Промишлеността - 1989-1993

 

Промишлени предприятия и поделения от обществения сектор

Персонал в промишлените предприятия и поделения от обществения сектор

Придобити материални дълготрайни активи в промишлеността по отрасли

Индекси на промишлената продукция по отрасли

Промишлена продукция по отрасли