Стенограма от съвещание на 17 ноември 1988 г.

 
СЕКРЕТНО!

 

СТЕНОГРАМА


от проведеното съвещание с началниците на централните оперативни управления, техните заместници и началниците на областните управления на МВР, състояло се на 17.11.1988 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на министерството.

 

ДР. МИНИСТЪР

 

Другари,

Както ви е известно, преди 15 дни (около 2-3 ноември) беше създаден един т. нар. "клуб" на хора, които си поставят задача да подпомагат преустройството в България. Този клуб прие програмна декларация. Това е един опит да се създаде паралелна структура, паралелна партия.

Извърши се тук една широка работа за установяване на участниците съвместно с ГК на партията. По този въпрос се проведоха и заседания на Политбюро, на които се направиха оценки на този случай и на мерките, които трябва да се вземат за да се разгроми и ликвидира този клуб.

Ръководството на министерството прецени, че трябва да се съберем в този състав (най-отговорният състав на ДС, от ДНМ). Нашата работа ще се раздели на две:

Първо. Другарят Антон Мусаков, началник на VI у-ние, ще изнесе информация за това как се е зародил този случай с клуба.

Второ. Аз ще информирам за оценките на Политбюро и за задачите които стоят в тази връзка за решаване занапред пред нас.

 

ДР. МУСАКОВ

Другарю Министър, другари,

Както е известно, на 3 ноември т.г. в Софийският университет "Климент Охридски", използвайки редовно провеждан семинар на катедра "Научен комунизъм", група интелектуалци учредили т. нар. "Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България". Целите му,като неформално сдружение, изложили в специално подготвена програмна декларация. Обявили списък на предварително дали съгласието си за участие на около 80 лица от художествено-творческата и научната интелигенция. Опитали се да привлекат и присъствуващите на семинара студенти1 и преподаватели от университета. В Декларацията е изложена официално афишираната цел на сдружението, а именно - да обсъжда публично, в условията на пълна откритост най-актуални и наболели политически проблеми на нашето общество, които пряко засягат съдбата на народа ни, неговото близко минало, непосредствено настояще и обозримо бъдеще. Предвиждат тази дейност да се реализира в т. нар. шест комисии: по проблемите на икономическото състояние на страната и жизненото равнище на населението; човешките права и гражданските свободи и по въпросите на демографията, екологията, културата и историята. Отбелязва се, че в своята работа клубът ще търси сътрудничество със средствата за масова информация, подкрепа от обществените организации и Официални държавни институции, особено що се отнася до осигуряване на зали, печатна база, материали за разгласяване и пр. Подчертава се, че клубът е неформално образувание и няма да търси юридическо признание от съда. Това го правело самостоятелен и независим от каквото и да било външно опекунство или манипулиране. Поради тази причина той не може да бъде забраняван или разпускан от никаква Официална институция, а само от онези, които са го създали. Според правната оценка на декларацията, направена от Главна прокуратура и Главно следствено управление, не е основателен аргументът на учредителите, че клубът се изгражда на конституционна основа, тъй като чл. 52 регламентира сдружаването на граждани; но с даване на гласност чрез регистрация в съда.

Законът и подзаконовите нормативни актове не съдържат правни норми, разрешаващи създаването на неформални организации от такъв вид.

В Юлската концепция, на която се опират инициаторите, се съдържат постановки за изграждане на самодейни сдружения по интереси и творчески клубове в границите на обществените организации, а може и извън тях, но само на основата на действуващото законодателство.

Въпреки декларираните твърдения, че клубът няма да функционира при условията на секретност и нелегалност, неговото формиране е в резултат на предварителна и целенасочена дейност с елементи на конспиративност.

Извличайки поука от мерките спрямо т. нар. Обществен комитет за екологическа защита на Русе, организаторите са посветили в подготовката само доверени лица, осъществявали връзките си главно чрез лични контакти. Провеждат много бързо учредяването за да поставят обществеността пред свършен факт.

Данните за установените досега 87 лица за учредители или дали съгласие да се включат в дейността на клуба сочат, че преобладават учени от обществените науки - писатели и други културни дейци, някои от които с утвърдени имена и авторитет. 48 от тях са членове на партията, а 12 - АБПФК. По научни степени: 2 са академици; 2 - член-кореспонденти; 31 - професори; 32 - доценти и кандидати на науките. От културните дейци 25 са писатели и 10 кинодейци.

Членовете на комитета за Русе са 37, от които 8 бяха членове на управителния му съвет. 21 лица са подписали т. нар. открито писмо на 71 интелектуалци до др. Тодор Живков. Част от лицата са засичани с нездрави коментари около случаите с 4-мата преподаватели от Софийскияуниверситет, случаят и др.

Редица от установените лица са известни като стоящи на нездрави позиции в творческата, научната и обществената си дейност. Някои от тях с чувство на обидени и недооценени са изразявали несъгласие с отделни страни на партийната политика и социалистическото строителство. Други разчитат с участието си в клуба да възвърнат загубените си позиции и влияние и натрупат актив при евентуални желани от тях промени в ръководните институции.

 

Отделни интелектуалци се стремят, използвайки и спекулирайки с процесите на преустройството, да прокарват опозиционно съзнание и поведение чрез демагогски манипулации и инсинуации от марксистки позиции.

Не малко са поддържащите тезата, че преустройството в страната следва да бъде напълно аналогично с преустройството в СССР без съобразяване със специфичните български особености. За това и много от техните аргументи и съображения, афиширани към съучредителите на клуба, са асоциирани с подобни прояви в съветската страна. Някои от тях са се вживяли в ролята си на борци и дейци за преустройството по съветски образец, а други са отишли от добронамерени позиции, без да разбират намеренията на екстремистки настроените инициатори и организатори.

 

Избраният при учредяването на клуба управителен съвет с председател поетът Христо Радевски наброява 20 души, предварително уточнени. От тях 6 лица, а именно: доц. Николай Василев, проф. Иван Джаджев, ст.н.с. Желю Желев, Невена Стефанова, Мария Бойкикева, Георги Величков и Копринка Червенкова са оперативно бюро.

Досега са ни известни две събирания на ръководството. Едното в ресторант "България", а другото - в дома на Невена Стефанова.

Изпратена е телеграма до др. М. Горбачов по повод 71-та годишнина от ВОСР, подписана от 46 членове, чрез която афишират създаването на клуба и целите му.

Получените досега данни дават основание да се счита че инициативата за създаване на клуба е възникнала в кръга Искра Панова, Чавдар Кюранов, Иван Николов, Желю Желев, Борис Спасов, Мария Бойкикева, Невяна Стефанова, Зина Маркова, Петко Симеонов.

Считаме, че сред тях са и авторите на програмната декларация. Тези лица, използвайки личните си контакти със свои познати от творческите и научните среди, постепенно са сондирали мнението на над 100 интелектуалци относно изграждането на клуба. Подхождали са диференцирано, като на повечето лица не е обясняван целият замисъл и те са запознати с декларацията непосредствено преди и по време на събирането в университета. Конкретната организация, освен от посочените лица, е поета и от най-доверените им връзки,като Ивайло Трифонов, Евгения Иванова, Мария Желева, Радой Ралин и др. най-активни координатори и организатори, играещи свързваща очертават Желю Желев, Мария Бойкикева и Борис Спасов.

Желю Желев е старши научен сътрудник, доктор на философските науки, работи в Института по културата. В клуба вижда реализация на идеята, че българската интелигенция трябва да си изработи самостоятелна позиция и да се противопостави на бюрокрацията. Спечелил си е слава на иначемислещ след изключването му от БКП през 1966 г. за ревизионистични прояви, а впоследствие и като автор на книгата "Фашизъм".

Мария Бойкикева, член на БКП, завежда редакция "Философия" в държавното издателство "Наука и изкуство" е известна с негативните си изказвания. Като член на комитета за защита на Русе тя го характеризира като първото Официално опозиционно събрание у нас. Особено активизира дейността си на агитатор и разпространител на сензационни материали след започналото преустройство у нас и в Съветския съюз.

Борис Спасов, о.з2. от БНА, член на БКП, АБПФК. От началото на 70-те години започнал да прави остри изказвания насочени срещу политиката и ръководството на партията. Възхвалявал югославския модел на социализъм като го считал за по-перспективен и демократичен.

Инициаторите умело маскират основните цели на клуба под идеите на Юлската концепция.

По данни на наши източници стремежът им е да се разглеждат повече неудобни за режима факти и проблеми. Да се правят запитвания в различни инстанции. Да влизат в диалог с правителството. По същество прикритата идея е,на основата на този начален диалог, да се поведе постепенно политическа
борба за да се налагат техни възгледи и пътища за преустройството в страната, да се дискредитира сегашното ръководство на партията и държавата пред широката общественост у нас, а вероятно и в чужбина, да се подготвят условия за промени в това ръководство. Те се надяват и работят тяхната инициатива да обхване и завладее широк кръг от интелигенцията. Разпространяват програмната декларация и популяризират учредяването на клуба с оглед привличане на нови членове. Много разчитат на разгласяване съществуването на сдружението чрез средствата за масова информация.

По указание на Централния комитет след учредяването на клуба общинските комитети на партията, партийните и административните ръководства на творческите и научни звена проведоха разговори с участниците с оглед тяхното разколебаване и преустановяване дейността на клуба. Впоследствие някои от дейните организатори бяха призовани и предупредени от прокуратурата.

Органите на Държавна сигурност със своите специфични средства активно подпомагат и осигуряват тези мерки успоредно с провеждането на други агентурно-оперативни мероприятия.

Въпреки извършеното досега за неутрализиране дейността на клуба ние оценяваме, че основното ядро от неговите членове Желю Желев, Ивайло Трифонов, Николай Василев, Искра Панова, Иван Николов, Чавдар Кюранов, Борис Спасов, Мария Бойкикева, Алексей Шелудко, Зина Маркова, Евгения Иванова, Копринка Червенкова, Невена Стефанова, Блага Димитрова и др., продължават да заемат твърди и непримирими позиции и да търсят нови форми за реализиране на замислите си. Зачестиха срещите между тях. Обменят се информации за всичко, което се прави спрямо тях и клуба. Съгласуват позиции, уточняват линия на поведение. Активно търсят, включително и чрез юридически консултации, опровержение на партийните оценки и нарушаването на закона предявено им от прокуратурата.

От установените участници или дали съгласие за членство в клуба са сравнително малко тези, които досега напълно са се дистанцирали и разколебали. Много от тях заемат двойствена позиция, съгласие с партийните и държавни органи по време на разговорите и противоположна пред лица от т. нар. клуб.

 

Сред интелигенцията, макар и все още да не е масово, се разпространяват данни и слухове за клуба и предприетите мерки. Засега не се афишира подкрепа, но е доловена готовност на някои интелектуалци да се включат в дейността му, което те изразяват в разговори с участници в клуба.

Потвърдиха се очакваните от нас действия на инициаторите чрез протестни писма да изразят несъгласие с мерките спрямо тях, с оценките по отношение целите на клуба. Писма възнамеряват да изпратят до Централния комитет на партията, Комисията по правата на човека при ЮНЕСКО, съветското посолство или направо до Съветския съюз, програма "Взгляд", сп. "Огоньок" и др. Такива писма вече вече са получени в Главна прокуратура и Комисията по правата на гражданите при Народното събрание. Предвиждат следващите изяви на клуба да организират под формата на литературни четения, срещи на писатели, семинари в научните звена, форми на ППО и творческите съюзи. Обмислят евентуално подаване на документи в съда за регистрация на сдружението.

Може да се направи изводът, че организаторите на клуба ще се опитат да конфронтират мерките прилагани срещу тях главно чрез обявяването им за неправилни от политическа и правна гледна точка и пред широката общественост. Те ще се стремят да продължат и разширят дейността на клуба, както и да я използват и популяризират включително и зад пределите на страната.

Някои от тях вече преувеличават в своите кръгове предприетите мерки с цел да се героизират и по този начин да вдигнат повече шум около клуба.

Другари,

Т. нар.клуб за подкрепа гласността и преустройството в България, е вече втори опит за обединяване на част от интелигенцията на по-широка основа и за противопоставяне по същество на партийната линия. Въпреки взетите оперативни и управленчески мерки след случай с комитета за Русе, агентурно-оперативната работа не се оказа на нужното равнище. Реагирахме със закъснение независимо, че част от инициаторите са в нашето полезрение.

 

Главният ни минус е, че не получихме предварителна информация за намеренията и подготовката за учредяване на клуба.

Кои са според нас причините?

Основната е, че нямаме качествени агентурни позиции в средите на проявилите се лица. Не задоволява анализът на придобиваните данни за тях. Той не е постоянен. Извършва се предимно по отделения и оперативни работници, без достатъчно да се обединяват данните за групи, обекти и среди и на тази основа да се правят прогнози за вероятни действия на лицата. Не се следи както трябва и поведението на връзките им. Същевременно трябва да се отчитат и не характерната за тези среди конспиративност в подготовката, както и външно благоприятните цели заблудили значителна част от привличаните лица.

 

Предстои в ръководството на управлението да се направи пълен анализ на причините, да се направят необходимите изводи и оценки, както и да се предприемат всички произтичащи агентурно-оперативни, организационни и други мерки.

Според нас, най-важните ни задачи сега са: да положим усилия за доизясняване всички обстоятелства около идеята за клуба, инициаторите, подготовката и учредяването, както и да осигурим надежден контрол върху по-нататъшните им намерения. Да анализираме поведението на различните категории участници в хода на предприетите по партиен, административен и оперативен път действия и набележим допълнителни мероприятия - по наша линия за неутрализиране на всякакви прояви на клуба и подпомагане политическите мерки за неговото ликвидиране. Да засилим вниманието си за по-бързото преустройване на цялостната агентурно-оперативна работа по линия на творческата и научната интелигенция и младежта в центъра и в териториалните поделения.

 

ДРУГАРЯТ МИНИСТЪР

Другари, в първата част на моето изложение ще се опитам да ви информирам за основните оценки на Политбюро и по случая с т. нар. клуб, и по обстановката в страната, за причините, политическата ситуация, която доведе до създаването на клуба. Всички които се намираме тук в тази зала добре разбираме, че преди една-две години такъв клуб не можеше да бъде създаден, не можеше дори да се мисли за такава работа. Така че ние като политически орган на партията трябва да отчитаме и да оценяваме политическата страна на обстановката. Затова се спирам именно на някои важни оценки, които са повод за разсъждения и за вземане на мерки.

Още при подготовката на Юлската концепция, при нейното обсъждане, в самата концепция и в материалите, които др. Живков внесе в Политбюро се каза, че осъществяването на преустройството у нас, както и в другите братски социалистически страни, е един много труден въпрос, много труден процес, тъй като той засяга дълбоко икономиката, културата, цялата надстройка. Поставят се на основни преоценки ценностите на социализма, досегашното му развитие. Разработват се нови насоки и нови виждания за развитието. Те са известни. Така че дълбокият процес на преустройството във всички сфери ще бъде труден и същевременно,там се каза в Юлската концепция, че някои враждебни елементи, демагози, кариеристи, ще се опитват да създават обстановка на противодействие на преустройството, или с лозунгите за преустройство ще се опитват да решават свои кариеристични, антисоциалистически и антикомунистически цели и задачи. Тази постановка за нашата работа има фундаментално значение.

Случаят със създаването на комитета за Русе и случаят, с който се занимаваме днес, показват, че такива опити ще има и за в бъдеще. Това е борба за преустройството. На първата среща с др. Чебриков миналата година в Москва той употреби такава реплика в своето изложение, че "сега преустройството е основният терен на класовата борба".

В заседанията на Политбюро се постави въпросът за нашето икономическо развитие. Икономическото ни развитие е такова, че то не ни дава основание ние да се намираме в състояние на отбрана или на някакво оправдаване пред някого. Напротив. Вземете данните, които бяха публикувани за 9-месечието. Те са положителни данни. Темповете които имаме са добри темпове.

Защо ние изпитваме някои трудности на пазара за стоки и услуги? Това е защото някои ръководители на предприятия, които произвеждат стоки и които не са печеливши,решиха сами и закриха някои производства.

Сега Централният комитет възлага на областите чрез плана за 1989 г. (нашите области сега са крупни единици с хиляди промишлености) да развият на своята територия, в своите предприятия въпросите за услугите. Всяко предприятие трябва да произвежда стоки и услуги равни на фонда на работната заплата на своя трудов колектив. Трябва да се върнем към този въпрос.

Въпросът за самозадоволяването. Още не могат да разберат председатели на съвети, общини и др. отговорни хора, че чрез проблемът за самозадоволяването в общините ние трябва да решаваме 60%от снабдяването на населението. Трябва да иматвърда, неотстъпна линия по въпроса за самозадоволяването. И ние трябва да подаваме сигнали на първите секретари на областните комитети, на общинските секретари и в каквото можемда помагаме.

Другари,

Въпреки, че ние знаехме, че в етапа на преустройството ще имаме трудности, допуснахме да бъдем изненадани кактоот създаването на комитета за Русе, така и с клуба, който сесъздаде в Софийския университет.

Какво значи това?3

Това значи, че постановките ги знаем, знаем какво произтича от тези постановки, но изводите които направихме особено след русенския комитет очевидно небяха такива, че да получим своевременно сигнали и да пресечеми предотвратим създаването на такъв клуб. Това за нас е урок.

Станалото е факт и от него трябва да се направят изводи отвсички без изключение, които присъствуват на тази среща, какво значи политическа оценка, очаквани резултати от тази политическа оценка и ситуация, какви мерки трябва да вземамепреди да е станал пробив.

Трябва да се отбележи, че предварителната информация, прогнозата ни за тези прояви и явления досега е била непълна, неточна и че ние следва да си направим изводи за в бъдеще.

Основното ядро в клуба, както беше съобщено, са лица, които не са лишени от амбицията да се противопоставят на генералната линия на партията. Това е показано в тяхната декларация. Те считат, че са намерили удобен момент като се опитват да използват временните трудности, които имаме в етапа на преустройството.

Програмата на клуба представлява пълно несъгласие с решенията на X11I конгрес на партията, Юлската концепция и последвалите го разработки.

Инициаторите на клуба използват трудностите не само у нас, но и в Съветския съюз и другите братски страни. Тяхната крайна цел е да инспирират събития, водещи до дестабилизацията на нашата страна.

Целта на инициаторите на клуба е да се ерозира нашето общество. Днес те поставят едни програмни задачи, но когато ние оперативно тях ги наблюдаваме, ние усещаме дъха на тази ескалация, на новите намерения, които се готвят да поставят и да бъдат опонент на правителството, да поставят те правителството на колене.

Тяхната дейност показва, че те са разработили не само платформата в лицето на програмната декларация, но и структури. Тук се казва за това, че има 6 комисии.

Искам да обърна внимание на областните началници, че те се готвят такива действия да предприемат и на територията на общините, на областите.

Водени са, както се каза, разговори в ГК на БКП. В министерството и аз водих разговор с един от участниците. С други предстои да се водят разговори.

Досегашните опити показват, че една част от тях са водени от своя нагон за изява да покажат себе си, да реализират себе си, тъй като те в основата си са нереализирани личности.

Какво е Блага Димитрова? Цял живот и особено в последните две десетилетия тя е била в опозиция. Тя не е съгласна с нищо.

Какво е Искра Панова? Била е член на РМС, но има и други хора които са били членове на РМС. Написала е една книга за тези 40 години. И с никого не е съгласна.

Но те заплатите си ги получават, а иначе не са съгласни.

Искам и този въпрос да изясня, стана разговор за Христо Радевски. Кой се занимаваше най-много и понесоха удари по време на култа към личността такива личности, такива дейци като Жендов и др. Това бяха по инициативите на Христо Радевски. И ако се наложи ще се обърне този тефтер и ще се каже какъв е приносътна Христо Радевски по време на култа за удари върху здрави дейци на нашата интелигенция. Затова има достатъчно данни. Трябва да си припомни своя стих, че "ако започна да те клеветя, не бих заслужил аз тогава и на храчките честта".

Какво е становището на Централния комитет?

Тази структура трябва да се разгроми без колебание. Започнати са работи да се разгроми чрез идейно-политически средства. Не става дума ние да влезем да ги арестуваме тези хора. Никого не сме арестували и няма да арестуваме. Става дума да се даде, така както направихме с комитета за Русе, идейно-политическо разобличаване.

Другари, в дискусиите, които станаха, много сериозно внимание се отдели на това, че ние трябва да внимаваме - партийните организации в МВР, да не се дава възможност в бъдеще да се използват нашите трудности и от външния противник. Налага се дълбоко да се анализират процесите, които се развиват в страната, тенденциите, аз говоря за някои отрицателни явления, за да могат да се парализират своевременно.

Политбюро оценява, че ние имаме работа със сериозни Факти и явления и затова трябва да се направи сериозна оценка и да се осъществяват адекватни политически и организационни мерки по партийна линия, по линия на обществените организации, по линия на творческите съюзи.

Когато правим оценка на тези явления не можем да не отбележим големия натиск на западните страни в различни международни симпозиуми, срещи, радиоцентралите и другите средства за масова информация срещу България.

Сега може да се каже, че това е един от върховете на анти-българската пропаганда, каквато ние не сме имали от времето на "случая Антонов".

Тази сутрин има информация за третото изказване на Едуард Генов, публикува го "Свободна Европа", прави свой анализ на изказванията на< Лъжат от начало до край. Обажда се и^Щ^|от"Котидиен дьо Пари". Както виждате, това е една координация по случая с т. нар. комитет за защита правата на човека, който никога не е създаван. Вие знаете, че ги разгонихме от Оборище. И те не са се събирали и никакъв комитет не са създавали. Но те лъжат, че са създали комитет. Тази сутрин в информацията казват, че са били 100 души членове на този комитет и че всяка сутрин чакали на опашка за да се записват в него. Абсолютно нищо вярно няма в това.

Казвам това, за да се види как буржоазната пропаганда използва тези неща за да ни притиска, за да ни уязвява пред общественото мнение на Запад.

Другари,

Изразява се становище, че една от причините за възникването на този клуб, а и по-рано на случая с комитета за Русе, е в резултат на особености на политическата ситуация в която се намираме като социалистически страни. Аз ще говоря за България. Това е много важен въпрос. Ние в нашите учебници говорим за политическа и оперативна обстановка. Сега трябва да говорим за това каква е политическата обстановка, каква е ситуацията и каква трябва да бъде нашата ориентация в бъдеще в нашата оперативна работа. Ние не можем да работим така както сме работили преди една, две години. Нова ситуация, нова обстановка и нова насоченост трябва да има нашата работа.

По преустройството в България.

Всички сме запознати с Юлската концепция. Тя е открита концепция. По нея ние работим вече година и половина. Няколко пъти др. Живков заявява, че който иска може да направи върху тази концепция критики, допълнения, предложения и съображения, и ще му бъдем благодарни.

Юлската концепция получи висока оценка не само в България, но и в Съветския съюз и други братски страни. На основата на тази концепция, както е известно, се разработиха по един неимоверно интензивен, настъпателен и научнообоснован начин въпросите: за създаването на самоуправляващите се стопански организации, асоциациите; за преустройството на банковото дело, на кооперациите, здравеопазването; пленума по духовната сфера; документа по екологията, по търговията; създаването на областите и общините. Сега се готви пленум на ЦК на БКП, той почти е готов. Всичко това се извърши само за една година. И аз мога да кажа съвсем открито и честно, че като наблюдавам темпа на работа на генералния секретар и подхода за разработването в дълбочина на тези въпроси, (сега вие ще получите един нов документ, който го имаме в брошура) човек може само един въпрос да си зададе: откъде се набират у него тези сили, време, дързост, мъжество и политическа воля за да разработва тези въпроси принципиално, научнообосновано, по нов начин и на нова основа.

От друга страна, когато става дума за изява, в България има над 117 обществени организации - партията, комсомола, БЗНС, ОФ, Профсъюзите, спортни и есперантски дружества и т.н.

Това е демократичната традиция на нашия народ.

В нашата страна се разработи проблемът за обществено-държавното и държавно-общественото начало.

В нашата страна се разработи проблемът за Отечествения фронт като организация и движение и като движение и организация.

Защо поставям този въпрос? Защото който иска да проявява инициатива, възможности да се изявява, да твори, възможности за това има, но това трябва да става под ръководството на партията, в рамките на социалистическата законност и за благото на социализма.

 

Тези които сега се опитват да се изявяват на повърхността, да излязат нездрави сили, те използват именно тази ситуация.

Голяма част от тези враждебно настроени елементи, облекли тогата на демагогията, сега какво се стремят? Моля ви да обърнете внимание на тази оценка на Политбюро. Те се стремят да създават политически вакуум в нашето общество, да предизвикат криза на доверието към ЦК и правителството, да се създава и да се предизвиква ерозия на това доверие. Това е големият въпрос.

Ще се спра на един пример. Когато правителството и Централният комитет решиха да се повишат заплатите на интелигенцията - учители, лекари и др., някои от тези враждебни елементи казаха, че това няма да стане защото държавата няма средства. А когато отидоха да си получават заплатите казаха, че Централният комитет и правителството искат да купят интелигенцията.

Каквото и да се направи за тези господа, даже и по злато да вървят, те пак ще бъдат против.

Те са против социализма, против Априлската линия на Централния комитет, против това което се извършва.

Тук възниква въпросът за насочеността на нашата политическа работа. Защото очевидно е, че у нас има заинтересовани кръгове, които под влиянието на западните централи използват събитията и в някои социалистически страни, за да подриват доверието на народа към партията и държавното ръководство. От тук възниква изводът, че следва да се засили нашата политическа работа защото ние имаме широка база и няма от какво да се притесняваме пред нашия народ.

В Югославия и в Турция инфлацията се развива с трицифрени числа. У нас не е така. Влагат се много усилия въпреки многото трудности, които имаме. Какви са тези трудности? Четвърта година засушаването ни души. Всяка година нашата държава, и тази година, ще даде 800 милиона западна валута за закупуване на фураж. Но тези господа не ги интересуват тези работи. Ще даде нашата държава 400 милиона за лихвите за заемите. При тези условия ние на уосновните стоки се стремим да задържим цените. Много внимателно работи Централният комитет по тези въпроси с цената на неимоверни усилия. Но това не се оценява за съжаление от нашите средства за масова информация.

Защо в България не е както в Белгия или в Англия? Защо качеството на нашите стоки не е като на английските? Аз на такъв въпрос бих отговорил така: защото английската промишленост е на 400 години, а българската - на 30. Но тук се търси от недобросъвестни лица, от демагози да се разпалва
неприязън и недоверие в партийното и държавно ръководство.

През периода след XXVII конгрес на КПСС, след ХІІІ конгрес на БКП, Юлската концепция и разработките по преустройството, в резултат на огромната работа която се извършва и лично от др. Живков, се издигна на голяма висота политическата мисъл в България. Но трябва да се каже, че промените в реалния живот за реализацията на тези програми, на тези насоки са бавни, и че някои ръководители - стопански и административни, са заели позиция на изчакване. Не отстъпват от старите прийоми и методи и не се залавят да работят по новите изисквания, постановки и задачи, които произтичат от Юлската концепция и насоките.

Това налага на много места да се отива в открит сблъсък с такива хора. Някои живеят със самочувствие, без то да има някакво покритие. И се казва много ясно и категорично, ще се каже това и на предстоящия пленум, че оценката за кадрите днес следва да бъде една, по един критерий - как те се борят за преустройството, вървят ли напред, реализират ли, има ли резултати, изчакват ли, ослушват ли се или се крият. По тези въпроси ще се излезе навярно открито и в партийните организации.

Централният комитет счита, че в нашата идеологическа работа се допуска известен вакуум. Не се взеха необходимите мерки след случая с комитета за Русе, докрай. Не се изпълва с необходимото съдържание дейността на творческите съюзи. Там под ръководството на партийните организации следва да се организират дискусии по различни въпроси на преустройството.

Недостатъчна е политическата работа сред населението. Например, тази година имаме 5%увеличение на стокообмена, но се създава психоза, че всичко е лошо и нищо няма.

Централният комитет оценява, че недостатъчно нашите средства за масова информация изтъкват затрудненията, които страната ни изпитва във връзка със сушата и др. Възложено беше на др. Йотов да се проведат срещи и разговори. Не става дума да се задушава критиката, но не става дума и да се ерозира доверието към партийното и държавно ръководство.

Когато говорим за неформални групи знаем, че те се изграждат по конкретни цели и задачи.

Имаше една статия във в. "Народна култура" от Георги Аврамов, от 28 октомври т.г. Тя е програмата, така да се каже, за неформалните структури.

Какъв е случаят обаче с този т. нар. клуб, който разглеждаме днес. Не става дума за една обикновена неформална група, която се занимава с археологически, исторически, литературни и др. въпроси, а става дума, че с тази "програмна декларация" на клуба се създава нова политическа партия. Самата програмна декларация е такава, структурата е такава и целите са такива.

Задачата която сега си поставяме е да се организира така нашата партийно-политическа, идеологическа и организационна дейност, че да не остане свободен терен на инициаторите на клуба или на подобни инициатори. Ние трябва да се опрем на първичните партийни организации, да се преборим с отслабването на дисциплината, а някъде и с разпуснатостта.

Получихме една информация (др. Мусаков, трябва да се довърши тази работа) за един председател на ТКЗС. Той се свързал с един от членовете на клуба. Той трябва да се хване и да се доведе в Областния комитет на партията и да се пита къде ще ходи, кой е той и кой му е дал такива права.

Нашата дейност трябва да води към повишаване на активността и настъпателността по всички проблеми на преустройството. В това отношение има какво да се каже и за нашата работа като органи на МВР.

Какви прогнози прави Централният комитет?

 

САЩ и Западът се опитват да осъвременяват своите концепции. Те повишават цените на оборудването, което искаме да купуваме във връзка с технологичното обновление. Те не отиват да ни дават изгодни кредити на нас. Те ще координират търговията с нас (има такива данни) с цел да ни изтощават. Т.е. те искат политическа цена. Американците сега стягат юздите на своите съюзници и не отиват на широки контакти. Разбира се, оценката е, че това няма да спре процесите назад, на разведряването, преустройството, новото политическо мислене.

Ние очакваме, че ще се оказва един по-широк натиск върху HP България по тези въпроси. Вниманието към България става голямо. Ще идва Вайтзекер президентът на Западна Германия. Иска да дойде Митеран през м. февруари. Ще идва министърът на външните работи на Англия. Уайтхед иска да дойде с този, който ще го замества в новото правителство на Буш. Разбира се, те не идват случайно. Ние сме заинтересовани да създаваме контакти и да търсим икономически изгоди от това. И това е правилна линия. Ние няма да се изолираме, защото ако се изолираме ще продължим да изоставаме като страна. Ние не можем да извършим технологично обновление ако се изолираме. Ние ще ги приемем тези господа, но вътре работите си трябва да държим здраво.

Целият въпрос сега е да се съобразяваме, да укрепваме нашата работа, сигурността в страната, за да можем да отговорим на техните опити, натиск и маневри и да решаваме въпроса за технологичното обновление. Без технологично обновление няма социализъм, това е острието на пиката на цялата тази борба.

Оценката на Централния комитет е, че има кадри, които се борят за преустройството, а има и други кадри, които не само, че не се борят за преустройството, но не подемат онези задачи, които са длъжни да подемат като служебни, стопански ръководители в рамките на разработените вече програми. С това може да се обясни фактът, че тези които създадоха клуба вилнеят, събират се, организират се, а нас ни няма там. Ето защо трябва да се поведе борба против бездушието, либерализма, за висока дисциплина и оперативност в работата.

Ние като партия и държавно ръководство, като ръководство на Министерството на вътрешните работи, не можвм да бъдем поставени и занапред пред друг подобен факт.

Моля началниците на оперативните управления и областните началници да си го запишат. Органите на МВР са държавни органи за защита на социалистическата държава и нейната сигурност.

Другари,

Както никой друг път досега империалистическите централи и разузнавания, тук са ангажирани тяхната дипломация и парламентаристи, насочват своята дейност към използване на преустройството, правят опити за отслабване на социализма като формират сили вътре в нашата страна4 които да противодействуват на социализма и преустройството, да създават опозиционни паралелни структури, на които евентуално Западът да се опира в бъдеще.

Всички ние, целият ръководен и изпълнителски състав на министерството, разбираме и трябва да разбираме, че нашата политика за разширяване на икономическите, научно-техническите връзки със западните страни, изграждането на съвместни предприятия, излизането на пазари в трети страни свързана с основната наша стратегическа цел-да използваме достиженията на научно-техническата революция и транспортни технологии за технологично обновление на нашата икономика и изграждане на съвременни производителни сили. Ние всички сме убедени, че без тях, в условията на изолация, ние не можем да развиваме съвременни производителни сили и ще продължаваме да изоставаме. Западните страни разбират това. И когато говорим за цената, която ние трябва да платим, Политбюро разбира това. Тази цена може да бъде и висока някъде. Но ние като общество сме достатъчно добре организирани. Имаме необходимите сили за противодействие за да противостоим на натиска, който се оказва при тези условия. Да извършваме преустройството и да вървим напред в прилагането на постиженията на научно-техническата революция.

Има и ще има нови моменти, с които ние трябва да се съобразяваме в работата.

Когато говорим за формите и степента на натиска върху България, ние трябва да се съобразяваме с новите моменти, които сега стават през тези месеци.

Някои външни фактори влияят и насърчават вътре в нашата страна някои опозиционно настроени антисоциалистически елементи. Имам предвид събитията, които стават в Унгария и Полша, проблемите, които имат другарите в Чехословакия и т.н.

Ние считаме, че в България преустройството се извършва на основата на едни силни теоретически разработки. Това трябва бързо да се овладява и да става съзнание на народа. Ние ще водим борба за съзнанието на народа, за неговата убеденост, за неговото спечелване за преустройството. Доверието на нашия народ в партията, в нейната ръководна роля и правилна политика не може да се накърни.

Както казах, оперативната обстановка ще се характеризира със силен натиск срещу нас. Няма да повтарям случая с Едуард Генов. Ние не сме го изгонили. Той настояваше да излезе и ние му разрешихме. Има още двама-трима, на които сме разрешили да излязат.

При посещението си в България преди няколко седмици Уайтхед прояви желание да се срещне с отделни лица, които наблюдаваме и които искаха да създадат комитет за правата на човека в България. Един от инициаторите на този комитет е Илия Минев бивш лидер на легиона в България, от Пазарджишко. Искаха да се срещнат и с Цеко Цеков. Ние им разрешихме. Но те не се срещнаха по тяхна вина, тъй като в същото време се готвеха за среща с още 5 лица, които ние прибрахме, защото за тях нямаше разрешение да се срещнат с Уайтхед.

В предстоящата си визита у нас президентът на ФРГ Уайтзекер предяви желание да се срещне с български учени - Ангел Балевски, и с някои опозиционно настроени лица, какъвто е случаят с Радой Ралин.Този въпрос го давам за информация, но трябва да се има предвид.

 

По натиска по възродителния процес. Той също така не отслабва. Под лозунга за правата на човека фактически се опитват грубо да се намесват в работата. (Всичко това което говоря тук трябва да се счита за вътрешен въпрос на Държавна сигурност и никой не бива да говори за него.)

Беше изказана такава мисъл, че ще дойдат държавни глави на Западна Германия, Франция, Англия и др. Самото идване у нас значи, че те възродителният процес са го приели като Факт. Ако те не го бяха приели щяха да кажат, че няма да дойдат. Така че ние с тази работа се борим срещу изолацията на страната и същевременно трябва да си вършим работата вътре по възродителния процес.

Случаят с т. нар. клуб показва, че въпреки че говорим за преустройство в нашата работа, не правим истинско преустройство. Тази работа от някои другари се счита за думи, въпреки че говорим за политическа оценка на всеки факт, който придобиваме. Не правим истинска политическа оценка на всеки Факт. Защо? Щом допуснахме да бъдем изненадани, значи това е
така.

Цялата наша оперативна работа още не е приведена в състояние на повишена бдителност от целия личен състав. Не се разбира задълбочено, че у нас сега под влиянието главно на външни фактори, е създадена ситуация, при която се активизират враждебно-престъпните елементи вътре в страната. А кои са те, вие знаете. Това се недооценени, обидени, кариеристи и двуличници, които считат че е дошъл техният час както в някои други социалистически страни и те създават паралелни структури и групи, за да покажат себе си, да търсят реализация за себе си като неуспели досега.

Другари, много моля тази конкретна политическа ситуация ние като политически орган на партията дълбоко да разбираме, да оценяваме не само от нейната принципна страна, но и в практически аспект във всяко управление, по своите линии, по своята територия, по своите обекти. Ако това не се разбере и не се изменят нашите начини и подходи на работа, политическата оценка, бързината, оперативното майсторство, съвременният дълбок анализ, бързото реагиране, ние фактически няма да се преустроим, ние ще продължаваме да бъдем изненадвани и да поставяме Централния комитет пред свършени факти. Това се отнася за всички, които присъствуват в тази зала.

При новата политическа и оперативна обстановка, която се развива в нашата страна очевидно се налага в централните оперативни управления, областните и общинските управления да се прави своевременен, дълбок анализ на работата на отделните оперативни работници, на началниците на отделенията, отделите, да се повиши взискателността към тях за по-бързо преустройство в работата, по-бързо да се освободят от стари навици, от повърхностни оценки, от подценяване на важни факти, от бавно реагиране, от всичко онова, което задържа и пречи на преустройството в дейността на нашите органи.

Необходимо е да се засили интензивността в оперативната работа. Винаги да се връщаме към разстановката и качеството на нашия агентурен апарат, доколко нашите управления, отдели и служби са създали агентурни позиции, какви са качествата и разузнавателните възможности на агентите за получаване на съвременна информация за замислени акции и дейност против партията. Ако един началник на управление, на отдел, отделение, оперативен работник не прави това всеки ден и час, с необходимата острота от сутрин до вечер, с майсторство и бързина, той изостава далеч от събитията, от живота.

Съвременната политическа и оперативна обстановка, която имаме в страната, налага ръководствата на поделенията и подразделенията, отделните оперативни работници силно да разширяват източниците за получаване на съвременна информация, на изпреварваща информация. Тук поновому трябва да се работи както с агентурата, така и с доверените лица. Това е много важно. Вижте колко членове на партията, една част от тях са отишли подлъгани, заблудени, неинформирани. Но ако ние с тези хора имахме връзки, доверени връзки, щяхме да получим информация. Не говоря за чистата, голямата агентурна работа. Говоря за оперативна връзка. Изводи трябва да се правят за нашата бъдеща работа. Това се отнася за икономиката и за всички направления на нашата работа.

Смятаме, че трябва да се използват по-широко консултанти за оценка на дадени явления и сведения, които се получават, за да може да се правят по-ускорено анализи и оценки и се предоставя информация на ЦК за вземане на мерки.

Ние сега се занимаваме с един случай, но аз смятам,че така стоят въпросите и в обслужване на икономиката, транспорта, шпионажа, младежта, линии по които трябва да се вземат изключителни мерки.

След тази среща нека началниците на централните управления да се върнат отново към силите и средствата, които им са поверени. Как се използват тези сили и средства. Как работим с агентурния апарат, за неговото укрепване, развитие; с доверените лица, за да отговорим на новите темпове и изисквания на живота.

Да се направи преоценка на силите на Държавна сигурност във всяко поделение и подразделение.

Нека този разговор днес да не се счита като информация или като поредно поставяне на задача, а като един нов етап в нашето преустройство, като един нов етап по пътя на работата в новите условия, за което всеки един от нас носи своята партийна и служебна отговорност където е поставен.

Ако се върнем една година и малко повече назад ще видим, че начините за проникване особено в дейността на средствата за масова информация, в отделни списания, изданията антисоциалистически идеи, оценки, са много разнообразни, прикрити и най-често демагогски. Това са някои статийки с подхвърляния. Светлин Русев беше написал в "Народна култура" "Зов за Русе". Георги Аврамов пише в "Народна култура" по неформалните групи.

Това са статийки, интервюта, стихотворения, необосновани негативни оценки за нашата действителност, които уж под Формата за защита на преустройството, тенденциозно и даже някъде с провокационна цел се публикуват.

В редица среди се наблюдава разпуснатост, недисциплинираност, дори клеветнически изказвания по адрес на партията. Разпространяват се неверни слухове за повишаване на цени. А това създава настроения за изкупуване на някои стоки. Със слухове и други инсинуации се създава неувереност и съмнение в програмите, които се разработиха по преустройството в различните сфери. Можем да си поставим въпроса дали ние сме достатъчно чувствителни към тези негативни явления, които Формират често пъти настроения и поведение. Дали нашето ухо не свиква с тези негативни неща, явления и поведение. Да си зададем въпроса доколко по тези негативни явления се събира, обобщава и анализира необходимата информация и как се реагира от органите на Държавна сигурност. До колко се обобщава тази информация и как се подава на партийните и държавни органи.

През последната : година на два-три пъти обърнахме внимание, че както от окръжните управления, така и от централните управления не се получава адекватна на политическата и оперативна обстановка информация. Навън в обществото има напрежение, има случаи, за които вече говорихме, а информацията, която се получава или въобще я няма, или тя е толкова бедна, че няма за какво да се заловиш.

Всяка седмица правим оперативна сводка за др. Живков. Последният път се колебаех дали да я подпиша, защото тя не отговаря на това което е в страната. И ако тази работа продължава така, аз смятам, че трябва да спрем информацията.

Какво се получава на практика? Началниците на управленията си записват тази оценка, но практически мерки не вземат и не изменят нещата.

Сега въпросът е такъв: получават ли управленията информация. Ако не получават, защо. Ако получават защо не я анализират и защо не я изпращат. Тук не може да има бяло петно. Или има информация, която не се изпраща, или няма информация.

Възложих на др. Васил Георгиев в края на годината да внесе оценка в ръководството на министерството за информационната дейност и да се даде точен анализ за централните управления каква информация е постъпила, с каква оценка, с всичките критерии както трябва да бъде.

Не по-малко важна е задачата и за обратната информация, от която трябва да се интересуваме и стремим да получаваме. Дълбоко убеден съм, че ако ние нямаме обратната връзка и не се интересуваме за резултатите от подадената информация, ние не можем да внасяме интензивност в самата оперативна работа,
не можем да внасяме и да имаме реален поглед върху резултатите от тази работа.

И друг път е поставян въпроса, че особено внимание трябва да се обърне на анализа на процесите и явленията, които протичат сега на територията, по линията на работа особено сред интелигенцията, младежта, икономиката, а не само за отделни личности и за отделни факти.

Много важно е сега да поставим на една още по-правилна научна основа въпроса за прогнозирането с оглед предварително набелязване на необходими мерки. Не може да има прогнозиране, без да има изучаване на процесите и явленията.

Трябва да се върнем към въпроса за освобождаването на оперативния състав от несвойствени, второстепенни задачи и да му се даде възможност да работи агентурно-оперативна работа. Никой няма право да изпраща в глуха линия оперативни работници, които да се занимават с дреболии, с дълги съвещания, дълги разговори, трябва да има 8 часа агентурно-оперативна работа, срещи, разработки, дела и т.н.

Да се прегледа оперативният отчет по Държавна сигурност и да се приведе в съответствие с новите реалности. Дали ние някъде не чоплим и не се занимаваме с хора, които са престанали да бъдат интересни за нас, а в същото това време не държим в полезрението тези които са активни. За мен това е един изключително важен въпрос.

Поканихме областните началници да участвуват в тази среща със задача да се вземат всички мерки да не се допусне случаят с клуба да се подеме от някои хора из общините, тъй като между тези дейци има някои разсеяни, които без да мислят могат да бъдат въвлечени в подобни неща.

Ето напр. на изложбата на Светлин Русев ги пуснахте с автобуси да дойдат. Това беше демонстрация против Централния комитет и правителството. И това става след пленума на ЦК, на който беше изяснено неговото поведение. Може да се зададе въпрос на нашите хора, които са работили по тази линия, какво са гледали, как са оценявали, какво са предприели, защо не са предприели. Къде е това политическо, оперативно мислене, къде е тази бързина и съобразителност.

Наближава 8 декември - студентският празник. Най-взривоопасната част на нашето общество това е студентската младеж. Трябва да се вземат навсякъде мерки във всички градове по линия на партията, на комсомола, ВУЗ, но и ние трябва да си отваряме очите за да не бъдем изненадани.

Присъствуват и секретарите на Партийния комитет.

Трябва да не се изпуска предвид, че в нашите поделения работят млади хора. Да се върнем към въпроса за възпитанието на състава затова защото и върху отделните оперативни работници ще се упражнява натиск от противника. А някои от нашите хора са податливи на такива работи.

Сега когато говорим за мобилизираност, оперативност, целенасоченост се разбира и да се обхваща състава. Да се знае кой какво работи, как работи, какво мисли. Какво трябва да се върши със състава за да се повишава неговата дееспособност.

Да се създаде стройна система за правилното разясняване на Юлската концепция и насоките на преустройството в различните сфери. Имаме изключително богати идейно-теоретически и практически разработки. Те трябва да станат достояние на състава. Съставът трябва да се превъоръжава с нови знания, за да се формират тези качества, които сега са ни най-нужни - вярност, преданост, устойчивост, стабилност, бдителност.

По линия на Народната милиция се проведоха срещи на базата на писмото на ЦК и статията във в. "Работническо дело". Разработват се мероприятия в ДНМ по направления. Работата трябва да се пренася и от самата дирекция и от областните управления,в общините. Влизането в квартирите на гражданите, нападението над гражданите, кражбите, разбиванията и т.н. това също дестабилизира обстановката. За нас това не са криминални престъпления. Те стават престъпления с политически отенък и последици за силата на нашата власт и нейната стабилност.

ДНМ трябва в духа на тези разговори, които сега водим, решително да засили своята действена помощ над общините, където се решават въпросите.

Във връзка със случая с клуба се прави всеки ден оценка на постъпилите материали. Предприемат се мерки по партийна линия от ГК на БКП, ЦК на БКП, Държавна сигурност, ВУЗ, академии, институти. Никакви читалища, клубове, размножителна техника и възможности да се съберат на едно място, в това отношение и фоайетата на ресторантите и театрите.

 

Отп. в 1 екз.

маш.№ 2477

22.11.1988 г.

                                                                          ИЗГОТВИЛА СТЕНОГРАМАТА:

                                                                         /М. Цинигарова/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Това не е вярно. Желанието на студенти да се запишат в Клуба, не беше удовлетворено. Каза им се, че са уязвими.

2 В стенограмата е пропуснато, че е полковник.

3 В условията на демокрацията опитът на Русенския комитет и на Клуба също са поучителни...

4 Подчертано в оригинала.