБ трябва да се подготви да направи компромиса по т.7.

 

П. СИМЕОНОВ: В процеса на изказванията бе споменато за това, че ние нямаме политическо решение за създаване на ЛКС.

Тук изказвам едно частно мнение. Мисля, че НС не бива да се обвързва с такова решение, защото по този начин ние ще вържем ръцете на тези, които преговарят. На всяка цена те трябва да постигнат политическо решение за това. Не е ли подобре ние да приемем тези принципи, упълномощени хора от ИБ да проведат разговори, да се подпишат документи и ние да кажем, че тези документи подлежат на ратификация от нашия НС. Те са парафирани от нас и след това ще бъдат ратифицирани от НС. По този начин НС ще вземе политическо решение, след като е постигнато споразумение на основата на политически принципи, които са утвърдени от него. Това е мое предложение за процедура. Кажете, как я виждате тази процедура?

 

С. ФЛОРОВА: Разчепквайки така нещата, може и ние да понаучим нещо и евентуално да вземем отношение. Ако добре ни беше подсказано, че ПНБ трябва да преглътне т. 7, ние не трябва да забравяме, че може би трябва да преглътнем едни нови преговори с КФ. Не знам как се водят там преговорите и защо се затлачиха, но много ясно ни беше подсказано и на мен даже ми стана обидно, че трябва от външен човек да чуем за нашите неща. Ако трябва да сменим парламентьорите, ако трябва да водим преговори на различни нива още отдолу или нещо, което трябва да обсъдим нещата.

 

П. СИМЕОНОВ: Права си за КФ, но ние приехме за това, че с КФ в крайна сметка ще се договорим. Нямаме някакви особени принципни различия, освен това, че ние разговаряме с тях, а те накрая казват: „Гледайте си работата“. Но КФ вече е съгласен за влизане в съюз с нас. Заявили са това съгласие пред ПНБ. Ние им казахме на ПНБ - вие разговаряте с КФ, постигате съгласие помежду си и като сметнете за нужно, че вече сте готови, тогава започваме ние да разговаряме за подписване на документите. Те са няколко документа - политическа декларация за устройството на самата коалиция и протокол за кой какво дава и претенции. Там вече сме три страни и ако обърнахте внимание, Николов каза, ние ще го правим ЛКС независимо от това, какво вие решите. Те имат предвид правенето на ЛКС с КФ, те нямат предвид други. В пресата излязоха, аз съжалявам, че не беше зададен този въпрос на С. Николов, в пресата излезе информация, че ПНБ се е срещала с тези, тези … Те са се срещали и те предварително дойдоха при нас и казаха - от нас искат среща тези, тези, тези и ги изброиха всички, които после се появиха на тези срещи. Ние ще се срещнем с тях, но казаха, че трябва да знаем, че за тях те не са партньори и няма да постигат никаква договореност с тях. Договореност имаме с вас, едва заедно можем да тръгнем да разговаряме с тях, ако вие прецените, че си струва. Така че ние имаме в момента, този ЛКС се очертава така - КФ, ПНБ и ние. Тук, към тази група досега изобщо не е поставен въпрос, пред ПНБ не е поставен въпрос и в ИБ, и тук смятам, че бихме могли да прибавим и една друга група, за която аз сега ще спомена пред вас за първи път - това е Клуб 21. Клуб 21 са младежи от цялата страна и включват активистите на ФНСД, сега част от тях са в БСЧИ. С тях имаме договореност и мисля, че едно 40 - 50 младежи, които са приели либералната платформа, нашите документи са ги приели, на нашата партия, и това е една от формите на съвместна дейност, която започваме с тях. Мисля, че от страна на ПНБ и КФ някакви възражения няма да има.

Това е по отношение на партньорите при подписването на един такъв документ.

Сега да се върнем на въпроса, съгласни ли сте с процедурата - приемаме организационните принципи, упълномощена група провежда разговори, подписват се документите на следващия НС, документите се подлагат на ратификация. Тогава всъщност НС взима политическото решение за създаването на ЛКС. През това време НС трябва да е известен, за това ние сме си пълноценен и активен участник в такъв съюз. Това е първото. Второто нещо - работим за готовност от страна на ПНБ, защото при тях няма такава психологична готовност, и за други партньори в изборите. Ако изборите станат в обозримо време, да кажем 7-8 месеца, ние, ЛКС да си скъсаме гьона от тичане по страната, няма да успеем да създадем структури, които на нас са ни необходими, за да участваме пълноценно в изборите. Трябва да се обединим и с други. Ако имаме две години пред себе си и изборите станат през 1995 г., бихме могли тогава конкретно да разсъждаваме. Не можем да погледнем чак толкова далеч.

Сега първо за процедурата, съгласни ли сте с нея и бележки по нея?

 

Н. ПАПАЗОВ: Аз предлагам два конкретни текста.

1. НС приема решение за водене на разговори от страна на ИБ с КФ за създаването на ЛКС, паралелно с разговорите с ПНБ.

2. НС дава политически мандат и само мандат за подписването на документите на ЛКС, като същите влизат в сила за БПЛ след ратификация от НС. След приемането, защото на практика ратификация може да прави само Конгресът.

 

П. СИМЕОНОВ: Ето двете решения, които всъщност трябва да вземе. Прочети първото.

 

Н. ПАПАЗОВ: НС на БПЛ приема решение за водене на разговори с КФ за създаване на ЛКС, паралелно с водените разговори с ПНБ. Защото иначе, ако кажем заедно с КФ - с ПНБ или заедно с ПНБ - с КФ, едната от партията става субект срещу субекта на другите две.

 

Б. БОЯДЖИЕВ: Това, че ще водим разговори с КФ паралелно с преговорите с ПНБ, означава, че продължаваме да водим преговори с ПНБ, ние такова решение взехме на последния НС.

В момента трябва да гласуваме решението, че ще подписваме някакво споразумение, документ.

 

Н. ПАПАЗОВ: Това „паралелно“ означава три субекта на масата. Това, че споменаваме КФ означава отваряне на вратата, което изисква изключително политическо решение на НС.Иначе разговорите са разговори между приятели.

 

Д. ДУЕВ: Не е ли по-добре решение в такъв смисъл: НС на БПЛ приема организационните принципи за политическо коалиране с други партии и възлага на ИБ да провежда разговори с организации, които приемат тези принципи.

Н. ПАПАЗОВ: 1. НС на БПЛ приема принципите за политическо коалиране с цел създаване на ЛКС.

2. На базата на така приетите принципи, НС приема решение за водене на разговори с КФ за създаване на ЛКС, паралелно с разговорите с ПНБ.

3. Дава мандат за подписване на политически документи на ЛКС, като същите влизат в сила след приемането от НС.

 

П. СИМЕОНОВ: Г-н Папазов, второто кое беше.

 

Н. ПАПАЗОВ: Второ - дава мандат за подписване на политически документи за създаване на ЛКС като същите влизат в сила за БПЛ след приемането на НС.Тук искам да уточним две неща - първо, когато се казва „документи на ЛКС“, не се казва с кого. Значи тук вратата е отворена за други. Второ е това, че в края на краищата решението на тези документи от НС е нещо, което Уставът изисква.

 

П. СИМЕОНОВ: Това нещо за утвърждаване на организационните принципи да бъде като първа точка. Приема организационните принципи за политическо коалиране. Това - „принципи“ - за нашата партия. Друга партия може да каже „ние не щем еди-какво си“, на което пък ние много държим. Сега по трите точки.

 

Б. БОЯДЖИЕВ: Струва ми се, че можем да обединим последните две.

П. СИМЕОНОВ: Хайде да не зацикляме. Има го, казано. Как предлагате - точка по точка или вкупом? Има ли някой, който да иска точка по точка?

 

В. ДИМИТРАКОВ: Не става въпрос за точка по точка, но третата точка е абсолютно излишна, защото по устав трябва да се процедира точно така. Защо трябва да припомняме Устава.

 

П. СИМЕОНОВ: В Устава това го няма.

 

А. БОЯДЖИЕВ: Уставът изисква политическите коалиции и съюзи да бъдат приемани от Конгреса или Националната конференция, това е тяхно изключително право. При форсмажорни обстоятелства е написано - в компетенциите на НС, но не това е случаят в момента.

 

П. СИМЕОНОВ: Точно така. Ние подписваме, правим тази процедура, която казахме, утвърждаваме коалицията тогава, когато назреят и други неща, свързани с необходимостта от свикване на Конференция. При нас Конференцията е така формулирана, че би могла да се свика и междувременно. Как да процедираме - точка по точка или вкупом? Има ли някой, който да държи точка по точка? Няма. Моля да се гласува. Преди гласуването Н. Папазов чете и много ви моля, притъпете редакторските си чувства.

 

H. ПАПАЗОВ: 1. ИС на БПЛ приема принципите за политическо коалиране с цел създаване на ЛКС.

2. На базата на така приетите принципи НС приема решение за водене на разговори с КФ за създаване на ЛКС, паралелно с разговорите с ПНБ.

3. НС на БПЛ дава мандат на ИБ за подписване на политически документи на ЛКС, като същите влизат в сила след приемането от НС. Това на практика означава, че приемаме политическата обстановка като форсмажорна.

 

П. СИМЕОНОВ: Не я признаваме.

 

П. ЕВТИМОВА: Искам да кажа следното. Уважавам много опитите на Николай да даде формулировки, за да ни облекчи яснотата за какво ще гласуваме, обаче начинът, по който той формулира нещата, значи предопределено.
1. Решение - априори, само по себе си разбиращо се, ние правим ЛКС и нищо друго. Начинът, по който той формулира 2. Значи, че независимо от уговорката, че тук НС няма да изгласува, че точно с тези две партии влиза в коалиция и тръгва да прави коалиция, пак априори, в самите постановки това се съдържа. Тук директно се визират двете партии - КФ и ПНБ. Ако в края на краищата трябва да гласуваме нещо, тези две неща просто трябва да ги разделим. Дали правим ЛКС и го гласуваме.
Дали го правим с тези две партии и го гласуваме и след това на кои принципи правим този съюз и го гласуваме. В тези формулировки, които предложи Николай, всичко е заложено априори и аз съм против гласуването на такива формулировки.

 

Н. ПАПАЗОВ: Прощавайте, че отново ще взема думата. Съвсем бавно ще говоря, за да се разбират нещата. Значи, в първа точка ние приемаме принципи за политическо коалиране с цел ЛКС. Без тези принципи, мандат за правене на какъвто и да е съюз с някоя партия е невъзможен. По т.2 ние приемаме решение на базата на тези правила. За водене на разговори с два конкретни субекта, които са изявили такова желание. Имаме за момента два субекта - КФ и ПНБ. Следващата точка - даването на мандат за подписване на документите на ЛКС - в него никъде не е казано с кой ще подпишем тези документи.

Ако се яви трети партньор, ние трябва отново в НС да кажем „да“ като мандат на ИБ.

 

П. ЕВТИМОВА: От къде идва ЛКС, ако не от факта, че ПНБ се обявява за консервативна. Ние иначе, ако изобщо по принцип решим да правим някакъв съюз, за нас би било достатъчно либерален или либералнодемократичен. Защо се прави тук на…

ЛКС идва от там, че ПНБ обяви преди няколко месеца, че иска да прави ЛКС и защото тя е в този ЛКС, това крило, което държи на консерватизъм и го подчертава непрекъснато. На нас до ден-днешен не ни е ясно, какъв точно е техният консерватизъм и ние на техните консервативни позиции къде и в какво се приближаване.

 

П. СИМЕОНОВ: Г-жа Евтимова, за да върви конструктивно нашия диалог, аз ви моля, предайте писмено предложението си за взимане на решение. Дайте и вие вашето предложение за решение.

 

П. ЕВТИМОВА: Няма нужда от писмено предаване. Тук от ИБ са предложени принципи за политическо коалиране, което би предполагало политическо коалиране с всеки друг партньор, с който във всеки един момент можем да намерим допирни точки в целите си, които не е лошо да формулираме. Може би слагаме колата пред коня. Първо трябваше да си формулираме целите и след това да си търсим партньори.

 

B. ДИМИТРАКОВ: Моето предложение е просто на място ЛКС да бъде наречен коалиционен съюз и да бъде приключен въпроса.

 

Н. ПАПАЗОВ: Тъй като аз съм привърженик на демократичните принципи, всеки член на НС има правото същото, каквото и членовете на ИБ, аз предлагам точно този текст, който прочетох в трите му точки и нека НС да реши кое и как да гласува. „Коалиционен“ и „съюз“ никак не вървят двете заедно в едно име. Аз съм много съгласен с г-н Николов, нека да избягаме от това коалиционен, защото България се нагледа на коалиции.

 

C. СТЕФАНОВ: По същество исках да кажа, че г-жа Евтимова и г-н Димитраков - вчера достатъчно коментирахме тези принципи и щях да ги помоля - отново съвсем излишно е да повдигат спорове и разисквания. Така, че г-н Папазов го направи и аз предлагам да се гласува.

 

П. СИМЕОНОВ: Има направено предложение за гласуване на предложенията. Други проекторешения не са предлагани. Ако някой желае да предложи друго проекторешение, нека да го направи. Иска ли някой време, за да подготви друго проекторешение?

 

П. ЕВТИМОВА: Предлагам да се гласува следното нещо - НС на БПЛ приема организационните принципи за политическо коалиране и приема тези, които са обсъдени, и възлага, но възлагането е друг въпрос.

 

П. СИМЕОНОВ: Моля да повторите Вашето предложение за решение, за да влезе в протокола. Защото аз ще го подложа на гласуване.

 

П. ЕВТИМОВА: Това, което ИБ е предложило на НС - да се приеме или не?

 

П. СИМЕОНОВ: Г-жа Евтимова, моля Ви издиктувайте предложението за решение на НС.

 

П. ЕВТИМОВА: Извинявайте г-н Председател, това е Ваше задължение. Постъпват предложения и Вие ги оформяте като проект за решение и ги предлагате на събранието да ги гласува.

 

П. СИМЕОНОВ: Добре, добре. Значи, г-жа Евтимова предлага - НС приема организационните принципи на политическо коалиране. Съгласна ли сте с тази формулировка? Аз имам един въпрос, ако на основата на тези принципи започнат разговори с КФ, това проблем ли е пред НС, пред вас лично, г-жа Евтимова? За това трябва ли да се приема друго решение?

 

П. ЕВТИМОВА: Пред мен лично не е проблем. Не е проблем, ако се започне на основата на тези организационни принципи за политическо коалиране разговори и с НСД. Нещо, за което НС също беше взел решение на миналото заседание.

 

Р. КАСАБОВ: Сега, постъпили са две предложения. Едното е първа точка само от предложенията, което направи Папазов. Така че НС да си изрази становището, дали да остане първа точка или трите точки да бъдат едновременно.

 

П. СИМЕОНОВ: Много моля внимание, гласуване. Имаме две предложения. Едното е на г-жа Евтимова, то е поотдалеченото, направено е по-късно.

 

Н. ПАПАЗОВ: Г-н Председател, по-отдалеченото е първото, защото отдалечеността на предложенията върви в обратен ред.
Първо се гласува първото влязло. Най-отдалеченото - първото, най-близко е първото. Така винаги сме гласували.

 

П. СИМЕОНОВ: Аз може и да бъркам, но знам, че най-отдалеченото предложение е това, което си е най-далечно, а пък найблизко си е това, което си е близко. Г-н Арнаудов предложи да се обединят двете предложения, тъй като предложението на Евтимова съвпада с първа точка на Папазов и се слага точка там, където започва „с цел създаване на ЛКС“. Да отпадне ЛКС и надолу си вървят нещата.

 

Н. ПАПАЗОВ: Нека си припомним Обединителния конгрес - тогава ние имахме други принципи, защото имаше друг субект. Ние си избрахме принципите, защото в частност ни беше ясен субекта. Тогава го договаряхме субекта. Значи, субектът е първи, а принципите са следващи. Това е в периода на подготовка. Ние имаме един подготвен документ, който касае определени пол. субекти. Нека да не се залъгваме.

 

П. СИМЕОНОВ: Няма нищо драматично. Ти си разумен човек и ще прочетеш и втората и третата точка и там са споменати субектите и това е цяла система и нещата си идват на мястото и нещата са ясни. Г-жа Евтимова, при това положение Вие оттегляте ли си предложението?

 

П. ЕВТИМОВА: Не, не си го оттеглям.

 

П. СИМЕОНОВ: Гласуваме първо предложението на г-жа Евтимова, което гласи: „НС приема организационните принципи за политическо коалиране.“ Които са съгласни с приемането само на това решение, без останалите две точки. Ако г-жа Евтимова има други предложения, да ги даде, аз не мога да предугаждам какви са нейните предложения. Тя не иска да отпадне нейното предложение.

 

Д. АРНАУДОВ: Аз мисля, че не се разбрахме какво е предложено и какво трябва да се гласува. Г-жа Евтимова имаше съображения по отношение на т.1, в която тя искаше да се гласува това, което предложи ИБ - приемане на организационните принципи на политическо коалиране. Тя не е изказала съмнение по редакцията на т.2 и т.3 от предложението на г-н Папазов. Това, което трябва да се гласува, според мен, предложението на г-жа Евтимова като първа точка. Има два варианта, това, което предлага Папазов и това, което предлага Евтимова. Тъй като нейното предложение е по-отдалечено и съкращава системата на действие, а само конкретизира акта „приема принципите…“, трябва да се предложи на гласуване. Ако то бъде одобрено, то е като редакция на т.1 и след това се отива на гласуване т.2 и т.3.

 

П. СИМЕОНОВ: Добре. От процедурна гледна точка не е изчистено предложението, но върви. Важното е да вървим напред.

1. НС на БПЛ приема организационните принципи за политическо коалиране.

Гласуване - 36 „за“, 6 „против“.

2. НС на БПЛ приема решение за водене на разговори с КФ за създаване на ЛКС, паралелно с разговорите, водени с ПНБ.

Гласуване: 37 - „за“, 2 - „против“, 3 - „въздържали се“.

3. НС на БПЛ дава мандат на ИБ на БПЛ за подписване на политическите документи на ЛКС, като документите влизат в сила след приемането им по установения от Устава ред.

Гласуване - 40 - „за“, 1 - „против“, 1 - „въздържали се“.

 

П. СИМЕОНОВ: Преди да преминем към следваща точка от дневния ред, давам десет минути почивка.

Следващата точка е свързана с персонални промени в ИБ на БПЛ. Има ли журналисти? Няма. След като завърша въведението си ще направим преброяване на кворума, защото ще трябва да направим гласуване.

Както ви е известно, всъщност самата точка вече насочва проблемите, с които ще се занимаваме. Тук никой не е ограничен в това да постави и по-общи въпроси, които засягат дейността на ИБ, НС или функционирането на партията. Точката е свързана с промените в ИБ.

Както ви е известно, г-н Марко Тодоров стана министър и поради тази причина той няма време да се занимава активно с пол. дейност. Г-н Тодоров депозира писмено молба. „Молба от Марко Марков Тодоров. Във връзка с назначаването ми за министър на образованието и науката, моля да бъде замразено членството ми в БПЛ до освобождаването ми от този пост.“ Тъй като ние нямаме такава фигура „замразяване на членство“, разговаряли сме с него, разбрали сме се и предлагаме на вашето внимание една формулировка от типа на /Румене, кажи как беше/: „Замразява участието си в ИБ и в НС за времето, в което е министър.“ При това положение ние нямаме освобождаване на човек от ИБ.

Устно, на едно от предпоследните заседания на ИБ г-н Стойчев заяви, че не желае повече да работи в ИБ. Той е тук и би могъл да даде разяснение по своите мотиви.

Вчера, на 29.97.1993 г. е заведена, на 28.07. е изпратено до мен писмо от г-н Бояджиев, който също е тук. „Чрез председателя на БПЛ до НС на БПЛ.
Уважаеми г-н Председател, моля на настоящето заседание на НС да поставите на гласуване желанието ми да изляза от състава на ИБ на БПЛ. Въпросното желание е формирано под въздействието на фактори от политически, вътрешноорганизационен и личен характер, чието обсъждане бих желал да избегна.“ Това е писмото на г-н Бояджиев.

Нашето ИБ се състои по устав от 17 души. По процедурите, както е вървяло избирането, всъщност са избрани 18 души. При това положение, че М. Тодоров го замразяваме, двамата изразили желание, ние ще ги изслушаме сега, остава празно всъщност едно място в ИБ. Остава едно място, което трябва да се попълва в ИБ. Това е като, така да се каже, аритметиката на проблема. Проблемът има и своя вътрешна страна, той е свързан с това, че ние последователно, на 5 заседания ИБ не успя да проведе своите заседания поради липса на кворум. Кворумът ни е 9 души, като тези хора от провинцията обикновено идват, с изключение на Я. Янев, останалите идваха. Кворумът блокира нашата дейност и това, и голямото ИБ създават редица проблеми пред възможността да се взимат уставно санкционирани решения. Сами разбирате, 5 заседания, това е месец и нещо, през който не може да се вземе решение. Това е проблем, който стои пред ИБ. Ние имаме възможности и ще разсъждаваме по тях, след като ви изслушаме вас, възможности за регулиране на вътрешното функциониране на ИБ, възможности, които ни предоставя Уставът. Истина е, че последните три заседания на ИБ имаше кворум и работихме пълноценно. Заедно с това в Устава не са предвидени две неща, които засягат ИБ и НС - просто лятото. Съгласно Устава всяка седмица трябва да има заседание на ИБ и ние не направим ли заседание на ИБ всяка седмица, ние влизаме в противоречие с Устава си. Всеки би могъл на основата на този документ да отправи едно формално възражение към функционирането на оперативното Бюро и на тези оперативно работещи органи. Не е предвидена ваканция и за НС. На 31.07. ние свикваме НС, защото последният ни срок съгласно Устава е 15.08. На всеки три месеца трябва да се свиква НС и ние обсъждахме възможността дълго време, дали да нарушим Устава и през септември да го свикаме, но решихме накрая да положим усилия и да го свикаме сега. Това, разбира се, трябва да се има предвид по-нататък, когато се усъвършенства нашият основен нормативен документ. Това е от моя страна. Вчера на заседанието г-жа Евтимова заяви, че има проблеми, които би желала да изложи тук пред вас - това е правото на всеки член на ИБ и на НС, и на всеки член на нашата партия.

 

Н. ПАПАЗОВ: Имам въпрос - броя на ИБ ние ли гласуваме?

 

П. СИМЕОНОВ: Записано е в Устава.

 

Н. ПАПАЗОВ: Има нещо не много наясно. Марко си замразява членството, но той си го запазва в ИБ. Евентуално излизане на двама души как означава влизане само на един. Това не разбрах като аритметика.

 

П. СИМЕОНОВ: Избрали сме 18 души. По Устав трябва да са 17 и поради тази причина имаме двама излизат и един трябва да влезе.

 

М. НОВКОВ: Едно предложение, съвсем формално. Ако желаят господата, които искат да напускат или съответно г-жа Евтимова, с нейните съображения, първи те да започват и така да вървят нещата.

 

Н. ГЕОРГИЕВ: Аз бих помолил, ако има важни въпроси за гласуване, да се избърза, докато имаме още кворум. Някои хора, предполагам, че няма да са малко от провинцията, ще бързат да се прибират. Аз имам влак сега в 16.30 ч. Ако има някаква дискусия, понеже не е предвидено време, предполагам, че при една дискусия ще има опониращи страни, ще трябва да се изслушат спокойно доста мнения, за да се оформи някакво становище и позиция и евентуално да се вземат решения. Имам предложение, една такъв дискусия да се отложи за следващ НС, да се предвиди достатъчно време и ако тези въпроси от вътрешноорганизационен характер могат да се решат, просто бих апелирал в интерес на нашата кауза, спорните въпроси да се потърси разрешение вътре в ИБ. И едва тогава, ако не могат да се решат въпросите, да се занимава следващият НС.

 

П. СИМЕОНОВ: Имаме ли кворум сега, Камелия, много те моля… Всички членове на НС да вдигнат ръка. 42 члена на НС присъстват в момента тук. Имаме кворум.

Ние трябва да - аз поставям въпрос пред НС - завеждащ външния отдел в апарата на партията е Таня Петрова. Таня, поради естеството на работата си, трябва да бъде в курса на работата на партията. Тя не е член на НС.При нас е трети месец вече. Мисля, че НС няма да възразява, ако Таня присъства постоянно на заседанията на ИБ. Тук не става дума за, това не е кооптиране, не е с право на глас. Ние, съгласно Устава, имаме право да избираме за членове на ИБ и не-членове на НС с две трети гласове, но въпросът е друг. Тя да има правото постоянно да присъства на нашите заседания. Тъй като не става дума за експерт, който отделно го каним и за да не стане после еди-кой си си позволил да покани някой си, пък друг не поканил да присъства, аз за това моля, все пак НС да даде разрешение.

 

С. ПЕТРОВА: Бих искала преди това да кажа нещо. Мисля, че НС трябва да е наясно с моето положение и да се вземе правилно решение дали да присъствам на тези заседания. Когато след ИБ аз бях повикана, за да ми се обясни точно как стои ситуацията, защото аз поисках да присъствам на тези заседания, тъй като това беше в интерес на работата ми, аз изпаднах в ситуация, когато се срещах с хора, с които трябва да контактувам, да лавирам, тъй като на конкретни въпроси не бях в състояние да отговарям и трябваше на теоретично ниво да правя разни еквилибристики, за да избягвам точния отговор.

Затова исках да бъда напълно в течение как стоят нещата в партията и да присъствам на тези заседания. Когато г-н Симеонов ме извика, за да ми обясни как точно стоят нещата, аз бих била предложена за член на ИБ, но това противоречи на Устава. Сега чувам съвсем друго нещо.

 

П. СИМЕОНОВ: Виж какво, забравил съм устава. И сега го видях, че пише 3/4 може.

 

С. ПЕТРОВА: Аз не останах с такова убеждение, защото разбрах, че това първо е било дискутирано на ИБ и то не е убеждение, просто… бях провокирана да мисля така.

 

П. СИМЕОНОВ: Таня, няма такива работи, не е дискутирано. Започваш сега да викаш, значи тука, нещо…, няма нищо. Мен ме е страх, че някой ще каже, тук нещо има. И аз гледам да се застраховам и казвам, нека НС да каже, че тя присъства. Утре да не дойде някой отнякъде и да каже „Тази защо е тук?“ и аз да започна на всеки да обяснявам.

 

Н. ПАПАЗОВ: Не може да обсъждаме неща, преди да сме чули хората защо напускат. Съвсем перфектно и съвсем отворено можем да решим проблема, като предлагам конкретен текст - по предложение на председателя и зам.-председателя на БПЛ членове на изпълнителния апарат могат да присъстват на заседание на ИБ и на НС.Даже по чисто управленски принципи, ако те не присъстват, трябва дисциплинарно да бъдат наказвани, защото те са в трудови правоотношения. Дори да не се гласува, председателят или зам.-председателят, или този, който се явява работодател има право да води всеки един служител, който е необходим за работата. Не мисля, че такава презастраховка е необходима, затова предложих този текст. Това е нормално.

 

С. СТОЙЧЕВ: Съгласен съм да започна тогава аз. Отново ще се върна на въпроса, свързан с международния отдел, след като свършим въпроса с подаване на оставката. Тук имаше едно предложение, въпросите да се разгледат на следващ форум на БПЛ и аз смятам в края на своето изказване да се спра на този въпрос. Когато напусках ИБ на БПЛ, аз представих на Бюрото следната формулировка за мотивите, които ме ръководят и тя беше приблизително следната: „Не искам да бъда параван за действията на трима човека и то за некомпетентни в политическо отношение и в организационен аспект действия.“ Имах предвид това, че когато стана Обединителния конгрес /ОК/ на БПЛ, се заложиха едни принципи, които, ако се спазваха в Устава и като желание, изразено на ОК да се спазват тези принципи, нещата нямаше да стигнат дотам, сега да се подават оставки и да има проблеми, поне според една част от хората, които участваха в ИБ. В организационен план, този орг. план да бъде свързан и с пол. несъгласия. Несъгласия, свързани с определянето на политическата линия на БПЛ и с действията на част от ИБ, които аз мога да конкретизирам като група от 3 човека, състояща се от председателя на партията Петко Симеонов, Еленко Божков и Светлана Шаренкова. С течение на времето аз търсих доказателство за това, че това положение, което може би е съществувало в предишната партия ЛИБЕРАЛИ, може да се промени. Търсех доказателства за това, че тези хора ще си дадат сметка, че не могат да продължават да налагат своите решения върху ИБ и върху цялата партия. Естествено, че когато се убедих, че не мога да се противопоставя на тези опити и когато тези опити вече са станали факт, аз сметнах, че е под достойнството ми да бъда една безгласна буква в ИБ, една личност, която е абсолютно безотговорна, тъй като й липсва информация, липсва й възможност да влияе върху ИБ. Много пъти ИБ е взимало решения, които са протоколирани, взети са по уставен начин и впоследствие незабележимо и постепенно тези решения се подменяха и на пресконференция се оказваха, че са съвсем различни. Това се определяше от тази група от 3 човека, които се събираха отделно от всички останали членове на ИБ, които решаваха без знанието на другите членове на ИБ въпроси, които са от компетенцията дори на НС.Имам конкретни забележки, които съм споделял в течение на три разговора с г-н Симеонов по отношение на работата на г-н Божков и г-жа Шаренкова. Аз споделих, че не мога да работя повече с тези двама човека, на базата на конкретни факти и на базата на това, че ние просто сме несъвместими и не можем да бъдем екип. Това нещо смятам, че г-н Симеонов не може да отрече. Какво имам предвид, когато съм говорил тези неща? Имам предвид, че качествата на единия и другия не отговарят на длъжностите, които заемат в момента, съответно изпълнителен директор и говорител на БПЛ. Не само че качествата не са достатъчни, които притежават, но те имат амбиции, които многократно превишават възможностите, които са им предоставени по Устав. Опитът тези амбиции да бъдат реализирани, на практика довеждат до едно положение, в което нашата партия се излага по време на контактите си по време на други формации и организации. Положение, при което нашата партия беше поставена в дълбока изолация в политически аспект на нещата и в личностен план заради това, че контактите се водят изцяло от тези трима човека. Нещо повече, информацията, която те притежават, никога не е била достояние на ИБ и на който и да било друг член от ИБ на БПЛ, като може би за това е мотивът, че който притежава повече информация, той притежава и повече власт. Аз мога много дълго да предоставям факти и доказателства за това, което говоря, смятам, че съм се подготвил затова и няма да имам проблем, но това предложение, което беше изказано от един от членовете на НС, смятам, че е доста разумно от гледна точка на това, че много от хората, които участват в работата на БПЛ и в заседанията на НС изобщо не са наясно за това, което става в ИБ. Това беше един от мотивите ми да напусна, за да обясня на НС своите притеснения в тази област. Аз ще разкажа само един детайл от това, което се случи. Поисках да напусна Национална координация преди много време, не мога да определя точно кога беше, но беше преди последния НС. Поисках това да се съобщи на клубовете, за да е ясно, че аз няма да мога пълноценно да изпълнявам задълженията си по-нататък. Оказа се, че и в момента има членове на НС за това мое решение да напусна ИБ. Аз искам да направя едно процедурно предложение, да предложа да се вземе решение от НС за свикване на Конференция в края на септември или началото на октомври, когато се сметне, че е необходимо да стане това, на който да се разгледат въпросите, които могат да се поставят още тук. Смятам, че много от хората не са подготвени да приемат това като чиста монета, това, което се казва от мен и другите хора, които напускат ИБ, защото ние нямаме възможност да използваме дори техническите средства на БПЛ, които се намират в сградата. Във връзка с моето напускане ми бе заявено, че не бива повече да стъпвам там и че нямам право да използвам техническите средства. Нещо повече, било е забранено на хора от апарата да се свързват с мен и да ми помагат за осъществяване на срещите от политическо естество. Смятам, че това е достатъчен мотив и основание за мен да оттегля оставката си от ИБ, за да мога да работя с моите колеги, които също моля да си оттеглят оставките, в самото ИБ за подготовката на тази конференция, на която аз ще поискам оставките на Еленко Божков и Светлана Шаренкова. Това е, което имах да кажа.

 

П. СИМЕОНОВ: Г-н Стойчев, Вие казахте тежки обвинения и затова аз Ви моля конкретно да говорим, за да бъдем ясни.

 

С. СТОЙЧЕВ: Нямам намерение да превръщам НС в дребнава дискусия. Предложих нещо, което смятам, че трябва да се подложи на дискусия.

 

П. СИМЕОНОВ: Има процедурно предложение от Ваша страна и аз ще го предложа на гласуване. Заедно с това аз мога да задам и въпрос - кои решения са налагани от трима души, кои? На коя пресконференция са огласени неща, които не са или обратни неща на онова, което е гласувано…?

 

С. СТОЙЧЕВ: Г-н Симеонов, ще Ви прекъсна, защото това, че сте председател на този съвет нямате право да определяте процедурата, без да я съгласувате с останалите членове. Вие казахте, че ще изслушате първо нас, аз ще отговоря на вашите въпроси, но това ще стане, след като се изкажат другите хора.

 

П. СИМЕОНОВ: Имам ли право да говоря или нямам? Да задам ли въпроса си или не?

Има един-единствен случай, когато е огласено становище на БПЛ, то се отнася до паметника на Съветската армия, което не е минало през ИБ. Останалите неща, за това становище нося отговорност лично аз, не е имало време, искам да кажа, че е имало случай. Имаше и един друг случай, за който в момента не мога да възпроизведа, за оставката на Блага Димитрова, не е минавало през ИБ. Беше поискано на пресконференция. Бяха казани две неща и ви моля да си помислите по тях. Първо, че информацията, с която разполагат трима души е недостъпна за останалите, а от друга страна, това го има, водим магнетофонен запис, заедно с това се твърди, те са неинформирани и взимат погрешни решения. Има, двете неща, некомпетентни, добре значи грешно съм разбрал, моля за извинение. Г-жа Евтимова, заповядайте.

 

С. СТОЙЧЕВ: Клуб 21, който споменахте днес, много пресен пример ще използвам. Казахте, че това е клуб, който се състои от бивши членове на ФНСД. Тук е Христо Петров, който също е съучредител на ФНСД, както и аз. Аз съм бил и председател на ФНСД, не знам за съществуването на такъв клуб. Бях поканен на учредяването на такъв клуб, но то не се състоя. Водят се разговори между Клуб 21 и БПЛ. Това колко човека го знаят, освен вас, г-н Симеонов, Светлана Шаренкова и Еленко Божков?

 

П. СИМЕОНОВ: Моля да станат или да вдигнат ръка всички, които знаят за това, че имаме контакти с Клуб 21. 6 човека знаят.

 

П. ЕВТИМОВА: Интересното е обаче, че ИБ не знае, извън тези 6 човека.

 

П. СИМЕОНОВ: Нямам никакви пълномощия, само аз знаех. Те не знаят.

 

П. ЕВТИМОВА: Потвърждаваш това, което Стелиян каза?

 

П. СИМЕОНОВ: Добре, извинявайте, има ли неща, които аз мога да знам? Трябва ли всеки път да тичам и да казвам на останалите какво съм разговарял. Аз нямам пълномощията от страна на Клуб 21 и даже не трябваше да ги споменавам сега.

Клуб 21 е Емил Кошлуков, Мирослав Севлиевски, Красен Кралев. 48 или 50 човека са. Клуб 21 официално водиха нашия семинар в Пазарджик.

 

П. ЕВТИМОВА: Г-н Симеонов много обича да свежда нещата точно до такива конкретности като случая с Клуб 21. Стелиян го даде само като пример. Въпросът не е само в примерите, защото естествено е, че след като имаш информация за нещо, а аз нямам, а само предполагам нещо, дочула съм нещо, ти си информираният и можеш да изманипулираш ситуацията. Да кажеш, това е така или не е така. Така че аз предлагам да не се занимаваме с такива разговори на дребно. Примери в ИБ за това, за което говори Стелиян, има толкова много, че ако тук започнем да ги цитираме и да ги разказваме, г-н Симеонов ще заяви, както снощи, че ние се занимаваме с махленски истории. На мен с махленски истории не ми се занимава, занимава ми се принципите на управление е тази партия. Аз подкрепям това, което Стелиян каза. На всичкото отгоре, Стелиян има впечатление от декември месец до момента, в който е решил да се оттегли. Аз имам впечатления за управлението на триумвирата Симеонов, Шаренкова, Божков много отдавна, защото съм от самото начало на тази партия и също искам да предложа на НС да свикаме конференция, която да се занимава с организационните въпроси на партията, на която ще искам оставката на Еленко Божков, Светлана Шаренкова и ще искам да се гласува вот на недоверие на г-н Петко Симеонов. Тогава ще си изложа всичките аргументации. По устав предполагам, че не е нужно да се взима подобно решение, да се взима с мнозинство, а по устав беше достатъчно, предполагам, че в г-н Божков винаги се намира Устава, беше достатъчно 1/10 от клубовете да поискат конференция. Не си спомням точно, нека ни изцитира и ако тук има представители на 1/10 от клубовете, които са съгласни със свикването на такава конференция, аз предлагам такова решение да се вземе, защото наистина тези, които биха искали да свикат конференция, наистина нямат достъп нито до партийната информация, т.е. до адресите на клубовете, нито до техническите средства на партията, за да могат да свикат конференция по друг начин, освен по този начин.

 

П. СИМЕОНОВ: Все пак аз бих искал, когато се казва, че това е направено или онова не е направено, да говорим конкретно, защото иначе останалото е така да си говорим, да се намираме на приказки. Конкретно, с конкретни факти, тогава и тогава стана това и това, беше направено това и това. Това е първото.

 

X. ГРОЗЕВ: Действително обвиненията са много тежки. Иска се и свикването на НК /Национална конференция/. За мен, ако нещата не се решат първо в ИБ и след това в НС, свикването на НК означава разцепване на партията. Как да ви кажа, за мен основният принцип за всяка партийна организация - това е органическото единство. Аз в момента съм дълбоко разочарован, че не виждам това органическо единство. Предполагам, че пропуски са допуснати и от двете страни. Затова аз поддържам предложението на Ненко - искаме и двете страни да изложат своите становища аргументирано и точно, нека, ако трябва да се прослушат тези записи. Точно да се извадят становищата и на следващия НС да се обсъдят. Не може по този начин, с лека ръка да се разцепват отделните клубове, не може с лека ръка всеки един в даден момента да си излиза по лични мотиви, както казва и Сашо. Нека се гласува предложението на Ненко и още един път всеки сам да си даде отговор на всичко това, което го е тормозило и по какъв начин тези неща биха могли да се избегнат. Политическата ситуация, в която сме в момента, ние гласуваме принципи за коалиране, а установяваме, че ние тези принципи ги нямаме в ИБ. С кого тръгваме тогава да са коалираме?

 

Д. ДУЕВ: Госпожи и господа, аз имам едно конкретно предложение - да чуем мотивите и на другия член на ИБ, защото сега разбрахме, че г-н Стойчев си оттегля оставката и след това НС да вземе решение - да насрочи извънредно заседание по вътрешнопартийни проблеми, тогава да имаме време да се запознаем с конкретните становища, както на господата, които желаят напускането на партията, така и аргументите от другата страна.

 

И. СВЕТОСЛАВОВ: Аз реших да повторя до известна степен Христо. Аз съм безкрайно неприятно изненадан от това, което чувам сега. Лично за мен господата С. Стойчев, А. Бояджиев и Пепа - това са били и продължават да бъдат едни от основните фигури в партията и естествено в ИБ. Изумен съм от това, че изведнъж, без друга информация, поне аз лично предполагам, че е така, се говори за доста сериозни неща. Разбираемо е, че Пепа и Стелиян настояват за НК, където могат да се вземат конкретните решения. Според мен три стадиите за решаване на такива проблеми, от които не сме застраховани в бъдеще.

1. Решаване на проблема в ИБ. Ясно е, че нещата са стигнали дотам, че не може да се реши.

2. Следващият етап е в НС. Ако тук не може да се дискутира и да се вземе решение, въпросът трябва да отиде на НК и тогава аз съм съгласен с г-н Стойчев. Нека да минем този етап, да изслушаме страните, без това да се превръща в диалози и размяна на реплики, от които останалите нищо не разбират. Да се поставят въпросите принципно, не толкова на личностна основа и тогава да се вземе решение. Лично аз отправям доста настоятелна молба към тримата да приемат това мое предложение и с малко по-голямо спокойствие и разум да тръгнем още сега, ако трябва, към решаването на този въпрос.

Христо е прав, че ние днес приемаме принципи за коалиране, а след това тръгваме да се цепим като всички останали. Този синдром е като вируса „Микеланджело'' в компютрите.

 

Н. ПАПАЗОВ: Аз успях да си припомня Устава и не мисля, че всичките проблеми, които се поставиха, с изключение вот на доверие или недоверие, в Устава това го няма, там просто се избира нов председател. Всичко друго, което беше поставено като проблеми, не изисква свикването на НК, нито Конгрес. Утре, ако ни се наложи, ще влезем в съюз с ДП, ако това е необходимо за доброто на страната. С хора, с които сме се държали гуша за гуша на предишните избори. Това първо. Второ, ами прощавайте колеги, достатъчно е ясно отношението ми и към Сашо, и към Стелиян, хора, които много уважавам, ИБ е от 17 души. Когато човек предложи убедително, трима души, ако е така, както вие казвате, не могат да прокарат едно решение в ИБ. Аз мисля, че ако все пак се стигне до решение за Конгрес, да си направим Конгрес за разпускане на партията, защото конгрес в момента по тези проблеми - ние ще бъдем най-смешната партия в България. Моята молба към вас е да не си подавате оставките и аз лично ще гласувам за това, да не си подадете оставките в ИБ, защото най-доброто е това, което има алтернативи. Може би са се изострили нещата, но това аз не зная, защото не съм вътре в партията, но аз съм човек, който поддържа алтернативното мислене. Ако решите да излизате от ИБ, това е малко или много едно предателство в труден момент. Извинявайте за думата, предателство към всички онези, които се познаваме и които си вярваме. Това не е група от хора, които са в ИБ. Аз мисля, че няма проблем, който да не може да бъде решен. Моето предложение за процедура е: до другия НС една група да се занимае с проблема за изглаждането на отношенията.

 

А. БОЯДЖИЕВ: Извинявам се, че взимам думата. В молбицата бях написал, че не желая моите мотиви да бъдат разглеждани.

Просто тук много ескалираха нещата. Христо спомена нещо за разцепление. За бога, Христо, какви са тези неща? Беше казано нещо за предателство, просто не съществуват такива неща. Не приказвайте така. Трето, доколкото знам, само Стелиян и аз сме си подали оставките, а не повече хора. Подали сме ги по различно време и с различни мотиви. Не говорете за някаква група. Мотивите, които изяснява Стелиян, са негови мотиви, аз имам свои. Ако трябва да ти изяснявам, това ще отнеме много време, аз не желая. Стелияне, абсолютно безсмислено е това за конференцията. Понеже нещата бяха поставени, Петко, ако те интересува, да се доизкажа, на лична плоскост. Нещата за мен не стоят така. Аз нямам конфликти нито с Еленко, нито със Светлана, нито с който и да било в ИБ. За мен ИБ просто не функционира и аз моля членовете на ИБ или поне един от тях, който смята, че ИБ функционира, да вдигне ръка. За мен ИБ не функционира и докато не започне да функционира, аз не виждам мястото си в него.

 

П. СИМЕОНОВ: Тук не мога да не съм съгласен със Сашо Бояджиев, затова, защото ние имаме много тежко ИБ, което има тежък кворум, много е трудно да се работи в рамките на толкова много хора. Има партии, чиито НС се състоят от по 17-18 човека. Националните им съвети. Това са партии в системата на властта.

 

С. ШАРЕНКОВА: Обвиненията на г-н Стелиян Стойчев бяха много тежки и след това колегите казаха, че трябва да се чуе думата и на другата страна, че трябва да се изгладят някакви отношения. Аз просто искам да ви кажа, че не се чувствам като друга страна, защото от ОК досега, т.е. оттогава, откогато г-н Стойчев е в нашата партия и в ИБ, ние сме имали редица разговори и те са били или политически или чисто приятелски разговори. В нито един от тези разговори г-н Стойчев не е споделял или споменавал някакви забележки по отношение лично на моята работа. За мен тези обвинения са много тежки, аз ги преживявам трудно, защото смятам и винаги съм смятала, че мястото ми е в тази партия, защото около мен съм чувствала хората като едни съидейници, едни приятели. Нито със Стелиян, нито със Сашо съм имала лични конфликти, но ако С. Стойчев не може да работи в ИБ и в партията, след като аз съм член на Бюрото и говорител, аз съм готова да си подам оставката, ако НС приеме това нещо. Тъй като, пак повтарям, обвиненията са много тежки, аз напуснах работата си след изборите 1991 г., тъй като бях убедена, че каузата, за която и хората, с които работя си заслужават това. Посветила съм и личното си време, и времето, което по принцип трябва да дам на семейството и на детето си за същата тази кауза и за същите тези хора. Тези обвинения, пак повтарям, са много тежки и не мога да ги преглътна толкова лесно.

 

Р. КАСАБОВ: Снощи се усети обстановката, която предстоеше да стане днес на НС и моето становище беше, че всичките тези въпроси първо трябва да се разгледат в ИБ, защото ако човек има да каже нещо срещу някой конкретно по отношение на работата на даден орган, той трябва първо да изложи своето становище в този орган и да си каже всичките Бележки и желания, които той иска да бъдат разрешение на въпросите, не могат да се водят разговори…

 

Р. КАСАБОВ:… Тук има един такъв момент, че ние миналата година на 20 декември се обединихме и смятахме, че ще работим единно, така, както беше в нашата партия, без личностни противоречия. Обаче тук се получава едно наслагване на предишни личностни отношения. Затова аз предлагам, така разбрах и от колегите, че техните мотиви, ако се преодолее това, от което те не са доволни, ще продължат работата си в ИБ и ще си оттеглят оставките. Предлагам днес да не се разглежда въпросът с техните оставки, да се опитаме още веднъж в ИБ, като арбитража на 15-16 души е достатъчен, за да се приеме и ако не се постигне прогрес в тези отношения, да се разгледат оставките на следващия НС. Защото много са конкретните неща, които може би те искат да кажат, много са проблемите, които искат да споделят, а тук, на НС, няма време да се разглеждат тези дребни детайли и те трябва да бъдат изчистени до глобалните проблеми при влизането им в НС. Предлагам, ако те са съгласни с една такава формулировка, до разглеждането на въпроса в Изпълнителното бюро, за техните желания и противоречия, ако те не се решат, да си останат членове на ИБ, да гласуваме замразяването работата на Марко Тодоров и да приключим днешния съвет, като следващият съвет да бъде посветен или на тези, или на други по-важни проблеми, ако тези не се изгладят.

 

А. БОЯДЖИЕВ: Румене, аз преди малко специално обърнах внимание на това, че тук не става въпрос за междуличностни отношения. Проблемите са много ясни - как ще ги изясняваме в ИБ, като такова няма.

 

Р. КАСАБОВ: Аз не съм чул досега, от някой от вас да бъде поставен въпросът за работата на ИБ - че не работи или как трябва да работи. И едно такова оттегляне не бих го приел като нормално, хората трябва да кажат защо и ако не се коригира работата, тогава да кажат:"Не става нищо, излизам, не мога да ви оправям вас“.

 

А. ГРЪНЧАРОВА: Искам да се обърна към всички колеги от страната и да им кажа, че това, което говорят Сашо, Стелиян и Пепа, прощавайте, много съм развълнувана, защото от времето на СДС мразя такива неща, но това са проблеми, които се натрупват дълго време, това не са проблеми от вчера и от оня ден и които те са си измислили току-така, защото имат личностни проблеми с тези хора. Ако искате тази партия да се запази като партия, ние трябва да си кажем проблемите тук и всички хора в страната да ги знаят, а ако искате да се цепим, това е най-лесно, ние вече имаме опит от разцепването на СДС: ние го създадохме, ние го разцепихме, сега отново създадохме нещо друго, отново ще го разцепим, въобще станахме специалисти. Поддържам исканията на Стелиян Стойчев, искам да попитам Еленко: аз, като член на Контролния съвет, защо до днешна дата не получих нито един финансов отчет от директора на партията. Финансите в тази партия винаги са били нещо много тайнствено и за всички - много интересно. За мен, като член на Контролния съвет, са също много интересни.
Другото, което искам да кажа на всички е, че когато напусках СДС като областен координатор, аз дойдох в тази партия с една кола, за която нося юридическа отговорност пред СДС. С писмо я предоставих на СДС-либерали за служебно ползване, с писмо до Филип (Димитров) го уведомих за това. Тази кола днес се ползва като персонална кола от г-жа Шаренкова. Това е също един проблем, който ме вълнува, не защото тази кола ми трябва, а защото за нея нося отговорност. Мисля, че тази кола трябва да се ползва от Национална координация. Прощавайте, ако с нещо сме ви разочаровали, но мисля, че вие трябва да знаете тези неща. Благодаря ви.

 

П. СИМЕОНОВ: Предложението, което беше направено от г-н Румен Касабов, според мен е най-разумното. На разчувствания глас на Тони аз бих могъл да отговоря доста фактологично, не по-малко разчувстван, ако трябва, с действия и бездействия на други хора. Има проблеми и един от проблемите е свързан с чисто физическа величина и човешки възможности за възприятие. При колектив от седемнадесет души не може да се постигне ефективна работа. Скъсайте се, намерете книжки, прочетете и ще видите - съберете единадесет души и ги накарайте да заседават заедно, да вземат решения и вие ще видите, че те няма да могат да го направят, защото максимумът на човешката възможност за възприятие е седем, седмица за нормалния човек. Затова драма, която има повече от седем герои е невъзприемчива, това сме го говорили на един НС. Как си представяте вие един такъв тежък, груб, една такава тежка група да работи - абсурдно е. Просто е абсурдно. Това е недостатък в нашия устав. Заедно с това трябва съвсем определено и ясно да кажа: радостен съм от това, че Стелиян си оттегля оставката. Съжалявам, че не го последва Сашо. Готов съм да разискваме, да говорим денонощно. Това са хора, на които аз съм залагал много, аз съм убеден в техните качества, не само аз, но и предполагам всички тук са убедени в техните качества, но партията е един сложен организъм, който извършва селекция, кадрова селекция. Тази кадрова селекция е желязна, жестока, изхвърчават си хора като едното нищо, изхвърчават си, защото просто са некадърни и викат: „О, тоя ни е виновен“. Тук беше предложена процедура да ми се иска вот на мен, ето, ще изхвърча, защото примерно съм некадърен да бъда лидер на партия. Изхвърчавам - това е селекция. Защо трябва да бъдем, да чувстваме, че ни е криво така, защото се случило еди-какво си. Да ми се гласува вот и ако нямам доверието на хората около себе си, аз не желая да работя и няма да желая, няма да претендирам, аз разбирам, че става дума за моите лични качества от оценката на другите около мен. И няма защо собственият мързел и бездарие да се прехвърлят върху другите. И когато човек работи, когато се е захванал да работи, той обикновено работи и може да работи успешно в една толерантна, дружелюбна атмосфера. Човек, който е поставен при силно натоварване и всеки път, днес колко пъти Пепа Евтимова ме е прекъснала, от нея имах преди две седмици две процедурни искания, на П. Евтимова й поставих две процедурни искания:

Първо искане: Пепа, докато друг говори, ти недей да говориш.

Второ процедурно искане: поради богатата ти асоциативност, стреми се да говориш по практически важните проблеми на партията. Как, заставаш, зарязваш семейство, влагаш сили, средства, за да дойде до теб и да ти вика: „А, тук нещо съмнително става“. Какво съмнително става?

Имаме възможност, в конкретен разговор, като хора, който има нещо против другия, да вземе и да го каже открито и ясно.

Има неща, които много болят като се кажат, но човек трябва някак да ги преглътне и да разбере, че просто другият така мисли. Можем да се разберем в Изпълнителното бюро. ИБ, независимо от декларацията на Сашо за това, че то не работи, болшинството от заседанията му са протичали с кворум, протичали са, макар и забавено, с прекалено обсъждане на някои теми, с вземане на решение. Ние се събираме две партии, две партии бяхме преди това, та ние месеци наред заседавахме по шест часа, за да се осведомяваме всъщност каква беше същността на заседанието, да се осведомяваме всъщност кой с какво се занимава, кой какво работи. То е естествено, заедно с това е невероятно уморително и тежко - шест часа ти да хванеш някой да стои… затова Румен стоеше по два часа и си отиваше. Има проблеми, но има и създаден работен колектив. Около 10 - 12 човека си работят съвършено пълноценно, с пълно натоварване. Работят си, поемат си отговорностите и си ги носят.

Това, че има… аз съм убеден, това са наложени недоразумения. Има една схема, от семинара в Пазарджик, ако си спомняте, която психоложката рисува там - как се налага една психологическа схема, след това иди, говори каквото искаш на човека, той си вкарва в схемата, схемата му става автоматична, автоматичен механизъм. Каквото и да му кажеш, механизмът се върти и изкарва: този лъже, сега ме мени, тоя прави това, тоя прави онова и т.н., и не може да се излезе от тази схема.

Партията не е Изпълнителното бюро, партията са клубовете по страната. Това, че двама - трима души не се разбрали, и че някой имал мнение за колата къде да отиде, различно от мнението на ИБ, защото на ИБ се е взело решение, е потвърдено решението да отиде колата еди-къде си, това не означава, че в партията има някаква драма.

Обикалям цялата страна, бил съм в клубовете и знам какви са клубовете ми. Някъде наистина клубовете могат да бъдат активирани в предизборен период, в такова състояние са, другаде са средна работа. Имаме много силни клубове, имаме клубове, които водят непрекъснат политически живот. Но това е естествено. Ние искаме на всяко място, по всяко време да работим - ами няма. Имаме една от най-добрите партийни структури е България. В България има 130 или 140 регистрирани партии. От тях работят не повече от десет, като партии. Ние ги броим, броим - не повече от шест ги изкарваме, но хайде да сложим отгоре четири, може да сме пропуснали нещо. Ние сме една от тези партии - това се знае. Стриктно си спазваме устава. Като казвам, че нямаме кворум и не сме взели решение, и че това за нас е проблем, пет пъти поред да нямаме кворум, а я тичайте по другите партии да видите, питат ли изобщо за кворум. Жорж Ганчев пита ли за кворум, или де слезем един етаж под нас - питат ли за кворум, или да тръгнем нагоре по етажите на тази сграда - да видим някъде дали е така.
Партията ни се стреми да спазва вътрешни правила и тя стриктно ги спазва. Партията ни е работещ организъм.

Можем да свикаме и Конференция, но пълномощията на конференцията не са по-големи от тези на НС, по исканията на Стелиян. Така че, нека първо да изясним в ИБ и ако се налага свикване на конференция, или на конгрес включително, аз съм „за“ - да се свика, да се изчистят нещата, да няма недомлъвки. Либералната идея е велика идея, тя не може да бъде провалена затова, че се скарали двама души. Тя е по-голяма от нас, защото от нейната реализация зависи дали в тази България, в нашата България ще има едно прилично общество, и ние сме отговорни за това. Живи хора сме, ще има дрязги отвреме- навреме, това навсякъде го има.

Без излишен драматизъм и трагизъм трябва да приемем нещата. „Много отдавна се наслагвало“, вика Тони. Тони, откога се наслагва? А да вземем да завъртим назад нещата, наистина, откога и какво се наслагва?

Въпреки че се поразпалих, аз искам да кажа, че тези хора, които са подали оставки или които тук реагираха по някакъв такъв особен начин, те са ми приятели. Аз обичам тези хора и съм привързан към тях. На Стелиян и на Сашо аз съм разчитал и продължавам да разчитам. Аз съм убеден, че те ще бъдат полезни за нашата партия, убеден съм в това. И затова, натрупани неща и нещица, нещо станало такова, ще ги изясним, помежду си ще се разберем. Какво е станало? Беше споменато за вот на доверие към мен, от страна на Пепа, знаете. Вчера например, аз бях обвинен от нея, това беше причината да питам, когато представяхме клубовете, вчера например аз бях обвинен от нея, че съм обикалял страната и съм създавал клубове, които са ми били верни на мен и по тоя начин съм създавал една авторитарна организация. Затова ви питах, уважаеми приятели, кой е бил от ръководството на партията. Тук са седем, мисля, от деветте клуба. Бил ли съм поне веднъж при вас?

 

П. ЕВТИМОВА: Тогава, защото ти вчера обясни, че по цели седмици обикаляш страната и правиш партия, след като не си бил по клубовете, къде си бил?

 

П. СИМЕОНОВ: Аз благодаря за нейната реплика. Тя, мисля, на вас много неща ви изяснява. Затова дайте да не се оплитаме като пиле в кълчища, да вървим напред, в ИБ ще се разберем.

 

А. БОЯДЖИЕВ: Сега общо взето, ти успя да ме възмутиш. Мисля, че драматизма го направи, театрото беше прекрасно, само че прекалено на фекално равнище. Моля, на оставката ми да се поправи, аз ще си я поправя - подавам я поради некадърност. Държа да се гласува, т.е. да ме освободите от изпълнителното бюро. И като ми разправяш за ИБ, за кворума, ти прекрасно знаеш и го обясни, че има обективни трудности, но все пак, по дяволите, аз и Стелиян сме си подали оставките. За това, което аз и Стелиян говорим, само него ще коментираш. Не съм отивал към никакви лични нападки, нищо не съм казвал.

 

НЕДЯЛКО ЛАЗАРОВ: Не съм подготвен за такъв род дискусия, затова в съдържателно отношение не мога да коментирам нещата, които каза Стелиян, а според мен те са най-важното от всичко, което беше казано. Нито съм имал и възможност да сондирам становището на членовете на шуменския клуб. Нашият клуб е съучредител на партията, още преди тя да се приеме сегашния си вид, през декември 1989 г. или 1990 г. Познавам Стелиян от 1990 г. и последното нещо, което бих могъл да си помисля, е, че нещата, които той каза, са резултат на лични, неудовлетворени амбиции, на засегнато честолюбие или пък най-лошото от всичко, което бих могъл да допусна, е това, което се внушаваше, че то е едва ли не рожба на някаква своя собствена психоза. Това са неща, които не мога да допусна. Според мен, нещата, които той казва, изглеждат, тъй като съдържателно аз не мога да кажа дали това е така или не е така, дали действително само трима души в изпълнителното ръководство работят и формират партийната политика, но във всяка голяма организация това лесно се прави - една малка група от хора винаги управляват организацията, тя сама не би могла да се самоуправлява. Колкото е по-голяма, толкова полесно малка група хора я ръководят. Това, че едно такова изказване стана възможно, означава, че нашата партия не може да бъде котерия и не е котерия, или е престанала да бъде котерия или организация от клиентелен тип, както много сполучливо се изрази г-н Ст. Николов. За мен въпросът е въпрос за политическата целесъобразност на действията на партийното ръководство. Ако вие смятате този въпрос за важен, аз поддържам предложението на Стелиян, само че в малко по-различа форма. Ние трябва да свикаме една конференция, извънредна или редовна, защото не мога да кажа как е по устав, за да разгледаме политическата целесъобразност на действията на ръководството на партията и да излезем с един политически меморандум, който е нещо по-съществено и по-конкретно, отколкото една обща платформа или програма на партията, още повече, че есента се очаква да се превърне в един наистина нажежен политически сезон.

Гледайки отдалеч нещата, аз също мога да споделя едно най-общо убеждение, че политиката на нашата партия не се подчинява на някаква строга последователност. Останах също с впечатлението, че тя е заплашена от изолация, след като хората, с които бяхме приятели, по една или друга причина вече ми се струва, че отношенията с тях са хладни, а получаваме и сигнали, че все повече са готови да охладят или да скъсат отношенията си с нас.

Повтарям, подкрепям предложението на Стелиян за една извънредна конференция, но темата й да бъде „Обсъждане на политическата целесъобразност на действията на ръководството на партията и приемане на политически меморандум“.

 

П. СИМЕОНОВ: Аз съм изненадан от това, че в моето изказване са хванати нотки за това, че съм обвинявал Стелиян в политическа неудовлетвореност или нещо друго. Съвършено други хора визирах. Аз наистина визирах определени хора, но съвършено други хора. За мен отношенията са съвършено ясни.

За конференцията - удовлетворява ли това по устава, което имаме. По устава трябва до края на годината да проведем конференция. Една конференция струва около 150 хил. лв. Ние не можем просто така да правим конференции, така, иди ми, дойди ми. Удовлетворява ли това, ако, да кажем, направим към края на годината и наистина, темата за политическата целесъобразност е много добра тема, и даже за политическата изолация, защото няма решение, което да е било взето и това да не е станало тук, с вас.

 

В. ПАНАЙОТОВ: В началото не бях сигурен дали хората, които взеха думата да си подават оставката и имат някакви сериозни бележки по работата на ИБ, си даваха сметка колко сериозни ценности, създавани през много месеци, през години, се поставят под въпрос; колко сериозни перспективи могат с един удар да бъдат съборени. Аз имах чувство, че става дума наистина за търкания, които не са политически, за някакви организационни недостатъци, за случаи на лична несъвместимост, но не си давах сметка, че може да има след това една верижна реакция, която като че ли води към взривяване. Не мога да допусна, че Стелиян и Сашо биха искали да ни тласнат по този път. Толкова са проблемите, които позитивно трябва да решаваме, че хвърлени сега в една личностна междуособица, ние, ако не загубим всичко, ще загубим много. Ние не трябва да тръгваме по този път - конференции, пленуми… Мисля, че най-точното беше онова, което водеше към сериозен разговор вътре, в по-тясната група. Тази по-тясна група нека да излезе с доклад пред нас, в който с толкова „за“ и толкова „против“ да се каже, че да, ние имаме такива разногласия, те са по такива и такива точки, толкова политически, толкова организационни, толкова личностни, ние, 13 или 15 души примерно, сме готови да работим за изправяне на трудностите, останалите искат или не искат да продължат.

Нека наистина разумът да надделее над тези колизии. Съберете се, разговаряйте. Ако се окаже, че някой, един, двама, трима, не може да работи с останалите, нека да не поставят под въпрос това, което всички с такава мъка градим. Благодаря.

 

Е. БОЖКОВ: Аз исках думата, за да уточня някои неща. Първо, във връзка с повдигнатите срещу мен обвинения от Стелиян, научавам за първи път за тях. Затова правя следното изявление: никога не съм очаквал, досега винаги съм имал възможност и съм имал желание да работя с този човек и с Ал. Бояджиев, със Сашо и със Стелиян никога не съм имал проблеми. След като Стелиян оттегля оставката си и поставя въпроса за моята оставка, не е нужно да се свиква конференция, аз съм избран от този Национален съвет, и като член на ИБ, и като изпълнителен директор на партията. Просто тук се гласува моето освобождаване и с това проблемът е приключен. След като аз съм пречката на Стелиян да работи в партията, моля. Но нека се гласува, защото аз не считам, че лошо съм си вършил работата, че съм излагал партията, аз мисля, че работя.

По въпроса за отговора на Контролния съвет, повдигнат от Антоанета Грънчарова. Счетоводните справки за финансовото - състояние на партията се докладват на ИБ. Всеки член на Контролния съвет, всеки член на НС може да ги получи от Дария (която изпълнява длъжността касиер) и да види какво е състоянието. Аз не зная и никъде не е вменено в компетенциите и задълженията на изпълнителния директор да издирвам членовете на КС и да им връчвам ежемесечните справки за изпълнението на бюджета на партията и за финансовото й състояние.

 

Д. АРНАУДОВ: Казано откровено, не искам въобще да вземам отношение по повдигнатите проблеми и то по една единствена причина.

Първо: за мен няма създадени обективни условия ИБ да си върши работата както трябва. Имам предвид следното: едно бюро е функционално, отговорно, и гарантира със своите действия своята политическа отговорност тогава, когато всички членове на това бюро са в София и са партийни работници, т.е. партийни функционери. Ако вземете състава на ИБ, което беше направено въз основа на предварителните политически разговори за обединението, ще видите, че реално в София, постоянно отдадени на политика са не повече от шест души, които нямат други ангажименти, освен правенето на политиката на партията.

Дали като партия сме в състояние да осигурим всички тези условия - битови, финансови, всякакви - и цялото това ИБ от седемнадесет души да изпълнява това, което е в презумпцията за партиен функционер на БПЛ. Категорично казвам, че не сме в състояние това да го постигнем в този момент, в тази ситуация.

Остава вторият въпрос: Бюрото се събира един път в седмицата и (тук може би ще бъда обвинен в пристрастие) и има основание да се твърди, че не всички посещават ИБ, но в повечето случаи хора от провинцията присъстват. Това е много интересна ситуация, също много интересен проблем. През останалото време, хора, които реално могат да поемат и изпълняват задачи или решения на Бюрото, са пет или шест души, през седмицата става въпрос. Не искам да коментирам тази възможност, това е просто реалност.

Аз не отричам твърденията на Стелиян, тъй като официално аз ги чувам за пръв път, не съм присъствал, когато е заявявал тези неща пред ИБ, но искам да ви подскажа нещо, без да го коментирате, просто като поглед върху един обединителен, дълговременен процес. Трябваше ли аз, като зам.-председател на партия, когато правех обиколка по решение на ИБ, и при декларирана структура от близо петдесет души, на среща с мен да дойдат двама. Трябваше ли аз да кажа, че ми се прави номер, за да не бъда представен пред останалите членове на партията, не го казах. Мога да посоча още десет такива примера, не го казвам, защото не мисля, че е така. Мисля, че има съвсем други обстоятелства, които не са позволили това да стане.

Защото, ако го бях приел по този начин, това означаваше аз да съм казал вече на г-н Симеонов: „Баста, дотук бяхме, играете нелоялно“.

Второ, не знам по какви причини, кой раздуха сред членовете на БПЛ, че г-н Арнаудов прави всичко възможно, за да елиминира г-н Петко Симеонов като лидер на тази партия и дори чужди партии идваха и казваха: „Вие имате жесток конфликт между двамата“. Само го задавам като въпрос, не го коментирам, стигнаха и до мен и ме поставиха в неудобното положение да доказвам, че даже нямам и намерение. Защото, ако на доста хора не е известно, формулата на обединението, лидерството и всичко останало беше предложено лично от мен, преди още да има разговори. Така ли беше, господа? Има свидетели на всичко.

Трети въпрос: вярно е, че има неща, които не са наред в Бюрото, вярно е, че има неща, които трябва да бъдат урегулирани в Бюрото, вярно е, че трябва да има ясни правила на игра в Бюрото, но хайде да си зададем такъв въпрос: кой от нас, тогава, когато се разпределяха функциите в Бюрото, каза: „Аз искам такива правила на игра и искам такива правомощия“. Пепа каза „Аз“. Веднага искам да уточня. Пепи, ти поиска концепция как да водиш прогностичните анализи, а ти не поиска по същество…

 

П. ЕВТИМОВА: Аз внесох цял правилник за работата на ИБ…

 

Д. АРНАУДОВ: Аз говоря за личните правомощия на всеки член от Бюрото, в които да има правилата на играта.

Аз ще се върна към един много неприятен факт. Може би това е моментът да направя публично извинение за моето избухване на края на миналия НС. Ако съм допуснал административна грешка, тя е била поради липса на правило за водене на административна игра.

След това имахме ли разговор, г-н Божков? Имахме ли частен разговор, г-н Симеонов? Имахме. Т.е. подходът на уточняването на позиции и на воденето на правилата може да стане много точно. Аз също имам претенции към много хора от Бюрото и към самия себе си, имам претенции, защото не правя това, което съм правил като лидер на партия, съвсем естествено. Аз не мога да го изказвам като собствено недоволство или комфорт, затова, че нямам свободата, която има един лидер на партия. Аз също не приемам някои неща в начина, по който се водят пресконференции - аз съм твърдял, че трябва да имаме пресцентър с определена концепция за нещата. Все още не сме стигнали до момента, в който да кажем кое е лицето на партията. Преди два дена говорихме, че трябва да търсим или известна личност от телевизия, радио, кино или отнякъде другаде с голямо излъчване, да направим лицето на партията, да търсим. Можем ли да кажем „ти не ставаш“, като нямаме подготвена алтернатива, нали търсим конструктивния подход в нещата, не просто на базата на отрицанието?

Казвам това, не за да стана защитник на едните или другите, просто искам да поставя нещата като принцип, а принципите могат да бъдат много ясни. Първо ги дава самият устав, ако щете, като една условна йерархия в една партия. Не искам да смятате, че в момента правя някаква глупава или елементарна защита. Твърдя го с цялото си убеждение и хората, с които сме били заедно толкова време и с които никога не сме имали подобни организационни спънки, ще го потвърдят. Един лидер няма ли свободата на действие и на вземане на решение, той не е никакъв лидер, той е чучело. Един лидер не носи ли отговорността за воденето на партията и ако той е сгрешил, той си отива. Един лидер не вкара ли партията в парламента - той си отива.

Дайте ми три отговора на тези въпроси, които сега са факт, за да поискате вот на доверие или недоверие на П. Симеонов. Говорим за принципи, не говорим за празнословни защити.

Дайте ми пример, когато директорът на партията е доказано, че прави финансови злоупотреби и трябва да си отиде, защото не правел онова там, какво беше по отношение на финансите. Нека го има черно на бяло и аз ще бъда първият, който ще кажа:“ Г-н Божков, Вие сте изменник, Вие нямате място не в Бюрото, в партията нямате място.“ Аз ви моля, нека нещата бъдат поставени на много принципна основа, да има аргументация, не просто заради факта, а заради алтернативността на решение на факта.

Мисля, че и Сашо ще преосмисли своята позиция, на Стелиян разбрах, че е преосмислена и ще го кажа много честно, ще го кажа като моя лична позиция. Много е лесно, когато ти е трудно, да кажеш „аз си отивам“ и да покажеш позиция честна, принципна. За мен още по-честно е когато се бориш и промениш тази линия, която не ти харесва, по-честно е, по-мъжки.
Аз спокойно и на миналия НС го казах, в очите и на двамата - в тази нелоялна игра, без мене и без хората от Партия Национална демокрация - „Дайте да помислим, имаме ли основания да го направим?“ Говорихме, осмислихме, намерихме правила - нещата продължават. Аз робувам на едно мислене - лидерът не прави партията. И го повтарям: ЛИДЕРЪТ НЕ ПРАВИ ПАРТИЯТА. Погрешно е това, което е наслагано като обща психология, че лидерът какъвто е, такава е и партията. Аз не приемам подобно твърдение. Лидерът е роб и слуга на партията. А лидерът има определени правомощия и отговорности в името на партията и затова има правото да бъде свален или да бъде издигнат във величие, ако прави всичко идеално и има държавническа мъдрост. Критериите са много ясни.

Моите предложения, две са към ИБ: на следващото заседание, което ще бъде, г-н Симеонов, държа отсега, това трябва да се запише, да бъдат оформени критерии за регулация и контрол на политическо поведение на членовете на ИБ; да имаме реалистичния поглед какво е вярно, какво не е вярно, кое е бяло, кое е черно.

Второ: още един път да седнем и да изчистим правилата на отговорности, ангажименти, правилата на вътрешната игра - кой за какво отговаря и кой пред кого е отговорен, да е наясно, за да не каже някой, аз не съм на този подчинен и тоя защо ми се бърка - съвсем човешки неща.

И третото нещо: аз мечтая, когато в нашата партия няма да се говори: тоя от Бюрото, оня от Бюрото; аз имам следното мислене и това беше мислене на екипа, с който работех: за мене има лидерски екип, а няма лидер, подлидер, трети лидер, пети, шести, в рамките на едно ръководство. Ако това не е лидерски екип, който лидерства като цяло в партията, в тази партия просто няма никой.

И си задавам обратния въпрос: ако трябва да има други, не конференция, колеги, решението е само едно, ако сме стигнали до този момент - трябва да искате конгрес. Вие искате конгрес, на който всички тези въпроси - организационни, там оставки, такива работи се решават изведнъж, прави се анализ на цялата партия, личностна, персонална характеристика на лидери, зам. - председатели, директори, членове, еди-какво си, като цяло си отива екипа, защото щом нещо не върви, виновен е не само един, виновен е целият екип. Защото или си е премълчал, или е казал нещо повече, което не е вярно и създава нова психология, или на практика този екип не си е на мястото. Затова, ако действително сме стигнали момента, в който не може да тръгне процесът от вътрешното разиграване на противоречията, в смисъл на изчистването и на регулирането на техните взаимоотношения, трябва да се отиде на конгрес.

Този екип, който в момента е начело, ако не става, махате го, има достатъчно кадърни хора в тази партия, които могат да оглавят тази партия. За мене това е принципната постановка. Отварям една скоба: аз присъствах на разговор, когато се разговаряше с Таня по отношение за евентуалното й представяне в Бюрото, но в ИБ не е постъпило официално предложение за предлагането на Таня в изпълнителното бюро. Ние регламентираме нещата на базата на устава, ако г-н Петко Симеонов беше го поднесъл, щеше да има коментари, щеше да има предложения. Не мога да кажа в момента, кое е дало шанса или, бих казал, мотивацията да се подходи към тази форма, тя тука трябваше да бъде изяснена, но в никакъв случай не смятам, че това е на базата на някакво специално отношение, отрицание или някакво съмнение, според качествата на Таня или на някой друг, който може да бъде и да запълни празното място в ИБ. В ИБ трябва да има човек съвместим, който да може да работи в момента в София и да изпълнява конкретни задължения, независимо от това, че може би вървя против интересите на хората, които са в провинцията. Не може да се прави политика от провинцията, аз го знам на собствения си гръб. И затова съм тук е София. И съм дошъл не заради нещо друго, и ще ви го кажа, колкото и да е лично. Не се заблуждавайте, че г-н Арнаудов е дошъл в София да си прави кариерата или да си стане софиянец. Г-н Арнаудов не получава никаква заплата от БПЛ, никаква издръжка, плаща си сам наема там, където живее и пое отговорността пред хората, които докарахме в тази партия, тази партия да стане реална политическа сила. Това е лична мотивация. Това не е кариеристична мотивация и аз не се съмнявам, че никой оттук не е издигнал това в собствен култ. Кариеризмът в политиката е само тогава, когато политиката ти казва: ти си професионал и прави кариера. Политиката прави кариерист в ранга, а не като мотив да бъдеш кариерист в политиката. За мен това са две различни постановки. За това аз директно правя следното предложение, г-н Симеонов, и моля да бъде гласувано:

Ако членовете на НС смятат, че противоречията от организационно естество, вътре в партията, са стигнали до такава степен на нестабилност, предлагам да се обяви свикването на конгрес. Да се поиска избор на ново политическо ръководство на партията. Благодаря.

 

П. СИМЕОНОВ: Искам да отбележа, че нито един от тук седящите на тази маса, не получава възнаграждение от партията, не е на заплата от партията. И всеки търси начина, по който да живее и не само той, разбира се. По повод изказването на Митко Арнаудов имаме, аз бих допълнил, някои неща, но ще навлезем в сферата на политологията и на теорията на партийното строителство - неща, които няма смисъл да бъдат дискутирани сега, в този момент.

Има две предложения: едното предложение е за конференция, а другото предложение е за конгрес. Искам да ви кажа само за финансовата страна. Един конгрес струва триста хиляди. Има думата Стефан.

 

СТ. СТЕФАНОВ: Колеги, съгласно устава имаме два варианта. Единият вариант, който действително тук се коментира, е да се свика конгрес. Но конгресът в този момент не може да се свика, не само поради материалните спънки. Съгласно устава, това се намира в чл. 31,т. 8, при обстоятелствата…
Извинявайте. Първият вариант, който е според мен, е, тъй като НС избира ИБ, предложено от председателя на партията като членове, и този вариант е сега лесноизпълним или пък неизпълним - от председателя на партията се предлага сега съвсем нов състав на ИБ, който се гласува от НС. Така сме били избирани, това не представлява противоуставно предложение. Това е първият вариант според мен.

Вторият вариант: при обстоятелства, които правят невъзможно свикването на конгрес или на конференция, НС взема решения по чл. 25, ал. 5, 7 и 9. Тези алинеи трябва да разглеждат процедурата на гласуване. Тези точно алинеи не разглеждат процедурата на гласуване, а те са процедурите в ал. 3 и 4. Това е вторият вариант - НС, поради невъзможност за свикване на нац. конференция или конгрес, да пристъпи към изпълнение на тази процедура. Това е по устава ни.И третият вариант е, естествено, или свикване на нац. конференция или на конгрес, което трябва да стане с взето решение от 2/3 от НС. Това са трите възможни варианта.

Много съжалявам, но такъв вариант, като вот на доверие от НС, не съществува в устава.Вие, председателя и зам.-председателя, сте избирани от конгреса и само в тези три случаи волята на конгреса може да бъде заменена с волята на Нац. съвет, само в тези изключителни обстоятелства е казано.

 

Н. ПАПАЗОВ: Моето предложение е следното: молбата ми е тези проблеми, тъй като проблемите са наистина много тежки, като вземане на становища, аз мисля, че те имат разрешение. Нека приемем решение, те да бъдат разгледани на първото заседание на ИБ, като на следващия НС бъде представено не само решението, но и персонално кой какво мнение е имал по всеки един от разискваните проблеми. Защото когато тук се съберем, аз искам да чуя от ИБ, от седемнадесетте души, кой какво мнение има по тези проблеми. И след което ние да пристъпим към вземане на решение, защото проблемът за конгрес е проблем, който касае общата политическа стратегия и бих казал, единствено за промени в председателското тяло на партията. Всички останали проблеми - организационни и персонални - могат да бъдат разрешени по устав от НС. Всичко друго ние сме избирали.

И моля Сашо и Стелиян, ако са забелязали нещо, което им звучи обидно, да не го приемат така, а то е в чисто приятелски дух, защото смятам, че мога да се нарека техен приятел. Аз ги моля, думата е груба, но нека задържат малко, да поохладят нещата до следващия НС и тогава да ги решаваме. Мисля, че всички ще имаме нужда от определен размисъл, като определено смятам, че и хората, които бяха сезирани от тях, също може би трябва да помислят за определени корекции, за да намерим онова, с което да работим заедно. Това е моето предложение.

 

Д. ДУЕВ: Конкретно също имам процедурно предложение, което ще маркирам с няколко думи и ще го обоснова. Както за мен, а вероятно и за много голяма част от членовете на НС, повдигнатите въпроси са крайно неприятни и изненадващи, в този период от време. Считам, че не е редно да се свиква нито конференция, нито конгрес, тъй като в правомощията на НС е да реши и изчисти тези проблеми, поради което предлагам по следния начин да се процедира. Явно е, че има някакви проблеми в работата на ИБ, поради което направо ще ви прочета моите точки за проекторешение, което ще искам да обсъдите. Считам, че е наложително да се насрочи извънредно заседание на НС през втората половина на м. септември. И това да бъде първа точка от нашето решение.

Втора точка: НС на БПЛ възлага на ИБ и на Контролния съвет на БПЛ, на следващото извънредно заседание на НС, да даде пълен отчет на работата си с оглед създадените взаимоотношения между членовете на ИБ и да излезе със становище във връзка с повдигнатите въпроси по т.2 от днешния дневен ред, т 5.2, това са персоналните промени.

Трета точка: дава съгласието си за временно замразяване на работата на М. Тодоров в ИБ и НС.

Четвърта точка: дава съгласието си на г-жа Петрова да присъства на заседанията на ИБ, това може да се обсъди, аз само ги предлагам като варианти.

И мисля, че по този начин ние излизаме от цялата тази ситуация, тъй като след това ще имаме време конкретно и точно да се запознаем с мотивите на всеки от членовете на ИБ. Благодаря ви.

 

Б. БОЯДЖИЕВ: Доколкото съм съгласен с предложенията на г-н Дуев, искам да направя някои корекции. На първо място, връщането на проблема в ИБ за мене означава, че ще се върнем на тази точка, на която сме в момента. Отново ще се излагат становища, отново ще се поставят тези и антитези и в общи линии хората едва ли ще бъдат повече осветлени. За мен е ясно, че проблемите са реални, че съществуват и те се дължат, както и каза г-н Арнаудов, на недостатъчната регламентация на функциите на отделните членове на това ИБ.

Въпросът е, когато се съберем следващия път, да ни се представи на нас или може би с наше участие да се изработи един правилник за поведението на отделните членове, функции, задачи, ползване на информация, ползване на технически средства, да няма такива недоразумения или по-скоро неприятни обсъждания, каквито са в момента. За мен това е принципното положение - да си има perламентирани функции, задачи, отговорности и тогава, който не си ги спазва, могат да се търсят и налагат санкции. Аз лично не съм видял правилник за ИБ, за отделните членове, поради силата на каква функция един прави едно, да кажем, участва в контактни групи или друг не участва, чувства се някой засегнат, друг не се чувства. Това са за мен принципните въпроси.

 

Е. БОЖКОВ: В другата се казва - „разпределя функциите между членовете“. Тези две неща са направени и г-н Арнаудов спомена. Има приет правилник за работа на заседанията на бюрото, има и разпределение на функциите между членовете на бюрото, които също са приети. Третото нещо, което е независимо, че не е регламентирано, но за да бъде всичко точно, бяха приети и гласувани компетенции на Изпълнителния директор на БПЛ от Бюрото. Точка по точка са гласувани. Оставаше и трябва да се направи институционализирането на институцията на говорителите или създаването на пресцентър, което до този момент не е направено.

 

С. ФЛОРОВА: Мислех да се въздържа от изказване, защото няма достатъчно информация, за да вземам някакво отношение и точно в тази връзка, като виждам, че всеки гледа да се опита да реши по някакъв начин нещата, пак се принудих да взема думата. Проблемите не са нито личностни, нито така драматични, проблемите са точно в различията в стила на работа.

Когато има различия в стиловете на работа, не може НС да връща проблемите в ИБ, ясно е, че там не могат да бъдат решени, точно за това са поднесени на НС.Мисля, че в тази връзка партията е избрала КС или ревизионно - контролна комисия и НС може да възложи на тази комисия да извърши необходимата проверка. Тук се казва, че ИБ да си разгледа проблемите и да ги внесе в НС. Практически кой ще напише и кой ще го напише този доклад?. Ще слушаме тук пак подобни неща и няма да се вземат никакви решения. На този НС не могат да се вземат никакви решения и затова предлагам на следващия НС КС да прочете своите доводи. Упълномощена съм от клуба да задам един такъв въпрос за баланса между политическото ръководство на партията и изпълнителните функционери на партията, апарата. Може би трябва и в този доклад на КС да се даде точен баланс. Брой на членовете от тях от София - толкова, от провинцията - толкова. От тях на платена щатна работа - толкова, на неплатена - толкова броя, да се изходи от една такава структура, която може да ни даде подтекст за мотивацията за действията на някои членове на ИБ. В тази комисия трябва да има и лица, които не се занимават само с финансиите… БПП има нестабилно лице в провинцията. Моля да изясните нещо около стила на работа, пак повтарям, върху собствения си стил, ако тази машина ви се вижда и тя тежка. Резултатите ще ги видим на следващия Национален съвет и ние ще ги чуем в провинцията, щом като разберем, че лицето, образът на нашата партия вече придобива някакви конкретни очертания. Защото не е тайна, всички си го казваме по коридорите и помежду си, а тук някак си премълчаваме много неща.

Ако продължаваме да премълчаваме тези дребни неща, ще станат планина. Значи ние тук си говорим най-честно и откровено, уверяваме се колко сме добронамерени, справедливи, честни и т.н спрямо каузата и един към друг, а в провинцията стига един друг образ за нашата партия. Много добре трябва да се помисли върху това. Първо, нестабилно лице има нашата партия и така и с никой не можем да влезем в никакъв съюз, толкова ли за нищо не ставаме? След като ни познават лично, не сме такива хора, а де факто така се получава. И третото - били сме в различни съюзи, развели сме се с тях - защо трябва да не се поглеждаме вече с тях, по такъв начин ли едни политици трябва да минават през времето? В определен момент сме се разминали, но ние винаги трябва да имаме ход след това за нови преговори, а не - тези вече ги отписваме от списъка и - навън. Следващите - коалираме се с тях, изяждаме една попара и после пак преминаваме нататък, но вече без тях. Не искам същото да се случи и с новия съюз, който готвим. Благодаря.

 

П. СИМЕОНОВ: Стела, в думите ти за стила има нещо много точно и лично аз ще направя необходимото, този въпрос да бъде разискван в ИБ. Защото понякога разликите в стила довеждат просто до различен тип дейност. По отношение на съюзниците ни, понеже неколкократно се повтори и се постави този въпрос, искам да Ви обърна внимание, уважаеми дами и господа, винаги сме влизали в съюз тук с решение и сме разтрогвали съюзи тук, с решение. Да говорим, че сме последователни или непоследователни е нещо, по което сами трябва да седнем и да размишляваме. Националният съвет взе решение за излизане от БДЦ, Националният съвет взе решение да не се подписва какъвто и да е документ с ДПС, какво сега сме тръгнали да викаме: „О-па-а, сами сме! Тук някой е виновен. Кой е виновен?“. После, с половината от тук присъстващите се познаваме от 1989-90 г., с другата част се познаваме поне от половин година. Много неща съм казвал, аз не съм от тези, които премълчават нещата, при мен дойдоха Светлана и Еленко преди около две или три седмици и казаха: „Ние си подаваме оставките при положение, че така става.“ Аз трябваше да ги спра. И трябва да Ви кажа къде е моят личен мотив за всичко това. Имаше един кандидат от страна на СДС за народен представител, д-р Савов, той умря по време на предизборната кампания. Беше ми много близък сътрудник, умря от инфаркт. Помагаше за тестовете, които карахме да попълват кандидатите за народни представители. Някои от тези тестове заработиха, други изобщо не стигнаха до кандидатите за народни представители. Д-р Савов гледаше лудницата, която беше в ЦИК и казваше: „Ако ти нямаш нашата положителна подкрепа, ти няма да издържиш. Ти, казва, ще умреш на втория, третия час. Това беше наистина най-голямото натоварване в живата ми, което съм имал някога. Искам да ви кажа, като минахме 1990 г., тук има хора, които са били заедно с мен в онзи щаб, като минем тази година, след това аз също съм подложен под непрекъснати атаки, с непрекъснато напрежение. В ужасно напрежение. То е свързано с вземането или невземането на едно или друго решение, с опити за игрички на дребно по най-елементарен начин, където така около мен виждам как се опитват и започват - ето това сега го прави, защото еди - какво си прави наум, еди-какво си прави наум и затова го прави. Веднага го слагаш някъде, а през това време трябва да мислиш за другите въпроси. За това как тази коалиция, с този ЛКС, за който говорим тук, как трябва да го направим така, че да запазим организацията и да имаме полза от цялата работа и да отворим вратите и към други партии и организации. Как се постига това? Как се правят всички тези неща? Заедно с това отворете печата и вижте: мен са ме изкарали първия разбойник в страната и това го въртят непрекъснато - ту го сменят, ту едното, ту другото. Вчера по едно радиопредаване слушах какъв голям комунист съм. Сега, когато си подложен на непрекъсната атака отвън, а хората до теб, тези, на които би трябвало да разчиташ на топлина, на емоционална подкрепа, те не могат да ти я дадат. Когато не получаваш от тях това, ей Богу, какъв е смисълът, а кажете ми вие? За мен лично какъв е смисълът? Опитвах се да избягам от това обсъждане, да не стигам до него, на няколко пъти се опитвам да избягам от това обсъждане. Опитвам се да кандърдисвам Стелиян, като се правя на две и половина за това, че той устно ми е говорил - той ми пише писмо: „Искам да се махна“. Нямаше как, предложих го вече пред ИБ, но аз съм го задържал не заради друго, не затова, че съм мошеник, аз съм го задържал, защото не съм искал да се стигне до това. Нощес не съм мигнал, след като съм изпил конска доза приспивателно. Сега съм изпил три или четири кафета. На този режим, при положение, че непрекъснато е това - възлагаш на този това, на онзи - онова. Единият отива и прави еди - какво си, а другият еди-какво си. Единият, пак казвам, е бездарен, знам го, че е бездарен и се чудя как да се отърва от него. Аз съм поел политическа отговорност на Конгреса за партията и да бъда унизяван така, както никога не съм бил унизяван през живота си… На всяко заседание на ИБ, докато аз говоря, с мен да говорят, когато аз кажа нещо - веднага да подхващат, че ги лъжа или че правя някакво мошеничество, заедно с това да отварям и да виждам, че в „Демокрация“ съм мошеник, да виждам, че в „Ранно утро“ съм мошеник, да виждам, че в комунистическия печат съм мошеник, извинявайте, аз имам някаква собствена граница. В никакъв устав може да не го пише, аз искам доверие сега тук, от вас. Ето ги бюлетините. Искам да знам, вярвате ли ми или не, да знам аз какво съм. Това е предложение от моя страна - преставам да изпълнявам задълженията на председател на партията, ако ми се откаже да ми се гласува вот на доверие. Искам вот на доверие, искам да знам аз като говоря, като тичам, като се блъскам, като ходя не знам къде си, искам да знам защо го правя.

Да спазим все пак правилата на играта, предлагам да ми се гласува вот на доверие. Предлагам да се гласува самото гласуване.

 

АЛ. БОЯДЖИЕВ: Аз мисля, че дискусията прекалено акумулира напрежение и аз и Стелиян сме тези, които предизвикаха дискусията. В резултат на тази дискусия тотално беше размита мотивировката да предприемем определено действие, което предприехме всеки за себе си, всеки поотделно, всеки по различни причини. Да ви призная честно, категорично не бях готов за такъв развой на дискусията. Съвсем на друга страна отидохме и те моля това да не го правиш.

 

П. СИМЕОНОВ: Преставам да изпълнявам… казах го! Моля Ви се, вчера ми се иска обяснение защо ходя аз из страната…

 

АЛ. БОЯДЖИЕВ: Кой ти го иска това обяснение?

 

П. СИМЕОНОВ: Г-жа Петранка Евтимова.

 

ХР. ГРОЗЕВ: Г-н Петко Симеонов, Вие сте избран на Конгрес и единственото право е на Конгреса.

 

АЛ. БОЯДЖИЕВ: Понеже не съм свършил… Има поне две неща, поради които не може да ти бъде искан вот на доверие. Едното е уставно, а другото е чисто практическо. В момента кворумът си отиде, така че безсмислена е цялата тази работа.

Някаква вина чувствам за това, че толкова време правихме цирк тук. Аз наистина смятам, че ИБ не работи, въпреки мнението на г-н Симеонов. Ще дойда на следващото ИБ, ще се опитам да помисля за начините, по които може да се поусъвършенства работата на ИБ, за да стане то, ако не функциониращ, то поне клонящ към функциониране орган. Моля Стелиян да направи същото, за да престане този цирк. Аз, откровено казано, не вярвам, че това ще стане, но ще се опитаме, поне аз ще се опитам и ако не стане, следващия път дори няма да идвам на Национален съвет. Циркът си го направихме съвместно, общо взето.

 

СТ. СТОЙЧЕВ: Сега е мой ред, защото Сашо ме помоли за нещо. Моля това, което ще кажа да не се тълкува като ирония или като зла умисъл. Нямах намерение да нарушавам психологическия комфорт на П. Симеонов, наистина искрено желая да не ставам причина за подобни циркове. Отговарям на молбата на Сашо, че съм готов да направя това, но наистина като него, ако няма промяна… Не съм човек, който може да променя решенията си ей така, за два дни. Нещата, които казах, съм ги премислил дълбоко, аз съвсем не съм казал всичко, по негова молба отново… Смятам, че неговото предложение е разумно и аз съм съгласен с него.

 

СТ. СТЕФАНОВ: Г-н Симеонов, аз ще бъда по-кратък и направо ще Ви заявя, че не се вълнувам толкова от Вашия личен комфорт, а се интересувам от Вашия комфорт да вземате политически решения. Съгласно Устава, няма забрана или разрешение за това, което искате: да гласуваме дали Ви вярваме. Но наред с това, отдавна обмислям, както от обективна, така и от субективна страна, моето по-нататъшно участие в Изпълнителното Бюро. Не говоря за оставки, но много се извинявам, след като Ви гласуваме доверието, аз искам Вие да представите нов списък на ИБ. ИБ се избира от Националния съвет, не е необходим Конгрес. Така че, много Ви моля, Вие да си осигурите политическия (личният Ви не ме интересува толкова много) комфорт, за да може тази партия да работи както трябва. Благодаря.

 

П. СИМЕОНОВ: Аз нямам никакви претенции към състава на ИБ. Убеден съм, че може да се постигне съгласие между тези хора, които са там. Претенциите са ми към г-жа Евтимова, на която сега ще дам думата и мога да ги обоснова.

 

П. ЕВТИМОВА: Аз, като г-жа Евтимова, много нося и въпреки това, няма да кажа като Сашо, че си ме ядосал и затова ще реагирам. И аз не съм спала цяла нощ и съм си взела най-хладнокръвно решение, също да си подам оставката от Изпълнителното бюро, за да не ти искам обяснения и да те дразня с искането на обяснения, но не виждам по какъв начин ще се подобри демократизма в партията, като не ти се искат обяснения. Тъй като молбата ми е адресирана до Председателя, до НС и до ИБ на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, аз ще си я прочета: „Г-н Председател, уведомявам Ви, че от 31 юли, 1993 г. прекратявам дейността си в ИБ на БПЛ поради следните мотиви:

Първо - изказвам принципно несъгласие с наложения от вас авторитарен стил на управление на дейността на ИБ и, съответно, на цялата партия. Тук само искам да направя реплика към Стела, че стилът на управление наистина от Контролен съвет не може да бъде проверен.

Второ - принципно несъгласие с личната Ви кадрова политика, при която принципът на идейни убеждения последователно, и в последно време цинично, се подменя с принципа на меркантилните съображения и личната корист.

Трето - съсредоточаването на цялата политическа власт - постове, задължения, права и отговорности в ръцете на триумвирата - Симеонов, Божков, Шаренкова - сведе възможностите на партията за участие в политическите отношения в обществото до възможностите на тези трима души, до нивото на вашите лични връзки и отношения с политици, до вашите лични интереси, до личните ви норми за морал, до посредствената мяра на вашия личен политически авторитет, до вашите представи за полезността на политическите ви решения и действия, до собственото ви разбиране и представа за политическа отговорност. Личното си несъгласие с вашия стил, критичното си отношение към резултатите вследствие от неговото налагане съм изразявала нееднократно и в лични разговори, и пред изпълнителното бюро.

Отказвам да изпълнявам по-нататък, по вашите собствени думи, безрезултатната и незавидна роля на коректив. Отказвам при сегашната конфигурация и разпределение на ролите в Изпълнителното бюро да поемам каквато и да е колективна политическа отговорност за действията и решенията на споменатия по-горе триумвират. Оставката си ще Ви връча след малко.

П. СИМЕОНОВ: Благодаря Ви. Все пак аз не бих искал, въпреки че желая да напуснеш Изпълнителното бюро, искрено го желая, смятам, че се създадоха напрежения, които са вън и от теб, и от мен, вън и от останалите членове на ИБ. Бих искал да присъстваш на…

 

П. ЕВТИМОВА: Тук нали няма да си изказваме подозренията, защото ти преди малко ме упрекна, че съм изказвала подозрения.

 

П. СИМЕОНОВ: Бих искал да присъстваш на тези заседания, на които изясняваме нещата, за да станат по най-чист и елегантен начин. Всичко останало да бъде най-чисто и елегантно. Просто да има пределна яснота. С теб се познаваме от края на 60-те години, доколкото си спомням, и аз съм убеден, че нашите отношения съвсем не зависят от това, дали сме в един изборен орган или не. Но, моля те…

 

П. ЕВТИМОВА: Това, което правиш, са внушения, няма такова нещо.

 

П. СИМЕОНОВ: Нека да направим… Румене, само исках да предложа едно нещо да го имаш предвид. Г-н Дуев, Вие предложихте едни много хубави решения. Тук имаше предложение почти във всяко изказване. Ако искате, можем да вървим подред на всички изказвания. Обещавам пред всички вас, следващият ни национален съвет да бъде с председателите на всички клубове. Това автоматично означава конференция и дотогава в ИБ да сме се опитали да обсъдим всички тези неща, защото, пак казвам - не сме П. Симеонов, не са П. Евтимова, не са Ст. Стойчев или А. Бояджиев, не сме всички тук поотделно, един по един, ние олицетворяваме, ние представляваме в момента една голяма идея и трябва да имаме предвид това. Предложенията на г-н Дуев ми се сториха най-подходящи за случая, да ги прочете още веднъж и тогава ще дам думата на Румен Касабов, за да вземе отношение и по този въпрос. Бихте ли ги прочели пак, г-н Дуев?

 

Д. ДУЕВ: Г-н Симеонов, аз Ви казах и първия път, и пак ще ги прочета, тъй като; постъпиха преди това две други процедурни предложения за свикване на Конгрес и на конференция, аз затова предложих и моето становище и виждане по нещата. Ще ги прочета както съм си ги записал подред:

Първо - НС на БПЛ възлага или насрочва извънредно заседание във втората половина на м. септември.

Второ - НС на БПЛ възлага на ИБ и на Контролния съвет, на следващото извънредно заседание на НС да дадат пълен отчет за работата си с оглед на създадените взаимоотношения между членовете на ИБ и излязат със становище във връзка с повдигнатите въпроси по точка 5.2 от днешното заседание, т.е. персонални промени в ИБ.

Съображенията ми са тези, ИБ има достатъчно време - месец и половина - да се съберат, ние не сме в течение на тези неща, тук се подхвърлят едни или други версии… Ето защо и Контролният съвет, и тези 14 члена на ИБ, в крайна сметка те са задължени пред нас да дадат един точен отчет на ситуацията, а ние след това ще решаваме вече какво ще правим. Тук съм пропуснал и една друга точка: Да предложи (ИБ) също и правилник за работата си, защото се каза, че досега ИБ е функционирало без каквито и да било документи.

 

Е. БОЖКОВ: Има такъв правилник, той е тук.

 

Д. ДУЕВ: Ами донесете го тогава да го видим. И следващата точка беше: „Дава съгласието си за временното замразяване на г-н Марко Тодоров“ и бях предложил и четвърта точка за г-жа Петрова ли бяхте: „Да присъства на заседанията на ИБ с оглед изпълняването на нейните функции в апарата на партията“.

 

Р. КАСАБОВ: Имаме ли кворум за вземане на решения? Тези, които са отвън да влязат.

 

П. СИМЕОНОВ: Моля всички членове на НС да вдигнат ръка…(Броят се гласовете). За съжаление нямаме кворум. Тогава, в качеството си на председател на партията, съгласно и дадените ми от Устава правомощия, тези неща, които бяха прочетени от г-н Дуев, аз поемам ангажимент пред вас да ги приведа в действие. Това възможно ли е, Сашо?

 

А. БОЯДЖИЕВ: Всичко е възможно на този свят. Молбата ми е да не е за края на септември, а за края на октомври, защото аз действително смятам, че нещата трябва да се променят - август е мъртъв месец, нека да има два месеца за реална работа.

СТ. СТОЙЧЕВ: Искам да кажа също, че това, че се съгласявам да се опитам да попроменим още веднъж нещата, не означава, че си оттеглям оставката и на следващия НС, за разлика от Сашо, аз ще присъствам и ще говоря. Ако са се променили положително, дай Боже, ще кажа, че са се оправили. Но ако не са се променили, ще кажа всичко, което си спестих днес.

 

СТ. ПЕТРОВА: Първият път не довърших изказването си за моето положение в партията, понеже бях доста емоционално прекъсната и от малкото изречения, които казах, се създаде съвсем друго впечатление от онова, което исках да кажа. Тук някои хора се ангажираха да правят квалификации на поведението на изказалите се и понеже моето поведение точно така би могло да се изтълкува - като незадоволени амбиции или неудовлетворени и като реакция от честолюбие. Това, което исках да кажа, сега го точкувах, за да не може евентуално някакво прекъсване да… Всъщност ще редуцирам нещата наистина само до моето положение. От три месеца, точно три навършени месеца, съм в партията и изпълнявам тази длъжност.

Договорът, който съм сключила, е за три месеца. Т.е. днес, в момента, ми изтича срокът. Мисля, че ако наистина тази партия, както тук се твърдеше, се опитва да се придържа към някакви правила, първото нещо, което би трябвало да се направи е не да се гласува аз да присъствам на тези заседания, а изобщо какво ми е положението в партията. Още преди имахме разговор с Е. Божков и с П. Симеонов, че аз искам да знам какъв е статутът ми в тази партия, за да мога да се придържам към него. Т.е. - как ще ми се гласува на мен доверие като на външен човек, изцяло да присъствам на тези… всъщност аз сега съм. Въпросът е не Еленко Божков да ми е единствен работодател…

П. СИМЕОНОВ: Завърши ли?

 

Р. КАСАБОВ: Когато е необходимо, госпожата ще присъства, когато е необходимо - друг ще присъства, те просто не са задължени и не могат да бъдат прикрепени към заседанията на ИБ.

 

П. СИМЕОНОВ: Друг нещо да желае да каже?

 

Р. АТАНАСОВ: Г-н Симеонов, аз бих помолил Вас и чрез Вас и НС, като гост тук, всъщност повечето от колегите знаят в какво качество съм тук - като съпруг на Стела - искам само да помоля, колежке, и аз до известна степен се занимавам с международни отношения по нашия край, вижте - има си Кодекс на труда, има си Устав, Вие сте назначена за три месеца, по-нататък или ще Ви се продължи договорът, или няма. Какво ще изпълнявате - в длъжностната характеристика ще Ви се пише. Първо казвам - Е. Божков ще пише или неговият щаб, доколкото знам, той все още е изпълнителен директор.

Второто, искам да Ви кажа, много умни неща се казаха и много простотии. Често пъти в изказванията на някои от колегите, без да се обиждаме, преобладаваше и едното и другото взети заедно. Към моя приятел Сашо и към Стелиян искам да кажа друго - доброта трябва да има малко повече у вас, доброто начало. Не ми харесва това, което Сашо каза - аз ще присъствам на този съвет, но нещата няма да се оправят. Извинявай, ти четири години не стоиш в клуба на либералите, без да вярваш, че нещата могат да се оправят. С вяра трябва да подходим към това нещо, ако не вярвате - няма смисъл да се продължава. Същото и към Пепа - ние затова стоим, защото вярваме, че нещата са поправими и ако това ни е ръководното начало - оттам нататък нещата са по-лесни. Без да говорим за това, за което и тримата споменахте, доста хора знаят, че много неща не са така, както бихме искали да бъдат, предполагам, че тези неща не ги знаем само ние, знае ги цялото ръководство, знаят ги доста хора отвън.

 

СТ. СТОЙЧЕВ: Понеже Таня не е достатъчно нахална, за да си каже всичко докрай и понеже я прекъсвате, тя е единственият случай в партията - ръководител на отдел, който не е утвърден досега. Тя имаше това предвид. Аз съм вторият случай, но моят случай е по-специален.

 

СТ. ПЕТРОВА: Може ли тогава сега да довърша?

 

П. СИМЕОНОВ: Стелияне, ти не иска да бъдеш утвърден, на миналото заседание се разбрахме това да си остане между нас. Ти каза, преди миналото заседание, да не те утвърждаваме.

 

СТ. СТОЙЧЕВ: Приемам, че не съм бил прав, въпросът сега е за Таня.

 

СТ. ПЕТРОВА: Мога ли най-после да довърша? Защо повдигам този въпрос? Защото съвсем логично е, след като са изтекли тези три месеца, тук да бъда нормално представена коя съм. Едноличностно да се приема, че Е. Божков ми е гласувал някакво доверие, все пак за тези три месеца той би трябвало да изложи тук становището си - какво му е становището, впечатлението, дали може оттук - нататък наистина да работя за тази партия, след което вече да се чувствам пълноправен член или не пълноправен член, а действително да чувствам, че ми е гласувано доверие да упражнявам тази длъжност, а не че сме влезли в трудови взаимоотношения само с Еленко, който представлява партията.

 

П. СИМЕОНОВ: Таня…

 

СТ. ПЕТРОВА: Нека все пак да довърша. Освен това на мен ми се струва доста изненадващо, може би за теб доста оправдателно звучи незнанието на Устава, че определена реакция е била продиктувана или определено поведение от незнание на Устава. За теб това може да звучи като оправдание, но това мен ме шокира. Ако председателят на партията не знае Устава, кой би трябвало да го знае?

 

П. СИМЕОНОВ: Какво по-естествено от това да не знам Устава? Досега сме имали четири или пет устава, в кой устав какво пишеше ми е пълна каша в главата, докато не хвана устава пред себе си. Отделно онова, че съм чел уставите на всички партии.

 

СТ. ПЕТРОВА: Явно това се превръща вече в диалог, а не в изказване. Всичко това тогава, партия, която функционира не затова, че членовете й са наясно с Устава на тази партия, а защото се движи от някакви други принципи, не знам, това не се съвместява с моите представи за партиен живот.

 

П. СИМЕОНОВ: Добре, Таня. Първо по въпроса за преназначаването ти, на бай Иван Кожухаров също му изтича срока на 31.07. Има следното нещо - последните заседания на ИБ, където тези неща трябва да бъдат решени, да бъдат придвижени,ние сме се занимавали с безплодни разговори, а не сме стигнали до тези конкретни въпроси. Ти ще бъдеш преназначена в понеделник, оттук нещата ще вървят, ние ще почнем изясняване на отношенията в ИБ, ти ще присъстваш, вече можеш да присъстваш, ще добиеш представа от много неща, ние ще добием впечатление също от много неща за теб и нещата ще си дойдат на мястото. Не бива да имаш никакви притеснения.

Уважаеми дами и господа, аз поех ангажимента, точките, които прочете г-н Дуев да бъдат изпълнени. На следващия НС, който би трябвало да бъде някъде през октомври, това е и по Устав, а заедно с това ще избягаме от този мъртъв месец август, все пак хората трябва да отидат да почиват, не можем да задължим седемнадесет души през август никъде да не ходят, за да седнем да дискутираме и да изясняваме отношенията си.

 

СТ. ФЛОРОВА: Предлагам да разнообразим малко обстановката следващия път. Каним Ви в Силистра.

 

П. СИМЕОНОВ: Това вече е свързано със сметки, изчисления на разходите. Аз поех ангажимента на следващото заседание на НС да присъстват председателите на клубовете. Това е много важно.

 

ВЛ. ДИМИТРАКОВ: Понеже, поради липса на кворум, ти пое ангажимента да изпълниш това предложение, то е хубаво, но ми се струва, че е по-добро на Папазов. Тъй като няма да има гласуване, имам молба да се обогатиш с предложението на Папазов, на следващия НС да бъде представен подробен протокол от разискванията на ИБ по въпроси, касаещи работата на това Бюро.

 

П. СИМЕОНОВ: Ще го има и ще бъде раздаден на членовете на НС и на председателите на клубовете, които ще присъстват.

Има едно правило, че разискването по една тема завършва не когато е взето решение по тази тема, а тогава, когато на всички вече им е писнало. Мисля, че стигнахме до една точка, в която има известна умора да се връщаме отново и отново към някои поставени въпроси, но наред с умората, аз мисля, че настъпи известно психологическо облекчаване: някои хора трябваше да кажат някои неща, други трябваше да отговорят на тези неща… За разлика от изказали се тук колеги, аз съм убеден в това, че тези седемнадесет души, избрани в ИБ, могат да работят заедно, могат да намерят формулата, по която да станат действено звено. Убеден съм, че могат да се решат проблемите, всички проблеми, защото няма принципни различия, аз съм до детайли вътре в проблемите, които са били поставяни. Нещо, което възникна вън от залата, казвам ви го, вече тук, пред Националния съвет - сега тук обсъждаме тази точка, понеже знаем как ще се нагорещят нещата: да присъстват ли председателите на новоизбраните клубове или да не присъстват, няма ли да се стреснат, и ние решихме, че те трябва да бъдат вътре. Бешков има една приказка: „Едно дете, на което си обърсал задника, ти става мило“. Те трябва да са вътре. Ние сме живи хора. Между нас има проблеми. Това е най-тежкият ни НС, откакто сме заедно. Значи - стигнали сме до най-тежкия и сега ще вървим напред, нагоре, нещата вече ще се подобряват. Няма как да събереш едни хора, които не са се познавали преди половин година, да ги събереш заедно и те да започнат веднага да работят, и то не да работят каквато и да е работа, а да се борят за власт. Защото целта на нашата партия е точно тази - борба за власт, борба за влизане в Народното събрание и борба за поемане отговорности за управлението на всички равнища на държавата.

Желая на всички ви здраве, усмивки, добре да си починете през август и да знаете, че нещата вървят на добре.

Благодаря ви!

Протокол: /подпис/

/Камелия Минчева/