Служебната тайна, 20 октомври 1977 г.

Към албума...

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРУДА И РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

За служебно ползуване


ЗАПОВЕД
№ 666
София, 20.Х. 1977 год.

 

С цел да се подобри работата с документите и материалите за служебно ползуване и се осигури тяхното отчитане и съхраняване,


НАРЕЖДАМ:

1.    На документите, които съдържат данни, представляващи служебна тайна, в горния десен ъгъл на първия лист да се поставя надпис "За служебно ползуване".

Надписът "За служебно ползуване" се поставя от служителя, разработващ документа, въз основа на служебните данни, които съдържа и в съответствие с изискванията и положенията в Общия примерен списък на сведенията, които съставляват служебна тайна, издаден на основание чл.2 от постановление 45/16.VI.1976 г. и списъка на фактите, сведенията и материалите, които представляват служебна тайна за КТРЗ, утвърден от председателя на КТРЗ на 18.X.1977 година.

В документите и материалите с надпис "За служебно ползуване" не се разрешава включването на поверителни данни, факти и сведения.
Служителите, които разработват документи, са длъжни да определят и поставят надпис "За служебно ползуване" и на други материали и документи, които не са включени в примерните списъци, като изхождат от характера и съдържанието на данните, фактите и сведенията.

2. Всички документи с надпис "За служебно ползуване", които постъпват или излизат от централното управление на Комитета по труда и работната заплата, се регистрират и отчитат от явното /неповерително/деловодство в съответствие с изискванията на Инструкция №11/1977 г. на Комитета,като:

- в регистрационния контролен картон се впише допълнителен регистрационен Индекс, обозначен със "СП" /служебно ползуване/;

- раздават се срещу подпис само на служителите,които имат отношение към разглеждания проблем;

- съхраняват се в металически шкафове и след изтичане на определения период от време се подшиват в отделни дела.

3. До работа с документи и материали с надпис "За служебно ползуване" се допускат само сътрудниците,които имат служебно отношение към тях.

4. Новопостъпилите на работа служители задължнтелно да се запознаят от преките ръководители със съдържанието на заповедта за опазване на служебната тайна, със списъците на фактите, сведенията и материалите, които представляват служебна тайна за Комитета по труда и работната заплата и с наказанията, предвидени в Наказателния кодекс за престъпления против служебната тайна.

5. Документите с надпис "За служебно ползуване" се получават само от деловодството лично от изпълнителите или чрез разносвач срещу подпис.

6. По правило с документите, носещи надпис " За служебно ползуване", се работи само в служебните помещения.

Когато се налага с такива документи да се работи вън от учреждението, съответният пряк ръководител и лицата, които ползуват документите, са длъжни да вземат необходимите мерки за опазването им по време на работа и при тяхното пренасяне.

7. Служителите, работещи с документи "За служебно ползуване", са длъжни:

а/ да опазват и правилно да оформят документите в съответствие със списъците на фактите, сведенията и материалите, които съдържат служебна тайна и настоящата заповед;

б/ да не допускат излишно размножаване на документите;

в/ периодично да проверяват наличността на документите, които им се водят;

г/ след завършване на работния ден документите,които не са предадени в деловодството, да прибират в добре затварящи се със секретни брави бюра или шкафове;

д/ в случай на загубване на документите незабавно да съобщават за това на прекия си ръководител и на завеждащия служба "деловодство".

8. На служителите, работещи с документи с надпис "За служебно ползуване", се забранява:

а/ даването на данни, съставляващи служебна тайна и на такива, които не подлежат на публикуване, на лица от други звена или други организации, учреждения или предприятия без разрешение от съответния ръководител;

б/ да ползуват сведения и данни, съставляващи служебна тайна за статии в явния печат, за явни доклади и изказвания, което може да доведе до тяхното разгласяване.

9. Строго се забранява публикуването в страната и в чужбина и предоставянето за общодостъпно ползуване на материали и сведения, които съставляват служебна тайна,а така също и публикуването на данни, за които има ограничения за средствата за масова информация и пропаганда. Строго се забранява ползуването на такива материали и данни за открити международни и вътрешни прояви - съвещания, симпозиуми, панаири, изложби и др.При подготовка на публикации не се разрешава позоваването на документи и издания, които имат надпис "За служебно ползуване".

10. Отпечатването на документи с надпис "За служебно ползуване" се извършва в машинописното бюро. При край на необходимост такива документи могат да се отпечатват и от служители в другите звена на Комитета при спазване изискванията на настоящата заповед.
Документите се отпечатват в определения брой екземпляри и по установения образец.

11. Приемането на материали за отпечатване се извършва от ръководителя на звеното по машинопис, а където няма такъв - от машинописката.

12. След подписването на отпечатаните документи от съответния ръководител изпълнителят предава всички екземпляри в деловодството за завеждане на отчет, изпращане или прилагане към дело, а ненужните екземпляри и черновите се унищожават.

13. Снемане на преписи или правене на преводи на документи с надпис "За служебно ползуване" може да става само въз основа на писмена резолюция на съответния директор или главен специалист, оглавяващ самостоятелно звено.

14. На.ръководителя на машмнопнсно бюро, на машинописките и служителите, работещи с размножителна техника, се забранява:

а/ да приемат за отпечатване или размножаване документи с надпис "За служебно ползуване" без да е определен броят на екземплярите;

б/ да оставят върху работните си бюра документи, обозначени "За служебно ползуване" по време на отсъствие от работното място и след приключване на работния ден;

в/ да правят преписи или размножават документи с надпис "За служебно ползуване" без съответно разрешение.

15.    В Арбитражната комисия за трудови спорове и Научноизследователския институт по труда материалите с надпис "За служебно ползуване" се регистрират в отделни дневници. Съхраняват се в метални шкафове.

 

Тази заповед се издава в съответствие с изискванията на Правилника за организацията на работата по опазването на държавната тайна в НРБ/т.32/; Правилника за задачите на бившето управление за опазване на държавната тайна в средствата за масова информация при Министерския съвет и за организацията на тази дейност в НРБ и постановление на Министерския съвет N? 45 от 16.VI.1976 г.

Контролът по изпълнение на заповедта се възлага на др.Д.Вражалски - първи зам.председател на Комитета по труда и работната заплата.
Към заповедта се прилагат Общ примерен списък на сведенията, които съставляват служебна тайна, и Списък на сведенията, данните и фактите, които за Комитета по труда и работната заплата представляват служебна тайна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

А.Чаушев

 

(виж списъците в приложените документи)