Ликвидационен съвет

Държавен вестник Неофициален раздел

1994 г.

ДВ бр. 36 Петък, 29 април 1994 г.

ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

ПОКАНИ

Обява/Съобщение

Ликвидационният съвет на ТКЗС—с. Синитево, община Пазарджик, в ликвидация по ф.д. № 228/89 на Пазарджишкия окръжен съд, на основание § 6а, ал.1, т. 7 ППЗСПЗЗ кани кредиторите на стопанството да предявят вземанията си.
7860