Публикации в "Държавен вестник"

 

 

Публикации в "Държавен вестник", свързани с "Приватизационен фонд АКБ Форес” и “АКБ Корпорация”:

 

ДВ, бр. 101 от 26.11.1996 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ регистрира под №30, т.1, р. IА, стр.176, по ф.д. № 13348/96 на 5 състав акционерно дружество "Приватизационен фонд АКБ Форес - социален" - АД, със седалище и адрес на управление София, район "Възраждане", ул.Трапезица 4, и с предмет на дейност: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава 8 ЗППДОбП срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 258 712 000 лв., от които 10 000 000 лв. в пари и 2 248 712 000 лв. в инвестиционни бонове; капиталът е разпределен в 2 258 712 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000лв. Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите от 3 членове в състав: Дочка Колева Банева - председател и изпълнителен директор, Руслан Станчев Пенчев – изпълнителен директор, и Мария Иванова Йосифова - зам.-председател, и се представлява от председателя на съвета на директорите Дочка Колева Банева самостоятелно и заедно от зам.-председателя Мария Иванова Йосифова и изпълнителния директор Руслан Станчев Пенчев.
 

 

ДВ, бр. 104 от 06.12.1996 г.

 

"Приватизационен фонд АКБ Форес - социален" - АД, София Съветът на директорите на "Приватизационен фонд АКБ Форес - социален" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 7.I.1997г. в 10ч., в салона на НТС, ул.Г.С.Раковски 108, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за увеличение на капитала на фонда и определяне на номинален размер на капитала, до който да бъде увеличаван с решение на съвета на директорите; 2.вземане на решение за одобряване на общите условия на договорите с инвестиционния посредник и с банката депозитар и овластяване на съвета на директорите да сключат договори с тях при определените условия; 3. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 4.избор на експерт-счетоводител; 5.разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, ул. Трапезица 4. Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне от 8ч. на 7.I.1997г. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12ч., на същото място и при същия дневен ред и ще вземе решения с представения капитал, които ще се считат законни, ако присъстват не по-малко от 5 акционери. При евентуална промяна в нормативните актове, настъпила след обнародването на поканата и непосредствено свързана с въпроси от дневния ред на общото събрание на акционерите, съветът на директорите своевременно ще внесе съответните изменения в изготвените материали.
 

 

ДВ, бр. 26 от 28.03.1997 г.

 

Съветът на директорите на "Приватизационен фонд АКБ Форес - Социален" - АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на фонда на 29.V.1997г. в 11ч. в салона на Дома на техниката (НТС), ул.Г.С. Раковски 108, при следния дневен ред: 1.приемане на годишния баланс и отчет на фонда; 2.изменение в системата за управление на фонда от едностепенна в двустепенна; 3.изменения в устава на фонда; 4.освобождаване на съвета на директорите, в т.ч. и от отговорност; 5.избор на надзорен съвет; 6.разни. Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне в 9ч. на 29.IV.1997г. Пълномощниците могат да започнат регистрация от 27.IV.1997г. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13ч., на същото място при същия дневен ред и ще вземе решения с представения капитал, които ще се считат законни независимо от броя на присъстващите акционери. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, ул. Трапезица 4.
 

 

ДВ, бр. 34 от 25.04.1997 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира под №30, т.1, р.IА, стр.176, по ф.д. №13348/96 на 5 състав промени за "Приватизационен фонд "АКБ Форес - социален" - АД: вписва увеличение на капитала от 2 258 712 000 лв. на 2 843 483 000 лв. чрез издаване на 584 771 поименни безналични акции по 1000лв.; заличава председателя на съвета на директорите Руслан Станчев Пенчев; вписва за председател на съвета на директорите и изпълнителен директор Дочка Колева Банева; вписва промяна в представителството на дружеството - дружеството се представлява самостоятелно от Дочка Колева Банева - председател на СД и изпълнителен директор, и заедно от Мария Иванова Йосифова - зам.-председател, и Руслан Станчев Пенчев - изпълнителен директор.
 

 

ДВ, бр. 107 от 18.11.1997 г.

 

Надзорният съвет на Приватизационен фонд "АКБ Форес-Социален"-АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.ХII.1997г. в 10ч. в сградата на НТС, зала 4, ул.Г.С.Раковски 108, София, при следния дневен ред: 1.отчет за участието на акционерното дружество в първата вълна на масовата приватизация; проект за решение - общото събрание приема отчета за участието на акционерното дружество в първата вълна на масовата приватизация; 2.преуреждане на дейността на ПФ "АКБ Форес-Социален"-АД, като холдинг по Търговския закон на основание §4 ЗПФ; проект за решение - общото събрание преурежда дейността на ПФ "АКБ Форес-Социален" - АД, в холдинг по ТЗ на основание § 4 ЗПФ; 3.изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложените изменения и допълнения на устава на дружеството; 4.промени в състава на надзорния съвет; проект за решение - ОС приема предложените промени в НС; 5.избор на експерт-счетоводител за финансовата 1997г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за финансовата 1997г.; 6.разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в заседанието на ОС. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 22.ХI.1997г. от 9 до 17ч. всеки работен ден в централния офис на фонда в София, ул.Фр.Жолио-Кюри 20, ет.10. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 8ч. на 23.ХII.1997г. Акционерите представят документ за самоличност, а представителите - писмено пълномощно.
 

 

ДВ, бр. 12 от 30.01.1998 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира по ф.д.№ 13348/96 промени за "Приватизационен фонд АКБ Форес - социален" - АД: вписва ново наименование - Холдингово акционерно дружество "АКБ Корпорация" - АД; вписва промяна в предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, други търговски сделки, незабранени със закон; промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 23.ХII.1997г.; заличава членовете на надзорния съвет Цветан Георгиев Тимов и Никола Иванов Секулов; вписва за членове на надзорния съвет Стефан Петров Досев, Добруджанка Стоянова Христова и Антоанета Чавдарова Кутева; заличава членовете на управителния съвет Тодор Иванов Жеков, Тодор Костов Бояджиев, Любомир Владимиров Пеев и Антоанета Чавдарова Кутева; вписва за членове на управителния съвет Константин Стефанов Главанаков, Георги Цанков Панков и Виолета Дечева Граматикова.
 

 

ДВ, бр. 65 от 09.06.1998 г.

 

"АКБ Корпорация"-ХАД, София, в качеството на акционер, притежаващ повече от 1/10 от капитала на "Полимери"-АД, гр.Девня, овластена с определение на Варненския окръжен съд, търговско отделение, дело №141/98, на основание чл.223, ал.2 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.VII.1998г. в 8ч. и 30мин. в София, ж.к.Изгрев, ул.Фредерик Жолио Кюри 20, ет.16, при дневен ред: промени в състава на надзорния съвет. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9ч. и 30мин., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

ДВ, бр. 98 от 21.08.1998 г.

 

Управителният съвет на "АКБ Корпорация"-ХАД, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.ХI.1998г. в 11ч. в с.Бенковски, община Кирково, Хасковска област, в "Родопска слава" - АД, при следния дневен ред: 1.отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 1997г.; проект за решение - общото събрание приема отчета на управителния съвет; 2.приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1997г.; проект за решение - общото събрание приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1997г.; 3.избор на експерт-счетоводител за 1998г.; проект за решение - общото събрание приема предложения експерт-счетоводител; 4.освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1997г.; 5.разни. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне на 10.ХI.1998г. в 9ч. и ще приключи в 10ч. и 30мин. Материалите за събранието със съответните проекторешения ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството - София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.11, след 1.Х.1998г.
 

 

ДВ, бр. 106 от 09.09.1998 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира по ф.д.№ 13348/96 промени за "АКБ корпорация"-АД: заличава члена на управителния съвет Константин Стефанов Главанаков; вписва за член на управителния съвет Руси Стойнов Конов.

 

 

ДВ, бр. 65 от 20.07.1999 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира по ф.д.№ 13348/96 промени за "АКБ Корпорация"-АД: заличава като член на управителния съвет Руси Стойнов Конов; вписва като член на управителния съвет Димитър Желязков Караиванов; дружеството ще се управлява и представлява от Ивайло Георгиев Маринов и Димитър Желязков Караиванов само заедно и от Димитър Желязков Караиванов самостоятелно.

 

 

ДВ, бр. 37 от 05.05.2000 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 13348/96 за "АКБ Корпорация" - АД: вписва увеличение на капитала от 2 843 483 000 неденоминирани лв. на 3 980 876 200 неденоминирани лв. чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1000 неденоминирани лв. на 1400 неденоминирани лв.; деноминира капитала от 3 980 876 200лв. на 3 980 876,20лв., разпределен в 2 843 483 поименни акции по 1,40лв.

 

 

ДВ, бр. 37 от 05.05.2000 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл. 231, ал.3 ТЗ регистрира промени по ф.д. №13348/96 за "АКБ Корпорация"-АД: заличава като член на управителния съвет Виолета Дечева Граматикова; вписва като член на управителния съвет Белчо Антонов Белчев.

 

 

ДВ, бр. 43 от 26.05.2000 г.

 

Надзорният и управителният съвет на ХАД "АКБ Корпорация", София, на основание чл.223 ТЗ свикват редовно общо събрание на акционерите на 30.VI.2000г. в 7ч. и 30мин. в София, бул. Първа българска армия 22, Военна рампа, при следния дневен ред: 1.отчет за дейността на дружеството през 1999г.; проект за решение: ОС приема предложения отчет за дейността на дружеството през 1999г.; 2.приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999г.; проект за решение: ОС приема предложения годишен счетоводен отчет на дружеството за 1999г.; 3.приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за дейността на дружеството през 1999г.; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за дейността на дружеството през 1999г.; 4.промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 5.избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000г.; проект за решение: ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2000г.; 6.освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1999г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1999г. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне същия ден в 7ч. и ще приключи в 7ч. и 25мин. Материалите за събранието със съответните проекторешения ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 8ч. и 30мин., на същото място и при същия дневен ред.
 

 

ДВ, бр. 54 от 04.07.2000 г.

 

Управителният съвет на "АКБ Корпорация"-ХАД, София, овластен от Бургаския окръжен съд, на основание чл.223 ТЗ в качеството си на акционер, притежаващ повече от една десета от капитала на "Хелио - тур - С" - АД, Созопол, свиква извънредно общо събрание на акционерите на "Хелио - тур - С" - АД, Созопол, на 7.VIII.2000г. в 10ч. в комплекс "Каваците", в залата на ресторант "Каваци", при следния дневен ред: 1.отчет за дейността на дружеството за първото шестмесечие на 2000г.; проект за решение – общото събрание приема предложения отчет за дейността на дружеството за първото шестмесечие на 2000г.; 2.промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството; 3. промени в броя и състава на управителните органи; проект за решение - общото събрание приема предложените промени в броя и състава на управителните органи; 4.приемане на бизнеспрограма за периода 1.VII.2000г. - 31.ХII.2001г.; проект за решение - общото събрание приема предложената бизнеспрограма за периода 1.VII.2000г. - 31.ХII.2001г. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне същия ден в 9ч. и ще приключи в 9ч. и 45мин. Материалите за събранието със съответните проекторешения ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

ДВ, бр. 105 от 19.12.2000 г.

 

Управителният съвет на ХАД "АКБ Корпорация"-София, на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.I.2001г. в 8ч. в София, бул. Първа Българска армия 22, Военна рампа, при следния дневен ред: 1.обсъждане на предложения за промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи; проект за решение - ОС приема предложените проекти за решение; 2.обсъждане на предложения за промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените проекти за решение. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне същия ден в 7ч. и ще приключи в 7ч. и 45 мин. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9 до 12ч. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, като се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице, личен паспорт/карта и депозитарна разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице, личен паспорт/карта на упълномощения; копие от депозитарна разписка за броя на притежаваните акции. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на личен паспорт/карта, копие от депозитарна разписка за броя на притежаваните акции, а в случай, че са пълномощници - и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9ч., на същото място и при същия дневен ред.
 

 

ДВ, бр. 19 от 02.03.2001 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ с решение от 1.II.2001г. регистрира промени по ф.д.№ 13348/96 за "АКБ Корпорация"-АД: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 22.I.2001г.; заличава членовете на надзорния съвет Дочка Колева Банева, Анна Димитрова Главинова, Павел Иванов Хайтов, Стефан Петров Досев, Добруджанка Стоянова Христова и Антоанета Чавдарова Кутева; вписва промяна в структурата на управление от двустепенна на едностепенна - съвет на директорите; дружеството е със съвет на директорите в състав: "Трейд Партнърс" - ООД, представлявано от Стефан Петров Досев, "Индустрия" - ЕООД, представлявано от Василка Илиева Стефанова, и "Първи май" - АД, представлявано от Калин Стефанов Сутев, и се представлява от изпълнителния директор Стефан Петров Досев.

 

 

ДВ, бр. 51 от 05.06.2001 г.

 

Съветът на директорите на ХАД "АКБ Корпорация"-АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на ХАД "АКБ Корпорация"-АД, на 9.VII.2001г. в 8ч. в София, бул.Първа българска армия 22, Военна рампа, при следния дневен ред: 1.отчет за дейността на дружеството през 2000г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2000 г.; 2.приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000г.; 3.приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2000г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2000г.; 4.освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2000г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2000г.; 5.избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2001г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2001г.; 6.програма 2001г. за развитие на дружеството; 7. разни. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне в 7ч. и ще приключи в 7ч. и 45мин. Материалите по дневния ред на събранието със съответните проекторешения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 12ч. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

ДВ, бр. 43 от 26.04.2002 г.

 

Съветът на директорите на ХАД "АКБ Корпорация"-АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.VI.2002г. в 8ч. в София, бул.Първа Българска армия 22, Военна рампа, при следния дневен ред: 1.отчет за дейността на дружеството през 2001г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001г.; 2.приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен доклад на дружеството за 2001г.; 3.приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2001г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001г.; 4.обсъждане на финансовия резултат за 2001г. и разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените решения; 5.освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 6.избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2002г.; 7.промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема направените предложения за промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи; 8. обсъждане на програма 2002г. за развитие на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената програма 2002г. за развитие на дружеството; 9. промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените промени в устава на дружеството. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 7ч. и ще приключи в 7ч. и 45м. Материалите по дневния ред на събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 12ч. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

ДВ, бр. 63 от 15.07.2003 г.

 

Съветът на директорите на "АКБ Корпорация"-ХАД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.VIII.2003г. в 8ч. в София, бул. Първа българска армия 22, Военна рампа, при следния дневен ред: 1.отчет за дейността на дружеството през 2002г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002г.; 2.приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен доклад на дружеството за 2002г.; 3.приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2002г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2002г.; 4.отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2002г.; 5.обсъждане на финансовия резултат за 2002г. и разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените решения; 6. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002г.; 7.избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2003г.; 8.обсъждане на програма 2003г. за развитие на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената програма 2003г. за развитие на дружеството; 9.промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; 10.промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 11.разни. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне в 7ч. и 30мин. и ще приключи в 8ч. Акционерите представят документ за самоличност и депозитарна разписка, упълномощените - изрядно нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание съгласно чл.116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието със съответните проекторешения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 12ч.
 

 

ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 г.

 

Съветът на директорите на "АКБ Корпорация"- ХАД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква отчетно общо събрание на акционерите на 14.VI.2004г. в 7ч. в София, бул.Първа Българска армия 22, Военна рампа, при следния дневен ред: 1.отчет за дейността на дружеството през 2003г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2003г.; 2.приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2003г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен доклад на дружеството за 2003г.; 3.приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2003г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2003г.; 4.обсъждане на финансовия резултат за 2003 г. и разпределение на печалбата на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените решения; 5.освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 6.избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2004г.; 7.обсъждане на програма 2004г. за развитие на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената програма 2004г. за развитие на дружеството; 8.промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение: ОС приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; 9.обсъждане на предложения за промяна в наименованието на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за промяна в наименованието на дружеството; 10.обсъждане на предложения за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството; 11.обсъждане на предложения за промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в предмета на дейност на дружеството; 12.промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 13.разни. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне в 6ч. и 20мин. и ще приключи в 7ч. Материалите по дневния ред на събранието със съответните проекторешения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 12ч. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.VI.2004г. в 7ч., на същото място и при същия дневен ред.