"Приватизационен фонд АКБ Форес - социален" – АД

 

Име на приватизационния фонд - "Приватизационен фонд АКБ Форес - социален" – АД, БУЛСТАТ 121235807
Име на преобразуваното дружество - ХАД АКБ - Корпорация АД, БУЛСТАТ 121569027
 
Адрес - ул. "Фредерик Жолио Кюри" 20, ет. 10-11
Телефон - 963 15 86; 6399 4933, 6399 4942
Уеб страница - www.akbfores.com
 
 
 • "Приватизационен фонд АКБ Форес - социален" – АД
 
Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 30, т. 1, р. IА, стр. 176, по ф.д. № 13348/96 на 5 състав акционерно дружество "Приватизационен фонд АКБ Форес - социален" - АД, със седалище и адрес на управление София, район "Възраждане", ул. Трапезица 4, и с предмет на дейност: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава 8 ЗППДОбП срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 258 712 000 лв., от които 10 000 000 лв. в пари и 2 248 712 000 лв. в инвестиционни бонове;
Kапиталът е разпределен в 2 258 712 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 (стари) лв.
Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 3 членове в състав: Дочка Колева Банева - председател и изпълнителен директор, Руслан Станчев Пенчев - изпълнителен директор, и Мария Иванова Йосифова - зам.-председател, и се представлява от председателя на съвета на директорите Дочка Колева Банева самостоятелно и заедно от зам.-председателя Мария Иванова Йосифова и изпълнителния директор Руслан Станчев Пенчев.
Източник: ..PF_list.doc
 
Собственици:
 • Група физически лица, размер на участието 2 248 712, дял 99.55%
 • Николай Йорданов Банев, ЕГН 590816ХХХХ, размер на участието 100, дял 0,02%
 • АКБ Форес ЕИК 121091933, размер на участието 9900, дял 0.43%
 
Данни за собствениците и управляващите ПФ: Apis_AKB.doc, както и за извършваната извън дружеството дейност и свързаните лица с тях: Apis2_AKB.doc
 
Частна собственост 100%.
Чужд капитал: - няма официални данни за чуждестранно участие, но фонда е създаден с кредитиране от .... (Чехия)
 
Фондът е петия по големина със 114,000 акционери.
 
Най-големи разходи спрямо набрания капитал има ПФ "АКБ Форес-социален" АД - 10.07% (най-голяма сума - 225 233 000 лв). Голяма част от тях са използвани за реклама. Рекламната кампания на АКБ Форес е една от най-агресивните. Източник:..PF_razhodi.doc
 
 
Портфейл на инвестициите – кои предприятия, в кои отрасли, с какво дялово участие.
 
Част от инвестициите са в:
БДИН-МЕБЕЛ АД Булстат: 105005689, дял:11.09%
ПРИМ АД Булстат: 126089014, дял:8.87%
АКБ-ИНДУСТРИЯ АД Булстат: 121091513, дял:0.83%
Източник: Apis2_AKB.doc
 
На 15.01.1998 г. ПФ АКБ Форес прекратява дейността си.
 
 • Пререгистрация в холдинг
 
Приватизационен фонд АКБ Форес - социален се пререгистрира в холдинг - АКБ Корпорация АД.
За разлика от ПФ, при регистрацията на холдинга се появява и държавно участие – 43.79%, което през 2002 г. намалява на 18.64%.
През 2000 г. има официални данни за косвено чуждестранно участие в регистрирания капитал – 0.64%, което през 2001г. става 0.76%.
 
 
 

 

Собственици:
ПОЛИМЕРИ, ЕИК 813143369, Акционер, Размер на участието: 2534.22, Дял: 63.66%
СТОМАНА, ЕИК 823073339, Акционер, Размер на участието: 499.32, Дял: 12.54%
ЕЛМА, ЕИК 820174009, Акционер, Размер на участието: 406.96, Дял: 10.22%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕГН 1111111110, Акционер, Размер на участието: 540.36, Дял: 13.57%
 
Управляващи:
СТЕФАН ПЕТРОВ ДОСЕВ, ЕГН 291109ХХХХ, Длъжност: Изпълнителен директор, Роля: Управляващ, Представляващ(а) ООД "ТРЕЙД ПАРТНЪРС" ЕИК: 121774366
КАЛИН СТЕФАНОВ СУТЕВ, ЕИК 720917ХХХХ, Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление, Представляващ(а) ФОРЕСТ ГРИЙН-2003 ЕИК: 118012908
ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА, ЕИК 421002ХХХХ, Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление, Представляващ(а) ИНДУСТРИЯ ЕИК: 119516786
 
Източник: Апис, последна промяна на 01.02.2001 г
 
Данни за собствениците и управляващите холдинга: Apis_AKB.doc, както и за извършваната извън дружеството дейност и свързаните лица с тях: Apis2_AKB.doc
 
Финанси:
 
 • капитал

 

Размер на капитала: 3980.87 хил. лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 2843483
Номинална стойност: 1 лв.
Източник: Апис, последна промяна на 01.02.2001 г, Apis_AKB.doc
 

 

Име на Дружеството
код на емисията
вид на емисията
номер в ЦД
Булстат
брой акции
капитал
номинал
вид
ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ
BG1100011987
Официален пазар БФБ
10989
121569027
2843483
3980876.2
1.4
АКЦИИ
Източник: Централен депозитар
 
 
 • финансови резултати (печалби-загуби)
Има данни за финансовите резултати на холдинга през 2001г.:
 
Дружество
Капитал
хил. лв.
Общо приходи
хил. лв.
2001г.
Счетоводна печалба
хил. лв. 2001
Счетоводна печалба на една акция
лв. 2001г.
ХАД "АКБ Корпорация"
3 981
2 724
- 6 453
- 1,62
Източник: ..dividenti_holdingi.doc
 
 • В периода 1997-2000 няма раздадени дивиденти на акционерите.
Брой акционери за ....г. - 88 094.
 
 
Портфейл на инвестициите – кои предприятия, в кои отрасли, с какво дялово участие.
 
Според справката в Апис (Apis2_AKB.doc) портфейла от инвестиции на АКБ Корпорация АД е следния:
 • ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" АД Булстат: 837105284, дял:9.69%
 • ФОРЕСТ ГРИЙН-2003 АД Булстат: 118012908, дял:6.39%
 • ФЕНИКС - ЮГ АД Булстат: 115012995, дял:33.99%
 • ФИНАНСОВО ИНДУСТРИАЛЕН КОНЦЕРН АКБ-ФОРЕС АД Булстат: 130370889, дял:0.02%
 • ЗСК - ДЕВНЯ АД Булстат: 103148230, дял:%
 • ЛОВИКО - МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ АД Булстат: 104070869, дял:4.28%
 • ЗКД АД Булстат: 108004126, дял:34.00%
 • БРЕЗА АД Булстат: 108008594, дял:33.40%
 • РИБОВЪДСТВО - АД Булстат: 117053559, дял:1.66%
 • ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-91 АД Булстат: 105022852, дял:9.56%
 • АТЛАС АД Булстат: 126003168, дял:16.00%
 • АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ АД Булстат: 130240867, дял:33.99%
 • ЕР СЛАЙД АД Булстат: 814192084, дял:39.78%
 • АВТОРЕМОНТНИ ЗАВОДИ АД Булстат: 825393416, дял:10.13%
 • АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ АД Булстат: 831635105, дял:33.99%
 • КОМБИНАТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ АД Булстат: 831645590, дял:8.99%
 • МИНЕРАЛМАШ АД Булстат: 113015843, дял:0.54%
 • ХЕЛИО-ТУР-С АД Булстат: 102004621, дял:8.35%
 • БИОИНВЕСТ АД Булстат: 121080043, дял:25.99%
 • АКБ-ИНДУСТРИЯ АД Булстат: 121091513, дял:20.83%
 • ПОЛИМЕРИ АД Булстат: 813143369, дял:60.18%
 • БИМАС - АД Булстат: 117001022, дял:0.50%
 • МТС-РМ АД Булстат: 121013564, дял:7.76%
 • ПОЛИХИМ БЪЛГАРИЯ АД Булстат: 103594655, дял:3.70%
 • ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "РУСАЛКА" АД Булстат: 834025737, дял:19.95%
 • БЕЛОПАЛ АД Булстат: 103006372, дял:10.78%
 • СТОМАНА АД Булстат: 823073339, дял:10.00%
 • КРИСТАЛ ХИМИЯ АД Булстат: 822106035, дял:11.18%
 • АКБ ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ АД Булстат: 126128894, дял:11.05%
 • СЕРДИКА - КЪРДЖАЛИ АД Булстат: 108011430, дял:55.314%
 • ЛЕМЕКОН АД Булстат: 128008057, дял:1.179%
 
 
Коментари и анализи, публикувани в пресата, книги, интернет.
 
Уеб страница: www.akbfores.com
В Уеб страницата е публикувана информация за Финансово-Индустриалния Концерн АКБ Форес, от който АКБ Корпорация е част.
 
Отраслова структура на инвестициите на Финансово-Индустриалния Концерн АКБ Форес:
 
 
Разпределение на предприятията по региони на Финансово-Индустриалния Концерн АКБ Форес:
 
 
 
 
 
Статии във в. "Капитал": Capital_AKB.doc

Статии във в. "Банкер": Banker_AKB.doc