Път: : Проектът

Обект и тема на FFNNIPO_12_00757

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТА

Обектът е определен в заданието на проект ФНИ-FFNNIPO_12_00757: издирване, придобиване и дигитализиране на документи, свързани със събитията, резултат на спонтанна активност, протекли в страната в периода 1984 до 2001 година.

ДЕФИНИРАНЕ НА ТЕМАТА

През този период се извършва тотална промяна на държавата и обществото от тоталитарен комунизъм към либерална демокрация. Темата е в научното поле на транзитологията, която разглеждаме като специфичен подход в изучаването на политическите, социалните, културните, икономическите промиени с придварително известен резултат (Gans-Morse, 2004).

Така че в изпълнението на проекта са издирвани, придобивани и дигитализирани документите, които са свързани с процеса на трансформация на обществото и държавата в резултат на спонтанната активност, при което в обществото възникват и се налагат модели на индивидуално поведение, лична съдба и социален резултат.