Седмична поща - 1995, бр. 86

 (17.07-21.07.1995)

 Съдържание
1. Кореспонденция
2. Редовна пресконференция па БПЛ
3. БПЛ в централната преса
4. Пресконференции на политически партии и организации
5. Информация за проведени срещи и разговори с други политически партии и организации

 Изтеглете в PDF

 

1. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

До
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Въпреки че летните месеци са ваканционни, в този период на ръководствата на клубовете се налага да водят постоянни разговори с останалитe политически сили с цел постигане най-изгодни за партията договорености.

В тази връзка Ви уведомяваме за две решения на Изпълнителното бюро на БПЛ от 18.07.1995 г., касаещи председателите на клубове:

1. Да запознаят местните партии и организации с решенията на Третия конгрес на партията;

2. Да поискат съдействие от отдел "Национална координация" и от Изпълнителното бюро за преодоляване на конкретни затруднения и пречки (ако има такива) в хода на преговорите.

 19.07.1995 г . 

Отдел "Национална координация", София

 

***

До
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

 

Уважаеми дами и господа,

Скъпи приятели,

Най-ценният ресурс на предизборната кампания – времето - бързо изтича. В началото на месец септември са първите срокове за извършване на необходимите процесуални действия съгласно За¬кона за местите избори.

Според приетата от 3-тия конгрес на партията резолюция „БПЛ щс участва в местните избори в рамките на коалицията Пат¬риотичен съюз, а там, където местните условия не позволяват това, клубовете ще постъпят по целесъобразност."

Като преценявате реалистично политическата ситуация и имате за основни критерии степента на близост (на политическо поведение и програмни намерения), както и професионализма и обществения авторитет на кандидатите е

НЕОБХОДИМО:

най-късно до 30 юли да се изготвят съгласувани с коалици-онните ни партньори (или с други политически сили съобразно пос-тигнатите договорености) листи за общински съветници.

Там, където това е невъзможно или неудачно, следва да е изготвена самостоятелна пълна листа на Българска партия ЛИБЕРАЛИ за общински съветници (и районни съветници за градовете с население над 100 хил. души).

Листите с имената на нашите кандидати и кратки данни,за тях моля изпратете в централата на партията не no-късно от 5 август.

19.07.1995 г. София

Отдел "Национална кординация"

 

 ***

До
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕ
НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

 

Уважаеми дами и господа,

С приемането на политическия доклад нa председателя на партията и от решенията и резолюциите на Третия конгрес в общи линии се очерта стратегията на Българска партия ЛИБЕРАЛИ за следващите три години - до IV-ия Конгрес през 1998 г.

За реализацията на стратегията е необходимо задълбочено и детайлно планиране на дейността на партията.

За изготвяне на плана е сформирана работна група, която трябва да внесе своя проект в Националния съвет на партията в началото на м. септември.

Считаме за особено необходимо клубовете (с оглед разработване и на собствени планове за конкретна дейност), както и членовете на Националния съвет да предоставят на работната група своите мнения и препоръки, предложения и инициативи.

За да бъдат разгледани и взети предвид вашите предложения, те трябва да бъдат получени в централата на Партията не по-късно от 5 август.

20.07.1995 г. Отдел "Национална координация"
София

 

2. РЕДОВЕН БРИФИНГ

Българска партия ЛИБЕРАЛИ

 19.07.1995 г.,  София-прес /14.00 часа/

 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Добър ден, уважаеми дами и господа.

Добре дошли на тази първа следконгресна пресконференция на БПЛ. Въпреки че с повечето от вас се познаваме, все пак да представя тук присъстващите членове на ръководството на партията. Доц. Желка Генова - кандидат на икономическите науки и директор на Института за развитие на демокрацията, г-н Борис Иванов - член на ръководството на партията и аз - Борислав Цеков.

Проведеният трети Конгрес на партията беше може би най-важният от нейното основаване като Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България през 1988 година. Най-важен от гледна точка не просто на това, че партията излезе по-единна и по-уверена в позициите, които отстоява неотклонно през изминалите години, но и от гледна точка на решенията, които се отнасяха преди всичко до нейната политическа и организационна стратегия в периода до края на мандата на 37-то НС. Решенията, които бяха взети, се основаваха на един задълбочен анализ на социално-политическите процеси в страната и тяхното бъдещо развитие. На първо място тези решения са свързани с политическата стратегия. Потвърдено беше участието на партията в Патриотичния съюз. Именно това ще бъде и формата, чрез която БПЛ ще вземе участие в предстоящите местни избори, като разбира се, съобразно възможностите, представени от новия избирателен закон от една страна, и от друга - съобразно специфичните местни условия, нашите местни организации ще имат възможност да постъпват по целесъобразност, там, където не е възможно или не е адекватно на местната политическа ситуация участието им като част от Патриотичен съюз. Наред с това Конгресът потвърди една линия, която от доста време е характерна за БПЛ, а именно търсенето на тясно взаимодействие с националният капитал, като естествена социална база на една либерална формация. Особено значение в тази връзка отдаваме на задълбочаването на сътрудничеството ни с Клуб "Стефан Стамболов", който също е част от Патриотичния съюз. Надяваме се, че ще имаме възможност да разширим контактите си и с други организации, представляващи предприемаческото съсловие, като например ССИГ. Вече са предприети определени стъпки в тази насока.

Относно коалиционните и политическите партньори. Казах за Патриотичния съюз. Що се отнася до партньорството, както предизборно така и следизборно - имам предвид местните избори -Конгресът утвърди една линия, свързана с по-нататъшното прагматично сътрудничество с партиите от Демократичната левица. Едно сътрудничество, което е свързано не с някакви конюнктурни политически съображения, а с една позиция отстоявана през изминалите години неотклонно от нашата партия. А именно, че промените в страната, преходът, който се извършва, са либерални по същината си и не е адекватно либералите да стоят настрана от тях. А като либерали би трябвало да предлагат либерални решения и да се опитват да въздействат чрез тези решения върху държавното управление. Подобно въздействие не може да бъде ефективно чрез обругаване на Конституцията или политическо поведение в стил "Георги Панев", на каквото станахме свидетели от други партии с либерална платформа в страната. Сътрудничеството ни с партиите от Демократичната левица, както казах, ще бъдат на изключително прагматична основа. Това съвсем не означава, че това ще е едно голословно или безкритично сътрудничество. Ние сме убедени, че всяко едно държавно управление, в това число и на Демократичната левица, се нуждае от един коректив - либерален, съответстващ  именно на провежданите в страната реферми.

Друг аспект на решенията, които взе третият Конгрес на БПЛ, касае една съществена промяна в организационната структура. Беше променена наследената още от Федерацията на клубовете за демокрация хоризонтална структура на местните организации и понастоящем изграждащата се вертикална структура се състои от: клубове в населените места; общински организации и регионални организации. Смисълът на тези промени беше да пренесе тежестта на организационния и вътрешнопартийния политически живот именно в регионалните организации. Беше избрано ново ръководство - нов Национален съвет, състоящ се от 55 члена, и председател на партията - г-н Петко Симеонов, зам.-председател - г-н Марко Тодоров. Предстои на следващо заседание на Националния съвет да бъде конституирано Изпълнителното бюро, както и да бъде избран още един зам.-председател; говорител и национален координатор, който осъществява функциите по организационно ръководство на партията.

По въпроса за местните избори по-конкретно, с повече информация относно вече сключени споразумения или водени разговори от структури на партия Либерали, както и някои интересни данни, свързани с Конгреса на партията, давам думата на г-н Борис Иванов. Междувременно пристигна Христо Петров, също член на ръководството на партията.

БОРИС ИВАНОВ:

Тъй като нашият Конгрес беше открит, представителите на средствата за масова информация добиха реална представа, т.е. изслушаха доклада на мандатната комисия. Но все пак мисля, че за вас ще представлява интерес онова, което констатирахме като характеристика, като някои основни параметри на представителността на Когреса. От 134-мата делегати във възрастово отношение групата до 25 години имахме 9 делегати; от 26 до 35 - около 50. Всъщност над 60 години имахме 10 делегати. Това недвусмислено сочи, че и нашите усилия, пък и досега така се получава - предимно членската ни маса е от. хора в активна възраст или от 25-35-45 години. Що се отнася до образованието над 50%, всъщност от 134-ма 80 човека са с висше образование. Тези характеристики едно време беше много модерно да се представят, но те действително дават някаква представа за състава на партията.

Що ce отнася до местите избори, вие предполагам сте запознати с резолюциите на Конгреса, относно участието на партия Либерали в изборите. Но мога да ви информирам до момента за онова, което е вече постигнато като договореност между нашите клубове и останалите политически сили по места. Съвсем наскоро бяха проведени разговори на клуб Либерали в община Искър и общинската организация на БСП. Там най-вероятно ние ще подкрепим кандидата за районен кмет, издигнат от БСП и нашите кандидати за общински съветници ще бъдат най-вероятно с тези на Бизнесблока. В една листа с кандадатите на демократичната левица. В Плевен нашата структура е постигнала подобно споразумение. В Благоевград също. В Русе днес получихме факс. Там нашият клуб участва в споразумение на либералните партии и политически организации. Гои е подписано от 15 политически сили в Русе. Много- любопитно беше приложеното, към това споразумение социалогическо проучване от русенския вестник "Утро" от 12 юли. Като на единия въпрос - ако изборите бяха днес коя кандидатура за кмет бихте подкрепили -най-голям процент 27 хората отдават предпочитанието си на доц. Марко Тодоров, който както чухте е избран от Кош реса за зам.-председател на партията. Λ на втория въпрос - независимо от вашите предпочитания кон смятате, че ще бъде избран за кмет на изборите в Русе - 31% отново с най-голям процент и чувствителна разлика със следващите сочат, че евентуалният кмет ще бъде доц. Марко Тодоров. Казвам това, като все пак някаква индикация за значимостта на структурата ни в Русе и за авторитетността на пашите либерали там. В момента въпреки, че времето не предразполага за интензивни политически контакти нашите структури изготвят заедно с коалиционните си партньори, ние казахме на Конгреса, че ще участваме в изборите в рамките на Патриотичния съюз оенво, казвам изготвят се пълни°листи" за общински съветници. Там където условията не позволяват или пък не е целесъобразно и не е удачно да участваме в такава комбинация БПЛ подготвя свои самостоятелни пълни листи за общински съветници.   И  този  процес ще приключи  някъде до средата иа август. Благодаря ви!

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

И още едно допълнение, като информация относно водени разговори по отношение на местните избори. Такива разговори се водят на градско равнище тук в София от ръководството на партия Либерали /в град София/ и градския съвет на БСП. Тези разговори са все още в една предварителна фаза. Общо взето насачеността им е свързана с издигането на една, по-скоро подкрепата от страна на партия Либерали на кандидатурата издигната от демократичната левица съвместно с евентуално ДАР и Бизнесблока. Наред с това още една информация свързана с нашата инициатива за сключване на пряко политическо споразумение между БПЛ и БСП, за по-нататъшно сътрудничество в духа и смисъла, за който говорих в самото начало. Преди да ви дам думата за въпроси г-жа Желка Генова би искала да каже нещо във връзка с една инициатива на оглавявания от нея Институт за развитие на демокрацията.

ЖЕЛКА ГЕНОВА:

Институтът за развитие на демокрацията, за ваше сведение, се занимава с проблеми и с анализ на демократичния процес в България. Използвам случая просто да ви поканя на един дискусионен клуб, който ще започне своята работа утре - 20 юли от 17.00 часа на "Дондуков" 8 във фондация "Свят за всички" /в заседателната зала/. Първата тема на дискусията ще бъде: "Политическата ситуация в България след изборите и пред новата изборна ситуация". Основните теми ще бъдат - самата ситуация след изборите, политическа ситуация след изборите. БСП на власт - втората тема и третата тема ще бъде ДАР. Наши сътрудници със свои материали ще представят своите материали и свои разработки и на базата на това ще проведем една дискусия. Моля да заповядат желаещите.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Заповядайте за въпроси, ако разбира се има такива. Вероятно формулирате въпросите си. Бих искал да ви кажа, че тук отпред са размножени решенията и резолюциите на Конгреса. Могат да бъдат взети от лук. Така. че заповядайте отново за въпроси. Заповядайте г-жо Донева.

ВЕСЕЛА ДОНЕВА:

Споменахте за някакви контакти със ССИГ. БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Както казах, партия Либерали има една последователно отстоявана позиция в защита на предприемаческото съсловие. В този смисъл е напълно естествено да търсим взаимодействие и сътрудничество с онези неполитически формации, които изразяват интересите на различни фрагмент от това предприемаческо съсловие. Една от тях е ССИГ и ние бихме искали да установим едни конструктивни положения с тях. На този етап проведените разговори са в една съвсем предварителна фаза; но те се очертават като доста перспективни. Свързани са преди всичко с разработване на експертни становища, съвместна подготовка на законопроекти и т.н. Една рутинна дейност, която е свързана преди всичко с отстояване на различни типове на интереси, свързани с формиращото се предприемаческо съсловие в страната.

ВЕСЕЛА ДОНЕВА:

Може ли? Аз още малко искам пояснение. Нали Партия "Нова България" е партията на ССИГ. Те казват, че ако имат някакви законопроекти и намерения в защита на бизнеса да прокарват, това ще бъде именно партията. Тя има и тази поръчка от тях. Пък вие развалихте взаимоотношенията си с IIНБ - да бъдем докрай.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Напротив. Особено след някои промени, които "настъпиха с ПНБ, взаимоотношенията ни стават все по тесни. Що се отнася за това, което вие казахте за връзката между ПНБ и ССИГ, ние съвсем нямаме намерение или амбиция по някакъв начин да разрушаваме тази връзка и приоритетното значение на отношенията между ПНБ и ССИГ. Но това съвсем пък не значи, че ние като партия, която отстоява определени интереси свързани с предприемаческото съсловие не можем и не трябва да търсим контакти с подобни организации, каквато е ССИГ.

Журналист от радио "7 дни":

Преди две седмици в интервю за радио "7 дни" г-н Боян Чуков, председател на "Нова България", каза, че неговите социални поръчители от ССИГ са в доста обтегнати, меко казано, отношения с - да кажем направо - с "Мултигруп". Как ще съвместявате тогава сътрудничеството си и с едните, и с другите.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Това са отношения, които касаят определени бизнес структури, икономически групировки. Те са вън от нашата сфера на дейност и в този смисъл не е наша работа да търсим възможности за разрешаване на тези проблеми.

БОРИС ИВАНОВ:

На третия Конгрес на партията присъства сред тези, които се отзоваха, които бяха поканени за гости, г-н Боян Чуков и в неговото приветствие той много сериозно акцентира, че между нашите две формации съвсем естествено е да се остановят трайни и ползотворни контакти.

ВЕСЕЛА ДОНЕВА:

Патриотичният съюз ще издига ли кандидат за кмет на София или за някои други големи градове?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

По отношение.на София аз казах, че се водят разговори с политически сили, каквито са демократичната „певица и ДАР. Самостоятелна кандидатура за кмет на София на този етап Патриотичният съюз няма намерение да издига и предполагам, че така ще бъде и окончателния етап от решението. Що се отнася до други градове под формата Патриотичен съюз все още няма яснота, а и няма смисъл да бъде издигана кандидатура, която би била атакуема както отдясно, така и отляво. Но все още се водят редица разговори по места. Г-н Борис Иванов спомена онези случаи, където вече има яснота и са поспи на ι и конкретни решения.

Журналист от радио "Експрес":

Преди малко за радио "Експрес" г-н Александър Маринов заяви, че има списък от 24 кандидати за кмет на София, които евентуално ще бъдат подкрепени от БСП. Единият от тях най-вероятно е Венцислав Йосифов. Бихте ли подкрепили такава кандидатура?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:

Кандидатурата на Венцислав Йосифов е определено една силна кандидатура. Не бих казал, че ние имаме възражения към нея, но издигането на една кандидатура не е свързана само с предпочитанието към дадена личност и нейните високи професионални качества. Необходимо е да се постигне и съответното съгласуване, между отделните политически сили. Така, че по принцип ние нямаме възражения спрямо тази кандидатура. От тук нататък въпрос на конкретни разговори е коя от тези 24 на брой кандидатури ще бъде окончателния вариант подкрепен от партия Либерали.

Заповядайте, ако има други въпроси!

Да считаме тази пресконференция, която оттук нататък подновява редовноста си. Всяка сряда в този час. Разбира се с една ваканция от няколко седмици през август.
Пожелавам ви приятен ден. До следващата сряда.

 

3. Българска партия ЛИБЕРАЛИ в централната преса

 

В-к "Новинар",бр. 192 17 май 1995 г.

ДЕМОКРАЦИЯТА СЕ ИЗЛЮПВА С ТЪРПЕНИЕ

С Петко Симеонов, председател на Българска партия Либерали, разговаря Ива Николова

- Г-н Симеонов, Партия Либерали не успя да влезе в две поредни народни събрания след ВНС. Членовете й не поискаха ли главата Ви?

- Нито нашата парламентарна група от ВНС, нито останалите депутати от СДС, които подписаха Конституцията, след това не влязоха в парламента, с изключение на ДП на Стефан Савов. Това е общ процес, а не нещо, което засяга политиката на Българска партия либерали. Ръководството на нашата партия положи максимални усилия за обединението на политическия център през 1991, а сетне през 1994 г. За съжаление усилията ни бяха неуспешни. Поотделно тези партии са слаби, не могат да се преборят сами в едни избори. Освен това центърът по принцип не е атрактивен, атрактивни са крайностите, те привличат по-лесно вниманието на публиката, по-лесно се запомнят. Искане на моя оставка не е имало нито на отделна клубна структура, нито от делегат на конгреса. Но в доклада си аз поех цялата отговорност за неуспеха на изборите през 1994 г.

- Не ви ли се струва, че нашата партия непрекъснато влиза в някакви много странни коалиции, особено формацията Патриотичен съюз, която беше като мешана скара?

- Ние потърсихме онези партии, които се определят като десноцентристки, и сключихме споразумение с Конституционен форум и с партия "Нова България", формирайки либерално-консервативння съюз. Непосредствено преди изборитe той трябваше да се съюзи с БСДП. Но през пролетта на 1994 г. изведнъж се появи ГОР, после ДАР и се оказа,чме планираното обединение на левия и десния център няма да стане. Направихме Патриотичния съюз, смятайки, че така по-лесно щe се обединим всички. Тогава щяхме да влезем в парламента и БСП нямаше да има абсолютно мнозинство. Само ако нашата партия беше в коалицията ДАР, щяхме да влезем. Но те категорично ни отказаха, защото Зелената партия не искала.

- Вие бяхте един от най-яростните противници на БСП и комунистите. Доста шокиращо е приобщаването Ви кьм тях.

- Аз и сега съм върл противник на комунизма и комунистите. Но разговарям с БСП. Лудост е да се правиш, че не я забелязваш. Мина времето, когато върху БСП трябваше да се оказва натиск. Сега трябва да й се оказва влияние, да се подкрепят онези or тях, които са свестни. Защото БСП не е партия, а континент. Там има модерни градове и джунгла със съвсем изостанали племена. БСП е по-изчанчена дори от СДС. Формулата на диалог, която вьзприехме на конгреса, е участие в Патриотичния съюз, споразумение между него и БСП дотолкова, доколкото можем да оказваме въздействие при извършването на либералия преход в България и доколкото това ни дава възможност за контакт със зараждащата се предприемаческа класа в България. Ако споразумението на Патриотичния съюз с БСП пречи на този контакт, ние ще забучим на копието това споразумение.

- По какво съдите, чс БСП защитава частните предприемачи, след като е подготвила промяна на Конституцията в частта й за неприкосновената частна собственост?

- Тя няма 2/3 мнозинство, за да променя Конституцията, дори и да иска.

- Либералите, както повечето партии в страната, също са раздробени. Какво ви пречи да станете едно цяло?

- Либералите в България се делят на две групи -конституционалисти и антиконституционалисти. Всички, които подписаха Конституцията, са БПЛ. Останалите са вън от партията.

- Такова животно „либерал антиконституционалист" няма. Конституцията не е политическа изтривалка, тя съдържа основните принципи на социалната, а не само на политическата игра в България. Λ демокрация се излюпва с търпение. Трябва да седим отгоре върху яйцето и да го мътим. Защото като ставаме отвреме-навреме, то се превръща на запъртък.

- Какво стана е писателските ви наклонности?

- Аз съм си писател. През 1987 г. издадох първия си роман, през 1992 г. - втория, сега ще издам една малка книжка с новели. Тодор Живков трябваша да го оставят, за да си пиша романите.

- Защо не сте член на Съюза на българските писатели?

- Не ме интересуват такива неща. Писането е занаят -самота. Нито кафене ще ти помогне, нито политика, нито приятелства. На мен писателите не са ми интересни.

- Е, те не са по-глупави от политиците, с които поддържате контакти.

- С политиците поддържам контакти, само когато се налага да разговарям с тях. Вярно е, че писателите са значително по-интелигентни от политиците. Но на мен ми е много по-интересен един лозар, бъчвар. Имам много добри приятели писатели и наистина най-ценените хора от мен са те.

 

4. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

/редовен брифинг/

Дата: 18.07.1995

Връзка  с други събития: Предстоящата национална партийна конференция

Участници в събитието: Клара Маринова; Мирослав Попов; Г. Първанов.

Засегнати лица и организации:
Конституционен съд, Венцислав Йосифов.

Засегнати проблеми: Тенденциите в състоянието па члнския състав и организационното състояние на БСП; Дейността на КС; Концепсиата за национална сигурност.

Резюме на текста:

Г-жа Клара Маринова информира, че на състоялото  се същия ден заседание на ВНС са обсъждани предстоящите споразумения с политически партии, сили  и организации в контекста на предстоящите местни избори. В обширно изложение Г. Първанов говори за организационното състояние и членския състав на БСП, като неколкократно почерта тенденциите на стабилизиране на състоянието им, които се забелязвали в последните две години - според данните му членовете на БСП са 330 000, "което показва, че отлива на членска маса е преодолян". Въпреки различията си, идейните течения според него са консолидирани около политиката на Демократичната левица, като от пълния състав на БСП само 1304 човека се обявяват за членове на идейни течения, а според Мирослав Попов въпросните течения са "резултат по-скоро на интелектуални нагласи, отколкото на организационни усилия". Г-н Попов разказа и за "чисто юридически анализ на дейността на конституционния съд за последните  10 месеца - т.е. в новия му състав“, изготвен от експерт на БСП. Подчертавайки, че този анализ "ие бива в никакъв случай да се схваща като атака срещу КС", г-н Попов изброи следните основни резултати от анализа:

1. Догматичност на някои решения - "специално в решенията, отнасящи се до правото на собственост, личи едно разбиране за собствеността, което е по-скоро от началото на XIX век".

2. Непоследователност в решенията - "трябва да се обясни, защо по един и същи въпрос преди е било така, а сега иначе".

3. В някои решения има "тънък полъх на скандалност" - "3 години реституцията са конституционен срок, а 6 не са".
На въпрос за кандидатурата на Венцислав Йсифов, беше отговорено, че е необходимо да се избистрят критериите за подбор на кандидати, като за най съществени такива, бяха посочени избираемост на кандидата и запазване на коалиционният характер на Демократичната лвица, като терминът ПГДЛ трябва да се разбира по-широко - "не само БСП".

Александър Кацаров

 

ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ

/редовна пресконференция/

Дата: 19.07.1995 

Връзка с други събития:

1. Издигане иа кандидатурата на Венцислав Иосифов от БСП за кмет на София.

Участници в събитието: Чавдар Кюранов, Димитър Йончев, Тодор Абазов, Росен Карадимов.

Засегнати лица и организации: БСП, ОСД, Народен съюз, Венцислав Йосифов, Ренета Инджова, правителство.

Засегнати проблеми:

1. Изводи за тенденциите в БСП, основани на кандидатурата за кмет на София, която БСП ще подкрепи.

2. Шансовете на БСП в предстоящите местни избори.

Резюме на текста:

В отговор на въпрос - как ще коментирате кандидатурата на В.Йосифов, шеф на ПЧБ, за кмет на София - Ч.Кюранов отбеляза, че оценяват такава кандидатура положително. Това е косвено признание, че социалната структура на БСП се е променила. Това е положително решение, ако БСП го приеме окончателно. Има едно ново явление и това са хора от бизнеса, доближаващи-се-до БСП. Надяваме се, че членовете ще се замислят. Ако остане окончателно, това ще е белег за отваряне на БСП към среди, които смята за чужди.

В отговор на въпрос - В.Йосифов явява ли се звено от социадемократизирането на БСП - Ч.Кюранов уточни, че не може да говори, дали убежденията на Йосифов са социалдемократически.Едно негово кандидатиране ще е стъпка към социалдемокрацията само като извод за това. Р.Карадимов допълни, че в социалистическата партия дълго време са се водили спорове заотношението към националния капитал. Издигането на такавакандидатура нрави споровете безпредметни. ПЧБ успя да запази своето име. В тази кандидатура имаме преки доказателства за качества. Кандидатурата не може да доведе до социалдемократизирапе на БСП, но знака е силен за хората, които издигат кандидатурата, завърши зам.-председателят на ОСД.

В отговор на въпрос - как ще коментирате войната, която БСП обяви на КС - Карадимов заяви, че някои от последните решения на КС са смущаващи. БСП не би трябвало да тръгва на пряка атака. Това, което може да направи е да доказва пред обществото, че някои от последните решения са идеоллогически оцветени.

В отговор на въпрос - как би реагирал Вашия електорат на такава кандидатура - Ч.Кюранов обясни, че избирателите реагират по-активно за техния район, а в случая става дума за София. Според Р.Карадимов в хода на издигането на кандидатите на БСП ясно се е откроила тенденцията към реваншизъм там, където БСП е спечелила изборите. Става дума за връщане на кандидатури от местния елит на БКП. Ако ръководството па софийската организация на БСП подкрепи тази кандидатура чест прави на тази организация такава позиция.

Председателят на ОСД изказа мнение, че за образа на Р.Инджова е важно не това, което свърши, а това, което медиите направиха. За престъпността не бе постигнат никакъв резултат. Друго, което направи г-жа Инджова бе да уволни 4 000 души. 2 500 от тях са възстановени от съда. Други дела висят. Ако трябва да я сравнявам с В.Йосифов кантарите са различни.

В отговор на въпрос - бихти ли казали конкретни случаи на градове, където се наблюдава връщане на стари кадри -Р.Карадимов уточни, че не става дума зза конкретни кандидатури, защото не са издигнати официално и че става дума за обсъждания в тесни партийни среди. Ч.Кюранов приведе като конкретен пример Бургас, където срещу една от най-добрите кандидатури започнало да се говори, че "той има фирма". Ако центъра се спре на тази кандидатура боя се, че този аргумент трудно ще удържи, прогнозира лидерът на ОСД.

В отговор на въпрос - кандидатурата не се появи по масмедиите. Симптоматично ли е това за евентуалните шансове -политическия смисъл на тази кандидатура е силен и знаков. Партията е от тоя тип, че поведат ли я вождовете, тя върви. Проблемът е във вождовете. Така трябва да се играе с интересни хора. Тия 3-4 приватизационни години и разочарованията след тях е достатъчно ОСД да копае своя забой в партията и да я тласка към социалдемокрацията. В.Йосифов откровено смята себе си за социалдемократ. Бих приветствал и др. такива решения. Където може да се прави коалиция със СДС трябва да се прави. Смущават ме много места в правителството. Ние просто няма с какво да се провалим. С помощта на СДС ще вземем изборите и в София, и в цялата страна. Въпросът е какво ще стане след това.

Николай Николов

 

ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

 /редовна пресконференция/


Дата: 20.07.1995

Участващи: Александър Томов, Грменков, Соня Младенова,
Димо Димов 

Резюме на текста:

Александър Томов откри пресконференцията  на ГОР с коментар на подготовката на представяната от него организация впредстоящите местни избори. Той заяви, че окончателното решение за представянето на ГОР, съвместно с ДАР в изборите, щe бъде готово в началото на месец септември. По отношение на кметските кандидатури ДАР щял да излезе със самостоятелни кандидатури или в участие с други коалиции. Местните организации на ДАР обаче били в правото си сами да вземат решение по какъв начин да се представят. В повечето случаи се забелязвала лявата ориентация на сключените предизборни споразумения на местните ДАР. В много малко случаи имало споразумения и с центристки формирования. И само в два от случаите - във Варна и Елхово, подписани споразумения със СДС. Във Варна обаче след като е била нредставеуна кандидатурата за кмет на обединената опозиция ГОР се отказва от споразумението. В Елхово случаят бил малко по-специален (не стана ясно с какво по-точно е толкова специален). Ръководството на ГОР обаче в никакъв случай не налагало решение отгоре, върху местните си организации. Основните критерии, които те давали на своите структури по места във връзка с предстоящите избори, били въпрос на персонален избор, качества на личността и неговата програма. А в изборите за съветници ДАР ще се яви със собствени листи. Поведението на БСДП поставяло пред ДАР много въпросителни, сподели г-н Томов. Ръководството на БСДП е декларирало желанието си да остане в ДАР, което ще бъде уважено. Но в местните избори БСДП трябва да реши чрез коя политическа формация ще се регистрира. Вариантите пред нея са три - или да се регистрира като самостоятелна партия, или чрез ДАР, или като коалиционен партньор на СДС. Във всеки случай обаче позицията на ГОР е, че те няма да позволят БСДП да се регистрира чрез ДАР и в същото време да участват в коалиции със СДС. Г-н Томов заяви, че разбира колко е тежко положението в БСДП. Те вече са сключили споразумения в две трети от районите, което положение е трудно да се върне назад. Проблемът при БСДП бил следният - на централно ниво съществува желанието организацията да остане в ДАР, но но места структурите не желаят това да бъде така. Ясно е, че трябва време, за да се уталожат нещата. Утре щяло да има заседание на лидерите на  ДАР, на което ще бъде обсъдена позицията на БСДП по въпроса. И ако те решат да се явят извън ДАР, останалите съпредседатели на ДАР ще предложат да бъдат направени промени в устава на коалицията, които да позволяват временното излизане на някои от партньорите  и  които няма да  бъдат  пречка за по-нататъшна съвместна работа в следващи избори.

По отношение на кандидатурата за кмет на София ДАР води преговори за широк лявоцентристки съюз. Утре щели да имат преговори и с Народния съюз, по същия вьирос. Ако преговорите с гореспоменатите организации се окажат неуспешни,  ДАР има в предвид конкретни свои кандидатури. В тази връзка г-н Томов сподели, че вече са готови с един обществен комитет, който е в състояние да предложи достатъчно силна кандидатура за кмет. Той не пожела да уточни кои са личностите, участващи в този комитет, но това са видни общественици. Като основната идея на този комитет е зад него да не се крият партии,.защото кметът на София е не политическа фигурата, а национална, защото софийският кмет има правата и възможностите на един вицепремиер. Според него визираната в пресата кандидатура на Венцислав Йосифов е неизбираема, абстрахирайки се от факта, че официално все още от никого той не е предложен. Относно кандидатурата на Ренета Инджова за кмет на София и Томов смята, че това е или отказ от евентуална президентска кандидатура, или ако тя има подобни планове, това е един много неразумен и скъпо струващ за обществото ход. Александър Томов държеше да уточни, че той няма да се кандидатира за кмет за София.

Във връзка с публикуваните в пресата информации, че ДАР е водил преговори с ПГ на БББ, Александър Томов заяви, че официални такива не са провеждани. Частни разговори с някои депутати е имало, но те са засягали единствено лични позиции. Г-н Томов заяви, че ДАР не се е намесвал по никакъв начин в конфликта в БББ.

Последната значима информация, която г-н Томов сподели, бе, че ГОР разполага с документ от 15 юни 1995 г., удостоверяващ, че Гражданското обединение за републиката няма никакви финасови задължения към ДАР. Важното в случая е, че само ГОР от участващите в ДАР разполага с такъв документ.

Силвия Петрова

 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

/редовна пресконференции/

Дата: 17.07. 1995

Участници в събитието:

 Ангел Ахрянов, Теодор Дечев, Иордан Нихризов

Резюме на текста:

Първите минути на пресконференцията бяха отделени за изясняването на мястото на БСДП в ДАР в контекста на предстоящите местни избори. Позицията на централното ръководство на БСДП е, че местните им структури трябва да имат свобода на избор в определянето на партньорите си в предстоящите избори. А структурите на ДАР ще участват в изборите само там, където се чувстват силни. Според тях е странно защо всички обвиняват БСДП за желанието им да се явят самостоятелно извън ДАР при положение, че някои от организациите на ГОР, Зелената партия и АСП ще участват в изборите по същия начин. Дори АСП е взела същото решение на своя конгрес като БСДП - да дадат свобода на местните си организации. Ръководството на АСП смятало, че може да повлияе на структурите си в желаната от тях посока - дори и в противоречие с конгресното им решение.

Според зам.председателя на БСДП г-н Нихризов дори имало опити за рекет на ДАР от страна на Зелената партия с цел съвместно участие в изборите. Г-н Нихризов подчерта, че става въпрос за опити на местно ниво, а не на централно. Поставяли се ултиматуми като се спекулирало с предложението на представители от Зелената партия за каидидат-кмет на София от името на ДАР да бъде издигнат Александър Каракачанов, разчитайки на подкрепата на БСП. По този начин зелените се опитвали да изнудват партньорите си от ДАР, за да се явят заедно в предстоящите местни избори. Но централното ръководство на БСДП твърди, че няма да позволи да бъде оказван диктат върху вземането на партийните им решения. Още повече, че Александър Каракачанов имал правото да изпълнява решенията на собствената си партия, както и да взима частни решения, но това не означавало, че останалите партньори от ДАР трябвало да бъдат ангажирани с тях. В същото време обаче мнението на ръководството на БСДП е, че те ще останат в ДАР, независимо οт взетите решения по отношение на местните избори. Според Теодор Дечев, зам.-председател на БСДП, ДАР има бъдеще. Така например в Добрич, Габрово, Плевен отношенията между съюзниците от ДАР били изключително добри. Първият поставен от журналисти въпрос бе, дали СДС ще загуби престижа си, ако Ренета Инджова стане кандидат на позицията за кмет на София. Теодор Дечев отговори, че много по-трагично ще бъде, ако опозицията излезе с две кандидатури. И затова БСДП ще се бори в преговорите с останалите политически сили, подписали споразумението да се избере единна кандидатура.

Следващият интересен въпрос бе за това, кои са най-значимите грешки, допуснати от БСДП в отминалите парламентарни избори през 1994 година. В отговор Теодор Дечев заяви, че никога повече няма да позволи извършването на следната грешка - създаването на предизборна коалиция, без да е подписан бюджетът й. Поради тази причина ДАР все още имал неуредени финансови взаимоотношения. Г-н Иордан Нихризов също даде своя коментар на поставения въпрос. Според него трябвало да се отчете спецификата, но смята да отстоява позицията си и да не позволи на опитите за диктат в партийните им решения.

Независимо от местните и парламентарни избори и механизми, които са били ефективни в единия случай в другия - не са. Най-важното според него било да се търси разбирателството между съюзниците по места. Тук г-н Теодор Дечев отново се включи и припомни, че сключването на коалиционни споразумения преди избори приключва много бързо живота им. Пример за това той посочи съдбата на Български демократичен център, който е бил създаден точно преди президентските избори. Ангел Ахрянов пък отчете като грешка раздробяването на политическите формации. Той припомни, че преди време Любомир 'Иванов и Александър Каракачанов са попречили на сключването на споразумение със СДС - Либерали. Сега в по-близък план отново Каракачанов е бил категорично против присъединяването на Патриотичен съюз към ДАР. По този начин ДАР е станал причина за поемането на Патриотичен съюз в посока БСП.

На въпрос дали ДАР не агонизира, Теодор Дечев отговори, че това не било вярно – ДАР просто качва температура, за което било нужно лекарство. Все още имало неуредени финансови отношения в ДАР, но според него прекалено се истеризирало около ДАР във връзка с местните избори. Той сподели, че във вестниците имало информация за водени преговори от името на ДАР с депутати от БББ за парламентарното представяне на коалицията. Никой обаче не бил потвърдил или отхвърлил тази информация. Теодор Дечев сподели и един малко известен на медиите факт, а именно че се водели преговори с Патриотичен съюз (той не уточни кой ги води и дали е в течение на тези разговори или знае за тях посредством трети лица). Той заяви, че преди се водели преговори с БПЛ и ако те били успяли, нямало да има Патриотичен съюз. Нямало и да се стига до такива абсурди като "да се хванем за зеленото" посред зима. Тогава обаче не се получило споразумението, сега било късно. Защото днес Патриотичен съюз и Мултигруп били взаимиозаменяеми. Други пък твърдели, че сега много лесно щял да се уреди въпросът с новата евентулна абревиатура на новото формирование, ако се постигне някакво споразумение, защото старата била ПС ДАР (политически съюз ДАР), а новата щяла да бъде ПС - ДАР (Патриотичен съюз -ДАР).

Силвия Петрова

 

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСДП /СОФИЯ/

 /пресконференция/

Дата: 20.07.1995

Участници в събитието:

Божидар Митев - председател на градската организация на БСДП в София

Резюме на текста:

Градската организация на БСДП даде настоящата пресконференция, за да изложи позицията си във връзка с кандидатурата за кмет на София.  На 17.07.1995 г. те вземат решение да подкрепят кандидатурата на Стефан Софиянскн. Мотивите за решението им е наличието на социални ангажименти в програмата на Софиянски. Те като социалдемократическа партия са оценили това. БСДП като един от инициаторите на подписалите споразумението на обединената опозиция в София считат, че единната опозиция няма алтернатива - всяка друга позиция би била в услуга на БСП. От друга страна БСДП се била отворила след 41-ия си Конгрес, а същата тенденция се забелязвала и в СДС, което благоприятствало взаимните контакти. Третата причина за тази им позиция е, че БСДП се стреми към сближаване, а защо не и към единение със социалдемократите от СДС.

Градската организация на БСДП ще разговаря с лидерите на БЗНС, за да ги убедят в предимствата на предлаганата от СДС кандидатура на Софиянски. Те смятат, че разговорите ще бъдат резултатни, защото БЗНС са техни исторически съюзници. В същото време трябва да се има предвид и факта, че на 21. юли ще се проведе заседание на ръководството на БЗНС, на което ще се вземе окончателното решение дали да се издигне кандидатурата на Ренета Инджова. В понеделник - 24 юли от 15.00 часа в сградата на "Екзарх Йосиф" 37 ще бъде представена Ренета Инджова като евентуална кандидатура на БЗНС. Но смисълът на тази среща ще зависи от решението на ръководството на БЗНС.

На въпроса на колко места в листата за градски съветници разчита БСДП г-н Митев отговори, че по този въпрос все още не са водени разговори.

Силвия Петрова

 

ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ

/редовна пресконференция/


Дата: 20.07.1995 г.

Участници в събитието: Боян Чуков

Резюме на текста:

В представеното експозе председателят на партия "Нова България" каза, че за кмет на столицата ще подкрепят кандидатурата на Венцислав Йосифов /директор на Първа частна банка/, чието име фигурира в списъка на демократичната левица за кметове на София.

От ръководството на партията правят всичко за увеличаване членската маса на "Нова България" и разрастване на регионалните структури в София и страната.

От "Нова България" приветстват сближаването между Патриотичен съюз и Съюза за стопансака инициатива на гражданите, без ревност и опасения за това, че след подобни контакти ССИГ може да снеме политическата си поръчка от партия "Нова България". Освен партия Либерали /от Патриотичен съюз/ и Конституционен форум, уточни Боян Чуков, осъществяват и задълбочават отношенията си със ССИГ. Председателят на партията се радва от добрите взаимоотношения, които се създават между други политически сили и ССИГ.

Партия "Нова България" няма да направи опит за връщане в Патриотичен съюз, защото, според председателят, на този етап имат по-големи шансове, участвайки сами в местните избори, отколкото в рамките на Патриотичен съюз.

Зорница Христова

 

ОКЗHИ/с председател Румен Воденичаров/

ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА

/редовна пресконференция/

Дата: 18.07.1995

Участници в събитието: Минчо Минчев, Румен Воденичаров

Резюме на текста:

В експозето си Минчо Минчев каза, че на проведената Национална конференция /14 юли в НДК/ на ОКЗНИ е взето решение общонародният комитет да подкрепи ОПТ в местните избори. ОКЗНИ е подкрепил взетото решение на Конференцията на ОПТ, а именно: 1) сътрудничество не могат да сключват с ДПС, други партии на верска основа, монархически организации, партии с фашистка насоченост; 2) предвид условията по региони може да се сключват споразумения с партии и организации от горепосочените; 3) дава се пълна свобода на регионалните организации за включване в коалиции.

На Конференцията е избрано ново ръководство, съгласно устава на комитета. За председател на ОКЗНИ е избран Румен Воденичаров; за зам.-председател - Минчо Минчев /гл. редактор на в-к "Зора"/; избран е Управителен съвет от 25 души и Национален координационен съвет в състав от 33 души. Получили са телеграми от страната, които подкрепят новото ръководство и за разцепление в ОКЗНИ не можело да се говори. "Всички опити да се отдели ОКЗНИ от ОПТ са обречени на провал", изрази своето мнение председателят на ОПТ Минчо Минчев.

На паралелната Конференция на ОКЗНИ /на 14 юли в НДК/, на която за председател на общонародния комитет е избран Добромир Задгорски, са присъствали хора от ВНС на БСП - Красимир Премянов и Нора Ананиева. Като гост е присъствал и Максим Димов /депутат от парламентарната група на ДПС/.

Това изненада Минчо Минчев, разбрал от изявление на Добромир Задгорски, че от ОКЗНИ  с председател Д. Задгорски имали желание да си сътрудничат с ДПС.

Румен Воденичаров сподели мнение, че ОКЗНИ трябва да бъде коректив към всички правителства. Целта на ОКЗНИ е да насочва към правилните решения, а не да плаши правителствата като синдикатите. "Дотук на либералната икономика. Дотук на либералната демокрация. ОПТ и ОКЗНИ са за национална демокрация - каза Румен Воденичаров". Относно двете паралелни конференции Румен Воденичаров изказа мнение, че конференцията, на която те са избрани в ръководството на ОКЗНИ е легитимна, а тази, в която за председател е избран Добробир Задгорски, е нелегитимна, защото на последната са присъствали само делегати от няколко организации. Ръководството на ОКЗНИ - с преде. Румен Воденичаров е избрано с мандат една година. "Нагърбваме се с черната работа за съживяване на структурите на ОКЗНИ" -каза Румен Воденичаров.

На въпрос кой стои зад разцеплението на ОКЗНИ Румен Воденичаров отговори, че се дължи на личностни амбиции. Не се касае за задкулисната борба на някоя политическа сила. БСП е направила погрешен ход, според г-н Воденичаров, като е подкрепила другата Конференция /Добромир Задгорски/ без да събере предварително информация за състоянието на ОКЗНИ в момента. Според Минчо Минчев може определени политически сили да стоят зад идеята за разцепление на национално-патриотичното движение /ОКЗНИ/.

Зорница Христова

 

ОКЗНИ /с председател Добромир Задгорски/

AБ /АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРИЯ/

 (редовна пресконференция)

Дата: 18.07.1995

 Участници в събитието:

Добримир Задгорски, Гинчо Павлов, Узунова /председател на селската кооперативна младеж/, Велко Костов /съпредседател и говорител на Конфедерацията на ромите/ и Петър Георгиев /съпредседател на Конфедерацията на ромите/

Резюме на текста:

В своето експозе Добромир Задгорски каза, че на 14 юли 1995 г. в НДК е проведена Национална конференция на ОКЗНИ, в която са взели участие 120 делегати от 23 регионални организации. На предходната Национална конференция са взели участие 18 регионални организации с около 150 структури. Всички организации, каза Добромир Задгорски, са легитимно представени, като пример бяха дадени най-големите организации: Кърждали, Варна, Велико Търново, Стара Загора. "Разцепление в ОКЗНИ няма. Разцепление има във фантазията на някои хора", сподели г-н Задгорски. Гости на конференцията са били представители на близо двадесет политически организации, между които БСП, Демократичен съюз "Рома", Академичен форум и т.н.

За председател на ОКЗНИ е избран Добромир Задгорски. За заместник-председатели са избрани Гинчо Павлов, Червенко Крумов, д-р Дамян Гетев - избран е' й за председател на пълномощниците /председател е на организацията в Кърджали/ и Светослав Георгиев.  Пламен Чернев - отговорен секретар.

На въпрос коя от двете Национални конференции на ОКЗНИ е легитимна Добромир Задгорски отговори, че шест човека са учредителите на комитета. Двама от тях - Делчо /изселил се в САЩ/ и Минчо Минчев /председател на ОПТ/ са се отделили от ОКЗНИ, по силата на неговия устав. Останалите четирима учредители са в новоизбраното рьководство на ОКЗНИ - с предс. Добромир Задгорски, следователно последното ръководство е легитимно и представлява ОКЗНИ.

На въпрос кой ще представлява ОКЗНИ в политическия спектър Гинчо Павлов отговори, че не е необходим политически приемник на общонародното движение, защото имат четирима депутата от ОКЗНИ в парламента. Гинчо Павлов каза, че по места ОКЗНИ разговаря е БСП на база реално подготвени програми за развитието на съответните общини и региони. Асоциация "България" е приела нов член - организацията на селската кооперативна младеж, с председател г-жа Узунова. До няколко дни колективен член на Асоциация "България" ще стане и Конфедерацията на ромите.

На въпрос за взаимоотношенията на АБ и ОКЗНИ с Дясното демократично движение /ДДД/ Гинчо Павлов отговори: Взаимоотношения между ДДД и АБ, и ОКЗНИ никога не е имало. Имало е молба от страна на младежите от ДДД да присъстват на пресконференция, на която да се обявят против нацизма, националсоциализма; да помолят журналистите да не ги бъркат със скинхедс и не на последно място да обявят, че се саморазпускат по финансови причини.

Зорница Христова

 

4. ИНФОРМАЦИЯ 

за проведени срещи и разговори с други политически партии и организации

 На 16 юли 1995г., по инициатива на Общинския съвет на БСП в район "Искър" - София се проведе среща с местния Клуб на БПЛ. От страна на БПЛ присъстваха представителите на Клуб "Либерали" в район "Искър" г-жа Лилия Цекова и г-жа Дария Карафизиева, а също членовете на ръководството на партията г-ца Даниела Михалкова, г-н Борис Иванов и г-н Борислав Цеков.

Обсъдена беше конфигурацията на политическите сили в района и възможностите за издигане на обща кандидатура за районен кмет и единна листа за районни съветници. Разгледани бяха и редица проблеми, свързани с инфраструктурата, приватизацията и необходимостта от разгръщане на редица социални дейности в стохилядната териториална общност, която се обособява като самостоятелен район, съобразно новото административно деление на гр.София.

В хода на разговорите бяха постигнати следните конкретни споразумения:

1. БПЛ съвместно с Демократичната левица  и БББ ще издигне обща кандидатура за районен кмет. Разпределянето на ключовите постове в кметската администрация ще бъде както следва: зам.кмет от БСП, секретар от БПЛ, заедно с един началник управление от БПЛ. БББ няма да участва със свои представители в администрацията.

2. Местната организация на БСП преотстъпва помещение за нуждите на Клуб "Либерали" в район "Искър"

3. В случай, че законът за местните избори позволява, БПЛ ще участва с едно избираемо място в единна листа за районни съветници издигната от Демократичната левица, БПЛ, БББ, ДСЖ.

4. До края на м.август съвместна работна група от представители на БСП и БПЛ в община "Искър" да разработи предизборната платформа на кандидата за районен кмет.

20 юли 1995 г. София