Потенциалът на селското домакинство и бъдещето на селото

Институт по социология.

Секция "Общности и социална стратификация"

ПОТЕНЦИАЛЪТ НА СЕЛСКОТО

ДОМАКИНСТВО И БЪДЕЩЕТО НА НАШЕТО СЕЛО

>>  Към книгата

 

 

 

 

 

Предложената за обсъждане планова работа на тема “Потенциалът на селското домакинство и бъдещето на нашето село” е резултат на дългогодишни изследователски търсения на членовете на авторския колектив. В конкретната си реализация тя е изградена главно върху базата на едно емпирично социологическо изследване “Потенциалът на селското домакинство”, като са използвани данни и от други авторски ЕСИ, проведени през 90-те години на XX век.

В разработката е залегнала единна теоретична авторска концепция, реализирана чрез интерпретация на основния информационен масив в три аспекта, разкриващи развитието на основните проблеми в три части, насочени към демографската проекция на потенциала на селското домакинство, към въпросите, отнасящи се до неговия трудов потенциал и към анализ на етническите профили на селските домакинства. За организирането на ЕСИ и за въвеждането на информацията, за подготовката на програмите за обработка на информацията, за подготовката на таблици и графики и т.н. решаващо: беше участието на специалистите Вера Петрова, Лидия Елазар, Ваня Цветкова, Наташа Милева, Мария Българова. От гледна точка на извършената от тях работа на всички етапи при реализацията на проекта ние в голяма степен ги приемаме като съавтори и им изказваме огромната си благодарност. Дължим благодарности и на ст.н.с. д-р Максим Молхов за оказаната ни методическа помощ. При написването на първата част основно е участието на В. Кожухарова, но отделни точки (по проблемите на методиката и по проблемите на жената) са съвместна работа със Станка Добрева. Втората част е изцяло дело на Станка Добрева. Автор на третата част е Таня Неделчева.

От авторите

 

>>  Към книгата