Човешкият фактор

 

В България,в годините на прехода правителствени и неправителствени анализи бяха базирани на широко разпространеното мнение, че едно от положителните наследства на икономиките в преход (в частност и тази на България), е високото ниво човешки капитал. Сред малкото високо
оценявани постижения на социалистическата икономика се оказва развитата образователната система и наука.

Дискусиите относно политиките за икономически растеж посочват доброто образование на работната сила като основна предпоставка за растеж–предпоставка, която в голяма степен се приема за изпълнена за България, тъй като състоянието на образователното равнище у нас се оценява високо. Въпреки тези експертни становища , обаче , в икономическата литература, все още липсва емпирично изследване на връзката между човешкия капитал и икономическия растеж в България както за годините на социализма, така и за годините на прехода.

Виж цялото изследване