Предизборна платформа - 1991 г.

Добре дошли в СДС-либерали!

Ние, СДС-либерали, сме тези, които искат парла­ментарна демокрация и правим всичко възможно, за да я постигнем. Докато едни спъваха реформата, за да останат на власт, други правеха гладни революции по паважа, ние наложихме 25 (двадесет и пет) важни ре­шения и закона, които се приеха от Великото Народно събрание.

Ние знаем целта, ние можем да управляваме емо­циите си, ние отстояваме идеите си и водени от здравия разум се стремим към:

* политическа, икономическа и духовна свобода;

* нравственост, почтеност и отговорност;

* уважение към личността;

* приоритет на правата и интересите на отделния човек;

* ненасилие при решаване на проблемите на обще­ството и личността;

* открит характер на всяка дейност;

* толерантност при вземане на решения и колегиал­ност в ръководството;

* конструктивност в отношенията с другите полити­чески партии и обществени организации за обединява­не на различните обществени интереси и консолидация на обществото;

* достойно място за страната ни в обновяваща се Европа.

Въпреки политическия плурализъм, парламентарна­та демокрация и опитите за реформиране на стопанст­вото в България настъпи хаос. Цари спекула. Млади, активни и способни хора напускат страната. Население­то ни бързо застарява. Българинът в България страда днес и е несигурен за утрешния си ден. В управлението на страната господства непрофесионализъм, липсва здрав разум. Ние, СДС-либерали, се противопоставяме на всичко това и се опитваме да доведем управление на разума — защото знаем как!

Ние сме за свобода на личността, ред и сигурност в обществото, хармония с природата.

Нашата политика е основана на разбирането, че личността е движещата сила в обществото. Само чрез отделния човек може да се решават проблемите, които стоят пред него самия и пред обществото като цяло!

Ние сме за освобождаване на обществото, а не за неговото разрушаване.

Ние сме за стабилни държавни структури, които да защитават интересите на отделния човек, да гаранти­рат неговата сигурност и да осигуряват свободата му. България се нуждае от такива структури, които могат да проведат икономическата реформа, да осигурят при­лива на чуждестранен капитал, да съживят производ­ството и да създадат условия за равноправното участие на страната в световната икономика.

Крайно време е да се разделим с революционния патос и провокирането на подобни настроения. Ние се обявяваме за страбилна държава, която може да оси­гури социалния мир, да прекрати мрачната българска традиция на седемдесетилетни преврати, революции и диктатури.

Държавата трябва да координира освободената енер­гия на силите, които функционират в обществото, а не да предписва формите на индивидуалната активност.

Ние, СДС-либерали, искаме да преустановим изкуст­вено създадените етнически конфликти. За нас българ­ският национален въпрос е въпрос на гарантиране пра­вата на всички български граждани и толериране на българите, живеещи извън страната.

Ние няма да допуснем нарушаването на социалните гаранции на социално слабите в обществото, на инва­лидите. Либералната икономика не се противопоставя на социалната държава. Напротив, либералната ико­номика е единственият шанс за постигане на социална сигурност в България.

Ние, СДС-либерали, работим с тези, които искат и могат да направят България модерна, преуспяваща и привлекателна за живот — страна на равноправни хо­ра, със самочувствие, доволни от своя труд и способни да използват собствеността си (ум, нравственост, сър­це, ръце, имот, машини...), за да натрупат материално и духовно богатство.

Ние се стремим към осъществяване на мирен преход и разбираме смяната на системата като процес, а не като еднократен революционен акт.

Някои намират за неизбежно „временното намале­ние на потреблението ... растящата несигурност, ин­флацията, безработицата и фалитите", а други пред­лагат „шокова приватизация“.

Ние, СДС-либерали, ви предлагаме реалистичен из­ход от кризата, за да създадем демократична, правова и преуспяваща държава.

Моделът за гражданско общество на СДС-либерали е част от представата за България като елемент от обе­динена Европа.

Нашият народ е жизнен, той е способен сам да ре­шава съдбата си. Достатъчно е да може свободно да прояви своята природна интелигентност, трудолюбие и последователност; изобретателност и мъдрост; практич- ност и гъвкавост; желание за успех и спокойствие; дър­зост и предприемчивост; любов и грижа за семейство­то, земята и природата; взаимопомощ и толерантност към чуждото мислене; духовна зрялост.

Залагаме на най-доброто в националния ни харак­тер и на традиционните български ценности.

В условията на свобода на личността, неприкоснове­ност на частната собственост и възможност за лична инициатива българинът прави чудеса!

България е европейска държава и ние знаем как да извоюваме достойно място за страната ни във всички европейски структури — това е реално доказателство и гаранция за зачитането на човешките права и за на- ционалната ни сигурност. Защото на прага на XXI век сигурността и правото на един се гарантират от си­гурността и правата на всички.

Пътят, който заедно ще извървим, няма да е лесен. Сега е моментът, когато той трябва да бъде избран — когато все още има какво да спасяваме. Ние знаем как и се нуждаем от вас!

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Ако желаете заедно да постигнем:

* отстраняване на БСП от властта по мирен път — чрез избори и съд над виновните за националната ка­тастрофа;

* най-резултатна смяна на системата — от централ­но псевдопланово контролирана към либерална пазар- на икономика;

* единство на нацията и граждански мир в условия на разбирателство и търпимост между нас в името на преуспяваща България;

* спазване от всички на конституционния ред и за­конността в страната и уважение към демократичните държавни институции;

* бързо възстановяване . на земеделието, животно­въдството, горското стопанство и производството на достатъчно храни за народа ни;

* защита на националните интереси и приобщаване на България към европейските структури, авторитет на страната ни пред света,

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Ако се стремите към:

* законови и политически гаранции за свобода, не­прикосновеност и граждански права на личността;

* свобода за творческа изява на човешкия талант;

* излизане на преден план на нуждите на личност­та пред изискванията на всякакви социални обединения;

* реализиране на правото ни да живеем и работим в екологично чиста среда;

* защита на труда на производителите от спекула­тивно ограбване;

* разбирателство между етническите общности на основата на гарантирани права и задължения;

* закрила на църковните институции и свобода на религията;

* възраждане на традиционните български ценности,

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Ако искате да създадем:

* либерална пазарна икономика, отворена към све­та и основана на екологосъобразни технологии;

* свещена и неприкосновена, конституционно защи­тена и стимулирана частна собственост и свободно предприемачество;

* общество от свободомислещи, инициативни, само­стоятелно действащи хора, които да натрупат материал­но и духовно богатство по законен път, а не за сметка на другите;

* условия за развитие на икономическите ни връзки със съветските републики и за проникване в наситени­те западни пазари;

* от военнопромишления комплекс основа за ста­билизиране и подем на икономиката;

* частни банки, фондова и стокови борси;

* опростени процедури по възстановяване на собст­веността върху земята;

* предпоставки за развитието на туризма като пер­спективен отрасъл,

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Ако искате чрез прецизно законотворчество да имаме:

* незабавно изпълнение на моралния дълг на об­ществото за възстановяване на собствеността и въз­мездяване на бившите собственици във възможния за днешното ни общество размер;

* ограничена намеса на държавата в стопанската дейност;

* целеви данъчни и кредитни облекчения за част­ните производители;

* надеждни механизми в данъчната система за сти­мулиране на производителите на екологично чиста сел­скостопанска и промишлена продукция;

* сметна палата и данъчна полиция;

* справедливост при връщането на отнетите имоти и при обезщетяването на бившите им собственици;

* ускорени процедури по връщането на имущества­та на всички видове кооперации,

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Ако мислите, че трябва:

* новият кодекс на труда да бъде съобразен с нуж­дите на пазарните отношения и да отразява равнопо­ставеността на частната, общинската и държавната собственост;

* заплащането на труда да стимулира трудовата мотивация и инициативата на личността;

* хората да имат работа, отговаряща на техните желания и квалификация, която да могат свободно да избират;

* да живеем в жилища, съответстващи на потреб­ностите и възможностите ни, като създадем свободен жилищен пазар;

* да изградим принципно нова, модерна система за социално осигуряване, отделена от държавния бюджет;

* социалното осигуряване да дава подкрепа на со- циално слабите, достойна помощ за безработните и поддръжка на частично трудоспособните;

* на пенсионерите да бъде гарантирана достойна старост без лишения;

* самотните и инвалидите да не са вече социално онеправдани и да се реализират пълноценно в семей­ството и труда,

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Ако сте сигурни, че:

* човешкото здраве е част от екологичното равно­весие и един от най-съществените елементи на качест­вото на живота;

* здравното осигуряване трябва да гарантира ви­сокоефективна и качествена медицинска профилактика, здравна помощ и рехабилитация;

* искате да възродим традиционното българско се­мейство, да създаваме желани деца и в семейството да ги възпитаваме;

* младежта има нужда от житейски шансове и пер­спективи;

* спортът трябва да стане част от нашия живот, от условията за труд, почивка и развлечения,

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла е три жълти ивици.

 

Ако се вълнувате за:

* здравето на планетата като основа и за здравето на обществото;

* взаимната зависимост на всички живи същества и всички процеси, които правят живота възможен, и искате политическите и икономическите решения да бъ­дат съобразявани с това;

* оптималното съчетаване на технологичната с лри- родната околна среда;

* създаването и прилагането на технологии, подчер­тано насочени към човека и подчинени на човешките потребности;

* защитата ни като потребители и искате произво­дителите и търговците задължително да осигуряват ин­формация за качеството, ефективността и безопасност­та на стоките,

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Ако сте свободомислещи и вярвате, че:

* ще успеем да възстановим духовните ценности на народа, да спасим културата и да запазим културното ни наследство; -'

* училищата ще станат място за образование й нау­ка, а не идеологически „фронт“;

* ще можем да създадем частни, кооперативни и обществени учебни заведения, които да се самоупра­вляват;

* ще постигнем пълно премахване на цензурата и ликвидиране на държавния монопол върху ефира и съ­общенията;

* ще защитим законодателно и финансово развитие­то на научната, внедрителската дейност и интелекту­алната собственост;

* ще направим културата самоорганизираща се и самоуправляваща се система, която да осигури разви­тието на всеки и на всички;

* всяка културна традиция притежава необходимите елементи за изграждане на устойчив свят и трябва да бъде насърчавана и развивана,

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Ако държите за хармонията между външната и

вътрешната ни политика и оттук за:

* интензивни икономически и духовни връзки с бъл­гарските етнически общности извън пределите на Бъл­гария;

* цивилизовани норми при международното и меж­дуличностното общуване;

* ускорено присъединяване на България към Евро­пейската общност и нейните пазари;

* атлантическа солидарност, институционализирана от НАТО, сближаване и постепенно интегриране на стра­ната ни със структурите на тази организация;

* приобщаване на България към Западноевропей­ския съюз и достойно място за страната ни в изгражда­щата се европейска система за колективна сигурност;

* присъединяване на страната ни към Съвета на Ев­ропа, гарант на човешките права на Стария континент;

* плодотворно приятелство със САЩ и Канада — трансатлантически стожери на Хелзинкския процес;

* солидарност със страните от Източна Европа;

н развитие на отношенията ни със Съветския съюз. Русия и другите отделящи се от него републики на вза- имоизгодна основа;

* балансирани добросъседски отношения на Балка­ните, в които България ще играе ролята на стабилизи­ращ фактор;

* стопяване на ледовете между Република България и Република Македония;

* морална и честна външнополитическа стратегия, която осигурява благоденствието и независимостта на нацията, защитава националното достойнство и уважа­ва достойнството на другите народи.

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Ако сте честни родолюбци и желаете:

* въоръжените сили да са основен Гарант за нацио- нална сигурност и да се поддържат на възможното рав­нище, гарантиращо максималната им ефективност — условие за преодоляване на тежкото наследство от бло­ковото противопоставяне;

* модерна, с висока етика и боеспособна армия от професионалисти под граждански контрол, алтернатив­на военна служба;

* армията да бъде достойна част от обществото с честни и преуспяващи офицери;

* в границите на България да живеем в мир, разби­рателство и взаимно уважение, независимо от етниче­ската ни принадлежност и вяра;

* органите за ред и сигурност непоколебимо, твърдо и с уважение към отделния човек да изпълняват кон­ституционните си задължения;

* защита на правата на служителите от въоръже­ните сили и МВР, решаване на социалните им проблеми и освобождаване «а енергията и таланта им за профе­сионално усъвършенстване и развитие;

* подобряване на условията за живот и отдих на вой­ниците и матросите и създаване на възможност за при­добиване на гражданска специалност по време на служ­бата;

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Ако искате да живеем в условия на:

* силно местно самоуправление, при ново админи­стративно-териториално деление;

* финансова самостоятелност на новите администра­тивно-териториални единици;

* поощряване на структурите, осигуряващи изява на човешките умения на местно равнище. Така ще се раз­крият възможности за създаване на много нови работни места, за изграждане на общините и за пряк контрол на въздействията върху околната среда.

 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА СДС ЛИБЕРАЛИ!

Нашата бюлетина е бяла с три жълти ивици.

 

Реализирайки нашите идеи, въпреки комунистиче­ското мнозинство в парламента, в условията на недоста­тъчна обществена подкрепа, ние, Зелената партия, Фе­дерацията на клубовете за демокрация и Демократиче­ска партия — Консервативен сговор, успяхме да нало­жим редица важни решения и закони, приети от ВНС.

 

Дата на внасяне

Дата на приемане

Заглавие

19. 07. 90

21.

07. 90

Мораториум върху изпълнението на влезли в сила смъртни наказания

02. 09. 90

03.

10. 90

Допълнение към Правилника за организа­цията и дейността на ВНС (прието от Ком. по парл. етика)

24. 08. 90

24.

10. 90

Закон за изменение и допълнение на За­кона за политическите партии

24. 08. 90

24.

10. 90

Закон за изменение и допълнение на За­кона за народните съвети

09. 08. 90

28.

08. 90

Декларация относно положението в Пер­сийския залив

03. 10. 90

04.

10. 90

Закон за борба със спекулата

05. 09. 90

26.

10. 90

Решение за изпращане на военен контин­гент в Персийския залив

02. 11. 90

12.

12. 90

Закон за допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал

22. 12. 90

22.

12. 90

Декларация за присъединяване към Евро­пейската общност

 

09.

01. 90

Закон за задграничните паспорти

16. 01. 91

16.

01. 91

Декларация срещу агресията в Литва

17. 09. 90

29.

01. 91

Закон за изменение на Закона за пенсиите

05. 10. 90

29.

01. 91

Закон за изменение и допълнение на Зако­на за пенсиите

10. 01. 91

30.

01. 91

Законопроект за конституционна отмяна на смъртното наказание (приет от Ком. по чо­вешките права)

19. 12. 90

22.

02. 91

Закон за собствеността и ползването на селскостопанските земи

22. 12. 90

 

04. 91

Инициатива и Декларация за присъединя­ване към НАТО (приета от Ком. по национална сигурност)

26. 02. 91

17.

05. 91

Закон за чуждестранните инвестиции

11.01.90

05.

06.91

Решение за реабилитация на заличените адвокати

27. 05. 91

28.

05. 91

Закон за политическа и гражданска реаби­литация на репресираните лица

02. 09. 90

15.

06. 91

Част от Правилата и процедурите на парламентарната етика

13. 05. 91

24.

06. 91

Закон за изменение на Указа за търговско­то корабоплаване на РБ

03. 03. 91

19.

07. 91

Закон за реституцията, включен в Закона за кооперациите

05. 03. 91

19.

07. 91

Закон за кооперациите

10. 08. 91

19.

08. 91

Закон за избиране на народни представи­тели и общински съветници и кметове

24. 05. 91

23.

08. 91

Закон за изменение на Закона за собстве­ността и ползването на селскостопанските земи за Беломорска Тракия и Егейска Македония

01. 08. 91

01.

08. 91

Денонсиране на договора за взаимопомощ със СССР

05. 12. 90

 

 

Законопроект за изменение на Закона за авторското право

06. 02. 91

 

 

Законопроект за националното единство и междуетническите отношения

12. 03. 91

 

 

Законопроект за преобразуване и приватизация на държавните предприятия

26. 03. 91

 

 

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

02. 04. 91

 

 

Законопроект за спорта

02. 05. 91

 

 

Законопроект за защитените територии

10. 05. 91

 

 

Законопроект за изменение на Закона за автономия на ВУЗ

24. 06. 91

 

 

Законопроект за горите

 

 

 

Законопроект за приватизацията

 

 

 

Законопроект за висшето образование

11. 07. 91

 

 

Законопроект за приватизацията и възста­новяване на щети от национализацията на стопански и жилищни обекти

01. 08. 91

 

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за амнистия и връщане на отнетите имущества (за Народния съд)

22. 08. 91

 

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представи­тели, общински съветници и кметове

02.09. 91

 

 

Законопроект за изменение на Закона за из­биране на нар. представители, общински съветници и кметове

 

Доказателство за неизбежната необходимост на идеите ни за реформата е и фактът, че дори нашите по­литически опоненти гласуваха за тях.

Защото друг път за възраждането на България няма!

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Подаденият глас е израз на преценка. А вашият глас за СДС-либерали показва ясна позиция, присъща на свободните и мислещите личности. Той доказва, че либералните идеи са ваши идеи.

Всички искат „Да спасим България“.

Ние знаем как, но можем само с вас!

ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

България преживява дълбока криза, от която могат да я изведат само резултатни и бързи промени. Ние, СДС-либерали, предлагаме цялостна програма за ре­форми, като се стремим към свобода на личността, равновесие в обществото, хармония с природата. Ние ще ус­пеем с подкрепата на всички българи, които вярват, искат и могат сами да управляват живота си.

Ние знаем целта, ние можем да управляваме емоции­те си, ние отстояваме идеите си, като се ръководим от разбиранията си, че:

* свободата на личността е отговорност;

* ролята на държавата е да осигури на хората пра­вото да бъдат свободни;

* човекът е само част от природата, който носи сво­бодата вътре в себе си.

За нас единственият път за смяна на системата е подмяната на икономическите й основи. Ние се ръково­дим от икономически, а не от политически съображения, защото добрата политика — това е преди всичко доб­рата икономика.

Всеки непредубеден гражданин вече много добре усеща, че България, в сравнение с другите бивши со­циалистически страни, е с най-силни макроикономически неравновесия и с най-малки възможности за балансира­нето им за сметка на външни източници.

Въпреки това правителството на г-н Попов успя да осъществи първите стъпки на пазарната икономическа реформа. Настоятелно отстояваше антиинфлационен курс, либерализира цените и външноикономическите от­ношения, положи основите на сътрудничеството с меж­дународните икономически организации, без които Бъл­гария не може да излезе от икономическата криза.

Поради острите противоречия в парламента и по- стоянната икономическа нестабилност постигнатата ико­номическа стабилизация е изключително неустойчива и лесно разрушима.

Не се задействаха елементарни икономически лосто­

ве и механизми, което предизвика преливане на капи­тали от годните предприятия към негодните и увеличи скритата безработица, отслаби мотивацията на труда, а високият лихвен процент на практика не даде очаква­ните резултати.

Годните предприятия не получиха необходимата им глътка въздух, а негодните не бяха закрити поради лип­са на отработена методика за фалит. Основен недоста­тък на реформата досега е, че предизвика силно спа­дане на производството.

Липсват не само пазарните механизми, но и основ­ните институции на пазарната икономика:

— банковата система е все още остаряла и се при­способява мъчително;

— трудно е началото на стоковите и фондовата бор­си, на системите за данъчен и валутен контрол.

Неестествено е в една цивилизована страна частният бизнес да бъде задушаван от разрушителна данъчна по­литика и от нелоялната конкуренция на държавните ико­номически структури. Учудващо ли е тогава, че всеки собственик на фирма укрива доходи, не плаща данъ­ци, свива производството и не увеличава заетостта. Всич­ко това логично доведе до нарастване на безработица­та и допълнително увеличи социалното напрежение в страната.

Несъвършеното трудово и социално законодателство накара, да се чувстват неуверено и тези, които имат, и тези, които нямат работа.

Старата стопанска номенклатура не само запази по­зициите си, не само саботира икономическата реформа, но и не даде място на професионализма в стопанското управление.

Изводите:

* Централизираната планова икономика не може да бъде заменена с пазарна само за няколко месеца, дори когато политическата и икономическата реформа, под натиска на демократичните сили, вървят успоредно в желаната от нас посока.

* Дълбочината на икономическата криза, която е ре­зултат от командно-админнстративното комунистическо управление, може да бъде преодоляна само с решителни и комплексни действия.

* Времето за работа в областта на икономиката без ясна или колеблива програма е изчерпано окончателно.

* Не е възможно никакво съжителство между ко- мандно-административната и пазарната икономики, за­щото те са коренно различни и са с противоположна логика. Тяхното съжителство води до натрупване на по- големи деформации и съхранява икономическото нерав- новесие и монополизма.

* Само частната собственост гарантира както стабилно развитие на перспективните предприятия, така и ефективни стопански решения.

* До момента реформата има и пропуски от обекти­вен и субективен характер. Липсата на ясно определе­на икономическа програма за действие е основен и мно­го важен въпрос. Огромна нужда има и от програма, която да стимулира личната инициатива, защото пазар­ната икономика се основава преди всичко на свободната дейност и на инициативата на индивида.

* Завършването на прехода изисква голям скок под формата на глобална програма за едновременни фи­нансови, институционални и юридически промени с ло­гични взаимовръзка между скъсване и преход. Поня­тието „скъсване“ означава окончателното разделяне с командно-административната система, основана на държавната собственост върху средствата за производство, а „преход“ — преминаването от една система в друга, успоредно с трансформирането на държавната собстве­ност в частна чрез така очакваната приватизация.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ НАПРАВИ?

РЕСТИТУЦИЯ - акт на историческа справедливост и част от приватизацията

Илюзия е, че може да съществува пазарна икономи­ка без частна собственост. Провеждането на реституция­та се затруднява от следните обстоятелства:

— част от обектите физически не съществуват или са силно изменени;

— друга част са придобити от добросъвестни трети лица;

— вече започналата приватизация изпревари законо­дателното регламентиране на реституцията.

Проблемите на бившите собственици в сегашните ус­ловия могат да се решат само като елемент на стопан­ската реформа, но не и самоцелно.

Принципът, който ние, СДС-либерали, ще защи­таваме е: средствата за реституция да се определят ка­то фиксиран процент на приходите от приватизацията.

В нашите условия е възможно единствено реститу­ция, която да удовлетвори справедливите претенции на собствениците и да не блокира приватизацията, т. е. да се върнат във физическите им граници всички стопан­ски обекти, които са били отчуждени и в момента са държавна или общинска собственост (или на обществе­ни организации). Към тази реституция може да се при­стъпи незабавно. Останалите собственици е най-правилно да бъдат обезщетени чрез придобиване на дялове и акции в съответния отрасъл на приватизираното пред­приятие. Разбира се, възможно е и парично обезщетява­не по затихваща скала.

ПРИВАТИЗАЦИЯ - сменя системата, гарантира икономическата самостоятелност и връща достойнството на човека

За нас приватизацията е началото на реалната ре­форма. Без приватизация мерките за демонополизация и децентрализация остават само поредна реорганизация.

Приватизацията е наше дълбоко политическо убеж­дение и ние последователно ще защитаваме свещената и неприкосновена частна собственост.

Прахосано беше много парламентарно време в спо­рове за това, не как, а кой да провежда приватизация­та. За съжаление все още нямаме приет Закон за при­ватизацията, спестяванията на населението се стопи­ха, а финансовите възможности на частния бизнес така и останаха недостатъчни. Умело бе дискредитирана т. нар. малка приватизация (публичните продажби на бензиностанциите) и въпреки декларациите за доброна­мереност, преследвайки тяснопартийни цели, полити­ческите сили блокираха естествения стремеж на хората да станат собственици.

Предлаганият от нас модел на приватизация ще ни осигури: заинтересовани собственици; собствено финан­сиране на процеса; фондове за разкриване на нови ра­ботни места в приватизираните предприятия; стабили­зация на държавния бюджет; формиране на фондове за програми, стимулиращи разкриването на нови работ­ни места в приватизираните предприятия; модерна и не­зависима от държавния бюджет социално-осигурителна система, като 10—15% от ценните книжа на всяко при­ватизирано предприятие станат собственост на осигу­рителните фондове.

Нашият Законопроект съчетава всички съвременни методики за приватизация, което ще гарантира ускоря­ване на приватизационния процес чрез необходимите об­лекчения за българските участници.

Превръщането на повече от нас в независими соб­ственици, като основа на политическата и социалната стабилност, е целта, на нашата приватизация.

Ние ще насърчаваме участието на чуждестранния ка­питал в приватизацията като достъпен начин за приоб­щаване на страната към световната икономика. Наши­те предпочитания ще бъдат насочени към капитали с дългосрочни и цивилизовани намерения.

БАНКОВА СИСТЕМА - двигател на промените и икономическото развитие

В резултат на все по-намаляващото производство, увеличаващия се дефицит, както и на монетарната (стабилизационната) част на икономическата реформа намаля покупателната способност на парите. Възниква проблемът, кой и с какви пари ще участва в бъдещата приватизация и в инвестиционните процеси, за да се стабилизира и развие икономиката. Ще допуснем ли то­ва да бъдат досега управляващата номенклатура и спе­кулантите, натрупали „мръсни“ пари?!

Немислимо е да съществува и да се развива иконо­мика, основана на частната собственост при държавни банкова система.

Затова ние, СДС-либерали, смятаме, че парите на населението трябва да бъдат управлявани от заинте­ресовани и компетентни частни лица.

Освен парите в ръцете на населението в страната ни съществуват и други реални пари — спестяванията, на­трупани в Държавна спестовна каса. Като обща сума — няколко десетки милиарда лева — те представляват со­лиден банков и кредитен ресурс за започване на при­ватизацията и осъществяване на инвестиции, които ще донесат още пари. Затова управлението и насочването и на тези пари трябва да премине в частни ръце.

Ликвидирането на частната собственост в тази стра­на започна с национализиране на банките, затова въз­становяването на частната собственост трябва да започ­не с възстановяването на частната банкова система.

Банковата система ще се развива чрез основаването на нови частни банки и превръщане на формално ак- ционираните, но реално одържавените търговски банки, в реални акционерни дружества с широко участие на частен капитал.

Чрез частната банкова система ще се привлекат много чуждестранни капитали, чието участие ще уско­ри стабилизирането, технологическото обновяване и развитие на икономиката ни.

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОРИ

Ние сме за пазарна икономика, основаваща се на частната собственост, без пряка намеса на държавата в стопанския живот. Или образно казано, ние виждаме държавата като регулировчик на уличното движение, а не като учител по кормуване.

Ние сме за бюджетната политика, насочена към ос­вобождаване на бюджета от неимоверно раздутите му преразпределителни функции. Приоритетна ще се оси­гуряват средства за важни обществени нужди (здра­веопазване, образование, наука, екология, култура) и ще се гарантира ефективното им използване. Предла­гаме и целево субсидиране (пряко или чрез данъчни и кредитни облекчения) на производството на селскосто­пански и стоки от първа необходимост.

Съществуващата данъчна система е неспособна да стимулира ефективното развитие на икономиката. Особено силно удря тя производителите. Ядрото на данъч­ната реформа трябва да бъде преминаването към нова данъчна система с малък брой единни данъци, посте­пенно намаляване на данъчните ставки за данъка вър­ху печалбата и данъка върху общия доход. Ние ще отстояваме програма на постепенно понижаване на максималната ставка на данъка върху печалбата — за първата година с 10% и всяка следваща година по 5%, докато достигне 20%. Съответно ще бъдат коригирани и ставките на данъка върху общия доход с цел стиму­лирането на частните инвестиции.

Ние сме за създаването на гъвкава данъчна систе­ма, съдържаща както данъчни облекчения, така и да­нъчни утежнения (каквито са екологичните данъци), чрез която ще може да се въздейства целенасочено вър­ху промените и развитието на икономиката.

Освен законодателните инициативи, свързани с данъчната политика, са необходими структурни и инсти­туционални промени, чрез които тя да се прилага. Та­кава необходима институция е данъчната полиция.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Нашата цел в този отрасъл е създаването на усло­вия за развитие на частното фермерство и свободното коопериране на собственици. Ние предлагаме опростени процедури за бързо прилагане на Закона за собстве­ността и ползването на земеделските земи и Закона за кооперациите. Водеща роля при възстановяването на собствеността върху земята трябва да имат общински­те поземлени комисии и общите събрания на собстве­ниците.

В планинските и полупланински райони собственост­та върху земята може да бъде възстановена веднага.

Фермерите могат да се кооперират за съвместно пол­зване на наличната селскостопанска техника.

При новите пазарни условия е възможно и да се ползва кредит за купуване на необходимата селскосто­панска техника, който да се изплаща срещу част от продукцията.

Подпомагането на селското стопанство ще се осигу­рява и чрез валутната и митническата политика при вноса на употребявана селскостопанска техника и про­дажбата й на достъпни цени.

Ние ще отстояваме приемането на нов Закон за го­рите, гарантиращ възстановяването на собствеността върху тях.

ПРОМИШЛЕНОСТ И ЕНЕРГЕТИКА

В условията на пълна собственост на държавата върху средствата за производство в промишлеността ние предлагаме програма, в която ясно личи принципното разделение на промишлените предприятия на две групи:

* Фирми, в които държавата запазва контролния палет акции (ВПК, БДЖ и др.).

* Фирми, които трябва да бъдат подготвени и вклю­чени в процеса на приватизация.

Важен елемент от програмата е уреждането на про­блемите, свързани с фалита на икономически неефек­тивните предприятия.

Според нас акцентите на реформата в промишле­ността са два: енергетиката и комуникациите.

През следващите няколко години потреблението на енергия в Република България трябва да се задържи на и под нивото на 1989 година. Това означава целият ръст на българската икономика да се осъществява за сметка на намаляване относителното потребление на енергия. В момента българската икономика потребява 2- 2,5 пъти повече енергия от развитите страни. За пре­махването на тази аномалия ние предлагаме:

— постепенно преструктуриране на промишлеността чрез намаляване дела на енергоемката продукция; пре­структуриране на енергопроизводствения отрасъл, като се създаде) национален държавен орган с функции, оп­ределени в закон, състоящи се в определяне на нацио- налната енергийна стратегия, прогнозиране и анализ на националния енергиен баланс по ресурси и енергийни продукти. Този орган може да бъде министерство, аген­ция или отдел в Министерство на икономиката;

— създаване на държавна национална енергийна компания за производство и разпределение на електри­ческата енергия в съответствие със съвременната тър­говска нормативна уредба;

— създаване на държавен холдинг, обхващащ про­изводството и търговията с въглища за енергийни и би­тови нужди;

— внедряване на нови нискоенергоемки технологии;

— стимулиращо законодателство за производство на енергоикономични съоръжения, за използване на не -конвенционални енергийни източници и оползотворява не на отпадна топлина;

— преструктуриране на енергийния баланс до дости­гане дял на природния газ 15—20%.

Вторият важен момент в реформата е проблемът с комуникациите в нашата страна, в които влизат всич­ки съобщителни връзки (пътна и ЖП мрежа, ПТТ, ра­диотелевизионни, спътникови, компютърни и други мре­жи). Комуникациите са стратегически отрасъл на ико­номиката, без който е невъзможно нейното съвременно развитие и приобщаването ни към Европа и света.

Модернизирането им е невъзможно без участието на чуждестранен капитал, но по наше мнение държавата трябва да запази на този етап монопола си върху съоб­щителната мрежа, като се приватизира основно произ­водството на комуникационни средства. В същото вре­ме ние ще отстояваме твърдо създаването на частни те­левизионни и радиоканали и програми.

ИКОНОМИКА И ЕКОЛОГИЯ

Ние ще стимулираме създаването и прилагането на нови екологично чисти технологии, защото:

— те не разрушават околната среда;

— не създават риск за здравето на хората;

— снижават себестойността на произведената про­дукция;

— осигуряват ниска енергоемкост на производството.

В данъчната си политика ще се ръководим от прин­ципа: „Който замърсява, той плаща!“. В същото време за всички нови производства законодателно ще регла­ментираме строги екологични норми, така че да не до­пускаме изобщо пускането в експлоатация на замърся­ващи и вредни производства.

ОТБРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Ние, СДС-либерали, смятаме, че военнопромиш­леният комплекс може да бъде използван за създа­ване на основа и предпоставки за подем на българска­та икономика, защото вече съществуват:

— значителен научно-технически, производствен кадрови потенциал, свързан с разработването, усвояванетo, производството и търговията на изделия и систе­ми с военно предназначение, отличаващи се с висока технологична сложност и прецизност;

— сложни производствено-технологични и организа­ционни връзки в системата на отбранителната промиш­леност;

— реални възможности за бързо реагиране на по­требностите на динамично изменящия се външен пазар в условията на държавен монопол върху специалното пpоизводство.

Естествено това ни налага да съхраним създадения потенциал в отбранителната промишленост и да го из­ползваме рационално и ефективно за по-пълно задово­ляване на потребностите на отбраната и сигурността на страната. Поддържането на постоянна и висока национална сигурност изисква да се запазят и бързо да се пренасочат ресурсите на специалното производство.

Нормалното функциониране на фирмите от отбрани­телната промишленост изисква във възможно най-крат­ки срокове да се решат основните им проблеми:

— създаване на необходимите организационни пред­поставки за осигуряване на държавната поръчка в сек­тора па отбранителната промишленост;

— осигуряване на стимулираща и стабилна иконо­мическа среда (икономически условия, нормативи и ре­гулатори) за производствено-стопанската дейност в спе­циалното производство, съобразена с възприетите прин­ципи на общата стопанска реформа в страната;

— незабавно уреждане на разплащанията със СССР по двустранната Спогодба за търговско-икономически­те връзки за 1991 година;

— прехвърляне към държавния дълг на кредитните задължения в левове на фирмите от отбранителната промишленост, породени от механизми на държавните поръчки и конверсията на специалното производство;

— компенсиране на валутните кредити за сметка ла изнесената, но неизплатена специална продукция в кон­вертируема валута;

- целево финансиране и поставяне на конкурсно на­чало на научно-изследователската и технологичната дейност за изпълнение на междуправителствените спо­разумения и на държавната поръчка в системата на от­бранителната промишленост.

ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Ние предлагаме преговорите за асоцииране с Евро­пейската общност да станат основа на външноикономи­ческата ни ориентация, като във възможно най-кратък срок България се присъедини към ГАТТ и сключи спо­разумение с Организацията за икономическо сътрудни­чество и развитие.

На този етап ще се стремим да разгърнем външно­икономическите връзки на България и за сметка на кре­дитите и помощите, отпускани на Съветския съюз от международните валутни организации.

Външната ни търговия за кратко време трябва структурно да се преориентира към конкурентни меж­дународни пазари — САЩ, Канада, Европа и Япония.

Ние сме за изграждане на многостранна платежно система със страните от Централна и Източна Европа и засилване на контактите с правителствата на репуб­ликите от бившия СССР. Особено внимание заслужават икономическите отношения с Русия, Прибалтийските ре­публики, Украйна, Белорусия, Казахстан, Узбекистан.

Развиващите се страни и занапред ще запазят свое­то значение като пазар за инженерингови услуги и плас­мент на специалисти.

Ще отстояваме по-нататъшна либерализация на сто­кообмена, като ще отделяме особено внимание на либе­рализацията на вноса и износа на услуги. Ние се обя­вяваме за либерално отношение към репатрирането на печалби и дивиденти и въвеждането на пълна конвер­тируемост на лева в реално възможния най-кратък срок. В дългосрочен аспект ние сме за свободно движе­ние на стоки, капитали и хора в Обединена Европа.

ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

Нашата програма предвижда бърза приватизация в тази сфера, тъй като има всички условия за това. В то­зи процес ще отстояваме засилени преференции за бъл­гарските граждани, тъй като това ще ни гарантира как­то добри печалби за кратко време, така и разкриване на нови работни места, от които в момента много се нуждаем.

Ние сме за възраждане на занаятчиите, като част от средната класа, способна да осигури евтини и ка­чествени стоки и услуги.

БЕЗРАБОТИЦА

За нас това е основният проблем при провеждане­то на икономическата реформа, чието решаване е въз- можно при ускорено развитие на частния сектор в ико­номиката. Освен това трябва професионално да реализираме редица политико-икономически мерки:

1. Създаване на условия за свободен пазар на работната сила като задължителен елемент на пазарната икономика;

2. Професионално изграждане на елементите на тру­довата борса на национално и регионално равнище;

3. Създаване на общонационална програма за бор­ба с безработицата, в която се включват:

— икономически стимули за разкриване на нови ра­ботни места (данъчна политика);

— изискване участието на пенсионери и работници от чужбина във всяко предприятие да става само със съгласието на синдикалните организации;

— изграждане към Националната трудова борса на структура, която да проучва възможности и да предла­га работа на наши работници и специалисти в чужбина.

4. Да се осигурят преференции за кандидатите за собственици и управляващи на предприятия, предлага­щи програми за разкриване на нови работни места.

ТРУДОВОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ

Те трябва да бъдат регламентирани с три отделни закона: Кодекс на труда, Закон за синдикатите и За­кон за колективните трудови спорове.

Кодексът на труда ще бъде съобразен с нуждите на пазарните отношения и ще отразява равнопоставеност­та на частната, общинската и държавната собственост.

Нашият Законопроект за синдикатите регламентира правата и задълженията им.

Законът за колективните трудови спорове дава въз­можност на работниците да отстояват своите позиции чрез стачки.

По този начин ние сме уверени, че максимално точно ще бъдат регламентирани отношенията в класичес­кия триъгълник: работна сила (представена от синди­кат)—работодател—държава (като арбитър).

Цивилизованите общества се познават по отноше­нието си към

ИНВАЛИДИТЕ

Те са сред нас, но ние не ги виждаме. Със средства от държавния бюджет (т. е. на всеки един от нас) те бяха поставени извън обществото, както преди се каз­ваше — в „неравностойна положение“. По този начин се стигна дори до реална дискриминация на инвалидите в обществото, макар и представяна под формата на доб­рожелателство и хуманност. Тя започва от най-раннз възраст с отделянето на децата-инвалиди в специални домове и училища. Ние, СДС-либерали, оценяваме тази практика като много погрешна. Нашета разбиране е, че инвалидите са част от обществото и те трябва ДД имат своего достойно място в него! Те се нуждаят само и единствено от законови гаранции за равнопоставеност в обществото!

Затова ние предлагаме да:

— проведем радикална реформа в системата за со­циални осигуряване така, че да се гарантират пенсиите и обезщетенията за инвалидност; закрила при безрабо­тица, като се отчита намалената им конкурентноспособност на пазара на работната сила;

— родителите на деца-инвалиди трябва Да избират сами формата на обучение и рехабилитация на, своите деца; системата за обучение в специализираните домове за деца-инвалиди трябва да бъде осъвременена така, че да гарантира образованието, професионалната квалифи­кация и социализацията на тези хора в зряла възраст;

-- всеки инвалид трябва да има право на труд по собствен избор, каквото право има всеки член на граж­данското ни общество. Вредни производства няма да има, а тези, които са неподходящи за инвалиди, могат да бъдат определени от самите тях;

— експертните комисии за оценка на инвалидност­та ще заработят по нови критерии и нова методика. Техните решения ще имат препоръчителен характер и ще дават широк избор при трудоустрояване според професионалната компетентност на инвалидите;

— частната стопанска инициатива на и за инвалиди­те ще бъде стимулирана чрез облекчен данъчен и кре­дитен режим;

— интеграцията на инвалидите в обществото е не­мислима без свободен достъп до обществени места, без промени в различните видове транспортни средства и съоръжения. Архитектурните и транспортни бариери могат да бъдат отстранени само със специална програ­ма, а гаранциите за бъдещото им избягване трябва да бъдат заложени в закони, според които обществените обекти да не бъдат пускани в експлоатация, ако не от­говарят на нормите за инфраструктура за инвалиди;

— проблемите на инвалидите са най-добре познати на самите тях. Затова с участието на органите за мест­но самоуправление, частни агенции и фирми и общест­вени организации на териториален принцип ще бъдат създадени центрове за социално общуване и консулта­ции за инвалидите;

— за самотните инвалиди, които се нуждаят от ква­лифицирана помощ и за инвалидизирани при злополу­ка лица трябва да се създадат центрове за независим начин на живот. Там хората ще придобиват умения, които да ги направят самостоятелни в ежедневието им и пълноценни партньори в общуването с околните.

Дискриминацията на инвалидите може да бъде из­бягната, ако техните проблеми придобият публичност. А разрешаването им в голяма степен зависи от широ­ката обществена инициатива за подпомагането им.

Сложните процеси на икономическата реформа ще успеем да овладеем само с добре подготвени специ­алисти. Затова предлагаме нов подход към

НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

При оценка на икономическото състояние на стра­ната и възможностите за преодоляване на икономичес­ката криза западните експерти неизменно оценяват и нивото на образованието, и състоянието на научните из­следвания в нашата страна. В повечето случаи тези оценки са положителни. Това обаче съвсем не означа­ва, че състоянието на образователната система и на­уката в България съответства на съвременните изиск­вания.

Успехи все пак имаме. За съжаление средното обра­зование има много нисък коефициент на полезно дейст­вие, а във висшето се прилага ученическа система на обучение, която потиска и деформира индивидуалните възможности на студентите.

Един от най-сериозните дефекти на висшето обра­зование и науката е тяхната откъснатост една от дру­га. Под влияние на съветския модел БАН се разви ка­то „комплексна“ научна организация, несъобразена с условията в нашата страна.

Към БАН се проявяваше привилегированото отно­шение, свързано с финансирането на изследователска­та дейност и квалификацията на учените. Като резултат се създадоха добри международни връзки и сега в БАН работят немалко наистина добри и международно признати специалисти. Същевременно тези учени като правило не са интегрирани в системата на висшето об­разование и не оказват съществено влияние върху нея.

Висшите училища също се развиха не по правилата на обективната потребност, а според капризите на „сил­ните на деня“. Така се създадоха 31 висши и около 51 полувисши училища, което също не е съобразено с въз­можностите на страната ни.

Силно централизираната система за присъждане на научни степени и звания и партийният филтър дефор­мираха кадровата политика и заедно с „твърдите“ учебни планове не дадоха възможност на висшите учи­лища да имат своя физиономия.

Студентите бяха поставени в условията на ученици без възможност да нагодят учебния процес към своите индивидуални възможности и интереси. В лошо състоя­ние са материално-техническата база, и тя е далече от съвременните изисквания. Също в много тежко състоя­ние са университетските библиотеки, които трябва да се превърнат в центрове за преподаване и знания. Се­га действащите закони в системата на висшето обра­зование по-скоро водят до анархия, вместо да създават реални условия за приобщаване към висшето образова­ние на развитите страни.

Поради липсата на пазар на работната сила досега мотивацията за повече от студентите отсъстваше и цел­та им бе единствено да получат диплома.

Докато изминалата парламентарна година беше посветена главно на икономическите проблеми на стра­ната, през следващата ще обърнем по-голямо внимание на въпросите на образованието и науката. Тези пробле­ми не търпят повече отлагане, защото от тях зависи съдбата на хиляди млади хора и научен потенциал у нас.

В областта на научните изследвания предлагаме:

— Приемането на закон за научната дейност и на­учните организации, с който да се решат проблемите с финансирането на научните изследвания и да се опре­дели статутът на научните организации (висши учили­ща, БАН, ведомствени и фирмени изследователски зве­на и институти).

— Съществени изменения в структурата на БАН, в нейния устав и предмет на дейност. Особено внимание да се отдели на фундаменталните изследвания и из­следванията, незастъпени в системата на висше обра­зование. Финансирането на научната дейност да се из­вършва по три канала: пряко от държавата, от спе­циално създаден „Национален фонд за научни изслед­вания“ чрез конкурс при равнопоставеност на всички научни организации и от преки договори с ведомства, фирми, юридически и физически лица.

В системата на висшето образование нашите виждания са:

— висшите училища да се превърнат в основни центрове за научни изследвания, тясно обвързани с учебния процес;

— да се осигури правото на всеки, независимо от възрастта си, да получи образование, от което се нуж­дае;

— изработването на такива образователни програ­ми във висшите училища, които да осигуряват специа­листи, отговарящи на образователните стандарти на развитите страни;

За да бъдат изпълнени тези задачи, висшите учили­ща трябва да придобият необходимата степен на авто­номност, която ще се изразява в:

— свобода на преподаването и научните изследвания;

— правото да определят сами представителите в ръководните си органи;

— правото да разполагат с предоставените им и при­добитите финансови средства;

— правото да присъждат научни степени и звания.

Ние виждаме ролята на държавата преди всичко в контрола върху крайния резултат от дейността на вис­шите училища чрез независима комисия за ежегодната им публична оценка.

Ще се стремим към нов начин на организация на учебния процес чрез предлагане на свободно избираеми и факултативни дисциплини. Необходимо е да се въ­ведат различни степени на обучение, съответстващи на образователните системи в развитите страни. На­шето виждане е те да бъдат:

— полувисше образование до 6 семестъра;

— висше образование от 10 до 12 семестъра, за­вършващо с академично звание „бакалавър“ или „дип­ломиран специалист по ..."

— следдипломно обучение от 2 до 3 семестъра, за­вършващо с академично звание „магистър“;

— аспирантура до 6 семестъра с присъждане на на- учна степен „доктор"

Предлагаме и нов начин за финансово подпомага­не на студентите чрез стипендии и система за креди­тиране.

Коренно ще променим системата за присъждане на научни степени и звания, като бъде поверена изцяло на висшите училища. Така ще има възможност за ха­билитиране на по-млада възраст.

Особено внимание трябва да обърнем на широкия достъп на студентите и научно-преподавателската общ­ност до световните информационни банки чрез съвре­менни средства за комуникации.

Значителни средства трябва да бъдат инвестирани за превръщането на библиотеките на висши училища в центрове за получаване па звания и информационно осигуряване.

Не на последно място стои и въпросът за заплаща­нето на учените и преподавателите. То трябва да съот­ветства на полагания труд и на голямата му обществе­на значимост. Само така може да се прекрати „изти­чането на мозъци“.

За да отстоим предизборната си програма, ние се задължаваме пред нашите избиратели да разработим (някои вече са) и да внесем в Народното събрание:

— Закон за реституцията;

— Закон за приватизацията;

— Закон за банково и кредитно дело;

— Закон за борсите;

— Закон за Сметната палата;

- Закон за данъци и такси;

— Закон за данъчна полиция;

— Закон за производството и търговията със спе­циални средства;

— Закон за държавен енергиен орган (министерст­во, агенция или отдел);

— нов Закон за електроенергетиката и електростопанството;

— Закон за производство и разпределение на нефт, газ и въглища;

— нов Закон за ядрената защита и радиационната безопасност на територията на Република България;

— Закон за икономията, съхраняването на енерго- ресурсите и енергийните продукти;

— Закон за опазване на околната среда;

— Закон за изобретенията, рационализациите и за­щита на интелектуалната собственост;

— Закон за просветата:

— Закон за висшето образование;

— Закон за научната дейност и научните органи­зации;

— Закон за здравеопазването;

— Кодекс на труда;

— Закон за синдикалните организации;

— Закон за колективните трудови спорове;

— Закон за социалното осигуряване;

— Закон за полицията;

— Поправка на Закона за земята;

— Поправка на Закона за чуждестранните инвести­ции;

— Поправки на текстове от Конституцията на Ре­публика България;

— Закон за жилищното строителство и въпросите, свързани с уреждане на лихвите по старите жилищно- спестовни влогове.

— Закон за конфискация на незаконно придобитото имущество на политическите партии и обществени ор­ганизации и техните фирми.