СДРУЖЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПЛОВДИВ (1999)

НОМИНАЦИИ ЗА НАЙ-ДОБЪР ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА”

 

Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПЛОВДИВ

Иновационна практика: Пловдивско Общо събрание - експеримент за пряка демокрация

Категория: Гражданско участие /Общински съвет/

Резюме: Сдружението за възраждане на Пловдив, съвместно с Общинския съвет и съдействието на ААМР, експериментира новаторски механизъм за съчетаване на пряка и представителна демокрация в местното самоуправление . Прилагането на нов тип допитванет. нар. “мини-референдуми” или “пловдивски референдуми” - бе извършено на два пъти с участието на над 1000 граждани, които в резултат и на извършена промяна в Правилника на Общинския съвет, действат и като своеобразна “втора камара“ на местния парламент. И по двата референдумни въпроса решението влиза в сила след положително гласуване и от гражданите в “Общото събрание” и от общинските съветници на сесия. През 1999 г общинската админстрация започва прилагането па двете решения.

Предистория: Идеалът за демокрация винаги се е свързвал с възможно най-широко и активно участие на гражданите в управлението. Но особено в края на XX век кризата на представителната демокрация по целия свят /свързани с преминаването на обществата към постиндустриална фаза, “прекъснатият’, включван само веднъж на 4 години механизъм на контрол и др./ налага търсенето на такива решения в посока “пряка демокрация”, които да предолеят недостатъците на представителната. Класическият референдум, който е изключително тромаво и скъпо начинание (също като едни избори изисква стотици избирателни комисии - над 560 за Пловдив - безброй бюлетини, пликове, охрана и т.н., и загуба на доста време за стотици хиляди граждани - за Пловдив приблизителната му цена 250-300 хиляди лева). А целта - да разберем мнението на гражданите по важен за тях въпрос - може да се постигне много леко и евтино. Пловдивското решение бе да се използва коректна представителна извадка . чието мнение с изчислима точност да отговаря на мнението на всички пловдивчани. Сдружението за възраждане на Пловдив разработи проекта за “Общо събрание”, който бе подкрепен от Американската агенция за международно развитие чрез Програма „демократична мрежа” и със съдействието на Общинския съвет бе реализиран като първа фаза през 1998-9 година.

Практика: “Общото събрание” на пловдивските граждани проведе две условни “сесии” с участието на по над 1000 души, включени в представителните извадки. Основните отлики, както от класическия референдум, така и от допитванията бяха:

  • използването на свръхкоректна едностепенна представителна извадка;

  • осигуряването на попадналите в нея граждани с богат набор информационни материали по референдумния проблем с обективно представяне на противоположните гледни точки

  • поканените да гласуват имаха право на пряко и на “дистанционно” гласуване /по пощата/;

  • най-важното, което именно го прави референдум - Общинският съвет прие система за зачитане вота на гражданите от представителната извадка, като включи в дневния си ред референдумния проблем и също гласува по него. Решението влиза в сила само ако и двата органа са гласували “за” (донякъде както при две камари ). При противоречие валидно е решението на общинския съвет, но след доработване в комисиите, ново разглеждане и прегласуване с квалифицирано мнозинство.

 

През 1998 година по предложение на Сдружението за възраждане на Пловдив Общинският съвет прие решение №126 от 1998 г /!/, с което нормативно бе закрепен действен механизъм за въздействие на гражданското мнение върху конкретни решения на съветниците. За първи път в Източна Европа бе направен истински пробив в досегашната традиция за управление само чрез представителни органи, който не само бе закрепен нормативно, но и бе приложен на практика в работата на Общинския съвет на най-голямата българска община Сдружението проведе два мини-референдума (или 2 “сесии” на Общото събрание”) - първият по проблема с бездомните кучета и вторият за създаването на еко-полиция /еко-инспекторат/, предложенията бяха внесени по-късно в дневния ред на сесии на Общинския съвет и съветниците потвърдиха вота на гражданите със своите гласове. През 1999 г. общинската администрация започва прилагането на решенията.

Резултати: Представителната демокрация е в криза, а пряката демокрация неудобна или невъзможна. Приложеният в Пловдив новаторски вариант на полу-пряка демокрация – мини-референдумите, провеждани с коректни представителни извадки от цялата общност, чиито резултати се признават от органите на местна власт - представлява такова реалистично, евтино и ефективно съчетание на пряка и представителна демокрация, което до голяма степен обединява достойнствата на двете форми, като заобикаля недостатъците им. Пловдивският вариант е евтин, реалистичен, ефективен и справедлив, защото може да се подготви бързо, участващите в него (само 1000 души) да бъдат обстойно запознати с противните гледни точки по референдумния проблем (така отпада обвинението към класическия референдум, че отчита становищата и на абсолютно неинформирани хора) и има гаранции срещу прибързано решаване на въпроси под диктата единствено на емоциите - това е последващото гласуване по същата тема в сесия на Общинския съвет, едва след което резултатите от мини-референдумите придобиват законна сила и стават факт и в правния мир. Описаните мини-референдуми се прилагат за първи път в Централна и Източна Европа и доколкото в необходимите условия за въвеждането им няма нищо характерно “местно”, което да ги обвързва с Пловдив, те са подходящи за мултиплициране не само във всички български общини, но и в местното самоуправление на страните в преход към пазарно стопанство и демокрация.

И така, проведени бяха 2 мини-референдума с включването на около 2000 граждани /при 42 % участие/, последващи от включаваното на същите въпроси в сесии на Общинския съвет за гласуване и от съветниците; общинската администрация да започва прилагането на взетите съвместно от граждани и съветници решения; повиши се интереса към участие на пловдивчани в общинското управление, в решаването на общоградски проблеми, повиши се увереността в силата на гражданското общество, като бяха демонстрирани и укрепени демократичните рефлекси и практики у управляващите общината.

За повече информация: Сдружение за възраждане на Пловдив, Николай Близнаков - председател, тел. 032/238775 Е-mail: bliznakov@rakursy.com