Христо Александров

Тръгваме от едно съобщение в пловдивски вестник:

 

Бизнес кариерата на Христо Александров съгласно Държавен вестник се развива така:

Държавен вестник Неофициален раздел
1990 г.
ДВ бр. 26 Петък, 30 март 1990 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 64 от 4.I.1990 г. по ф.д. 62/90 вписа в регистъра за фирми на граждани Колективна фирма "Александър" със седалище Пловдив и с предмет на дейност: производство и продажба на мъжко, дамско, юношеско и детско облекло и аксесоар бутик; таксиметрови услуги, товарни и транспортни услуги със собствен автомобил. Фирмата се представлява от Зоя Николова Александрова, Христо Александров Александров и Александър Христов Александров заедно и поотделно.
1604
-------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 29 Вторник, 7 април 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2836 от 29.II.1992 г. по ф.д. № 2115/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Пловдивски новини" - ООД, със седалище Пловдив, ул. Капитан Райчо 67, с предмет на дейност: внос-износ, информационна, издателска, рекламна дейност, посредничество, търговия, транспорт, и с капитал 100 000 лв. Дружеството е със съдружници: РО на КТ "Подкрепа" - Пловдив, СД "Александър" - Пловдив, Динко Петков Петков, Николай Стефанов Илчевски, Михаил Ванчев Ванчев, Правда Георгиева Иванова, Димитър Апостолов Георгиев, Елена Атанасова Ябукарска, Атанас Георгиев Станков и Снежана Димитрова Василева, и се представлява от управителя Христо Александров Александров.
2791
---------------------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 32 Петък, 17 април 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10445 от 18.IX.1991 г. по ф.д. № 9333/91 регистрира дружество е ограничена отговорност с фирма "Финансово-брокерска къща Пловдив" със седалище Пловдив, с предмет на дейност: брокерство и маркетмейкърство, осигуряване на финансови средства в левове и валута на фирми и банки, пласмент, сконтиране и изкупуване на ценни книжа, управление на финансови активи, поемане на гаранции, представителства, поръчителства, посредничество, агентство, лизингова дейност, операции по факторинг на дългове, сделки по депозити и финансови инвестиции, със съдружници: Финансова брокерска къща - 105, представлявана от Стефан Кръстев, Първа брокерска къща - София, представлявана от Ивайло Мутафчиев, Петър Нейчев Нейчев, Емил Благов Симеонов, Христо Александров Александров Светла Георгиева Ангелова, Венцислав Йорданов Йосифов, Михаил Димов Стефанов, Александър Неделчев Черпоков, Емилиян Крумов Димитров, Стефан Алексиев Кръстев, Емилия Йорданова Арменкова, Христо Тодоров Маринов, Владимир Петров Каревски, Стефан Борисов Филев и Валентин Георгиев Моллов, и с капитал 100 000 лв. Дружеството се представлява от управителя Христо Александров Александров.
3083
-------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 57 Вторник, 14 юли 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8088 от 25.V.1992 г. по ф.д. № 5304/92 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Алком" - ЕООД, със седалище Пловдив, пл. Централен 1, ап. 11, с предмет на дейност: търговска дейност, производство и продажба на мъжко, дамско, юношеско и детско облекло и аксесоари - бутик, комисионна, складова, лизингова и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, външнотърговска, превозна, хотелиерска и туристическа дейност, в т.ч. кафетерия и ресторантьорство, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, брокерство и маркетмейкърство, осигуряване на финансови средства в левове и валута на фирми и банки, управление на финансови активи и др., подбор на икономически ефективни проекти за малки и средни предприятия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 100 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Христо Александров Александров.
6558
------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 74 Петък, 11 септември 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9558 от 30.VI.1992 г. по ф.д. № 6599/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Финком" - ООД, със седалище Пловдив, пл. Централен 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт, импорт и специфични външнотърговски операции, търговско представителство и посредничество, информационна, туристическа, издателска, рекламна и маркетингова дейност и услуги, управление на финанси и средства, борсови и финансови услуги, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от законодателството, с капитал 50 000 лв. и със съдружници Христо Александров Александров и Аделаида Петровна Гатева. Дружеството се управлява и представлява от управителя Христо Александров Александров.
9205
----------------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 90 Петък, 6 ноември 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 7286 от 12.X.1992 г. вписа промени по ф.д. № 3995/91 за частна земеделска банка "Агробизнесбанк" - АД (обявление № 2093, ДВ, бр. 23/91): изменение и допълнение на устава на банката, увеличаване на капитала на 200 млн. лв., разпределен в поименни (обикновени и привилегировани) акции с номинална стойност 1000 лв., при едностепенна система на управление - съвет на директорите в състав: Александър Борисов Велев, Емил Георгиев Бучков, Ивайло Димитров Мутафчиев, Румен Йорданов Нанов, Тодор Антимов Янков, Христо Александров Александров, Христо Георгиев Данов, Цеко Тодоров Минев, Шерифе Исмаил Мустафа и изпълнителни директори Христо Александров Александров и Ивайло Димитров Мутафчиев, които представляват банката едновременно; заличава органите на управление; управителен съвет в състав: Атанас П. Попов, Вълко Я. Топалов, Видьо Ат. Видев, Георги Анг. Москов, Димитър Бр. Мичев, Димитър Т. Бабриков, Драган Ст. Драганов, Илия Хр. Делиев, Йордан Ст. Йорданов, Йордан Ст. Христов, Лалка Сп. Матева, Минко Ст. Арнаудов, Огнян Ст. Дъчев, Павел Хр. Тончев, Снежана Н. Щерева, Харалампи Кринков, Христо Симидчиев, Христо Колдашки, контролен съвет в състав: Димитър К. Кашилски, Веселин Геров, Благой Ст. Джинов, Николай В. Николов, М. Мумджиева и председателя на банката Тодор Антимов Янков.
12764
------------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 90 Петък, 6 ноември 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява. че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 11970 от 31.VIII.1992 г. по ф.д. № 8749/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Канал - Ком" - ООД (изписва се и на латиница), със седалище Пловдив, пл. Централен 1, с предмет на дейност: производство и осъществяване на радио- и телевизионни програми и продукти, радио- и телевизионно разпръскване, информационна, рекламна, издателска дейност, производство на кино-, радио- и телевизионни продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, и с капитал 100 000 лв. Дружеството е със съдружници Живко Иванов Желев, Симеон Стефанов Джуров и Христо Александров Александров и се управлява и представлява от управителя Живко Иванов Желев.
12283
-------------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 101 Вторник, 15 декември 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър под № 33, т. 9, стр. 70, по ф.д. № 11150/92 акционерно дружество "Първи частен земеделски инвестиционен фонд" - АД, Пловдив, със седалище Пловдив, Площад Централен 1, с предмет на дейност: инвестиране в търговски дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност в селското стопанство и хранителната промишленост, инвестиране чрез закупуване на акции и облигации и дялово участие в търговски дружества, финансиране, осигуряване на гаранции и поръчителства, маркетинг и управление на инвестиции и финанси, консултантска, експертна, посредническа, лизингова, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, подготовка и усъвършенстване на кадри, сделки с обекти на интелектуалната собственост, и с капитал 12 000 000 лв., разпределен в поименни акции с номинална стойност 5000 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: Христо Александров Александров, Тодор Антимов Янков, Мариян Михайлов Петров, Павли Найденов Тончев, Петър Симов Ников, Иван Иванов Тихов и Христо Атанасов Симидчиев, и се представлява от изпълнителния директор Тодор Антимов Янков.
15538
-----------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 17 Вторник, 2 март 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 5465, т. 99, р. 1, стр. 6, по ф.д. № 28637/92 на 2 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "Интербанкинг Консултинг" ­ ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Средец", ул. Ангел Кънчев 5, и с предмет на дейност: научноизследователска, консултантска и учебна дейност в областта на маркетинга, информатиката и комуникациите, правото, банковото дело, борсови операции, инвестиционна политика, финанси и счетоводство, вкл. осъществяването и практическото приложение на горните дейности (при спазване на чл. 1, ал. 4 от Закона за банките и кредитното дело), търговия, търговско посредничество и представителство, туризъм и стопански протокол. Дружеството е със съдружници Христо Александров Александров, Христо Георгиев Данов, Румен Йорданов Нанов и Александър Борисов Велев, с капитал 60 000 лв., учредява се за неопределен срок и се управлява и представлява от Румен Йорданов Нанов.
677

----------------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 36 Петък, 30 април 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4480 от 26.III.1993 г. по ф.д. № 2690/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Княз Церетелев" ­ ООД, със седалище Пловдив, ул. Княз Церетелев 27, с предмет на дейност: експлоатация на новосъздадения ресторантски комплекс на ул. Княз Церетелев 27, Пловдив, в съответствие с изготвената от дружеството и одобрена от съвета на директорите и Комитета по туризма при Министерския съвет икономическа обосновка, организиране на вътрешен и международен туризъм, изграждане и управление на бизнесцентрове и туристически комплекси, маркетингова, рекламна и информационна дейност, търговия, търговско посредничество и представителство и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 100 000 лв. Дружеството е със съдружници фирма "Стария Пловдив" ­ АД, представлявано от Виолета Димитрова, и "Финансово-брокерска къща" ­ ООД, представлявано от Христо Александров Александров, и се управлява и представлява от управителя Петър Петров Площаков.
6270

================================================
Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 40 Вторник, 11 май 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1582 от 24.XII.1992 г. по ф.д. № 12144/92 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Телерпрес" ООД (изписва се и на латиница), със седалище Пловдив, с предмет на дейност: издателска, информационна, рекламна дейност, маркетинг, разпространение на печатни издания, производство и осъществяване на радио- и телевизионни програми и продукти, радио- и телевизионно разпръскване, производство и реализация на кино-, радио- и телевизионни продукти, сделки с обекти на интелектуалната собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон, с капитал 100 000 лв., със съдружници АД "Юнион Алком" ­ Пловдив, ООД "Александър" ­ Пловдив. Дружеството се управлява и представлява от управителя Христо Александров Александров.
3160
-----------------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 50 Петък, 11 юни 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 926 от 3.II.1993 г. по ф.д. № 819/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Алексинвест" ­ ООД (изписва се и на английски език), със седалище Пловдив, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, информационна, рекламна, маркетингова дейност, инженерингова дейност в областта на строителството, сделки с недвижими имоти, строително предприемачество, инвестиране в областта на гражданското и промишленото строителство, управление на финанси, консултантска и експертна дейност, експертизи и оценки на недвижими имоти, основни средства и фондове и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон, и с капитал 100 000 лв. Дружеството е със съдружници "Юнион Алком" ­ АД, Пловдив, и "Александър" ­ ООД, Пловдив, и се управлява и представлява от управителя Христо Александров Александров.
4561
-------------------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 71 Петък, 20 август 1993 г
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4693 от 31.III.1993 г. по ф.д. № 2869/93 регистрира дружество с ограничена отговорност с фирма "Вимекс БС" ­ ООД (изписва се и на латиница), със седалище Пловдив, пл. Централен 1, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, суровини и материали и услуги, външноикономическа дейност, експорт, импорт и реекспорт, транспортна дейност в страната и в чужбина, посредничество, представителство, лизинг и маркетинг, извършване на всички дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници Христо Георгиев Данов, Христо Александров Александров и Стоян Борисов Богданов и се представлява от управителя Христо Георгиев Данов.
6964
-----------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 87 Вторник, 12 октомври 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 5592 от 29.IV.1993 г. регистрира промени по т.д. № 11150/92 за акционерно дружество "Първи частен земеделски инвестиционен фонд" ­ АД (обявление № 15538, ДВ, бр. 101/92): намалява броя на членовете на съвета на директорите от седем на шест; освобождава като членове на съвета на директорите Иван Иванов Тихов, Христо Атанасов Симидчиев и Христо Александров Александров; вписва като членове Венелин Ганев Чавдаров и Георги Ангелов Божков; регистрира увеличение на акционерния капитал с 8 млн. лв., представляващи 1600 броя акции на приносител без право на глас с номинална стойност 5000 лв.
8827
-------------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1994 г.
ДВ бр. 1 Вторник, 4 януари 1994 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 12016 от 14.XII.1993 г. по ф.д. № 3995/91 регистрира промени за ЧЗБ "Агробизнесбанк"—АД (обявление № 2093, ДВ, бр. 23/91): освобождава от състава на съвета на директорите Тодор Антимов Янков и Емил Георгиев Бучков и вписва като членове на съвета на директорите Петър Нейчев Нейчев и Гинко Панайотов Ализотов, заличава досегашните изпълнителни директори Христо Александров и Христо Данов, овластява и оправомощава новия председател на съвета на директорите Христо Александров Александров и новите изпълнителни директори Петър Нейчев Нейчев и Гинко Панайотов Ализотов да представляват и управляват банката, като представителната власт и управлението се осъществяват от две от посочените лица; капиталът на банката се увеличава от 200 000 000 лв. на 500 000 000 лв. чрез издаване на привилегировани акции на приносител с номинална стойност 1000 лв.; вписва изменение и допълнение в устава на банката.
23054
--------------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1994 г.
ДВ бр. 25 Петък, 25 март 1994 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 3199 от 28.II.1994 г. по ф.д. № 1385/94 регистрира акционерно дружество "Тракия агро 1"—АД, със седалище и адрес на управление Пловдив, пл. Централен 1, и с предмет на дейност: зърнопроизводство и търговия със зърнени продукти и храни, финансиране на зърнопроизводството и създаване на инвестиционни фондове за това, управление на финансите в областта на зърнопроизводството и реализация на свързаните с това стоки, производство и реализация на селскостопанска продукция от животинско и растително естество, растителна защита, изготвяне и осъществяване на технологии за отглеждане, селекция и племенен контрол, производство и търговия с машини и съоръжения, свързани със зърнопроизводството и производните му дейности, осигуряване на складова база, силози и обезпечаване на използването им, обработка на посадъчен материал, съхранение и продажба на същия, транспортно обслужване в областта на селското стопанство, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, свързани с производството и реализацията на селскостопанската продукция, изграждане на мелници и кланици, разработка и реализация на маркетинг стратегия за развитието на селското стопанство, инвестиции и управление на финансите в областта на селското стопанство, хранително-вкусова промишленост, месодобив, преработка на месо, производство и търговия с месни произведения, търговия, импорт, експорт и реекспорт, както и всякакъв вид стопанска дейност, незабранена със законите на страната. Дружеството е с капитал 110 720 000 лв., разпределен в 11 072 обикновени поименни акции по 10 000 лв. и внесен изцяло, със съдружници "Фонком агро"—АД, "Тракийски протеин"—ЕООД, "Агро ИГ 5"—ООД. Управлението на дружеството е едонстепенно със съвет на директорите в състав: Георги Тодоров Гергов—председател, и Христо Александров Александров, Цветан Василев Димитров, Ташона Атанасова Иванова и Красимир Иванов Иванов, и се представлява от Георги Тодоров Гергов.
5845
-------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1995 г.
ДВ бр. 27 Петък, 24 март 1995 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10906 от 28.X.1993 г. по т.д. № 8296/93 регистрира акционерно дружество "Национален инвестиционен фонд Съединение" ­ АД, със седалище Пловдив, ул. Гладстон 1, с предмет на дейност: участие в други търговски дружества под каквато и да е форма със или без да извършва собствена стопанска или търговска дейност, финансиране на инвестиционни проекти, сделки с ценни книжа, фондови, валутни и капиталови операции, управление на инвестиционни фондове и чужди финансови активи, инвестиции, финансови и инвестиционни консултации, доверителни операции, гаранционни сделки, сделки с продукти на интелектуалната собственост, търгове, представителство на дружества, комисионна дейност, лизингови, факторингови и други специфични операции, форфетиране, сделки с недвижимо имущество и други операции, незабранени със закон, в страната, в която се извършват, извършване в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, придобиване и отчуждаване в съответствие със закона недвижими вещи и вещни права, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и др., и с капитал 5 020 000 лв., разпределен в 50 020 поименни обикновени акции по 100 лв. Дружеството е с органи общо събрание на акционерите и съвет на директорите в състав: Ганчо Тодоров Ганчев, Петър Нейчев Нейчев, Райко Иванов Карагьозов, Росен Добрев Русев, Георги Симеонов Агафонов, Христо Панчев Смоленов, Христо Александров Александров, Наско Андонов Начев и Атанас Кънчев Рупчев, и се представлява от изпълнителните директори Атанас Кънчев Рупчев и Наско Андонов Начев заедно и поотделно.
1605
----------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1995 г.
ДВ бр. 55 Петък, 16 юни 1995 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 200 от 12.I.1994 г. по т.д. № 160/94 регистрира акционерно дружество с фирма "Финком Агро"—АД, със седалище и адрес на управление Пловдив, пл. Централен 1, с предмет на дейност: зърнопроизводство и търговия със зърнени продукти и храни, финансиране на зърнопроизводство и създаване на инвестиционни фондове за това, управление на финансите в областта на зърнопроизводството и реализация на свързаните с това стоки, производство и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, растителна защита, изготвяне и осъществяване на технологии за отглеждане, селекция и племенен (елитен) контрол, производство и търговия с машини и съоръжения, свързани със зърнопроизводството и производните му дейности, осигуряване на складова база, силози и обезпечаване използването им, обработка, съхранение и продажба на посадъчен материал, транспортно обслужване в областта на селското стопанство, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, свързани с производството и реализацията на селскостопанската продукция, изграждане на мелници и кланици, разработка и реализация на маркетинг, стратегия за развитието на селското стопанство, инвестиции и управление на финансите в областта на селското стопанство, хранително-вкусова промишленост, месодобив, преработка на месо, производство и търговия с месни произведения, търговия, импорт, експорт и реекспорт и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 10 000 000 лв., разпределен в 10 000 обикновени поименни акции по 1000 лв. Дружеството е със съдружници "Финком"—ООД, представлявано от Христо Георгиев Данов, ЧЗБ "Агробизнесбанк"—АД, представлявано от Христо Александров Александров и Петър Нейчев Нейчев, "Инвестиционен фонд Тракия"—АД, представлявано от Христо Георгиев Данов и Андрей Иванов Захариев, ЕТ "Георги Гергов", представляван от Георги Тодоров Гергов, с едностепенна система на управление, със съвет на директорите в състав: председател—Христо Александров Александров, зам.-председател—Георги Тодоров Гергов, и член Любомир Димитров Донев, и се представлява и управлява от Христо Александров Александров.
4407
----------------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1995 г.
ДВ бр. 64 Вторник, 18 юли 1995 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 5968 от 27.VI.1995 г. по ф.д. № 3995/91 регистрира промени за ЧЗБ "Агробизнесбанк"—АД: преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на банката с надзорен и управителен съвет—надзорен съвет в състав: Христо Александров Александров, Христо Георгиев Данов и Александър Бойчев Пешев, и управителен съвет в състав: Гинко Панайотов Ализотов—изпълнителен член (управител), Деню Минчев Каназирски—изпълнителен член (управител), Петър Нейчев Нейчев—изпълнителен член (управител), Румен Йорданов Нанов—изпълнителен член (управител), Иван Радичев Радичев и Тодорка Ганчева Чепчинова; банката се управлява и представлява от изпълнителните членове (управители) Гинко Панайотов Ализотов, Деню Минчев Каназирски, Румен Йорданов Нанов и Петър Нейчев Нейчев, като представителната власт се осъществява от Гинко Панайотов Ализотов или Деню Минчев Каназирски заедно с всеки един от изпълнителните членове (управители); увеличаване капитала на банката на 1 000 000 000 лв. чрез емитиране на 250 000 поименни акции и 250 000 привилегировани акции на приносител с номинал 1000 лв.; изменение и допълнение устава на банката; заличава досегашните органи на управление: съвет на директорите в състав: Христо Александров Александров, Христо Георгиев Данов, Петър Нейчев Нейчев, Гинко Панайотов Ализотов, Шерифе Исмаил Мустафа, Румен Йорданов Нанов и Александър Борисов Велев.
55459
------------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1995 г.
ДВ бр. 89 Петък, 6 октомври 1995 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 9711 от 21.IX.1993 г. по т.д. № 7326/93 регистрира акционерно дружество с фирма "Инвеко"—АД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Отец Паисий 3, с предмет на дейност: търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, консултантска дейност и управление на имущество на други фирми чрез участие в тяхното управление, инженерингови услуги във всички технически области и производство на стоки, всякакви дейности и търговски операции, които са необходими за постигане целите на дружеството и не са забранени със закон, и с капитал 3 080 000 лв., разпределен в 3080 акции по 1000 лв., от които 2580 са поименни и 500 на приносител. Дружеството е безсрочно, управлява се от съвет на директорите в състав: Петър Нейчев Нейчев—председател, Христо Александров Александров—зам.-председател, и членове Чавдар Петров Йорданов и Юри Славчев Гилин, и се представлява от Юри Славчев Гилин и Чавдар Петров Йорданов заедно.
6470
-------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1995 г.
ДВ бр. 102 Вторник, 21 ноември 1995 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 3681 от 16.III.1994 г. по ф.д. № 1781/94 регистрира акционерно дружество с фирма "Тракия—Инс"—АД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Райко Даскалов 13, с предмет на дейност: извършване на всички видове застраховане и презастраховане и свързаните с тях операции и представителство на други застрахователи и презастрахователи в страната и в чужбина, и с капитал 10 000 000 лв., разпределен в 10 000 поименни акции по 1000 лв. Дружеството е с неопределен срок, с надзорен съвет в състав: Лъчезар Цветанов Бояджиев, Христо Георгиев Данов, Петър Нейчев Нейчев и Георги Петров Абаджиев, управителен съвет в състав: Христо Александров Александров, Димитър Димитров Немски и Лалка Спасова Матева, и се представлява от Христо Александров Александров—председател, и Димитър Димитров Немски—зам.-председател, заедно и поотделно.
9353
-------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1996 г.
ДВ бр. 4 Петък, 12 януари 1996 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 5233 от 9.V.1994 г. по т.д. № 3105 /94 регистрира акционерно дружество с фирма "НТВ Холдинг" – АД, (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Цар Асен 2, с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации и придобиване, оценка и продажба на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, извършване на незабранена със закон собствена стопанска дейност, и с капитал 1 200 000 лв., разпределен в 1200 акции на приносител по 1000 лв. Дружеството е със съвет на директорите в състав: Георги Симеонов Агафонов – председател, Христо Александров Александров -зам.-председател, и Красимир Стойчев Стойчев – изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор Красимир Стойчев Стойчев.
12159
-------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1996 г.
ДВ бр. 8 Петък, 26 януари 1996 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ по ф.д. № 3995/91 регистрира промени за ЧЗБ "Агробизнесбанк" – АД, Пловдив: заличава досегашния надзорен съвет в състав: Христо Александров Александров, Христо Георгиев Данов и Александър Бойчев Пешев; вписва нов надзорен съвет на банката в състав: Димитър Иванов Ананиев – председател, Валери Георгиев Димитров и Емил Антонов Мутафчиев; вписва изменение и допълнение в устава на банката.
71948
-------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1996 г.
ДВ бр. 11 Вторник, 6 февруари 1996 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 5874 от 2.VI.1994 г. по ф.д. № 3623/94 регистрира акционерно дружество с фирма "Инвестиционно промишлена група Балканросс" – АД, със седалище Пловдив, ул. Цар Асен 2, с предмет на дейност: производство и търговия с индустриални стоки, транспорт, инвестиционна дейност, обучение, издателска, рекламна и консултантска дейност, създаване на интелектуални продукти, други подобни дейности, незабранени със закон, и с капитал 1 200 000 лв., разпределен в 1000 обикновени поименни акции и 200 обикновени акции на приносител по 1000 лв. Учредители на дружеството са фирма "Юнион Алком" – АД, Пловдив, представлявано от Христо Александров Александров, Андрей Иванович Черкасенко и Евгений Вилиорович Осадчий. Съветът на директорите е в състав: председател – Христо Александров Александров, зам. -председател – Андрей Иванович Черкасенко, изпълнителен директор – Евгений Вилиорович Осадчий, и изпълнителен директор – Димитър Георгиев Ташев, и се представлява от двамата изпълнителни директори Евгений Вилиорович Осадчий и Димитър Георгиев Ташев заедно и поотделно.
14136
--------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1996 г.
ДВ бр. 69 Вторник, 13 август 1996 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 7249 от 24.VII.1996 г. по ф.д. № 99/95 вписа промени за "Летище Пловдив" – АД: заличава досегашния съвет на директорите в състав: Христо Александров Александров, ИФ "Тракия" – АД, Веселин Миланов Георгиев, Чавдар Любомиров Антонов и Красимира Георгиева Найденчовска; вписва нов съвет на директорите в състав: Станислав Иванов Караданов – председател, Веселин Миланов Георгиев, Чавдар Любомиров Антонов, Красимира Георгиева Найденчовска и Антон Георгиев Стаматов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Веселин Миланов Георгиев.
17357
-------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1997 г.
ДВ бр. 78 Сряда 10 септември ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 6597 от 19.VII.1995 г. вписа по ф.д. № 8435/93 промени за "Тракия Лизинг" - АД: изменение и допълнение устава на дружеството; нов съвет на директорите в състав: Петър Нейчев Нейчев - председател, Валентин Киров Киров - изпълнителен директор, и Христо Александров Александров; дружеството ще се управлява и представлява от Петър Нейчев Нейчев и Валентин Киров Киров заедно и поотделно.
71621а
------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1997 г.
ДВ бр. 106 Петък, 14 ноември 1997 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 6591 от 28.VI.1996 г. по ф.д. № 3531/96 регистрира акционерно дружество "Биогенини" - АД, със седалище Пловдив, ул. Цар Асен 2, с предмет на дейност: производство и продажба на биоактивни вещества за ветеринарни и хуманни цели, научно-практически разработки и продажба на методики и технологии за биопродукти, маркетни и други дейности, инвестиционна дейност, създаване на научно-производствено предприятие за разработка и производство на биоактивни препарати, разкриване на лаборатория за контрол и разработка на биоактивни вещества и нови препарати, създаване на интелектуални продукти и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон, и с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции по 1000 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: Борислав Борисов Трифонов, Никола Атанасов Бошев, Димитър Георгиев Ташев, Георги Константинов Русев и Христо Александров Александров, и се представлява от председателя на съвета на директорите Христо Александров Александров и изпълнителния директор Димитър Георгиев Ташев заедно и поотделно.
20856
-------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
2001 г.
ДВ бр. 63 Вторник, 17 юли 2001 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Пловдивският окръжен съд,
 


търг. отделение, призовава Христо Александров Александров с последен адрес бул. Цар Борис III Обединител 143, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.IX.2001 г. в 14 ч. като ответник по гр.т.д. № 1472/2001, заведено от ПФК "Ботев - 1912 - Пловдив" - АД, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
35982
----------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
2001 г.
ДВ бр. 68 Петък, 3 август 2001 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Пловдивският окръжен съд
 


на основание чл. 735, ал. 1, т. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2001 г. по т.д. № 2314/96 прекратява производството по несъстоятелност на "Алком" - ЕООД, Пловдив, ул. Цар Асен 2, с едноличен собственик на капитала Христо Александров Александров, регистрирано по ф.д. № 5304/92, поради изчерпване масата на несъстоятелността; заличава от търговския регистър "Алком" - ЕООД, Пловдив, със собственик на капитала Христо Александров Александров; прекратява правомощията на синдика Красимир Димов Колев от Пловдив считано от датата на влизане в сила на решението.
42819
------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
2001 г.
ДВ бр. 85 Вторник, 2 октомври 2001 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Пловдивският окръжен съд,
 


търг. отделение, призовава Христо Александров Александров с последен адрес Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 143, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.XII.2001 г. в 14 ч. като ответник по гр.т.д. № 1472/2000, заведено от "ПФК Ботев - 1912 Пловдив" - АД, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
54055
---------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
2001 г.
ДВ бр. 96 Петък, 9 ноември 2001 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Пловдивският окръжен съд,
 


търг. отделение, призовава Христо Александров Александров с последен адрес бул. Цар Борис III Обединител 143, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.XII.2001 г. в 14 ч. като ответник по гр.т.д. № 393/2001, заведено от ПФК "Локомотив Пловдив" - АД, Пловдив, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
62145
-------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
2008 г.
ДВ бр. 28 Петък, 14 март 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 564 от 9.III.2007 г. по ф.д. № 38/2006 вписа промени за "Вип груп" - ООД: вписа като съдружник Христо Александров Александров; освобождава Валентин Маргаритов Андонов като съдружник; дружеството ще се представлява и управлява от Петър Михайлов Айръков.
43729

--------------------------------------------------------------