Платформа на БПЛ - 1995 г.

 

ПЛАТФОРМА

НА

БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

 

  I. НАС НИ ОБЕДИНЯВАТ И НИЕ ОТСТОЯВАМЕ ПРИНЦИПИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ:

 

 СВОБОДА

За нас, либералите, свободата на човека е върховна универсална ценност.

Свободен е икономически осигуреният човек.

Свободен е здравият човек.

Свободен е образованият човек. Свободен е културният човек.

Истински свободни хора може да има само в една независима държава.

 

РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА

Шансът на свободните хора е в равенството на всички пред закона!

Човекът се опира на закона, за да бъде свободен!

Демократичната конституция и законите, произтичащи от нея са общественият договор между свободни граждани за допустимите ограничения на личната свобода и недопустимите посегателства върху нея.

Хората не се раждат с еднакви заложби и способности, не живеят в еднакви условия. Равните права и свободи не осигуряват на всеки еднакви възможности за развитие и реализация на способностите и дарбите. Но равенството пред закона, равенството в гражданските и политическите права и свободи поставя хората в равни условия на свободно съревнование, задължава ги към лоялна конкуренция.

 

ПРАГМАТИЗЪМ

Прагматична и конструктивна гражданска, икономическа и политическа мисъл, позиция и дейност в контекста на конкретната социална действителност.

Прагматизмът е несъвместим със сляпо придържане и робуване на изкуствени и умозрителни схеми и настроения (кухи теоретични продукти).

Прагматизмът неизбежно включва професионализъм.

  

ТОЛЕРАНТНОСТ. ДОСТОЙНСТВО. МОРАЛ.

Достойните хора са богатството на обществото!

Шансът да сме достойни е гражданският морал!

Гражданското достойнство и гражданският морал са неразделни.

Достойният човек зачита свободата, правата и достойнството на другия до себе си, защото изисква от него същото отношение към себе си. Достойният човек е толерантен към различните, защото изисква толерантност и поносимост към самия себе си.

За моралния човек чуждата неприкосновеност е неприкосновеността на собствения частен живот.

Защитата на чуждото достойнство е проява на граждански морал.

 

 ОТГОВОРНОСТ

Личната свобода и социалната отговорност са неделими!

 

СВОБОДАТА Е ОТГОВОРНОСТ

Свободата за личен избор едновременно е отговорност за себе си - всеки е отговорен за съдбата си!

Естествени носители на либералните ценности са:

- предприемачите;

- държавните служители;

- интелигенцията;

- хората със свободни професии.

В тези социални среди се формират и ценят качества като предприемчивост и инициативност, прагматизъм и професионализъм, социална компетентност и отговорност. Тези социални групи се реализират най-добре в либерално общество. Защо?

Предприемачите са носители на икономическа инициатива и активност и фактор за динамиката на икономическия живот. Те реализират идеите на интелектуалния потенциал на нацията. Те създават работни места, те пробиват на чужди пазари. Те осигуряват средства за осъществяване функциите на държавата.

Държавният служител е носител на държавното начало и държавността в обществото. Той защитава обществените интереси. Той е фактор за стабилност и сигурност в обществото.

В либералното общество интелигенцията и хората със свободни професии нямат ограничения за своята професионална дейност. Те генерират и са носители на нови идеи и изпълняват изключително важната функция на коректив на властта

 

 II. НАШИТЕ ЦЕЛИ CA:

ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРИЯ.

Трайните интереси на нацията тръгват от нейните исторически корени - от формирането на нашия език и писменост, на културата, фолклора, традициите, духовността - всичко, което ни е създало и съхранило през вековете като народ, нация и държава, всичко, което е формирало народопсихологията ни, с чиято реалност и валидност е невъзможно да не се съобразяваме.


ДА ИЗГРАДИМ ОБЩЕСТВО НА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.

Либералният призив за свободата като мяра на човешкото добруване е невъзможен без диалог с националните исторически идеали и националната ни идентичност. Те са факти без алтернатива. Привилегията за избор е тежкият кръст на живите поколения. Позорно или трагично, застойно или героично - миналото е нашата социална памет, средство на самопознанието и самосъзнанието за това какви хора сме били, защо сега сме такива и какви искаме да бъдат поколенията ни.

Ние сме за възраждане и съхраняване ценностите на българщината.

Ние сме за възстановяване на историческата истина.

Ние сме за преоценка на фактите от най-близката ни история.

Но ние сме против обезценяването и обезсмислянето на живота на цели поколения. Против зачеркването на човешки съдби и лепването на клеймото "ненужен човек".
Либералното общество се основава на пазарната икономика, при което свободната инициатива е движеща сила на икономическия и социалния просперитет.

Законодателството и държавните институции гарантират и стимулират свободната инициатива.

Либералното общество е несъвместимо с всякакъв вид монопол.


СВОБОДНА ЛИЧНОСТ СЪС СЪЗНАНИЕ И САМОЧУВСТВИЕ, ЧЕ САМА ГРАДИ СЪДБАТА СИ.

Общество на свободни личности е възможно само при наличието на национално съгласие относно:

- зачитане на правата и свободите на човека;

- разрешаване на противоречията чрез демократични процедури;

- спазване на Конституцията и законите;

- приоритет на националните пред груповите интереси.

   

НАШАТА АКТУАЛНА ЦЕЛ Е ПРЕХОД КЪМ ОБЩЕСТВО НА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.

 III. НАШИТЕ ОСНОВНИ ИДЕИ СА:

СВОБОДА НА ЛИЧЕН ИЗБОР

Всеки трябва да е свободен в своя религиозен, професионален, икономически и политически избор.

Проспериращо е това общество, в което всеки има възможност максимално да развива и реализира своите възможности и способности.

СТАБИЛНО И ПРОСПЕРИРАЩО СЕМЕЙСТВО

Свободният човек осъществява способностите си в материални, културни и духовни ценности. По този начин той създава възможности за реализация на заложбите и способностите на хората от настоящето и от бъдните поколения.

Свободният човек е ценност за либералното общество.

Ние сме за промяна в нагласите и стереотипите за "държавата — майка", която трябва да се грижи за гражданите си от "люлка до гроб"'.

Никоя държавна институция не може да се грижи и възпитава децата по-добре от родителите. Държавата трябва да се грижи за децата чрез семейството. Семейството в либералното общество е източник на сигурност, спокойствие и стабилност и носител на национални традиции и ценности. Обществото трябва да стимулира икономическата приспособимост и инициативност на семейството, възможността му само да създава икономически, социални и културни предпоставки за своето възпроизводство.

САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ОБЩИНИ

Политиката и механизмите на формиране на административно - териториални единици трябва да съответства на волята на хората да се самоорганизират и самоуправляват. Ние сме за децентрализация на териториалното управление. Участието в управлението на населеното място е право на гражданите, които живеят в него. Стремим се към създаване на общини с органи, учредени по демократичен път, овластени да вземат решения и се ползват с широка автономия в рамките на своите пълномощия и начините за реализирането им, както и със средства за реализирането на своите задачи. Ние искаме реално местно самоуправление. Община с реални пълномощия е условие за действително самоуправление в непосредствена близост с гражданина. Ние сме за прилагането на Европейската харта за местно самоуправление.

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Гражданското общество е форма на обществено устройство, чрез която максимално се осъществява свободата на личността. Многообразието на лични интереси поражда (предполага) разнообразие на цели и богатство (пъстрота) на идеи и мнения. Правото на идейно и политическо различие е неразделно от правото на лично мнение.

Общественото мнение - коректив на властите

Плурализмът на общественото мнение е невъзможен без свободата на личното мнение. Общественото мнение може да изпълни функциите си като коректив на властта само тогава, когато свободно се формира и изразява. Съществуват демократични процедури, чрез които то влияе върху обществения живот. То е обществено тогава, когато публично се произнася по общозначим проблем и е сравнимо с други публични мнения. Плурализмът и публичността на общественото мнение са гаранция за демокрация, за граждански мир, за спазване на закона и морала.

Свобода на информацията

Правото на диалог на алтернативните мнения е неразделно от правото да информираш и да бъдеш информиран. Информираният човек е компетентен в мненията си и свободен в решенията си.

Той има своите критерии за оценка на обективността на фактите, за коментар на явленията и събитията. Разполага с необходимите аргументи, за да оценява, да лансира различни идеи и да формира мнения.

Независими комуникации

Правото на информация е неразделно от правото на комуникация - от свободата да общуващ, да се сдружаваш, да пътуваш, да притежаваш комуникационни средства, да съобщаваш информация, да формираш и изразяваш лично или групови мнения. Правото на информация и комуникация включва и правото да отказваш сведения и общуване, когато това накърнява лични интереси и достойнство или тези на близки хора. Законодателството трябва да защитава от злоупотреба с медийна власт личното достойнство и честта на гражданите и организациите.

Медиите — четвъртата власт в обществото

Те осигуряват публичност и прозрачност върху действията и намеренията на властта. Посредничат на диалога между алтернативни мнения и оценки - за формиране на обществено мнение. Те са средство на общественото мнение да контролира властта; да регулира гражданските отношения; да измерва температурата на социалните напрежения, да предупреждава за тях и да ги неутрализира.

Медии без държавен монопол и контрол

Ние сме за независимост на националните медии от политическите структури. Независимостта гарантира информацията и комуникацията от политически и държавен контрол и монопол.

Елиминирането на държавния монопол върху медиите изключва възможността за манипулация и дезинформация на личните и общественото мнение единствено в полза на користни политически и държавно- бюрократични цели.

Ние ще се противопоставяме решително на всеки опит за ограничаване на свободата на словото и печата като акт, накърняващ основните права на гражданите и грубо потъпкване на международните конвенции за правата на човека.

Либерализъм означава разделение и независимост на властите, на властта на медиите от законодателната, изпълнителната и съдебната власти.

Но ние сме за закон, който гарантира достоверността на информацията, който охранява от непозволената намеса на медиите в частния живот и посегателството им върху личното достойнство на човека, от бруталното им нахлуване в семейството.

 

Гражданското общество е самоинициативно

Ние сме за ефективен и гъвкав обществен контрол върху упражняването на държавната власт; за поддържането на минимално необходима администрация , за строга отчетност на държавните разходи и решителни мерки против корупцията на държавните служители.

Ефективен обществен контрол върху дейността на частни фирми и производители, на държавни институции и производства може да има само при конституционни гаранции за пълната свобода на средствата за информация и комуникация.

Ние сме за регламентирано взаимодействие между държавните институции и гражданските обединения.

 

ПРАВОВА ДЪРЖАВА

Либералната държава има светски, неутрален, неидеологически характер. Такива са и институциите, създадени и поддържани от нея.

Държавата гарантира естествените права и свободи на гражданите, независимо от тяхната етническа, политическа, религиозна или расова принадлежност, без разлика на пол, място в обществото, имуществено положение или обществен престиж. Нарушенията на гражданското право, мотивирани от различията по тези признаци, се третират като престъпления и се наказват от закона. Държавата гарантира прякото действие на Конституцията като върховен закон!

Държавата регулира, но не командва

Ние ще действаме за създаването на модерна либерална държава, която ще се основава върху следните принципи:
Разумно ограничена, диференцирана и ефективна регулираща роля на държавата в националната икономика. Време е решително да скъсаме с печалната традиция държавата да бъде по-богата от обществото; да е източник на забогатяване и терен за безогледна политическа конкуренция, заради облагите на властта.

Държавата не може да има по-големи икономически права от тези на който и да е български гражданин. Държавата е равнопоставена с останалите субекти пред Закона. Държавата създава и гарантира условията за замогване на отделния индивид и на обществото като цяло.

Чрез механизмите на данъчната политика държавата осъществява ефективно и небюрократично преразпределение на тази част от националния доход, която е минимално необходима за посрещане на общите нужди и постигане на националните цели. Държавните разходи са безусловно необходими в следните направления:

Национална сигурност и национална отбрана.

Опазване и развитие на културата и образованието.

Социалната политика.

Екология.

Законност. Ред. Сигурност.

Ние сме за основана на закона, силна, ефективна и респектираща намеса на държавата за опазване на обществения ред, на живота, имота, честта и свободата на гражданите. Строгото и справедливо законодателство за ограничаване на хаоса, спекулата, кражбите, на организираната криминална престъпност, на тероризма и на посегателството върху личната сигурност и достойнството на гражданите е първостепенна грижа на държавата.

 

Разделение на властите

Гарант за демокрацията са демократичните държавни институции.

Принципите на либералната българска държавност могат да се реализират, само ако добият статут на основополагащи конституционни норми. Тяхната ефективност е в пряка зависимост от институционалното разделение на властите в държавата: законодателна, изпълнителна, съдебна.

По Конституция България е парламентарна република. Тази форма на управление отговаря на духа и идеите на нашето национално Възраждане, на модерните постижения на демокрацията.

 

Президент с реални правомощия

Ние сме за авторитетна президентска институция.

Избираният пряко от народа президент символизира единството на нацията. Той гарантира нормалното - по Конституция - функциониране на обществото и държавата, на парламента и правителството. Той е длъжен да не допуска доминирането на партийни, групови и лични интереси над националните и граждански интереси.

 

Парламентът не управлява, а създава закони.

Ние сме за ефективно работещ парламент, освободен от несвойствените му и неограничени възможности за намеса в изпълнителната и съдебната власти. Депутатите в парламента трябва да бъдат избирани чрез избирателен закон, който:

*гарантира представителството на плуралистични икономически и политически интереси на избирателите;

*осигурява участието в законодателната власт на водещите личности на нацията;

*създава условия за контрола на избирателите върху техните избраници;

 

 

Компетентно и отговорно правителство.

Ние сме за силна и отговорна изпълнителна власт, опираща се на закона и действаща по конкретна програма, достояние на обществеността.

Ние сме за ефикасен парламентарен контрол върху дейността на правителството. Ние се обявяваме за реално местно самоуправление.

 

Независима съдебна власт

Ние ще отстояваме институционално и политически независима съдебна власт.

 

Държавата гарантира:

Национална сигурност и национално отговорна външна политика.

Трайните интереси на България налагат съхраняването и укрепването на нашата икономическа и политическа независимост, възраждането; запазването и разширяването на традиционни производства и пазари, надеждната защита на териториалната цялост и териториалните ни граници.

Необходимо е национално съгласие върху концепция за националната ни сигурност.

Законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва надеждно да гарантират защитата на собствеността, законовия peg, гражданския мир, неприкосновеността и достойнството на гражданите, опазването на ресурсите.

Като член на демократичната международна общност България трябва да поддържа политика на динамични и прагматични контакти с всички световни и регионални сили, които влияят върху съвременното политическо и икономическо състояние на Балканите.

 

Социална политика

В прехода към либерално-демократично общество, здравеопазването и социалното осигуряване постепенно отпадат като функции на държавата и се самоуправляват като независими пенсионни и осигурителни фондове.

Държавата в длъжна да подпомогне създаването на тези осигурителни фондове.

Но днес и в следващите няколко години, държавата е длъжна да защитава и осигурява интересите на различни социални групи:

- чрез разработване на програми за заетост и пренасочване;

- чрез допълнителна квалификация и преквалификация, социална осигуровка при безработица и инвалидност.

При осъществяването на структурните реформи в икономиката това е неизбежно.

Чрез законодателството държавата трябва да насърчава и стимулира работодателите:

- да създават нови работни места;

- да създават хигиенични и ергономични условия за труд;

- да внасят социални и здравни осигуровки за служителите си.

 

Културна политика

Културната политика на държавата трябва да осигурява:

Данъчни облекчения за всички, които спонсорират прояви в областта на културата и изкуството.

Развитие на българската култура, като се търси разумната мяра между националните ни постижения и съвременните европейски културни еталони - за да присъстваме в Европа като българи.

Интеграция на българската културна общност чрез система от национални културни институции.

Обществено разбирателство по проблемите на културната политика. Културата, науката и образованието трябва да се изключват от сферата на политическите отношения и да се развиват като общонационална ценност, автономно, без идеологическо и държавно попечителство.

Опазване на материалната база на културата и националните културни ценности.

Възстановяване на богатството и достойнството на българската православна църква.

Приобщаване на всички българи, живеещи извън територията на страната.

 

Екологична политика — в полза на човека и природата.

Никой няма право да трупа богатство за сметка на замърсяването и унищожаването на околната жизнена среда, на природните ресурси и екосистеми.

Строгото екологическо законодателство и строгият екологичен контрол са важни функции на държавата. Ние сме за:

* Данъчно стимулиране за всеки, който произвежда екологично чиста продукция и осигурява производството си с екологично чисти технологии.

* Драстични глоби и данъци за замърсяващите производства и технологии.

* Натрупване и капитализиране на данъците и глобите в специални фондове за екологично възстановяване и рекултивиране на замърсени обекти и територии.

* Въвеждане на постоянен екологичен мониторинг за защита на гражданите от екологически вредни продукти и пораженията от тях; за откриване и санкциониране на източниците на замърсяване.

* Изработване на държавна политика за съхраняване и възстановяване на природните ресурси.

 

  IV. НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА СА:

Изграждането на силна национално отговорна либерална партия.

Преходът към либерално-демократично общество може да бъде осъществен от политически субект, който има:

Ясна либерална платформа за обществото, в което искаме да живеем;

Прагматична политическа програма за етапите на прехода, за средствата на неговото осъществяване и резултатите, които очакваме;

Отговорно отношение към личната и социалната цена на прехода;

Професионални политици и квалифицирани експерти, способни да управляват процесите на прехода;
Национално съгласие за обществото, което искаме да изградим;

Широка социална подкрепа на програмата за политическо действие;

Силна индивидуална мотивация за участие във всички сфери на този преход.

 

Нов стил на политическо поведение

Ние предлагаме нов стил на политическо поведение. Този стил се основава на плурализма на интересите и мненията, на свободната воля и убежденията на гражданите, на пълна публичност на политическите решения и действия. В основата на политическото поведение на политическите субекти трябва да стоят демократичните процедури: прозрачност на намеренията и решенията и публичност на действията, политическа отговорност. Политическите сили равноправно се конкурират с идейните си платформи и политическите си програми, но същевременно са партньори: еднакво ангажирани и отговорни за своите действия пред обществеността. Това поведение може да бъде реализирано само от нов тип политически дейци.

 

Прагматизъм, професионализъм и нравственост

Ние залагаме на здравия разум и толерантността. Разчитаме на прагматизма, професионализма и нравствеността.

Нашият политически прагматизъм е насочен към решаване на актуалните и следване на трайните национални интереси.

Българска партия ЛИБЕРАЛИ поема политическа отговорност на политически субект, способен да извършва преход към либерално-демократично общество.

 

Участие в системата и структурата на властта

Участие в парламентарни и местни избори самостоятелно или в коалиции.

Взаимодействие с институциите на властта.

Участие в законодателната дейност чрез собствени и съвместни законодателни инициативи и действия.

Участие и взаимодействие с органите на централната и местна изпълнителна власт.

Сезиране на съдебната власт при нарушаване на Конституцията, законите и гражданските права.

Взаимодействие с граждански обединения и неправителствени организации.

Организиране и участие в граждански инициативи и акции, публични дискусии и форуми.

Лансиране и подкрепа на идеи и инициативи по актуални проблеми.

Създаване на граждански структури за решаване на важни икономически и социални проблеми.

 

  V. НАШАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА Е ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА:

ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Нашият призив е максимална икономическа свобода на активния човек.

Либералната икономическа политика е политика на свободните хора. Ние сме за освобождаването на практичния дух на българина.

Ние вярваме в свободната воля и свободния избор на всеки да твори сам своя живот. Ние разчитаме на предприемчивостта на българина.

 

Ние сме против вездесъщата роля на държавата.

Всички видове собственост трябва да бъдат равнопоставени. Частната собственост е свещена и неприкосновена.

Националният капитал е основа за просперитета и благоденствието на България.Националният капитал и националното производство имат нужда от преференции.

Ние протягаме ръка на националния частен капитал.

Ние сме за стимулиране развитието на едрия, средния и дребен бизнес.

Всеки, който инвестира в производството, трябва да бъде поощрен.

Ние сме за защита на националния пазар.

 

ПОСОКИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА СА:

Разумна приватизация.

Ние сме против единствено касова приватизация, запълваща дупките на бюджетна и пораждаща корупция.

Ние искаме приватизация, която да формира български национален капитал. Либералите настояват и за масова приватизация на принципа "труд за капитал", като ефективно средство за реално раздържавяване на икономиката.

Само икономически активните хора могат да направят бърза приватизация, а само заинтересованите хора са икономически активни. Масовата приватизация ще осигури дял и възможност на всеки да участва и да получи компенсация на труда си. Ние сме за адекватно на реалностите ни съчетаване на различни форми на приватизация: касова, мениджърска, масова.

 

Либералите са против монопола.

Монополът в производството на стоки и услуги стои в дъното на всяко повишение на цените. Свободната конкуренция е сигурен гарант, че потребителите ще плащат за потребяваните стоки и услуги реални цени. Лоялната конкуренция е основа на икономически прогрес.

Ние сме против монопола, независимо откъде произтича – от държавата, частния бизнес или икономическите групировки.

 

Либералната икономика в икономика на развитите финансови институции.

Ние настояваме за създаване на система от взаимни, спестовни, инвестиционни и осигурителни фондове. Ние сме за намаляване на държавната опека върху банките и застрахователното дело, за равноправие на частните и държавни финансови институции и за независим ефективен контрол на БНБ върху финансовата система. Либералната политика изисква бързо създаване на нормативна база, регламентираща равнопоставеност за държавни и частни инвестиционни фондове, застрахователни компании и борси. Ние сме за свободен пазар на ценни книжа.

 

Либералите са за модерно социално осигуряване.

Само икономически свободният човек може да бъде добър гражданин. Ние настояваме за отделяне на пенсионните и осигурителните фондове от държавата. Самоуправлението на тези фондове е гаранция, че човек няма да се страхува за бъдещето си.

 

Либералите са за решителна борба с безработицата и бедността

Безработният човек е зависим, несвободен. Ние решително настояваме за конкретни програми, насърчаващи не социалните подаяния, а наемането на нови работници.

Свободната инициатива ще създаде нови работни места. Там, където много хора не работят и нямат перспективи за намиране на работа, основните политически ценности на либерализма са заплашени.

Само разширяването на производството, на пазарите и сферата на услугите ще осигури повече работни места.

 

Ние сме за аграрна реформа.

Ние сме за възстановяване на частната собственост върху земята.

Ние сме за правото на свободен избор на начина на ползуване на земята: частен, арендуване, коопериране.

Необходима е защита и преференции за земеделските производители.

 

За високи технически, екологически и естетически критерии в производството.

Ние не приемаме производство, само заради печалбата, частна инициатива, заради самата частна инициатива. Ние сме за поощряване на производството с модерни и екологично чисти технологии. За модерни комуникационни и информационни инфраструктури, осигуряващи качествени бързи връзки: компетентни и професионални механизми на пазарните отношения. Ние сме за производство на конкурентни стоки. За осигуряване на качествени и безопасни за човешкото здраве услуги.

 

Либерализмът изисква висок професионализъм.

Да не оставяме младите хора да изпадат в безпътица. Шансовете на младите и образованите трябва да се реализират в България. Днешните инвестиции в образованието са бъдещият капитал на нацията.

 

Без възрастови ограничения пред трудоспособния човек.

Работоспособността е индивидуално качество. Право на пенсиониране има всеки човек, навършил необходимата възраст, но то не може да бъде задължение.

* * *

Равните шансове за старт не значат равни шансове на финала. Талантливият и даровитият човек работи не само за нацията, но и за човечеството, разширява пространството на неговото познание и култура, на човешката творческа свобода.

Либералите смятат, че всеки човек е уникален. Това означава, че всеки човек е еднакво значим. Равенство означава, че всеки човек трябва да има равни възможности за реализация на способностите си.

София '95

----------

 * Платформата е приета и утвърдена на Третия конгрес на Българска партия Либерали (8-9 юли 1995, София)