Социализация и девиантно поведение

Книгата търси обяснение на това: Защо хората стават девианти?

Дали това е неизбежно в условия на криза – духовна, ценностна, морална?
Дали това е резултат на фрустрация и депривация - физическа, емоционална, в условията на конфликтна и социално токсична среда?
Авторите търсят отговори на тези и други въпроси като избягат от лесното етикиране на извършителите като маргинализирани, „лоши” хора, които действат без мотиви, деструктивно.
В книгата всестранно и задълбочено се анализира богата емпирична информация от социологически и други изследвания. Изследва се връзката между социалния капитал и образованието и значението му за социалната интеграция и гражданското общество. Авторите извеждат проблемите на социализацията в условията на обществена аномия, измеренията на девиантното поведение, ролята на семейството и училището.
Анализират се причините и факторите за връзката социализация-образование-девиации с цел разработването на адекватни подходи и политики на превенция на рисковите групи. Това има значение при формулирането на цели и разработване на стратегии с участието на държавните институции, НПО и гражданското общество за постигане на определени ефекти от въвеждане на правила и политики.
Книгата е колективен аналитичен труд, резултат на усилията на 12 български изследователи от авторитетни български институти. Разнообразието от теми и конкретни данни, както и професионалния, експертен анализ на състоянието, проблемите и перспективите в областта на образованието и девиантното поведение прави книгата ценен източник на информация и помощник-съветник за изследователи и преподаватели, докторанти и студенти, за политици, управленци и експерти, за медийни специалисти и всеки любознателен човек.
    Проф- д.с.н. В.Златанова, съставител и научен редактор.
    Юни, 2013