19 юни 2024г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Съобщение на СДС до медиите

СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ
ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

Днес, 7 декември 1989 г., в заседателната зала на Института по социология към Българска академия на науките в София се състоя учредително събрание на сформирания от независими демократични организации, сдружения и движения Съюз на демократичните сили в България. Негови учредители са: Независимото дружество за защита на правата на човека в България, Независимото сдружение „Екогласност“, Независимата федерация на труда „Подкрепа“, Комитетът за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности, Клубът на незаконно репресираните след 1945 г., Независимото студентско дружество, Движението за гражданска инициатива, Българската работническа социалдемократическа партия (обединена), Българския земеделски народен съюз – Никола Петков.

Целта на съюза е да обедини и координира усилията на учредителите за ускоряване на процесите на демократизацията у нас, като те запазват напълно своята самостоятелност, независимост, своя специфичен профил, предмет на дейност и място в обществения живот. На събранието бе приета декларация. В нея освен общите искания за гражданско общество, политически плурализъм, многопартийна система, правова държава и пазарна икономика влизат и някои конкретни цели като: равноправие и равнопоставеност на всички форми на собственост – частна, кооперативна и държавна; ново трудово и социално законодателство, което да гарантира правото на трудещите се на независими профсъюзи и стачки и защита на социално слабите; проект за нова демократична конституция в страната; привеждане на националното законодателство в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и приетите документи по хелзинкския процес; деполитизация на армията и милицията; провеждане на демократични избори за ново Народно събрание; реабилитация на всички незаконно репресирани през периода на тоталитарната власт; пълна автономия на висшите учебни заведения и реално участие на студентите в тяхното управление; премахване на идеологическия монопол в образователната система и възпитанието на подрастващите; самоуправление на научноизследователските институти и художественотворческите обединения; правна и финансова независимост на средствата за масова информация и издателствата; пълна свобода на словото, печата, събранията и сдруженията; конституционна гаранция за равноправие между атеисти и вярващи и нов демократичен закон за изповеданията; законно регламентиране на свободната религиозна дейност и осигуряване на независимостта на изповеданията от държавата; закриване на Комитета по вероизповеданията към Министерството на външните работи; развитието на икономиката да бъде подчинено на нормите за опазване на природната среда; нов подход към етническите и религиозните малцинства, съобразен с хартата за правата на човека.

Съюзът на демократичните сили в България е отворен за всички независими сдружения и политически групи, които са готови да присъединят усилията си в борбата за осъществяване на горната платформа, като работят за това само с мирни и законни средства. Приемането на нови участници в Съюза на демократичните сили става само със съгласието на неговите учредители.

Съюзът на демократичните сили в България се оглавява от Координационен съвет, съставен от по трима представители на всяка организация. Учредителното събрание избра за председател на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили в България д-р на философските науки Желю Желев, за секретар – ст.н.с. к.б.н. Петър Берон, за говорители – Георги Спасов и ст.н.с. Румен Воденичаров.

--------------------------------------------------

Съобщението е излъчено по радио „Свободна Европа“ на 7 декември 1989 г. и прочетено от Георги Спасов, негов автор, в зала „Триадица“ на хотел „София“ на 8 декември – първата пресконференция на СДС