СПИСЪК НА ПЛАНОВИ РАБОТИ НА НАУЧНИ СЪТРУДНИЦИ ОТ ИНСТИТУТА ПО СОЦИОЛОГИЯ

ПРЕДАДЕНИ В БИБЛИОТЕКАТА НА ИНСТИТУТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1975-1998 г.

(и съхранени до април 2014 г. Значителна част от тях не са отпечатани.)

1975 г.

1. РАЙЧЕВ, Венцел. Ролевите конфликти като универсален показател за състоянието на социалнопсихичния климат в трудовите колективи. С., 1975.

1982 г.

2. ДНЕШНОТО българско семейство. С., 1982.

3. СЕМЕЙСТВО, демографско развитие и възпроизводство на основните социални структури.

Национален доклад за резултатите от международно сравнително изследване на семейството в София през 1982 г.

1983 г.

4. СОЦИАЛНИ механизми на иновационна дейност. Концепция-предложение. С., 1983.

1984 г.

5. НИКОЛОВ, Стефан. Ужасното дете на Американската демокрация. С., 1984.

6. ПЕТЕВ, Тодор. Ролята на масовите комуникации при формирането на социалистическия начин на живот. С., 1984.

1985 г.

7. БОЯДЖИЕВА, Пепка. Образованието като обществена и индивидуална ценност. С., 1985.

8. ДИМИТРОВ, Димитър. Параметри на социалния експеримент. С., 1985.

9. ДРАГАНОВ, Минчо. Социално-психологически аспекти на начина на живот. 1985.

10. ОБЩИНАТА като социологическа система. С., 1985.

Методика и инструментариум за социологическо изучаване на една селищна система.

11. ОБЩИНАТА като социологическа система. С., 1985.

Теоретичен проект за подготовка на емпирично изследване.

1986 г.

12. НЕДЕЛЧЕВА, Таня. Малките селищни системи в България /социално-психологически аспекти/. С., 1986.

1988 г.

13. ГЕНОВ, Николай. Национални социологически традиции и интернационализиране на социологията. С., 1988.

14. МИХАЙЛОВА, Павлина. Демографско остаряване и социална практика. С., 1988.

15.СИМЕОНОВ, Петко. Социологически интерпретации на командно-административната система. С, 1988.

1989 г.

16. ДРАГНЕВА, Раиса. Съвременна културна ситуация. С., 1989.

17. ИНОВАЦИОННАТА роля на масовите комуникации и културата. С., 1989.

18. НИНОВ, Борислав. Визуални аспекти на мисленето у българина. С., 1989.

19. ПЕТЕВ, Тодор. Масовото общуване в хода на социални промени. С., 1989.

20. ПЕТРОВА, Вера, Лидия Елазар и Ваня Цветкова. Методическа оценка на надеждността на различни методи за набиране на емпирична информация. Б.д. Защ.- 1989.

21. ПРОЦЕСЪТ на вземане на решения от промишлените предприятия. Международна програма за провеждане на емпирично социологическо изследване. 1983. Защ.-1989.

22. СТОЕВ, Валентин. Трудът: основен път и средство за издигане социалната реализация на човека-инвалид. С., 1984. Защ.-1989.

1990 г.

23. ВЪЛКОВА, Василка. Социалното наследяване. С., 1990.

24. КОЖУХАРОВА, Веска. Българското село между две революции. С., 1990.

25. КЪНЕВ, Асен. Типологичните групировки при анализ на данни от емпирични социологически изследвания. С., 1990.

26. НАЦИОНАЛНИТЕ ресурси на България в условията на научно-техническата революция. Изследванията на бюджета на времето. С., 1990.

27. НАЧИНЪТ на живот на родопското население. Състояние, фактори, перспективи. С., 1990.

28. СПАСОВСКА, Лиляна. Безбрачието. Опит за социологически анализ. С., 1990.

1991 г.

29. БОНЕВА, Бонка. Психологическата антропология – някои подходи при изучаване на етничността. С., 1991.

30. БОСАКОВ, Веселин. Хуманистичната социология на Флориан Знанецки. С., 1991.

31. ДИМИТРОВА, Вера. Основни проблеми в развитието на съвременната английска теоретична социология. С., 1991.

32. ЕРМЕНОВ, Боян. Работниците в РБ през 80-те години. Проблеми на социалното развитие. С., 1991.

33. КОСТОВ, Г. Политическата култура – партии, движения, общество. Организацията им в условията на социални реформи. С., 1991.

34. КЮРАНОВ, Чавдар и Теменуга Ракаджийска. Социални фактори за повишаване на ефективността на труда. С., 1991.

35. МИХАЙЛОВА, Ана. Чарлз Райт Милс, социолог. 1991.

36. МОЛХОВ, Максим. Методи за измерване на трудовата активност /експериментално изследване/. 1991.

37. НОВИ социални фактори за повишаване ефективността на труда в условията на НТР. С., 1991.

38. ПЕТКОВА, Кръстина. Научното постижение през погледа на учените. /Атрибутивен анализ/ 1991.

39. СОЦИАЛНО-ПСИХИЧНИ изменения у основни социални типове личности при екстензивната индустриализация на България. С., 1991.

40. СТАЙКОВ, Захари. Изследване на ……ресурси на МТП. 1991.

41. ТОДОРОВА, Елка. Детето в непълното семейство. 1990. Защ.- 1991.

42. ШИКОВ, Б. Социално-психологически проблеми на едноличната фирма. 1991.

1992 г.

43. ДОБРИЯНОВ, Величко. Парадоксите на гражданското общество. С., 1992.

44. КОЛЕВА, Галина. Измерения и проблеми на труда в България през 1980 г. 1992.

45. НИКОЛОВ, Стефан. Организационните интереси в гражданското общество. Груповият подход към политиката в САЩ през 80-те години. 1992.

46. НОВИТЕ комуникационни технологии и човешкият фактор. С., 1992.

47. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ теории за гражданското общество. С., 1991. Защ.-1992.

48. ЧАЛЪКОВ, Иван. Проблемът за социалното производство на познавателното отношение. С., 1992.

1993 г.

49. АТАНАСОВ, Атанас. Анкетното поведение на населението при смяна на обществената система. 1993.

50. ВЪЗМОЖНОСТИ и условия на приложение на някои методи на регистрация. С., 1992. Защ.-1993.

51. ВЪЗПРИЕМАНЕ на справедливостта на Изток и на Запад. 1992. Защ.-1993.

52. ГЕНОВ, Николай. Пътища на общественото развитие. Модернизация на Южна Корея. С., 1993.

53. ДИМИТРОВ, Кръстьо. Социално-групови различия и социално-групово съзнание. 1993.

54. КАРАКАЧАНИТЕ в условията на демократизацията на българското общество. С., 1992. Защ.-1993.

55. МАНОЛОВ, Карамфил. Има ли предприемачество у нас. 1993.

56. МИНЕВ, Духомир. Проблеми на бедността. …… и социална защита през периода на преход. 1993.

57. ПОЛИТИЧЕСКАТА динамика в условията на преход към пазарна икономика. 1993.

58. СТРУКТУРА и динамика на рискови ситуации. Рискове на прехода. 1993.

59. СЪЙКОВА, Светлана. Сравнителните анализи в емпиричните социологически изследвания /Методологически и методически аспекти/. С., 1992. Защ.-1993.

60. УСТОЙЧИВО развитие и екологичен риск. С., 1993.

Доклад от емпирично социологическо изследване.

61. ФОТЕВ, Георги. История на социологията. 1993.

62. ЧЕНГЕЛОВА, Емилия. Мотивиране на респондента за участие в анкетни изследвания. С., 1993.

1994 г.

63. БОЯДЖИЕВА, Пепка. Образът на науката в българското общество. 1994.

64. ДОБРЕВА, Станка. Проблеми на сравнителните социологически изследвания. С., 1994.

65. ЖЕНИТЕ в управлението – житейски стратегии и модели на поведение. С., 1993. Защ.-1994.

66. КЕЛИЯН, Мая. Производствената земеделска кооперация: същност, минало и настояще. С., 1994.

67. МИХАЙЛОВ, Стоян. Социологическата система. С., 1994.

68. НЕДЕВ, Живко. Екологичен риск и приватизация. 1994.

69. СОЦИАЛНОГРУПОВА диференциация и динамика на ценностите и социалните представи. С., 1994.

70. СТАЙКОВ, Захари и Б. Аначкова. Домакинският труд в бюджета на времето. 1994.

Българо-финландско изследване.

1995 г.

71. ДИМИТРОВА, Димитрина. Трудът на жените в Европа: теории и реалност. 1995.

72. ЗАХАРИЕВА, Мариана. Иновационните процеси в образованието. С., 1994. Защ.-1995.

73. КОЕВ, Кольо. Всекидневни очевидности и проблемът за миналото като измерение на …. свят. 1995.

74. МАГИСТЪРСКА програма „Иновации и мениджмънт на науката”. 1995.

75. МЕТОДИЕВ Р. и В. Ганчева. Бежанци в България. Обществено мнение и диагностика на законодателството. С., 1994. Защ.-1995.

76. НИКОЛОВ, Стефан. Граждански структури за формирането на политика. 1995.

77. СКАЛИРАНЕ и скали в емпиричното социологическо изследване. 1995.

78. СОЦИАЛНИ насоки на демокрацията в България: Представи за привързаността към демокрация. 1995.

79. ТАШЕВА, Галина. Проблемът за другия и конструирането на интерсубективността. С., 1995.

80. ТОДОРОВА, Саша и Здравка Тонева. Социологически проблеми на труда в съвременното българско село. 1995.

81. ЦЕНАТА на прехода към пазарна икономика /Емпирична монография/. 1995.

Съвместно с Икономическия институт на БАН.

82. ЧЕНГЕЛОВА, Емилия. Сравнителен анализ на поведението на респондентите при основните видове интервю. С., 1995.

1996 г.

83. БАЗОВИ личностни ……. В частния бизнес у нас. 1996.

84. Георгиева Веселина. Приложение на експертни оценки в социологията. Из опита на Института по социология. С., 1996.

85. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ и организационни проблеми на икономическия преход. С., 1996.

86. КЕРТИКОВ, Кирил. Национални интереси и национална отговорност. С., 1996.

87. КОЖУХАРОВА, Веска, Станка Добрева и Галина Колева. Отношението към селото, земята и земеделския труд. С., 1996.

88. КОЛЕВА, Светла. Стари рефлекси и нови илюзии в съвременниете процеси на социална трансформация в България. 1996.

89. КОЦЕВА, Таня и Р. Тодоров. Представата за справедливост; поведенчески репертоар и реторически умения в съда. 1996.

90. ПРАВОСЛАВИЕТО и ислямът в структурата и развитието на модерността. 1996.

91. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО в прехода към пазарна икономика – социални отношения, ценности, образци на поведение. С., 1996.

92. СЪЙКОВА, Светлана. Структурни влияния при сравнителните анализи в емпиричното социологическо изследване. С., 1996.

93. ЧАЛЪКОВ, Иван. Социалното битие на холограмите. С., 1995. Защ.-1996.

1997 г.

94. МАНТАРОВА, Анна. Вълната на престъпността в контекста на социално-икономическото развитие при Прехода. С., 1997.

95. РАКАДЖИЙСКА, Теменуга. Маргинализацията на българското общество в периода на преход като заплаха за социалния мир в страната. С., 1997.

1998 г.

96. КЕЛИЯН, Мая. Българските и японските селскостопански производители: икономическа активност, социална позиция и ценностна система. 1998.

97. КЕРТИКОВ, Кирил. Проблеми на етносоциологията в България. С., 1998.

98. МАНОЛОВ, Карамфил. Етосът на новите български предприемачи. С., 1998.

99. НИКОЛОВ, Стефан. Третият сектор в България. С., 1998.

100.СТАВРОВ, Борис. Селото в българската социологическа мисъл. С., 1998.

1999 г.

101. БЪЛГАРИЯ и Източна Европа: противоречиви тенденции в продължаващата трансформация. 1999.

102. ПОЛИТИЧЕСКА и индустриална демокрация. 1999.

103.ТОМОВА, Илона. Родопите през 90-те: състояние и тенденции на развитието. 1998. Защ.-1999.

Други:

104. КОЕВ, Кольо. Дисциплинарна микрофизика и публична видимост. 1995-1996.

105. МИХАЙЛОВ, Стоян. Социологическа система на българското общество. 1986-1991.

106. Петкова, Кръстинка и др. Научната организация – стратегия на промяната. 1994-1996.

Без дата

107. ДИМИТРОВ, Кръстьо. Социални общности и отношения в прехода към гражданско общество.

108. ЗЛАТКОВ, Цочо. Междугенерационната социална мобилност като измерител на промените на социологическата структура.

109. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ елит в България.

110. МАНОЛОВ, Карамфил. Място и значение на трудовите стимули в предприемачеството.

111. МОЛХОВ, Максим. Обяснението в ……… на емпиричното социологическо изследване.

112. ОБЩИНАТА като саморегулираща се общност.

113. ПЕТЕВ, Тодор. Вестникът и преустройството – анализ на читателските оценки.

114. РЕФОРМАТА в социалното осигуряване като детерминант на обществената трансформация.

115. РИЗОВА, Галина. Семейните потребности – един възможен подход за изследването им.

116. СТЕФАНОВ, Иван. Въздействието на изкуството върху естетическото съзнание в условията на масовите комуникации.

117. УСЛОВИЯ за стабилизиране на социалната трансформация.

118. ФОТЕВ, Георги. Категории на гражданското общество.

119. ЧАВДАРОВА, Т. Нерегулирани икономически дейности.

 

Изготвила: Стефка Стефанова

Април 2014 г.