Участия на Ивайло Маринов

 

ДВ, бр. 103 от 06.08.1996 г.
Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ регистрира под №36, т.2, р.IА, стр.14, по ф.д.№ 13931/96 на 3 състав акционерно дружество "Приватизационен фонд "Република"-АД, със седалище и адрес на управление София, район "Средец", ул.Аксаков 11, и с предмет на дейност: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава осма от ЗППДОбП срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Дружеството е с капитал 91 245 000 лв., от които 11 330 000 лв. в пари и 79 915 000 лв. в инвестиционни бонове; капиталът е разпределен в 91 245 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 1000 лв. Дружеството има двустепенна система на управление: надзорен съвет от 6 членове в състав: Чавдар Каменов Соколов - председател, Павлина Кирилова Аначкова-Кантарева, Евгени Стоянов Димитров, Иван Димитров Бойков, Николай Динков Манолов и Ивайло Георгиев Маринов, и управителен съвет от 5 членове в състав: Валентин Станков Велинов - председател, Борислав Станев Брайков - изпълнителен директор, Драгомир Иванов Попов, Гаврил Арсенов Гаврилов и Николай Методиев Николов, и се представлява заедно от Валентин Станков Велинов - председател, и Борислав Станев Брайков - изпълнителен директор.
 
 
ДВ, бр. 78 от 13.09.1996 г.
Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ регистрира под № 19477, т.240, р.1, стр.146, по ф.д.№ 21180/93 на 3 състав преобразуването на "Елит - И"-ЕООД, в акционерно дружество с фирма "Финансова къща Елит - И"-АД, със седалище и адрес на управление София, община "Триадица", ул. Неофит Рилски 32, и с предмет на дейност: покупка на менителници и запис на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, покупка и продажба на ценни книжа, поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения, комисионни и посреднически сделки по управлението на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни фондове, придобиване права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемането на риска от евентуалното им неплащане, участие в управлението на други дружества. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 акции по 1000лв., със съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев - председател, Ивайло Георгиев Маринов - зам.-председател, и Боряна Горанова Горанова, и се представлява от председателя на съвета на директорите Николай Банев и зам.-председателя Ивайло Маринов заедно и поотделно, като поема всички права и задължения на "Елит - И"-ЕООД, по баланса му към 30.VIII.1994г.